Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser"

Transkript

1 Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland ønsker et styrket samarbejde. På den baggrund er der identificeret fire fokusområder, hvor det er aftalt, at der igangsættes en række initiativer, som skal skabe synergi blandt de involverede partnere. Nærværende samarbejdsaftale skal ses som et redskab for udmøntningen heraf og indeholder en række principper for virksomhedernes deltagelse i ordninger på tværs af regionsgrænser. Behovet for et øget samarbejde understøttes blandt andet af en OECD-analyse af den regionale innovations- og erhvervsfremmeindsats i regionerne Syddanmark og Midtjylland samt evalueringen af kommunalreformen. 2. Den regionale specialisering Styrkepositionerne er forskellige fra region til region. Set i lyset af kravene om smart specialisering i den nye strukturfondsperiode fra 2014 til 2020 må det forventes, at de enkelte regioners fokus på specialisering vil tiltage. Derfor er det oplagt, at regionerne i højere grad drager nytte af hinandens styrkepositioner med henblik på at sikre synergi mellem vækstindsatserne. Det gælder blandt andet i forhold til at skabe kritisk masse, hvad angår virksomheder og kompetencer. Det betyder samtidig, at de tre regioner anerkender, at man ikke står lige stærkt på alle områder, og at alle derfor kan høste fordele af et gensidigt forpligtende samarbejde. Et godt eksempel på et konkret samarbejde mellem de tre regioner er inden for vindenergi med en stærk offshore sektor i Esbjerg, internationale vindproducenter i Midtjylland samt forskere og ingeniører fra Aalborg Universitet. På de øvrige af regionernes satsningsområder vil der være lignende muligheder for øget samarbejde, og dette samarbejde forventes med tiden at blive udviklet yderligere. 3. Synergier mellem regionernes satsninger De vestdanske regioner bygger deres erhvervsfremmeindsats på en strategi, der sætter kursen for vækstindsatsen i de respektive regioner. Fælles for erhvervsudviklingsstrategierne er, at de indeholder en række strategiske mål, der tager udgangspunkt i den enkelte regions styrker og svagheder og dermed de erhvervspolitiske udfordringer. De tre vestdanske vækstfora vil samarbejde om fire fokusområder. Fokusområderne er kendetegnet ved at have en stærk forankring inden for de tre regioners styrkepositioner. Det afspejler sig blandt andet i, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt flere landsdækkende innovationsnetværk for perioden , som har en stærk forankring i det vestdanske område. De fire fokusområder er inden for nedenstående styrkepositioner og tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer: Fødevarer, som omfatter ressourceområdet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling. Energi, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshoreenergi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning. Indsatsen på vind- Den / 3

2 området tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde om Det Nationale Vindprogram og i innovationsnetværkene på området som eksempelvis Inbiom og Offshoreenergy.dk. Sundheds- og velfærdsteknologi, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet. Fremtidens industri - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstilling og underleverandørnetværk mv. Hertil kommer turisme, hvor der er indgået en politisk aftale mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier om en ny landsdækkende organisering af den regionale turismeindsats med virkning fra januar Der oprettes tre udviklingsselskaber med fokus på henholdsvis kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme. Derudover er der i regi af Jyllandskorridoren ambitioner om at styrke det tværregionale klyngesamarbejde gennem et fælles, transnationalt Interreginitiativ. 3.1 Fødevarer Samarbejdet omhandler udvikling af en fødevareklynge, som kan styrke Danmarks position som internationalt fødevareland med henblik på at tiltrække nye virksomheder, iværksættere og investorer. Det danske samarbejde på fødevareområdet udbygges således, at virksomheder fra alle regioner får gavn af den vestdanske indsats. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Udvikling af en model for regionalt samarbejde på tværs af fødevareinitiativer Identifikation af modeller for SMV ers deltagelse i en fødevare KIC Udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren i Region Nordjylland og Region Midtjylland 3.2 Energi Vestdanmark har en række internationale styrkepositioner i energisektoren bl.a. inden for vind, fjernvarme, offshore og bioøkonomi. Samarbejdet omfatter at skabe gode rammer for udvikling og demonstration af effektive energiteknologier og facilitering af samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, som kan give mulighed for at styrke eksport og erhvervsudvikling. Et andet område er multifunktionelle produkter og koncepter, som eksempelvis integrerer systemleverancer til vindmølleindustrien. Her er der en stigende efterspørgsel efter løsninger. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Udarbejdelse af et fælles vindenergiprogram, som skal opnå status som masterplan for de samlede erhvervsudviklingsprojekter i vindsektoren i de kommende år Samarbejde om strategisk energiplanlægning i et vækstperspektiv 3.3 Sundheds- og velfærdsteknologi Samarbejdet rummer udnyttelse af potentialet for at udvikle salg af sundheds- og velfærdsteknologi samt sundheds- og velfærdsservice både på det danske og udenlandske marked. Der er tale om en langsigtet satsning med offentlig-privat samarbejde om innovation som omdrejningspunkt. I samarbejdet er den offentlige sektors rolle som marked og drivkraft for intelligent offentlig efterspørgsel central. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Samarbejde om øget eksport gennem Healthcare DENMARK Samarbejde om konkrete innovative udbud regionerne imellem i forlængelse af det nationale samarbejde Udvikling af en model for regionalt samarbejde på tværs af relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer Den / 3

3 3.4 Fremtidens industri Vestdanmark har oplevet et fald i antallet af produktionsarbejdspladser. Produktionsvirksomhederne er en væsentlig drivkraft for vækst og velstand, og der er mange arbejdspladser knyttet til produktion både i produktionserhvervene og inden for byggeri, transport og andre serviceerhverv. Der er en national målsætning om, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland. Samarbejdet skal understøtte gode rammer for de etablerede produktionsvirksomheder, samtidig med en understøttelse af at flere nye virksomheder vokser sig større og i højere grad bidrager til vækst og jobskabelse. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Den nyeste viden og forskning på industri- og teknologiområdet skal forankres i virksomhederne gennem struktureret samarbejde mellem MADE, innovationsnetværk, videninstitutioner med flere Opfølgning på samarbejde om en fælles indsats for eksport- og internationalisering for SMV er Bidrage til at udveksle erfaringer i forhold til en fælles indsats rettet mod industriens muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen skal øge andelen af unge og voksne, der får relevante erhvervsrettede kompetencer i forhold til industriarbejdspladser. 4. Principper for virksomhedernes deltagelse i det tværregionale samarbejde Det overordnede formål er at tilskynde til, at virksomhederne oplever, at de - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. Regionsgrænserne skal ikke opleves som en barriere for den enkelte virksomheds deltagelse i relevante aktiviteter. Virksomhederne skal med andre ord opleve, at det er nemt og ubureaukratisk at deltage. Konkret dækker de tre vestdanske regioner hver især eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i aktiviteter, som indeholder kontante tilskud. Dvs., den enkelte region skeler ikke til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne. Hver region udarbejder årligt en opgørelse over det samlede tilskud til virksomheder udenfor regionen fordelt på projekter. Den enkelte region har ansvar for at sikre, at der følges op på pengestrømmene. Der udarbejdes en samlet opgørelse, som viser hver regions samlede forbrug af midler til virksomheder udenfor regionen. På den baggrund evalueres denne ordning, og der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte. I forhold til de enkelte regioners styrkepositioner og satsninger bakker de tre regioner hinanden op i arbejdet med disse og indgår et gensidigt forpligtende samarbejde. Gode eksempler herpå findes allerede på sundheds-, fødevare- og energiområdet. Det kan være i form af: gensidig information om de strategiske satsninger og innovationsnetværk gensidig orientering når en region tager initiativ til formaliseret samarbejde med klyngeaktører i de andre regioner gensidig promovering af innovationsnetværk, regionale programmer mv. indgåelse af aftaler om hvem der deltager i styregrupper gensidig indmeldelse i foreninger, klynger mv. Hver region indarbejder ovenstående principper i relevante aftaler med operatører. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2015 under forudsætning af politisk godkendelse i de tre vestdanske vækstfora. Der udarbejdes en status efter et halvt år, som falder samtidig med opgørelsestidspunktet til Strukturfondene. De tre regioner evaluerer ordningen efter et års virkning og tager stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte. Den / 3

4 Bilag til aftale om samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Eksempler på programmer og ordninger, som kan være omfattet af samarbejdsaftalen I det følgende beskrives eksempler på programmer og ordninger i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, som kan være omfattet af den vestdanske samarbejdsaftale. Det bemærkes, at omfanget af relevante programmer og ordninger vil stige i takt med udmøntningen af det nye EU-strukturfondsprogram Fødevarer Midtjysk eksempel - Future Food Innovation (FFI) Future Food Innovation (FFI) er et innovationsmiljø, hvis formål er at styrke den innovationsbaserede vækst og øge virksomhedernes innovationskompetencer for at sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. FFI s tilbud i perioden 1. januar 31. december 2015 omfatter bl.a. støtte til innovationssamarbejder, med deltagelse af minimum 3 SMV er og 1 videninstitution med henblik på udvikling af f.eks. nye produkter eller løsninger. FFI yder vejledning og facilitering i forbindelse med etablering og gennemførelse af innovationssamarbejderne, som er støttet af EU s Regionalfond. FFI s virksomhedsrettede tilbud omfatter desuden matchmaking til videninstitutioner, relevante samarbejdspartnere, støtteordninger og kapital, tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at øge virksomhedernes innovationskompetencer. Virksomheder kan desuden få hjælp til at undersøge nye forretningsmuligheder på sundhedsområdet, under Sundhedsvisionen. Nordjysk eksempel Nordjysk FødevareErhverv Nordjysk FødevareErhverv er den nordjyske organisation målrettet vækstvirksomheder indenfor fødevaresektoren. Organisationen varetager samspil med fødevareerhvervet omkring konkrete udviklingstiltag. Herunder generel netværksdannelse, gennemførelse af udviklingsforløb og fokus på forretningsudvikling. De primære indsatsområder er styrkelse af produktion og afsætning. Dertil kommer fokus på innovationsindsatser samt bæredygtighed. Organisationen indgår i stigende omfang i sammenhængende udviklingsaktiviteter, der går på tværs af regionerne med henblik på at skabe synergi i de virksomhedsrettede udviklingstiltag. Herunder bl.a. gennem de etablerede udviklingsfora som Foodnetwork og indenfor Vækstpartnerskabsaftalen om Fiskeri- og Akvakultursektorerne. Kommende tværregionalt initiativ Region Nordjylland har med udgangspunkt i Vækstpartnerskabsaftalen taget initiativ til en samlet udvikling for Fiskerisektoren og Akvakultursektoren. Udviklingssamarbejdet sker i tæt samarbejde med Region Midt og Fødevareministeriet. Formålet er dels at afdække erhvervsudviklingsmulighederne inden for fiskeri- og akvakulturerhvervene, dels at sikre en koordineret sektorudvikling med optimerede erhvervsindsatser med kort og længere udviklingsperspektiv. Processen er gennemført med inddragelse af hele værdikædens aktører, herunder erhvervet, dets organisationer og F&U miljøerne. Der arbejdes for nærværende på model for koordination og finansieringsramme for de konkrete indsatser over de kommende år. Herunder skabe synergi til øvrige erhvervsfremmetiltag og udviklingsrammer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværk for fødevarer - FoodNetwork - Etablerede udviklingsnetværk for Fiskerisektoren og for Akvakultursektoren - Medlemsdrevet landsdækkende klyngeorganisation på fødevareområdet: Danish Food Cluster (DFC). Region Midtjylland har været med i etableringsfasen. Den / 4

5 Energi Syddansk satsning på offshore og energieffektive teknologier Syddansk Vækstforum har siden 2009 støttet projekter inden for forretningsområderne offshore og energieffektive teknologier med henblik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, omsætning og eksportpotentiale. Flere projekter giver virksomheder, videninstitutioner og offentlige parter mulighed for bl.a. at deltage i innovationsaktiviteter og kompetenceudvikling, mens andre har som formål at forbedre rammevilkår som f.eks. adgang til viden og kvalificeret arbejdskraft. Projekterne udspringer primært fra eller i samarbejde med klyngeorganisationerne Offshoreenergy.dk og klyngeorganisationen CLEAN. Klyngerne har henholdsvis en særlig styrke inden for offshore og energi effektive teknologier. De har hver især en betydelig virksomhedsbase i Syddanmark, hvor knap halvdelen af arbejdspladserne er lokaliseret. Midtjysk eksempel - CleanTEKmidt CleanTekmidt er et teknologiudviklingsprogram målrettet SMV er, som løber frem til den 30. juni Formålet er at støtte udvikling af nye produkter inden for energi, miljø og klima, som kan markedsføres på et hastigt voksende globalt marked. Kommende tværregionalt initiativ Administrationerne i de tre regioner har, sammen med Vindmølleindustrien og offshoreenergi.dk, udarbejdet et fælles Nationalt Vindprogram med udgangspunkt i erhvervets udfordringer og de enkelte vækstfora s strategier. Vindprogrammet vil i den kommende tid blive udmøntet i konkrete initiativer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk - Innovationsnetværk for Energiteknologi - CLEAN - Innovationsnetværk for Biomasse - INBIOM Sundheds- og velfærdsinnovation Syddansk satsning på sundheds- og velfærdsinnovation Syddansk Vækstforum har siden 2009 fokuseret på forretningsområdet sundheds- og velfærdinnovation med henblik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, omsætning og eksportpotentiale. Der kan tilbydes ekspertise inden for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel bl.a. i regi af den velfærdsteknologiske erhvervsklynge, Welfare Tech, der også er ansvarlig for det nationale innovationsnetværk for sundheds- og velfærdsteknologi og EU-certificeret som guldklynge. Welfare Tech, der har ca. 190 medlemmer, tilbyder virksomhederne mulighed for at deltage i projekter, match making, konferencer, workshops og formidlingsaktiviteter. Virksomhedernes har desuden mulighed for at få styrket deres eksportmuligheder gennem det nationale markedsføringskonsortium Healthcare Denmark, som bl.a. arrangerer delegationer og events/konferencer samt udbreder kendskabet til danske virksomheders sundheds- og velfærdsteknologiske styrker. Syddansk Vækstforum medfinansierer også Danmarks største forsknings- og innovationsprojektet inden for velfærdsteknologi, som giver virksomheder mulighed for at komme helt tæt på den viden og de produkter, som udvikles i projektet - enten som partner eller interessent. Virksomhedspartnere kan få direkte adgang til danske og internationale forskningsmiljøer, laboratorier og testfaciliteter på området. Der er desuden etableret en række initiativer inden for offentlig-privat innovationssamarbejde bl.a. i regi af Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark, der stiller et tværsektorielt testmiljø til rådighed, hvor Den / 4

6 virksomheder kan udvikle og afprøve velfærdsteknologier i driftnære miljøer. Syddanmark Vækstforum har medfinansieret en videreudvikling af platformen opiguide.dk, som bygger videre på resultaterne fra det tværregionale projekt OPI-Lab, og giver virksomheder har adgang til aktuelle metoder og redskaber inden for offentlig-privat samarbejde. Midtjysk satsning på sundheds- og velfærdsinnovation Vækstforum Region Midtjylland godkendte oktober 2014 initiativet Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 2.0, der har tre hovedopgaver: Offentlig-privat innovation, klyngesekretariatsfunktion og etablering og test af en crowdfunding platform (CrowdsWhoCare). Projektet afsluttes 31. december 2015 På baggrund af et Vækstforums initiativ er der nu etableret et midtjysk partnerskab for sundhedsklyngens udvikling under navnet MedTech Innovation Consortium. Konsortiet har Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og et flertal af kommuner i regionen som partnere. Dermed er der sikret en grundfinansiering og en bred forankring af området. Visionen med Inno-X Healthcare, en platform med Aarhus Universitet og Region Midtjylland (Aarhus Universitets Hospital og Vækstforum) som hovedpartnere, er at forbedre den erhvervsrettede sundhedsinnovation ved at tage afsæt i reelle kliniske behov og organisatoriske behov, der har et internationalt kommercielt potentiale. Platformen samarbejder med BioX Stanford og et internationalt og nationalt netværk om efteruddannelsen BioMedical Design. Vækstforums bevilling udløber i 2015, men platformen er på vej med en fremtidig forankringsplan. Relevante innovationsnetværk: - Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi - Innovationsnetværk for Medicoteknologi Fremtidens industri Midtjyske eksempler Vækstforum i Region Midtjylland har indstillet flere programmer til bevilling fra EU s strukturfonde. Fælles for programmerne med undtagelse af programmet Fremtidens industri er, at de ikke kun er målrettet industrivirksomheder, men at disse er en stor del af målgruppen. - Fremtidens industri industrielle forretningsmodeller hvor formålet er, at flere produktionsvirksomheder realiserer et vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet har i april 2015 fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen og afslutter den 31. december Virksomhedsudviklingsprogrammet som skal fremme vækstpotentielle virksomheders konkurrenceevne og eksportmuligheder især blandt SMV er inden for fødevarer og energi. Virksomhederne vil få tilskud til køb af rådgivning hos private konsulenter, facilitering af netværk på mindst 3 virksomheder samt indhentning af viden hos en videninstitution. - Iværksætterprogrammet for iværksættere med vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmet omfatter tilskud til køb af specialiseret rådgivning og forskellige kollektive forløb. - Internationaliseringsprogrammet for iværksættere og SMV er med vækstpotentiale, der tilbydes hjælp til at komme ud på eksportmarkederne bl.a. via køb af specialiseret rådgivning hos private konsulenter. - Midtjysk Iværksætterfond / Nupark Accelerace Invest som er målrettet iværksættere og tilbyder et træningsprogram for de bedste vækstiværksættere for at gøre dem klar til kapitaltilførsel. Der kan investeres i hver virksomhed i form af egenkapital, ansvarligt lån eller konvertibelt lån. Den / 4

7 Kommende tværregionalt initiativ Administrationerne i de tre regioner har, sammen med Vindmølleindustrien og offshoreenergi.dk, udarbejdet et fælles Nationalt Vindprogram med udgangspunkt i erhvervets udfordringer og de enkelte vækstfora s strategier. Vindprogrammet vil i den kommende tid blive udmøntet i konkrete initiativer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk - Innovationsnetværk for Energiteknologi - CLEAN - Innovationsnetværk for Biomasse - INBIOM Den / 4

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 HØJVÆKSTMODEL Der skabes for få højvækstvirksomheder i Danmark, kun 2% af de danske virksomheder med over 250 ansatte er etableret inden

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen

Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen Strategisk emne Udvikling af fiskerisektoren og akvakultursektoren - opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen Resumé Med udgangspunkt i Vækstforum Nordjylland og Regeringens Vækstpartnerskabsaftale om udvikling

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Det Vestdanske samarbejde

Det Vestdanske samarbejde Det Vestdanske samarbejde Det Vestdanske samarbejde Introduktion Stærke virksomheder, vidensinstitutioner og erhvervsklynger betyder samlet set, at Vestdanmark er globalt førende inden for en række erhvervsområder.

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september

Informationsmøde. Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland. 5. september Informationsmøde Annoncering efter operatør til Udviklingsprogram for bioøkonomien i Region Midtjylland 5. september 2016 www.regionmidtjylland.dk Informationsmøde Program 1. Kort om bioøkonomiprogram

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Bilag til aftale om styrket vestdansk samarbejde

Bilag til aftale om styrket vestdansk samarbejde Bilag til aftale om styrket vestdansk samarbejde Fødevarer Status Det vestdanske samarbejde har allerede givet anledning til, at det tværregionale samarbejde er blevet udbygget fra et mere overordnet niveau

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Projekt Østjyllands Spisekammer Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. juni 2013 Projekt Østjyllands Spisekammer 2013-2015 1. Resume Projekt Østjyllands Spisekammer sigter på at styrke Østjyllands fødevaresektor

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ på fødevareområdet: "Innovationssamarbejde

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere