Indhold Lønstatistik 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Lønstatistik 2013"

Transkript

1 Lønstatistik 2013

2 Indhold Lønstatistik Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår 9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår 10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Lønstatistik for privatansatte Forord 14 Tabel 2.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 15 Tabel 2.2 Septemberløn 2013 efter ph.d.- eksamensår 15 Tabel 2.3 Anbefalede - og konstaterede begyndelseslønninger 16 Tabel 2.4 Septemberløn 2013 efter fødselsår 17 Tabel 2.5 Septemberløn 2013 efter stilling 17 Tabel 2.6 Septemberløn 2013 efter personaleansvar 18 Tabel 2.7 Septemberløn 2013 efter ansættelsessted 18 Tabel 2.8 Septemberløn 2013 efter stilling 19 Tabel 2.9 Septemberløn 2013 efter branchetilknytning 19 Tabel 2.10 Septemberløn 2013 efter arbejdsområde 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår 22 Generelt om lønkvotienter 22 Tabel 2.12 Lønkvotient efter køn 23 Figur 2.1 Lønkvotient 2013 efter ansættelsessted 23 Figur 2.2 Lønkvotient 2013 efter branche 23 Figur 2.3 Lønkvotient 2013 efter arbejdsområde 24 Figur 2.4 Antal feriedage 25 Tabel 2.13a Ansættelse i nuværende stilling 25 Tabel 2.13b Ansættelse i virksomhed 26 Figur 2.5 Personalegoder 26 Figur 2.6 Konkurrenceklausul tilknyttet 27 Tabel 2.14 Årlige bonusudbetalinger 27 Tabel 2.15 Efter-/videreuddannelse Figur 2.7 Adgang til aktieaflønning 28 Figur 2.8 Udnyttet muligheden for aktieaflønning 28 Tabel 2.16a Arbejdsområde 29 Tabel 2.16b Branchetilknytning 29 Tabel 2.16c Organisatorisk indplacering 29 Tabel 2.16d Ansættelsessted 2

3 Lønstatistik for offentligt ansatte Forord 32 Tabel 3.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 33 Tabel 3.2a Septemberløn 2013 efter løntrin på nyt lønsystem 33 Tabel 3.2b Septemberløn 2013 efter løntrin for tjenestemandsansatte 34 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og kandidatår 36 Tabel 3.3b Septemberløn 2013 efter ansættelsessted 36 Tabel 3.3c Septemberløn 2013 efter ansættelsessted i regionerne 37 Tabel 3.4a Septemberløn 2013 efter stilling 37 Tabel 3.4b Septemberløn 2013 for ph.d.- studerende 38 Tabel 3.5a-d Tillæg og merarbejde 39 Generelt om lønkvotienter 39 Tabel 3.6 Lønkvotient efter køn 39 Figur 3.1a Lønkvotient efter ansættelsessted 40 Figur 3.1b Lønkvotient efter ansættelsessted på sygehusapotek i regionerne 40 Figur 3.2 Er du dækket af en tillidsrepræsentant? 41 Tabel 3.7 Fordeling på løntrin ny løn 41 Tabel 3.8 Medlemmer fordelt på stillingsbetegnelser 41 Tabel 3.9 Medlemmer med personaleansvar 41 Tabel 3.10 Efter- og videreuddannelse Lønstatistik for apoteksansatte Forord 44 Tabel 4.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 45 Tabel 4.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 46 Tabel 4.3 Septemberløn 2013 fordelt på trin med udligningstillæg 47 Tabel 4.4 Septemberløn 2013 lønsammenligning efter kandidatår 48 Tabel 4.5 Organisatorisk indplacering 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2013 efter organisatorisk indplacering ekskl. resultatløn 48 Tabel 4.6 Omfanget af ledelsesansvar 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2013 efter personaleansvar ekskl. resultatløn 49 Tabel 4.7 Antal dage deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 12 måneder 49 Tabel 4.8 Fordeling på efteruddannelsesområder 49 Tabel 4.9 Ansat på apotek 49 Tabel 4.10 Ansat i nuværende stilling 49 Tabel 4.11 Personalegoder Forhandling 50 Forhandling 3

4

5 Lønstatistik 2013 Vi har her samlet lønstatistikker for medlemmer af Pharmadanmark ansat i private virksomheder, i det offentlige og på apoteker. Lønstatistikkerne er samlet for de tre områder for at give større gennemskuelighed i lønforholdene og dermed give bedre muligheder for at sammenligne på tværs af sektorerne. Sammenligning på tværs er særligt interessant for dem, som overvejer at skifte job fra den ene sektor til den anden. Det gennemgående lønbegreb er bruttoløn, som er løn inklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits men eksklusive overtidsbetaling, bonus, resultatløn, engangsvederlag og vagthonorar på apotek. Af tallene for i år kan man læse, at der forsat er tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne (inflationen har gennem det seneste halvår svinget omkring 0,5 pct. på årsbasis) reallønnen stiger altså, men lønnen udvikler sig i forskellig takt afhængigt af beskæftigelsesområde, anciennitet og stilling: På det private område har lønstigningerne, som det oftest har været tilfældet i de seneste år, ligget i den højeste ende af de tre ansættelsesområder, og er i øvrigt fortsat højere end blandt sammenlignelige grupper. På det offentlige område har vi set stigninger, som ligger i overkanten af de generelle stigninger på både det regionale og det statslige område. På apoteksområdet er stigningerne beskedne, men her skal tages med, at overenskomstfornyelse ikke som tidligere slår igennem i april, men først i oktober. Dermed får den ikke virkning for lønningerne, vi kan præsentere her. Men uagtet dette, er lønstigningerne små og mindre end i de foregående år. Det viser sig også i, at der for flere grupper, når man underopdeler de, der har svaret på lønundersøgelserne, har været tale om stagnation eller ligefrem tilbagegang i gennemsnitslønningerne. Der er fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område og på apotek og i den offentlige sektor. Den private sektor er fortsat lønførende. En privat ansat får i gennemsnit ca. kr mere end en offentligt ansat og kr. mere end en ansat på apotek. Uanset hvilken sektor man tilhører, skal man huske, at en høj løn ikke er det eneste, man bør fokusere på. Udover lønnen bør man også tænke på vigtige forhold som løn under barsel, en attraktiv ferieordning, pension og så videre. Det gælder specielt, når der skrives kontrakt, for det er lettere at sikre sig den rigtige aftale, hvis man fra begyndelsen får det rigtige grundlag. Megen erfaring siger, at det er vanskeligere at forhandle forbedringer ind på et senere tidspunkt. Den samlede svarprocent på lønstatistikken har i år været på 65 procent. Det er noget højere end de foregående år. Held og lykke med forhandlingerne! Pharmadanmark, Antje Marquardsen, formand. 5

6 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus, engangsvederlag og resultatløn. Til sammenligningen er gennemsnitslønnen benyttet. Det er fortsat de privatansatte, som er lønførende. Der er i sammenligningerne ikke taget højde for betalt/ikke-betalt frokost. Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår Kandidatår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst I alt

7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår Fødselsår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst 2 Lønnen er opgjort som i tabel 1.1, men er fordelt efter fødselsår. I alt

8 De tre ansættelsesområder er repræsenteret ved hver sin farve. Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår n Privat n Offentlig n Apotek

9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår n Privat n Offentlig n Apotek

10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Hvis du får tilbudt job som foredragsholder eller andre typer af mindre engagementer, kan du nedenfor se retningslinjerne for, hvad du bør vælge at tage i honorar for opgaven. Der findes ingen generelle aftaler om honorering af foredragsvirksomhed. Derfor anbefaler vi i Pharmadanmark, at du sørger for på forhånd at træffe aftale om honorering. En aftale om honorering bør indeholde: Betaling af udgifter til materiale, dias, overheads, leje af forevisningsudstyr etc. Betaling af udgift til befordring, hotel og andre omkostninger. Honorar for selve foredraget. Honoraret bør som minimum være: Pr. lektion á minutter/pr. påbegyndt time: kr Vejledende minimumssats for konsulentarbejde Som honorarlønnet freelancearbejder/konsulent/ selvstændig skal der i den forlangte timeløn ved midlertidige opgaver tages højde for egenbetaling af ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, administration samt ledige perioder mellem opgaverne. Forhandlingsudvalget i Pharmadanmark har på baggrund heraf fastsat en vejledende minimumssats for konsulentopgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes en tilsvarende fastansat medarbejder jævnfør Pharmadanmarks private lønstatistik. Et eksempel: En kandidat fra 2002 får en opgave som konsulent. Bruttoløn iflg. lønstatistik: kr. pr. måned. Timeløn: /160 timer = 384 kr. pr. time. Konsulenttakst: 384 kr. x 2 = 768 kr. i timehonorar. Honorering for deltagelse i en efterfølgende diskussion o.l. pr. påbegyndt time: kr

11

12 Privatansatte medlemmer af Pharmadanmark har det seneste år haft en gennemsnitlig lønstigning på 2,8 procent

13 Lønstatistik for privatansatte 2013 I den følgende del af lønstatistikken finder du lønninger for ansatte på private arbejdspladser. Statistikken er baseret på indberetninger fra privatansatte medlemmer af Pharmadanmark. Svarprocenten har i år været på 60 procent på det private område, hvilket er et fald på to procent i forhold til sidste år. Forhandlingsudvalget forventer, at det forholdsvis positive billede vil fortsætte i den nærmeste fremtid. Dog vil der i enkelte virksomheder fortsat være tilbageholdenhed med lønstigningerne. Forhandlingsudvalget har fastsat de anbefalede begyndelseslønninger (inklusiv pension) således: Lønudviklingen har det forløbne år, taget under ét og vægtet efter antal besvarende per kandidatår, været 2,8 procent. Lønniveauet og lønudviklingen er fortsat blandt de højeste sammenlignet med andre grupper. De anbefalede begyndelseslønninger og de efterfølgende faktisk konstaterede lønninger fra de sidste 18 år er præsenteret i tabel 2.3. Den faktiske begyndelsesløn har i 2013 ligget noget højere end sidste år og en smule højere end den startløn, vi anbefalede. Det tager vi som et udtryk for, at virksomhederne, trods krisen, fortsat er villige til at betale en konkurrencedygtig løn for akademisk arbejdskraft. Det er værd at bemærke, at bonusudbetalinger i år har været højere end de forudgående år jævnfør tabel 2.7. Det svarer til en stigning i gennemsnitslønnen på o,5 procent. 1. januar 2014: kr. pr. måned 1. juli 2014: kr. pr. måned Du kan bruge lønstatistikken ved de årlige lønforhandlinger eller ved forhandling af ny kontrakt. Hvis forhandlingerne ligger efter 1. januar 2014 bør du indregne en stigning på 2,8 procent. Der er også hjælp at hente ved at bruge den interaktive lønberegner på Pharmadanmarks hjemmeside: Held og lykke med forhandlingerne! 13

14 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. For hver kandidatårgang er anført nedre fraktil (25% fraktil), medianlønnen samt øvre fraktil (75% fraktil). Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. I tabellen vises endvidere stigningsprocenten i forhold til gennemsnitslønnen sidste år. Den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert kandidatår fra september 2012 til september 2013, har været 2,8 procent. Tabel 2.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Stigning% på årsbasis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt ,8 14

15 Tabel 2.2 Septemberløn 2013 efter ph.d.-eksamensår (1-års-grupper) Eksamensår (Ph.d.) Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil I alt Tabel 2.3 Anbefalede og konstaterede begyndelseslønninger Lønstatistikår Anbefalet Konstateret Kr. afvigelse Pct. afvigelse , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Der foretages ikke beregning af fraktiler, når der er mindre end fem, der har svaret i en gruppe. For hvert lønstatistikår er anført den anbefalede begyndelsesløn pr. 1. juli, som fastsættes september året før, og den efterfølgende konstaterede løn for nye kandidater, der opgøres september det givne år. Der er endvidere opgjort afvigelser fra de anbefalede begyndelseslønninger. 15

16 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. I tabellen vises de procentvise lønstigninger. Den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert fødselsår fra september 2012 til september Tabel 2.4 Septemberløn 2013 efter fødselsår ekskl. bonus Fødselsår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Uoplyst 2 I alt

17 Tabel 2.5 Septemberløn 2013 efter stilling ekskl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Tabel 2.6 Septemberløn 2013 efter personaleansvar ekskl. bonus Personaleansvar Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Intet personaleansvar ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 40 ansatte I alt

18 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Det ses af tabel 2.7, at den gennemsnitlige årlige bonus ligger på kr. pr. mdr., hvilket er en stigning på godt 14 procent i forhold til Der er ikke beregnet fraktiler, når der er mindre end fem i en gruppe. Tabel 2.7 Septemberløn 2013 efter ansættelsessted inkl. bonus Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Actavis A/S ALK Abello A/S Amgros I/S Biogen Idec Coloplast A/S Dako Denmark A/S Ferring Pharmaceuticals A/S Ferrosan A/S Fertin Pharma A/S H. Lundbeck A/S LEO Pharma MSD Danmark ApS Novartis Healthcare A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pfizer Danmark Pharmakon Sandoz A/S Takeda Pharma A/S Xellia Pharmaceuticals ApS Anden virksomhed Uoplyst I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Tabel 2.8 viser, at der er sammenhæng mellem bonus og hierarkisk indplacering. Tabel 2.8 Septemberløn 2013 efter stilling inkl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt

19 Tabel 2.9 Septemberløn 2013 efter branchetilknytning inkl. bonus Branchetilknytning Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Bioteknologi Engroshandel eller anden handelsvirksomhed Generisk Humane Lægemidler Humane lægemidler Medicinsk udstyr Øvrig medicinalindustri Anden branche Bonus fordeler sig ikke ligeligt efter branche og arbejdsområde. Det er især indenfor arbejdsområdet salg/marketing, der benyttes bonus som en del af den samlede lønpakke. Branchemæssigt er det især inden for bioteknologi, at bonus udmøntes. I alt Tabel 2.10 Septemberløn 2013 efter arbejdsområde inkl. bonus Arbejdsområde Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Analyse Forskning & Udvikling Klinisk afprøvning Kvalitetskontrol/QC Kvalitetssikring/QA Produktion Registrering Salg/marketing Andet I alt

20 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% -fraktilen. Der beregnes ikke fraktiler for grupper med mindre end fem besvarelser. 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør 2 Divisions-/afdelingschef 2 Produktchef 1 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder 2 Projektleder 1 Specialist Akademisk medarbejder 4 Andet 2 Uoplyst Direktør 4 Divisions-/afdelingschef 2 Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder 3 Specialist Akademisk medarbejder Andet 4 Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 4 Produktchef 2 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder 4 Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 4 Divisions-/afdelingschef Produktchef 1 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 3 Divisions-/afdelingschef Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder fortsætter på næste side...

21 Tabel 2.11 Septemberløn 2013 efter stilling og kandidatår ekskl. bonus fortsat Kandidatår Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 2 Divisions-/afdelingschef Produktchef 3 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 0 Produktchef 2 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 0 Divisions-/afdelingschef 1 Produktchef 1 Senior specialist 0 Sektions-/afdelingsleder 4 Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst I alt Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst

22 Generelt om lønkvotienter Lønkvotienterne afspejler en forskel i lønniveauet, hvor vi har sammenlignet forholdet mellem en persons faktiske løn og den gennemsnitlige løn. I tabellerne er tallene renset for virkningen af anciennitet og stilling. Hvis en virksomhed for eksempel i gennemsnit lønner sine medarbejdere 5 procent højere end konkurrenterne, vil det medføre en beregnet lønkvotient på 105. Lønforskellen mellem mænd og kvinder er igen i år reduceret. Forskellen i lønniveauet er maginal. Tabel 2.12 Lønkvotient efter køn Køn Mand 102,7 102,5 101,6 101,1 Kvinde 99,2 99,1 99,4 99,7 22

23 Figur 2.1 Lønkvotient 2013 efter ansættelsessted Ansættelsessted Actavis A/S 93,5 ALK Abello A/S 99,4 Amgros I/S 81,4 Biogen Idec 99,7 Coloplast A/S 100,0 Dako Denmark A/S 102,0 Ferring Pharmaceuticals A/S 101,2 Ferrosan A/S 96,6 Fertin Pharma A/S 90,2 H. Lundbeck A/S 102,4 Figur 2.2 Lønkvotient 2013 efter branche Branche Bioteknologi 99,2 Engroshandel eller anden 92,1 handelsvirksomhed Generisk humane 95,1 lægemidler Humane lægemidler 102,4 Medicinsk udstyr Øvrige medicinalindustri 97,7 96,5 Anden branche 87, Brug figur 2.1 til at vurdere de relative lønninger på de største virksomheder husk, at der i tallene er taget højde for anciennitet og stilling. I grupperinger af brancher og arbejdsområder ligger lønkvotienter omkring 100. Kun enkelte brancher/arbejdsområder skiller sig ud herfra. LEO Pharma 98,2 MSD Danmark ApS 101,6 Figur 2.3 Lønkvotient 2013 efter arbejdsområde Novartis Healthcare A/S 109,9 Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pfizer Danmark 102,1 101,5 101,6 Arbejdsområde Analyse Forskning & udvikling Klinisk afprøvning 96,4 99,4 105,6 Pharmakon 91,4 Kvalitetskontrol/QC 95,3 Sandoz A/S 102,0 Kvalitetssikring/QA 99,8 Takeda Pharma A/S 107,9 Produktion 100,6 Xellia Pharmaceuticals ApS 97,5 Registrering 98,3 Anden virksomhed 96,9 Salg/Marketing 111, Andet 99,

24 89,5 procent af de ansatte har seks ugers ferie eller mere. Mindst seks ugers ferie kan med god ret siges at være normen på lægemiddelområdet. Figur 2.4 Hvor mange feriedage har du om året ud over fem uger? % 88,9 90,7 82,9 84, Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År ,4 2,9 9,1 10,5 Færre end 5 dage 5 dage 8,7 8,0 6,4 5,1 Flere end 5 dage 24

25 Tabel 2.13a Ansættelse i nuværende stilling år 46% 48% 49% 51% 1-2 år 30% 25% 24% 15% 2-3 år 12% 14% 13% 10% 3-4 år 5% 6% 6% 5% 4-5 år 3% 3% 3% 5% mere end 5 år 4% 5% 5% 14% Tabel 2.13.b Ansættelse i virksomhed år 27% 30% 32% 34% 1-2 år 25% 22% 19% 11% 2-3 år 13% 13% 15% 10% 3-4 år 7% 9% 9% 5% 4-5 år 7% 6% 5% 7% mere end 5 år 20% 20% 20% 34% Tendensen til meget hurtige jobskift synes stadig at gøre sig gældende. Op mod halvdelen af de, der har svaret, har haft deres nuværende job i mindre end et år. Jobskiftene mellem virksomheder ligger på samme niveau som året før. Taget under ét, må jobomsætningen siges stadig at være høj på trods af det mere anstrengte arbejdsmarked. 25

26 Det er nu kun ca. hver femte, der ikke har en eller anden form for sundhedsordning. Populariteten af hjemme-pc som personalegode falder fortsat efter ændringen af beskatningsreglerne. Populariteten af fri telefon stiger. Figur 2.5 Personalegoder Abonnementer Fri bil Fri telefon Foreningskontingenter Andet 7% 6% 6% 5% 12% 10% 11% 10% 8% 7% 7% 6% 21% 19% 17% 18% 45% 48% 51% 53% Figur 2.6 Er der i din ansættelseskontrakt tilknyttet en konkurrenceklausul? Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År % Ja Nej Ingen goder Hjemme-pc 10% 9% 7% 7% 33% 28% 24% 21% De små forskydninger henover årene i andelen, som er omfattet af konkurrenceklausuler, kan være tilfældige. Sundhedsordning 71% 78% 79% 80% 57% Internetopkobling 55% 58% 56% %

27 Tabel 2.14 Årlige bonusudbetalinger Antal der har modtaget bonus Gennemsnit Minimum Fraktiler 25% Median Fraktiler 75% Maximum Antallet, der modtager bonus er steget i forhold til sidste år. Størrelsen på bonusudbetalingerne er gennemsnitligt steget lidt. Tabel 2.15 Efter-/videreuddannelse 2013 Efteruddannelse Antal dage Virksomhedens omkostninger Antal som har svaret Gennemsnit 4 dage Minimum 0 dage 0 Fraktiler 25% 0 dage 0 Median 3 dage Fraktiler 75% 5 dage Maximum 180 dage Antallet af dage anvendt til efteruddannelse ligger i gennemsnit på fire dage om året, hvilket er et fald på én dag i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige udgift, som arbejdsgiver afholder, er på kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. 27

28 25 procent har adgang til aktieaflønning. Af dem har 74 procent benyttet muligheden. Figur 2.7 Er der adgang til aktieaflønning på din virksomhed? Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År % Ja Nej Ved ikke 9 Tabel 2.16a Besvarelser fordelt efter arbejdsområde Analyse 3,7% 2,5% 2,0% 2,1% Forskning & udvikling 20,4% 21,3% 22,0% 18,8% Klinisk afprøvning 10,7% 11,0% 12,7% 8,6% Kvalitetskontrol/QC 5,3% 4,9% 4,8% 4,9% Kvalitetssikring/QA 16,8% 17,9% 18,2% 16,7% Produktion 6,8% 7,7% 8,5% 6,3% Registrering 18,3% 18,2% 19,3% 15,8% Salg/Marketing 5,0% 4,2% 4,5% 3,3% Andet 13,0% 12,3% 8,0% 23,5% I alt 100% 100% 100% 100% Figur 2.8 Har du udnyttet muligheden for aktieaflønning? % Kvotient n År 2010 n År 2011 n År 2012 n År Ja Nej Ved ikke 28

29 Tabel 2.16b Besvarelser fordelt efter b r a n c h e t i l k n y t n i n g Bioteknologi 8,6% 8,6% 7,3% 10,1% Engroshandel eller anden handelsvirksomhed 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% Generisk humane lægemidler 5,3% 5,6% 4,4% 5,2% Humane lægemidler 65,8% 67,0% 70,7% 68,0% Medicinsk udstyr 2,9% Øvrige medicinalindustri 5,4% 5,0% 5,0% 4,7% Anden branche 13,4% 12,1% 10,9% 7,5% I alt 100% 100% 100% 100% Tabel 2.16c Besvarelser fordelt efter organisatorisk i n d p l a c e r i n g Direktør 1,5% 2,2% 1,9% 1,3% Divisions-/ afdelingschef 4,6% 4,5% 3,5% 2,6% Produktchef 0,9% 0,5% 1,0% 0,8% Senior specialist 6,7% 7,8% 7,1% 8,1% Sektions-/ afdelingsleder 11,7% 11,1% 10,6% 10,9% Projektleder 8,2% 6,2% 5,4% 5,8% Specialist 15,1% 16,5% 16,3% 17,5% Akademisk medarbejder 47,2% 47,1% 45,4% 41,4% Andet 4,0% 4,0% 8,9% 11,6% I alt 100% 99,9% 100% 100% Tabel 2.16d Besvarelser fordelt efter a n s æ t t e l s e s s t e d A-Consult 0,8% 0,5% 0,7% - Actavis 1,1% 0,9% 0,4% 0,5% ALK Abello A/S 4,5% 5,0% 5,4% 4,4% Amgros I/S 0,3% 0,0% - 0,6% AstraZeneca 0,0% 0,0% - - Biogen Idec 0,8% 0,9% 1,0% 1,7% Boehringer Ingelheim 0,0% 0,5% - - Coloplast A/S 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% Dako Denmark A/S - - 0,7% 0,7% Eli Lilly 0,0% 0,7% 0,5% - Ferring Pharmaceuticals A/S 3,2% 2,4% 2,7% 3,1% Ferrosan A/S 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% Fertin Pharma A/S 1,0% 0,0% 0,7% 1,0% Genmab 0,5% 0,3% - - GlaxoSmtihKline 0,4% 0,6% - - H. Lundbeck A/S 7,9% 8,5% 7,6% 7,1% LEO Pharma 7,9% 8,5% 9,1% 8,9% MSD Danmark ApS - - 0,7% 0,7% NeuroSearch 1,7% 1,1% - - Novartis Healthcare A/S 1,5% 1,1% 1,0% 0,9% Novo Nordisk A/S 23,3% 24,6% 27,8% 29,8% Novozymes A/S 0,0% 0,0% - 0,6% Paranova 0,0% 0,0% - - Pfizer Danmark 0,6% 0,7% 1,0% 1,2% Pharmakon 2,5% 2,0% 1,3% 1,5% Sandoz A/S - - 1,1% 1,2% Takeda Pharma A/S 6,0% 5,1% 5,8% 6,1% Veloxis Pharmaceuticals 0,7% 0,5% - - Xellia Pharmaceuticals ApS 0,9% 0,9% 1,3% 1,3% Anden virksomhed 31,8% 32,7% 28,8% 26,6% I alt 100% 100% 100% 100% Tabellerne viser, hvordan respondenterne fordeler sig på arbejdsområde, organisatorisk indplacering og ansættelsessted. 29

30 Offentligt ansatte medlemmer af Pharmadanmark har det seneste år haft en gennemsnitlig lønstigning på 1,1 procent

31 Lønstatistik for offentligt ansatte 2013 I den følgende del finder du lønningerne for ansatte på offentlige arbejdspladser. Det er 13. år, Pharmadanmark udarbejder lønstatistik for det offentlige område. Svarprocenten er steget i år, hvilket er glædeligt. Jo flere der besvarer lønstatistikken, jo mere retvisende er den. I år har svarprocenten været 57 procent en stigning på 3,4 procent i forhold til sidste år. positivt billede af Pharmadanmarks lønstatistik på det offentlige område i forhold til de samlede stigninger på det offentlige område. Den gennemsnitlige bruttoløn er stort set uændret fra At gennemsnitslønnen er stagneret skal ses på baggrund af en ændret sammensætning af svarpopulationen. Der er således flere indplaceret på de første løntrin sammenholdt med, at der er givet lavere varige tillæg, som fx kvalifikationstillæg. Vi har igen i år bedt de større arbejdspladser om at levere lister med lønoplysningerne til os, da det påvirker svarprocenten positivt, og giver nogle gode data til beregningsgrundlaget. Statistikken viser, at der i 2013 har der været en lille stigning for medlemmer ansat i det offentlige. Statistikken viser, at lønnen i gennemsnit vægtet efter kandidatår er steget med 1,1 procent i løbet af det sidste år. I løbet af det næste år ser vi frem til generelle stigninger i lønningerne på det offentlige område. På statens område er basislønningerne ikke steget siden Der sker her en forhøjelse af reguleringsprocenten pr. 1. januar I kommunerne og regionerne er lønningerne steget pr. 1. oktober Både lønninger og pensionsprocenten vil stige i 2014 i kommuner og regioner, hvilket forhåbentlig kan medvirke til stigninger i lønningerne næste år, som kan afspejle sig i næste års lønstatistik. Ser man på udmeldingerne fra Danmarks Statistik for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal 2012, så er de generelle lønstigninger på hele det offentlige område lavere. Ansatte i staten havde til en sammenligning en gennemsnitlig stigning på 0,9 procent, ansatte i regioner et fald på 0,9 procent samt ansatte i kommuner en stigning på 0,4 procent. Så der tegner sig et lidt mere Brug lønstatistikken som grundlag for lønforhandlingerne i forbindelse med en ny ansættelse i det offentlige eller som grundlag for de årlige lønforhandlinger. Såfremt du har behov for supplerende rådgivning om lønsammensætning og lønforhandling, kan du kan du rette henvendelse til sekretariatet. 31

32 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. For hver kandidatårgang er anført 25%, 50% og 75% fraktiler. Fraktiler beskriver hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% fraktilen. For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsenets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Der er 1 respondent, som ikke har angivet kandidatår. Tabel 3.1 Septemberløn 2013 efter eksamensår ekskl. engangsvederlag & resultatløn Kandidatår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Stigning% på årsbasis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Uoplyst 1 I alt ,1 32

33 Tabel 3.2a Septemberløn 2013 efter løntrin på nyt lønsystem ekskl. engangsvederlag & resultatløn Løntrin nyt lønsystem Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Specialkonsulent Chefkonsulent Specialkonsulenter og chefkonsulenter ansat på overenskomstvilkår er medtaget i tabellen. I alt Tabel 3.2b Septemberløn 2013 efter lønramme/løntrin for tjenestemandsansatte ekskl. engangsvederlag & resultatløn Lønramme/løntrin tjenestemand Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil I alt For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsenets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. 33

34 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og eksamensår ekskl. engangsvederlag & resultatløn Kandidatår Ansættelsessted Antal Gns. brutto 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool 1 KU, andet 2 Sundhedsstyrelsen 4 Statens Serum Institut 0 Sygehusapotek Andet Uoplyst 4 I alt KU, PharmaSchool 1 KU, andet 2 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut 2 Sygehusapotek Andet Uoplyst 1 I alt KU, PharmaSchool KU, andet 1 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut 4 Sygehusapotek Andet Uoplyst 2 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 0 I alt KU, PharmaSchool 4 KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 1 I alt fortsætter på næste side... 34

35 Tabel 3.3a Septemberløn 2013 efter ansættelsessted og kandidatår ekskl. engangsvederlag & resultatløn, fortsat Kandidatår Ansættelsessted Antal Gns. brutto 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst 0 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt Uoplyst KU, PharmaSchool 1 I alt 1 I alt KU, PharmaSchool KU, andet Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Sygehusapotek Andet Uoplyst I alt I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. For hver kandidatårgang er anført 25%, 50% og 75% fraktiler. Fraktiler beskriver hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50% fraktilen. Tabellen viser gennemsnitslønningerne efter kandidatalder opdelt på ansættelsessteder. Der er kun medtaget tal, hvis der er mindst fem respondenter ellers indgår de i kategorien Andet. Kvartiler fremgår kun, hvis der er fem eller flere respondenter. For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. 35

36 For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Tabel 3.3b Septemberløn 2013 efter ansættelsessted ekskl. engangsvederlag & resultatløn Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil KU, PharmaSchool KU, andet DTU, Danmarks Tekniske Universitet SDU, Syddansk Universitet 4 Sundhedsstyrelsen Statens Serum Institut Miljøstyrelsen Professionshøjskole Regionsansat ikke på sygehus eller sygehusapotek Sygehusapotek Sygehus i øvrigt Andet Uoplyst I alt For tjenestemandsansatte og medlemmer af Apotekervæsnets Pensionsordning (AP) er løntallene opregnet med værdien af de relevante pensionsordninger. Tabel 3.3c Septemberløn 2013 efter ansættelsessted på sygehusapotek i regioner ekskl. engangsvederlag & resultatløn Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt

37 Tabel 3.4a Septemberløn 2013 efter stilling ekskl. engangsvederlag & resultatløn Stillingsbetegnelse Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Afdelingschef Kontorchef 3 Sektions-/afdelingsleder Souschef 3 Teamleder Chefkonsulent Specialkonsulent Akademisk/videnskabelig medarbejder Sygehusapoteker Adjunkt/forsker/post.doc Lektor/seniorforsker Professor Andet Uoplyst Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag. I alt Tabel 3.4b Septemberløn 2013 for ph.d.-studerende ekskl. engangsvederlag & resultatløn Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Ph.d.-studerende I alt Statsansatte ph.d.-studerende optjener alene 17,1 procent pension af 85 procent af den pensionsgivende løn. 37

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf

Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig. Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Kontrakt- og lønforhandling kend din markedsværdi det betaler sig Konsulent Nanna Lindstrøm Hessel, Djøf Hvad skal vi nå i dag? Dagens program Sådan finder du dit lønniveau Sådan forhandler du din løn

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Lønstatistik. Mini version af lønstatistik for efterår 2010-lønninger

Lønstatistik. Mini version af lønstatistik for efterår 2010-lønninger Lønstatistik Mini version af lønstatistik for efterår 2010-lønninger Praktisk om statistikken Tabel 1 arbejdsfunktioner Tabel 2 lønudvikling Tabel 3 virksomhedernes top på gennemsnitsløn HK privat Tabel

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere