Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes."

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV ) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Påstande Klager KRIFA har nedlagt påstand om, at den mellem parterne indgåede fagoverenskomst for transport 2, stk. 1, skal forstås således, at flexkørsel på timeløn, i daglig tale OST-kørsel, skal ske til satsen for chauffør persontransport. Indklagede KA har nedlagt påstand om, at den mellem parterne indgåede fagoverenskomst for transport skal forstås således, at satsen for taxikørsel i 2, stk. 1, skal anvendes ved aflønning af såvel flexkørsel som OST-kørsel på timeløn, der udføres i motorkøretøjer, som er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Sagens behandling Voldgiftssagen er mundtligt behandlet på Trinity, Fredericia den 25. november 2014 med Søren Fibiger, KRIFA, Jørgen Boiskov Hansen, KRIFA, Preben Jakobsen, KA og Michael Folkersen, KA som partsudpegede voldgiftsmedlemmer og undertegnede fhv. retspræsident Niels Waage som formand og opmand. Der blev givet forklaringer af arbejdsmarkedskonsulent Jacob Kappelgaard Toft, KRIFA og direktør Karsten Høgild, KA. Efter bevisførelse, procedure og de partsudpegede medlemmers votering tilkendegav opmanden med en nærmere begrundelse, at indklagede ved en opmandskendelse ville få medhold i sin påstand, således at det i kendelsen ville blive fastslået, at den mellem parterne indgåede fagoverens-

2 komst for transport skal forstås således, at satsen for taxikørsel i 2, stk. 1, skal anvendes ved aflønning af såvel flexkørsel som OST-kørsel på timeløn, der udføres i motorkøretøjer, som er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. De partsudpegede medlemmer afsluttede herefter sagen forligsmæssigt i overensstemmelse med denne tilkendegivelse og aftalte, at tilkendegivelsen i skriftlig form parterne imellem skal tillægges virkning som en kendelse. Overenskomstgrundlaget 1 i overenskomst vedr. taxiområdet mellem KA og KRIFA var sålydende: Overenskomstens område Denne overenskomst er gældende for taxikørsel. Herved forstås erhvervsmæssig personbefordring (Taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Dog i særlige tilfælde op til 15 personer føreren medregnet. Jf Lov om taxikørsel m. v. 1, stk. 1, 2 og 3. Taxioverenskomsten mellem KA og KRIFA indeholdt følgende bestemmelse i 1: 1 Dækningsområde: Denne overenskomst dækker taxikørsel, sygetransport og handicapkørsel. Transportoverenskomsten mellem KA og KRIFA indeholdt en fagoverenskomst for transport og en fagoverenskomst for taxi. Fagoverenskomsten for transport indeholdt bl. a. følgende bestemmelser: 1 Dækningsområde Denne fagoverenskomst dækker chauffører, lager- og chaufførmedhjælpere, busstewardesser og guider 2 Lønbestemmelser Mindste timeløn pr. 1/3-04 pr. 1/3-05 pr. 1/3-06 Stk. 1. Mindsteløn Chauffører -godstransport kr. 104,10 kr. 106,10 kr. 108,10 Chauffører turist kr. 106,65 kr. 108,65 kr. 110,65 Chauffører rute kr. 106,65 kr. 108,65 kr. 110,65 Lager- og chaufførmedhjælpere, stewardesser og guider kr. 101,00 kr. 103,00 kr. 105,00 2

3 Fagoverenskomsten for taxi indeholdt bl. a. følgende bestemmelser: 1 Dækningsområde Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere beskæftiget med taxikørsel, sygetransport og handicapkørsel. 2 Lønbestemmelser Mindste timeløn pr. 1/3-04 pr. 1/3-05 pr. 1/3-06 kr. 99,70 kr. 101,70 kr. 103,70. De to nævnte fagoverenskomster blev lagt sammen i parternes transportoverenskomst , som bl. a. indeholdt følgende: 1 Dækningsområde Denne overenskomst er gældende for medarbejdere, der udfører arbejde inden for gods- og persontransport samt hermed beslægtede opgaver. KAPITEL 1. TIMELØNSKØRSEL 2 Lønforhold Timelønnen i denne fagoverenskomst er mindstelønninger, og den personlige løn fastsættes i henhold til reglerne herom i hovedoverenskomstens 4 stk. 2. Stk. 1. Mindsteløn Mindste timeløn pr. 1/3-07 pr. 1/3-08 pr. 1/3-09 Chauffører godstransport kr. 111,25 kr. 114,00 kr. 116,25 Chauffører persontransport kr. 114,00 kr. 116,75 kr. 119,00 Chauffører taxi kr. 107,00 kr. 109,75 kr. 112,00 Lager- og chaufførmedhjælpere, busstewardesser og guider kr. 108,25 kr. 111,00 kr. 113,25 Det er oplyst, at ordlyden af overenskomstens 2, stk. 1, er videreført uændret (bortset fra regulering af timelønsbeløbene) ved overenskomstfornyelserne i 2010 og Lovbestemmelser mv. Lov nr. 329 af 14. maj 1997 om taxikørsel indeholdt følgende bestemmelse i 1. Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil, medmindre det benyttede køretøj udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, jf. lov om buskørsel. 3

4 Stk.2. Erhvervsmæssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk område med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af trafikministeren. Stk.3. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter trafikministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nævnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel. Lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 om taxikørsel indeholder følgende bestemmelse i 1: Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil. Stk. 2. Erhvervsmæssig personbefordring, der udelukkende udføres inden for dansk område med et motorkøretøj, der er indregistreret i udlandet, kan alene udføres i henhold til international aftale eller regler fastsat af transportministeren. Stk. 3. Den, der har tilladelse til taxikørsel og tillige har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov om buskørsel, kan efter transportministerens godkendelse i stedet for et motorkøretøj af den i stk. 1 nævnte størrelse anvende et motorkøretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer føreren medregnet til den i denne lov omhandlede kørsel. Denne bestemmelse fik sin nugældende affattelse ved lov nr. 633 af 14. juni 2011 om ændring af lov om taxikørsel m.v. Af bemærkningerne til forslaget til denne lovændring fremgår bl. a. følgende: 1. Lovforslaget formål og baggrund Der har i en længere periode været stor fokus på taxierhvervets bekymring for, at de såkaldte EP-tilladelser (»EP«henviser til erhvervsmæssig persontransport) har indflydelse på taxivognmændenes forretning ved at skabe konkurrenceforvridning. Fra taxierhvervets side har der været peget på, at forskellene i konkurrenceforholdene kan have en række negative konsekvenser for taxivognmændenes økonomi, hvorfor flere taxivognmænd er ophørt med at drive taxiforretning, specielt i tyndt befolkede områder. Kommunerne, regionerne og trafikselskaberne finder, at ordningen med EPtilladelser er en velfungerende ordning. Lovforslaget indebærer, at administrationen af de såkaldte EP-tilladelser, der i dag administreres efter buskørselsloven, flyttes til taxiloven. Det drejer sig om tilladelser, som omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 perso- 4

5 ner, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Tilladelserne foreslås fremover benævnt som»tilladelser til offentlig servicetrafik«. Lovforslaget har til formål dels at give mulighed for en decentral behovsvurdering også på området for tilladelser til offentlig servicetrafik, i det omfang kommunerne ønsker det, dels at tilstræbe en konkurrencemæssig ligestilling mellem tilladelser til offentlig servicetrafik og taxitilladelser, hvor dette er praktisk muligt. Herved sikres endvidere en præcisering af hjemmelsgrundlaget for tilladelser til offentlig servicetrafik. Ifølge forslaget skal der stilles energi- og miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, i lighed med køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Ifølge forslaget skal der endvidere stilles de samme uddannelsesmæssige krav, der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer, til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. Lovforslaget indfører, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med antallet af tilladelser til taxikørsel. Fastsættelsen sker ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område, herunder i forhold til såvel taxibetjeningen som den offentlige servicetrafik. Ved at sætte et loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik vil en kommunalbestyrelse kunne vælge at sikre taxierhvervet en større andel af den samordnede kørsel, som trafikselskabet lader udføre. Endelig indebærer forslaget, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte krav til beklædning af førere af taxier. Kravet indføres for at sikre og fastholde en høj kvalitet inden for taxierhvervet og for at lette genkendeligheden af førere. 2. Gældende ret Efter taxilovens 1 kræves der tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring med personbiler (køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet). Dette gælder dog ikke køretøjer, der udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel. Busloven regulerer erhvervsmæssig personbefordring med busser (køretøjer indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet) og stiller også krav om tilladelse hertil. Alle former for rutekørsel kræver endvidere tilladelse efter lov om trafikselskaber. Rutekørsel er i 19 i lov om trafikselskaber defineret som regelmæssig befordring af personer med motorkøretøj i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Er rutekørslen åben for alle, betegnes denne som»almindelig rutekørsel«. Ved almindelig rutekørsel forstås endvidere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lignende. 5

6 En virksomhed kan ansøge Trafikstyrelsen om udstedelse af en EP-tilladelse. En EP-tilladelse er en tilladelse efter busloven, som alene omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. For at få udstedt en EP-tilladelse skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har kontrakt om udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab. Den almindelige rutekørsel, der udføres for trafikselskaberne på grundlag af en EP-tilladelse, er dels den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, dels den samordnede kørsel, dvs. handicapkørsel, patientkørsel, lægekørsel og teletaxa- eller telebustrafik i det samme bestillingssystem. Kørslen kan også udføres af taxier med taxitilladelse og af busser med tilladelse efter busloven. Buslovgivningen giver ikke mulighed for at stille energi- og miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af EP-tilladelser, eller for at stille uddannelsesmæssige krav til førere af disse køretøjer. Der er ikke i taxilovgivningen krav til taxichaufførers beklædning. Visse bestillingskontorer har dog på eget initiativ indført bestemmelser om chaufførernes beklædning. 3. Lovforslaget i hovedtræk 3.1. Tilladelse til offentlig servicetrafik Det foreslås, at der i taxiloven indføres en ny tilladelsestype,»tilladelse til offentlig servicetrafik«. Tilladelsen giver indehaveren ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Der kan ikke på grundlag af den nye tilladelsestype udføres andre former for erhvervsmæssig personbefordring. Der vil med forslaget blive skabt en klar opdeling af køretøjer omfattet af taxiloven og køretøjer omfattet af busloven. Den usikkerhed, der er både hos lokale og regionale myndigheder og hos vognmandsvirksomhederne på bus- og taxiområdet om de to loves anvendelsesområder, vil således blive fjernet. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med fastsættelse af antallet af taxitilladelser. Fastsættelsen foreslås at ske ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, om der er behov for en antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik og i givet fald, hvor stort antallet af tilladelser skal være. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilladelser til offentlig servicetrafik giver et problem i udkantsområderne, kan de lægge loft på antallet af disse tilladelser. Omvendt hvis der ikke vurderes at være problemer i udkantsområderne, eller hvis problemerne ikke vurderes at have meget at gøre med antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at lægge loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. 6

7 I modsætning til taxitilladelser, som har en geografisk begrænsning inden for en kommunes område, kan en tilladelse til offentlig servicetrafik anvendes til kørsel inden for et trafikselskabs område. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen forhandler med Regionsrådet inden fastsættelsen af antallet af tilladelser til offentlig service trafik. Kommunalbestyrelsen skal indberette en eventuel antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik til transportministeren, der herefter vil kunne udstede tilladelser. Udstedelse af den nye tilladelsestype efter taxiloven og tilsyn hermed foreslås bibeholdt i Transportministeriet... Opmandens begrundelse Parternes overenskomst vedr. taxiområdet indeholdt en bestemmelse om dækningsområdet, der nøje svarede til den dagældende taxilovs dækningsområde. Efter bestemmelsen dækkede overenskomsten taxikørsel, og det fremgik af overenskomstens udtrykkelige ordlyd, at man herved forstod erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Det fremgik endvidere af bestemmelsen, at overenskomsten i særlige tilfælde dækkede personbefordring med et motorkøretøj indrettet til befordring af op til 15 personer, føreren medregnet. Denne undtagelsesbestemmelse svarer fuldstændig til den dagældende taxilovs 1, stk. 3, og må således antages at være indsat i overenskomsten med henblik på at sikre, at overenskomstens dækningsområde i alle tilfælde var sammenfaldende med lovens dækningsområde. Det lægges imidlertid efter direktør Karsten Høgilds forklaring til grund, at undtagelsesbestemmelsen ikke har haft nogen praktisk betydning. Det må herefter antages, at overenskomstens dækningsområde i alt væsentligt omfattede erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Der er ikke forelagt voldgiftsretten oplysninger om overenskomstforholdene fra 1999 til 2001, men det er oplyst, at dækningsområdet for parternes taxioverenskomst var taxikørsel, sygetransport og handicapkørsel, jf. overenskomstens 1. I mangel af oplysninger om baggrunden for, at dækningsområdet i overenskomsten var formuleret anderledes end i overenskomsten, lægger opmanden til grund, at der ikke indholdsmæssigt var sket andre ændringer, end at handicapkørsel udtrykkeligt blev tilføjet overenskomstens dækningsområde. Dækningsområdet for fagoverenskomsten for taxikørsel i parternes transportoverenskomst var formuleret nøjagtig som dækningsområdet for taxioverenskomsten Mindste- 7

8 lønssatsen var pr. 1/ ,70 kr. Mindstelønssatsen for chauffører-rute i fagoverenskomsten for transport var pr. 1/ ,65 kr., dvs. 6,7 pct. højere end mindstelønnen efter fagoverenskomsten for taxikørsel. I den sammenskrevne transportoverenskomst var der en særlig mindstelønssats for Chauffører taxi. Denne udgjorde pr. 1/ ,00 kr. Der fandtes endvidere en mindstesats for chauffører- persontransport (der erstattede de hidtidige kategorier Chauffører turist og Chauffører rute ) på 114,00 kr., dvs 6,6 pct. højere end mindstelønnen for Chauffører taxi ). Som sagen foreligger oplyst, kan det ikke antages, at parterne med sammenskrivningen af de to fagoverenskomster i 2007 skulle have tilsigtet nogen ændring af de hidtidige dækningsområder (taxi og turist- og rutetransport). Dette bekræftes af, at den procentuelle forskel på mindstelønnen for Chauffør persontransport og Chauffører taxi i overenskomsten stort set videreførte den procentuelle forskel på mindstelønningerne i fagoverenskomsterne for henholdsvis for transport og taxi. Det lægges derfor til grund, at den mindstelønssats, der i overenskomsten gjaldt for Chauffører taxi, vedrørte de medarbejdere, hvis arbejde var omfattet af det hidtidige dækningsområde for fagoverenskomsten for taxi. Det er oplyst, at de overenskomstfornyelser, der er sket siden 2007, ikke har ændret ved ordlyden af bestemmelserne om mindsteløn i overenskomsten, bortset fra beløbsangivelserne. Samlet set lægges det herefter til grund, at der ikke siden 1997 er sket ændringer i dækningsområdet for overenskomstens regler om taxikørsel, bortset fra, at handicapkørsel udtrykkeligt blev tilføjet i 2001, og at den gældende overenskomsts mindstelønssatser for Chauffører taxi således gælder for de medarbejdere, hvis arbejde består i taxikørsel, sygetransport og handicapkørsel med et motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Det lægges efter de afgivne forklaringer og det fremlagte materiale til grund, at indførelsen af begrebet OST-kørsel ved den ovenfor nævnte lovændring, der trådte i kraft 1. september 2011, ikke gav anledning til ændringer i overenskomsten ved overenskomstfornyelsen i Det må derfor antages, at parterne ved denne overenskomstfornyelse ikke anså indførelsen af begrebet OST-kørsel i 2011 for relevant for overenskomstens minimumssatser. På denne baggrund finder opmanden, at 8

9 besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt OST-kørsel skal vederlægges efter persontransport-satsen eller taxi-satsen i den gældende overenskomsts 2, stk. 1, afhænger af, hvilke typer kørsel OSTkørsel omfatter. Opmanden finder på baggrund af oplysningerne i bemærkningerne til forslaget til den ovenfor omhandlede ændring af taxiloven i 2011 og det i øvrigt oplyste, at OST-kørsel, der ikke udføres af busser, i det væsentlige består af sygetransport og handicapkørsel i køretøjer, der indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. Den type af kørsler, der udføres som OST-kørsel, falder således ind under dækningsområdet for taxa-overenskomsten , der som anført ovenfor må antages at være videreført uændret siden, hvorfor denne type kørsler som beskrevet ovenfor skal vederlægges efter taxa-satsen. Da det endvidere lægges til grund, at udtrykket flex-kørsel i hvert fald i denne sammenhæng svarer til OST-kørsel (jf. klagers påstand), gives der indklagede medhold i dennes påstand. Det er ikke under voldgiftssagen godtgjort, at KA på noget tidspunkt skulle have erkendt eller accepteret, at OST-kørsel skal aflønnes efter satsen for persontransport. Det forhold, at nogle af indklagedes medlemsvirksomheder muligt har haft denne opfattelse, kan ikke føre til andet resultat. Da der er tale om en minimallønsoverenskomst, er der ikke noget til hinder for, at en arbejdsgiver udbetaler medarbejderne en højere løn, end hvad minimallønsbestemmelserne i overenskomsten fører til. Det har derfor heller ikke nogen indflydelse på udfaldet af nærværende sag, at medlemsvirksomheder dækket af overenskomsten evt. har aflønnet medarbejdere efter satsen for persontransport, selv om de pågældende alene har haft krav på at bliver aflønnet efter den lavere taxi-sats, og at indklagede KA muligt har været bekendt hermed uden at have reageret heroverfor i forhold til medlemsvirksomhederne. Roskilde, den 8. december 2014 Niels Waage 9

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0161 FOA Fag og Arbejde (konsulent Mumme Thing) mod Dansk Industri for Arriva Skandinavien A/S (chefkonsulent, advokat Marianne Lage)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 9 Offentligt Ivans Taxilov - forklaringen. Det kan være svært at læse en masse paragraffer som snor sig ind i hinanden, derfor kommer her et resume af det jeg har forsøgt

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere