EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance"

Transkript

1 EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance Fokus på de varslede CGinitiativer om øget transparens og aktionærengagement

2 Præsentationens opbygning Baggrund for KOM s handlingsplan Overordnede emneområder i planen Varslede initiativer ift. transparens/aktionærengagement o Forventet indhold (forbehold!) o Konsekvenser for DK-børsnoterede selskaber (hvis vedtages) o Forventet timing (forbehold!) Kort om proces fra forslag fremsættes af KOM DI s foreløbige generelle holdning 2

3 Baggrund for KOM s handlingsplan : KOM Action Plan 2003 og future priorities i 2005/ : Finansielle krise starter 2010: Høring om CG i finansielle sektor 2011: Reflection Group, BXL-konference, Grønbog om fremtidens EU CG 2012: Høring om fremtidens EU selskabsret Handlingsplan: Selskabsret og Corporate Governance i EU (12. dec. 2012) 3

4 Overordnede indhold 3 overordnede indsatsområder: Øget gennemsigtighed Øget aktionærengagement (aktivt ) Forbedret ramme for selskabers grænseoverskridende operationer i EU Og derudover varsles kodifikation af vigtige direktiver om selskabsret. 4

5 Varslede initiativer ift. transparens/aktionærengagement Offentliggørelse af politik for bestyrelsesdiversitet* Bedre oversigt over aktieejere i børsnoterede selskaber Bedre kvalitet af CG-rapporter, og især af forklaringer Transparens om vederlagspolitik for bestyrelse/direktion** Give aktionærer ret til stemme om vederlagspolitik** Transparens om direktørers individuelle aflønning** Aktionærkontrol over transaktioner med nærtstående parter** Transparens ift. institutionelle investorer** Transparens og interessekonflikter blandt proxy advisors** Vejledning om acting in concert Fremme medarbejderaktier i EU Rød = Lovgivningsforslag * = allerede fremsat ** = vedr. samme direktiv (pakke) 5

6 Transparens: Politik for bestyrelsesdiversitet Forslag: I CG-redegørelse i årsrapport el. på hjemmesiden hvortil der henvises tilføjes: En beskrivelse af selskabets mangfoldighedspolitik for dets administrative, ledelsesmæssige og tilsynsførende organer (både bestyrelse og direktion) fsva. alder, køn, geografisk diversitet, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund målene for mangfoldighedspolitikken, hvordan den gennemføres, og hvilke resultater der er opnået i rapporteringsperioden. Hvis selskabet ikke har en sådan politik, skal redegørelsen indeholde en klar begrundelse herfor ( rapporter eller forklar princip) Gælder kun store børsnoterede selskaber, dvs. selskaber som på balancetidspunktet overskrider 2 af følgende 3 kriterier: o Samlede aktiver på 17,5 mio o Netto-omsætning på 35 mio o 250 ansatte (gns. FTE) Gældende ret: Anbefaling om at tage hensyn til behov for mangfoldighed (+ kommende særlige lovregler for finansielle virksomheder (CRD IV)) Konsekvens: Incitament til ingen mangfoldighedspolitik, og ellers øgede rapporteringskrav (dobbeltkrav for FIN), mindre frivillighed 6

7 bedre oversigt over aktieejere Timing: Inden årets udgang (IA færdig, timing usikker pga. følsomt/teknisk kompliceret) Formål: At informationsflow begge veje mellem selskab og udenlandske aktionærer (indkaldelser til GF, fuldmagter, stemmeinstrukser mv.) speedes op, og dermed afhjælpe problem med ugyldige stemmesedler på GF. Hvordan: I ny forordning eller direktiv: - Harmonisere pligter for mellemliggende led af finansielle formidlere (nærmere krav uvist) - Skulle ikke involvere forpligtelser for det børsnoterede selskab, men en ret for selskabet til at kunne kræve oplyst, hvemden egentlige aktionær er - Ingen ændring i skriftlighedskravet ift. fuldmagter i aktionærrettighedsdirektivets art. 11(2). Konsekvens: (Vil sandsynligvis ikke være rettet direkte mod selskaberne) Konsekvenser afhængerafnærmereudformningogeffekt.potentiale:ca.20%afalle afgivne stemmer i DK er udenlandsk ejede, som frasorteres pga. formalitetsindsigelser. 7

8 Kvalitet af CG-rapporter, især af forklaringer Timing: Formentlig inden årets udgang eller januar Samtidig med forslag vedr. aktionærret.dir. Formål: Forbedre kvalitet af CG rapporter, og især af forklaringer på afvigelser fra anbefalingerne. Hvordan: I ny EU-henstilling: Konsekvens: - komme med konkrete best-practice eksempler på, hvad der er gode forklaringer. -ogeksempler på hvad der bør være uacceptable forklaringer - tilskynde til et styrket samarbejde mellem de nationale organer, der har ansvaret for overvågning af anvendelsen af CG-kodekser - Afhænger af udformning, og om handling fra Komité for God Selskabsledelse. - Men antageligvis: bedre vejledning => flere gode forklaringer 8

9 Transparens om lønpolitik og individuel løn, samt aktionærafstemning om lønpolitik (1) Timing: Formentlig inden årets udgang eller januar 2014 Formål: Øge ledelsens ansvarlighed (accountability) + Forbedre link pay-performance Hvordan: Ændring af aktionærrettighedsdirektivet Fælles for 3 initiativer: Indhold usikkert! (Modstand internt i KOM, problem med IAB) => Bud på næste 3 slides er det p.t. mest sandsynlige 9

10 Transparens: Lønpolitik (2) Mest sandsynlige indhold af forslag: Konsekvens: - Indføre obligatoriske og harmoniserede transparenskrav til lønpolitik (ift. aktionærer) - OBS: Vil implicit indføre krav om en lønpolitik - Krav til indhold af lønpolitik: mindre detaljeret end eksisterende henstilling -Fokuspå transparens om overordnede linjer, særligt på at forklare hvordan lønpolitik hænger sammen med performance - Ændring fra følg-eller-forklar til krav om lønpolitik og transparens herom 10

11 Aktionærret til at stemme om lønpolitik (3) Mest sandsynlige indhold af forslag: - Indføre krav om en ikke-bindende afstemning om lønpolitikken Konsekvens: - Ændring fra følg-eller-forklar * til krav om en afstemning på GF 11

12 Transparens: ledelsens individuelle løn (4) Mest sandsynlige indhold af forslag: Konsekvens: - Indføre obligatoriske og harmoniserede transparenskrav ift. direktørers individuelle aflønning - Ændring fra følg-eller-forklar * til krav om transparens vedr. ledelsens individuelle aflønning 12

13 Aktionærkontrol: transaktioner med nærtstående parter Formål: Bedre sikkerhed imod at nærtstående parter (ledelsesmedlemmer og kontrollerende aktionærer) skader selskabet/minoritetsaktionærer Hvordan: I aktionærrettighedsdirektiv stille krav om: Transaktioner, der udgør mellem 1 % og 5 % af selskabets aktiver, skal: o offentliggøres på tidspunktet for transaktionen o meddeles tilsynsmyndigheden (FT) sammen med en vurdering fra en uafhængig vurderingsmand, der bekræfter at transaktionen er fair Transaktioner, der udgør mere end 5 % af selskabets aktiver, eller som har en væsentlig indflydelse på selskabets overskud eller omsætning, skal tillige: o godkendes på GF (uden at den nærtstående part selv må stemme) Konsekvens: Der er allerede offentliggørelseskrav (regler for udstedere), men vurdering og GFgodkendelse vil være nye krav OBS: Der er allerede adskillige safeguards i DK-regler, fx SEL 42 (ledelsesansvar), 42a (efterfølgende erhvervelser), 127 (utilbørlige dispositioner), 131 (inhabilitet), 361 (erstatning). 13

14 Transparens: Institutionelle investorer Formål: Bl.a. bidrage til at institutionelle investorer bliver mere aktive ejere Hvordan: I aktionærrettighedsdirektiv stille krav om at institutionelle investorer: Offentliggør afstemnings- og engagementspolitikker, samt Offentliggør tidligere afstemningshistorik Ingen aktuelle planer om at indføre en egentlig EU stewardship code Konsekvens: Ikke direkte rettet mod de børsnoterede selskaber (men evt. afledte konsekvenser, hvis fører til mere aktivt ) 14

15 Proxy advisors: Transparens og interessekonflikter Formål: Øge transparens om og kvalitet af rådgivningen på et p.t. ureguleret marked, der får stadig større betydning, og som er præget af lille konkurrence => bedre udøvelse af aktivt Hvordan: I aktionærrettighedsdirektiv: Transparenskrav* til stedfortrædende rådgivere (proxy advisors), samt regler, der skal imødegå risiko for interesse-konflikter** *I dag kritik af manglende transparens i de metoder, der anvendes til anbefalinger **Interessekonflikt: Indkomst fra rådgivning/datasalg til selskab samtidig med stemmeanbefalinger vedr. selskabet til institutionelle investorer Konsekvens: Ikke direkte rettet mod de børsnoterede selskaber (primært forholdet mellem rådgiver og investor der er i fokus), men evt. afledte effekter. 15

16 Vejledning om acting in concert Timing: I løbet af kommende måneder Formål: At øge retssikkerheden for aktionærer ift. at vide, hvornår de kan udveksle oplysninger og samarbejde med hinanden uden at risikere, at det får uforudsete juridiske følger (pligtmæssig tilbud) ift. Take-Over direktivets regler om acting in concert => bidrage til mere engagerede aktionærer Hvordan: I en vejledning præcisere retstilstanden Konsekvens: Ingen direkte følger for de børsnoterede selskaber, men vil medføre større retsklarhed for aktionærer (herunder selskaber, der er aktionærer) => Hvornår er aktionærsamarbejde aktivt, oghvornårerdet acting in concert ift. at opnå kontrol over selskabet 16

17 Fremme medarbejderaktier i EU Timing: Lange udsigter igangværende eksternt study Formål: Fremmelse af medarbejderaktier kan medvirketilatøgeandelenafaktionærer, dertænkerlangsigtet. Hvordan: For tidligt at sige 17

18 Proces fra forslags fremsættelse af KOM Lovgivningssager (forordning/direktiver): KOM-forslag => forhandling i EP + Råd => ændringsforslag => vedtagelse (implementerings/ikrafttrædelsesfrist) eller dead-lock CG-henstillinger: EU-henstilling (med opfordring til MS) => Stillingtagen og evt. implementering af Komité for god selskabsledelse => Følg-eller-forklar for selskaberne 18

19 DI s foreløbige generelle holdning For CG-forslag direkte rettet mod de børsnoterede selskaber: o Generelt ikke behov for yderligere EU-regulering om CG Allerede været genstand for stramninger siden finanskrise Følg-og-forklar princippet er bredt anerkendt og værd at værne om => bør ikke udvandes uden meget overbevisende dokumentation for behov Kun EU-regulering, hvis ikke kan løses nationalt o Vejledninger der styrker følg-eller-forklar princip kan være ok Positiv ovf. løse problem med udenlandsk stemmeafgivelse og præcisere retstilstand ift. acting in concert Positiv ovf. planens selskabsretlige del (ikke omtalt i dag) Forbehold for endelige nærmere udformning 19

20 Tak for opmærksomheden Spørgsmål? 20

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage

E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab. Resultater og trends. certainty ingenuity advantage E-survey: Generalforsamlingen 2014 - det aktive ejerskab Resultater og trends certainty ingenuity advantage Indhold Indhold Forord.............................................. 2 Konklusioner..........................................

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

" formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger

 formanden dog det dobbelte - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger " formanden dog det dobbelte" - om bestyrelsesformandens opgaver og ansvar, herunder efter de nye danske corporate governance-anbefalinger Min far, Bent Werlauff, der hele sit liv beskæftigede sig med

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Januar 2015 Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lån & Spar Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere