Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere. Kontaktperson Kontrolmanualens placering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere. Kontaktperson Kontrolmanualens placering"

Transkript

1 tsta Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere Ejendommen Ejd. Ingerslevsgade m.fl København V Anlæg: Varmeleverandør Ingerslevsgade 108/Krusågade 3 E/F Matrikel 1386 Vesterbrogade København V '-. _ _......_--_..._-_.._._-_ _ _..._ _ Kontaktperson Kontrolmanualens placering :' Denne kontrolmanual for varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup

2 Informationer om denne kontrolmanual Førstegangsoprettelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual er første gang oprette på basis af de informationer om bygninger og disses tilhørende varmeanlæg, som ista Danmark A/S på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for nærværende ejendom var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt forefandtes i vort reg nskabssystem. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelsen udført af ista Danmark A/S, Ballerup Vedligeholdelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanualen ajourføres og udsendes en gang årligt i forbindelse med udsendelse af varmeregnskabet. For denne kontrolmanual kan det oplyses, at udsendelse af nærværende og seneste revision af kontrolmanualen er sket på nedenstående dato. Udgivelsesdatofor nærværende kontrol-manual Oprettelsen udført af ista Danmark A/S, Ballerup

3 tsta Ind holdsfortegnelse Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere Kontrolsystem Regler om information om ændringer Kontrolrn9[lU.alfor fqrg~lingsmålere Opbygning af kont~9lmanualen Varmefordelings5ystem Varmefordelingsmålertype Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag Anvendelsesområde Krav til fordelingsmåleren Montagepunkt Målerdimensionering Fordeling~målerEmideD.6e ejendom Den anvendte målertype Display og dataregistre Registrering og kontrol af forbrugsdata Installation Batterilevetid Mærkning Aflæsning Udskiftning U.dski~ni.pgaf måj~:t~i dennei~}~ndom Udskiftning af allernålere til nyntype Bortskaffelse af nedtagne målere Tekniske data Officielle dokumenter og links Typegodkendelsesattester Overensstemmelseserklæring Links til lovtekster og officiell~'dokumenter ' 23 Korrektion for termisk yderlig beliggenhed Korrektiqnssystern 'wc. Standardsystemet Fastsættelse af reduktionsfaktorer Etagereduktion Gavlreduktion Ekstrareduktion Oversigt over installationer i ejendommen Genereltom instal!~t!onsoversigten Foruds~tQil1ger for"... t<ontrolmanuals!ns.oversigt over Instajlationer Installåtionsoversigten.

4 1. Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere 1.1 Kontrolsystem Ifølge dansk lovgivning, se afsnit 1.2, skal varmeleverandøren for denne ejendom etablere et kontrolsystem, som sikrer, at de anvendte fordelingsmålere er typegodkendte og korrekt installerede og skalerede i overensstemmelse med gældende typegodkendelse. Varmeleverandøren, som typisk er ejendommens administrator eller ejer, er alene ansvarlig for, at der foreligger et kontrolsystem for denne ejendom. Varmeleverandøren har for denne ejendoms vedkommende overladt det til ista Danmark A/S at drage omsorg for etablering og drift af kontrolsystemet. Loven foreskriver endvidere, at kontrolsystemet foreligger dokumenteret i en kontrolmanual, som skal være frit tilgængelig for ejendommens beboere. 1.2 Regler om information om ændringer Kontrolsystemet er fastlagt i kontrolmanualen. Når der sker ændringer i kontrolsystemet, vil det medføre, at ændringer registreres i kontrolmanualen. Derfor vil forbrugerne til stadighed ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der måtte være foretaget i kontrolsystemet. Ændringer sker som hovedregel på foranledning af varmeleverandøren. Der kan eksempelvis være tale om ændrede regnskabsperioder. Der kan imidlertid også være tale om forandrede arbejdsgange hos serviceselskabet. Sker der ændringer på dette område, der får konsekvenser for kontrolsystemet, gennemføres der ligeledes en ændring af kontrolmanualen. Sådanne forhold registreres ved følgende regelsæt: Kontrolmanualen opdateres 1 gang årligt omkring udsendelsen af varmeregnskaber for anlægget. Opdateringen består i udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen så vidt muligt afspejler kontrolsystemdata på varmeregnskabstidspunktet. Den opdaterede kontrolmanual fremsendes til ejendommens administrator/ejer, som er ansvarlig for at anbringe kontrolmanualen på det offentligt tilgængelige sted angivet på kontrolmanualens side 2. på kontrolmanualens side 3 'Informationer om denne kontrolmanual' kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet. Det er endvidere på denne side muligt at se seneste udgivelsestidspunkt for kontrolmanualen. Eventuelle energimålere, elmålere, gasmålere og vandmålere. som findes i denne ejendoms varme- og vandanlæg, er ikke omfattet af denne kontrolmanual. Ny kontrolmanual ~ Varmesæson begynder f \ Varmeregnskab Aflæ,ningaf / målere Registrering servtces Illustration af kontrolmanualens gyldighed, som typisk er 1 år svarende til en varmeperiode. af Side 4

5 ,~& tsta 2. Kontrolmanual for varmefordelingsmålere 2.1 Opbygning af kontrolmanualen I henhold til Erhvervsministeriets bekendtgørelser nr. 810 af 27. juli 2008, nr af 15. december 2003 og nr. 70 af 28. januar 1997, 7, er der for dette anlæg etableret en kontrolmanual. Varmeleverandøren har indgået kontrakt med ista Danmark A/S om udarbejdelse af kontrolmanual. Kontrolmanualen opfylder de krav for indholdet i en kontrolmanual, der er fastsat i Måleteknisk Direktiv, MDIR nr udgave 2 af 6. maj Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista Danmark A/S, omfatter følgende elementer: Forskrifter for aflæsning af varmefordelingsmålere. Kontrol af den enkelte varmefordelingsmåler i henhold til Måleteknisk Direktiv, MDIR nr , udgave 2, af 6. maj Vedligeholdelse af varmefordelingsmålere, der indgår i varmefordelingsmålersystemet. Vedligeholdelse af kontrolmanualen. 2.2 Varmefordelingssystem ista Danmark A/S anvender i denne ejendom et varmefordelingssystem med fordelingsmålere forsynet med enhedsskala. Dette system benævnes i det følgende enhedsskelasystem. I et enhedsskalasystem er alle fordelingsmålere forsynet med samme skala i målerne. Tilpasningen til den aktuelle radiator sker ved en skalafaktor, som findes i en database hos ista. Skalafaktoren multipliceres med fordelingsmålerens aflæste forbrug i målerdelinger, efter at aflæsningerne er indlæst i varmeregnskabssystemet. Brug af skalafaktoren sikrer korrekt tilpasning mellem målerens enhedsregistrering i målerdelinger og radiatorens faktiske varmeafgivelse i varmeregnskabsperioden. 2.3 Varmefordelingsmålertype I denne ejendom anvendes en elektronisk fordelingsmåler af typen Fordelingsmåleren aflæses ved hjælp af håndterminal, hvorfor adgang til de enkelte målere i lejlighederne er nødvendig. Fordelingsmåleren er en 2-punktsmåler, hvilket betyder, at både radiatortemperatur og rumlufttemperatur, i det rum hvori måleren befinder sig, måles. Spørgsmål vedrørende denne kontrolmanual kan rettes til: ista Danmark A/S Brydehusvej Balleru Kundecentret kl Side 5

6 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 3.1 Anvendelsesom råde De fordelingsmålere, værende ejendom, måleopgaven. Den sidste kolonne viser tm,a for radiatorer, som er 15% overdimensionerede. Ved ef terisolering af en bygning bliver varmetabet reduceret, og radiatorerne bliver således principielt for store (overdimensionerede) set i forhold til varmeydelse de skal kunne levere. Derfor reduceres tm,aefter isolering. der anvendes i nærskal være egnede til Det betyder i praksis, at der skal være overensstemmelse mellem fordelingsmålerens anvendelsesområde og ejendommens bygningsmæssige udformning, herunder specielt ejendommens varmeanlæg. Gas : Direkte fjern- L.\I~!'I1)."' l li Varmesystem 'li 42,8..0. Det er vigtigt at fastslå, at tm,a er en størrelse, der er givet ved varmeanlæggets og bygningens konstruktion, og altså ikke har noget med anlæggets driftstemperaturer at gøre. Det er også vigtigt at fastslå, at størstedelen af bygninger i Danmark er opført efter tidligere bygningsreglementer, hvorfor de som oftest i denne sammenhæng må betegnes som ikke-iavenergibyggeri med tm,a på 60 C eller derover. Kendes tm,afor varmeanlægget, er det enkelt at udvælge en fordelingsmåler, som er egnet til måleopgaven. I henhold til DS/EN 834, skal det ved typegodkendelsen af måleren angives, ved hvilken laveste tm A måleren kan fungere. Værdien fremgår af ~ærkningen af måleren og er angivet ved betegnelse tmin. Tabellen i næste spalte angiver med udgangspunkt i BR 95 og DS 418 middelradiatortemperaturer, tm,a, for moderne varmeanlæg for forskellige forsyningsarter.!.:...~~~~-~~! 45,1.~ L_._._... c. Kilde: Otto Paulsen, Teknologisk Institut, Nov Standarden for elektroniske fordelingsmålere, DS/EN 834, skelner mellem lavtemperatur- og ikke-iavtemperarturanlæg, se tabel Al nederst på siden. Nyere bygninger, opført i henhold til seneste bygningsreglementer, kan i denne sammenhæng som hovedregel betegnes som lavenergibyggeri. Tabel Al. Anbefalede anvendelsesområder for varmefordelingsmålere + egnet ::-"7"+-::-"7"-----!I------~-, varme Indirekte fjern- j Varmeanlæggets radiatorydelser og dermed radiatorernes fysiske størrelse og udformning bliver generelt fastlagt ved at beregne den nødvendige varmeydelse, der skal tilføres bygningens lokaler og rum for at holde disse opvarmede til 200C ved en udetemperatur på -12 C. efter fordampningsprincippet og for elektroniske varmefordelinnsmalere. =------'1. I Forda?,pni3ngs-.' ll. nnci~. FOe~bnrsUtgreern~På Rørføring DimensiOnetri~,gSt,_+- --4~.Per'!...u.--! --f , r~ ~ ~!---~ ~--4_~~ i C A B 5. Apparatspecifikke nedre temperaturgrænser skal respekteres,appa!atspecifikke temperaturgrænser skal respekteres.k, ma benyttes. K, skal, benytte Comp=kompakt måler. FF = varmefordelin s iemfølere 00 Side 6

7 ,~1. ista 3.2 Krav til fordelingsmålere De måle- og systemtekniske krav, som fordelingsmålere skal opfylde for at kunne opnå dansk typegodkendelse, er overvejende givet i standarden DS/EN 834. Dertil kommer nogle nationale regler, som også skal være opfyldt. Når en måler er typegodkendt, skal alle målere, som installeres, mærkes med typegodkendelsesnummer. Dette udføres af målerleverandøren, som for lovligt at kunne mærke og sælge målere skal besidde en bemyndigelse til at overensstemmelseserklære, at måleren er i overensstemmelse med typegodkendelsen. En sådan bemyndigelse tildeles af de danske myndigheder, p.t. Sikkerhedsstyrelsen, og det forudsætter, at målerleverandøren har et godkendt kvalitetssikringssystem f.eks. ISO 9001:2008. De danske myndigheder har endvidere udgivet de måletekniske meddelelser MM 206 og MM209, som indeholder informationer, som tydeliggør nogle af DS/EN 834s bestemmelser. I MM 206, som omhandler anvendelsen af kalenderfunktion samt funktionsprincipper, hedder det bl.a.: Varmefordelingsmålere kan gøre brug af kalenderfunktion ved tidsregistreringer i forbindelse med aflæsning af- eller anvendelse af målere generelt. En varmefordelingsmålers kalenderfunktion må ikke bruges til at sætte måleren ud af drift, når der er va rmeforbrug. Videre hedder det vedrørende funktionsprincipper, at i kapitel 3 i DS/EN 834 gennemgås funktionsprincipper og målernetoder. Det noteres, at når l-føler funktionsprincippet anvendes, måler den pågældende føler temperaturen på radiatoroverfladen eller varmemediets temperatur. Når 2-føler funktionsprincippet anvendes, måler den ene føler temperaturen på radiatoroverfladen eller varmemediets temperatur, og den anden føler måler rumtemperaturen (eller en temperatur, som er defineret i relation til rumtemperaturen). Standarden tager ikke stilling til, hvilket måleprincip, der er "bedst". Af standardens ordlyd fremgår således ikke, at 1-føler-princippet er et minimumsprincip, hvor lejlighedsvis anvendelse af 2 følere er en forbedring. Standardens gennemgang af mulige funktionsprincipper betyder ikke, at en varmefordelingsmåler ikke vil kunne operere efter mere end et af de nævnte principper. I MM 209 tydeliggøres det bl.a., at der for fordelingsmålere ikke - i henhold til bemyndigelser fra Sikkerhedsstyrelsen - kan udstedes overensstemmelseserklæringer for varmefordelingsmålere, der anvendes på gulvvarmeanlæg 3.3 Montagepunkt Normalt placeres en fordelingsmåler, som en samlet enhed på radiatorens frontflade. En sådan samlet enhed betegnes for en kompaktmåler. For at opnå en korrekt registrering af den afgivne varme, skal målerens radiatortemperaturføler monteres i en bestemt højde og en bestemt længde fra radiatorens kanter. Generelt vil placeringen være i % af radiatorhøjden regnet fra underkanten og midt på radiatoren i længderetningen. Tolerancen er ±5 mm. Hvis måleren er af fjernfølertype med separat radiatorføler, se afsnit 4.1, anbringes radiatorføleren i montagepunktet, og selve målerdelen placeres på væggen ved siden af radiatoren. Side 7

8 Der kan ved specialdesignede radiatorer være afvigende montagepunkter. Undertiden vil man se, at der på en radiator er installeret 2 varmefordelingsmålere. Dette gælder for eksempel for meget lange radiatorer som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. Nedenstående vises nogle få eksempler på almindeligt forekommende radiatorer af meget forskellig opbygning og design. c i ~ :1, 1 H i 2L I C~==============~_~i l. L.1 Ovenstående figur viser det almindelige montagepunkt for en varmefordelingsmåler 3.4 Målerdimensionering Varmefordelingsmåleren beregner altid radiatorens overtemperatur på basis af de to målte følertemperaturer. Det er overtemperaturen, som bestemmer radiatorens varmeydelse, og som i måleren omregnes til et varmeforbrug, som registreres. Måleren registrerer varmeforbrug efter en i forvejen fastlagt kurve, som til enhver radiatorovertemperatur knytter en registreringshastighed. Jo højere temperatur desto større varmeafgivelse og dermed højere reg istreri ngshastig hed. Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, angivet ved den nominelle varmeydelse. Den nominelles varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den målte radiatorfølertemperatur og selve radiatorens overfladetemperatur. Denne - som regel ganske lille - forskel er givet ved et tal, c-værdien, Til dette formål er der hos ista Danmark A/S opbygget en radiatordatabase, hvori radiatordata inklusive nominelle varmeydelser for et meget højt antal radiatorer samt de tilhørende c-værdier for et betydeligt antal måler/radiatorkombinationer er registreret. på grundlag af disse data, kan målerens aflæste målerdelinger vægtes, så de entydigt afspejler det varmeforbrug en given radiator over en varmeperiode har haft. Hertil kan forekomme yderligere korrektioner, for eksempelvis radiatorens indbygningsforhold eller placeringsforhold. Endelig indgår reduktion for termisk yderlig beliggenhed, som er en lovfæstet socialt betinget korrektion, som har til formål at sørge for, at beboere i lejligheder med stort varmeforbrug får reduceret deres varmeregning, således at prisen pr. opvarmet kvadratmeter er nogenlunde ens i hele ejendommen. Reduktion for termisk yderlig beliggenhed er beskrevet i afsnit 6. Side 8

9 ,~1. ista 4. Fordelingsmåleren i denne ejendom 4.1 Den anvendte målertype Den målertype. som anvendes i nærværende ejendom er af typen Måleren arbejder også i manipulationstilstanden efter 2-føler-princippet, hvilket betyder, at måleren fortsat ikke - baseret på de faktiske målte temperaturer - vil registrere varmeforbrug, når radiatoren er mindre end 3 grader varmere end rumlufttemperaturen. 4.2 Display og dataregistre Kompaktmåler Som er en varmefordelingsmåler, der fungerer efter 2-føler-princippet, og som har et t min på 35 C, hvilket betyder, at den er egnet til anvendelse i lavtemperaturanlæg. Måleren er forsynet med dødzonebeskyttelse, hvilket i praksis betyder, at radiatoren skal være mindst 30C varmere end rumlufttemperaturen, før måleren begynder at reg istrere forbrug. Dødzonebeskyttelsen virker op til målerens starttemperatur, over hvilken måleren altid vil registrere varmeforbrug uden hensyn til radiatorens overtemperatur. Starttemperaturen er normalt 300C; men i sommerperioden hæves den for at sikre mod utilsigtet registrering af varmeforbrug på meget varme sommerdage. Måleren er beskyttet mod manipulation, idet den vil beregne varmeforbruget på basis af en fast rumlufttemperatur på 200C, når rumlufttemperaturen overstiger 250C. Valget af 25 C er traditionel fortolkning af DS/EN 834, som har været gældende i Europa den sidste snes år. Når måleren installeres, befinder den sig i en lagertilstand. Under installationen kodes måleren med de nødvendige data for sin specifikke anvendelse. Af sådanne data kan nævnes ejendommens varmeregnskabsopgørelsesdato, radiatorklasse, en eventuel fremtidig startdato (som sikrer at alle målere påbegynder registrering af varmeforbrug på samme tidspunkt) samt radiospecifikke data til identifikation af det radionetværk, hvori måleren indgår. Enkelte af de opkodede installationsdata vil kunne aflæses i målerens LCD display. Displayet er normalt blank for at spare batterikapacitet; men ved tryk på tryktasten under displayet påbegynder displayet at vise følgende data i en stadig skiftende cyklus. 2-føler-funktion Aktuel tællerstand Tællerstand på seneste opgørelsesdato Tællerstand på forrige opgørelsesdato Næste opgørelsesdato Ovenstående displayvisninger vil skifte med ca. 5 sekunders mellemrum. Efter en kortere periode stoppes visningen, og LCD' et bliver atter blank. Side 9

10 Ud over ovennævnte normale LCDvisninger kan der i særlige situationer forekomme yderligere displayvisninger. Når måleren er helt ny og endnu ikke sat i drift, vil.måleren stå i lagertilstand med følgende display. Lagertilstand Efter installation kan måleren befinde sig i starttilstand. Her er måleren opkodet til almindelig driftstilstand; men den afventer, at startdatoen, som er angivet i displayet, nås. Herefter måles varmeforbrug. Starttilstand Skulle måleren af en eller anden grund blive fejlbehæftet - herunder hærværk eller forsøg på manipulation - vil måleren automatisk gå i fejltilstand. Måling og forbrugsregistrering stoppes, og fejlkode med fejldato sættes. Fejltilstand - konstant visning i display Opkodning ved idriftsættelse og aflæsning af måleren foretages over den indbyggede, optiske kommunikationsport. Kommunikeres der med måleren, vil displayet vise følgende billeder. Segmenttest Foruden disse mange informationer, der kan vises i målerens display, så indeholder måleren også yderligere dataregistre. Her skal bl.a. nævnes, at måleren indeholder månedsvisninger pr. den sidste dato i måneden 14 måneder tilbage i tiden. 4.3 Registrering og kontrol af forbrugsdata Måleren foretager en måling hver 240 sekund. Under hver måling foretager måleren følgende opgaver: Måling af følertemperaturer og beregning af øjebliksværdier for radiatortemperatur og rumlufttemperatur. Beregning af forbrug og optælling af forbrugsreg istre Opdatering af kalender og ur Kontrol af forsøg på manipulation Kontrol af temperaturfølerforbindelser Fejl i referencekomponenter for ADkonverter Selvtest af hukommelse og programkode Overgang mellem beregning af forbrug på basis af målt rumlufttemperatur og beregning af forbrug på basis af fast referencetemperatur. Ved hver måling bliver et antal vigtige data kontrolleret med hensyn til ændringer. Hvis der over en tidsperiode forekommer fejl, indstilles målefunktionen, og måleren sættes i fejltilstand med angivelse af et P og en kode for funktionsstatus i displayet. Ved hjælp heraf kan eventuelle fejl identificeres. Tabellen nedenfor angiver de permanente funktionsstatuskoder, der sætter måleren i stå. Kommunikation Når P status vises i displayet vil displayet aldrig blive slukket. Side 10

11 ~&n,~&u Når P vises permanent i måleren, er den defekt og skal udskiftes Derfor skal en sådan situation under alle omstændigheder straks meldes til boligselskabet eller varmemesteren. 4.4 Installation Levetiden for batterierne er 10 år regnet fra det installationsår, som fremgår af målerens mærkning. 4.6 Mærkning Måleren er mærket med følgende en voidlabel, som vist på nedenstående figur. Måleren installeres på radiatoren i montagepunktet, som beskrevet i afsnit 3.3. Plombe Integreret del af måleren, plombefunktion synlig fra forsiden Installationen forgår, som vist ovenfor, ved at målerens varmeleder af aluminium normalt skrues på radiatoren, hvorefter selve målerdelen installeres på varmelederen. Her er 08 installationsåret, TS er målerens typegodkendelsesnummer i Danmark, og DK F02 er ista Danmarks A/S bemyndigeisesnummer. I bunden af måleren vil der desuden i plasten være præget CEmærke samt informationer om målerens vigtigste data, herunder t min Fastgørelsen sikres ved at trykke den i målerdelen integrerede plomberingsanordning op i målerhuset. Plomben sikrer, at måleren ikke uden synlige skader kan fjernes fra varmelederen. Sker dette, vil en intern sikring desuden sætte en alarm om manipulation i måleren. 4.5 Batterilevetid Fordelingsmålerne i denne ejendom er batteriforsynede med fastmonterede batterier for højeste forsyningssikkerhed og pålidelighed. Kontrolmanual for fordelinesmåler Side 11

12 4.7 Aflæsning I denne ejendom aflæses fordelingsmålerne med håndterminal. Advisering: Forinden aflæsning adviseres beboerne ved opsætning af gadedørssedler, 3-4 dage før aflæseren kommer. kommer._ dci1 _ mellem kl... _.. og. på det årlige besøg for aflæsning for ~t feretage!iiradiatormåler Yandmåler!II EI måler m -nergimåler,,--- " Vandspild,kontrol MJ...w.{i~W{'<ll$St ~~'f'4h~t~~,fq ~-n,.-»j1:ml.&fdm:f<t t<:1f~f'm:~i~! ~1U-trn; tf( "'fs::::t~~%::'4fg:f~~a:~~::.at~,'\>j.c.itj~{; t!l~rik:n:<t, HYh De ikkt! kli'l ~i~ }~1f.rtlme,~.$ De g~ 'i',l(. mf'm~$llff,1:'15~~r-t:lll't en n3.t.o ~m(ltl<.>!~ tuat!.kttwtc ~g:ltro, af: ;,~d-rx.t(:f tf! ged ide ~ l:i~ko""ro:il~f~si~f<>t. brug_ cersor t>or De!~Ref1-irtteresse afiæ-uc mj!~r IW:, fim.miik(iifl~tjm kommet,~1~ $amrr.~(j,rif.'d ham kan :s.ammcfllisne resultaterne. V~oH~ ~ Aflæsning sker typisk kort tid efter den til varmeregnskabet hørende opgørelsesdato; men der kan periodisk udføres aflæsninger i forbindelse med særlig kontrol af målere eller flytninger i ejendommen. Dertil kan der med ejendommens administrator eller ejer være indgået aftale om periodisk aflæsning. Aflæsningen vil efterfølgende fremgå af den fremsendte varmeopgørelse. Ved enhver aflæsning checkes for eventuelle fejlkoder, samt at målerfunktionen er 100% i orden og funktionsdygtig. Konstateres fejl afhjælpes disse hurtigst muligt. 4.8 Udskiftning Af Måleteknisk Direktiv, MDIR nr , udg. 2, af 6. Maj 1999, fremgår de danske regler, der skal følges i forbindelse med udskiftning af fordelingsmålere. Reglerne sondrer mellem typegodkendte fordelingsmålere og ældre og ikke typegodkendte fordelingsmålere. I denne ejendom er der installeret typegodkendte varmefordelingsmålere, hvorfor kravet ved udskiftning eller udvidelser af ejendommen er, at nye målere skal være typegodkendte og varmeteknisk kompatible med de fordelingsmålere, som allerede forefindes installerede i ejendommen. Det er varmeleverandørens pligt og ansvar, at udskiftninger af fordelingsmålere foretages i overensstemmelse med disse regler. I praksis betyder det, at varmeleverandøren skal informere ista Danmark A/S, når der sker ændringer i varmeanlægget eller med de installerede varmefordelingsmålere. ista Danmark A/S vil herefter drage omsorg for, at udskiftning eller supplement udføres forskriftsmæssigt efter de til enhver tid gældende regler og lovforskrifter. Under aflæsning af fordelingsmålerne foretages der, som nævnt i afsnit 4.6, en nøje kontrol af hver eneste fordelingsmåler i varmeanlægget, og hvis der måtte forekomme fordelingsmålere, der er fejlbehæftede, og derfor skal udskiftes, så vil ista Danmark A/S automatisk foretage den nødvendige udskiftning efter de aftalte leveringsbestem melser. ista Danmark A/S vil i alle tilfælde efter konstatering af udskiftningsbehov, skriftligt advisere varmeleverandøren om de registrerede fejl og mangler. Samtidig vil det blive forsøgt at få en aftale med beboeren i den omhandlede boligenhed om adgang til dennes bopæl. Dette kan i første omgang ske Side 12

13 tsta mundtligt, telefonisk eller skriftligt afhængigt af de lokale forhold. Skulle det ikke på trods heraf lykkes at få den nødvendige adgang til bopælen, modtager beboeren en skriftlig henvendelse, hvori han eller hun bliver bedt om at tage kontakt til ista Danmark A/S for en ny aftaletid Bortskaffelse af nedtagne målere Samtlige nedtagne målere eller udskiftede målerdele. herunder batterier, indsamles og destrueres i henhold til gældende regler og i overensstemmelse med kontrollerede, miljørigtige procedurer. Hvis det stadig ikke lykkes at opnå den nødvendige adgang til bopælen, anmodes varmeleverandøren om at være behjælpelig hermed. Giver dette heller ikke resultat, informeres varmeleverandøren atter skriftligt herom, idet det endvidere meddeles, at ista Danmark A/S herefter frasiger sig ansvaret for udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnskab. 4.9 Udskiftning af målere i denne ejendom Fordelingsmåleren i dette anlæg er af typen: doprimo In typegodkendt tordetinqsmåter Ved såvel udskiftning som supplement kan der fremover kun benyttes følgende varmefordelingsmålere: doprimo III, typegodkendt tordetinqsmåler 4.10 Udskiftning af alle målere til ny type Udskiftes samtlige målere i ejendommen til ny type, nedtages alle målere efter samme retningslinier, som ovenfor beskrevet. Der skal herefter udarbejdes nyt kontrol system med tilhørende kontrolmanual. Side 13

14 4.12 Tekniske data Den varmefordelingsmåler, som er installeret i denne ejendom, er en avanceret, elektronisk varmefordelingsmåler, beregnet for aflæsning med håndterminal. Måleren er færdigproduceret og fabriksindstillet med kalibrerede temperaturfølere og indstillet ur og kalender medtekniske data, som fremgår af nedenstående tabel. Tekniske data doorimo=tt: lp 42 (kompakt) lp 65 (fjernføler) 2-føler måling 92,3 x 40,2 x 29,1 nim 190,2 x 51,6 x 31,6 mm 45,0 x 12,9 x 11,5 mm 3,0 meter Målerenhed : ABS plast Varmeleder: Alugeret F22 Aktuel tællerstand pr. sidste månedsdag lagres for de sidte 14 måneder. Tællerstand på sidste og forrige opgørelsesdato _ Efter DS/EN 834 TS Multifunktionsdisplay 5 cifre + symbol Skifter mellem aktuelt forbrug, sidste og forrige opqøsesdatoforbrug samt næste pgørelsesdato ca. hvert 5 nd Vedvarmeophobning ilånrumtemperaturen > automatisk fra 2-føler-drift 2-følerdrift med fast rurntern-' peraturreference på 20 C. Datoen herfor registreres. SIC rnlkroprocessor med au matisk måle- og selvtesttunkt hvert 240 sekund. Udbygget testfunktion via radio Ved radiatortemperaturer mindre end 23 C 3 V lithium-batteri - 10 års drift + tårs reserve + 1 års lager Mm> 3 K (radiatortemp. 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme -rumtemp.) tmin: 35 C tmaks:90 C (kompakt) 110 C (fjernføler) Normalt skrue- eller svejsemontering Side 14

15 .~&,~&U 5. Officielle dokumenter og links 5.1 Typegod kendelser Den Danske Akkrediterings- og Metmlogiforlcj METROLOGI DyregårdsveI5B,2749,qkovIYflde TIt.: :71'33-95 DO Fax: Ol. E-post: W\V\v.dansk~metrQICXli.dk Nr.: TYPEGOOKENDELSESA TIEST- Udgave: 1 Gyldigtil: Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 1Oi Erhvervstremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol af varmetordelinqsrnålere, der anvendes som gi~nd~g for fordeling af varme. " ", 'VARMEFORDELlNGSMÅLER Producent. Ansøger Art Type Anvendelse isla DeutschlandGmbl+, MOnster, Tyskland; ista Danmark NS, DK-2750 Ballerup. Varmefordelingsmåler med' elektrisk energitilførsel Doprimo JII. Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik på ford,eling af varme. Typeprøvet i henhold til DS/EN 834:1995, BEMÆRK: Måleinstrumenter, somjkke er helt identiske med det fastlagte, kan kun verificeres under forudsætninq af. særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest. Side 15

16 5.1 Typegodkendelser (fortsat) Side: 2a13 TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Systembetegnelse: TS 27.21, LEGALEMALEDATA Apparat Målemotode Baslsttlstand Batteri Kompakt-måler eller måler med fjemtøjeckompaktrnajeren kan være lorsy-.net med en' afblændirlgsstykke. Q.føler-måling (2F) medligellg indflydelse af rurri1u!t og radiatortemperatur i den almlndelige driflsituajion.,hvis den estimerede rurnlolttemperalur overstiger 25 C. beregnes'tællingen på grundlag af radiatortemperaturen og 20 C. Middel radiatorvandstemperatur, 1m=50"C. Aeferencelufttemperaiur; 4,= 20'C Placering i øverste 14 punkt på radiator. tm... = 90 C. t""", e; 110 C ved anvendelseafijemføler. t" =35 C fj.t. M =3K I",,,, " refererer til varroean1æggets designtemperatur veduoetemperaruren - 12"C. Mål~ne må kun. anvendes l varmeanlæq, hvor følgende betingelse er overholdt. 'l~o<tm~' 1'1 -c 1m. = mld!dolteirlpctatj j dimensionerinqsfilstanden, ~.., I Doptimo III forefindes 1.liaUen. der forsyner regneer'lheden. Satteriet er en last integreret d!lr'af det'elektroniske kredsløb. EUerandem type ll'e(lsammeegenskaber. Kapacitet: 10 års normal drift, 1 års lagertidsamt 1 års reserve. A.nvondelsesgrænser Softwareidentifikation.177: Ved ændringer af software skal (abrikantffortjandler kunne,dokumentere disse. Side 16

17 ~&n,~i.u 5.1 Typegodkendelser (fortsat) Side: 3af4 TYPEGODKENDELSESATIEST Nr.: 08.~3449 Systembetegnelse: TS KONTROLBESTEMMELSER 2.1 Overensstem- ~rlngom overensstemmelse medtypegodkendels~n udføres af melseserklæring bemyndiget måleneverancør, der har et kvalitetsstydngssystem,som opfyjder DSflSO 9001:2000. Af mæ.rkning skal fremgå verifikationsmæ.rke med kendingsnummer for den bemyndigede målerleverandør samt årsmærke. 2.2 Driftskontrol 2.3 Påskrifter 2,4. Plombering Elier DS/EN 8$4 og fabrikantens forskrifter. Type,!max, t",,,, og CEmærke er påtrykt apparatets bundptade. TS-nr., varifikationsmærkeog årsmærke er påtrykt voidlabelligeledesfæstnet til apparatets bundptade. Serienummer er påtrykt apparatets front umiddelbart over LCDdisplayet Plombering af målernus for både kompakt- og fj.emfelerapparat sikres mod indgreb med en plastplombe ibunden af apparatet. Fjernfeleren sikres mod indgreb ved al fæstne plombetape over fastgørelsesanordning på følerens fronlflade. Plomben'ng af hus t11kompaktmåler ogfjemfølermåler foretages ved isætning af en plastplombe. 3. KONSTRUKTION 3.1 Opbygning BG1jge malertyper kan indgå j sav!)] enhedsskaæ- somproduktskalasystemer.. Temperatursensorerne j måiere)'! er af typenntc resistor,som er individueli kalibrerede med. kaltbrerjngsdata imjkod.et i måleren. Den analoge til digitale konvertering udføres viaenh!!ijopløselig A/Dkonverter. Denne er uafllængig af lemperatljrvarialioner,{prskellige konstruktioneelementer og skiftende driftsforhold. For hver 240 sekunder aktiveres målekredsløbene, og der foretages de nødvendige målinger, kontroller og beregninger efterfulgt af en eventuel opdatering af tællerstanden. Måleren energiforsynes fra et 1O-Mgt lithiumbalteri med 1års ekstra gangreserve. Måleren er endvidere forsynet med et et liniers ($ + 1digits) højtemperatur- LClftdisplay. Displayet viser tællerstanden for aktuellforbrug vekslende med seneste ahæsnings tællerstand, tortlge aflæsnings tællerstand og næste skæringsdajo, når måleren er opkodat som enhedsskalamåler. Er der tale om en produktskatamåler, vises også skalaværdien idlsplayets cyklus Kontrolmanual for fordellnqsrnåter Side 17

18 5.1 Typegodkendelser (fortsat) Side: 4af4 TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Oa:S449 Systembetegnelse:TS Via en optisk kommunikationsporf forrest på måleren kan samtlige data, der indeholdes i måleren. aflæses med et særligt aflæsningsapparat. Ved brug af dette apparat kan bl.aaltæses aktuel tællerstand. tællerstand på sidste. og forrige skæringsdato samt tællerstand hver den sidste dag i måneden for de sidste 12 måneder samt segmentlest og tunktlonsstatus. Måleren kan være forsynet med en radiosender. 3.2 Installation Monlagepunktet er fastlagt i overensstemmelse med DSÆN 834 afhængig af den specifikke måler- og radiatorkombination og kan variere afhængig af radiatorepbygning: Installation af måleren i montagepunktet foretages ligeledes i overensstemmelse med DS/EN 834 efter ganske bestemte måler- og radiatorspecifikke monlagemstoder. Disse monlagemetoder skal overholdes for at sikre en reprocucerbar varmeoverpanq rnellernradiator og fordelingsmåler og dermed korrekt registrering afvarmelorbrug. Måleren kan forsynes med et albjændingsstykke for afblænding al lakskader efter nedtagnjngaf ældre fordejingsmålere, Anvendelsen af-afbtændmgsstykket ændrer ikke målerens måleevne. 3.3 Bemærkninger og eventuel radio er ikke omfattet.aftypegodkendel- Optisk aflæsningsudslyr sen. 3.4 Foi'delirigslWjagtighed Baseret pålillægsmåltngernejtteknologisk.lnstltuts sag nr er beregnet en systelllpl?!inget årslordelingsnøjagtlghed bedre end -1Ql!~ til + 5% under lorucls?:ltningaf anvendelse i en afregningsef\hedmeel.en årsforbrugsvariationpå:5(f'k tii +25% af det gennemsnitlige årsforbrug. Forannævnte er testetogberegnet for radiatorer med overvejende vertikal strømning. 4. DOKUMENTATION Sag. nr , 'Teknologisk Institut, Energi, Rapporteme A2. 01/2004 af , nr af og af fra Warmetechnischos Institut, Fachhochschule Mannheim Uø(i7r n <.- KeldP~'~ Side 18

19 tsta 5.1 Typegodkendelser (fortsat) 1. TiHægtil TYPEGODKENDELSESATTEST Gyldig til: Dato: $ VARMEFORDEUNGsMAbER Producent ista Deuls<::hl<Jr1cJGrnbH,I)-484I7 MCinstef,Tvsiklarld Ansøger do Danmark A/:1,CIK<U50Ball<,rup Ar! vormefordelingsmoler med elektrisk energitilførsel. Type Doprimo III, Doprimolll Radio Anvendelse Registrering af radiatorers varmeforbrug varmeudgifler. typeprøvet medhenblikpa fordio'lingpf i henhold til DS/EN 834: LEGALEMÅLEDATA Apparat Kompakt-maler radio. eller maler med fjernføler: Moteren findes med og uden Øvrige legale moledata nr. 08~ som i den oprindeliqetvpeqodkerrdelsesottest DOKUMENTATION BEMÆRK! METROLoGI- oyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde, Ttf.: 7: :lO. Fax: 7733!lS 01. E:.p""t: Kontrolmanual Udskrifts dato: otsta Danmark Side 19 for fordelingsmåler 21. maj 2012 A/S

20 5.1 Typegodkendelser (fortsat) Den Danske Akkr~ditf-t;ngs-- og Mt2t1'cbgifond 2. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave1 Dato: Gyldig til: "07 ISystembeteqnelse: TS VARMEFORDELINGSMALER GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE Producent Ansøger Art Type Anvendelse ista Deutschland GmbH, MOnster, Tyskland. ista Danmark NS, DK_2750 Ballerup. Varmefordelingsmåler med elektrisk energitilførsel DoprimoIII. Registrering af radiatorers varmeforbrug med henblik på fordeling af varmeudgifter TilI",g, derer omfattet af gyldighedsf6rlængelsen:!ød2 742(;2- Keld Palher Jac~sen IBEMÆRK: Delte til!æg forudsættes anvendt i forbindelse I med- den egentl!ge typeqockendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed. METROLOGI- Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde, Tlf.:.n Fax~ E-post \wni.dansk-metrolooi.dk Side 20

21 tsta 5.1 Typegodkendelser (fortsat) D~ Danske Ahn~ditefin9Sog Metro~ogifGnd 3. tillæg til Nr.: TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dalo: Gyldig til: ISystetnbetegnelse: TS 27:21025 Type(J9dkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 1 O i Erhvervsfremme StYreisens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol af varmefordelingsrriålere. der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme. VARMEFORDELINGSMALER Producent ista Deutschland GmbH. D Monster, Tyskland Ansøger ista DanmarI< NS. DK-2750 Ballerup Art Varmefordelingsmåler med elektrisk energitilførsef Type Doprimo III Radio net I forhold til Doprimo lii og Doprimo III radio er enkelte komponenter ændret Anvendelse Registrering afradiatorers.varmeforbrug med henblik på fordeling afvarme. Dokumentation Teknologisk Institut, ordre nummer , rapport nr og 5. Erqånzunq (15/ ) zu Bericht A 2.01/2004 vom fra Warmetechniche Institut, Mannheim BEMÆRK: Dette tillæg forudsættesanvendti forbindelse med'den-eger'ltlige typegpdkendeisesattest"sofl1,samrl."ep med oette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed. METRC?LOGI-Oyregardsvej 5B, 2740 Skovlunde, Tff.: Fax: -n E-post Side 21

22 5.20verensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklærlag Dedaration of Conform/ty efter Erhvervsfremme styretsens bekendtgørelse Nr. 70 ai 28. jalluat1997 u.'ith Siaiute No. 70/ otdanist: Age_rtc)' for Depe!opnUJ11tof Trade mut ltuiustry ApparatfEquipmimf: varrnefcrdettngsmåler med elektrisk energitilførsel TYpe doprimo" ljl Type doprimo" Jti Radio Heat ccsr cuocaior for determination of tlie consnmpiion of room tieaung radiatots - Appliaru:.es vntn elecutcal'enetgy supplv 1.'yPedopl'imo"lI1 Type doprimo" /II Radio MålerleverandørlSuppJier: ista Danmark A/S Brydehusvej 13 DK-27S0 Ballerup Danmark EN : 20ll0-certificeret, BVQl Certifikat Nr A Overensstemmelse er-erklæret i. henhold -til: Confonnity is dedaredacr:ording to: DS/EN 834:1995 Typeg()dkendelse'ilHestlPattetnApprOVill Nr./No Dato/Date: \1 ~+rt1) '< MO<~,~"' \ Adm. direktør I Managin,g Directot Side 22

23 ssta 5.3 Links til love og officielle dokumenter Følgende links kan anvendes, hvis man vil se de af myndighederne udgivne bekendtgørelser, måletekniske direktiver og måletekniske meddelelser for varmefordelingsmålere. De officielle typegodkendelsesattester for den i denne ejendom installerede varmefordelingsmåler findes under følgende links. i/type/varmefordel ing/ pdf pdf 3744.pdf Kontrolmanual for fordellnosrnåler Side 23

24 6. Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 6.1 Korrektionssystem Boligenheder eller erhvervsenheder, der termisk henseende er yderligt beliggende bygningen, har et forøget varmetab. I henhold til Boligministeriets bekendtgørelser nr. 565 af 1. juli 1997 og nr. 891 af 9. oktober 1996, Bekendtgørelse om individuel m ling af el, gas, vand og varme, skal der ved fordelingsmåling foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så varmeregningen for de enkelte boligenheder og. erhvervsenheder bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Korrektionen skal udføres, så betalingen for det forøgede varmetab fordeles forholdsmæssigt mellem alle bolig- og erhvervsenheder i fordelingssystemet. I henhold til skiftende Styreisers bekendtgørelser nr. 810 af 27. juli 2008, nr af 15. december 2003 og nr. 70 af 28. januar 1997, Bekendtgørelse om kontral med verrnetordeliriqsmstere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, samt Erhvervsfremme Styreisens måletekniske direktiv, MDIR nr , Udg. 2, af 6. maj 1999, Kontralmanual, Varmeforde- tinqsmbtere, skal Diagraml Skala 31 det, såfremt korrektion for termisk yderlig beliggenhed er indlagt i måleren, fremgå af kontrolmanualen, hvorledes korrektionssystemet fungerer. 6.2 Standardsystemet Standardsystemet er et af de anerkendte korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som af Boligministeriets bekendtgørelse betegnes som et almindeligt anerkendt princip. Systemet benyttes til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler fordelingsmålere på givne radiatorer i et givet, termisk yderligt beliggende lokale en reduktionsfaktor. Reduktionsfaktoren er tilpasset således, at fordelingsmåleren på radiatoren nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lokalet ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret i nedenstående 2 diagrammer for en måler med indkodet skala. I enhedsskalasystemet reduceres skalafaktoren i varmereg nska bssystemet. Diagram 2 Skala. 23 o u Åf 2. År 3. År Tid 1. År Z.År Tid Tallene i de firkantede felter er tællerstanden i målerens display før reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Tilhører måleren et varmeanlæg med enhedsskala, er måleren er i dette tilfælde forsynet med en skalafaktor på 1,550 i varmeregnskabssystemet. Tallene i de firkantede felter er tællerstanden i målerens display efter reduktion på 25% for termisk yderlig beliggenhed. Tilhører måleren et varmeanlæg med enhedsskala, er måleren er i dette tilfælde forsynet med en skalafaktor på 1,163 i varmeregnskabssy- Side 24

25 tsta stemet. 6.3 Fastsættelse af reduktionsfaktorer Reduktionsfaktorer findes ud fra fastlagte metoder og retningslinier. Disse er et resultat af, at både målerfirmaer og boligejere gennem praktiske erfaringer med varmefordelingsregnskaber over en lang årrække har udviklet alment anerkendte metoder til korrektion for ekstra varmetab. Hos ista Danmark A/S fastsættes korrektion for yderlig, termisk beliggenhed ved hjælp af reduktionsfaktorer angivet ved en reduktion i %. Reduktionsfaktorerne findes ud fra lokalets beliggenhed efter generelle hovedprincipper. Særlige bygningsforhold kan dog betyde, at de generelle retningslinier må afviges for at få en korrekt varmefordeling. I det følgende er de normale hovedprincipper angivet. Reduktionsfaktorer 6.4 Etagereduktion Hovedprincip: 10% reduktion på øverste og nederste etage i ejendomme med mindst 3 opvarmede i beboelseslag og under henholdsvis over uopvarmede rum. Specielle forhold: Radiatorer i butikker, trappeopgane eller lignende lokaler, hvor der på grund af stadig åbning af døre til det fri er kraftigere cirkulation og dermed afkøling af luften 6.5 Gavlreduktion Hovedprincip: 15% gavlreduktion for yderligt beliggende lokaler med mere end 1 ydervæg, forudsat at lokalet ligger varmedækkende for et andet eller flere lokaler. Gavlværelser, der støder op til anden opvarmet ejendom, får ingen reduktion. Hvis der er mere end 1 radiator, gives der kun reduktion for den eller de radiatorer, der står nærmest gavlen. For gavle med 1 væg mod nord eller øst gives yderligere 5% i reduktion. A < 1 m 0% 1 m S A < 2 m 5% 2 m S A < 3 m 10% 3 m s A 15% Udskrifts dato: 2.1. maj Side 2.5

26 Reduktionsfaktorer (fortsat) 6.6 Ekstrareduktion Hovedprincip: Lokaler under uopvarmet tørreloft reduceres med 5%. Lokaler på manzard reduceres med 5% Lokaler under fladt tag reduceres med 5% Lokaler over uopvarmet tørrekælder reduceres med 5%. Lokaler over eller ved siden af port reduceres med 15%. ~ ~~T~ørrel~Oft ~ Værelserpåkvisl Værelser under uopvarmet tørreloft Værelser på mareard Specielle forhold: Lokaler mod trappegang uden varme tildeles normalt ikke reduktion. Ved altangangshuse reduceres normalt med 10% ved facader mod trappe. For højhuse over 6 etager foretages efter vurdering i hvert eventuelt reduktion som følge af særlige klimatiske forhold. I blandede bebyggelser med bygninger af forskeiling udformning, og som forsynes fra samme varmecentral og har samme varmeregnskab, kan der afhængigt af bebyggelsens karakter gives særlige reduktioner. -Værelser under tladt tag Værelser over og ved port Værelser uopvarmet over tørrekælder A < 1 m 0% 1 m s A c 2m 5% 2 m 5 A < 3 m 10% 3m s; A 15% Side 26

27 ssta 7. Oversigt over fordelingsmålere i ejendommens boligenheder 7.1 Generelt om oversigten Måleteknisk direktiv MDIR , udg. 2 af 6. maj 1999, afsnit 4, stiller bl.a. krav om, at der i kontrolmanualen angives antal målere i den enkelte boligenhed samt radiatorstørrelser for enhedsskalaanlæg. Det hedder samtidig i det måletekniske direktivs afsnit l, at selve kontrol manualen helt eller delvist kan forefindes på edb under forudsætning af, at den enkelte beboer efter ønske kan få adgang til relevante informationer eventuelt i form af udskrifter. på basis heraf har ista Danmark A/S valgt i selve kontrolmanualen at angive adresse, følgenummer (boligenhedsnummer) og antal målere for hver enkel boligenhed i anlægget. Hvor der er tale om enhedsskalaanlæg har alle fordelingsmålere i anlægget samme skalastørrelse. For elektroniske fordelingsmålere er skalaværdien 20 fast indkodet i måleren. Den faktiske skalaværdi udregnes i varmeregnskabssystemet ved at multiplicere visningen med en skalafaktor, som i princippet fremkommer ved at dividere den til den givne måler/radiator kombination skala med 20. Ønsker beboere yderligere oplysninger om dimensioneringsgrundlaget, er det muligt telefonisk eller skriftligt at kontakte ista Danmark A/S, som beskrevet under afsnit Forudsætninger kontrolmanualens oversigt over installationer De dataangivelser, der for de enkelte boligenheder forefindes i oversigtslisten, modsvarer antallet af varmefordelingsmålere registreret hos ista Danmark A/S på tidspunktet for afslutningen af seneste varmeregnskab. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af boligenheder eller varmefordelingsmålere, eksempelvis som følge af nedtagning eller opsætning af radiatorer, sammenlægning eller opdelings af boligenheder eller nymontage af varmefordelingsmålere på tidligere ikke-målte radiatorer, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual. der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet. 7.3 Installationsoversigten De følgende og resterende sider i denne kontrol manual indeholder oplysninger om antallet af målere i ejendommens boligenheder. Side 27

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl.. 4000 Roskilde Anlæg: 714777 Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej 4 4050 Skibby

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Ved Bellahøj AKB, Blok 1-2700 Brønshøj Anlæg: 705061 Varmeleverandør Att. Eno Afdeling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V Denne

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Pr,Christiansg.10/Skovbry 8900 Randers Anlæg: 717466 Varmeleverandør A/B Skovgaarden Skovbrynet 2 8900 Randers Denne kontrolmanual for

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej 5-9 2000 Frederiksberg Anlæg: 701041 Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 4 (erstatter 3. udgave, j. nr. 594-35-00019, inkl. alle tillæg. Dato: 11. november 2015 Gyldig til: 2023-11-11 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelsen er udstedt i henhold til kapitel

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

exg Kontrolmanual IC. OrlUS

exg Kontrolmanual IC. OrlUS A exg Kontrolmanual IC. OrlUS Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd, Bag Søndermarken 1 B11 B Ejendomsadministration 2000 Frederiksberg Egemar & Clausen Nørregade 7A Anlæg:

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse.

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse. Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3717 1 2006-10-27 Gyldig til: 2016-10-29 MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Formål og omfang Anvendelse Producenter

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Techem ejendomsnummer: 0500/52380

Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Skovvej 2 m.fl., 2930 Klampenborg Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion 4 Kontrolmanual for radiatormålere

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Elektronisk varmefordelingsmåler

Elektronisk varmefordelingsmåler 5 356 Elektronisk varmefordelingsmåler WHE30Z Elektronisk måler til registrering af radiatorers afgivne varmemængde for fordeling af varmeomkostningerne. Lagring af den akkumulerede værdi på en valgfri

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM.194 25. maj 2004 side 1 af 11 ----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Gyldig til

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Varmeregnskaber Jura og Teknik

Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Varmeleverandøren Det er ejeren, der er varmeleverandør

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00 Fax 35 46 60 01 E-post efs@efs.dk www.efs.dk 9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1983-743/000-37

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick) T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Dato: 2014-04-23 Udgave 2 Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG Producent måleanlæg Ansøger Art Type Anvendelse DEZIDATA GmbH, Industriestr.

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Energiteknik. MinoMEter M7. Elektronisk varmefordelingsmåler

Energiteknik. MinoMEter M7. Elektronisk varmefordelingsmåler Energiteknik MinoMEter M7 Elektronisk varmefordelingsmåler Miljøbeskyttelse Fordele og egenskaber Forbrugsmåling for klimabeskyttelse Spar på ressourcerne beskyt miljøet Miljøbeskyttelse er i dag af største

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udg. 4 Nr.

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Temadag Varmemåling og varmeregnskaber 13:30 til 14:15 Erfaringer med varmemåling gennem mange år Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning i regninger, klager, skimmelsvamp,

Læs mere

Energiteknik MINOMETER M 6

Energiteknik MINOMETER M 6 Energiteknik MINOMETER M 6 Elektronisk varmefordelingsmåler med radioaflæsning Miljøbeskyttelse Fordele og funktioner Forbrugsmåling for bedre miljøbeskyttelse Skån ressourcerne - beskyt miljøet Miljøbeskyttelse

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand.

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Af Arne Lund Armatec A/S EFP 2005 viser, at det er væsentligt fremover

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere