Praktikpjece for 2. praktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikpjece for 2. praktik"

Transkript

1 Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 2. praktik December 2010 Side 1 af 14

2 Forord Formålet med denne pjece er at skabe et overblik over de procedurer og regelsæt, krav og forventninger, der knytter sig til den anden praktikperiode på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Praktikpjecen skal betragtes som en håndbog, der udgør et supplement til, og en præcisering af lov om uddannelse af pædagoger, bekendtgørelsen samt Pædagoguddannelsen Nordsjællands studieordning, som alle er det retslige grundlag for uddannelsen. Praktikpjecen retter sig primært mod dig som studerende, som opslagsværk til brug i forbindelse med 2. praktik, men også de praktikansvarlige og praktikvejlederne vil have gavn af disse oplysninger. Du kan finde pjecen på Pædagoguddannelsen Nordsjællands hjemmeside. Her kan du endvidere finde alle relevante love og bekendtgørelser, som udgør den lovgivningsmæssige ramme for de mål og krav der opstilles til praktikperioden. 1. Praktik som uddannelse I den lønnede praktik skal du kunne balancere mellem både at være studerende og ansat. Du kommer til at udfylde en arbejdsopgave, men skal samtidig kunne holde dine læringsmål for øje, og arbejde målrettet med dem. Din praktikvejleder kommer til at fungere som din underviser ikke nødvendigvis som en der hælder viden på dig, men som en sparringspartner, der skal hjælpe dig med de læreprocesser du skal igennem. Praktikken kan betragtes som et særligt læringsrum, hvor du kan arbejde praktisk med den teoretiske indsigt du har tilegnet dig på uddannelsen Facts om 2. praktik Anden praktik har en varighed af 6 måneder og ligger på 3. Semester, med start hhv. 1. februar og 1. august. Du vil modtage løn efter gældende overenskomst med PLS. Det er ikke muligt at få SU lån mens du er i lønnet praktik. Dit timetal på praktikstedet er i gennemsnit 32,5 timer ugentlig, inklusive vejledningstimer. Du skal selv tjene op til dine studiedage, derfor vil lønnen være udregnet for 30 timer. Der er ti studiedage under praktikperioden Mål for praktikken Disse er centralt fastsatte, og er de mål du skal kunne dokumentere, at du kan indfri. Lærings-/kompetencemål for 2. praktikperiode er, at den studerende kan : indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde, deltage i udviklings- og forandringsprocesser, planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer, Side 2 af 14

3 dokumentere og formidle pædagogisk praksis og begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis 1.4. Centrale Kundskab- og færdighedsområder Disse fastsættes også centralt, og kan betegnes som de metoder, du skal arbejde med, for at nå frem til kompetencemålene. Nogle CKF er gælder for alle tre praktikker, hvilket betyder at du skal arbejde med dem hver gang, men på forskellige niveauer. Generelle CKF`er gældende for alle tre praktikker: praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring etik, værdier og menneskesyn deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis - og for 2. praktikperiode specifikt : pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende institutionel omsorg, opdragelse og udvikling institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår praktikstedets organisation, kultur og ledelse internt og eksternt samarbejde magt og etik i den institutionelle ramme 2. Forberedelse Praktikforberedelsen har til formål at kvalificere dine tanker og overvejelser ved udarbejdelsen af dine læringsmål, som skal præciseres og indføjes i dit praktikdokument. Endvidere skal undervisningen ruste dig bedst muligt til at kunne håndtere og reflektere over de udfordringer, som du vil møde i praktikken. Undervisningen omfatter således både kravene til læringsmål, praktikdokument, logbog samt praktikopgaven. I løbet af praktikken skal du indsamle empiri til rapporten om det tværprofessionelle element, som afsluttes på 4. semester. Derfor vil undervisningen introducere grundbegreberne til det tværprofessionelle element. Side 3 af 14

4 2.1. Forbesøg Du skal kontakte praktikstedet for at aftale tid til et forbesøg, indenfor den fastsatte tidsramme. Formålet med besøget er at få afklaret, hvilke forventninger og krav, der stilles til dine læringsmål i praktikperioden. Endvidere skal I afklare mere praktiske ting såsom mødetider, hvem der skal være din vejleder mv. (forslag til indhold på forbesøget - se bilag 1) Ved forbesøget forventes du at have sat dig grundigt ind i praktikinstitutionens brugergruppe(r), interne forhold og uddannelsesmål, samt at du har gjort dig overvejelser om, hvordan du kan bidrage med dine personlige og faglige kompetencer og idéer på stedet. Dels så du kan være klædt på til at stille kvalificerede spørgsmål til institutionens pædagogiske praksis og profil og dels for at du og praktikstedet kan få afklaret hinandens forventninger til forløbet. Ved forbesøget skal du medbringe en uddannelsesaftale i to eksemplarer, der underskrives af begge parter. En uddannelsesaftale er en aftale mellem Pædagoguddannelsen Nordsjælland, den studerende og praktikstedet om et praktikforløb. Såfremt der ikke er nogen betænkeligheder ved at indgå en sådan aftale, returneres det ene eksemplar til pædagoguddannelsen Nordsjælland. Uddannelsesaftalen indeholder: En tilkendegivelse af det etablerede læringsforhold, dvs. at begge parter skriver under på, at I bestræber jer på at skabe de rette betingelser for praktikforløbet. En fastsættelse af tidspunkter for studiedage på Pædagoguddannelsen Nordsjælland. Under praktikken har du samme arbejdstidsforhold som det fastansatte personale på institutionerne. Det betyder at du skal påregne aften- eller weekendmøder og at du vil skulle påtage dig aften- natte- og weekendvagter, hvis du kommer i praktik på en døgninstitution. Som udgangspunkt er du i denne praktik en del af normeringen, men enkelte kommuner, og enkelte institutioner har ordninger, hvor du er ud over normeringen. En af udfordringerne i denne praktik er at kunne navigere mellem både at være ansat og studerende på samme tid. Under en praktikperiode gælder der de samme forhold for dig som for det fastansatte personale, det vil sige, at du er underkastet de samme bestemmelser som de faste medarbejdere på institutionerne, herunder f.eks. reglerne om tavshedspligt og magtanvendelse, som du vil modtage undervisning om i din praktikforberedelse (Se bilag 2). Kommunernes procedure for indhentelse af straffeattest gælder også for praktikkanter, og betyder at du ved forbesøget skal skrive under på, at dit kommende praktiksted må indhente straffe- og børneattest. Side 4 af 14

5 2.2. Læringsmål Du skal udarbejde egne faglige og personlige læringsmål for praktikken. Disse skal være i overensstemmelse med de krav, som fremgår af bekendtgørelsen, og de skal tilpasses mulighederne på det aktuelle praktiksted og stedets uddannelsesplan. Udarbejdelsen af læringsmålene foregår under vejledning af din studielærer. Målene skal være klare og operationelle og udgør en del af praktikdokumentet (Se afsn. 2.3). Når du starter praktikken medbringer du de foreløbige læringsmål samt metoder til at opnå disse, og i løbet af de første uger konkretiseres og godkendes disse af både din vejleder og din studielærer. For hvert enkelt mål gælder følgende: Målet skal være tydeligt og præcist. Det skal være en præcis angivelse af, hvad du arbejde med, og hvordan. Med andre ord, skal det være målbart Målet skal angive, hvilken teoretisk viden du ønsker at anvende i sin pædagogiske praksis Målet skal angive, hvilke handlinger du agter at udføre, hvordan du ønsker at bruge dine kompetencer Målet skal angive, hvilke holdninger og overvejelser du ønsker at arbejde med Målet skal indeholde institutionens og dine indbyrdes forventninger Læringsmålene skal være underskrevet af praktikvejlederen og dig og efterfølgende af studielæreren Læringsmålene udgør nu sammen med praktikdokumentet vurderingsgrundlaget for din praktik 2.3. Praktikdokumentet Praktikdokumentet udgør det samlede dokument over dine forventninger, iagttagelser og refleksioner over hele praktikforløbet, koblet med den viden og de teoretiske kundskaber, du har erhvervet dig på studiet. Praktikdokumentet kan bedst beskrives som en portefolio, altså en samling af dokumentationsmateriale som indeholder: Dine læringsmål Dine bearbejdede resuméer af din private logbog. Denne logbog omfatter dine tanker og refleksioner over oplevelser fra hverdagen i institutionen. Det er kun det bearbejdede resumé der skal indgå i praktikdokumentet og dermed tilgængeligt for vejleder Dokumentationsmateriale for dit arbejde, som kan bestå af: 1. Resuméer af de faglige diskussioner på jeres vejledningstimer 2. Forløbsbeskrivelser af aktiviteter du har stået for, fotos af forløb m.m. Indsamling af materiale til praktikdokumentet er den studerendes ansvar, men foregår i samarbejde med praktikvejlederen. Dokumentet udgør jf. 14, stk. 3 din dokumentation for Side 5 af 14

6 hvordan-, og i hvilket omfang der arbejdes med læringsmålene og indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag. 3. Samarbejde under praktikken Praktikuddannelsen er et samarbejde mellem Pædagoguddannelsen Nordsjælland og dit praktiksted. Dette samarbejde er organiseret i nogle fastlagte aktiviteter, men derudover, samarbejder din studielærer med dig og praktikstedet hvis der viser sig særlige behov Studiedage på uddannelsesstedet Målet med studiedagene er dels at bearbejde og reflektere over de studerendes praktikerfaringer, dels at supplere praktikforløbet med undervisning i relevante tematikker indenfor uddannelsens fag, for derved at skabe sammenhæng mellem de teoretiske begreber og den pædagogiske praksis. Indholdet består bl.a. af: Opfølgning på dine aktuelle oplevelser og erfaringer, som kan generaliseres og gøres fælles Undervisning i relation til praktikopgaven 3.2. Besøg i praktikken Inden der er gået 2/3 af praktikken afholdes et møde på praktikstedet mellem dig, din studielærer og din praktikvejleder. Mødet varer ca. en time, og har i den 2. praktik til formål at drøfte, hvorledes du arbejder med dine læringsmål, og hvad du mangler at arbejde med, for at praktikken vil kunne godkendes. Det er vigtigt at du er forberedt, og at du via dit praktikdokument kan dokumentere, hvad du arbejder med, og hvor langt du er kommet. Følgende punkter forventes at indgå i dit oplæg: Præsentation af institutionen - organisatorisk og pædagogisk Hvordan er det at komme ind i huset overvejelser over din rolle Gennemgang af læringsmålene og dit hidtidige arbejde. Din vejleder supplerer med hans/hendes vurdering af dit hidtidige arbejde. Der er også mulighed for fælles diskussion af praktikopgaven og hvordan ansvarsfordeling mellem praktiksted og uddannelsessted tænkes. På baggrund af denne drøftelse udarbejder praktikvejlederen en udtalelse om status 2/3 inde i praktikken, som både omfatter hvilke læringsmål du har arbejdet med, og hvilke mål og / eller aktiviteter du mangler at arbejde med, for at praktikken vil kunne godkendes. Din studielærer kan komme på ekstra besøg, hvis du eller din vejleder har bekymringer i forhold til dit læringsudbytte, eller i forhold til jeres samarbejde. Begge parter er velkomne til at kontakte studielæreren. Side 6 af 14

7 3.3. Vejledning Praktikinstitutionens leder har ansvaret for at du modtager vejledning. Lederen kan dog verlade selve vejlederopgaven til andre ansatte i institutionen under forudsætning af, at praktikvejlederen har en relevant uddannelse i forhold til arbejdsområdet samt er i besiddelse af de nødvendige vejlederkvalifikationer. Desuden skal både dine og vejlederens arbejdstider tilrettelægges på en sådan måde, at der bliver mulighed for både løbende og planlagt vejledning i de aftalte vejledningstimer. Den planlagte vejledning, som forventes fastlagt én gang ugentligt, kan bestå af faglige diskussioner og refleksioner på baggrund af læst teori og observationer. I bilag 3 oplistes nogle eksempler på relevante tematikker og konkrete emner, der kan tages op i forbindelse med denne vejledning. Dit praktikdokument indgår som et fælles referencegrundlag, og skal således danne udgangspunkt for en fælles faglig dialog mellem dig og din vejleder. Det forventes, at du er aktiv i udformningen af dagsorden praktikvejledningsmødernes. Logbogen et nyttigt værktøj til at fastholde dine oplevelser, observationer og refleksioner, så de kan indgå i vejledningstimerne. Derudover kan vejledning finde sted i løbet af hverdagen. Den vil normalt foregå i direkte relation til det konkrete pædagogiske arbejde med det enkelte barn / unge / voksne. Denne vejledning vil ofte foregå løbende mellem dig og din praktikvejleder samt de øvrige ansatte. På nogle praktiksteder vil der desuden være praktikundervisning, hvor en eller flere studerende undervises af flere personaler, eksempelvis forstander/leder, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeut m.fl., hvor udgangspunktet kan være institutionens økonomi og normering, behandlingsplaner, handleplaner, familie/forældre-arbejde etc. 4. Godkendelse af praktikken For at kunne fortsætte på uddannelsen, skal praktikken godkendes. Din vejleder og institutionsleder på praktikstedet indstiller til Pædagoguddannelsen Nordsjælland, hvorvidt du kan godkendes eller ej, hvilket parterne skal anføre på det officielle vurderingsskema, som skal være indleveret til Pædagoguddannelsen Nordsjælland senest 3 uger før praktikkens afslutning. Hvis praktikstedet har betænkeligheder ved om du kan godkendes, skal det allerede fremgå af statusudtalelsen, så du har en mulighed for at rette op på manglerne. Da dit praktikdokument indgår som et element i den samlede vurdering af dit læringsmæssige udbytte, er det vigtigt at du vedligeholder det. Udover den formelle godkendelse af selve praktikforløbet, kræves det at du afleverer og får godkendt din praktikopgave jf. studieordningens afsnit 13 om deltagelsespligten. Side 7 af 14

8 Skema over opgavefordelingen ved anden praktik hvem gør hvad? Opgave Hvem handler Hvornår Skrive begrundede praktikønsker Fordeling af pladser Den studerende Koordinatorer og repræsentanter fra årgangen Når praktiklisterne er offentliggjort Kort efter indleveringen af ønskelisten Forbesøg, afstemme forventninger Udkast til læringsmål diskuteres Læringsmålene operationaliseres og indføjes i praktikdokument Læringsmålene godkendes Praktikdokument vedligeholdes Studerende og praktikvejleder Studerende og studielærer Studerende i samarbejde med praktikvejleder Studerende, praktikvejleder og studielærer Studerende i samarbejde med praktikvejleder Når praktikstedet har modtaget brev med den studerendes navn I praktikforberedelsen Ved praktikstart Senest tre uger efter praktikstart Løbende under hele praktikken evalueringsmøde Skriftlig status, hvor det foreløbige udbytte vurderes Endelig indstilling til godkendelse pba. praktikdokument Studielærer, praktikvejleder og den studerende Praktikvejleder på baggrunde af 2/3 mødet og den studerendes praktikdokument praktikvejleder Senest 2/3 inde i praktikken Senest 2/3 inde i praktikken Tre uger inden praktikkens afslutning Praktikken godkendes studielærer Når indstilling til godkendelse er modtaget Side 8 af 14

9 *Hvis der er problemer med godkendelsen, træder en anden procedure i kraft jvnf. 22, stk Du får mulighed for skriftligt at redegøre for dit udbytte af praktikken og dit arbejde med læringsmålene, hvorefter din studielærer indkalder dig og din praktikvejleder til et møde, hvor udbyttet diskuteres. Herefter træffer Pædagoguddannelsen Nordsjælland den endelige afgørelse om, hvorvidt du har bestået praktikken eller skal gå den om. Side 9 af 14

10 Bilag 1 Forbesøg Formålet med forbesøget er, at den studerende og praktikvejlederen får afklaret og afstemt krav og forventninger til den kommende praktik Det forventes: at I kontakter praktikstedet indenfor den angivne tidsramme og aftaler et besøg af 1-1 1/2 times varighed at I medbringer jeres uddannelsesaftale, således at den kan underskrives ved samtalens slutning at hvis der er tvivl om samarbejdsrelationen, kontakter den studerende sin studielærer eller praktikkoordinatoren Forslag til indhold i samtalen: hvilke forventninger har institutionen til en studerende i anden praktik? hvilke forventninger har du til dig selv og din kommende praktik? gennemgang af institutionens uddannelsesplan og praktikstedsbeskrivelse afklaring af praktikstedets organisation, kultur og pædagogiske grundprincipper, og hvad der lægges vægt på i arbejdet med brugerne hvem skal være din praktikvejleder? (praktikuddannelsen er lederens ansvar, men det uddelegeres oftest til en medarbejder. I enkelte tilfælde er dette ikke afklaret ved samtalens tidspunkt men det er vigtigt at det afklares inden selve praktikstarten) hvor ofte er der planlagt vejledning, og hvad forventer I hver især af hinanden? hvilke aktiviteter er der planlagt i din praktikperiode? hvilke aktiviteter ønsker du selv at få mulighed for at stå for? aftal hvordan de typiske mødetider vil være - hvis du har særlige ønsker skal du sige det her. Hvis du ønsker at afholde ferie i praktikperioden skal du ligeledes gøre opmærksom på det ved samtalen. Du kan ikke få løn i ferien, men du har ret til at afholde den. praktikken har en varighed af 6 måneder, med ti studiedage på seminariet. I gennemsnit skal du være 32,5 time om ugen på praktikstedet incl. vejledningstid. Side 10 af 14

11 Bilag 2: Tavshedspligt og magtanvendelse - praktikopgave og ytringsfrihed Tavshedspligt Under din praktikforberedelse vil du blive undervist i reglerne om offentlig ansattes tavshedspligt, der tager udgangspunkt i Straffelovens 152, hvor det hedder, at man ikke uberettiget "må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab". Formålet med denne bestemmelse er at beskytte visse personlige og fortrolige oplysninger. Bestemmelsen i Straffeloven er fulgt op i Forvaltningsloven. I denne lovs 27 uddybes bestemmelserne om tavshedspligt og i 28 omtales videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed. Her defineres "rent private forhold" som: Race, religion, hudfarve og politiske, foreningsmæssige, seksuelle, og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende. Disse oplysninger må altså ikke videregives til anden forvaltningsmyndighed, medmindre specielle forhold er opfyldt, jævnfør 28, stk. 2 i Forvaltningsloven. Rent praktisk betyder ovennævnte, at du som praktikant kan diskutere ovennævnte fortrolige oplysninger, som du måtte være kommet i besiddelse af med f.eks. din praktikvejleder, men ikke med fagpersoner i anden forvaltningsmyndighed eller i private sammenhænge med familie eller bekendte. I visse situationer skal omvendt de nævnte oplysninger videregives. Disse bestemmelser findes i Lov om Social Service, 153. Her bestemmes, at offentligt ansatte personer har pligt til at bryde tavshedspligten og underrette kommunens socialforvaltning, hvis den ansatte i arbejdssammenhæng får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Det vil i praksis aldrig være en praktikant, der træffer afgørelser i sådanne sager, men praktikanten kan naturligvis sammen med det øvrige personale være med til at sikre, at bestemmelsen overholdes. Reglernes betydning for praktikopgaven Som følge af bestemmelserne om tavshedspligten skal praktikopgaven derfor skrives således, at alle personlige, følsomme oplysninger fremstår som absolut anonymiserede. Der bør som hovedregel tages udgangspunkt i en pædagogisk problemstilling fremfor et konkret barn eller en voksen. Side 11 af 14

12 Hvis der i en praktikopgave beskrives mere faktiske forhold, skal disse anonymiseres i en sådan grad, at selv nære pårørende ikke vil kunne genkende oplysningerne. Eneste undtagelse herfra er at indhente skriftlige samtykke fra den pågældende person eller forældrene til det barn, som opgaven omhandler. En indhentning af et sådant skriftligt samtykke er dog ofte en meget besværlig eller direkte umulig opgave. Konsekvensen af et manglende skriftligt samtykke er en absolut anonymisering af praktikopgaven. Reglerne om magtanvendelse Bestemmelserne om magtanvendelse (Lov om social service) og indgreb i selvbestemmelsesretten præciserer det offentliges pligt til at yde aktiv omsorg over for mennesker med særlige behov/børn og unge. Desuden er der opstillet en række retssikkerhedsgarantier i forbindelse med magtanvendelse. Der kan i visse situationer anvendes magt, jf. Servicelovens 123 og 124, men der præciseres, at bestemmelserne er udformet med det formål at begrænse vold og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Hovedprincippet er, at kun de absolut nødvendige og mindst indgribende indgreb må anvendes, og aldrig erstatte personlig omsorg og socialpædagogisk bistand. Reglerne sigter mod at skabe retssikkerhed både i forhold til de professionelle medarbejdere og de personer, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Ytringsfrihed At man har tavshedspligt omkring visse personlige følsomme oplysninger betyder dog ikke, at man som offentlig ansat ikke har ytringsfrihed. Ytringsfriheden er hjemlet i Grundloven. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed. Heraf fremgår, at man som privatperson har ret til at udtale sig kritisk om forholdene på sin arbejdsplads. Man kan udtale sig generelt om arbejdsforholdene, men må ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger. Lov om social service, 153 Side 12 af 14

13 Bilag 3: Eksempler på indhold i vejledningstimerne I starten af perioden vil det ofte være information om praktiske forhold: Generelle oplysninger om institutionens struktur: de ansatte brugerne på afdelingen/stuen institutionens struktur andre praktiske forhold - Hvad har du gennemgået på pædagoguddannelsen Nordsjælland tema / teori / projekt? - Forudsætninger - forventninger - intentioner fra studerende og den praktikansvarlige. - Litteratur som bør læses i praktikken. - Andre personer og/eller institutioner, der skal inddrages og kontaktes i praktikforløbet. Når du er kommet i gang, kan I diskutere dine studiemæssige aktiviteter: Diskussion af aktiviteter som du skal medvirke i eller selv organisere. Diskussion af dine observationer og de problemstillinger du møder. Disposition til opgaven Læst litteratur drøftes Institutionens pædagogik: hvilke tanker og ideer ligger bag? hvordan udføres de? - diskussion af eksempler. Institutionens drift og placering i det sociale system: regnskab - budget - love og cirkulærer - administration Særlige forhold på institutionen Personalesamarbejde: Forskelle - ligheder - holdninger. Institutionens samarbejde med forældre og/eller andre institutioner. brugere der kræver særlig opmærksomhed Side 13 af 14

14 information om særlige forhold vedrørende enkelte brugere fx psykose, blindhed, tale, CP, epilepsi mv sociale forhold og baggrund for børnene/de unge. forældresamarbejde Til sidst i praktikken: Gennemgang af praktikopgave. Evaluering af iværksatte aktiviteter. Evaluering af praktikperioden (dig og den praktikansvarlige). Side 14 af 14

Praktikpjece for 1. praktik

Praktikpjece for 1. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 1. praktik December 2010 Side 1 af 12 Forord Formålet med denne praktikpjece

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende

Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende 1 Grønnebakken - uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af institutionen 2. Uddannelsesinstitution 3. Praktikken Forbesøg Praktikstart Læringsmål Forventninger, krav

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvem er vi?... 3 Hvad kan vi tilbyde?... 3 Praktikansvarlig... 3 Forbesøg... 3 Arbejdstider...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Information til Praktikvejlederen

Information til Praktikvejlederen Information til Praktikvejlederen 1. Praktikperiode forår 2013 27.1.2014-8.4.2014 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 20.1 24.1 Ordinær studerende Målmøder finder sted i uge 6 eller 7 Netstuderende Udkast

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen

Seminarium. Professionshøjskole pædagoguddannelsen pædagoguddannelsen Seminarium Professionshøjskole 1992-pædagoguddannelsen 2007-pædagoguddannelsen Fælles optag af studerende fra sommeren 2008. Indflytning på Carlsbergvej 1. februar 2009. Afvikling af nuværende uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Dagtilbuddets

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Læringsmål 1. praktikperiode

Læringsmål 1. praktikperiode Læringsmål 1. praktikperiode SYS BISGAARD & KATRINE WOLIN PRAKTIKKOORDINATORER PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND Dagens program Oplæg med følgende fokus: Læringsmål i praktikken generelle

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland

Vejledning til praktikkens papirer. Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Vejledning til praktikkens papirer Pædagoguddannelsen Campus Roskilde University College Sjælland Udgivet d. 24.9.2013 Kære Praktikvejledere Vejledning til praktikkens papirer I det følgende vil vi give

Læs mere

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE

3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Til praktikvejlederne 3. PRAKTIKUDDANNELSE OG SPECIALISERINGEN I PÆDAGOGUDDANNELSEN ROSKILDE Samarbejdet mellem praktikinstitutionerne og uddan nelsesstedet om den studerendes specialisering og praktik.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012

11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 11 LMNvNvf 1. Praktikperiode efterår 2012 13.8.2012 26.10.2012 Vigtige datoer Praktikforberedelsen 18.6 22.6 Læringsmål udarbejdes i ugerne 34 og 35 Studiedage 1 d. 17.9 + 18.9 Studiedage 2 d. 9.10 + 10.10

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden

Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Uddannelsesplan for studerende i Idrætsbørnehaven Lærkereden Navn:. Adresse:. Tlf.: I praktik perioden tilknyttet:.. Praktikperiode:. Praktikvejleder.: Idrætsbørnehaven Lærkereden er normeret til 80 børn

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Diabetikerhjemmet Solglimt Adresse: Solglimtvej 13 Tlf.: 59653233 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Bostedet Brunebjerg Brunebjerg

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en.

Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Praktikstedsbeskrivelse for bakkelandets Vuggestue, Børnenes Spor, Valnødden og SFO en. Bekendtgørelsens tekst 14: praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere