Slagelse Kommunes Personalepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommunes Personalepolitik"

Transkript

1 Slagelse Kommunes Personalepolitik

2 Side 2

3 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser for ledere og medarbejdere. Personalepolitikken bidrager til at skabe en udviklende arbejdsplads for den enkelte og medvirker til at fremme arbejdsglæden og et godt arbejdsmiljø. Den styrker indsatsen for at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Den positive tilgang, ansvarlighed for det hele menneske og respekt for kerneydelsen er grundlæggende holdninger bag personalepolitikken. Politikken understøtter en høj grad af medindflydelse, nærvær og fællesskab på arbejdspladsen. Værdigrundlaget Værdigrundlaget for Slagelse Kommune er det bærende element for personalepolitikken. Modig Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ og værdsætter også, når andre gør det. Tydelig Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. Kompetent Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. med glæde Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere. Personalepolitikken tager udgangspunkt i, at alle medarbejdere handler i overensstemmelse med de værdier, der eksisterer på arbejdspladsen. Dette giver den enkelte arbejdsplads og den enkelte medarbejder større råderum og mulighed for fortolkning. Det bør således aftales lokalt, hvordan og hvornår de gensidige forventninger drøftes, for at sikre en fælles forståelse og gennemskuelighed. Rammer for det personalepolitiske arbejde MED-organisationen har en vigtig rolle ved at synliggøre politikken og løbende holde fokus på forståelse, realisering og evaluering. MED-aftalen og ledelsesgrundlaget bidrager sammen med personalepolitikken til at skabe en arbejdsplads med en høj grad af medindflydelse. Personalepolitikkens områder Personalepolitikken er opdelt i følgende områder: Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Den enkelte arbejdsplads arbejder med at give personalepolitikken lokalt indhold og retning inden for de 5 områder. Dialog og lydhørhed danner grundlag for at leve og udvikle personalepolitikken. Værdigrundlaget er den fælles referenceramme for holdninger og handlinger. Personalepolitikken skal hos medarbejderne opleves nærværende i hverdagen. Side 3

4 Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Fastholdelse og rekruttering Den rette medarbejder i den rette stilling Formål Vi synliggør Slagelse Kommune som en attraktiv arbejdsplads for at fastholde og styrke rekruttering af medarbejdere med de rette kompetencer. Vi ved, at en attraktiv arbejdsplads skabes i fællesskab og forudsætter at medarbejderne oplever trivsel gennem et meningsfuldt arbejde. Vi arbejder med strategisk rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og lægger vægt på faglig og personlig udvikling. Rekruttering Vi rekrutterer nye medarbejdere i rammen af vores værdigrundlag og med øje for hvad vi får brug for, både på kortere og længere sigt. Vi synliggør udviklingsmuligheder og arbejdsvilkår som understøttende for såvel intern som ekstern rekruttering. Side 4 Vi er kompetente i rekruttering af nye medarbejdere og ansætter derfor den bedst egnede ansøger. Vi er tydelige og klare i vores forventningsafstemning ved rekruttering. Introduktion Vi sikrer at den nyansatte medarbejder oplever sig godt modtaget og velkommen på arbejdspladsen. Nærmeste leder sikrer struktureret og individuel tilpasset introduktion, både til arbejdspladsen og kommunen, også for medarbejdere med kortvarig ansættelse. Nærmeste leder udarbejder sammen med den nye medarbejder en individuel kompetenceplan. Fastholdelse Vi ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne ser muligheder og oplever værdi og mening i arbejdet. Derved bevarer vi nødvendig viden og erfaring til løsning af vores opgaver. Vi anvender de personalepolitiske værktøjer med udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og ønsker. Åben og imødekommende dialog er et væsentligt redskab til fastholdelse. Fratrædelse Vi ønsker at sige farvel til medarbejdere på en ordentlig og respektfuld måde. Nærmeste leder tilbyder fratrædel sessam taler til medarbejderen. Lønpolitik Lønpolitikken tager udgangspunkt i de overordnede lønpolitiske målsætninger. Den opleves synlig, gennemskuelig og retfærdig af medarbejderne og understøtter motivationen hos den enkelte. Vi gennemfører lønpolitiske drøftelser i MED-organisationen og på den enkelte arbejdsplads.

5 Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Udvikling Udvikling forbereder til fremtiden Formål Vi vil gennem fælles ansvar skabe udvikling med udgangspunkt i den enkelte medarbejder og dennes faglige ambitioner. Vi sikrer handling bag ordene ved at sætte tydelige mål, som understøtter den strategiske udvikling på arbejdspladsen. Vi skaber fokus på tværfaglig udvikling. Vi er på forkant i forhold til udviklingen i samfundet. Kompetenceudvikling Arbejdspladsen sikrer systematisk og strategisk kompetenceudvikling. Vi har en gensidig forpligtelse til at sikre kompetenceudvikling, som understøtter den nuværende og fremtidige opgaveløsning. MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) er fundamentet for individuelle kompetenceplaner. Vi koordinerer kompetencebehov og tilbud lokalt og på tværs i organisationen. Nærmeste leder tydeliggør udviklingsmuligheder for medarbejderen, som understøtter både de centrale og decentrale strategiske mål. Vi holder MUS 1 gang årligt og GRuppeUdviklingsSamtaler (GRUS) når der er behov. Videndeling Vi udvikler en læringskultur, hvor medarbejderens viden er i centrum både i dagligdagen og i læringsforløb. Videndeling skabes bedst gennem motivation, positiv stemning og konstruktiv dialog. Vi bruger læring i dagligdagen gennem anvendelse af eksempelvis sidemandsoplæring, jobrotation mm. Vi arbejder målrettet med videndeling lokalt og på tværs i organisationen. Vi vurderer og tilpasser løbende vores læringsaktiviteter. Talentudvikling Vi udvikler talenter til gavn for både medarbejderen og organisationen. Vi støtter medarbejdere med faglige og karrieremæssige ambitioner. Vi er tydelige i forventningsafstemningen og under MUS/LUS aftaler vi klare kompetenceplaner, som vi følger op på. Nærmeste leder er åben overfor dialog om medarbejderens jobønsker, da vi ønsker rette medarbejdere i rette stillinger. Side 5

6 Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Mangfoldighed Plads til forskellighed Formål Vi vil som arbejdsplads afspejle det samfund, som vi er en del af og som vi har til opgave at servicere. Vi ser forskelligheder som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle service, kvalitet og effektivitet i løsning af opgaverne. Vi anser åbenhed omkring vores mangfoldighed som et bærende element for sammenhængskraft og tilknytning til arbejdspladsen. Ligestilling Vi giver alle medarbejdere lige muligheder for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, karriere, forfremmelser m.v. Vi lægger vægt på ligeværd og tolerance som grundlæggende principper på arbejdspladsen. Vi sætter ligestilling på dagsordenen lokalt og i MED-organisationen. Side 6 Livsfaser Vi anerkender at medarbejderen gennem arbejdslivet vil befinde sig i forskellige livsfaser og dermed har varierende behov i forhold til at kunne skabe balance mellem arbejde og fritid. Vi går i dialog med medarbejderen om det individuelle behov for fleksibilitet og muligheder for at skabe balance mellem arbejde og fritid. Særlige vilkår Vi har plads til medarbejdere med behov for særlige hensyn. Vi sikrer lige muligheder for alle med respekt for kerneydelserne. Vi er åbne for dialog om fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Rummelighed Vi skaber arbejdstilbud til medarbejdere med specielle behov og bidrager derved til at højne livskvaliteten samt socialisering for både medarbejderen og arbejdspladsen Vi skaber synlighed omkring lovgivning, regler, støttemuligheder, muligheder for konsulen t bistand mv. Gennem dialog og med respekt for kerneydelsen skaber vi synlighed omkring det fælles udbytte af rummelighed. Senior Vi skaber rammer for den enkelte arbejdsplads og seniormedarbejder, som sikrer, at medarbejderens ressourcer udnyttes bedst muligt med respekt for både arbejdspladsens og medarbejderens behov og ønsker. Vi anerkender, at alle medarbejdere, uanset alder, er værdifulde for arbejdspladsen og derfor gennem hele arbejdslivet skal sikres mulighed for at udvikle og vedligeholde egne kompetencer. Vi tilbyder seniorsamtale som en integreret del af MUS og anvender lokale og individuelle muligheder. Vi giver ret til seniordage.

7 Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er en væsentlig forudsætning for løsning af kerneopgaverne Formål Vi skaber en tryg arbejdsplads for alle gennem fælles ansvar og med fokus på forebyggelse. Gennem dialogen vil vi sætte arbejdspladsen i centrum og dermed skabe lokale løsninger. Vi anvender kendt viden og lovgivning omkring arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er medvirkende til at skabe en stærk fællesskabsfølelse og derved sammenhængskraft for Slagelse Kommune som arbejdsplads. Forebyggelse Vi anser forebyggelse og vejledning for bærende i arbejdsmiljøarbejdet og tænker forebyggelse ind i alle sammenhænge. Nærmeste leder sikrer grundig introduktion og oplæring til nye arbejdsgange for alle medarbejdere med særlig opmærk- somhed på den nye medarbejder. Sundhed Vi arbejder aktivt med sundhed på arbejdspladsen og sætter medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed i fokus. Vi tager afsæt i sundhedspolitikken for Slagelse Kommune, når vi arbejder med sundhed på arbejdspladsen. Fysisk arbejdsmiljø Vi skaber et sundt fysisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere og tager fælles ansvar for det fysiske arbejdsmiljø i virksomhederne. Vi er aktive i forebyggelse af arbejdsulykker og nedslidning. Vi arbejder systematisk i sikkerhedsgrupperne med at sikre et sundt arbejdsmiljø. Vi arbejder aktivt med at lære af arbejdsulykker og nærvedulykker. Arbejdsskader Vi skaber en sikker arbejdsplads for alle, hvor risikoen for arbejdsskader minimeres. Vi lærer af de arbejdsskader, som sker. Sikkerhedsgrupperne bistår og vejleder medarbejdere, som har været udsat for en arbejdsskade. Psykisk arbejdsmiljø og trivsel Vi tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø gennem anerkendende adfærd og fælles ansvar. Vi skaber arbejdsglæde gennem tydelige forventninger, indflydelse på eget arbejde og ansvar tilpasset den enkelte. Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes ved dialog på arbejdspladsen og medvirker til udviklingen af arbejdspladsen. Ledere og medarbejdere har et fælles ansvar for at handle på faresignaler på fx stress og misbrugsproblemer. Vi arbejder systematisk med trivselsmålinger. Side 7

8 Stress Vi skaber arbejdspladser med medarbejdere, der trives og hvor opgaver, ressourcer og kompetencer er afstemt den enkelte medarbejder. Vi arbejder målrettet med at forebygge, identificere og håndtere arbejdsbetinget stress og tager hånd om medarbejderne. Vi har lokale retningslinjer på arbejdspladsen. Adfærd/mobning/chikane Mobning og chikane er altid et udtryk for et dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og kan have vidtrækkende konsekvenser for de involverede. Derfor accepterer vi ikke mobning og chikane på arbejdspladsen. Vi forebygger uhensigtsmæssig adfærd gennem dialog og skaber bevidsthed omkring vores værdier. Vi arbejder målrettet med at forebygge, identificere og håndtere mobning og chikane. Vi har lokale retningslinjer på arbejdspladsen. Vold Vi accepter ikke vold på arbejdspladsen og derfor er vi aktive omkring forebyggelse af vold. Vi tager ansvar for medarbejdere, som udsættes for vold. Vi tilbyder medarbejderne akut krisehjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder og iværksætter forholdsregler over for den voldelige person. Vi har lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold på arbejdspladsen APV Vi bruger ArbejdsPladsVurdering (APV) som udgangspunkt for sikkerhedsgruppernes arbejde med at identificere arbejdsmiljøproblemer, gennemføre forbedringer på arbejdspladsen og i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Vi gennemfører systematiske årlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Vi skaber rammer for videndeling mellem sikkerhedsgrupperne Omsorg og fravær Vi drager omsorg for hinanden og har fokus på at forebygge og nedbringe sygefraværet. Vi iværksætter relevante lokale og centrale initiativer før et stigende sygefravær bliver et problem. Vi holder løbende kontakt til fraværende medarbejdere og bidrager dermed til at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen. Kontakten har karakter af både omsorg og interesse, hvorved den medvirker til aktiv opfølgning på fraværet. Vi anvender omsorgssamtaler efter konkret vurdering. Med udgangspunkt i sygefraværsstatistikken drøfter vi regelmæssigt sygefraværet i MED-organisationen. Side 8

9 Misbrug Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med arbejdet og må ikke indtages i arbejdstiden ligesom det heller ikke er tilladt at møde påvirket på arbejdet. Ved særlige lejligheder og efter lederens skøn kan der serveres alkohol på arbejdspladsen i begrænset omfang. Misbrug må ikke betragtes som et tabuemne og vi har derfor et fælles ansvar for at forhindre at medarbejdere kæmper med misbrugsproblemer. lokale arbejdsmiljøarbejde. Vi sikrer uddannelse af arbejdsmiljøansvarlige ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Vi skaber rammer for videndeling omkring arbejdsmiljøarbejdet på tværs af organisationen. Vi har mod til at tage fat på misbrugsproblemer og hjælpe medarbejderen til at bekæmpe misbruget Røg Vi er en røgfri arbejdsplads og sikrer alle medarbejdere ret til at arbejde i et røgfrit arbejdsmiljø. Rygning er derfor kun tilladt i udendørs miljøer og efter gældende lovgivning. Vi vejleder og støtter medarbejdere i deres ønske om rygestop. Vi har lokale aftaler på arbejdspladserne om, hvor og hvornår der må ryges. Vi er tydelige i vores holdning til røg. MED-organisationen og sikkerhedsgrupperne Vi har en synlig og velfungerende MED-organisation. Arbejdsmiljøarbejdet er forankret i lokale sikkerhedsgrupper. Vi inddrager aktivt sikkerhedsgrupperne og understøtter det Side 9

10 Fastholdelse og rekruttering Udvikling Mangfoldighed Arbejdsmiljø Lederskab Lederskab Ledelse er at skabe resultater gennem andre. Formål Vi har lederne, som tør gå foran og som tydeliggør værdierne og inddrager medarbej derne. Vi udøver tydelig ledelse, som en forudsætning for at organisationen kan løse opgaverne og vi anerkender, at ledere på alle niveauer bidrager væsentligt til dette. Vi skaber ledelsesrum, som giver lederne mulighed for at udvikle sig selv og arbejdspladsen i overensstemmelse med de organisatoriske og politiske mål. Vi har ledere, som med et tværfagligt fokus bidrager aktivt til fællesskabsfølelsen. Lederudvikling Vi arbejder med strategisk lederudvikling med afsæt i ledelsesgrundlaget og den enkelte leders kvalifikationer. Vi arbejder med systematiske LederUdviklingsSamtaler (LUS) Side 10 og evaluering som udgangspunkt for lederudvikling og individuelle handleplaner. Vi tilbyder individuelt tilpassede lederudviklings- og uddannelsesforløb. Lederevaluering Vi arbejder med lederevaluering i forhold til ledelsesgrundlaget. Vi evaluerer lederen ud fra tydelige forventninger og i en tryg dialog, som har til formål at understøtte lederens udvikling. Vi arbejder med lederaftaler, som giver tydelige mål og sætter rammer. Vi sikrer en gennemskuelig proces omkring evalueringen og dens formål. Vi inddrager medarbejderne i lederevaluering. Lederrekruttering Vi synliggør udviklingsmuligheder og ledelsesvilkår som understøttende for såvel intern som ekstern rekruttering. Vi rekrutterer nye ledere i rammen af vores værdi og ledel- sesgrundlag. Vi er kompetente i rekrutteringen af nye ledere. Vi anvender bl.a. talentudvikling som grundlag for intern rekruttering. Vi tilbyder nye ledere individuelt tilpassede introduktionsforløb. Vi er tydelige og klare i vores forventningsafstemning ved rekruttering. Netværk Vi danner netværk, som bidrager til lederens udvikling gennem erfaringsudveksling og gensidig sparring. Netværk understøtter tværfagligheden og bidrager til at skabe forståelse og fælles afsæt. Vi skaber rammer for etablering af netværk for ledere.

11 Beslægtede publikationer: Slagelse Kommunes Værdigrundlag Slagelse Kommunes Ledelsesgrundlag Slagelse Kommunes MED-aftale Side 11

12 Slagelse Kommune HR/Personalecentret Vemmeløsevej Dalmose 1. november 2009 Billeder er fra Colorbox Redaktion: HR/Personalecentret Design: HR/Personalecentret Tryk: Medieshoppen

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 1 Indhold Bilag Forord....3 Vision og værdier....4 Ansættelse og introduktion....6 Ansættelse på særlige vilkår....6 Arbejdsmiljø og sundhed....6 Bijob....7

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere