Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser"

Transkript

1 Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland ønsker et styrket samarbejde. På den baggrund er der identificeret fire fokusområder, hvor det er aftalt, at der igangsættes en række initiativer, som skal skabe synergi blandt de involverede partnere. Nærværende samarbejdsaftale skal ses som et redskab for udmøntningen heraf og indeholder en række principper for virksomhedernes deltagelse i ordninger på tværs af regionsgrænser. Behovet for et øget samarbejde understøttes blandt andet af en OECD-analyse af den regionale innovations- og erhvervsfremmeindsats i regionerne Syddanmark og Midtjylland samt evalueringen af kommunalreformen. 2. Den regionale specialisering Styrkepositionerne er forskellige fra region til region. Set i lyset af kravene om smart specialisering i den nye strukturfondsperiode fra 2014 til 2020 må det forventes, at de enkelte regioners fokus på specialisering vil tiltage. Derfor er det oplagt, at regionerne i højere grad drager nytte af hinandens styrkepositioner med henblik på at sikre synergi mellem vækstindsatserne. Det gælder blandt andet i forhold til at skabe kritisk masse, hvad angår virksomheder og kompetencer. Det betyder samtidig, at de tre regioner anerkender, at man ikke står lige stærkt på alle områder, og at alle derfor kan høste fordele af et gensidigt forpligtende samarbejde. Et godt eksempel på et konkret samarbejde mellem de tre regioner er inden for vindenergi med en stærk offshore sektor i Esbjerg, internationale vindproducenter i Midtjylland samt forskere og ingeniører fra Aalborg Universitet. På de øvrige af regionernes satsningsområder vil der være lignende muligheder for øget samarbejde, og dette samarbejde forventes med tiden at blive udviklet yderligere. 3. Synergier mellem regionernes satsninger De vestdanske regioner bygger deres erhvervsfremmeindsats på en strategi, der sætter kursen for vækstindsatsen i de respektive regioner. Fælles for erhvervsudviklingsstrategierne er, at de indeholder en række strategiske mål, der tager udgangspunkt i den enkelte regions styrker og svagheder og dermed de erhvervspolitiske udfordringer. De tre vestdanske vækstfora vil samarbejde om fire fokusområder. Fokusområderne er kendetegnet ved at have en stærk forankring inden for de tre regioners styrkepositioner. Det afspejler sig blandt andet i, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt flere landsdækkende innovationsnetværk for perioden , som har en stærk forankring i det vestdanske område. De fire fokusområder er inden for nedenstående styrkepositioner og tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer: Fødevarer, som omfatter ressourceområdet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling. Energi, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshoreenergi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning. Indsatsen på vind- Den / 3

2 området tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde om Det Nationale Vindprogram og i innovationsnetværkene på området som eksempelvis Inbiom og Offshoreenergy.dk. Sundheds- og velfærdsteknologi, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet. Fremtidens industri - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstilling og underleverandørnetværk mv. Hertil kommer turisme, hvor der er indgået en politisk aftale mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier om en ny landsdækkende organisering af den regionale turismeindsats med virkning fra januar Der oprettes tre udviklingsselskaber med fokus på henholdsvis kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme. Derudover er der i regi af Jyllandskorridoren ambitioner om at styrke det tværregionale klyngesamarbejde gennem et fælles, transnationalt Interreginitiativ. 3.1 Fødevarer Samarbejdet omhandler udvikling af en fødevareklynge, som kan styrke Danmarks position som internationalt fødevareland med henblik på at tiltrække nye virksomheder, iværksættere og investorer. Det danske samarbejde på fødevareområdet udbygges således, at virksomheder fra alle regioner får gavn af den vestdanske indsats. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Udvikling af en model for regionalt samarbejde på tværs af fødevareinitiativer Identifikation af modeller for SMV ers deltagelse i en fødevare KIC Udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren i Region Nordjylland og Region Midtjylland 3.2 Energi Vestdanmark har en række internationale styrkepositioner i energisektoren bl.a. inden for vind, fjernvarme, offshore og bioøkonomi. Samarbejdet omfatter at skabe gode rammer for udvikling og demonstration af effektive energiteknologier og facilitering af samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, som kan give mulighed for at styrke eksport og erhvervsudvikling. Et andet område er multifunktionelle produkter og koncepter, som eksempelvis integrerer systemleverancer til vindmølleindustrien. Her er der en stigende efterspørgsel efter løsninger. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Udarbejdelse af et fælles vindenergiprogram, som skal opnå status som masterplan for de samlede erhvervsudviklingsprojekter i vindsektoren i de kommende år Samarbejde om strategisk energiplanlægning i et vækstperspektiv 3.3 Sundheds- og velfærdsteknologi Samarbejdet rummer udnyttelse af potentialet for at udvikle salg af sundheds- og velfærdsteknologi samt sundheds- og velfærdsservice både på det danske og udenlandske marked. Der er tale om en langsigtet satsning med offentlig-privat samarbejde om innovation som omdrejningspunkt. I samarbejdet er den offentlige sektors rolle som marked og drivkraft for intelligent offentlig efterspørgsel central. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Samarbejde om øget eksport gennem Healthcare DENMARK Samarbejde om konkrete innovative udbud regionerne imellem i forlængelse af det nationale samarbejde Udvikling af en model for regionalt samarbejde på tværs af relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer Den / 3

3 3.4 Fremtidens industri Vestdanmark har oplevet et fald i antallet af produktionsarbejdspladser. Produktionsvirksomhederne er en væsentlig drivkraft for vækst og velstand, og der er mange arbejdspladser knyttet til produktion både i produktionserhvervene og inden for byggeri, transport og andre serviceerhverv. Der er en national målsætning om, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland. Samarbejdet skal understøtte gode rammer for de etablerede produktionsvirksomheder, samtidig med en understøttelse af at flere nye virksomheder vokser sig større og i højere grad bidrager til vækst og jobskabelse. Konkrete eksempler på samarbejdsområder: Den nyeste viden og forskning på industri- og teknologiområdet skal forankres i virksomhederne gennem struktureret samarbejde mellem MADE, innovationsnetværk, videninstitutioner med flere Opfølgning på samarbejde om en fælles indsats for eksport- og internationalisering for SMV er Bidrage til at udveksle erfaringer i forhold til en fælles indsats rettet mod industriens muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen skal øge andelen af unge og voksne, der får relevante erhvervsrettede kompetencer i forhold til industriarbejdspladser. 4. Principper for virksomhedernes deltagelse i det tværregionale samarbejde Det overordnede formål er at tilskynde til, at virksomhederne oplever, at de - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. Regionsgrænserne skal ikke opleves som en barriere for den enkelte virksomheds deltagelse i relevante aktiviteter. Virksomhederne skal med andre ord opleve, at det er nemt og ubureaukratisk at deltage. Konkret dækker de tre vestdanske regioner hver især eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i aktiviteter, som indeholder kontante tilskud. Dvs., den enkelte region skeler ikke til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne. Hver region udarbejder årligt en opgørelse over det samlede tilskud til virksomheder udenfor regionen fordelt på projekter. Den enkelte region har ansvar for at sikre, at der følges op på pengestrømmene. Der udarbejdes en samlet opgørelse, som viser hver regions samlede forbrug af midler til virksomheder udenfor regionen. På den baggrund evalueres denne ordning, og der tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte. I forhold til de enkelte regioners styrkepositioner og satsninger bakker de tre regioner hinanden op i arbejdet med disse og indgår et gensidigt forpligtende samarbejde. Gode eksempler herpå findes allerede på sundheds-, fødevare- og energiområdet. Det kan være i form af: gensidig information om de strategiske satsninger og innovationsnetværk gensidig orientering når en region tager initiativ til formaliseret samarbejde med klyngeaktører i de andre regioner gensidig promovering af innovationsnetværk, regionale programmer mv. indgåelse af aftaler om hvem der deltager i styregrupper gensidig indmeldelse i foreninger, klynger mv. Hver region indarbejder ovenstående principper i relevante aftaler med operatører. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2015 under forudsætning af politisk godkendelse i de tre vestdanske vækstfora. Der udarbejdes en status efter et halvt år, som falder samtidig med opgørelsestidspunktet til Strukturfondene. De tre regioner evaluerer ordningen efter et års virkning og tager stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte. Den / 3

4 Bilag til aftale om samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Eksempler på programmer og ordninger, som kan være omfattet af samarbejdsaftalen I det følgende beskrives eksempler på programmer og ordninger i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, som kan være omfattet af den vestdanske samarbejdsaftale. Det bemærkes, at omfanget af relevante programmer og ordninger vil stige i takt med udmøntningen af det nye EU-strukturfondsprogram Fødevarer Midtjysk eksempel - Future Food Innovation (FFI) Future Food Innovation (FFI) er et innovationsmiljø, hvis formål er at styrke den innovationsbaserede vækst og øge virksomhedernes innovationskompetencer for at sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. FFI s tilbud i perioden 1. januar 31. december 2015 omfatter bl.a. støtte til innovationssamarbejder, med deltagelse af minimum 3 SMV er og 1 videninstitution med henblik på udvikling af f.eks. nye produkter eller løsninger. FFI yder vejledning og facilitering i forbindelse med etablering og gennemførelse af innovationssamarbejderne, som er støttet af EU s Regionalfond. FFI s virksomhedsrettede tilbud omfatter desuden matchmaking til videninstitutioner, relevante samarbejdspartnere, støtteordninger og kapital, tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner med henblik på at øge virksomhedernes innovationskompetencer. Virksomheder kan desuden få hjælp til at undersøge nye forretningsmuligheder på sundhedsområdet, under Sundhedsvisionen. Nordjysk eksempel Nordjysk FødevareErhverv Nordjysk FødevareErhverv er den nordjyske organisation målrettet vækstvirksomheder indenfor fødevaresektoren. Organisationen varetager samspil med fødevareerhvervet omkring konkrete udviklingstiltag. Herunder generel netværksdannelse, gennemførelse af udviklingsforløb og fokus på forretningsudvikling. De primære indsatsområder er styrkelse af produktion og afsætning. Dertil kommer fokus på innovationsindsatser samt bæredygtighed. Organisationen indgår i stigende omfang i sammenhængende udviklingsaktiviteter, der går på tværs af regionerne med henblik på at skabe synergi i de virksomhedsrettede udviklingstiltag. Herunder bl.a. gennem de etablerede udviklingsfora som Foodnetwork og indenfor Vækstpartnerskabsaftalen om Fiskeri- og Akvakultursektorerne. Kommende tværregionalt initiativ Region Nordjylland har med udgangspunkt i Vækstpartnerskabsaftalen taget initiativ til en samlet udvikling for Fiskerisektoren og Akvakultursektoren. Udviklingssamarbejdet sker i tæt samarbejde med Region Midt og Fødevareministeriet. Formålet er dels at afdække erhvervsudviklingsmulighederne inden for fiskeri- og akvakulturerhvervene, dels at sikre en koordineret sektorudvikling med optimerede erhvervsindsatser med kort og længere udviklingsperspektiv. Processen er gennemført med inddragelse af hele værdikædens aktører, herunder erhvervet, dets organisationer og F&U miljøerne. Der arbejdes for nærværende på model for koordination og finansieringsramme for de konkrete indsatser over de kommende år. Herunder skabe synergi til øvrige erhvervsfremmetiltag og udviklingsrammer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværk for fødevarer - FoodNetwork - Etablerede udviklingsnetværk for Fiskerisektoren og for Akvakultursektoren - Medlemsdrevet landsdækkende klyngeorganisation på fødevareområdet: Danish Food Cluster (DFC). Region Midtjylland har været med i etableringsfasen. Den / 4

5 Energi Syddansk satsning på offshore og energieffektive teknologier Syddansk Vækstforum har siden 2009 støttet projekter inden for forretningsområderne offshore og energieffektive teknologier med henblik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, omsætning og eksportpotentiale. Flere projekter giver virksomheder, videninstitutioner og offentlige parter mulighed for bl.a. at deltage i innovationsaktiviteter og kompetenceudvikling, mens andre har som formål at forbedre rammevilkår som f.eks. adgang til viden og kvalificeret arbejdskraft. Projekterne udspringer primært fra eller i samarbejde med klyngeorganisationerne Offshoreenergy.dk og klyngeorganisationen CLEAN. Klyngerne har henholdsvis en særlig styrke inden for offshore og energi effektive teknologier. De har hver især en betydelig virksomhedsbase i Syddanmark, hvor knap halvdelen af arbejdspladserne er lokaliseret. Midtjysk eksempel - CleanTEKmidt CleanTekmidt er et teknologiudviklingsprogram målrettet SMV er, som løber frem til den 30. juni Formålet er at støtte udvikling af nye produkter inden for energi, miljø og klima, som kan markedsføres på et hastigt voksende globalt marked. Kommende tværregionalt initiativ Administrationerne i de tre regioner har, sammen med Vindmølleindustrien og offshoreenergi.dk, udarbejdet et fælles Nationalt Vindprogram med udgangspunkt i erhvervets udfordringer og de enkelte vækstfora s strategier. Vindprogrammet vil i den kommende tid blive udmøntet i konkrete initiativer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk - Innovationsnetværk for Energiteknologi - CLEAN - Innovationsnetværk for Biomasse - INBIOM Sundheds- og velfærdsinnovation Syddansk satsning på sundheds- og velfærdsinnovation Syddansk Vækstforum har siden 2009 fokuseret på forretningsområdet sundheds- og velfærdinnovation med henblik på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, omsætning og eksportpotentiale. Der kan tilbydes ekspertise inden for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel bl.a. i regi af den velfærdsteknologiske erhvervsklynge, Welfare Tech, der også er ansvarlig for det nationale innovationsnetværk for sundheds- og velfærdsteknologi og EU-certificeret som guldklynge. Welfare Tech, der har ca. 190 medlemmer, tilbyder virksomhederne mulighed for at deltage i projekter, match making, konferencer, workshops og formidlingsaktiviteter. Virksomhedernes har desuden mulighed for at få styrket deres eksportmuligheder gennem det nationale markedsføringskonsortium Healthcare Denmark, som bl.a. arrangerer delegationer og events/konferencer samt udbreder kendskabet til danske virksomheders sundheds- og velfærdsteknologiske styrker. Syddansk Vækstforum medfinansierer også Danmarks største forsknings- og innovationsprojektet inden for velfærdsteknologi, som giver virksomheder mulighed for at komme helt tæt på den viden og de produkter, som udvikles i projektet - enten som partner eller interessent. Virksomhedspartnere kan få direkte adgang til danske og internationale forskningsmiljøer, laboratorier og testfaciliteter på området. Der er desuden etableret en række initiativer inden for offentlig-privat innovationssamarbejde bl.a. i regi af Syddansk Sundhedsinnovation og CoLab Denmark, der stiller et tværsektorielt testmiljø til rådighed, hvor Den / 4

6 virksomheder kan udvikle og afprøve velfærdsteknologier i driftnære miljøer. Syddanmark Vækstforum har medfinansieret en videreudvikling af platformen opiguide.dk, som bygger videre på resultaterne fra det tværregionale projekt OPI-Lab, og giver virksomheder har adgang til aktuelle metoder og redskaber inden for offentlig-privat samarbejde. Midtjysk satsning på sundheds- og velfærdsinnovation Vækstforum Region Midtjylland godkendte oktober 2014 initiativet Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 2.0, der har tre hovedopgaver: Offentlig-privat innovation, klyngesekretariatsfunktion og etablering og test af en crowdfunding platform (CrowdsWhoCare). Projektet afsluttes 31. december 2015 På baggrund af et Vækstforums initiativ er der nu etableret et midtjysk partnerskab for sundhedsklyngens udvikling under navnet MedTech Innovation Consortium. Konsortiet har Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og et flertal af kommuner i regionen som partnere. Dermed er der sikret en grundfinansiering og en bred forankring af området. Visionen med Inno-X Healthcare, en platform med Aarhus Universitet og Region Midtjylland (Aarhus Universitets Hospital og Vækstforum) som hovedpartnere, er at forbedre den erhvervsrettede sundhedsinnovation ved at tage afsæt i reelle kliniske behov og organisatoriske behov, der har et internationalt kommercielt potentiale. Platformen samarbejder med BioX Stanford og et internationalt og nationalt netværk om efteruddannelsen BioMedical Design. Vækstforums bevilling udløber i 2015, men platformen er på vej med en fremtidig forankringsplan. Relevante innovationsnetværk: - Welfare Tech - Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi - Innovationsnetværk for Medicoteknologi Fremtidens industri Midtjyske eksempler Vækstforum i Region Midtjylland har indstillet flere programmer til bevilling fra EU s strukturfonde. Fælles for programmerne med undtagelse af programmet Fremtidens industri er, at de ikke kun er målrettet industrivirksomheder, men at disse er en stor del af målgruppen. - Fremtidens industri industrielle forretningsmodeller hvor formålet er, at flere produktionsvirksomheder realiserer et vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet har i april 2015 fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen og afslutter den 31. december Virksomhedsudviklingsprogrammet som skal fremme vækstpotentielle virksomheders konkurrenceevne og eksportmuligheder især blandt SMV er inden for fødevarer og energi. Virksomhederne vil få tilskud til køb af rådgivning hos private konsulenter, facilitering af netværk på mindst 3 virksomheder samt indhentning af viden hos en videninstitution. - Iværksætterprogrammet for iværksættere med vækstambitioner og vækstpotentiale. Programmet omfatter tilskud til køb af specialiseret rådgivning og forskellige kollektive forløb. - Internationaliseringsprogrammet for iværksættere og SMV er med vækstpotentiale, der tilbydes hjælp til at komme ud på eksportmarkederne bl.a. via køb af specialiseret rådgivning hos private konsulenter. - Midtjysk Iværksætterfond / Nupark Accelerace Invest som er målrettet iværksættere og tilbyder et træningsprogram for de bedste vækstiværksættere for at gøre dem klar til kapitaltilførsel. Der kan investeres i hver virksomhed i form af egenkapital, ansvarligt lån eller konvertibelt lån. Den / 4

7 Kommende tværregionalt initiativ Administrationerne i de tre regioner har, sammen med Vindmølleindustrien og offshoreenergi.dk, udarbejdet et fælles Nationalt Vindprogram med udgangspunkt i erhvervets udfordringer og de enkelte vækstfora s strategier. Vindprogrammet vil i den kommende tid blive udmøntet i konkrete initiativer. Relevante innovationsnetværk - Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk - Innovationsnetværk for Energiteknologi - CLEAN - Innovationsnetværk for Biomasse - INBIOM Den / 4

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Regional specialisering Team Vækst Danmark

Regional specialisering Team Vækst Danmark Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere