BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017"

Transkript

1 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1104 af 09/10/2014 Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro 1) I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93, stk. 4 og 5, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 9. august 2011, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de værdipapirer, der er nævnt i 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. med undtagelse af de i 23, stk. 4, nævnte værdipapirer, når værdipapirerne søges optaget til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. 2. Ved kvalificerede investorer forstås i denne bekendtgørelse: Personer eller enheder, der beskrives i bilag II, afsnit I, nr. 1-4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, og personer eller enheder, der efter anmodning behandles som professionelle kunder i overensstemmelse med bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller anerkendes som godkendte modparter i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2004/39/EF, medmindre de har anmodet om at blive behandlet som ikke-professionelle kunder. Investeringsselskaber og kreditinstitutter meddeler på anmodning deres klassifikation til udstederen under forbehold af den relevante databeskyttelseslovgivning. Investeringsselskaber med tilladelse til fortsat at betragte eksisterende professionelle kunder som sådanne i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6, i direktiv 2004/39/EF kan behandle sådanne kunder som kvalificerede investorer i henhold til denne bekendtgørelse. 3. Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der ifølge de seneste årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber opfylder mindst to af følgende tre kriterier: 1) Et gennemsnitligt antal heltidsansatte i løbet af regnskabsåret på mindre end ) En samlet balance på mindre end euro. 3) En årlig nettoomsætning på mindre end euro. 4. Ved udsteder forstås i denne bekendtgørelse en juridisk enhed, der udsteder eller tilbyder at udstede værdipapirer. 5. Ved udbydende person eller udbyder forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, der udbyder værdipapirer til offentligheden. 6. Ved udbudsprogram forstås i denne bekendtgørelse et program, der giver mulighed for udstedelse af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., af lignende form og/eller klasse, løbende eller ad gentagne gange i løbet af en nærmere angivet udstedelsesperiode, herunder alle former for warrants. 1

2 7. Ved værdipapirer, der udstedes løbende eller ad gentagne gange, forstås i denne bekendtgørelse flere på hinanden følgende udstedelser eller mindst to særskilte udstedelser af værdipapirer af lignende form og/eller klasse inden for en periode på 12 måneder. 8. Ved hjemland forstås i denne bekendtgørelse: 1) For alle udstedere af værdipapirer i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, såfremt udstederen ikke er omfattet af nr. 2. 2) For alle udstedere af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og a) hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro, eller b) som giver ret til at erhverve omsættelige værdipapirer eller modtage et kontant beløb som følge af, at de konverteres eller af, at de rettigheder, de giver, udøves, forudsat at udstederen af værdipapirerne ikke er udstederen af de underliggende værdipapirer eller en enhed, der tilhører samme koncern som sidstnævnte udsteder, det land inden for Den europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstederen har sit vedtægtsmæssige hjemsted, eller hvor værdipapirerne skulle eller skal optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer, eller hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden. 3) For alle udstedere af værdipapirer, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der ikke er omfattet af nr. 2, det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor værdipapirerne efter hensigten skal udbydes til offentligheden for første gang efter 31. december 2003, eller hvor den første ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer indsendes. Stk. 2. Valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, træffes af henholdsvis udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel. Stk. 3. Hvis valg af hjemland, jf. stk. 1, nr. 3, ikke var bestemt af udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirerne til handel første gang, hvor værdipapirerne var udbudt til offentligheden eller optaget til handel, kan de foretage dette valg efterfølgende. 9. Ved værtsland forstås i denne bekendtgørelse det land inden for Den Europæiske Union, eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvor der foretages et udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel, når dette er forskelligt fra hjemlandet. 10. Ved basisprospekt forstås i denne bekendtgørelse et dokument, der indeholder samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer, og efter udstederens valg de endelige vilkår for udbuddet. 11. Ved nøgleoplysninger forstås i denne bekendtgørelse væsentlige og hensigtsmæssigt strukturerede oplysninger, som skal stilles til rådighed for investorer med henblik på at sætte dem i stand til at forstå karakteren af og risiciene forbundet med udstedere, garanter samt de værdipapirer, der udbydes til dem eller optages til handel på et reguleret marked, samt til, med forbehold af 16, stk. 3, nr. 2), at beslutte, hvilke udbudte værdipapirer, der tages op til nærmere overvejelse. På baggrund af udbuddet og de pågældende værdipapirer indeholder nøgleoplysninger følgende elementer: 1) En kort beskrivelse af risici og de vigtigste forhold i forbindelse med udstederen og eventuelle garanter, herunder aktiver, passiver og finansiel stilling. 2) En kort beskrivelse af risici og væsentlige forhold i forbindelse med investeringen i det relevante værdipapir, herunder rettigheder i tilknytning til værdipapirerne. 2

3 3) Udbuddets generelle betingelser, herunder de anslåede udgifter, som investoren pålægges af udstederen eller udbyderen. 4) Nærmere oplysninger om optagelsen til handel. 5) Årsager til udbuddet samt anvendelse af provenuet. 12. Ved selskab med begrænset markedsværdi forstås i denne bekendtgørelse et selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked og havde en gennemsnitlig markedsværdi på under euro baseret på kursværdien ved årets udgang i de foregående tre kalenderår. Kapitel 2 Undtagelser fra pligten til at offentliggøre et prospekt 13. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på følgende udbud: 1) Udbud af værdipapirer, der udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, jf. 2. 2) Udbud af værdipapirer, der er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land inden for Den Europæiske Union eller pr. land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som ikke er kvalificerede investorer, jf. 2. 3) Udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst euro pr. investor for hvert særskilt udbud. 4) Udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro. Stk. 2. Ethvert videresalg af værdipapirer, der tidligere var omfattet af en eller flere af de i stk. 1 nævnte former for udbud, skal betragtes som et særskilt udbud, og det skal afgøres, hvorvidt videresalget er et udbud af værdipapirer til offentligheden, hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt. Stk. 3. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v., finder ikke anvendelse på videresalg af værdipapirer eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, når der foreligger et gyldigt prospekt i overensstemmelse med 22-24, og udsteder eller den person, som er ansvarlig for udarbejdelsen af dette prospekt, på grundlag af en skriftlig aftale erklærer sig indforstået med anvendelsen heraf. 14. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på udbud til offentligheden af følgende værdipapirer: 1) Aktier udstedt med henblik på ombytning af allerede udstedte aktier af samme klasse, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital. 2) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 3) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en fusion eller opsplitning af en virksomhed, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 4) Udbytte, der udbetales til eksisterende aktionærer i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved transaktionen. 5) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles henholdsvis til eksisterende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller ansatte i det udstedende eller et koncernforbundet selskab, jf. 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed. Dette forudsætter, at værdipapirer udbydes, tildeles eller skal tildeles af det udstedende selskab, samt at selskabet har sit hovedsæde eller vedtægtsmæssige hjemsted i Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og der gives adgang til et dokument indeholdende oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved udbuddet. 3

4 6) Stk. 1, nr. 5 gælder også for et selskab oprettet uden for Den Europæiske Union, hvis aktier er optaget til handel enten på et reguleret marked eller på et marked i et tredjeland. I sidstnævnte tilfælde skal der foreligge tilstrækkelige oplysninger, herunder det i stk.1, nr. 5 omhandlede dokument, på et sprog, der er almindeligt forekommende i internationale finanskredse, og at Kommissionen skal have truffet en ækvivalensafgørelse vedrørende markedet i det pågældende tredjeland. 15. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse på optagelse til handel for følgende værdipapirer: 1) Aktier og andele i kollektive investeringsordninger, der over en periode på 12 måneder udgør mindre end 10 % af antallet af aktier eller andele i kollektive investeringsordninger af samme klasse, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked. 2) Aktier, der er udstedt med henblik på ombytning af aktier af samme klasse, som allerede er optaget til handel på samme regulerede marked, såfremt udstedelsen af de nye aktier ikke indebærer en forhøjelse af den udstedte aktiekapital. 3) Værdipapirer, der udbydes i forbindelse med et overtagelsestilbud, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 4) Værdipapirer, der udbydes, tildeles, eller skal tildeles i forbindelse med en fusion eller opsplitning af en virksomhed, såfremt der tilvejebringes et dokument, der indeholder oplysninger, som svarer til prospektets. 5) Aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles gratis til eksisterende aktionærer, og udbytte, der udbetales i form af aktier af samme klasse som de udbyttegivende aktier, såfremt de nævnte aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked, og der gives aktionærerne adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om aktiernes antal og klasse samt årsagerne til og de nærmere omstændigheder ved udbuddet. 6) Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles henholdsvis til eksisterende eller tidligere medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller ansatte i det udstedende eller et koncernforbundet selskab, jf. 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed. Dette forudsætter, at værdipapirerne udbydes, tildeles eller skal tildeles af det udstedende selskab, at de pågældende værdipapirer er af samme klasse som de værdipapirer, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked, samt at der gives ovennævnte personer adgang til et dokument, der indeholder oplysninger om værdipapirernes antal og klasse samt årsagerne til de nærmere omstændigheder ved udbuddet. 7) Aktier, der udstedes ved ombytning af andre værdipapirer eller som følge af udøvelsen af rettigheder i henhold til andre værdipapirer, såfremt de pågældende aktier er af samme klasse som de aktier, der allerede er optaget til handel på samme regulerede marked. Stk. 2. Forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt efter 23 og 24 i lov om værdipapirhandel m.v. finder ikke anvendelse for optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, der allerede er optaget til handel på et andet reguleret marked, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Værdipapirerne eller værdipapirer af samme klasse har været optaget til handel på dette andet regulerede marked i mere end 18 måneder. 2) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til handel på dette andet regulerede marked efter 1. juli 2005, er godkendt og stillet til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2003/71/EF med de ændringer, der følger af direktiv 2010/73/EU om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. 3) Prospektet for værdipapirer, der første gang blev optaget til handel efter den 30. juni 1983, men før den 1. juli 2005, er godkendt i overensstemmelse med kravene i direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med, og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs eller direktiv 2001/34/EF vedrørende betingelserne for optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer. 4

5 4) De faste forpligtelser i forbindelse med handel på dette andet regulerede marked er opfyldt. 5) Den person, der anmoder om at få optaget et værdipapir til handel på et reguleret marked i Danmark under henvisning til stk. 2, udarbejder et resumé, der stilles til rådighed for offentligheden på dansk i henhold til kapitel 6. 6) Indholdet af resuméet, jf. nr. 5, skal være i overensstemmelse med 16, stk. 3. Dokumentet skal endvidere angive, hvor det seneste prospekt kan rekvireres, og hvor de finansielle oplysninger, som udstederen har offentliggjort i overensstemmelse med sin faste oplysningspligt, findes. Kapitel 3 Prospektets format og indhold 16. Prospektet skal indeholde oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der skal udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked. Det skal også indeholde et resumé. Stk. 2. Udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse af værdipapirer til handel, kan vælge at udarbejde prospektet som et enkelt dokument eller som særskilte dokumenter. I et prospekt, der består af særskilte dokumenter, inddeles de påkrævede oplysninger i et registreringsdokument, en værdipapirnote og et resumé. Registreringsdokumentet skal indeholde oplysninger om udstederen. Værdipapirnoten skal indeholde oplysninger om de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller skal optages til handel på et reguleret marked. Stk. 3. Resuméet i prospektet skal være kortfattet, i et ikke-teknisk sprog samt indeholde nøgleoplysninger på det sprog, som prospektet oprindelig blev udarbejdet på. Resuméet skal have en form og et indhold, som sammen med prospektet giver passende oplysninger om de væsentligste elementer i forbindelse med de pågældende værdipapirer, således at investorer lettere kan tage stilling til, om de vil investere i sådanne værdipapirer. Resuméet skal ligeledes indeholde en advarsel om: 1) At resuméet bør læses som en indledning til prospektet. 2) At enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3) At hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4) At de fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende eller ikke indeholder nøgleoplysninger, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Stk. 4. Når prospektet vedrører optagelse til handel på et reguleret marked af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som har et pålydende på mindst euro, finder kravet i stk. 1, om, at prospektet skal indeholde et resumé, ikke anvendelse. 17. En udsteder, der har fået et registreringsdokument godkendt af Finanstilsynet inden for de seneste 12 måneder, kan vælge kun at udarbejde værdipapirnoten og resuméet, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Finanstilsynet træffer i dette tilfælde beslutning om godkendelse af værdipapirnoten og resuméet. Stk. 2. Når stk. 1 finder anvendelse, skal værdipapirnoten indeholde oplysninger, der normalt vil indgå i registreringsdokumentet, hvis der er indtruffet væsentlige ændringer, der kan få betydning for investorernes vurdering, efter at registreringsdokumentet senest er ajourført eller et tillæg i henhold til 27 er godkendt. Sådanne oplysninger kan også gives i et tillæg til registreringsdokumentet, jf For følgende værdipapirer kan udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel på et reguleret marked for værdipapirer, vælge at udarbejde et basisprospekt: 5

6 1) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., herunder alle former for warrants, udstedt under et udbudsprogram. 2) Værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og som udstedes løbende eller ad gentagne gange af kreditinstitutter a) når provenuet fra udstedelsen af værdipapirerne investeres i aktiver, der yder tilstrækkelig dækning for den med værdipapirerne skabte gæld indtil indløsningsdagen, og b) når de pågældende beløb i tilfælde af det tilknyttede kreditinstituts konkurs først og fremmest skal anvendes til tilbagebetaling af kapital og forfaldne renter. Stk. 2. Basisprospektet skal indeholde samtlige relevante oplysninger om udstederen og de værdipapirer, der udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked for værdipapirer. Stk. 3. Er udbuddets endelige vilkår hverken inkluderet i basisprospektet eller i et tillæg, gøres de endelige vilkår tilgængelige for investorerne og indsendes til Finanstilsynet og den kompetente myndighed i det eller de relevante værtslande, hver gang der foretages et udbud til offentligheden så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og senest inden starten af udbud til offentligheden eller optagelsen til handel af de pågældende værdipapirer. 19. Oplysninger kan indarbejdes i prospektet ved henvisning til et eller flere tidligere eller samtidigt offentliggjorte dokumenter, der er godkendt af eller indsendt til Finanstilsynet. Sådanne oplysninger skal være de senest tilgængelige for udstederen. Resuméet må ikke indeholde oplysninger, der er indarbejdet ved henvisning. Stk. 2. Når oplysninger indarbejdes ved henvisning, skal der tilvejebringes en krydsreferencetabel, så investorerne let kan identificere specifikke oplysningselementer. Kapitel 4 Udeladelse af oplysninger i prospektet 20. Når den endelige udbudspris og det antal værdipapirer, der udbydes til offentligheden, ikke kan indgå i prospektet, skal én af følgende betingelser være opfyldt: 1) Prospektet skal indeholde de kriterier eller de betingelser, der gælder for fastsættelsen af den endelige udbudspris, herunder maksimumsprisen, og antallet af værdipapirerne. 2) Købs- eller tegningsaccepter for værdipapirerne kan tilbagekaldes i mindst to hverdage efter, at den endelige udbudspris og antallet af værdipapirer, der udbydes til offentligheden, er modtaget i Finanstilsynet. Stk. 2. Udsteder skal indsende den endelig udbudspris og antallet af værdipapirer til Finanstilsynet samt offentliggøre sådanne oplysninger i henhold til 26, når disse kendes. 21. Finanstilsynet kan tillade, at visse foreskrevne oplysninger udelades af prospektet i følgende tilfælde: 1) Udbredelse af oplysningerne vil stride mod den offentlige interesse. 2) Udbredelse af oplysningerne vil tilføje udstederen betydelig skade, forudsat at undladelse af offentliggørelse ikke kan medføre, at offentligheden vildledes med hensyn til faktiske omstændigheder og forhold, der er afgørende for bedømmelsen af udstederen, udbyderen eller en eventuel garant, og af de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, som prospektet vedrører. 3) Oplysningerne er kun af ringe betydning for et specifikt udbud eller en specifik optagelse til handel og vil ikke kunne indvirke på vurderingen af udstederens, udbyderens eller en eventuel garants finansielle situation og forventede udvikling. Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor visse af de krævede oplysninger, der skal indgå i et prospekt, ikke findes på grund af udstederens aktivitetsområde eller udstederens organisation eller for de værdipapirer, som prospektet vedrører, kan prospektet indeholde andre oplysninger, der svarer til de krævede oplysninger. Findes sådanne tilsvarende oplysninger ikke, finder det pågældende oplysningskrav ikke anvendelse. 6

7 Kapitel 5 Gyldighed 22. Et prospekt er gyldigt i 12 måneder fra godkendelsen. Hvis et tillæg til prospektet er krævet i henhold til 27, skal tillægget være godkendt og offentliggjort som betingelse for prospektets gyldighed. Stk. 2. Et tidligere godkendt registreringsdokument, som nævnt i 17, er gyldigt i en periode på op til 12 måneder. Det tidligere godkendte registreringsdokument, om nødvendigt opdateret i overensstemmelse med 17, stk. 2 eller 27, ledsaget af en godkendt værdipapirnote samt et godkendt resumé anses som et gyldigt prospekt. 23. I forbindelse med et udbudsprogram er et tidligere godkendt basisprospekt gyldigt i en periode på op til 12 måneder. 24. Et basisprospekt for de i 18, stk. 1, nr. 2, nævnte værdipapirer er gyldigt, indtil de pågældende værdipapirer ikke længere udstedes løbende eller ad gentagne gange. Kapitel 6 Offentliggørelse af prospektet 25. Når et prospekt er godkendt, gør udstederen, udbyderen eller den person, der anmoder om optagelse til handel, prospektet tilgængeligt for offentligheden så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder i rimelig tid og senest inden starten af udbuddet til offentligheden eller optagelse til handel af de pågældende værdipapirer. I tilfælde af, at aktier i en klasse, der udbydes til offentligheden, optages til handel for første gang, skal prospektet være tilgængeligt mindst seks hverdage før udbuddets afslutning. 26. Prospektet anses for offentliggjort, når det er gjort tilgængeligt for offentligheden på én af følgende måder: 1) ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i Danmark, når udbud til offentligheden foretages eller ansøgningen om optagelse til handel indsendes til et reguleret marked i Danmark, 2) i trykt form, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden på kontorerne for det marked, hvor værdipapirerne optages til handel, såvel som på udstederens vedtægtsmæssige hjemsted og hos de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, 3) i elektronisk form på udstederens netsted og i givet fald på netsteder, der tilhører de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, herunder finansieringsorganer, eller 4) i elektronisk form via informationssystemet på det regulerede marked, hvor ansøgningen om optagelse til handel indsendes. Stk. 2. Finanstilsynet offentliggør løbende på sit netsted en liste over de prospekter, som er godkendt inden for de seneste 12 måneder. Stk. 3. For prospekter, der omfatter flere særskilte dokumenter, eller hvor oplysningerne er indarbejdet ved henvisning, kan de dokumenter og oplysninger, der udgør prospektet, offentliggøres og udbredes særskilt, såfremt de pågældende dokumenter vederlagsfrit gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ordninger. Det skal anføres på hvert dokument, hvor de øvrige dokumenter, som udgør prospektet, kan findes. Stk. 4. Når prospektet offentliggøres i elektronisk form, skal en investor dog på anmodning kunne få prospektet udleveret vederlagsfrit i papirform fra udstederen, udbyderen, eller den person, der anmoder om optagelse til handel, eller de finansielle virksomheder, der placerer eller formidler salg af værdipapirerne, indtil prospektet ikke længere er gyldigt. 7

8 Stk. 5. Når prospektet offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, skal udstederen eller personerne ansvarlige for udarbejdelse af et prospekt også offentliggøre prospektet elektronisk i overensstemmelse med stk. 1, nr Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i prospektet, der kan påvirke vurderingen af værdipapirerne, og som indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, eller starten af handlen på et reguleret marked, afhængigt af hvad der sker sidst, skal angives i et tillæg til prospektet. Et sådant tillæg skal godkendes inden for syv hverdage og offentliggøres i overensstemmelse med 26. Stk. 2. Resuméet og de eventuelle oversættelser heraf skal ajourføres for at tage hensyn til de nye oplysninger i tillægget. Stk. 3. Når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden kan investorer, der har accepteret at købe eller tegne værdipapirer inden offentliggørelsen af tillægget, i to hverdage efter tillæggets offentliggørelse tilbagekalde deres accept, såfremt den væsentlige nye omstændighed, materielle fejl eller ukorrekthed som nævnt i stk. 1 opstod inden den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, og såfremt der ikke er sket levering af værdipapirerne. Denne periode kan forlænges af udstederen eller udbyderen. Sidste frist for tilbagekaldelse af accepten skal fremgå af tillægget. Kapitel 7 Annoncering 28. Hvis der annonceres i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel, og der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal det fremgå af annonceringen, at der er eller vil blive offentliggjort et prospekt. Det skal angives, hvor prospektet er eller vil blive gjort tilgængeligt for investorerne. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af annonceringen, at det drejer sig om annoncering. De oplysninger, der indgår i annonceringen, må ikke være forkerte eller misvisende. Stk. 3. Hvis der fremlægges oplysninger i offentligheden i tilknytning til et udbud til offentligheden af værdipapirer eller optagelse til handel, og hvor der er pligt til at offentliggøre et prospekt, skal oplysningerne være i overensstemmelse med prospektets indhold, selv om fremlæggelsen ikke sker i forbindelse med annoncering. 29. Når der i henhold til ikke kræves et prospekt godkendt og offentliggjort, skal væsentlige oplysninger, der fremlægges af en udsteder eller en udbyder, og som sendes til kvalificerede eller særlige kategorier af investorer, herunder oplysninger, der fremlægges i forbindelse med møder om udbud af værdipapirer, gøres tilgængelige for alle kvalificerede investorer eller særlige kategorier af investorer, som udbuddet er rettet til. Kapitel 8 Sprog 30. Når der alene foretages udbud til offentligheden i Danmark eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resuméet skal oversættes til dansk. Stk. 2. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i de pågældende værtslande, eller på engelsk. Den kompetente myndighed i de enkelte værtslande kan kræve resuméet oversat til det eller de officielle sprog. 8

9 Stk. 3. I de i stk. 2 nævnte tilfælde skal prospektet til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om godkendelse af prospektet udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk. Stk. 4. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i mere end ét land inden for Den Europæiske Union eller mere end ét land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, heriblandt Danmark, og Danmark er hjemlandet, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resuméet skal oversættes til dansk. Prospektet skal endvidere gøres tilgængeligt enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i værtslandene eller på engelsk. Stk. 5. Når der foretages udbud til offentligheden eller ansøges om optagelse til handel på et reguleret marked i Danmark, og hjemlandet er et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, skal prospektet udarbejdes på dansk eller engelsk. Resuméet skal oversættes til dansk. Stk. 6. Når der i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, ansøges om optagelse til handel af værdipapirer, der ikke er kapitalandele, jf. 2 a, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., og hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst euro, skal prospektet udarbejdes enten på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i henholdsvis hjem- og værtslandet eller på engelsk. Stk. 7. Finanstilsynet kan dispensere helt eller delvist fra kravet i stk. 1 og 4 om, at prospektet skal udarbejdes på dansk eller engelsk, når det pågældende udbud, optagelsen til handel eller de pågældende værdipapirer er af en sådan art, at hensynet til beskyttelse af investorerne ikke nødvendiggør, at prospektet foreligger på dansk eller engelsk. Kapitel 9 Grænseoverskridende udbud og optagelse til handel 31. Et prospekt samt eventuelle tillæg hertil, der er godkendt i et land inden for Den Europæiske Union, eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, bortset fra Danmark, er gyldigt for udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, såfremt Finanstilsynet og ESMA har modtaget en anmeldelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og såfremt bestemmelserne om gyldighed i kapitel 5 er opfyldt. 32. På anmodning af udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, skal Finanstilsynet stille et godkendelsescertifikat til rådighed for den kompetente myndighed i værtslandene samt udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, såfremt der planlægges et offentligt udbud af værdipapirer eller en optagelse af værdipapirer til handel i ét eller flere lande inden for Den Europæiske Union eller ét eller flere lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Stk. 2. Finanstilsynet skal stille godkendelsescertifikatet til rådighed for den kompetente myndighed i værtslandet samt udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, jf. stk. 1, senest tre hverdage efter anmodningen, eller hvis anmodningen indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse af prospektet, én hverdag efter godkendelsen af prospektet. Stk. 3. Det skal fremgå af godkendelsescertifikatet, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 2010/73/EU om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og det skal vedlægges en kopi af prospektet. Såfremt bestemmelserne i 21 har fundet anvendelse, anføres det i certifikatet sammen med en begrundelse herfor. Stk. 4. Hvis resuméet kræves oversat af værtslandets kompetente myndighed, skal udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, indsende et oversat resumé til Finanstilsynet. Det 9

10 oversatte resumé vedlægges det godkendelsescertifikat, som Finanstilsynet sender til den kompetente myndighed i værtslandet, jf. stk. 1. Stk. 5. Proceduren, som nævnt i stk. 1-4, skal tillige følges for eventuelle tillæg til prospektet. 33. Når Danmark er hjemland, kan Finanstilsynet godkende et prospekt for så vidt angår udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, med henblik på udbud til offentligheden eller optagelse til handel i Danmark, under følgende forudsætninger: 1) Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder fastlagt af internationale børstilsynsorganisationer, herunder IOSCO s oplysningsstandarder. 2) Oplysningskravene i henhold til det pågældende lands lovgivning, herunder oplysninger af finansiel karakter, svarer til kravene i henhold til direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel. Stk finder tillige anvendelse ved udbud til offentligheden eller optagelse til handel af værdipapirer, der er udstedt af en udsteder, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. 34. Hvis Finanstilsynet finder, at en udsteder eller en udbyder har handlet i strid med bestemmelserne i kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse i forbindelse med et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark, skal Finanstilsynet forelægge sagen for den kompetente myndighed i udstederens hjemlandog ESMA. Stk. 2. Finanstilsynet træffer beslutning om passende forholdsregler for at beskytte investorerne efter at have underrettet den kompetente myndighed i udstederens eller udbyderens hjemlandog ESMA, hvis udstederen eller de finansielle virksomheder med ansvar for udbuddet til offentligheden fortsat overtræder bestemmelserne i kapitel 6 i lov om værdipapirhandel m.v. og i denne bekendtgørelse. Kapitel 10 Overgangsbestemmelser 35. Udstedere, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, den 1. juli 2005, vælger deres kompetente myndighed i overensstemmelse med reglerne i 8. Den pågældende udsteder meddeler sin beslutning til den kompetente myndighed i det land, som udstederen har valgt som hjemland, senest den 31. december Kapitel 11 Straffebestemmelser 36. Med bøde straffes forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af 16, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 17, stk. 2, 18, stk. 2 og 3, 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2, 20, stk. 1, 25, 26, stk. 3, 2. pkt., 27, stk. 1, 1. pkt., 28 og 29 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Med bøde straffes forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af artikel 4-20, artikel 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 4 og 5, artikel 25, stk. 1 og 2 og artikel 26, stk. 1, i Kommissionens forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 (om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering). Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 10

11 Kapitel 12 Ikrafttrædelse 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. Finanstilsynet, den 19. juni 2012 ULRIK NØDGAARD / Hanne Råe Larsen 11

12 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, (EU-Tidende 2003, nr. L 345, s. 64) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter i

Bekendtgørelse om prospekter i Bekendtgørelse om prospekter i I medfør af 11, stk. 3, 12, stk. 3, 14, stk. 3, og 255, stk. 1 og 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter 1)

Bekendtgørelse om prospekter 1) BEK nr 1176 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1) BEK nr 1170 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1)

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1) BEK nr 1171 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

32003L0071. mhtml:file://o:\birna\ríkilógatilmæli heysti 2009\VHPL_09\Rusk\Bilag 2_direktiv 2... EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s.

32003L0071. mhtml:file://o:\birna\ríkilógatilmæli heysti 2009\VHPL_09\Rusk\Bilag 2_direktiv 2... EU-Tidende nr. L 345 af 31/12/2003 s. Page 1 of 27 Avis juridique important 32003L0071 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

Vejledning nr af 28/11/2012

Vejledning nr af 28/11/2012 Vejledning nr. 9592 af 28/11/2012 Vejledning til bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 11.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 327/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2022 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter

Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter Praktisk information om godkendelsesprocessen for prospekter Når en virksomhed skal have værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked eller foretage et offentligt udbud af værdipapirer på over

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Informationsmøde om de nye prospektregler og tillæg til prospekter for realkreditobligationer

Informationsmøde om de nye prospektregler og tillæg til prospekter for realkreditobligationer Informationsmøde om de nye prospektregler og tillæg til prospekter for realkreditobligationer Dagsorden Velkomst Ændring i lov om værdipapirhandel m.v. (beløbsgrænserne) Ændring af undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006

Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse nr. 179 af 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Nye prospektbekendtgørelser

Nye prospektbekendtgørelser Nye prospektbekendtgørelser Advokatfuldmægtig, Analyst Ulrich Hejle Nordea Investment Management DLA Nordic Advokat Christina Lund Lett Advokatfirma Advokat Dan Moalem Lett Advokatfirma Dan Moalem, Christina

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004. af 29. April 2004

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004. af 29. April 2004 Den Europæiske Unions Tidende L 149/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 809/2004 af 29. April 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF L 345/64 31.12.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0071 DA 23.05.2014 004.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/71/EF af 4. november 2003

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder Nyhedsbrev Kapitalmarkeder 21.12.2017 DEN NYE PROSPEKT FORORDNING: FÅR VI SÅ FÆRRE OG ENKLERE PROSPEKTKRAV? 21.12.2017 Med den nye prospektforordning følger nye regler. Vi giver her et overblik over de

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) BEK nr 1256 af 01/11/2013 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017

Nasdaq Copenhagen. 8. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 To Nasdaq Copenhagen 8. februar 2018 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 offentliggør tillæg nr. 2 til Basisprospekt af 15. maj 2017 for udbud af særligt dækkede obligationer, realkreditobligatiober

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1)

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer 1) BEK nr 922 af 29/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere