009 Præstemarkshusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "009 Præstemarkshusene"

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL REGNSKAB FOR Af de efterfølgende sider fremgår regnskab for indeholdende årets resultatopgørelse samt status pr Afdelingens driftsresultat for udgør, som nedenfor nævnt et overskud på kr Resultatet fremkommer hovedsageligt af følgende årsager: BUDGET- KONTO AFVIGELSE ÅRSAG Offentlige og andre Lavere ejendomsskat da der ikke har været den forventet stigning faste udgifter samt mindre fald i grundværdi. Lavere enhedspris pr. renovationsenhed. Variable udgifter Flere syn og opfølgning fra områdeleder end budgetteret modsvaret af mindre behov for vedligeholdelse og reparationer. Mindreforbrug på konto 116. Der er overført aktiviteter som udskiftning af faldstammer og hæk til Ydelse/afskrivning på Besparelse som følge af omlægning af lån. forbedringsarbejder og ombygning Renter Der blev budgetteret med en lav rente i lyset af den økonomiske krise. Det fortsat faldende renteniveau igennem året har dog givet kursgevinster, hvilket har ført til et højere afkast end budgetteret. Andre indtægter Korrektioner tidligere år. Øvrigt Mindre afvigelser øvrige poster. Resultat som er anvendt til afvikling af underskud samt til afskrivning på forbedringsarbejder.

2 REGNSKAB FOR AFDELING: 9 Præstemarkshusene 1/1-31/ Boligselskab: Afdeling: Tilsynsførende kommune: LBF-NR.: Kommunenr.: 265 NAVN: Boligselskabet Sjælland Præstemarkshusene Roskilde Kommune ADRESSE: Parkvænget 25 Præstemarksvej 49-67, Rådhuset 4000 Roskilde Solvænget 4-24, 1-43, 4000 Roskilde Ternevej Roskilde TELEFON NR: FAX NR.: E-POST: Lejemål Antal lejemål á lejemålsenheder Side 2 Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 Bruttoetageareal i alt m² Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0 Garager/Carporte 0 1/5 0 Lejemålsoplysninger i alt Matrikel nr.: 1bc,1am,1bb,1al,1ba,1ak,1aø,1ai,1aæ,1ah,1az,1ag,1ay,1af,1ax,1ae,1av,1ad,1bo,1ac,1bn 1ab,1bm,1bl,1bk,1bi,1bh,1bg,1bf,1be,1bd,1b,1aa,1f,1g,1h,1i,1k,1l,1m,1n,1o,1p,1q,1ø,1æ, 14z,1y,1x,1v,1u,1t,1s,1r Matrikel tekst: Nymarken, Roskilde jorder BBR-ejendomsnr.: ,093787,093795,093809,093817,093825,093833,093841,093868,093876, ,093906,093914,093922,093930,093949,093957,093965,093973,093981,094007,094015,094023,094031,094058, ,094082,094090,094104,094112,104924,104940,104967,104975,104991,105017,105025,105041,105076,105092, ,082483,082505,082521,082556,082572,082599,082602,082629,082645, Skæringsdato, byggeregnskab/drift Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato for eller overtagelsesdato Støtteart: lejemål i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i tæt/lavt byggeri

3 Side 3 REGNSKAB FOR AFDELING: 9 Præstemarkshusene 1/1-31/ Skriv Ja/ Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Ja Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Ja Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel Ja El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Ja Central varme eget anlæg. Fast brændsel/olie Central varme eget anlæg. Naturgas Ovne El paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 864,07 Lejeforhøjelse: Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 72,05 Forhøjelse pr. m² i % 9,1 Forhøjelse i alt på årsbasis

4 REGNSKABSPRAKSIS Side 4 REGNSKABSGRUNDLAG Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov med de tilpasninger som følger af de særlige regnskabsbestemmelser i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. og i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før. GENERELT Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, baseret på følgende kriterier: Ydelsen har fundet sted inden regnskabsårets udløb Prisen for ydelsen er fastlagt Indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Generelt tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. NETTOKAPITALUDGIFTER Nettokapitaludgifter udgør afdelingens ydelser vedrørende såvel den eksisterende som den afviklede prioritetsgæld med fradrag af diverse tilskud, herunder ydelsessikring fra staten. Ydelser vedrørende afviklede prioriteter overføres med en del til boligorganisationens dispositionsfond og del til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationsbidraget fastsættes på budgetteringstidspunktet på grundlag af de forventede faktiske administrationsudgifter. Administrationsbidraget udgør det samme beløb pr. lejemålsenhed, samt et grundbeløb. HENLÆGGELSER Der foretages samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse af bygningsdele, installationer og til hovedistandsættelse af afdelingens ejendom. Henlæggelserne fastsættes udfra en konkret vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsesstand på basis af særskilt udarbejdede vedligeholdelsesplaner. Herudover henlægges årligt beløb til istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning samt til tab ved fraflytning. RENTER AF MELLEMREGNING MED BOLIGORGANISATIONEN Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler. Forrentning af mellemværende er sket med en rentesats, opgjort som et beregnet gennemsnit af opnået netto renter på fælles forvaltede midler mv.

5 ANLÆGSAKTIVER Side 5 Ejendommen måles til den oprindelige anskaffelsessum med tillæg af eventuelle tilbygninger eller moderniseringsarbejder. Er ejendommen finansieret helt eller delvis ved indekslån, indregnes indekseringen i værdien af ejendommen. Forbedringsarbejder måles til anskaffelsespris med fradrag af tilskud, akkumulerede afdrag på eventuelle lån eller med fradrag af afskrivninger. Den del af udgiften til forbedringsarbejder, der ikke finansieres ved ekstern låneoptagelse, afskrives over en periode på højst 10 år. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger med fradrag af eventuelle tab. Eventuelle uerholdelige fordringer afskrives på det tidspunkt, hvor inkassoadvokat har meddelt, at fordringen anses for tabt. Eventuelle tab udover afdelingens henlæggelser resultatsføres. AFSKRIVNINGSKONTO FOR EJENDOM Opsparing ved nedbringelse af prioritetsgæld bogføres som indestående på afskrivningskonto i tilknytning til den oprindelige prioritetsgæld. BUDGET Budgettallene er godkendt på afdelingsmødet, men ikke revideret af revisor.

6 Side 6 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Målerpasning Bidrag til selskabet: * Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: A-Indskud G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved flytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

7 Side 7 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget Konto Note EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: (konto 303.1) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning -245 Dækket af henlæggelser Afvikling af: Underskud fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud der anvendes til: Afvikling af opsamlet underskud Afvikling af underfinansiering UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Almene familieboliger Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedr.lejemål Vedligeholdelse råderet * Renter ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 * Korrektioner vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

8 Side 8 Konto Note STATUS PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Regnskab 2012 Regnskab Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Forbedringsarbejder: * Forbedringsarbejder m.v ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje inkl. varme Indflytter Råderet/forandringer * Uafsluttet forbrugsregnskab * Fraflytninger Afdragsordning Afsluttet forbrugsregnskab. Antenne Andre debitorer Likvide beholdninger: Tilgodehavende hos selskabet OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

9 Side 9 STATUS PR. 31. DECEMBER 2012 Konto Note Regnskab 2012 Regnskab 2011 PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat HENLÆGGELSER - OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 409 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: Forhøjet beboerindskud ved genudlejning Driftsstøttelån: Andre driftsstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttet forbrugsregnskab * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

10 Side 10 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Konto NETTOKAPITALUDGIFTER: Prioritering ved nominallån: Andel til selskabets dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) RENOVATION: Renovation iflg. skattebillet Container ADMINISTRATIONSBIDRAG: Administrationsbidrag kr pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Honorar, varmeregnskab, kr. 110 pr. lejemål Honorar, vandregnskab, kr. 280 pr. lejemål Honorar, el regnskab, kr. 120 pr. lejemål Grundbidrag RENHOLDELSE: Driftsaftale, områdeledertimer og områdeass Driftsaftale, synstimer Driftsaftale, grønne timer Driftsaftale, blå timer Energitimer Fælles drift ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE: Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg

11 Side 11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget Konto PL. OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSER: Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Øvrige bygningsdele og anlæg DIVERSE UDGIFTER: Kontingent BL LejlíghedsAvis Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Boligselskabet uddannelsesfond, pr. lejemål kr Kursus afdelingsbestyrelsen Juridisk assistance Diverse udgifter Afsat til uforudsete udgiftsstigninger PL. OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSER: Samlet henlæggelse = pr. m² ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING): Samlet henlæggelse =pr. m² RENTER: Renter af mellemregning Øvrige renter KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR: Regninger tidl. År. Anden afd Provenue omlagt lån Renovation tidl. år Forhøjet indskud Vandskade dækket af forsikring

12 Side 12 NOTER TIL BALANCE Regnskab Regnskab Konto FORBEDRINGSARBEJDER M.V.: Tag/badeværelser, jfr Afdraget tidligere år Tilgang ved omlægning af lån Årets afdrag Dræn, jfr Tilskud fra Landsbyggefonden Indfriet lån Nyt lån Tilgang ved omlægning af lån Afskrevet tildligere år Årets afskrivning Afdraget tidligere år Årets afdrag Gammel tagudskiftning, jfr Afdraget tidligere år Årets afdrag Køkkener, jfr Afdraget tidligere år Årets afdrag Skimmelsvampesag Del af årets overskud Årets afskrivning Varmemålere Del af årets overskud Terrassedøre Tilgang Årets afdrag Helhedsplan Tilgang Afgang skimmelsvampesag Saldo ultimo UAFSLUTTET FORBRUGSREGNSKAB: Vand Varme Saldo ultimo MELLEMREGNING MED FRAFLYTTERE: Fraflytninger, heraf til inkasso kr Saldo ultimo

13 Side 13 NOTER TIL BALANCE Regnskab Regnskab Konto PL. OG PERIODISK VEDL. OG FORNYELSER: Saldo primo Anvendt i årets løb Budgetmæssig henlæggelse Saldo ultimo Henlæggelse pr. m2 pr ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING): Saldo primo Anvendt i årets løb Budgetmæssig henlæggelse Saldo ultimo TAB VED FRAFLYTNINGER: Anvendt i årets løb, konto Budgetmæssig henlæggelse Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT: Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssigt afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo ultimo UAFSLUTTET FORBRUGSREGNSKAB: Varme Vand Saldo ultimo SKYLDIGE OMKOSTNINGER: Øvrige gældsposter Afsatte beløb byggeregnskab A & G indskud og afviklede prioriteter: Mellemregning, kreditorer Beboerindskudslån Saldo ultimo

14 Side 14 PÅTEGNINGER Forretningsførerens påtegning Bo Jørgensen Direktør Gitte Kristensen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sjælland, afdeling Præstemarkshusene for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om af almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik, jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

15 Side 15 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk, den / 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Torben Nørskov Jensen statsautoriseret revisor AFDELINGSBESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående regnskab for 2012 er godkendt. Roskilde, den / 2013

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 500 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14)

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Almene boligorganisationer Regnskabsår 2014 1(14) Regnskabsperiode fra 1. januar 2014 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31. december 2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2010-30. juni 2011 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail :

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600. Telefon : Telefax : E mail : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2009-30. juni 2010 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere