Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009"

Transkript

1 Personalepolitik Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere Møllen Dette aftalesæt er gældende for de områder der ikke er beskrevet i kommunens overordnede personalepolitik og/eller som er debatteret på P-møder. Vi drøfter disse ting efterhånden som de kommer op og træffer beslutninger der passer til vores tænkning, værdisæt og praktiske dagligdag. 1

2 Ledelse og personaleudvikling Lokal personalepolitik for Møllen Personalemapper Personalemappen udleveres til alle fastansatte på p-weekenden 08. Den mappe kommer til at indeholde alle de styringsredskaber der er relevante i hverdagen; Ledelsesstrategi, virksomhedsplanen, personalepolitik, børnepolitikken, MEDstrukturen, fraværspolitik, oversigt over bestyrelsens medlemmer, årskalender - og andre vigtige dokumenter. Når der er opdateringer, vil alle få nye sider, så mapperne hele tiden er ajourført. Så ledelsen ved, at alle har lige adgang til relevante informationer Arbejdsmiljø i Børnehaven (fra et p-møde sep. 08) Åben og ærlig dialog Ansvarlighed i forhold til arbejdsopgaven At undre sig og stille spørgsmål til egne og andres handlinger Acceptere hinandens arbejdsmetode, så længe det er indenfor rammerne af den overordnede pædagogik At vise interesse for hinanden At vi kan forvente et vist engagement blandt kollegaerne At vi har en god omgangstone og er bevidst om hvordan vi taler til børnene Bevidst at anvende ros og anerkendelse som pædagogisk metode Alle er enige om, at tydelige funktionsbeskrivelser for hver enkelt medarbejder, vil gøre arbejdet lettere og mere målrettet i hverdagen. Så kender vi vores egne opgaver og forventninger fra ledelsen, og samtidig ved vi hvad de andre tager sig af. Krav og forventninger til de ansattes arbejdstid (Ledermøde d ) Når man er fuldtidsansat(30-37 timer): Man skal som udgangspunkt kunne arbejde indenfor hele åbningstiden En fuldtidsansat skal have mindst 1 åbner og 1 lukkevagt om ugen, samt adgang til en tidlig fredag efter rullende ordning. (Åbner = 6.30 / Lukker = 16.30/17.00) Prioritering i principperne for arbejdstilrettelæggelse: 1/ Mødeplanen skal kunne hænge sammen, det er det væsentligste princip 2/ Grupperne skal kunne dække sig selv ind (primært i bh.) 3/ Alle medarbejdere skal have mulighed for den forældrekontakt som ligger i ydertimerne. 4/ Særlige hensyn til familieforhold/transportmuligheder. Man kan være afhængig af om bussen kører fx om morgenen, - eller om man er enlig forsørger. Der vil blive lagt vægt på, at den ansatte indretter sig efter arbejdspladsens behov kombineret med nødvendige private behov. Når man er deltidsansat (29 timer eller færre): De samme principper gælder her. Der kan yderligere være behov for at afdelingslederen kan disponere over arbejdstiden som derfor kan indeholde en ugentlig fridag eller at arbejdstiden starter v. middagstid. 2

3 Udviklingssamtaler Den årlige samtale du har med din nærmeste leder. Samtalen er fokuseret og målrettet på din faglige udvikling i forhold til institutionens behov. Teamsamtaler Vi afholder teamsamtaler i september, med alle grupperne; 3 i vuggestuen og 4 i børnehaven. Ideen er, at videreføre noget af det materiale vi havde oppe med hver enkelt medarbejder til udviklingssamtalerne og sætte det i spil i det nære teamsamarbejde de tætteste kollegaer. Det er primært her, at det I gerne vil kan blive gennemført og understøttet. Det er i gruppen at det ærligste billede findes, af det vi går og snakker om til dagligt og på møderne og her I kan finde opbakning og feedback på opgaveløsningen. Derfor er det et godt sted, både for jer selv og for ledelsen at tage temperaturen på, hvordan pædagogikken trives og hvad der skal til for at det kan blive bedre. Nogle gange er det små justeringer der skal til, for at den enkelte medarbejder har fornemmelsen af at lykkes. Personalemødet Månedlige aftenmøder for det faste personale Der er fast dagsorden på p-møderne så vi når rundt om de ting der er vigtige at tale om. Godkendelse af referat fra sidst Runde: Hvordan trives jeg og hvordan kan det blive endnu bedre Børn dele den viden der er nødvendig. Den specifikke viden tages på stuemøderne (særligt i bh med det store antal børn) Hvordan arbejdes der med læreplanerne Lederteam møder Lederteamet holder møde en gang om ugen i ca. 2½ time typisk om torsdagen. Her koordineres, aftales og planlægges aktiviteter, møder og der er gensidig information fra afdelingerne, bestyrelsen og forvaltningen. Nyhedsbreve fra Møllen Lederen er ansvarlig for at de overordnede nyheder og ændringer kommer ud til forældrene. Afdelingslederne er ansvarlige for de overordnede nyhedsbreve i afdelingerne, afdelingens pædagogik, generelle nyheder der kun vedrører afdelingen mv. Grupperne er ansvarlige for nyhedsbreve der formidler den specifikke viden til forældrene, herunder hvordan der arbejdes med læreplaner i gruppen, hvilket tema der er oppe og hvordan børnene reagerer på den viden. Personaleweekend Er et sammenhængende forløb på 1 døgn, i reglen fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag, og afholdes sidst på året. Der er i reglen overnatning og der er mødepligt. Det gennemgående arbejdstema er af faglig karakter, dog vægter vi også det sociale samvær højt i den forbindelse. P-weekenden er indlagt i årsnormen og i årskalenderen og er derfor kendt af alt fast personale i god tid. Ledelsen er ansvarlige for indholdet på p-weekenden. 3

4 Deltagelse af vikarer i arrangementer/møder udenfor åbningstid Det vurderes individuelt fra vikar til vikar, hvad der giver mening at deltage i, hvor langt engagementet rækker, dennes timetal og hvordan perspektivet er i ansættelsesforholdet. For det meste har vikaren lov til at deltage uden løn, hvis det er interessen der er motivationen og ledelsen har vurderet, at vi ikke vil give løn for det; fx en temadag eller undervisning i et specifikt emne, men at vikaren ikke har det ansvar i institutionen. Vikarer i midlertidige stillinger på et vist timetal, forventes at deltage i p-møder, men ikke nødvendigvis p-weekender og forældremøder, med mindre noget særligt taler herfor. Afdelingslederen træffer selvstændigt afgørelsen, dog har lederen vetoret i forhold til overordnet brug af ressourcer. Afspadsering Det er den enkeltes medarbejders ansvar at planlægge sin afspadseringen og aftale det med afdelingslederen. Det er anderledes nu hvor vi kører årsnorm og fremover vil det hedde 0-dage. Stillingsopslag og ansættelsesudvalg Ved nyansættelser gør både ledelsen og medarbejderne sig klart, hvilken medarbejderprofil der søges til institutionen; hvilke kompetencer mangler vi, eller skal vi have styrket, ud fra et indsatsområde vi også har tænkt os at opkvalificere. Det nytter altså ikke noget at søge en medarbejder med særlige kvalifikationer, som vi derefter drukner i den daglige drift. Når ansøgningsperioden slutter samler vi ansættelsesudvalget, som består af Institutionslederen, nærmeste leder, bestyrelsesrepræsentant, TR, nærmeste medarbejder og evt. en repræsentant fra den anden afdeling. Sygdomspolitik. Her henvises til Faxe Kommunes gældende fraværspolitik et andet sted i personalemappen. Personalet melder sygdom og andet fraværd til afdelingen. Raskmelding senest kl. 12 dagen inden tilbagevenden til arbejdet. Ved sygdom op til weekenden gælder det, at man må vurdere fredag om man er rask til mandag. Barns 1. sygedag Det er svært at fastsætte regler for hyppigheden af dage overfor hensynet til arbejdspladsen og driften. Som arbejdsplads er der også en forventning om, at ægtefællerne deler ansvaret for syge børn, så ikke tolerancen på den enkelte arbejdsplads udnyttes. Bliver hyppigheden for stor i antallet af dage, kan det afstedkomme en samtale med nærmeste leder omkring de hjemlige forhold, ikke for at snage i privatlivet, men for at få et billede af, om det kan forventes at være en permanent problematik. Det er vigtigt at tilliden og ærligheden ikke påvirkes disse forhold. Omsorgsdage, afspadsering eller feriedage foreslås som alternativer. 4

5 Besøg hos speciallæge: beslutning på MED møde d Ledelsen forholder sig følgende til speciallægebesøg: Vi vil vurdere hver enkelt medarbejder for sig, idet behovet for tjenestefrihed til speciallægebesøg, bruges meget forskelligt og ansvarlighed for arbejdspladsen ligeledes opfattes forskelligt. Ledelsen lægger vægt på, at den enkelte medarbejder, i tilfælde af speciallægebesøg, kontakter nærmeste leder, og så hurtigt som muligt af hensyn til kollegaerne og til arbejdsplanen. Ledelsen forventer desuden i prioriteret rækkefølge: - At medarbejderen bestræber sig på at lægge besøgene udenfor arbejdstid - At medarbejderen selv har forsøgt at løse opgaven ved at bytte internt - At medarbejderen lægger besøgene i starten eller slutningen af en vagt, så man kan komme på arbejde før eller efter - At man afspadserer i timerne før eller efter lægebesøget, hvis ikke det kan betale sig at komme på arbejde og man ikke kan bytte vagt. Hvis der er klager over medarbejdere eller ledelsen Hvordan forholder vi os principielt til klager? Hele ledergruppen skal informeres når der er klager. Afdelingsleder eller øverste leder kvitterer for modtagelsen til forældrene med det samme og siger kort noget om, at vi vil forholde os til det og vende tilbage inden for få dage med en plan. Det er ledergruppen der først og fremmest tager stilling til proceduren, inden der tages yderligere kontakt til forældrene. Medarbejderen informeres hurtigst muligt og er med hele vejen eller beskyttes imod urimeligheder. Afdelingslederens primære opgave er at varetage medarbejderens parti og støtte op. I spørgsmål om ukorrekt opførsel fra medarbejderens side, tager ledelsen det fulde ansvar. Det drøftes ikke på møde med forældre men tages før eller efter særskilt. Det frikøber ikke medarbejderen for påtale, men denne beskyttes i forhold til 3. part. Den der modtager klagen følger op på hvad det drejer sig om og videregiver den til den leder der enten kender noget til sagen, eller som har medarbejdere i klemme. Der kan være situationer hvor øverste leder har fx forældrekontakten og nærmeste leder repræsenterer medarbejderen, det er et individuelt skøn. Bestyrelsesformanden informeres hvis klagen har principiel karakter. Dagpasningschefen informeres hvis det har ledelsesmæssig karakter. Uddannelses- og kompetenceudviklingspuljen En årlig pulje der kan søges gennem lederen. Ansøgningsfristen er typisk udgangen af oktober til det kommende år. Krisehjælp hvornår bruger vi det Arbejdsrelaterede begivenheder, hændt på arbejdet eller på vej til og fra arbejde fx trafikulykker. Yderligere hændelser omkring børn der mister forældre, vold og trusler om vold. Private problematikker er som udgangspunkt ikke omfattet af krisehjælpen. 5

6 Kommandovej: 1. Kollega eller leder tales med først. 2. Vores distriktspsykolog Line Kubel hvis det ikke er akut; børnesager / forældresager hvor ledelsens ekspertise ikke rækker. 3. Falcks Krisehjælp Marianne Møller skal altid godkende henvendelsen. 4. Eksterne terapeuter til mindre akutte ting og lidt mere langvarige forløb. Alkohol og rygepolitik Der indtages ikke alkohol i arbejdsrelaterede situationer. Det gælder i arbejdet med børn/forældre, mødevirksomhed og arrangementer hvor vi forventes at være til rådighed på en professionel måde. Undtaget er fx p-weekends efter arbejdstid og fester, hvor samværet også har en social dimension. Hvis man efter endt arbejdstid - har lyst til at drikke et glas vin eller lign. er det ens eget valg. Der ryges ikke i institutionens lokaler og ikke på matriklen i åbningstiden. Vi mener at rygeskuret opfylder kravene i forhold til at undgå passiv rygning for ikke-rygende kollegaer. I vuggestuen ryges der på p-pladsen i de korte pauser. Ved overtrædelse af den overordnede rygepolitik i kommunen, vil der komme en påtale fra ledelsen. Mobiltelefoner Private mobiltelefoner er ikke fremme i arbejdstiden, med mindre det i særlige tilfælde er aftalt med afdelingslederen. De tager for meget opmærksomhed fra medarbejderen og forstyrrer nærværet til børnene. De skal ligge i tasken og være på lydløs, så ingen skal forholde sig til at en telefon ringer i et af skabene. Påklædning /hygiejne Det forventes at alle medarbejdere fremstår præsentabelt og har en påklædning der passer til dagens aktiviteter. Påklædningen skal ikke kunne forhindre deltagelse i det daglige arbejde. Møllen har indkøbt flyverdragter til de voksne, så det er uligt at holde varmen på legepladsen om vinteren. Fodtøj og regntøj må den enkelte medarbejder selv sørge for. Valg af sikkerhedsrepræsentant og MED udvalgsmedlemmer Sikkerhedsrepræsentanten er på valg hvert andet år i lige år i marts/april på p-møderne. Personalerepræsentanter vælges på samme møde for det kommende år. Mødepligt Som udgangspunkt er der mødepligt til alle de aktiviteter der er beskrevet i årskalenderen. Skulle uheldet være ude, at du er forhindret i at møde op en enkelt gang, henvender du dig til din nærmeste leder. Skriftlighed ud af huset Faxe kommune har en designmanual med sidehoved og den blå bølge designet til hver enhed i kommunen. Ligeledes har vi kuverter med Møllens påtegnelse. Alle officielle breve der går ud af huset, skal på dette brevpapir, som er tilgængeligt på pc erne. Som tommelfingerregel er lederen ansvarlig for vores ansigt udadtil og vil derfor gerne godkende de breve og dokumenter der udgår fra Møllen. 6

7 Ensartethed i vores profil udadtil Når der er forældremøder, indkaldelser og lign er der en forventning om, at tilbudet er så ensartet som muligt, både mellem vuggestuen og børnehaven og mellem de enkelte grupper i afdelingen. Det nytter altså ikke noget at den ene gruppes forældre er indkaldt med dagsorden og the og kaffe og den anden gruppes forældre dårlig nok ved hvor, hvornår og hvorfor de skal komme. Ved arrangementer der involverer hele Møllen er ledelsen ansvarlig for den skriftlige kommunikation eller ansvarlig for at uddelegerer denne og ved tilsvarende i den enkelte afdeling, er afdelingslederen ansvarlig for så meget ensartethed som muligt ikke for at udviske gruppernes særpræg, men for at højne kvaliteten generelt. Derefter kan gruppernes særpræg komme til sin ret. Krav til de æstetiske udtryk på Møllen Farver: På fællesarealerne har vi hvide vægge. Grupperummene kan godt have lyse nuancer. Generelt skal der tænkes i et roligt udtryk, så kan vi altid pynte med billeder og andet design. Ophæng: Børnetegninger og billeddokumentation må gerne sættes pænt op, evt. i rammer, så ikke vi ødelægger væggen eller der hænger gammelt klisterbånd rundt omkring. Når vi tager opslag ned, så tag det hele ned, så ikke rester af klisterbånd hænger tilbage. Kontorartiklerm.v.: Mapper og ringbind, børnekasser og skabe holdes i blåt. Belysningen: skal være venlig for øjet og passe til aktiviteten. Børnenes arbejdsmiljø: Der må gerne tænkes i læringsstimulerende og udviklende miljøer rundt omkring på institutionen, både inde og ude. Der skal være ro til rolige aktiviteter og mere støjende/urolige aktiviteter afholdes enten udenfor eller i laden. Hvis et grupperum ikke bruges, kan støjende lege henvises dertil. Nyindkøb: God kvalitet ved indkøb af nye møbler og legetøj. Holdbarhed og rengøringsvenlighed skal medtænkes. Generel orden og oprydning: Orden på opslagstavler, ajourføring af sedler og opslag. Orden i garderoben og på fællesarealer er alles ansvar. Ikke visne blomster og dimseting der ligger og flyder rundt omkring. Ajourføring i billeder af personalet. Der skal tænkes i ergonomi og arbejdsmiljørigtige foranstaltninger. 7

8 Løn og ferie Åben lønpolitik (MED referat ) Det er lederen der suverænt bestemmer med hensyn til ny løn og dette vendes med TR en. Det er løbende blevet drøftet med FOA TR og de uddannede har nu fået en TR fra Herigennem kan medarbejderne indstille sig selv til mere løn, samt argumenterne for det. Det vil blive taget med i betragtning. Jeg vil nævne de jeg indstiller til lønforhøjelse på p-møderne, hvor meget de stiger i trin og hvorfor. Det virker fint, udtrykker MED udvalgs medlemmerne i Det er fortrinsvis er lønbærende på Møllen er fortsat; initiativ, engagement og ansvar, dvs. der hvor det synligt og tydeligt kan mærkes at der er taget et ryk. Indtil andet er besluttet, er det det der gælder på Møllen. Mange af de faglige ting giver sig selv og anciennitet er der autostigning på: Medhjælpere starter på trin 11 og efter 3 år til 14 resten skal forhandles med lederen. De uddannede starter på 23, rykker efter 6 år til 27 og efter 10 år til 31. Lokal lønpolitik (skal færdigdrøftes i MED) I forbindelse med medarbejder udviklingssamtalerne bliver medarbejderens lønforhold samt stillingsbeskrivelse gennemgået. Det er endvidere i dette regi, at den egentlige lønforhandling foregår. Retningslinierne for fordeling af ny løn bliver behandlet på MED mødet, hvor forskellige holdninger/synspunkter vil blive medtænkt i den endelige lønpolitik. Vi tager det desuden op til debat i MED hvad der kan udløse løn, så medarbejderne ved det og kender ledelsens forventninger. Det er en aftale med TR efter en henvendelse fra personalet i børnehaven og en del af vores ide om åben lønpolitik. I den forbindelse bliver det aktuelt med job- og funktionsbeskrivelser og aftaler fra MUS samtalerne, så vi har noget at holde hinanden op på med hensyn til udvikling og aftaler. Det er vigtigt at: - At der er åbenhed og dialog om institutionens lønpolitik. - At forhandlingerne foregår i et positivt og konstruktivt miljø. - At indsigelser/forventninger bliver brag op i rette regi. - At evt. indstillinger til ny løn realiseres senest 2 måneder efter endt forhandling. - At leder udarbejder en funktionsbeskrivelse der synliggør de elementer, der bevirker en højere aflønning. - At leder og tillidsmand er rustet personligt og fagligt til forhandlingen. - At vi overholder Fakse kommunes overordnede lønpolitiske principper. Udmøntningen af ny løn tager udgangspunkt i forhåndsaftalen mellem Faxe Kommune og BUPL Storstrøm/FOA. Vi bestræber os på, at der er sammenhæng mellem opgaveløsning, medarbejderens kvalifikationer og løn. Derudover vægter ledelsen følgende i forbindelse med ny løn: Funktionsløn: Projektstyring / udvalgte indsatsområder fx værksteder. Tovholderfunktioner. Særlig indsats omkring enkelte børn/grupper. 8

9 Kvalifikationsløn: Personlige kompetencer. Et usædvanligt engagement i arbejdet for at opnå institutionens mål. De bløde værdier, - hjælpsom, kollegial, fleksibel osv. Resultatløn: Opnå et fælles formuleret mål der er kvalitativt og kvantitativt målbart. Årsnorm Vores årsnorm vil gå fra maj til maj, derfor skal aktivitetskalenderen også gå fra maj til maj. En feriedag for en fuldtidsstilling er 7,4, det regulerer sig i løbet af året i forhold til timetallet. Kursus dage aftales med afdelingslederen i forhold til den tid man ellers skulle have været på arbejde. Der kan være småjusteringer i løbet af året i forhold til hvem der sidder i bestyrelse og MED udvalg, da vi ikke ved i maj hvem der sidder af personalerepræsentanter efter generalforsamlingen i september. Personalerepræsentanter sidder kun for et år ad gangen. FOA folk har ifølge deres overenskomst en ekstra uges ferie når de er fyldt 55 år. Lukkedage Det er besluttet i ledelsen at medarbejderne selv beslutter om de vil holde ferie på lukkedage eller optjene dem i normen, eller en kombination af begge modeller. Afdelingslederne aftaler det med hver enkelt medarbejder og der udregnes en personlig norm ud fra aftalerne. Årsnormen følger ferieåret. 7. ferieuge eller ferie ud over det lovmæssige Det er i princippet muligt at holde en uges ekstra ferie uden løn, hvis forholdene er sådan på arbejdspladsen, at det ikke forstyrrer den daglige drift. Det rejser dog et principielt spørgsmål omkring ugentlig arbejdstid og arbejdstidsplanlægning. Det er et internt anliggende for arbejdspladsen og reglerne siger, at man først skal afholde sine 6 ugers ferie, inden man tager fat på den 7. ferieuge. Man kan altså ikke mellem fx ferieuge 3 og 4 afholde en uges ferie uden løn. FOA folk over 55 år har i deres overenskomst ret til en 7. ferieuge. Afholdelsen af denne aftales i god til med afdelingslederen, så det ikke forstyrrer driften. Lokalt på Møllen aftaler lederteamet, at: Som udgangspunkt holder hver medarbejder 6 ugers ferie om året. Efter aftale kan lukkedagene lægges ind i normen (dvs. indarbejdes i den ugentlige arbejdstid, hvilket giver i alt 8 ugers frihed.) Hvis man ønsker at holde mere end 6 ugers ferie og de 2 ugers lukkedage, søger man ledelsen ifht. en dispensation, med en redegørelse for, hvorfor man ønsker det. Ferie ud over de 6 uger og de 2 ugers lukkedage, er for egen regning og kan derfor ikke optjenes via normen. Den ugentlige arbejdstid vil blive for høj i forhold til det timetal man er ansat på. 9

10 Fordeling af ferie hen over året (ledermøde ) Det er aftalt, at der afholdes 4 ugers ferie inden årsskiftet. Der kan altså overføres 5. og 6. ferieuge til månederne efter nytår. Afvigelser fra denne regel kan søges i ledelsen. Medarbejderne har mulighed for efter aftale med afdelingslederne evt. at overføre den ene eller begge uger til næste ferieår. 6. ferieuge går automatiske til udbetaling hvis ikke den afholdes eller overflyttes. Der er mulighed for individuelle ferieaftaler med afdelingslederne i forhold til længerevarende ferie. Fri til begravelse (tillæg til de overordnede regler) Vores holdning til de begravelser som ikke er nær familie og som derfor ikke er beskrevet i retningslinjerne fra forvaltningen. Nær familie er blodsbeslægtede relationer og lignende nære følelsesmæssige relationer. Vi vil ikke komme nærmere ind på en definition, da det er individuelt hvem der betyder noget for os, og hvor berørt vi er af det i forhold til om vi kan være på arbejdet før eller efter. Som udgangspunkt har man mulighed for at gå i den fornødne tid. Det er nærmeste leder der skal snakkes med i den forbindelse, med mindre at man bytter vagter og på den måde løser problemet, så skal lederen bare informeres. Afspadseringsregler i forbindelse med ikke-nærtbeslægtede begravelser: Der er ikke tjenestefri i forbindelse med disse begravelser, men mulighed for afspadsering eller feriedag. Det aftales om der er mulighed for en hel fridag (fx i forhold til transport) det afhænger af det øvrige skema. Der skal være en egen motivation hos medarbejderen til at løse det skemamæssige problem og udvises ansvarlighed for at den daglige drift ikke forstyrres væsentligt. 10

11 Samarbejde på Møllen Lokal personalepolitik for Møllen Tovholderfunktioner Der kan vælges en tovholder, i forbindelse med diverse arrangementer. Tovholderen bærer det overordnede ansvar for samling af trådende vedr. indkøb, økonomi, transport, tidspunkter, tilmeldinger, dokumentation m.m. Før arrangementet indkalder tovholder det øvrige deltagende personale for i samråd at formulere de overordnede retningslinier for afvikling af aktiviteten. Tovholderen er ikke nødvendigvis den pædagogisk ansvarlige, men er den praktisk ansvarlige. Tovholderen kan sagtens uddelegere delopgaver og forventes at følge opgaven til dørs. Brobygning mellem vuggestue og børnehave På MED mødet kommer det frem, at der ikke er tydelighed i overgangen af børn mellem vuggestuen og børnehaven, så når forældrene ringer ned, er medarbejderne usikre på, hvor børnene skal placeres og hvem der skal tage imod. Afdelingslederne har taget ansvaret og vil samle nogle folk for at opkvalificere det fokusområde; vuggestuen ved i lang tid i forvejen hvilke børn der rykker ned og hvornår. Vi skal også have proceduren på plads om hvad der er personalets opgave i den forbindelse i begge afdelinger. (Der er nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2008) Aftaler der angår børn Medicingivning Politik på Møllen omkring medicin til børn: Vi giver ikke medicin til syge børn. Uanset grunden må forældrene tilrettelægge medicinen så de selv kan give den til barnet. Afvigelse er kronisk medicin (fx astma medicin) som vi kan give med passende vejledning fra enten læge eller forældrene selv, incl. tydelig mærkning med barnets navn og korrekt lægeordination. En yderligere dispensation gives til børn der kan få feberkramper. 11

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 2009

Virksomhedsplan 2008 2009 Virksomhedsplan 2008 2009 Møllen 0-6 års institution Udarbejdet af Marianne Højer Møller Institutionsleder Indholdsfortegnelse: Præsentation s. 2 Værdigrundlag s. 3 Mål for perioden og succeskriterier

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården

PERSONALEHÅNDBOG. Boligforeningen Ringgården PERSONALEHÅNDBOG Boligforeningen Ringgården Indhold # 1 OVERORDNEDE FORHOLD 1.1. Ringgårdens vision side 4 1.2 Ringgårdens historie og facts side 5 1.3 Beboerdemokratiet side 5 1.4 Vedtægter side 5 # 2

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere