VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

2 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at drive realkreditvirksomhed samt en sådan virksomhed, som det er tilladt realkreditinstitutter at drive i henhold til gældende lovgivning. 3. UDLÅNSVIRKSOMHED Værdiansættelse af og udmåling af realkreditlån i ejendomme sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende realkreditlovgivning. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for selskabets udlånsvirksomhed, herunder om låntagernes pligt til betaling af provision, bidrag, gebyrer m.v. 4. SELSKABETS AKTIEKAPITAL 4.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr fordelt på aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf. Selskabets aktier udstedes gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr , og rettigheder over aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S eller det kontoførende institut. Udbytte udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP SECURITIES A/S. Selskabets ejerbog føres af VP INVESTOR SERVICES A/S, CVR-nr Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2

3 4.3 Indtil den 24. april 2019 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 100 mio. kr. fordelt med 85 mio. kr. med fortegningsret og 15 mio. kr. uden fortegningsret for aktionærerne. Udvidelsen af aktiekapital multipliceret med den af bestyrelsen fastsatte tegningskurs må højst udgøre 2,0 mia. kr. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til helt eller delvist at lade sine aktier indløse. Der gælder samme indskrænkning i aktiernes omsættelighed som for tidligere udstedte aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling af aktiekapitalen til den af bestyrelsen fastsatte tegningskurs. Ved udvidelse af selskabets aktiekapital uden fortegningsret for aktionærerne skal tegningskursen mindst svare til selskabets indre værdi ifølge senest godkendte årsrapport med indkapslet reserve indregnet til kurs 57,56. Rettigheder i henhold til de nye aktier indtræder fra det tidspunkt, hvor den kontante indbetaling har fundet sted. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen. Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er nødvendige ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse og/eller som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser. 4.4 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2013 ad én eller flere gange at træffe beslutning om indgåelse af aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) på samlet op til kr. i form af kapitalbeviser, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2011 om opgørelse af basiskapital eller tilsvarende regler, der afløser denne bekendtgørelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de kapitalbeviser, der udstedes i forbindelse med indgåelse af aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) i henhold til denne bemyndigelse. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for optagelsen af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital). Til gennemførelse af kapitalforhøjelse i forbindelse med konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital), bemyndiges bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere 3

4 gange med indtil i alt nominelt kr. aktier - således, at enhver konvertering sker til minimum kurs 100 (svarende til et indskudsbeløb på 1 kr. per aktie à nominelt 1 kr.) - ved konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital) og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Selskabets hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital). De nye aktier, som måtte blive udstedt ved konvertering, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog samt omfattet af omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægternes pkt Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Bestyrelsen har ved beslutning af 8. august 2012 besluttet at udnytte ovenstående bemyndigelse ved indgåelse af aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) på kr., jf. pkt (A) Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2014 ad én eller flere gange at træffe beslutning om indgåelse af aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) på samlet op til kr i form af kapitalbeviser, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 915 af 12. september 2012 om opgørelse af basiskapital eller tilsvarende regler, der afløser denne bekendtgørelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de kapitalbeviser, der udstedes i forbindelse med indgåelse af aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) i henhold til denne bemyndigelse. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for optagelsen af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital). Til gennemførelse af kapitalforhøjelse i forbindelse med konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital), bemyndiges bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr aktier - således, at enhver konvertering sker til minimum kurs 100 (svarende til et indskudsbeløb på kr. 1 per aktie à nominelt kr. 1,00) - ved konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital) og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Selskabets hidtidige aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved konvertering af de konvertible obligationer (hybrid kernekapital). De nye aktier, som måtte blive udstedt ved konvertering, skal have samme rettigheder som de hidtidige aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på 4

5 navn og noteres på navn i selskabets ejerbog samt omfattet af omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægternes pkt Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 5. OPTAGELSE AF LÅN MOD UDSTEDELSE AF KONVERTIBLE OBLIGATIONER (HYBRI D KERNEKAPITAL) I FO RM AF KA- PITALBEVISER 5.1 På bestyrelsesmøde den 8. august 2012 er det besluttet at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juli 2012 meddelte bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) i form af kapitalbeviser. 5.2 Beslutningen indebærer, at der optages et lån stort DKK mod udstedelse af konvertible obligationer (hybrid kernekapital) i form af kapitalbeviser. Kapitalbeviserne tegnes mod kontant indskud til kurs 100. Kapitalbeviserne tegnes straks uden ret for selskabets aktionærer til forholdsmæssig tegning, idet lånet ydes af PRAS A/S, CVR nr Långiver er forpligtet til at konvertere lånet til aktier i selskabet, hvis selskabets common equity tier 1 capital ratio ved udgangen af et kvartal er mindre end 7, og/eller selskabet ikke opfylder lovgivningens kapitalkrav eller på anden måde er nødlidende, og/eller Finanstilsynet vurderer at der er nærliggende risiko for, at selskabet ikke overholder lovgivningens kapitalkrav. Kursen hvortil lånet skal konverteres fastsættes på grundlag af selskabets indre værdi, jf. senest offentliggjorte årsrapport, halvårsrapport eller kvartalsrapport, dog således at den indkapslede reserve medregnes til kurs 57,56. (Kursen ved konverteringen vil dog aldrig være lavere end kurs pari). 5.4 Om vilkårene for lånet kan oplyses, at størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes ved konvertering af lånet til aktier i selskabet udgør nominelt DKK , at kapitalbeviserne tegnes straks, og at indehaveren af kapitalbeviserne vil have fortegningsret i forbindelse med en eventuel konvertering til aktier i selskabet, at aktierne som kapitalbeviserne vil kunne konverteres til vil være ligestillet med selskabets øvrige aktier, at aktierne som udstedes i forbindelse med en eventuel konvertering vil give ret til udbytte og andre rettigheder på tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen, at der skal ske indbetaling af kapitalbeviserne straks efter tegning og at der udstedes kapitalbeviser for DKK , der tegnes til kurs

6 5.5 Endvidere kan oplyses, at i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible obligationer og/eller gældsbreve eller i forbindelse med fusion eller spaltning af selskabet, før konvertering er sket, sker der ingen justering af vilkårene. I tilfælde af selskabets opløsning (uden for fusion), vil det konvertible lån dog forfalde til indfrielse. 6. SELSKABETS AKTIER 6.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 6.2 Aktierne er omsætningspapirer. 6.3 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke. 7. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG IND- KALDELSE 7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 7.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling skal i disse tilfælde indkaldes inden 2 uger. 7.4 Selskabets generalforsamlinger, der er åbne for pressen, afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Region Hovedstaden. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel skriftligt til hver enkelt aktionær. Indkaldelse til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside. 7.5 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav 6

7 herom overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 8. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 8.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne. 8.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik. 7. Eventuelt 9. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET 9.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. 9.2 Møde- og stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen. Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren senest tre dage forud for dennes afholdelse med behørig legitimation har begæret adgangskort udleveret. 9.3 Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Er fuldmagten udstedt til selskabets ledelse, kan den ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal udstedes til en 7

8 bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, Aktionæren eller dennes fuldmægtig kan medbringe en rådgiver. 9.4 Aktionærer med stemmeret efter pkt. 9.2 har mulighed for at brevstemme. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 1 hverdag inden kl før afholdelse af generalforsamlingen. 10. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNING ER OG PROTOKOL 10.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen, og som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde hvor gældende lovgivning eller vedtægterne kræver kvalificeret flertal Til vedtagelse af beslutning om ændring i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital. Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen være tilgængelig for aktionærerne. 8

9 11. BESTYRELSE 11.1 Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen kræver. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alene personer, der er under 70 år Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Genvalg kan finde sted. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med mindst 8 dages varsel. Formanden og direktionen kan til enhver tid indkalde til møde, såfremt de finder det påkrævet, og skal indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, en af selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer eller den interne revisionschef fremsætter ønske herom Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens - eller ved dennes forfald næstformandens - stemme er udslagsgivende ved stemmelighed Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for de væsentligste aktivitetsområder med fastlæggelse af arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne Bestyrelsens medlemmer kan honoreres med et beløb, der godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med regnskabets vedtagelse. 12. DIREKTION 12.1 Til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed skal bestyrelsen ansætte mindst 1 direktør Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for direktionens arbejde og en 9

10 instruks om afgrænsningen af de dispositioner, som direktionen kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen. 13. TEGNINGSREGEL OG PRO KURA 13.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af 2 direktører i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen kan meddele prokura. 14. REVISION Selskabets regnskaber revideres af mindst 1 statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 15. REGNSKABSÅR, RESERVE FONDS M.V Selskabets regnskabsår skal være 1. januar til 31. december Den i lov om finansiel virksomhed 220 omhandlede bundne fondsreserve skal i tilfælde af selskabets ophør anvendes til fremme af landbrugsformål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 16. ELEKTRONISK KOMMUNIK ATION 16.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, 10

11 herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk herunder via e- mail Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved til -adresse 16.4 Aktionærerne kan på selskabets kontor få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning herom. ---o0o--- Ovenstående vedtægter er blevet vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2009, ændret den 11. januar 2010 iht. bestyrelsens bemyndigelse af 21. april 2009, jf. aktieselskabslovens 37, ændret på den ordinære generalforsamling den 20. april 2010, ændret i forbindelse med gennemførelse af kapitalforhøjelse den 29. december 2010, ændret på den ordinære generalforsamling den 28. april 2011, ændret i forbindelse med gennemførelse af kapitalforhøjelse den 29. december 2011, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. juli 2012, ændret af bestyrelsen i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelse til udstedelse af hybrid kernekapital den 8. august 2012, ændret i forbindelse med gennemførelse af kapitalforhøjelse den 28. december 2012, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 4. september 2013 og ændret på den ordinære generalforsamling den 24. april

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere