Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab"

Transkript

1 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

2 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab 1. FORMÅL, OMRÅDE, PERSONKREDS OG GENERELLE PRINCIPPER 1.1 Formål Lønpolitikken har som overordnet formål at understøtte NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab i sine aktiviteter indenfor investeringsservice i overensstemmelse med selskabets vedtægter og selskabets tilladelse. Lønpolitikken har videre til formål at understøtte selskabets forretningsmodel og forretningsmæssige mål, herunder gøre det muligt gennem en passende vederlagsstruktur at tiltrække og fastholde de bedst mulige kompetencer på konkurrencedygtige ansættelsesvilkår. Lønpolitikken skal være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring samt overholde de regler, der er fastlagt for aflønning i finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed og den til enhver tid gældende bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder m.v. ("Lønbekendtgørelsen"). 1.2 Lønpolitikkens anvendelsesområde Lønpolitikken omfatter vederlag til: Medlemmer af bestyrelsen Direktionen Væsentlige risikotagere, jf. punkt 2.2 nedenfor Lønpolitikken indeholder endvidere visse retningslinjer for ansatte, der varetager kontrolfunktioner. Lønpolitikken omfatter ikke overenskomstansatte, i det omfang ordninger om variable løndele hviler på aftaler indeholdt i kollektive overenskomster. 1.3 Overordnede principper for lønfastsættelsen Vederlag til selskabets medarbejdere omfattet af denne lønpolitik fastsættes med udgangspunkt i markedsniveauet såvel nationalt som internationalt, idet selskabets størrelse, organisation samt omfanget og kompleksiteten af selskabets aktiviteter tages i betragtning. Endvidere fastsættes vederlag med udgangspunkt i selskabets specifikke behov, herunder under hensyn til at sikre selskabets fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medlemmer til bestyrelsen, ledere og medarbejdere. Vederlag afspejler endvidere relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar. Hvor selskabet anvender resultatløn, bruges det som et aktivt redskab i selskabets strategiske ledelse. Resultatlønnen skal understøtte den forretningsmæssige udvikling gennem fokus på mål- og resultatstyring og afspejle vedvarende og ekstraordinære resultater. Udbetaling af resultatafhængige løn

3 dele forudsætter tilfredsstillende opfyldelse af fastsatte resultatmål. Resultatmål skal - hvor det er relevant - tage udgangspunkt i en vurdering af den enkelte medarbejders individuelle resultater, resultaterne i personens team eller afdeling og selskabets resultater. I bedømmelsen af medarbejderens egne resultater skal, hvis relevant, også indgå ikke-økonomiske kriterier. Selskabet påtager sig ikke ydelsesbaserede pensionsordninger hverken over for medlemmer af de øverste ledelsesorganer eller ledere og medarbejdere. 2. PROCES 2.1 Lønpolitikken Selskabets bestyrelse fastlægger lønpolitikken og har ansvaret for dens gennemførelse. Lønpolitikken godkendes af generalforsamlingen. Selskabets bestyrelse gennemgår lønpolitikken med regelmæssige mellemrum og mindst en gang om året med henblik på at tilpasse den til selskabets udvikling. 2.2 Væsentlige risikotagere Selskabets bestyrelse udpeger efter Lønbekendtgørelsens 2, stk. 2, jf. stk. 3, de personer, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, og dermed i selskabet er væsentlige risikotagere. 3. RAMMER OG VILKÅR FOR AFLØNNING AF DE ENKELTE PERSONGRUPPER 3.1 Medlemmer af bestyrelsen Medlemmer af selskabets bestyrelse modtager intet honorar for deres bestyrelsesarbejde. Selskabet godtgør bestyrelsesmedlemmerne deres relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. 3.2 Direktionen og væsentlige risikotagere Selskabets registrerede direktion og personer, som er udpeget som væsentlige risikotagere, aflønnes med fast vederlag, pensionsbidrag på op til 20 pct. samt en række personalegoder m.v., jf. afsnit 3.4. Herudover kan direktionen og personer, som er udpeget som væsentlige risikotagere tildeles variabel løn m.v., i hvilket tilfælde reglerne i lov om finansiel virksomhed og Lønbekendtgørelsen skal iagttages. Reglerne indebærer blandt andet, at følgende principper om loft, aktietildeling, udskydelse, båndlæggelse, udbetalingsbegrænsninger og aftalte tilbagebetalingsregler (claw-back) vil skulle respekteres i den individuelle lønaftale: - 2 -

4 Den variable løndel til et medlem af direktionen kan maksimalt udgøre 50 % af den faste løn inklusive pension. Den variable løndel for væsentlige risikotagere kan højest udgøre 100 pct. af den faste løn inklusive pension. Mindst 50 % af den variable løn skal udbetales i aktier eller aktiebaserede instrumenter, og yderligere således at makimalt 12,5 % af den faste løn inklusive pension må udgøre aktieoptioner og lignende instrumenter. Ved udbetaling af resultatløn skal mindst 40 pct. af resultatlønnen, ved større beløb mindst 60 pct., ske over en periode på mindst fire år for medlemmer af direktionen og mindst tre år for væsentlige risikotagere, med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet, med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden. For de aktiebaserede dele stilles endvidere krav om båndlæggelse i en passende periode. Det skal i lønaftalen aftales, at selskabet kan undlade udbetaling af udskudt resultatløn, hvis selskabet på udbetalingstidspunktet ikke overholder kapital- eller solvenskravene i lov om finansiel virksomhed eller Finanstilsynet vurderer en nærliggende risiko herfor. Udbetaling af udskudt variabel aflønning skal være betinget af, at de kriterier, der har dannet grundlag for beregning af den variable løndel, fortsat er opfyldt på udbetalingstidspunktet samt at den pågældende ikke har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. Endvidere er udbetaling af de udskudte dele betinget af, at selskabets økonomiske situation ikke er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af den variable løndel. Endelig skal det i lønaftalen aftales, at der for den enkelte medarbejder består en pligt til tilbagebetaling af udbetalt variabel løn, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og den enkelte medarbejder er i ond tro. Der kan i kontrakten aftales en gensidig forlængelse af funktionærlovens opsigelsesvarsler på op til 12 måneder fra selskabets side, heri indeholdt de funktionærretlige opsigelsesvarsler. Der kan i kontrakten aftales en fratrædelsesordning, hvorefter opsigelse fra selskabets side kan udløse en fratrædelsesgodtgørelse. Den aftalte fratrædelsesgodtgørelsen kan udgøre op til 9 måneders vederlag inklusive anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser, som erstatter de funktionærretlige fratrædelsesgodtgørelser i funktionærlovens 2a. De anciennitetsbaserede fratrædelsesgodtgørelser vil ikke finde anvendelse, såfremt den enkelte ved fratrædelsen vil oppebære pension. I forbindelse med konkrete afskedigelsessituationer kan den aftalte fratrædelsesgodtgørelse i ekstraordinære tilfælde suppleres med en særlig fratrædelsesgodtgørelse, som kan udgøre op til 50 pct. af den aftalte fratrædelsesgodtgørelse. Såfremt fratrædelsesgodtgørelsen herefter samlet overstiger en - 3 -

5 værdi svarende til et års samlet vederlag inklusive pension, skal aftalen, for så vidt angår den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der overstiger et års vederlag inklusive pension, opfylde kravene i lov om finansiel virksomhed 77a, og denne del af fratrædelsesgodtgørelsen skal afspejle de resultater, der er opnået ved varetagelse af stillingen over en periode og må ikke belønne manglende resultater eller forseelser. Fratrædelsesgodtgørelse (både almindelig og særlig) kan helt eller delvis konverteres til forlænget opsigelsesvarsel ud over det i lønpolitikken nævnte opsigelsesvarsel. 3.3 Medarbejdere i kontrolfunktioner For medarbejdere ansat i kontrolfunktioner, der vedrører overholdelse af grænser for risikotagning, må eventuelle variable løndele ikke være afhængig af resultatet i den afdeling eller i det område, som den ansatte fører kontrol med. I øvrigt iagttages de generelle principper for fastlæggelse af vederlag som beskrevet i punkt 1.1 og 1.3. Direktionen træffer beslutning om vederlaget til ansatte i kontrolfunktioner. 3.4 Personalegoder m.v. Til basislønnen er for medarbejdere i selskabet tilknyttet en lønpakke med fleksible personalegoder, hvor den enkelte ud fra en tildelt lønsum kan vælge prissatte goder til og fra afhængig af, hvad der passer ind i vedkommendes individuelle situation. Selskabet godtgør relevante dokumenterede udgifter i forbindelse med møder og konferencer, herunder rejse- og opholdsudgifter, uddannelse m.v. Medarbejdere kan tildeles en række arbejdsrelaterede personalegoder, herunder firmabil, erhvervsrelevant tidsskrift m.v. Omfanget/størrelsen af de enkelte personalegoder besluttes af bestyrelsen efter aftale med den pågældende. 4. GOVERNANCE 4.1 Kontrol, rapportering og offentliggørelse Bestyrelsen skal løbende følge udviklingen i selskabets vederlags-, resultatlønsprogrammer og vurdere, om programmerne og lønpolitikken er i overensstemmelse med lovgivningen og de af bestyrelsen fastlagte regler herfor i denne lønpolitik. Ved de af bestyrelsen fastlagte forretningsgange skal uafhængigheden tillige sikres, herunder at ingen deltager i beslutninger om aflønning, der vedrører egne lønforhold. Bestyrelsen udøver kontrol med, at denne lønpolitik overholdes, og direktionen er ansvarlig for at levere relevante oplysninger og data til bestyrelsen med relevant bistand fra selskabets interne revision. Bestyrelsen redegør en gang årligt om aflønningen af bestyrelse og direktion på selskabets generalforsamling. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om aflønningen i indeværende og kommende regnskabsår

6 Lønpolitikken og oplysninger vedrørende selskabets lønpolitik og -praksis for bestyrelsen, direktionen, herunder eventuelle lønoplysninger offentliggøres og/eller indberettes til Finanstilsynet i overensstemmelse med de i lov om finansiel virksomhed 77 d og Lønbekendtgørelsen fastlagte regler herfor. Vedtaget af bestyrelsen den 22. januar 2014 Henrik Gade Jepsen (bestyrelsesformand) Godkendt af generalforsamlingen den 29. januar 2014 Jørgen Søndergaard (dirigent) - 5 -

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere