Notat om metode-udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om metode-udvikling"

Transkript

1 Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til uddannelse, g uddannelse er blevet en livslang aktivitet i det mderne samfund. Uddannelse er ikke mere et privat anliggende ( Jeg uddanner mig i fag X, frdi det interesserer mig ). Uddannelse er i stigende grad blevet et plitisk anliggende ( Jeg uddanner mig i fag Y, frdi her kan jeg få arbejde eller min chef ønsker, at jeg får flere eller andre kmpetencer ). Uddannelsessektren er mkstningsfuld; fejlvurderinger er dyre både fr den enkelte g fr samfundet. 1. Baggrund I frlængelse af krrespndance samt møde på Bryggen d. 8. december 2011 mellem Signe Gredal Christensen, Karl Kristian Olsen g undertegnede blev følgende plæg til et ntat frmuleret med mail dateret d. 11. december 2011 i : Metde-udvikling med fkus på vurdering af uddannelsesstrategier. Området er strt, differentieret g med frskellige målgrupper (i relatin til gegrafi, demgrafi g persnlige frhld). Overdnet blev emne g prblem frmuleret sm: hvrdan man kan etablere et system, der løbende kan pfange signaler, der tillader, at man kan udvikle en udviklingsevalueringsmdel. Målgruppen fr ntatet er primært planlæggerne dvs. frvaltningen i Undervisningsministeriet, men det kan gså læses af plitikere, administratin, frvaltning g brugere af evalueringer. Frmålet med ntatet er, at det skal kunne anvendes af målgruppen i frbindelse med udvikling g vurdering af uddannelsesstrategier. Min persnlige baggrund fr udarbejdelse af ntatet er min uddannelse samt flere års arbejde med samfundsvidenskabelige metder samt evaluering af Uddannelsesplanen sm ekstern evaluatr ii. Metde-ntat af Merete Watt Blsen 1

2 2. Indhld Ntatet har t ben at stå på. Det første udgøres af cst-effeectiveness analyser g metder (Levin & MCEwan, 2001). Cst-effectveness analyser har høj prestige i det videnskabelige hierarki; her anvendes naturvidenskabelige metdikker med hårde data sm fx krner g ører, beflkningstal, mv. Resultaterne fremlægges typisk med brug af den statistiske disciplin. Det andet ben er hentet fra evalueringsmrådet; specifikt er der tale m en relativt ung disciplin: anvendelsesrienteret g fkuseret evaluering (Pattn, 2011). I videnskabsteretisk henseende er der tale m det hermeneutiske, scialknstruktivistiske paradigme, hvr data typisk karakteriseres sm bløde g franderlige sm fx hldninger, frventninger, prcesser g lignende. I frbindelse med Uddannelsesplanen er det anbefalelsesværdigt at se på en kmbineret tilgang, hvilket gså sker i mange evalueringsmdeller herunder den, sm hidtil har været anvendt i frbindelse med evalueringen af Uddannelsesplanen. Det centrale er, at evalueringen både ser på prduktivitetsmål: Har en indsats haft en effekt? g på de prcesser, der får en indsats til at føre til præstatiner: Er brugertilfredsheden tilfredsstillende? I metdisk frstand kmbineres de kvantitative prduktivitetsmål med effektivitetsmål, der kan være både kvalitative g kvantitative. Dette indebærer selvfølgelig ngle teretiske g praktiske udfrdringer (Riism, 2006: 30-32). I dette ntat knkretiseres disse udfrdringer, g der præsenteres løsningsstrategier. 3. Afgrænsning Den verrdnede metdiske tankegang i frbindelse med anvendt frskning/evaluering kan sammenfattes i 5 punkter: Skab verblik ver situatinen Anvend teri eller mdel Fkuser indsatsen Implementer indsatsen Reflektér ver prcessen: lær af erfaringen g kvalificér indsatsen iii Eftersm de t tilgange - cst-effectiveness analyse g utilisatin-fcused-evaluatin - giver frskellig vægt til de frskellige led i den generelle evalueringsmdel, gennemgås de t tilgange metdisk - hver fr sig iv. 4. Anbefalinger: Hvrdan kan ntatet anvendes? Det anbefales at læse g anvende ntatet - fr det første v, ved at Beskrive g prblematisere de nuværende g planlagte uddannelsesstrategier i frhld til frmål (se trin A g trin 5) identificere de primære brugere (se trin 3) Metde-ntat af Merete Watt Blsen 2

3 få verblik ver de primære brugeres parathed til at indgå i den planlagte uddannelsesstrategi (se trin B (b.2 g b.3) g trin 4) få verblik ver frvaltningens parathed herunder cst-benefit betragtninger (se trin A + B g trin 1) tage stilling til interventinsmdel eller frandringsteri (se trin D g trin 9) simulere anvendelse af mulige resultater (se trin C g trin 12) fretage en samlet vurdering på basis af vennævnte: Hvrdan gribes arbejdet an med at vurdere uddannelsesstrategier? Hvilke uddannelsesstrategier skal fasthldes? Hvilke ændres? Hvilke eventuelt erstattes af andre? Det anbefales fr det andet, at sætte de individuelle strategier vi, sm man beslutter at arbejde videre med, ind i den større metdiske sammenhæng, der integrerer netp de elementer fra hver tilgang, sm man betragter sm afgørende i frbindelse med den knkrete uddannelsesmæssige strategi eller uddannelsessammenhæng. 5. Cst-effectiveness-analysis definitiner g metdecheckliste Levin g McEwan anvender uddannelsessektren sm udgangspunkt fr diskussin af cst analyser (Levin & McEwan, 2001). De finder, at der er mange definitiner på mrådet, g derfr præsenterer de et resumé af fire tilgange vii. Deres definitiner g vurderinger gengives gennem besvarelse af spørgsmål m hvilke analytiske spørgsmål teknikken besvarer; hvrledes mkstninger måles; hvrledes resultater (utcme) måles; g afslutningsvist: teknikkens styrker g svagheder. A. Cst-effectiveness analyse Analytisk spørgsmål eller prblemstilling Hvilke alternativer kan pstilles givet et specificeret effektivitetsniveau fr de færreste penge? (eller: hvilket højeste effektivitetsniveau kan fås fr et givet beløb/mkstninger?) Eller: Kan det gøres billigere på en anden måde med samme resultat? Mål fr mkstninger Ressurcer måles i penge Mål fr resultater ( utcme ) Her knstrueres effektivitets-enheder Metde-ntat af Merete Watt Blsen 3

4 Teknikkens styrker Den er relativt nemt at anvende Den er nyttig, når der er et enkelt mål eller lille antal mål at vælge imellem Teknikkens svagheder Med mange effektivitetsmål er det vanskeligt at frtlke resultaterne af en cst-effectiveness analyse Vurdering af den generelle værdi af et enkelt alternativ er kun muligt, når t eller flere alternativer sammenlignes B. Cst-benefit analyse Analytisk spørgsmål eller prblemstilling Hvilke alternative muligheder kan findes fr et givet niveau af ydelser på laveste mkstningsniveau? (eller: hvrdan ser højeste niveau af ydelser ud givet øknmisk niveau?) Er frdelene ved et enkelt alternativ større end dets mkstninger? Eller: findes der lige så gde eller bedre alternativer til samme pris? Mål fr mkstninger Den øknmiske værdi af ressurcer Mål fr resultater ( utcme ) Den øknmiske værdi af ydelser Teknikkens styrker Kan anvendes til at vurdere et prjekts abslutte værdi (i mdsætning til csteffectiveness g cst-utility analyser) Cst-benefit analyser tillader sammenligninger af mange frskellige prjekter (uddannelse, sundhed, infrastruktur mv.) Teknikkens svagheder Det er fte svært at anvende penge sm målestk i de mange frskellige uddannelsesmæssige sammenhænge. Metde-ntat af Merete Watt Blsen 4

5 C. Cst-utility analyse Analytisk spørgsmål eller prblemstilling Hvilke alternativer fr de laveste mkstninger findes - givet et vist nytte-niveau? (eller: hvilket højeste nytte-niveau kan pnås fr et givet øknmisk niveau?) Eller: Findes der alternativer til samme pris g med samme eller højere nytte-niveau? Mål fr mkstninger Ressurcer målt i penge Mål fr resultater ( utcme ) Nytte-værdi-enheder Teknikkens styrker Individuelle præferencer, hvad angår effektivitets-enheder, er indbygget Teknikken tillader, at mange effektivitetsmål indbygges i et enkelt nytte-værdi-mål Stakehlder deltagelse i beslutningsprcessen er mulig/kan fremmes med teknikken Teknikkens svagheder Det er vanskeligt at nå knsistente g nøjagtige mål fr individuelle præferencer Værdien af et enkelt alternativ kan ikke vurderes; teknikken er kun anvendelig, såfremt t eller flere alternativer sammenlignes D. Cst-feasibility analyse Analytisk spørgsmål eller prblemstilling Kan et enkelt alternativ udføres inden fr det eksisterende budget? Eller: Finders der alternativer, der kan barberes ned g derved passe ind i det eksisterende budget? Mål fr mkstninger Ressurcer måles i penge Metde-ntat af Merete Watt Blsen 5

6 Mål fr resultater ( utcme ) Nej Teknikkens styrker Tillader alternativer, det ikke er muligt at se brt fra, før end utcme er evalueret Teknikkens svagheder Prjektets værdi kan ikke vurderes, frdi utcme målinger ikke indgår Det nævnes af Levin & McEwan sm den vigtigste pinte, at uanset hvilket teknik, man ønsker at anvende i sine egne undersøgelser, er det et prblem, at der ikke kan generaliseres fra tidligere gennemførte undersøgelser til kmmende undersøgelser. Det siger sig selv, at det er vanskeligt, at anvende resultater fra en anden kntekst (et andet land), en anden målgruppe g et andet histrisk tidspunkt. (Levin & McEwan, 2001: 263). Uddannelsesmrådet repræsenterer et særligt mråde, frdi prblematikken er kmpleks g kmpliceret. Endvidere er der tale m, at der knstant sker frandringer, sm følge af samspillet mellem de samfundsmæssig frandringer viii. Der pstilles en metdisk checkliste fr evaluering af undersøgelser inden fr csteffectiveness analyser. Listen indehlder spørgsmål, sm det vil være relevant at stille i frbindelse med de frskelle mkstnings-studier (Levin & McEwan, 2001: 228 ff): Trin A: Etablering af en beslutningsramme Diskutér g besvar følgende spørgsmål: a.1 Definerer undersøgelsen mhyggeligt undersøgelsesprblemet? a.2 Indgår alternative tilgange? Er årsager g virkninger frbundet på meningsfuld måde? Er der flere eller andre alternativer, der kan indgå? a.3 Hvilken analytisk teknik giver det mening at anvende her? (cst-effectiveness, cst-utility eller cst-benefit?) Metde-ntat af Merete Watt Blsen 6

7 Trin B: Vurdering af mkstninger Diskutér g besvar følgende spørgsmål: b.1 Er alle dele ved hvert alternativ defineret mhyggeligt (dvs. inklusive persnale g hjælpemidler)? Er alt inkluderet i mkstningsvurderingen? b.2 Er målemetderne relevante? b.3 Hvis ikke, er der så en anden analyse, der skal bringes i brug? b.4 Er mkstnings analyserne differentierede, hvad angår de frskellige skalaniveauer? Anvendes det mest egnede mkstnings begreb (fx ttaltal, gennemsnit eller marginale mkstninger) i sammenligningerne? b.5 Kan de mkstninger, der sker i løbet af en årrække, vurderes? Kan tids- g penge-dimensinen vurderes i sammenhæng? Trin C: vurdering af effekter, nytte g frdele Diskutér g besvar følgende spørgsmål: c.1 Er effektivitetsmålet egnet? Ser det brt fra vigtige mål fr resultater eller alternativer, der skal indgå? I tilfælde af frskellige resultat-mål: hvrdan kmmer de i betragtning? (I cst-benefit analysen er det vigtigt, at de inkluderes i analysen.) c.2 Er det eksperimentelle, kvasi-eksperimentelle eller krrelerede evaluerings design tilstrækkeligt til at sikre, at effektivitets estimater (eller effektivitets frdele) respekterer den interne validitet? c.3 Hvis der ikke viser sig frdele ved et eksperiment, et kvasi-eksperiment eller et krrelatinsstudie, er den alternative metdlgi så beskrevet klart? c.4 Er metdikken i cst-utility analysen klart beskrevet (fx hvad angår tildeling af vægte til de variable)? Hvis perspektiv skal undersøgelsen ses fra (frældre, lærere, elever.a.)? c.5 Er der en passende analyse af, hvrdan effekterne vil frdele sig givet andre gruppers perspektiver? c.6 Kan m nødvendigt de frskellige effekter, nytte-værdier g frdele vurderes hver fr sig ver tid? Trin D: Sammenligning af mkstninger g resultater Diskutér g besvar følgende spørgsmål: d.1 Anvendes plysninger/data m mkstninger g effekter til at beregne csteffectivness ratis? Anvendes resultaterne krrekt? Virker det sm m, fejl g Metde-ntat af Merete Watt Blsen 7

8 undladelser kan ændre rangrdenen? Er resultaterne frtlket under hensyntagen til de enkelte mdellers karakteristika? d.2 Er frskelle i estimater mellem alternativer stre nk til at man vil kunne have tillid til at anvende dem sm en basis fr beslutninger? Er der fretaget en sensitivitets-analyse? Hvr rbuste er resultaterne i frhld til de frskellige antagelser m krav til data, krav til de statistiske beregninger, krav til vægtning af frskellige dimensiner eller effektivitetsmål? Trin E: Anvendelse af resultaterne Diskutér g besvar følgende spørgsmål: e.1 I hvilket mfang kan resultaterne generaliseres til den aktuelle kntekst? Kan de generaliseres til andre kntekster? 6. Anvendelsesrienteret g fkuseret evaluering definitiner g checkliste Der findes uendelig mange definitiner af rdet evaluering. I frbindelse med evalueringen af Uddannelsesplanen startede jeg med at anvende følgende definitin: Evaluering er en systematisk retrspektiv vurdering af gennemførelse, præstatin g udfald af ffentlig virksmhed, sm tiltænkes at spille en rlle i praktiske handlingssituatiner (Vedung, 1991) Efterhånden sm mine evalueringer g situatinen mkring Uddannelsesplanen i øvrigt udviklede sig, blev Vedungs definitin uhensigtsmæssig til frdel fr en definitin med et udviklingsrienteret sigte ix. Pattns definitin psitinerer sig i frhld til de almindelige mdeller på mrådet, når han i først sætning, siger, hvad hans definitin ikke gør. Anvendelses-rienteret evaluering går ikke efter et bestemt evalueringsindhld, bestemt mdel, teri eller anvendelse. Det er snarere en prces, der gør det nemmere fr de primære brugere at vælge det mest egnede indhld, mdel, metder, teri g anvendelsesmråde i deres specifikke g knkrete situatin (Pattn, 2011: 5) Et verblik ver de frskellige trin i den anvendelsesrienterede evaluering ses her: Trin 1: Skab verblik g frbered rganisatinen til at gennemføre g anvende resultater fra en anvendelsesrienteret evaluering Trin 2: Skab verblik ver evaluatrs evner g kmpetencer ved anvendelsesrienteret evaluering Metde-ntat af Merete Watt Blsen 8

9 Trin 3: De primære brugere skal identificeres, rganiseres g invlveres Trin 4: Fretag en situatinsanalyse med de primære brugere Trin 5: Evalueringens frmål bestemmer hvem de primære brugere er Trin 6: Overvej g indbyg prcesteknikker, hvis g når det er hensigtsmæssigt Trin 7: Priritér evalueringsspørgsmålene Trin 8: Undersøg m de fundamentale mråder i evalueringen belyses med egnede metder Trin 9: Fkusér på interventinsmdel eller frandringsteri Trin 10: Brug kræfter på at finde egnede metder til at tilvejebringe valide data, der understøtter den anvendelsesrienterede evaluering Trin 11: Sørg fr, at de primære brugere kender diskussinerne m dataindsamlingsmetder g deres knsekvenser Trin 12: Simulér anvendelse af resultaterne hld generalprøve! Trin 13: Fretag dataindsamlingen g vær samtidig pmærksm på, hvrdan data skal anvendes Trin 14: Præsentér data fr de primære brugere. Lyt til brugernes frtlkning g brugernes ptentielle anvendelse af data Trin 15: Udarbejd en evalueringsrapprt, der skal identificere signifikante resultater g øge anvendelse af resultaterne Trin 16: Få de primære brugere til at gøre flere interesserede i at anvende resultaterne Trin 17: Fretag en metaevaluering af den anvendelsesrienterede evaluering: vær pålidelig, find ud af mere g bliv bedre! 6.1 De metdiske trin - detaljeret g uddybet Det følgende bygger på Pattns tanker g anbefalinger (Pattn, 2011). Jeg medtager her - af hensyn min pgave kun dele af hans anbefalinger, af hensyn til målgruppe g frmål med ntatet. Jeg erstatter Pattns referencer enkelte steder med mere kendte referencer (i en eurpæisk sammenhæng). Nå der er sagt, skal gså nævnes, at Pattn ledsager sine punkter med særlige evaluerings anbefalinger til eksterne knsulenter. Trinene udgør anbefalinger med detaljerede retningslinjer til hvad man med frdel kan tænke på g fretage sig, inden evalueringen går videre; der indledes med en eller t præmisser, der frtæller under hvilke frudsætninger, anbefalingerne er givet. Metde-ntat af Merete Watt Blsen 9

10 Trin 1: Skab verblik - g frbered rganisatinen til at gennemføre g anvende resultater fra en anvendelsesrienteret evaluering x Præmisser: Prgrammer g rganisatiner, der er parate til at invlvere sig seriøst i en evaluering, har større sandsynlighed fr at deltage på måder, der frøger anvendeligheden af evalueringen Anvendelse af en evaluering er mere sandsynlig, hvis de nøglepersner, der er invlveret i g påvirket af evalueringen, bliver interesserede i, hvrdan man knkret gennemfører evidens-baserede undersøgelser; hvrdan man tænker i frbindelse med evalueringer (= evalueringsmdeller) g hvrdan man anvender evalueringer Primære pgaver fr frvaltningen: Find ud af, hvad den rganisatin, der betaler fr evalueringen, mener m nyttig g anvendelsesrienteret evaluering Skab verblik ver evalueringens kntekst gør fx følgende: Gennemgå centrale dkumenter g gennemfør interviews med nøglepersner (stakehlders) Etabler en baseline fr evalueringen Find ud af, hvrdan hldningerne til g pfattelsen af evalueringsbegrebet er Når frvaltningen/rganisatinen er klar, start med en wrkshp der vil invlvere nøglepersner, der både kan skabe verblik g pbygge tillid til evalueringen Arbejd sammen med nøglepersnerne når evalueringen skal sættes i gang Benyt den initiale wrkshp sm en mulighed fr at skabe større parathed verfr evalueringen Intrducer de standarder xi, sm evalueringen vil blive gennemført under Med udgangspunkt i de indledende erfaringer mkring arbejdet med centrale nøglepersner skabes et verblik ver, hvad næste skridt skal være g, hvad der er behv fr at gøre fr yderligere at frberede rganisatinen g/eller prgrammet, således at evalueringen kan påbegyndes Metde-ntat af Merete Watt Blsen 10

11 Trin 2: Skab verblik ver evaluatrs evner g kmpetencer ved anvendelsesrienteret evaluering Præmis: At gennemføre en udviklings- g anvendelsesrienteret evaluering kræver en særlig måde at tænke på xii samt beherskelse af særlige faglige teknikker Primære pgaver fr frvaltningen: Skab verblik ver evaluatrs grundlæggende kmpetencer herunder fx: Prfessinel viden g praksiserfaring Systematiske interview-kmpetencer Kmpetence til at fretage en situatinsanalyse Prjektledelse Refleksinskmpetencer Mellemmenneskelige kmpetencer Kulturelle kmpetencer Skab verblik ver evaluatrs lyalitet ver fr prjektet g de mulige udfrdringer, det vil være fr ham/hende Få verblik ver på den ene side evaluatrs substantielle viden g sammenhld det med de faktiske behv i den knkrete evaluering Tilpas evalueringen efterhånden sm prcessen udflder sig Find ud af, m der er brug fr en enkelt evaluatr eller m der er brug fr et team, der spænder ver en flerhed g kmbinatin af kmpetencer Vær/bliv sikker på, at evaluatrerne er frberedte på, at deres effektivitet vil blive vurderet på de primære brugeres anvendelse af evalueringen Metde-ntat af Merete Watt Blsen 11

12 Trin 3: De primære brugere skal identificeres, rganiseres g invlveres Præmis: Identifikatin, rganisatin g anden måde at invlvere de primære brugere på ptimerer den persnlige faktr, sm igen understreger, at en evaluering har større sandsynlighed fr at blive anvendt, hvis de primære brugere invlveres på måder, sm de finder meningsfulde; hvis de frnemmer et ejerskab til evalueringen; hvis de finder spørgsmålene meningsfulde g hvis de er interesserede i resultaterne. De primære brugere er persner, der har en direkte g identificerbar interesse i evalueringen Primære pgaver fr frvaltningen: Identificér g invlvér der primære brugere, der kan karakteriseres ved at være Interesserede Vidende Åbne Har kendskab til vigtige nøglepersner/stakehlders Trværdige Undervisningsparate Dedikeret til evalueringen g villige til at blive kntaktet løbende i evalueringsprcessen Skab verblik ver hvilken rlle de ptentielle, primære brugere har gennem hele evalueringsprcessen Organiser de ptentielle, primære brugere i en arbejdsgruppe (eller i et netværk), der kan tage beslutninger g invlvere sig efter behv Invlvér ptentielle brugere på alle trin af den anvendelsesrienterede evaluering Følg de løbende aktiviteter (mnitrering), interessen fr prjektet, g deltagelsen af de primære brugere - alt sammen fr at give prcessen mere energi, g frudse en stigning i de ptentielle, primære brugere Sørg fr at de seneste tilkmne primære brugere kmmer ind i de etablerede arbejdsgrupper Metde-ntat af Merete Watt Blsen 12

13 Trin 4: Gennemfør en situatinsanalyse med de primære brugere Præmisser: Brug af evaluering er persnafhængigt g knteks afhængig Sandsynligheden fr at anvende evaluering er prprtinal med centrale situatinelle faktrer. Giv derfr evaluatr ansvaret fr at arbejde med de primære brugere med henblik på at identificere, skabe verblik, frstå g handle i frlængelse af særlige situatinelle faktrer, der kan påvirke anvendelsen af evalueringens resultater Primære pgaver fr frvaltningen: Undersøg m prgrammet tidligere har været evalueret eller m der er andre frhld, der er vigtige fr at kunne frstå situatinen g dens sammenhæng. Fx kan man spørge på følgende måde: Hvis fkus er accuntability, kan man interessere sig fr, m ressurcerne er blevet anvendt hensigtsmæssigt fr at pnå de ønskede resultater. Det centrale spørgsmål er: Hvem står til regnskab fr hvem g fr hvad? Hvis fkus er akkreditering, er det centrale spørgsmål: Opfylder prgrammet minimumsstandarder fr akkreditering? [I Uddannelsesplanen kan man interessere sig fr smertegrænsen : Hvad skal der til fr at EU ikke mere vil støtte prgrammet?] Hvis fkus er Appreciative Inquiry, er det centrale spørgsmål: Hvad er det bedste ved prgrammet? Hvis fkus er egenskaber eller kausalitet, skal man anvende lgiske g rigristiske samfundsvidenskabelige metder til at bestemme frhldet mellem prgrammet g de resultater, der viser sig. Hvis fkus er på at pbygge kapacitet, skal den ledsagende evaluering gennemføres med henblik på senere at kunne gøre evalueringen mere systematisk. Hvis fkus er på det kmparative, skal evaluatrer g ptentielle brugere samarbejde m evalueringen. Hvis fkus er på lydighed, skal spørgsmålene handle m verhldelse af regler. Hvis fkus er på ekspert-inddragelse, skal spørgsmål m deres ekspert- eller eliteinfrmant- kriterier fr vurderinger besvares. Hvis fkus er på evalueringstype, skal enten evalueringsspørgsmålet eller evalueringsmdellen defineres. Hvis fkus er på kntekst, skal spørgsmål m plitisk, scial, øknmisk, kulturel g videnskabelig mgivelse besvares. Man kan fx spørge: Hvrdan påvirker denne kntekst prgrammets effektivitet? Hvis fkus er på cst-benefit analyser, er det centrale spørgsmål: hvad er frhldet mellem prgrammes mkstninger g prgrammets utcme udtrykt i krner g ører? Metde-ntat af Merete Watt Blsen 13

14 Hvis fkus er på cst-effectiveness analyser, er det centrale spørgsmål: hvad er frhldet mellem prgrammes mkstninger g prgrammets resultater/effektivitet, når resultater ikke er målt i krner g ører? Hvis fkus er på kriterier, er det centrale spørgsmål: efter hvilke kriterier (fx kvalitet, mkstninger, tilfredshed) skal prgrammet måles? Hvis fkus er på kultur, er det centrale spørgsmål: hvrledes påvirker kulturen (den kulturelle kntekst) prgram prcesser g resultater? Hvis fkus er på beslutningsprcesser, er det centrale spørgsmål: hvilke plysninger er der behv fr i relatin til specifikke fremtidige beslutninger? Hvis fkus er på beskrivelse, er det centrale spørgsmål: hvad skete i prgrammet? (der skal ikke stilles hvrfr spørgsmål i beskrivelser). Hvis fkus er på udviklingsevaluering, er frmålet med prgrammet eller den rganisatriske udvikling at indhente hurtige svar på de situatiner, der hele tiden pstår i stærkt dynamiske g kmplekse systemer under betingelser med str usikkerhed (Pattn, 2011) xiii Hvis fkus er på frskellighed, er det centrale frmål med evalueringen at lade frskellige perspektiver kmme til rde g blive belyst. Ingen enkelt knklusin eller resumerende vurdering anses fr passende. Hvis fkus er på prduktivitet, er det centrale spørgsmål: i hvilken grad er prgrammet effektivt med hensyn til at nå sine mål? Hvrledes kan det blive mere effektivt? Hvis fkus er på effektivitet, er det centrale spørgsmål: kan input reduceres uden at det går ud ver utput? Eller: Kan et større utput fås uden en frøgelse af input? Hvis fkus er på at gøre sig umage, er det centrale spørgsmål: hvr mange indgår i prgrammet på persnalesiden? Hvilke andre dimensiner kan inddrages fr at belyse at gøre sig umage? Hvis fkus er på empverment g evaluering af denne, skal evalueringen udføres på en måde, der styrker deltagernes beslutningsevne g plitiske agenda (Fettermann & Wanderman, 2005 sm citeret hs Pattn, 2011: 184) Hvis fkus er på lighed, er det centrale spørgsmål: Bliver deltagerne behandlet retfærdigt g rimeligt? Hvis fkus er etngrafisk, er det centrale spørgsmål: hvilken kultur eksisterer i prgrammet? Hvis fkus er på hvrvidt prgrammet lader sig evaluere, er det centrale spørgsmål: Er prgrammet klar til en frmel evaluering? Hvrdan er muligheden fr frskellige evalueringstilgange g metder? Hvis fkus er på ekstensitet/mfang, er det centrale spørgsmål: Er prgrammet i stand til at tage sig af hele prblematikken? Hvrdan ser det ud, hvis man sammenligner det nuværende service-niveau g dets virkninger med det service-niveau, der er behv fr g virkningerne heraf? Hvis fkus er på en ydre evaluering, er det centrale, at evalueringen fretages af eksterne g uafhængige specialister fr at øge evalueringens trværdighed. Hvis fkus er på frmativ evaluering, er det centrale spørgsmål: Hvrdan kan prgrammet frbedres? Hvis fkus er på mål, er det centrale spørgsmål: I hvilken udstrækning er prgrammets mål g resultater nået? Hvis fkus er på mål-fri evaluering, er det centrale spørgsmål: I hvilken grad er deltagernes faktiske behv blevet pfyldt? Hvis fkus er på inkluderende evaluering, er det centrale at betne inkludering af stakehlders, at anvende dialg-baserede dataindsamlings Metde-ntat af Merete Watt Blsen 14

15 metder m scial retfærdighed, kulturel pluralisme g vergange. Hvis fkus er på (på)virkninger, er det centrale spørgsmål: Hvad er de direkte g indirekte prgram virkninger ver tid ikke kun i frhld til deltagerne men gså i frhld til større (rganisatriske) systemer g samfundet? Virkningsevaluering mfatter fte fkus på bestemmelsen af, hvrvidt resultaterne faktisk kan være frårsaget af interventinen. Hvis fkus er på implementering, er det centrale spørgsmål: I hvilket mfang blev prgrammet implementeret sm det var planlagt? Hvad skete der undervejs, sm der er behv fr at se på fremver? Hvis fkus er på input, er det centrale spørgsmål: Hvilke ressurcer, penge, persnale, faciliteter, teknlgi mv.) haves g/eller er nødvendige? Hvis fkus er på intern evaluering, er det centrale, at prgram-ansatte gennemfører evalueringen. Hvis fkus er på interventinsrienteret evaluering, er det centrale, at evalueringen skal designes til at understøtte prgrammets ønskede resultater. Hvis fkus er på viden, er det centrale spørgsmål: Hvad kan læres af erfaringerne med dette prgram? Af resultaterne? Hvad kan indgå i fremtidige prgrammer? Hvis fkus er på Lgical Framewrk Apprach, er det centrale at specificere: mål, frmål, utput g aktiviteter g ledsagende antagelser xiv. Hvis fkus er på lngitudinale studier, er det centrale spørgsmål: Hvad sker med prgrammet g deltagerne ver tid? Hvis fkus er på metaevauering, er det centrale spørgsmål: Blev evalueringen vel-gennemført? Er det værd at anvende? Opfyldte evalueringen de prfessinelle krav g standarder? Hvis fkus er på missin, er det centrale spørgsmål: I hvilken grad har prgrammet pfyldt sin verrdnede missin? Hvr gdt understøtter de frskellige afdelingers individuelle prgrammer den verrdnede missin? Hvis fkus er på mnitrering, er det centrale at løbende indsamle g analysere data. Hvis fkus er på mnitrering g evaluering (fte mtalt sm M&E), er det centrale at integrere de t dimensiner. Hvis fkus er på behvs-vurdering, er det centrale spørgsmål: Hvad har klienter behv fr g hvrledes kan deres behv pfyldes? Hvis fkus er på behvs-baseret, se mål-fri evaluering. Hvis fkus er på nrmer (i andre grupper), er det centrale at sammenligne med en specifik nrm eller en specifik referencegruppe. Hvis fkus er på resultater, er det centrale spørgsmål: I hvilken grad nås de ønskede resultater? Hvad er effekten af prgrammet på klienterne eller deltagerne? Hvis fkus er på participatrisk evaluering, er det centralt at inkludere alle ptentielle brugere i evalueringen. Hvis fkus er på persnale evaluering, er det centrale spørgsmål: Hvr effektivt udfører persnalet deres pgaver med henblik på at nå de mål, sm de skal nå? Hvis fkus er på prcesser, er det centrale at evaluere de aktiviteter g hændelser, der sker sm del af implementering: Hvad plever deltagerne i prgrammet? Hvad er styrker g svagheder i de daglige peratiner? Hvrdan kan disse prcesser frbedres? Hvis fkus er på prdukter, er det centrale spørgsmål: hvad er mkstninger, hvad er nytte-værdien g, hvrdan ser markedet ud fr et specifikt prdukt? Metde-ntat af Merete Watt Blsen 15

16 Hvis fkus er på det at spørge, er det centrale spørgsmål: Hvad ønsker de ptentielle brugere at vide, sm ville kunne gøre en frskel fr, hvad de fretager sig? Evalueringen besvarer spørgsmål i stedet fr at fretage vurderinger. Hvis fkus er på realistisk evaluering, er det centrale spørgsmål: Hvilke underliggende eller bagvedliggende mekanismer er der i prgrammet? Hvilke (bagvedliggende) værdier medvirker til, at prgrammet kan anvendes i sciale sammenhænge? Hvad virker fr hvem, under hvilke mstændigheder, på hvilke mråder g hvrdan sker det? (Pawsn & Tilley, 2005). Hvis fkus er på RealWrld evaluatin, er det centrale spørgsmål: Hvrdan kan en evaluering fretages under hensyn til budgetter, tid, data g plitiske betingelser i øvrigt? (Bamberger, Rugh & Mabry,2006; efter Pattn, 2011: 186) Hvis fkus er på summativ evaluering, er det centrale spørgsmål: Skal prgrammet frtsætte? Hvis JA, på hvilket niveau? Hvad er den verrdnede værdi af prgrammet? Hvis fkus er på systemet, er det centrale at anvende systemtænkning, begreber, perspektiver g tilgange sm ramme fr evalueringen. Hvis fkus er på terier m scial frandring, er det centrale at se på vergange g sammenhænge mellem input, aktiviteter, krtsigtede resultater g langsigtede resultater. Hvis fkus er på transfrmativ evaluering, er det centrale at se på de frskellige mennesker i evalueringen på en måde sm er etisk respektfuld ver fr deres kultur, perspektiver, plitiske g øknmiske realiteter, sprg g samfunds-pririteringer. Hvis fkus er på anvendelsesrienteret evaluering, er det centrale spørgsmål: Hvilke plysninger er der behv fr, g hvilke infrmatiner ønskes af de primære brugere? Hvilke af disse plysninger vil rent faktisk blive anvendt til at frbedre prgrammet g i beslutningsprcessen? xv Identificér faktrer, der kan understøtte anvendelsen af en evaluering Undersøg m der er mulige barrierer eller mdstand md brug af resultaterne xvi Skab klarhed ver de ressurcer, der er til evalueringen Identificér kmmende beslutninger, deadlines eller andre tidspunkter, sm evalueringen skal pfylde fr at kunne anvendes. Frlang at evaluatr er realistisk hvad angår terminer g kritiske deadlines Skab verblik ver ledelsespbakning g ledelsens åbenhed ver fr evalueringer Metde-ntat af Merete Watt Blsen 16

17 Skab verblik ver evalueringens plitiske kntekst g undersøg hvrdan plitiske faktrer kan påvirke brugen af evalueringen Skab verblik ver, hvad evaluatrs psitin sm intern eller ekstern knsulent i evalueringen betyder eller m kmbinatiner af interne-eksterne skal fretrækkes Skab verblik ver, hvrdan det mest egnede evalueringsteam ser ud, således at de nødvendige kmpetencer, ekspertise, trværdighed g kulturelle kmpetencer er til stede Vær pmærksm på følgende t frhld: Handlinger dvs. pgaver, der skal udføres, g Hldninger dvs. persnlige eller interpersnelle frhld, der understøtter eller mdarbejder pgavernes gennemførelse Risik analyse: skab verblik ver Risici hvad angår ideer g prjekt-prblemer Implementerings risici Resultat risici Frtsæt med at skabe verblik ver den viden, sm evalueringen frembringer g de erfaringer, sm de ptentielle primære brugere erhverver sig STOP OP g betragt de første 4 trin på listen, vurdér deres resultater g de måder, sm de frskellige dele interagerer på Fretag en verrdnet situatinsanalyse: Hvr gdt passer evalueringsteamets kapacitet med rganisatinens parathed g behv fr evaluering med de ptentielle primære brugeres parathed til at gå videre med evalueringspgaven? Metde-ntat af Merete Watt Blsen 17

18 Trin 5: Evalueringens frmål bestemmer hvem de primære brugere er Præmis: Frmålet med den anvendelsesrienterede evaluering er, at de primære brugere anvender den. Primære pgaver fr frvaltningen: Overvej alternative frmål sammen med de primære brugere fx: Overvej følgende: Hvrdan kan evalueringen bidrage til en frbedring af prgrammet? Overvej følgende: Hvrdan kan perspektivet fra en summativ evaluering bidrage til at der kan træffes større beslutninger m prgrammet? Overvej følgende: Hvrdan kan prgrammets trværdighed øges? Overvej følgende: hvrdan en mnitrering kan anvendes? Overvej hvrdan prgrammet (her: Uddannelsesplanen generelt g specifikt uddannelsesstrategier i frhld til særlige mråder) kan anvendes i et udviklingsperspektiv Overvej hvrdan evalueringen kan bidrage med ny g anvendelsesrienteret viden Fretag en priritering mellem de frskellige evalueringsfrmål Metde-ntat af Merete Watt Blsen 18

19 Trin 6: Overvej g indbyg prcesteknikker, hvis g når det er hensigtsmæssigt Præmis: De prcesser, der anvendes i frbindelse med gennemførelsen af en evaluering, har betydning fr dem, der er invlveret i evalueringen Primære pgaver fr frvaltningen: Overvej de frskellige mulige prcesteknikker sammen med de primære brugere Overvej m eller hvr meget evalueringstankegange kan kmme til at præge rganisatinskulturen/frvaltningskulturen sm en del af den gennemførte evaluering Overvej hvrdan evalueringen gennemføres, hvem der er invlveret g m situatinen kan medføre en øget frståelse af parternes gensidige hldninger til hinanden Overvej muligheden fr at anvende evalueringsprcessen til at understøtte g frstærke prgrammets interventiner Overvej ptentielle virkninger af de metder, der anvendes til dataindsamlingen; deres effekter g reaktinerne herpå skal tydeliggøres (det handler m gså at være pmærksm på knsekvenser af knsekvenser xvii ) Overvej måder sm evalueringen kan gennemføres på g sm vil medføre øget viden, færdigheder, tillid, beslutningskraft g en frnemmelse af ejerskab blandt dem, der er invlveret i evalueringsarbejdet, i prgrammet g gså blandt dem, der financierer evalueringen g prgrammet Overvej hvrdan evalueringen kan bidrage til såvel prgrammet sm rganisatinens udvikling Repetér betragtninger m bekymring, frbehld, skænderier, mkstninger g ptentielle psitive g negative effekter ved at gøre brug af prcesteknikker i evalueringen Metde-ntat af Merete Watt Blsen 19

20 Undersøg frhldet g samspillet mellem ptentielle prces-data g resultatdata Priritér indsamling af prces-data i evalueringen g planlæg at indbygge denne teknik i designet Trin 7: Priritér evalueringsspørgsmålene Præmis: Ingen evaluering kan se på alt. Der skal fretages pririteringer. Fkus er her på den prces, der fører til at pririteringer kan faciliteres. Primære pgaver fr frvaltningen: Anlæg kriterier fr gde anvendelsesrienterede evalueringsspørgsmål dvs. anvend et klart sprg, krte rd, psitive frmuleringer (dvs. undgå ikke g andre negatiner), få sætninger, tydelige begrebsdefinitiner, enkle skalaer med relativt få kategrier, en neutral- eller ved-ikke kategri (hvis det er muligt). Inkludér de særlige frhld, sm undersøgelsen handler m, spørgsmål m handlinger g hldninger, g baggrundsfrhld. Undersøg m spørgsmålene kan frstås, m spørgsmålene kan besvares, m spørgsmålene vil blive besvaret, hvrdan andre har stillet spørgsmål m det samme, hvilke spørgsmål andre har stillet m samme emne g prblematik, hvad andre spørgeskemaundersøgelser anbefaler at gøre eller ikke gøre, hvrdan din planlagte fremgangsmåde vil virke (dvs. fretag en frprøve) xviii. Vær pmærksm på de frbehld, sm de primære brugere har i frbindelse med pririteringen af evalueringsspørgsmålene Metde-ntat af Merete Watt Blsen 20

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere