Indhold Lønstatistik 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Lønstatistik 2013"

Transkript

1 Lønstatistik 2013

2 Indhold Lønstatistik Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår 9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår 10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Lønstatistik for privatansatte Forord 14 Tabel 2.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 15 Tabel 2.2 Septemberløn 2013 efter ph.d.- eksamensår 15 Tabel 2.3 Anbefalede - og konstaterede begyndelseslønninger 16 Tabel 2.4 Septemberløn 2013 efter fødselsår 17 Tabel 2.5 Septemberløn 2013 efter stilling 17 Tabel 2.6 Septemberløn 2013 efter personaleansvar 18 Tabel 2.7 Septemberløn 2013 efter ansættelsessted 18 Tabel 2.8 Septemberløn 2013 efter stilling 19 Tabel 2.9 Septemberløn 2013 efter branchetilknytning 19 Tabel 2.10 Septemberløn 2013 efter arbejdsområde 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår 22 Generelt om lønkvotienter 22 Tabel 2.12 Lønkvotient efter køn 23 Figur 2.1 Lønkvotient 2013 efter ansættelsessted 23 Figur 2.2 Lønkvotient 2013 efter branche 23 Figur 2.3 Lønkvotient 2013 efter arbejdsområde 24 Figur 2.4 Antal feriedage 25 Tabel 2.13a Ansættelse i nuværende stilling 25 Tabel 2.13b Ansættelse i virksomhed 26 Figur 2.5 Personalegoder 26 Figur 2.6 Konkurrenceklausul tilknyttet 27 Tabel 2.14 Årlige bonusudbetalinger 27 Tabel 2.15 Efter-/videreuddannelse Figur 2.7 Adgang til aktieaflønning 28 Figur 2.8 Udnyttet muligheden for aktieaflønning 28 Tabel 2.16a Arbejdsområde 29 Tabel 2.16b Branchetilknytning 29 Tabel 2.16c Organisatorisk indplacering 29 Tabel 2.16d Ansættelsessted 2

3 Lønstatistik for offentligt ansatte Forord 32 Tabel 3.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 33 Tabel 3.2a Septemberløn 2013 efter løntrin på nyt lønsystem 33 Tabel 3.2b Septemberløn 2013 efter løntrin for tjenestemandsansatte 34 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og kandidatår 36 Tabel 3.3b Septemberløn 2013 efter ansættelsessted 36 Tabel 3.3c Septemberløn 2013 efter ansættelsessted i regionerne 37 Tabel 3.4a Septemberløn 2013 efter stilling 37 Tabel 3.4b Septemberløn 2013 for ph.d.- studerende 38 Tabel 3.5a-d Tillæg og merarbejde 39 Generelt om lønkvotienter 39 Tabel 3.6 Lønkvotient efter køn 39 Figur 3.1a Lønkvotient efter ansættelsessted 40 Figur 3.1b Lønkvotient efter ansættelsessted på sygehusapotek i regionerne 40 Figur 3.2 Er du dækket af en tillidsrepræsentant? 41 Tabel 3.7 Fordeling på løntrin ny løn 41 Tabel 3.8 Medlemmer fordelt på stillingsbetegnelser 41 Tabel 3.9 Medlemmer med personaleansvar 41 Tabel 3.10 Efter- og videreuddannelse Lønstatistik for apoteksansatte Forord 44 Tabel 4.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 45 Tabel 4.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 46 Tabel 4.3 Septemberløn 2013 fordelt på trin med udligningstillæg 47 Tabel 4.4 Septemberløn 2013 lønsammenligning efter kandidatår 48 Tabel 4.5 Organisatorisk indplacering 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2013 efter organisatorisk indplacering ekskl. resultatløn 48 Tabel 4.6 Omfanget af ledelsesansvar 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2013 efter personaleansvar ekskl. resultatløn 49 Tabel 4.7 Antal dage deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 12 måneder 49 Tabel 4.8 Fordeling på efteruddannelsesområder 49 Tabel 4.9 Ansat på apotek 49 Tabel 4.10 Ansat i nuværende stilling 49 Tabel 4.11 Personalegoder Forhandling 50 Forhandling 3

4

5 Lønstatistik 2013 Vi har her samlet lønstatistikker for medlemmer af Pharmadanmark ansat i private virksomheder, i det offentlige og på apoteker. Lønstatistikkerne er samlet for de tre områder for at give større gennemskuelighed i lønforholdene og dermed give bedre muligheder for at sammenligne på tværs af sektorerne. Sammenligning på tværs er særligt interessant for dem, som overvejer at skifte job fra den ene sektor til den anden. Det gennemgående lønbegreb er bruttoløn, som er løn inklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits men eksklusive overtidsbetaling, bonus, resultatløn, engangsvederlag og vagthonorar på apotek. Af tallene for i år kan man læse, at der forsat er tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne (inflationen har gennem det seneste halvår svinget omkring 0,5 pct. på årsbasis) reallønnen stiger altså, men lønnen udvikler sig i forskellig takt afhængigt af beskæftigelsesområde, anciennitet og stilling: På det private område har lønstigningerne, som det oftest har været tilfældet i de seneste år, ligget i den højeste ende af de tre ansættelsesområder, og er i øvrigt fortsat højere end blandt sammenlignelige grupper. På det offentlige område har vi set stigninger, som ligger i overkanten af de generelle stigninger på både det regionale og det statslige område. På apoteksområdet er stigningerne beskedne, men her skal tages med, at overenskomstfornyelse ikke som tidligere slår igennem i april, men først i oktober. Dermed får den ikke virkning for lønningerne, vi kan præsentere her. Men uagtet dette, er lønstigningerne små og mindre end i de foregående år. Det viser sig også i, at der for flere grupper, når man underopdeler de, der har svaret på lønundersøgelserne, har været tale om stagnation eller ligefrem tilbagegang i gennemsnitslønningerne. Der er fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område og på apotek og i den offentlige sektor. Den private sektor er fortsat lønførende. En privat ansat får i gennemsnit ca. kr mere end en offentligt ansat og kr. mere end en ansat på apotek. Uanset hvilken sektor man tilhører, skal man huske, at en høj løn ikke er det eneste, man bør fokusere på. Udover lønnen bør man også tænke på vigtige forhold som løn under barsel, en attraktiv ferieordning, pension og så videre. Det gælder specielt, når der skrives kontrakt, for det er lettere at sikre sig den rigtige aftale, hvis man fra begyndelsen får det rigtige grundlag. Megen erfaring siger, at det er vanskeligere at forhandle forbedringer ind på et senere tidspunkt. Den samlede svarprocent på lønstatistikken har i år været på 65 procent. Det er noget højere end de foregående år. Held og lykke med forhandlingerne! Pharmadanmark, Antje Marquardsen, formand. 5

6 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus, engangsvederlag og resultatløn. Til sammenligningen er gennemsnitslønnen benyttet. Det er fortsat de privatansatte, som er lønførende. Der er i sammenligningerne ikke taget højde for betalt/ikke-betalt frokost. Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår Kandidatår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst I alt

7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår Fødselsår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst 2 Lønnen er opgjort som i tabel 1.1, men er fordelt efter fødselsår. I alt

8 De tre ansættelsesområder er repræsenteret ved hver sin farve. Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår n Privat n Offentlig n Apotek

9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår n Privat n Offentlig n Apotek

10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Hvis du får tilbudt job som foredragsholder eller andre typer af mindre engagementer, kan du nedenfor se retningslinjerne for, hvad du bør vælge at tage i honorar for opgaven. Der findes ingen generelle aftaler om honorering af foredragsvirksomhed. Derfor anbefaler vi i Pharmadanmark, at du sørger for på forhånd at træffe aftale om honorering. En aftale om honorering bør indeholde: Betaling af udgifter til materiale, dias, overheads, leje af forevisningsudstyr etc. Betaling af udgift til befordring, hotel og andre omkostninger. Honorar for selve foredraget. Honoraret bør som minimum være: Pr. lektion á minutter/pr. påbegyndt time: kr Vejledende minimumssats for konsulentarbejde Som honorarlønnet freelancearbejder/konsulent/ selvstændig skal der i den forlangte timeløn ved midlertidige opgaver tages højde for egenbetaling af ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, administration samt ledige perioder mellem opgaverne. Forhandlingsudvalget i Pharmadanmark har på baggrund heraf fastsat en vejledende minimumssats for konsulentopgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes en tilsvarende fastansat medarbejder jævnfør Pharmadanmarks private lønstatistik. Et eksempel: En kandidat fra 2002 får en opgave som konsulent. Bruttoløn iflg. lønstatistik: kr. pr. måned. Timeløn: /160 timer = 384 kr. pr. time. Konsulenttakst: 384 kr. x 2 = 768 kr. i timehonorar. Honorering for deltagelse i en efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time: kr

11

12 Privatansatte medlemmer af Pharmadanmark har det seneste år haft en gennemsnitlig lønstigning på 2,8 procent

13 Lønstatistik for privatansatte 2013 I den følgende del af lønstatistikken finder du lønninger for ansatte på private arbejdspladser. Statistikken er baseret på indberetninger fra privatansatte medlemmer af Pharmadanmark. Svarprocenten har i år været på 60 procent på det private område, hvilket er et fald på to procent i forhold til sidste år. Forhandlingsudvalget forventer, at det forholdsvis positive billede vil fortsætte i den nærmeste fremtid. Dog vil der i enkelte virksomheder fortsat være tilbageholdenhed med lønstigningerne. Forhandlingsudvalget har fastsat de anbefalede begyndelseslønninger (inklusiv pension) således: Lønudviklingen har det forløbne år, taget under ét og vægtet efter antal besvarende per kandidatår, været 2,8 procent. Lønniveauet og lønudviklingen er fortsat blandt de højeste sammenlignet med andre grupper. De anbefalede begyndelseslønninger og de efterfølgende faktisk konstaterede lønninger fra de sidste 18 år er præsenteret i tabel 2.3. Den faktiske begyndelsesløn har i 2013 ligget noget højere end sidste år og en smule højere end den startløn, vi anbefalede. Det tager vi som et udtryk for, at virksomhederne, trods krisen, fortsat er villige til at betale en konkurrencedygtig løn for akademisk arbejdskraft. Det er værd at bemærke, at bonusudbetalinger i år har været højere end de forudgående år jævnfør tabel 2.7. Det svarer til en stigning i gennemsnitslønnen på o,5 procent. 1. januar 2014: kr. pr. måned 1. juli 2014: kr. pr. måned Du kan bruge lønstatistikken ved de årlige lønforhandlinger eller ved forhandling af ny kontrakt. Hvis forhandlingerne ligger efter 1. januar 2014 bør du indregne en stigning på 2,8 procent. Der er også hjælp at hente ved at bruge den interaktive lønberegner på Pharmadanmarks hjemmeside: Held og lykke med forhandlingerne! 13

14 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. For hver kandidatårgang er anført nedre fraktil (25% fraktil), medianlønnen samt øvre fraktil (75% fraktil). Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. I tabellen vises endvidere stigningsprocenten i forhold til gennemsnitslønnen sidste år. Den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert kandidatår fra september 2012 til september 2013, har været 2,8 procent. Tabel 2.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Stigning% på årsbasis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt ,8 14

15 Tabel 2.2 Septemberløn 2013 efter ph.d.-eksamensår (1-års-grupper) Eksamensår (Ph.d.) Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil I alt Tabel 2.3 Anbefalede og konstaterede begyndelseslønninger Lønstatistikår Anbefalet Konstateret Kr. afvigelse Pct. afvigelse , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Der foretages ikke beregning af fraktiler, når der er mindre end fem, der har svaret i en gruppe. For hvert lønstatistikår er anført den anbefalede begyndelsesløn pr. 1. juli, som fastsættes september året før, og den efterfølgende konstaterede løn for nye kandidater, der opgøres september det givne år. Der er endvidere opgjort afvigelser fra de anbefalede begyndelseslønninger. 15

16 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. I tabellen vises de procentvise lønstigninger. Den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert fødselsår fra september 2012 til september Tabel 2.4 Septemberløn 2013 efter fødselsår ekskl. bonus Fødselsår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Uoplyst 2 I alt

17 Tabel 2.5 Septemberløn 2013 efter stilling ekskl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Tabel 2.6 Septemberløn 2013 efter personaleansvar ekskl. bonus Personaleansvar Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Intet personaleansvar ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 40 ansatte I alt

18 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Det ses af tabel 2.7, at den gennemsnitlige årlige bonus ligger på kr. pr. mdr., hvilket er en stigning på godt 14 procent i forhold til Der er ikke beregnet fraktiler, når der er mindre end fem i en gruppe. Tabel 2.7 Septemberløn 2013 efter ansættelsessted inkl. bonus Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Actavis A/S ALK Abello A/S Amgros I/S Biogen Idec Coloplast A/S Dako Denmark A/S Ferring Pharmaceuticals A/S Ferrosan A/S Fertin Pharma A/S H. Lundbeck A/S LEO Pharma MSD Danmark ApS Novartis Healthcare A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pfizer Danmark Pharmakon Sandoz A/S Takeda Pharma A/S Xellia Pharmaceuticals ApS Anden virksomhed Uoplyst I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Tabel 2.8 viser, at der er sammenhæng mellem bonus og hierarkisk indplacering. Tabel 2.8 Septemberløn 2013 efter stilling inkl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt

19 Tabel 2.9 Septemberløn 2013 efter branchetilknytning inkl. bonus Branchetilknytning Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Bioteknologi Engroshandel eller anden handelsvirksomhed Generisk Humane Lægemidler Humane lægemidler Medicinsk udstyr Øvrig medicinalindustri Anden branche Bonus fordeler sig ikke ligeligt efter branche og arbejdsområde. Det er især indenfor arbejdsområdet salg/marketing, der benyttes bonus som en del af den samlede lønpakke. Branchemæssigt er det især inden for bioteknologi, at bonus udmøntes. I alt Tabel 2.10 Septemberløn 2013 efter arbejdsområde inkl. bonus Arbejdsområde Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Analyse Forskning & Udvikling Klinisk afprøvning Kvalitetskontrol/QC Kvalitetssikring/QA Produktion Registrering Salg/marketing Andet I alt

20 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Der beregnes ikke fraktiler for grupper med mindre end fem besvarelser. 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør 2 Divisions-/afdelingschef 2 Produktchef 1 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder 2 Projektleder 1 Specialist Akademisk medarbejder 4 Andet 2 Uoplyst Direktør 4 Divisions-/afdelingschef 2 Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder 3 Specialist Akademisk medarbejder Andet 4 Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 4 Produktchef 2 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder 4 Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 4 Divisions-/afdelingschef Produktchef 1 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 3 Divisions-/afdelingschef Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder fortsætter på næste side...

21 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår ekskl. bonus fortsat Kandidatår Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 2 Divisions-/afdelingschef Produktchef 3 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 0 Produktchef 2 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 1 Produktchef 1 Senior specialist 0 Sektions-/afdelingsleder 4 Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst

22 Generelt om lønkvotienter Lønkvotienterne afspejler en forskel i lønniveauet, hvor vi har sammenlignet forholdet mellem en persons faktiske løn og den gennemsnitlige løn. I tabellerne er tallene renset for virkningen af anciennitet og stilling. Hvis en virksomhed for eksempel i gennemsnit lønner sine medarbejdere 5 procent højere end konkurrenterne, vil det medføre en beregnet lønkvotient på 105. Lønforskellen mellem mænd og kvinder er igen i år reduceret. Forskellen i lønniveauet er maginal. Tabel 2.12 Lønkvotient efter køn Køn Mand 102,7 102,5 101,6 101,1 Kvinde 99,2 99,1 99,4 99,7 22

23 Figur 2.1 Lønkvotient 2013 efter ansættelsessted Ansættelsessted Actavis A/S 93,5 ALK Abello A/S 99,4 Amgros I/S 81,4 Biogen Idec 99,7 Coloplast A/S 100,0 Dako Denmark A/S 102,0 Ferring Pharmaceuticals A/S 101,2 Ferrosan A/S 96,6 Fertin Pharma A/S 90,2 H. Lundbeck A/S 102,4 Figur 2.2 Lønkvotient 2013 efter branche Branche Bioteknologi 99,2 Engroshandel eller anden 92,1 handelsvirksomhed Generisk humane 95,1 lægemidler Humane lægemidler 102,4 Medicinsk udstyr Øvrige medicinalindustri 97,7 96,5 Anden branche 87, Brug figur 2.1 til at vurdere de relative lønninger på de største virksomheder husk, at der i tallene er taget højde for anciennitet og stilling. I grupperinger af brancher og arbejdsområder ligger lønkvotienter omkring 100. Kun enkelte brancher/arbejdsområder skiller sig ud herfra. LEO Pharma 98,2 MSD Danmark ApS 101,6 Figur 2.3 Lønkvotient 2013 efter arbejdsområde Novartis Healthcare A/S 109,9 Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pfizer Danmark 102,1 101,5 101,6 Arbejdsområde Analyse Forskning & udvikling Klinisk afprøvning 96,4 99,4 105,6 Pharmakon 91,4 Kvalitetskontrol/QC 95,3 Sandoz A/S 102,0 Kvalitetssikring/QA 99,8 Takeda Pharma A/S 107,9 Produktion 100,6 Xellia Pharmaceuticals ApS 97,5 Registrering 98,3 Anden virksomhed 96,9 Salg/Marketing 111, Andet 99,

24 89,5 procent af de ansatte har seks ugers ferie eller mere. Mindst seks ugers ferie kan med god ret siges at være normen på lægemiddelområdet. Figur 2.4 Hvor mange feriedage har du om året ud over fem uger? % 88,9 90,7 82,9 84, Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År ,4 2,9 9,1 10,5 Færre end 5 dage 5 dage 8,7 8,0 6,4 5,1 Flere end 5 dage 24

25 Tabel 2.13a Ansættelse i nuværende stilling år 46% 48% 49% 51% 1-2 år 30% 25% 24% 15% 2-3 år 12% 14% 13% 10% 3-4 år 5% 6% 6% 5% 4-5 år 3% 3% 3% 5% mere end 5 år 4% 5% 5% 14% Tabel 2.13.b Ansættelse i virksomhed år 27% 30% 32% 34% 1-2 år 25% 22% 19% 11% 2-3 år 13% 13% 15% 10% 3-4 år 7% 9% 9% 5% 4-5 år 7% 6% 5% 7% mere end 5 år 20% 20% 20% 34% Tendensen til meget hurtige jobskift synes stadig at gøre sig gældende. Op mod halvdelen af de, der har svaret, har haft deres nuværende job i mindre end et år. Jobskiftene mellem virksomheder ligger på samme niveau som året før. Taget under ét, må jobomsætningen siges stadig at være høj på trods af det mere anstrengte arbejdsmarked. 25

26 Det er nu kun ca. hver femte, der ikke har en eller anden form for sundhedsordning. Populariteten af hjemme-pc som personalegode falder fortsat efter ændringen af beskatningsreglerne. Populariteten af fri telefon stiger. Figur 2.5 Personalegoder Abonnementer Fri bil Fri telefon Foreningskontingenter Andet 7% 6% 6% 5% 12% 10% 11% 10% 8% 7% 7% 6% 21% 19% 17% 18% 45% 48% 51% 53% Figur 2.6 Er der i din ansættelseskontrakt tilknyttet en konkurrenceklausul? Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År % Ja Nej Ingen goder Hjemme-pc 10% 9% 7% 7% 33% 28% 24% 21% De små forskydninger henover årene i andelen, som er omfattet af konkurrenceklausuler, kan være tilfældige. Sundhedsordning 71% 78% 79% 80% 57% Internetopkobling 55% 58% 56% %

27 Tabel 2.14 Årlige bonusudbetalinger Antal der har modtaget bonus Gennemsnit Minimum Fraktiler 25% Median Fraktiler 75% Maximum Antallet, der modtager bonus er steget i forhold til sidste år. Størrelsen på bonusudbetalingerne er gennemsnitligt steget lidt. Tabel 2.15 Efter-/videreuddannelse 2013 Efteruddannelse Antal dage Virksomhedens omkostninger Antal som har svaret Gennemsnit 4 dage Minimum 0 dage 0 Fraktiler 25% 0 dage 0 Median 3 dage Fraktiler 75% 5 dage Maximum 180 dage Antallet af dage anvendt til efteruddannelse ligger i gennemsnit på fire dage om året, hvilket er et fald på én dag i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige udgift, som arbejdsgiver afholder, er på kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. 27

28 25 procent har adgang til aktieaflønning. Af dem har 74 procent benyttet muligheden. Figur 2.7 Er der adgang til aktieaflønning på din virksomhed? Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År % Ja Nej Ved ikke 9 Tabel 2.16a Besvarelser fordelt efter arbejdsområde Analyse 3,7% 2,5% 2,0% 2,1% Forskning & udvikling 20,4% 21,3% 22,0% 18,8% Klinisk afprøvning 10,7% 11,0% 12,7% 8,6% Kvalitetskontrol/QC 5,3% 4,9% 4,8% 4,9% Kvalitetssikring/QA 16,8% 17,9% 18,2% 16,7% Produktion 6,8% 7,7% 8,5% 6,3% Registrering 18,3% 18,2% 19,3% 15,8% Salg/Marketing 5,0% 4,2% 4,5% 3,3% Andet 13,0% 12,3% 8,0% 23,5% I alt 100% 100% 100% 100% Figur 2.8 Har du udnyttet muligheden for aktieaflønning? % Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År Ja Nej Ved ikke 28

29 Tabel 2.16b Besvarelser fordelt efter b r a n c h e t i l k n y t n i n g Bioteknologi 8,6% 8,6% 7,3% 10,1% Engroshandel eller anden handelsvirksomhed 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% Generisk humane lægemidler 5,3% 5,6% 4,4% 5,2% Humane lægemidler 65,8% 67,0% 70,7% 68,0% Medicinsk udstyr 2,9% Øvrige medicinalindustri 5,4% 5,0% 5,0% 4,7% Anden branche 13,4% 12,1% 10,9% 7,5% I alt 100% 100% 100% 100% Tabel 2.16c Besvarelser fordelt efter organisatorisk i n d p l a c e r i n g Direktør 1,5% 2,2% 1,9% 1,3% Divisions-/ afdelingschef 4,6% 4,5% 3,5% 2,6% Produktchef 0,9% 0,5% 1,0% 0,8% Senior specialist 6,7% 7,8% 7,1% 8,1% Sektions-/ afdelingsleder 11,7% 11,1% 10,6% 10,9% Projektleder 8,2% 6,2% 5,4% 5,8% Specialist 15,1% 16,5% 16,3% 17,5% Akademisk medarbejder 47,2% 47,1% 45,4% 41,4% Andet 4,0% 4,0% 8,9% 11,6% I alt 100% 99,9% 100% 100% Tabel 2.16d Besvarelser fordelt efter a n s æ t t e l s e s s t e d A-Consult 0,8% 0,5% 0,7% - Actavis 1,1% 0,9% 0,4% 0,5% ALK Abello A/S 4,5% 5,0% 5,4% 4,4% Amgros I/S 0,3% 0,0% - 0,6% AstraZeneca 0,0% 0,0% - - Biogen Idec 0,8% 0,9% 1,0% 1,7% Boehringer Ingelheim 0,0% 0,5% - - Coloplast A/S 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% Dako Denmark A/S - - 0,7% 0,7% Eli Lilly 0,0% 0,7% 0,5% - Ferring Pharmaceuticals A/S 3,2% 2,4% 2,7% 3,1% Ferrosan A/S 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% Fertin Pharma A/S 1,0% 0,0% 0,7% 1,0% Genmab 0,5% 0,3% - - GlaxoSmtihKline 0,4% 0,6% - - H. Lundbeck A/S 7,9% 8,5% 7,6% 7,1% LEO Pharma 7,9% 8,5% 9,1% 8,9% MSD Danmark ApS - - 0,7% 0,7% NeuroSearch 1,7% 1,1% - - Novartis Healthcare A/S 1,5% 1,1% 1,0% 0,9% Novo Nordisk A/S 23,3% 24,6% 27,8% 29,8% Novozymes A/S 0,0% 0,0% - 0,6% Paranova 0,0% 0,0% - - Pfizer Danmark 0,6% 0,7% 1,0% 1,2% Pharmakon 2,5% 2,0% 1,3% 1,5% Sandoz A/S - - 1,1% 1,2% Takeda Pharma A/S 6,0% 5,1% 5,8% 6,1% Veloxis Pharmaceuticals 0,7% 0,5% - - Xellia Pharmaceuticals ApS 0,9% 0,9% 1,3% 1,3% Anden virksomhed 31,8% 32,7% 28,8% 26,6% I alt 100% 100% 100% 100% Tabellerne viser, hvordan respondenterne fordeler sig på arbejdsområde, organisatorisk indplacering og ansættelsessted. 29

30 Offentligt ansatte medlemmer af Pharmadanmark har det seneste år haft en gennemsnitlig lønstigning på 1,1 procent

31 Lønstatistik for offentligt ansatte 2013 I den følgende del finder du lønningerne for ansatte på offentlige arbejdspladser. Det er 13. år, Pharmadanmark udarbejder lønstatistik for det offentlige område. Svarprocenten er steget i år, hvilket er glædeligt. Jo flere der besvarer lønstatistikken, jo mere retvisende er den. I år har svarprocenten været 57 procent en stigning på 3,4 procent i forhold til sidste år. positivt billede af Pharmadanmarks lønstatistik på det offentlige område i forhold til de samlede stigninger på det offentlige område. Den gennemsnitlige bruttoløn er stort set uændret fra At gennemsnitslønnen er stagneret skal ses på baggrund af en ændret sammensætning af svarpopulationen. Der er således flere indplaceret på de første løntrin sammenholdt med, at der er givet lavere varige tillæg, som fx kvalifikationstillæg. Vi har igen i år bedt de større arbejdspladser om at levere lister med lønoplysningerne til os, da det påvirker svarprocenten positivt, og giver nogle gode data til beregningsgrundlaget. Statistikken viser, at der i 2013 har der været en lille stigning for medlemmer ansat i det offentlige. Statistikken viser, at lønnen i gennemsnit vægtet efter kandidatår er steget med 1,1 procent i løbet af det sidste år. I løbet af det næste år ser vi frem til generelle stigninger i lønningerne på det offentlige område. På statens område er basislønningerne ikke steget siden Der sker her en forhøjelse af reguleringsprocenten pr. 1. januar I kommunerne og regionerne er lønningerne steget pr. 1. oktober Både lønninger og pensionsprocenten vil stige i 2014 i kommuner og regioner, hvilket forhåbentlig kan medvirke til stigninger i lønningerne næste år, som kan afspejle sig i næste års lønstatistik. Ser man på udmeldingerne fra Danmarks Statistik for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal 2012, så er de generelle lønstigninger på hele det offentlige område lavere. Ansatte i staten havde til en sammenligning en gennemsnitlig stigning på 0,9 procent, ansatte i regioner et fald på 0,9 procent samt ansatte i kommuner en stigning på 0,4 procent. Så der tegner sig et lidt mere Brug lønstatistikken som grundlag for lønforhandlingerne i forbindelse med en ny ansættelse i det offentlige eller som grundlag for de årlige lønforhandlinger. Såfremt du har behov for supplerende rådgivning om lønsammensætning og lønforhandling, kan du kan du rette henvendelse til sekretariatet. 31

32 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. For hver kandidatårgang er anført 25%, 50% og 75% fraktiler. Fraktiler beskriver hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% fraktilen. For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsenets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Der er 1 respondent, som ikke har angivet kandidatår. Tabel 3.1 Septemberløn 2013 efter eksamensår ekskl. engangsvederlag & resultatløn Kandidatår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Stigning% på årsbasis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Uoplyst 1 I alt ,1 32

33 Tabel 3.2a Septemberløn 2013 efter løntrin på nyt lønsystem ekskl. engangsvederlag & resultatløn Løntrin nyt lønsystem Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Specialkonsulent Chefkonsulent Specialkonsulenter og chefkonsulenter ansat på overenskomstvilkår er medtaget i tabellen. I alt Tabel 3.2b Septemberløn 2013 efter lønramme/løntrin for tjenestemandsansatte ekskl. engangsvederlag & resultatløn Lønramme/løntrin tjenestemand Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil I alt For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsenets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. 33

34 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og eksamensår ekskl. engangsvederlag & resultatløn Kandidatår Ansættelsessted Antal Gns. brutto 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool 1 KU, andet 2 Sundhedsstyrelsen 4 Statens Serum Institut 0 Sygehusapotek Andet Uoplyst 4 I alt KU, PharmaSchool 1 KU, andet 2 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut 2 Sygehusapotek Andet Uoplyst 1 I alt KU, PharmaSchool KU, andet 1 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut 4 Sygehusapotek Andet Uoplyst 2 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 0 I alt KU, PharmaSchool 4 KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 1 I alt fortsætter på næste side... 34

35 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og kandidatår ekskl. engangsvederlag & resultatløn, fortsat Kandidatår Ansættelsessted Antal Gns. brutto 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 0 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt Uoplyst KU, PharmaSchool 1 I alt 1 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. For hver kandidatårgang er anført 25%, 50% og 75% fraktiler. Fraktiler beskriver hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% fraktilen. Tabellen viser gennemsnitslønningerne efter kandidatalder opdelt på ansættelsessteder. Der er kun medtaget tal, hvis der er mindst fem respondenter ellers indgår de i kategorien Andet. Kvartiler fremgår kun, hvis der er fem eller flere respondenter. For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. 35

36 For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Tabel 3.3b Septemberløn 2013 efter ansættelsessted ekskl. engangsvederlag & resultatløn Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool KU, andet DTU, Danmarks Tekniske Universitet SDU, Syddansk Universitet 4 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Miljøstyrelsen Professionshøjskole Regionsansat ikke på sygehus eller sygehusapotek Sygehusapotek Sygehus i øvrigt Andet Uoplyst I alt For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Tabel 3.3c Septemberløn 2013 efter ansættelsessted på sygehusapotek i regioner ekskl. engangsvederlag & resultatløn Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt

37 Tabel 3.4a Septemberløn 2013 efter stilling ekskl. engangsvederlag & resultatløn Stillingsbetegnelse Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Afdelingschef Kontorchef 3 Sektions-/afdelingsleder Souschef 3 Teamleder Chefkonsulent Specialkonsulent Akademisk/videnskabelig medarbejder Sygehusapoteker Adjunkt/forsker/post.doc Lektor/seniorforsker Professor Andet Uoplyst Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. I alt Tabel 3.4b Septemberløn 2013 for ph.d.-studerende ekskl. engangsvederlag & resultatløn Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Ph.d.-studerende I alt Statsansatte ph.d.-studerende optjener alene 17,1 procent pension af 85 procent af den pensionsgivende løn. 37

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

Løn- og overenskomst magasin

Løn- og overenskomst magasin Løn- og overenskomst magasin Gældende til 1. oktober 2009 Indstik i fysioterapeuten nr. 8 2009 side 1 Læs først her I dette løn- og overenskomstmagasin finder du de nye lønsatser gældende fra 1. april

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere