Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik PEGASUS. Bo & Aktivitetscenter. Faaborg-Midtfyn Kommune. Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne. (H.N."

Transkript

1 Personalepolitik på PEGASUS Bo & Aktivitetscenter Faaborg-Midtfyn Kommune Gennem viljen til at ville, skabes evnen til at kunne (H.N. Andersen) 1/32

2 Indholdsfortegnelse: Pegasus grundholdninger i medarbejderpolitikken Lederpolitik Rekruttering Ligestilling Lønpolitik o visioner omkring NyLøn o formålet med lønpolitikken o principperne omkring lønpolitikken o midler til NyLøn o principperne for tildeling af NyLøn o kriterier der vægtes særligt i forbindelse med tildeling af NyLøn o formalia omkring og procedure for forhandling Uddannelsespolitik o introduktion af nye medarbejdere o kompetenceudvikling o udviklingssamtaler o jobrotation Det sociale ansvar o syge-/fraværspolitik o orlov o misbrugsforhold o seniorpolitik o feriepolitik Afskedigelse af personale o afskedigelse på grund af egne forhold o afskedigelse på grund af. sygdom o afskedigelse på grund af strukturændringer m.v. o ansøgt afsked Arbejdsmiljøpolitik o MED-udvalgets opgaver o sikkerhedsgruppernes opgaver o fællessikkerhedsgruppens opgaver o daglig sikkerhedsleders opgaver 2/32

3 Pegasus og grundholdninger i medarbejderpolitikken. At medarbejderne kender organisationens mål, rammer og indsatsområder. At medarbejderne som engagerede initiativtagere går aktivt ind i at præge udviklingen ved at søge indflydelse på beslutningerne. At medarbejderne aktivt medvirker til, at de personalepolitiske mål realiseres i hverdagen. At medarbejderne er bruger-, proces- og resultatorienterede. At medarbejderne er åbne overfor forandringer i jobfunktion, jobrotation og organisationsplacering. At medarbejderne aktivt deltager i efteruddannelse/træning på jobbet for at sikre overensstemmelse mellem jobkrav og faglige og personlige kvalifikationer. At medarbejderne gennem åbenhed bidrager til et godt samarbejdsklima. At tryghed skabes gennem egen udvikling. Derfor er menneskelig og faglig bredde hos medarbejderne af stor vigtighed. At de ansatte oplever Pegasus som et sted med gode arbejdsforhold for personalet, herunder et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der fremmer samarbejde og trivsel, samt en arbejdsplads, hvor der lægges vægt på anstændighed, åbenhed, samarbejde og respekt for det enkelte menneske. At de ansatte føler tryghed - ikke ved at vide, at alt er som før, men ved at have indsigt i og indflydelse på udviklingen og egen jobsituation. At Pegasus som arbejdsgiver vil fremme kompetenceudviklingen og udviklingsmuligheder for den enkelte. At Pegasus ønsker at være en fleksibel arbejdsplads, hvor der tages flest mulige individuelle og personlige hensyn. 3/32

4 Lederpolitik Pegasus ledelse bygger på decentraliserede ledelsesprincipper. Afdelingslederen/souschef og forstander er medarbejdere - der stilles blot andre krav til de medarbejdere, der indgår i ledelsen. Pegasus grundholdninger i lederpolitikken er: At afdelingslederen har ansvaret for, at de personalepolitiske målsætninger realiseres i hverdagen. At lederen i sin lederstil - gennem åbenhed og et højt informationsniveau - inspirerer og motiverer den enkelte til gode præstationer og bidrager til, at der skabes et vækstmiljø samt et godt samarbejdsklima. At vilkår for god ledelse er medinddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesserne. At ledelsen er mål-, - proces- og resultatorienteret og anvender mål- og rammestyring aktivt bl.a. ved formulering af klare målsætninger, så den enkelte medarbejder kender forventningerne. At ledelsen er parat til at løbe en risiko. At ledelsen ved, at udviklingen kan foregå i spring. At ledelsen er positivt/kritisk argumenterende i nye situationer. At ledelsen lægger vægt på udvikling og planlægning ved siden af det daglige arbejde. At ledelsen er aktiv i intern personaleledelse med hensyn til koordinering og delegering af opgaver. At ledelsen er loyal i relation til den administrative og politisk ledelse. Ved rekruttering af ledere lægges bl.a. vægt på: Evne til at tænke strategisk. Evne til at lede gennem mål-, og proces- og resultatstyring. 4/32

5 Evne til at anvende decentraliserede ledelsesprincipper. Evne til at lede og motivere et personale. For ledere stilles det krav, at de udarbejder en individuel udviklingsplan, der løbende justeres med lederens overordnede. Pegasus ønsker at fremme en ledelsesudvikling, der dels tilgodeser Pegasus behov for kvalificerede ledere, og dels imødekommer enkelte medarbejderes ønske om at erhverve ledelsesmæssige kvalifikationer. 5/32

6 6/32

7 Rekruttering Ansættelse af nye medarbejdere er en vigtig strategisk handling. Hvad vil vi: Pegasus har som mål at have medarbejdere, der er både fagligt og personligt kvalificerede til at varetage de nuværende og fremtidige opgaver. Det er ledelsens ansvar, at Pegasus til enhver tid er i stand til at løse opgaverne med den arbejdskraft, der er til rådighed. På de enkelte afdelinger skal der foretages en vurdering af rekrutteringsbehovet, så en bevidst ansættelsesplanlægning og langsigtet personaleplanlægning sikres. Ved ansættelse lægges der - udover faglige kvalifikationer - vægt på: Evne til at arbejde selvstændigt og initiativrigt. Evne til at arbejde konstruktivt sammen med andre mennesker. Ansættelse af nye medarbejdere skal derfor ske ud fra en personaleplanlægning, der tager udgangspunkt i afdelingens opstillede aktivitetsmål, forventede fremtidige opgaver og nuværende personalesammensætning. Hvad gør vi: Når en stilling bliver ledig, skal der foretages en vurdering af stillingens indhold i forhold til arbejdsopgaver, den øvrige medarbejderstab og arbejdsstedets struktur. Denne vurdering skal sikre dels at medarbejderne til stadighed har mulighed for udvikling i jobbet, dels at arbejdsstedets opgaver og ydelser modsvarer Pegasus og brugernes behov, og dels at stillingen har en sådan karakter, at den kan tiltrække kvalificerede medarbejdere. Forudsætningen for at tiltrække kvalificerede ansøgere er en aktiv lønpolitik, gode arbejdsforhold og dynamiske strategier, der er på forkant med udviklingen på det pågældende område. I forbindelse med besættelse af ledige stillinger skal det overvejes, om jobrotation kan komme på tale. Inden ansættelse af ny medarbejder nedsættes en samtalegruppe til støtte for afdelingslederen. 7/32

8 Samtalegruppens opgave er at: Rådgive i formulering af stillingsopslag. Deltage i udvælgelsen af ansøgere til samtale. Deltage i samtale med udvalgte ansøgere. Samtalegruppen sammensættes af afdelingsleder, TR og medarbejderrepræsentanter. Afdelingslederen er ansvarlig for, at det - udfra de opsatte mål for arbejdsstedet - tydeligt fremgår, hvilke opgaver der er i den ledige stilling, samt hvilke personlige og faglige krav, der er til ansøgeren. Samtalegruppens indstilling indgår i afdelingslederen s vurderingssgrundlag ved stillingsbesættelsen. Ansættelsesproceduren tilrettelægges, så ansøgeren får et reelt billede af stillingen, arbejdsstedets og Pegasus som arbejdsplads. Ved rekruttering er den enkelte afdelingsleder ansvarlig for, at det afprøves i hvilken udstrækning ansøgere lever op til de stillede krav, og afdelingslederen er ansvarlig for at udvælge den rette ansøger. Pegasus anser ikke rekrutteringen for afsluttet, før den nye medarbejder er fuldt integreret i organisationen. 8/32

9 Ligestilling Pegasus ønsker ligestilling mellem kønnene. Hvad vil vi: Der ønskes en mere ligelig kønsfordeling indenfor områder med en skæv kønsfordeling. Der ønskes en ligelig kønsfordeling ved besættelse af ledende stillinger. Det ønskes, at vilkårene for udøvelse af ledelsesfunktioner er således defineret, at de er attraktive for begge køn. Hvad gør vi: For at sikre en ligelig kønsfordeling skal der: Ved ansættelse tages et særligt hensyn til kønsfordelingen, når de faglige og personlige kvalifikationer står lige. Gennem kompetenceudvikling gøres en indsats for at kvalificere medarbejdere af begge køn til at bestride lederstillinger. Inden for rammerne kan der tages særlige, individuelle hensyn til gravide fx gennem omlægning af arbejdsfunktioner/-opgaver 9/32

10 Lønpolitik Visioner omkring NyLøn (NL): NL skal medvirke til at honorere medarbejdere, der yder en særlig indsats i forhold til o arbejdet med kerneydelserne, så det udføres på et fagligt højt niveau herunder implementering og udmøntning af Serviceloven og arbejdet frem mod en service- og individorienteret kultur o samarbejdet og arbejdsmiljøet herunder profileringen af Pegasus som en god og attraktiv arbejdsplads o den fortsatte udvikling af Pegasus - herunder såvel arbejde med forankring af fælles mål og værdier i den enkelte afdeling, men også udveksling af viden og aktiviteter på tværs til understøtning og udvikling af samhørigheden Formålet med lønpolitikken er derfor at fremme den størst mulige kvalitet i opgaveløsning i relation til kerneydelsen via dygtige og stabile medarbejdere faglig udvikling og parathed i relation til nuværende og kommende opgaver Pegasus som en attraktiv arbejdsplads herunder fremme fastholdelse og tiltrækning af velkvalificerede, kompetente og motiverede medarbejdere Principperne omkring lønpolitikken er, at den tager sit udspring i Faaborg-Midtfyn Kommunes overordnede lønpolitik er en del af Pegasus personalepolitik omfatter samtlige faggrupper på Pegasus. relaterer sig tæt til Pegasus mål, værdigrundlag og til kerneydelsen/- opgaven skal medvirke til, at de nødvendige kompetencer er til stede i medarbejderstaben 10/32

11 på sigt skal sikre, at der er en sammenhæng mellem den enkelte medarbejders løn og vedkommendes faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer, præstationer, opgaver og ansvarsområder Midlerne til NL består af de centralt udmeldte beløb jf. OK-aftaler overførte beløb fra engangstillæg aftalt og uddelt i forrige periode overførte beløb fra ophørte funktioner, der tidligere har udløst tillæg Principper for tildeling af NyLøn: Grundlønnen handler om det forventelige. Udover grundlønnen kan medarbejderen via NL honoreres for præstation af: o Den særlige kvalitet i arbejdet kvalifikationsløn; gives hvor medarbejderens faglige kvalifikationer, personlige kvalifikationer eller hvor kvaliteten i hans/hendes opgaveløsning ligger ud over det forventelige. Ligeledes kan kvalifikationsløn anvendes specifikt i f.t. individuel rekruttering/fastholdelse o Den særlige funktion i arbejdet funktionsløn; gives hvor medarbejderen eller teamet/gruppe af medarbejdere udfører funktioner og opgaver, som ligger ud over det forventelige. Ligeledes kan funktionsløn anvendes specifikt i f.t. gruppe-/afdelingsvis rekruttering/fastholdelse o Det særlige resultat i arbejdet resultatløn; gives hvor medarbejderen/teamet/ gruppen præsterer resultater, som ligger ud over det forventelige Tildelingen kan ske o i form af blivende eller midlertidige beløb - med et minimumsbeløb svarende til ét løntrin o eller i form af engangsbeløb - med et minimumsbeløb på 5.000kr./år. Minimumsbeløbene bortfalder, såfremt en medarbejdergruppe ønsker at forhandle inden alle overenskomster er endeligt på plads eller inden der er lavet aftaler om særlige indsatsområder/puljer for året (- se formalia). I så fald fordeles de samlede NL-midler ligeligt mellem medarbejdergrupperne efter størrelse 11/32

12 Forud for hver forhandling (- se formalia) drøftes i MED-udvalget, hvorvidt der o er særlige indsatsområder - særlige løntemaer, der ønskes prioriteret eller fremmet i den kommende periode o på forhånd skal afsættes puljer til bestemte formål, fagpuljer, løftepuljer ( personer, grupper eller funktioner der skal løftes), forhåndsaftaler m.v. Kriterier der vægtes særligt i forbindelse med tildeling af NL: Faglige kvalifikationer: o Medarbejdere der i særlig grad er i stand til at omsætte viden og erfaring fra det daglige arbejde og fra kursus/efteruddannelse til gavn for beboere og kolleger o Medarbejdere der tager nye initiativer til faglig udvikling, som resulterer dels i styrkelse af egen og kollegers faglighed og dels i øget kvalitet i arbejdet og i beboernes dagligdag Personlige kvalifikationer: o Medarbejdere der udviser særlig stor omstillingsparathed og fleksibilitet i opgaveløsningen o Medarbejdere der med deres stabilitet og kontinuitet er med til at sikre den daglige drift på et højt fagligt niveau o Medarbejdere der gør en særlig indsats med henblik på at lette og smidiggøre kommunikation og samarbejde o Medarbejdere der selvstændigt tager initiativ til at løse særligt vanskelige eller akutte problemer til gavn for beboere eller for Pegasus som arbejdsplads o Medarbejdere der tager selvstændige initiativer i udviklingen af Pegasus som et fællesskab mellem flere afdelinger og udviser særligt engagement og loyalitet i relation til dette Ovennævnte faglige og personlige kvalifikationer skal ikke opfattes som en udtømt oplistning over nødvendige kvalifikationer til opnåelse af NL. Der er plads til engagement, udvikling og en særlig medarbejderindsats på mange andre områder på Pegasus. Formalia omkring og procedure for forhandling 1. Som udgangspunkt forhandles der én gang om året 12/32

13 2. Forhandlingerne foregår centralt 3. Forhandlingerne foregår i forhandlergruppen, som består af forstander, afdelingsleder/stedfortræder, TR samt yderligere én udpeget TR. Efter aftale i gruppen kan øvrige personer ex. Gruppekoordinator eller afd. TR indkaldes og deltage i forhandlingen som bisiddere. Hvor lønforhandlingerne kommer til at foregå med deltagelse af centrale organisationsfor-handlere vil forhandlergruppen bestå af forstander, afdelingsleer/stedfortræder, den centrale organisationsfor-handler, TR (- hvis en sådan findes på aktuelle fagområde) samt evt. en deltager fra LOP/FMK. Man har som medarbejder ikke krav på at deltage i egen lønforhandling. 4. Lønpolitikken evalueres og justeres en gang om året i MED-udvalget forud for hver forhandlingsrunde. 5. I samme forbindelse vurderes om der skal aftales særlige indsatsområder og/eller afsættes særlige puljer i forhold til kommende periode. 6. Forud for forhandlingerne aftales frister for indlevering af indstillinger og tidspunkter for indledende møde(-r), udveksling af forslag og for egentlig forhandling. 7. Der kan indstilles til NL på følgende måder: TR indstiller Ledelsen indstiller 13/32

14 Uddannelses- og kompetenceudviklingspolitik Introduktion af nye medarbejdere Hvad vil vi: Pegasus lægger vægt på, at den nye medarbejder fra starten skal føle sig hjemme på arbejdspladsen, samt at der sker en hurtig og effektiv introduktion til arbejdsopgaverne og organisationen. Hvad gør vi: Nye medarbejdere gennemgår et introduktionsprogram udarbejdet i afdelingen. Programmet skal sikre, at den nye medarbejder får en systematisk indføring i arbejdspladsen, d.v.s. til kolleger, ledere og samarbejdspartnere samt til arbejdsopgaver og aktivitetsmål. Ligeledes afholdes to gange om året i april og i november - en fælles introduktionsdag vedr. Pegasus samlede opgaver, målsætninger og organisation. Der er obligatorisk deltagelse for nye medarbejdere og studerende. Kompetenceudvikling Pegasus sætter en målrettet kompetenceudvikling for institutionen og den enkelte medarbejder i centrum Ved kompetence forstår vi kvalifikationer faglige og personlige kvalifikationer, kundskaber, erfaringer og færdigheder tilegnet gennem uddannelse og hidtidigt arbejdsliv relevant omsat og anvendt i praksis i samarbejde med kolleger Det er helt centralt, at Pegasus generelt såvel som den enkelte medarbejder - i takt med, at der sker ændringer i opgavesammensætningen og krav til løsningen - udvikler evnen til at løse de ændrede opgaver; både via efteruddannelse og i høj grad også via udvikling af en lærende, kreativ, eksperimenterende pædagogisk kultur, hvor læring og kompetenceudvikling på baggrund af tidligere gjorte erfaringer er helt afgørende. Kompetenceudvikling handler således ikke alene om efteruddannelse. Den væsentligste del af den enkelte medarbejders, teams, afdelings såvel som Minibos samlede kompetenceudvikling foregår i de daglige pædagogiske arbejdssituationer og gennem den dialog, refleksion og sparring, der knytter sig her til læring på jobbet 14/32

15 Det indebærer bl.a., at der hele tiden skal være klarhed på, hvilke kompetencer der er og ikke mindst skal være - til stede i organisationen såvel som hos den enkelte medarbejder. Det er det fokus, vi ønsker at sætte på kompetenceudvikling Hvad vil vi: Pegasus ønsker at fremme en målrettet kompetenceudvikling for institutionen og den enkelte medarbejder, der tager udgangspunkt i organisationens målsætninger og de krav der ligger til opgaveløsningen. På Pegasus tror vi på visionen om, at medarbejder og arbejdsplads kan udvikles i en og samme proces, så der til gavn for brugerne opnås en positiv udvikling af arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Ved at arbejde med kompetenceudvikling, har den enkelte afdeling således mulighed for både at arbejde målrettet med udvikling af medarbejderne og deres arbejde og udvikling af institutionens evne til at løse de stadig ændrede opgaver. Pegasus mål er således: At organisationens samlede kompetence er i konstant udvikling, således at den er i stand til at løse de aktuelle og fremtidige opgaver. At opdatere den enkeltes faglige uddannelse og at sikre en personlig og arbejdsmæssig mulighed for kompetenceudvikling, således at den enkelte medarbejder til enhver tid er i stand til at modsvare de krav, der stilles for at løse aktuelle og fremtidige opgaver. På Pegasus prioriteres kompetenceudvikling - uddannelser og udviklingsaktiviteter - højt. Pegasus skal være en arbejdsplads, som i kraft af sin uddannelsespolitik og sit faglige og udviklingsmæssige niveau giver gode karrieremuligheder. En konstant udvikling af den enkeltes kompetencer er en forudsætning for, at medarbejderne kan fastholde deres værdi i forhold til arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet generelt. Pegasus ønsker således, at den enkelte medarbejder udvikles og udnyttes optimalt til gavn for varetagelse af organisationens målsætning og medarbejderens egen udvikling og karrieremuligheder. Pegasus ønsker at understøtte en personlig udvikling hos medarbejderen, hvor målet er fleksibilitet, initiativ, selvstændighed, samarbejde, fornyelse samt viljen til at prøve nye veje. Udvikling af kompetencer er en livslang proces, der skal være med til at gøre Pegasus til en god og fleksibel arbejdsplads. Derfor lægges vægt på, at medarbejder- 15/32

16 ne selv aktivt søger udvikling og efteruddannelse som led i egen kompetenceudvikling. Hvad gør vi: Der udarbejdes kompetenceudviklings- og uddannelsesplaner (indsatsområder) i relation til opstillede visioner og mål minimum hvert andet år for Pegasus som en helhed i MED-udvalget, for den enkelte afdeling som helhed i afdelingen og for den enkelte medarbejder i forbindelse med udviklingssamtalen hvert andet år Pegasus afsætter uddannelsesmidler såvel centralt som decentralt i den enkelte afdeling. Midlerne fordeles efter kriterier/indsatsområder vedtaget i hhv. MEDudvalget eller den enkelte afdeling. Relevant efteruddannelse kan foregå på flere måder: medarbejderen kan efteruddanne sig i arbejdstiden med uddannelsen betalt af Pegasus medarbejderen kan efteruddanne sig i arbejdstiden, men selv betale uddannelsen medarbejderen kan efteruddanne sig i fritiden med uddannelsen betalt af Pegasus Når en medarbejder bevilliges kursus/efteruddannelse udarbejder medarbejderen og nærmeste leder samtidig en plan for forløbet og for implementering af den indhøstede ny viden. Med baggrund i en konkret vurdering af de økonomiske muligheder afsætter Pegasus/MED om muligt midler til udviklingsprojekter m.h.p. indsamling af ny viden og metode- og kompetenceudvikling. Pegasus afholder årlige fællestema-/undervisningsdage, hvor minimum én er en vidensdelingsdag på tværs af organisationen m.h.p. faglig ide- og erfaringsudveksling medarbejdere og afdelinger imellem. Pegasus etablerer en vidensbank i GW m.h.p. synliggørelse og deling af de mange forskellige videns- og kompetenceområder, der er i organisationen. Ligeledes oprettes der ad-hoc fora for vidensudveksling. 16/32

17 Udviklingssamtaler Pegasus lægger vægt på, at den enkelte medarbejder periodisk får lejlighed til at drøfte egen indsats og udvikling. Hvad vil vi: Udviklingssamtaler er et nyttigt værktøj til at fremme en kompetenceudvikling for den enkelte og for afdelingen som helhed, ligesom de kan bidrage til en klarhed over den enkelte medarbejders karriereplaner/-muligheder Udviklingssamtalen tager udgangspunkt i afdelingens målsætning og i medarbejdernes indsats og behov for kompetenceudvikling. Afdelingslederen har et medansvar for, at alle medarbejdere løbende udvikles, får en positiv holdning til ændringer og oplever et fælles ansvar. Dette medansvar skal bl.a. realiseres og forankres gennem udviklingssamtaler. Hvad gør vi: Der gennemføres udviklingssamtaler med alle medarbejdere og ledere minimum hvert andet år. Udviklingssamtaler er planlagte, systematiserede samtaler mellem den enkelte medarbejder og dennes leder om jobindhold, samarbejde, indsats, efteruddannelse udvikling og karriereplaner. Udviklingssamtalen gennemføres mellem medarbejder og dennes daglige leder. Udviklingssamtalen skal sikre, at de krav og forventninger, der stilles til medarbejderen, bliver kendte, ligesom de forventninger, der stilles til afdelingslederen, bliver kendte. Afdelingslederen får samtidig tilbagemelding på sin ledelsesstil. Udviklingssamtaler skal medvirke til at fremme kommunikation, trivsel, effektivitet og samarbejde. Som resultat af samtalen skal der udarbejdes en skriftlig kompetenceudviklings- /uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Dette iværksættes på alle afdelinger og på alle niveauer. I samtalen drøftes ligeledes medarbejderens karriereplaner, d.v.s. de jobmæssige mål, som den enkelte medarbejder i samarbejde med lederen forventes at opnå indenfor en given periode for at kunne sikre såvel institutionens som medarbejderens behov. 17/32

18 Det er opfattelsen, at karrierebegrebet ikke alene har noget at gøre med forfremmelser, men karriere er f.eks. også: At udfylde det samme job som hidtil, men til gengæld blive bedre til at udfylde det. At skifte til en stilling på samme organisatoriske niveau, men i en anden afdeling. I forlængelse af udviklingssamtalen skal medarbejderens lønforhold tages op til drøftelse i en efterfølgende LUS-samtale lønudviklingssamtale. Jobrotation Pegasus er af den opfattelse, at de ansatte får de bedste udviklingsmuligheder ved at prøve at bestride forskellige arbejdsområder. Hvad vil vi: Pegasus ønsker gennem jobrotation at fremme fleksibilitet og omstillingsevne. Derved skabes mulighed for udvikling og fornyelse ved at tilføre ny viden og erfaring, så nye stier kan trædes. Ligeledes ønskes en styrkelse af kendskabet og samarbejdet på tværs af arbejdsstederne. Fremme den enkeltes engagement, kompetenceudvikling og mulighed for at prøve sig selv af i nye sammenhænge. Sikre mulighed for jobrotation for både ledere og medarbejdere. Pegasus ønsker at fremme, at medarbejdere kan varetage flere forskellige arbejdsområder. Dette kan f.eks. opnås gennem jobrotation. Hvad gør vi: Jobrotation indgår i Pegasus planlægning af personaleudviklingen. Opfordrer og positivt støtter initiativer til jobrotation. Initiativet til jobrotation kan komme fra såvel ledelsen som medarbejderne. Det tilstræbes, at beslutningen sker i enighed. Vurderer mulighed for rotation forinden en ledig stilling besluttes opslået. Etablerer særlige rotationsstillinger på Pegasus, hvor dette er muligt af hensyn til arbejdspladsens opgavevaretagelse. 18/32

19 Rotationsjob kan være varige, men kan også tidsbegrænses til f.eks. et år og skal tilgodese personlige, faglige og ledelsesmæssige udviklingsmuligheder. I den konkrete situation aftales vilkårene for rotationen ex. varighed og tilbagevenden til eget job. I det omfang, den enkeltes faglige kvalifikationer svarer til det ønskede rotationsjob, bør et ønske om rotation imødekomme, med mindre hensynet til arbejdspladsens behov taler afgørende mod den aktuelle jobrotation. Jobrotation kan finde sted på mange måder. Det kan f.eks. ske ved: At to medarbejdere i samme afdeling bytter job. At to medarbejdere i to forskellige afdelinger bytter job At en medarbejder bytter til ledigt job i egen eller anden afdeling At en medarbejder bytter job med medarbejder fra øvrigt område inden for Fagsekretariatet Handicap- & Psykiatri. Jobrotation er frivilligt, idet det bør være lysten, der driver værket. Organisationens behov for fleksibel udnyttelse af de personalemæssige ressourcer kan dog tilsige en omplacering. 19/32

20 20/32

21 Det sociale ansvar Syge-/fraværspolitik Hvad vil vi: Vi ønsker at tage hånd om medarbejdere der p.g.a. sygdom eller lignende i kortere eller længere perioder er fraværende fra arbejdspladsen, således at medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen bliver så nem som mulig, at ingen af den grund glider helt ud af arbejdspladsen. Pegasus ønsker at fraværspolitik gøres til et fælles ansvar, og at alle medarbejdere gøres ansvarlige for at der tales åbent og fordomsfrit om fravær. Hvad gør vi: Sygdoms/fraværspolitikken har 2 hovedområder: 1. Tidlig kontakt/indsats så tilbagevenden til arbejdspladsen gøres nem. 2. Forebyggende indsats 1. Tidlig kontakt/indsats: Efter dages sygdom/fravær kontaktes den syge med tilbud om en omsorgssamtale, enten ved at den sygemeldte kommer på arbejdspladsen, ved at kontaktpersonen besøger den syge, eller ved en telefonsamtale. Der noteres efterfølgende i personaledagbogen eller i personalesagen, at samtalen har fundet sted. Omsorgssamtalens formål vil hovedsalig være: At vise interesse for en syg kollega Evt. få et overblik over sygdommens varighed. Undersøge mulighederne for om den syge fortsat kan følge med i arbejdet, evt. ved at deltage i personalemøderne. Kontaktpersonen kan være TR, afd. leder, SR eller en som er valgt til dette. 21/32

22 Er sygdommen længerevarende, skal der inden 4 uger foranstaltes en statussamtale, hvor den syge får en samtale med afd. leder samt TR. Drejer det sig om et sygefravær, der har relation til arbejdspladsen bør SR deltage. Er sygdommen længerevarende aftales der ny statussamtale med et interval på højst 8 uger. Statussamtalens formål er: At få den syge tilbage på arbejdspladsen. Hvis der er udsigt til at den syge snart bliver rask, kan man aftale, at man blot afventer tilbagevenden. Hvis sygdommen skyldes arbejdsmiljøet, må årsagen klarlægges, så der kan skrides ind. Kan den syge ikke klare et normalt job, kan der aftales en overgangsperiode for nemmere at komme i gang Bliver det nødvendigt senere i forløbet, kan der evt. drøftes anden jobfunktion, jobrotation eller egentligt skånejob. Der udarbejdes et notat af samtalen, som arkiveres i p-sagen (afdelingsleder er ansvarlig) Skulle en ansat være udsat for gentagne mindre sygefravær, bør der ligeledes foranstaltes en statussamtale, hvis det samlede antal sygedage inden for en 3 måneders periode overstiger 15. Der udarbejdes et notat af samtalen, som arkiveres i p-sagen.(afdelingsleder er ansvarlig) Alle disse kontaktsamtaler kan kun finde sted, hvis den syge selv ønsker det, og den syge kan også bestemme om han/hun ønsker, der skal være andre tilstede. Hvis den syge afslår statussamtale, skal dette ske skriftligt til afdelingen. 2. Forebyggende indsats. For at sikre det forebyggende arbejde mødes afd. leder, TR samt SR jævnligt og mindst 4 gange årligt til en drøftelse af arbejdsmiljøet, hvor man følger op på de sygefravær, der har været forårsaget af arbejdsmiljøet. Der kan evt. laves en rokeringsordning, hvis arbejdspladsen har nogle funktioner, der er fysisk eller psykisk belastende. Der udarbejdes et referat af samtalen, som opbevares i p-sagen (afdelingsleder er ansvarlig). 22/32

23 Orlov Hvad vil vi: Gennem orlov understøtte en faglig- og personlig udvikling, til gavn for den enkelte og Pegasus. Orlov anses tillige som et personalegode, hvor personlige og familiemæssige forhold kan tilgodeses. Hvad gør vi: Der gives orlov i forbindelse med stillingsskifte når særlige forhold gør sig gældende og i forhold til afdelingens/pegasus generelle drift. Orlovsansøgningen drøftes mellem afdelingsleder, TR-repræsentant og forstander. Orlovsansøgninger fra afdelingsledere drøftes mellem fælles TR og forstander. På Pegasus vil ledelsen udvise størst mulig imødekommenhed overfor medarbejdere som af faglige, personlige og/eller familiemæssige årsager ønsker orlov. Der ydes tjenestefrihed uden løn til medarbejdere der er valgt til tillidshverv indenfor sin organisation. Der kan herudover ydes tjenestefrihed efter ansøgning og efter konkret vurdering af, om tjenestefriheden er forenelig med arbejdsstedets behov. En medarbejder, som har orlov, kan som udgangspunkt påregne at komme tilbage til en passende stilling på Pegasus. Orlov kan normalt højst bevilges i op til 2 år dog kun for et år af gangen. På Pegasus ansættes i størst muligt omfang kvalificerede vikarer for de ansatte, der er på orlov. Misbrugsforhold. Hvad vil vi: På Pegasus er det ikke på nogen måde acceptabelt, at medarbejdere er påvirket af alkohol, medicin eller andre rusmidler i arbejdstiden. Alle medarbejdere på Pegasus har et ansvar for, at misbrugsproblemer tages op hurtigt, så den medarbejder, der har et misbrugsproblem, kan tilbydes støtte og hjælp til at løse sit problem. 23/32

24 Hvad gør vi: Hvis en medarbejder har eller er på vej til at udvikle et misbrugsproblem, har denne om muligt pligt til at drøfte problemet med sin daglige leder, ligesom kolleger til medarbejderen har pligt til at påtale det over for vedkommende. Afdelingslederen har tilsvarende en pligt til at være opmærksom på, om en medarbejder har eller er ved at udvikle et misbrugsproblem. Det er afdelingslederens opgave at tilbyde støtte og vejledning. Ønsker medarbejderen ikke at modtage hjælpe, og har misbrugsproblemet indflydelse på den pågældendes arbejdsindsats, omgang med brugere eller arbejdspladsen i øvrigt, skal afdelingslederen tage forstanderen med på råd om de videre foranstaltninger der skal iværksættes. Pegasus udarbejder lokale, konkrete alkohol- og rygepolitikker Seniorpolitik På Pegasus lægger vi vægt på, at seniorpolitiken og rekrutteringspolitiken ses i sammenhæng og anvendes aktivt og fremadrettet. Pegasus lægger vægt på at der ud fra en konkret vurdering skabes muligheder for nedtrapning af arbejdskarrieren på en for alle parter tilfredsstillende måde. MED-udvalget finder det vigtigt at såvel ledelse som medarbejdere medvirker til at gøre det almindeligt accepteret, at ledere og medarbejdere med særligt belastende opgaver ønsker at overgå til mindre belastende opgaver og stillinger for at skabe en mere glidende overgang til pensionisttilværelsen. På Pegasus forventer vi at medarbejdere går på pension ved det fyldte 65. år. Skulle enkelte medarbejdere ønske at fortsætte deres arbejdsliv på Pegasus efter det fyldte 65. år vil der kunne indgås forhandlinger om dette, og arbejdets omfang, afdelingens ressourcer, medarbejderens helbredsmæssige tilstand vil så indgå i den samlede vurdering. 24/32

25 Feriepolitik. Pegasus ønsker at medarbejdernes ferie kan afholdes fleksibelt, men hensyntagen til afdelingens drift. Hvad vil vi: Tilstræbe at medarbejderne kan benytte sig af de muligheder ferieloven giver med hensyn til fleksibel ferieafholdelse og overførsel af restferie. Medarbejderen skal have mulighed for at overføre restferie, efter ferielovens bestemmelser, til det kommende ferieår. Hvad gør vi: Medarbejderen kan få overført max. en ferieuge fra et ferieår til et andet ferieår, hvis afviklingen sker inde for kalenderåret ( årets vikarbudget). Dette har afdelingslederen kompetence til. Ønsker medarbejderen restferie overflyttet til afvikling i det næste år (nyt vikarbudget) skal dette aftales med forstanderen og afdelingslederen, hvor kompetencen til dette ligger hos forstanderen. Medarbejderen vil, efter en konkret vurdering i forhold til afdelingen, få vurderet muligheden om at kunne få overflyttet restferie til det kommende ferieår. Ønsker medarbejderen en løbende opsparing af restferie til afholdelse af en længere ferie i fremtiden, drøftes dette med afdelingslederen, og det forstanderen der har kompetencen. Når medarbejdere ønsker overflyttet ferie til afholdelse i kommende ferieår, afleverer afdelingerne svarende til 0,5 time pr. ønsket overflyttet ferietime til en feriepulje. Når medarbejderen afholder den overflyttede ferie refunderes den opsparede feriepulje. Det vil sige at afdelingen selv skal kunne finansiere 50% af overflyttet ferie. Ved afholdelse af overflyttet og opsparet ferie, udover kalenderåret, skal ønsket afholdelsestidspunkt meddeles afdelingen/forstanderen inden det nye ferieår begynder og min. 3 måneder før, evt. kan afholdelsestidspunktet allerede meddeles ved begyndende overflytning af ferie. Ferieaftalen vil blive taget op er hvis forudsætningerne ændrer sig, men allerede indgåede aftaler er naturligvis gældende, 25/32

26 Afskedigelse af personale Afskedigelse af personale skal håndteres respektfuld og etisk. Hvad gør vi: Pegasus tilstræber gennem personaleplanlægning og -udvikling at fastholde fast ansat personale, så afskedigelser i videst muligt omfang undgås. Hvor afskedigelser viser sig uundgåelige, skal det sikres, at afviklingen håndteres respektfuld og etisk korrekt, så de berørte medarbejdere kommer ud af arbejdsforholdet på en rimelig måde. TR skal altid inddrages i processen forinden afskedigelse finder sted Pegasus ønsker at sikre, at omplacerings- og uddannelsesmuligheder overvejes forud for afskedigelse. Hvad gør vi: Beslutning om afskedigelse eller indstilling til afskedigelse træffes af den, der har kompetencen under hensyn til de procedurer og regler, der er fastlagt i overenskomster, tjenestemandsregulativ, forvaltningslov m.v. Ved alle afskedigelser skal der ske høring af medarbejderen i forhold til forvaltningsloven. Afskedigelse på grund af egne forhold: Det forventes, at den daglige leder på et tidligt tidspunkt er opmærksom på forhold, der kan føre til afskedigelse - eksempelvis hyppige kortvarige fraværsperioder eller misbrug - således at der på et tidligt tidspunkt - efter forudgående drøftelse med medarbejderen og eventuelt dennes tillidsrepræsentant - kan tages stilling til fraværet og årsagerne hertil og handles på baggrund heraf. En afsked må aldrig komme som en overraskelse. En medarbejder skal normalt have mindst én skriftligt begrundet advarsel, før vedkommende indstilles til afsked. Advarslen skal indeholde oplysning om mulige konsekvenser, såfremt der ikke sker ændringer indenfor en given frist. Skriftlige advarsler kan ikke meddeles uden, at medarbejderen har været hørt. Når en medarbejder ønskes afskediget, begrundet i egne forhold - uegnethed, tjenstlige forseelser, samarbejdsvanskeligheder m.v. - skal såvel medarbejderen som dennes tillidsrepræsentant på et så tidligt tidspunkt som muligt orienteres herom. 26/32

27 Afskedigelse på grund af sygdom: Sygdom er lovligt fravær, men der kan i særlige tilfælde og efter gældende regler tages skridt til afskedigelse på grund af sygdom, hvis sygefraværet er langvarigt og ikke kan afhjælpes ved en aftalemæssig løsning og medarbejderen ikke forventes at blive fuldt arbejdsdygtig inden for kortere tid. Afskedigelse på grund af strukturændringer m.v.: Ved reduktion af antallet af medarbejdere på et givet område f.eks. som følge af strukturændringer, rationaliseringer, arbejdsmangel, bortfald af arbejdsopgaver, afdelingsnedlæggelser, budgettilpasninger m.v. tilstræbes: At ledelsen så tidligt som muligt orienterer medarbejderne om personalereduktion og -omlægninger. At afskedigelse så vidt muligt skal undgås, derfor skal ledelsen altid undersøge, om reduktionen kan se ved: o Naturlig afgang o Omplacering/jobrotation. o Frivillig overgang til heltids- eller deltidsbeskæftigelse. o Frivillig tjenestefrihed/orlov uden løn. Medarbejderne må for deres vedkommende være indstillet på aktivt at deltage i jobrotation, efteruddannelse/omskoling og være jobmæssigt fleksible. Afsked foretages aldrig efter SIFU -princippet, ( sidst ind først ud ) men med udgangspunkt i medarbejdernes kvalifikationer - set i sammenhæng med arbejdsopgaverne. Pegasus vil bestræbe sig på, at der ydes de medarbejdere, der omplaceres i forbindelse med en personalereduktion, mulighed for omskoling/efteruddannelse. Medarbejdere, der afskediges som følge af strukturændringer, rationaliseringer, arbejdsmangel, bortfald af arbejdsopgaver, afdelingsnedlæggelser, budgettilpasninger m.v. kan tilbydes fortrinsret i to år til ledige stillinger på Pegasus, såfremt de har de fornødne - formelle og reelle - kvalifikationer til at bestride det aktuelle arbejde. Der kan dog være særlige forhold, der bevirker, at fortrinsret ikke kan gives. Medarbejdere med denne fortrinsret skal søge ledige stillinger på normal vis og anføre, at de er afskediget som følge af strukturændringer, rationaliseringer, arbejdsmangel, bortfald af opgaver, afdelingsnedlæggelse, budgettilpasninger m.v. og derfor har fortrinsret. 27/32

28 Ansøgt afsked: Ansøgninger om hurtigt fratræden skal i videst muligt omfang imødekommes under hensyntagen til arbejdsstedets muligheder for at løse sine opgaver. 28/32

29 Arbejdsmiljøpolitik På Pegasus er vi af den opfattelse, at et arbejdsmiljø, hvor ledere og medarbejdere trives fysisk og psykisk, er en forudsætning for at vi kan udvikle os personligt og fagligt og dermed yde en arbejdsindsats af høj kvalitet. Hvad vil vi: Sikre et sundt og udviklende arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk Forebygge fysiske og psykiske arbejdsskader. Sikre at sikkerhedsarbejdet foregår i samarbejde mellem afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant. Sikre at arbejdsmiljømæssige love og regler overholdes. Sørge for at sikkerhedsarbejdet indgår som en naturlig del af den daglige planlægning. I videst mulig omfang sikre at alle medarbejdere inddrages aktivt i sikkerhedsarbejdet. Sikre tilstrækkelig og nødvendig oplæring af sikkerhedsrepræsentanterne, herunder at de holder sig ajour med aktuel viden på området. Sikre der sker aktiv dialog imellem sikkerhedsrepræsentanterne. Hvad gør vi: Sikkerhedsrepræsentanterne mødes i fællessikkerhedsgruppe (FSG) 4 gange årligt. Her diskuteres aktuelle og overordnede problemstillinger. Ligeledes bruges FSG til erfaringsudveksling og sparring. Sammen holder FSG og MED udvalget 2 gange årligt arbejdsmiljørelaterede temaeftermiddage. Statistikker (f.eks. voldsindberetninger og sygefravær), bruges aktivt til at forebygge. Afdelingerne skal have en fungerende TSR gruppe (afdelingsleder, tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant), der arbejder med at fremme og sikre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Det er alles ansvar, men sikkerhedsrepræsentant og afdelingsleder har et særligt ansvar for, at kontrollere at gældende arbejdsmiljømæssige regler og love overholdes. Hvert tredje år udfærdiges skriftlig APU og APV i afdelingerne. I perioderne mellem disse, undersøges arbejdsforholdene løbende (f.eks. ved hjælp af sildebensmetode ). 29/32

30 MED-udvalgets opgaver: Overordnet set er MED-udvalget det øverste sikkerhedsmæssige organ på Pegasus. I MED-udvalget sidder bl.a. daglig sikkerhedsleder (DS) samt en fællesrepræsentant valgt blandt samtlige medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter (FSR) til at sikre de sikkerhedsmæssige interesser i organisationen. Det er MED-udvalgets opgave overordnet set at sikre og kontrollere at arbejdsforholdene på Pegasus er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på fuldt forsvarlig vis at sikre at sikkerhedsmæssige forhold bliver inddraget på et så tidligt tidspunkt som muligt i beslutninger ikke mindst i f.t. om- eller nybyggeri. at skabe forskellige tiltag, initiativer, beslutninger m.v. til fremme af et sikkert og sundt arbejdsmiljø på Pegasus generelt at sikre og kontrollere at det, der skal ske, så også sker! at samle op på og koordinere hvad der sker på det sikkerhedsmæssige område er der gode erfaringer et sted fra som kan bruges andre steder i organisationen er der særlige problemstillinger et sted, som der skal særligt fokus på, eller som kun kan løses ved fælles hjælp at føre liste/statistik over og undersøge arbejdsmiljøproblemer - herunder ikke mindst arbejdsulykker og fysisk/psykisk vold mod personale - samt evt. træffe overordnede foranstaltninger mod gentagelser udarbejde og løbende justere oversigt over medlemmer af Pegasus sikkerhedsorganisation (SIO) og fremsende denne til FMK og AT at vurdere behovet for inddragelse af sagkyndig bistand udefra fx BST, AT m.v. I f.t. BST ligeledes at holde styr på tildelte timer. 30/32

31 Sikkerhedsgruppernes (SG) opgaver: Der er nedsat en SG, bestående af afdelingsleder og én medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant (SR), i alle afdelinger. Det er SG ernes opgave at sikre: at det daglige arbejde i afdelingen udføres som ovenfor nævnt med fokus på arbejdsmiljøet. I det hele taget sikre: At personalet har det godt og trives med at gå på arbejde! at de ansatte får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og introduktion. Det er således SG s ansvar, at der foreligger intro-planer for nye medarbejdere sig ajourført med nødvendig og ny viden og orientering om arbejdsmiljøarbejdet at der én gang årligt udfærdiges skriftlig hhv. APU og APV i afdelingerne at der dels afsættes den nødvendige tid til sikkerhedsarbejdet og dels skabes rammer for at samarbejde om sikkerhed og sundhed kan finde sted at arbejdsulykker og nedslidende og belastende arbejdsforhold i det hele taget herunder ikke mindst psykisk/fysisk vold mod personalet bliver behandlet seriøst i personalegrup-pen; o dels m.h.p. at støtte den enkelte, udsatte medarbejder og o dels for at finde nye veje at gå, nye måder at organisere, planlægge, tilrettelægge eller strukturere på, nye faglige metoder, nye hjælpemidler m.v. m.h.p. at udgå og forebygge lignende hændelser og nedslidning i fremtiden at arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, voldsepisoder m.v. bliver anmeldt/registreret efter gældende forskrifter (spørg gerne sekretariatet) og i tæt samarbejde med skadelidte at afdelingens beredskab; herunder psykisk 1. hjælp/kollegial 1. hjælp - ved ulykke/tilskadekomst, vold, brand (civil beredskabsplan), dødsfald, rømning/eftersøgning, m.v. er udarbejdet, up-to-date, kendt af alle og i det hele taget brugbart, når/hvis krisen opstår at der forefindes tilgængelige brugs- og fareanvisninger på hjælpemidler, rengøringsmidler m.v. 31/32

32 at arbejdsmiljøet er i top på alle områder også samarbejdsmæssigt. Til SR eren: Ta SR-kasketten på hovedet - ta ansvaret og udvikl kompetencen vær aktiv i forhold til hvad du ser, hører og oplever: Hvordan trives den enkelte medarbejder/kollega hele personalegruppen? Hvordan er det fysiske arbejdsmiljø det psykiske? Er der meget fravær, stress, udbrændthed, samarbejdsproblemer? Står de faglige ambitioner i rimeligt mål med de realistiske muligheder og tildelte ressourcer? Trænger der til at blive luftet ud i de gamle rutiner m.v.? osv. osv. SG mødes mindst én gang pr. måned evt. sammen med TR m.h.p. at samle op på, drøfte og løse forskellige arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige problemstillinger og tiltag til viderebearbejdning i afdelingen - eller generelt i MED-udvalget. Fællessikkerhedsgruppens (FSG) opgaver: For at kvalificere og forberede arbejdsmiljø-/sikkerhedsarbejdet samles alle SR og DS i FællesSikkerhedsGruppen (FSG) forud for hvert MED-møde. FSG fungerer således som MED-udvalgets forlængede arm på arbejdsmiljø-/sikkerhedsområdet. Daglig Sikkerhedsleders (DS) opgaver: DS fungerer som daglig leder, tovholder og bindeled på sikkerhedsområdet mellem MED-udvalgsmøder og FSG-møder i et tæt samarbejde med SG erne og forstander herunder koordination og beslutning omkring brug af BST-timer Ligeledes skal DS holde sig up-to-date-orienteret på området og sikre at orienteringen flyder videre ud i SIO. DS sørger sammen med FSR dels for mødeindkaldelse til FSG-møder og dels for at videreformidle indstillinger m.v. fra FSG til MED-udvalget; og omvendt. 32/32

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Personalepolitik ved VUC Roskilde

Personalepolitik ved VUC Roskilde Personalepolitik ved VUC Roskilde Juni 2015 2015 L æ d e r s t r æ d e 4, 4 0 0 0 R o s k i l d e Indholdsfortegnelse Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 1 Overordnet formål... 4 VUC Roskilde

Læs mere

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014

Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 Personalepolitik Københavns Tekniske Skole 2014 1 Indhold Bilag Forord....3 Vision og værdier....4 Ansættelse og introduktion....6 Ansættelse på særlige vilkår....6 Arbejdsmiljø og sundhed....6 Bijob....7

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere