PSYKOLOGI. Udviklingspsykologiske betragtninger. Af Per Svoldgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOGI. Udviklingspsykologiske betragtninger. Af Per Svoldgaard"

Transkript

1 PSYKOLOGI Udviklingspsykologiske betragtninger Af Per Svoldgaard Hundens adfærd bestemmes af 1) Hundens erfaringer, d.v.s. tillært viden; 2) De medfødte anlæg og i hvor høj grad disse anlæg er blevet stimuleret; 3) Samt hundens udviklingsmæssige alder. De to førstnævnte punkter har jeg været inde på i mine to forudgående artikler om henholdsvis»indlæringsprincipper«og»dyrepsykologiske grundbegreber«. Emnet for denne tredie artikel vil derfor passende være at se på hundens udvikling fra fødsel til voksen hund. Selve fødslen vil jeg ikke gå ind i en dybere behandling af. Det vil jeg overlade til andre i den henseende mere erfarne end jeg (opdrættere???). De første 2 uger (af Trumier kaldt for den vegetative fase), er der heller ikke meget at sige om. Øjne og ører er stadig lukkede, men hvalpen reagerer dog på store temperaturforandringer, berøring og på lugte. I det store hele laver hvalpen I denne fase ikke andet end at tage på i vægt (den forøger sin vægt til 2-3 gange fødselsvægten) og sove. Kan man så ud af en sådan»grønsag«af en hvalp sige noget om hvor god mentalt set den som voksen hund vil blive. Nyere tids adfærdsforskere mener helt klart JA! Hvorfor? Alle de adfærdsmønstre og instinkter, som præger den lille hvalp i denne fase er fastlagt i centralnervesystemet (mellemhjernen og den forlængede rygmarv). Er disse adfærdsmønstre og instinkter svage, er det altsa et tegn på, at centralnervesystemet ikke er i orden. Men når udgangspunktet ikke er godt, kan man vel heller ikke vente, at hvalpen skal udvikle sig til en mentalt sund og væsensstærk hund? Den 3. uge - overgangsfasen. Selv om øjenspalterne og øregangene begynder at åbne sig alierede omkring den 13. levedag, så begynder disse to sanser først rigtigt at fungere omkring levedag. Næsen bliver også nu i stigende grad brugt til at undersøge omgivelserne. Hvalpens evne til at gå rigtigt udvikles nu for alvor, og den begynder at gå på opdagelse i de allernærmeste omgivelser (kuldsøskende, og stadig kun inden for fødelejet). Hos»naturhunden«vil moderen og faderen pa 18. levedag begynde at give tilskudsfoder i form af opgylpet mad (langt de fleste tamhunde har helt mistet dette instinkt). Den 21. dag forlader de små hvalpe for første gang fødselslejet og tager den store verden i øjesyn. 1

2 Prægningsfasen (4. til og med 7. uge). Denne periode har fået sit navn på grund af den store be tydning som denne fase har for hvalpens senere udvikling og for dens opfattelse af omverdenen. Skulle hvalpen i denne periode bllve fuldstændig berøvet muligheden for at komme i kontakt med mennesker, vii den i al fremtid have problemer med kontakt med mennesker. Ingen kontaktglæde. Det bedste man vii kunne opnå er en vis tamhed. Hvalpens opfattelse af mennesker som artsfæller grundlægges altså i denne periode. På samme måde som hvalpen præges på mennesker, sker der også til en vis grad, i hvert fald hos naturhunde, en prægning på føde. Hvalpen lærer at indtage anden føde end modermælken. Den føde som forældrene præsenterer hvalpen for, vil fremover blive foretrukket frem for alt andet. Denne indlæring (prægning) sker via hvalpens øgede brug af næsen. Brug af næsen til opsøgning af føde grundlægges således også i denne periode. Som opdrætter burde man tænke på dette ved at give hvalpene rig lejlighed til at bruge næsen - f.eks. ved at tilrettelægge nogle øvelser, hvor hvalpen skal opsøge en luns kød! I denne periode begynder hvalpene nu for alvor at lege - jagt/forfølgelseslege og kamplege. Under disse lege ses også de første tendenser til dominans og forsvarslyst. Kontakt med andre ældre hunde på dette tidspunkt spiller også en vis rolle for hvalpens senere omgang med andre hunde. Socialiseringsfasen (8. til og med 12. uge). I denne periode overgår prægningen til hvad man, kunne kalde lederprægning. Grundlaget for senere at indgå i floklivets mangeartede sociale funktioner lægges i denne periode. Det, for arten (og for os), så vigtige samarbejde starter nu sin udvikling. Det tætte bånd til floklederen (hundeføreren NB!) knyttes også nu. Derfor er det særlig vigtigt, at det meste af hvalpens beskæftigelse er centreret omkring floklederen. Under naturlige forhold har faderen nu overtaget en stor del af opdragelsen og beskæftiger hvalpene på en sådan måde, så de ser en gud i ham. Hvalpene bliver undervist i jagtsamarbejdets mange facetter - ofte med faderen i bytte-rollen. Villigheden og lysten til at lære grundlægges ligeledes nu og udbygges i den efterfølgende fase. Alle disse forhold gør det jo kun, helt indlysende, at 8-ugers alderen er den bedste alder for hvalpen at skifte hjem! I takt med den stigende motoriske udvikling øges hvalpenes jagt- og kamplege i styrke og voldsomhed. I»naturflokken«begynder forældrehundene nu også at bringe småt levende bytte 2

3 med hjem til hvalpene, så de nu får lejlighed til at øve realistiske jagter - byttedriften og de tilhørende instinkter trænes og udvikles. Allerede nu kan hundeføreren med henblik på den senere træning beskæftige hvalpen med byttedriftsfremmende øvelser (selvfølgelig tilpasset til hvalpens udviklingsstadie). Hører man til den slags hundeførere, der har set fordelene ved brug af bold i forbindelse med træningen, er det nu på dette alderstrin man skal starte med boldlege. Rangordensfasen eller dominansfasen ( uge). I denne periode sker der en forøgelse af produktionen af det mandlige kønshormon. Dette forøger aggressiviteten og lysten til at dominere. I naturen udvikles der en rangorden mellem hvalpene. Blot en til to måneder senere vil disse hvalpe, på afstand, følge med på jagter, og af den grund skal alle rangordensstridigheder være afgjort inden de er blevet så gamle. Flokken har ikke råd til, at der under en jagt opstår stridigheder om rangfølgen. Rangordensdannelsen bevirker ofte ret voldsomme slagsmål, aggressivitet og uro inden for hvalpeflokken. Hvalpe med stor dominans vil ofte søge at udnytte det til at forhøje sin rang. Hvalpe med lille dominans bliver tabere i dette spil. Stor dominans. Som sagt forøger den hormonale forandring aggressiviteten. Finder hvalpen i denne fase ud af at udnytte denne forøgede aggressivitet til at tilkæmpe sig magtpositioner, så risikerer man, at dens dominans overudvikles. En sådan hvalp vil let udvikle sig til en tyran både over for andre hunde, men ofte også derhjemme over for familien -. Ved hvalpe med lidt for store anlæg for dominans, skal man passe på ikke at give den lejlighed til at afprøve sin dominans. Et eksempel: En hvalp med rigelig dominans har fundet en sko, som den nu ved knurren og biden (i skoen) hævder sin ret over, når et medlem af familien nærmer sig. Forsøger man her med magt at tage tyvegodset fra hvalpen, får den netop lejlighed til at udfolde sin aggressivitet/dominans over skoen. Den får så at sige trænet sin dominans gennem forsvarsadfærd - hvilket man selvfølgelig helst skulle undgå. I stedet for så prøv at aflede hundens opmærksomhed fra skoen og så roligt samle den op. Herved får den ikke mulighed for at udfolde - og dermed udvikle sin dominans. Afledning er nøgleordet, hvis hvalpen lægger op til situationer, hvor den kan afprøve sin dominans. Straf i disse situationer er fuldstændig meningsløst - ved lidt hårdere hvalpe vil det snarere forøge aggressiviteten i hvalpens dominansforsøg. Lader man en sådan dominant hvalp løbe frit og Iege med andre jævnaldrende, på f.eks. et hvalpehold, opstår der uvægerligt problemer. Ikke alene får den dominante hvalp masser af mulighed for at træne og udvikle sin 3

4 dominans, men den giver også alle de andre hvalpe en række uheldige oplevelser. Selv hvalpe med normale dominansanlæg kan udvikle sig til sande hundehadere. Hvalpe med lille dominans vil få deres selvsikkerhed yderligere nedsat. I begge tilfælde vil det være ødelæggende for, eller i hvert fald vanskeliggøre, senere dressurarbejde. For lille dominans. Hvalpe med ringe anlæg for dominans udvikler sig let, ved gentagne nederlag til bløde, krybende, underdanige, usikre hunde, og de er som sagt meget svære at dressere. Sådanne hvalpe skal have lov til at udfolde en vis grad af dominans. Lege, hvor hvalpen får lov til at fratage føreren en eller anden ting, kan være med til at indgyde selvsikkerhed. Byttedriftsarbejde øger også selvsikkerheden. Hvalpen må tro, at den er stor og stærk. Det siger sig selv, at hårdhændet behandling af den type hund er en dødssynd. Ved blødere hvalpe vil straf sætte hvalpen i en meget belastende konfliktsituation (de to uforenelige drifter aggressionsdriften og flugt-/undvigedriften aktiveres samtidig - hvilket er en meget stærk belastning for nervesystemet! - i værste fald med varige skader til følge). Leg med andre normale eller dominante jævnaldrende hvalpe kan forvolde uoprettelig skade på den hvalp med de små dominansanlæg! En sidste ting, der er værd at tage med i betragtning her under»rangordensfasen«er den kendsgerning, at hvalpene (i naturen) i den alder begynder at udvikle en meget stærk tilknytning/binding til ranghøjere voksne dyr i flokken. De nærmest»hænger«ved faderhunden i denne periode. Det viser jo blot med al tydelighed vigtigheden af, at hund-fører forholdet må stå i højsædet. FIokdannelsesfasen ( måned). Omkring 5. mdr. indtræder der en rolig periode. Hormonerne kommer igen i balance. I naturen er rangordensstridighederne nu bilagt, og hvalpene samles nu ofte i større flokke sammen med andre familiefæller. Hos f.eks. ulve vil man være nået frem til efteråret og dermed vil ulvens byttedyr begynde at vandre - ulvene samles og følger efter. Hvalpene udvikler sig nu fysisk til næsten fuldvoksen størrelse og får nu lov til at komme med på jagter. De bliver derfor også nu i stand til at kapere mere indlæringsmæssigt, men på grund af den endnu manglende psykiske modenhed bør enhver træning ske uden brug af tvang (straf). Pubertetsfasen/ fysisk kønsmodenhed ( mdr.). Nu bliver hunden fysisk kønsmoden. Tæven får sin første løbetid, og hannerne begynder som 4

5 regel at lette ben. Lige før og under perioden sker der igen nogle forskydninger i hormon balancen. Det gør for tævens vedkommende, at hun bliver lettere irritabel (aggressiv) - specielt i løbetidens første og sidste fase (i den parringsvillige periode er hun mere venlig). på grund af de hormonale forandringer kan der igen opstå rangstridigheder/dominansytringer, hvis voldsomhed er meget afhængig af, hvor godt det i rangordensfasen er lykkedes at dæmpe "overskydende dominans. Har man ikke, ved stærkt dominante hunde, haft held til dette, er det her i pubertetsfasen man skal sætte alt ind på at redde stumperne. Afledning frem for vold er stadig hovedreglen. Afledning kan dog nu i stigende grad ske gennem den lydighed, hunden har lært i den foregående fase. For de dominanssvage hundes vedkommende skal man fortsat passe på, at der ikke opstår konfliktsituationer. Der kan for tævernes vedkommende godt opstå en pirrelig periode omkring 53.dag efter den første løbetid. Hun kan være indbildt drægtig, og kan endda producere mælk. Skulle en sådan skindrægtighed opstå, vil tæven ofte adoptere forskellige ting som en slags erstatning for hvalpe, og hun vil ofte være parat til at forsvare disse erstatninger, som var de rigtige hvalpe. Pas på med hvordan tæven bliver behandlet i en sådan situation. Forsøger ejeren med magt at fratage tæven sine kunstige hvalpe er det med risiko for, at han bliver bidt af sin ellers så fordragelige tæve. Ved nervemæssigt lidt svagere hunde (lille dominans) er denne fase kritisk, da hormonforandringerne forstærker aggressiviteten, men pågrund af det lidt svagere nervesystem kan den ikke magte/styre sin aggressivitet og kommer derved let i konflikt. Den næste periode er ofte blevet kaldt dressurperioden og strækker sig fra ca mdr. Hormonerne kommer i balance igen og skaber herved ro til igen at modtage indlæring. Den fysiske udvikling har nu, som regel, givet hunden en vis robusthed, der gør, at den nu kan tåle egentlig dressur, og har man under de forrige perioder formået at udvikle hunden rigtigt, så er den nu for alvor egnet til at modtage større uddannelsesprogrammer. Omkring mdr. (perioden kan trække ud i den sidste ende - ofte til op over 2 års alderen) indtræder den psykiske kønsmodenhed. I vild tilstand starter de første egentlige pardannelser med henblik på parring, men i en flok er det kun få, der kommer til at parre sig. Hunde med alt for stor dominans, og som ikke har fået dæmpet dette under opvæksten, vil nu sætte 5

6 mere kraft og alvor i sine dominansytringer og ender ofte her med at tage magten i familien. Dominanssvage hunde vil let opleve konfliktsituationer i lighed med de tidligere kritiske perioder. Dressurarbejdet må derfor udføres med en vis forsigtighed i denne periode. Har man forstået at iagttge sin hund under opvæksten og forstået at forholde sig rigtigt under de forskellige udviklingsperioder, skulle man, med et rimeligt udgangsmateriale, nu have skabt sig optimale muligheder for at have en god hund både hjemme og på træningspladsen - i mange år fremover. P. S. N. 6

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE 1. INDLEDNING Velkommen til Kreds 44 Vi vil som kreds gerne give et par tips til dig som hundefører (hf), som du kan anvende i dagligdagen med din hund. Der er taget udgangs punkt i Jan Fennells bog Hundelytteren

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere