Vedtægt. Udgave 30. november Alm. Brand Bank A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12"

Transkript

1 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr

2 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes Bank A/S (Alm. Brand Bank A/S). Banken har hjemsted i Københavns kommune. 2 Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt værdipapirhandelsvirksomhed, i det omfang lovgivningen giver pengeinstitutter mulighed herfor. Banken kan drive anden virksomhed, der er accessorisk til bankvirksomhed. 3 Bankens aktiekapital er kr fordelt i aktier a kr og multipla heraf. 4 Bankens aktier udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i bankens aktiebog. Bankens aktier kan ikke transporteres til ihændehaveren. Bankens aktier skal være ikke-omsætningspapirer. 5 I aktiernes omsættelighed skal gælde den indskrænkning, at overgang af aktier kun kan ske med samtykke fra banken. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist. 6 Aktiebreve kan mortificeres uden dom efter de regler, der til enhver tid gælder for ikkeomsætningspapirer. Mod aflevering af aktiebreve lydende på multipla af aktier a kr udsteder bestyrelsen på begæring nye aktiebreve for samme antal aktier, lydende på kr eller multipla heraf.

3 7 I henhold til bestyrelsens beslutning truffet den 18. september 2009 i henhold til bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 22. april 2009 har banken optaget et lån med en hovedstol på som hybrid kernekapital i henhold lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (kapitalindskuddet). Kapitalindskuddet er optaget til kurs 100 og uden ret for bankens aktionærer til forholdsmæssig tegning af lånet. Kapitalindskuddet er opdelt i to trancher, hvor tranche 1 udgør kr og tranche 2 udgør kr Tranche 2 er optaget mod udstedelse af konvertible kapitalbeviser (de Konvertible Kapitalbeviser ), der i overensstemmelse med lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er undergivet pligt til i visse tilfælde at konvertere til aktier i banken. De nærmere krav til bankens aftale om optagelsen af kapitalindskuddets tranche 2 og udstedelsen af de Konvertible Kapitalbeviser fremgår af Bilag 1, der udgør en integreret del af bankens vedtægter. I overensstemmelse med Bilag 1 gælder for de Konvertible Kapitalbeviser, at de er ansvarlige stående lån uden udløbsdato efter de nærmere regler i lov om finansiel virksomhed og tilhørende regulering (hybrid kernekapital), at de forrentes med en rentesats pro anno, der på optagelsesdagen udgør nominelt 11,007109% på de betalingsvilkår, som fremgår af Bilag 1, og at rentesatsen vil kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger inden for de i Bilag 1 nærmere krav til lånevilkår, at de Konvertible Kapitalbeviser er uopsigelige fra bankens side til og med udløbet af 24. september 2012, at de Konvertible Kapitalbeviser forfalder til indfrielse, såfremt (i) banken træder i likvidation, (ii) der afsiges konkursdekret mod banken eller (iii) Finanstilsynet inddrager bankens tilladelse som pengeinstitut og godkender afvikling af banken, bortset fra afvikling gennem fusion, i henhold til 227 i lov om finansiel virksomhed, samt at de Konvertible Kapitalbeviser skal udstedes som dematerialiserede værdipapirer i VP Securities A/S, idet der ikke skal gælde indskrænkninger i de Konvertible Kapitalbevisers omsættelighed. I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible obligationer og/eller gældsbreve eller bankens opløsning, herunder i forbindelse med fusion eller spaltning af banken, før konvertering er sket, skal der forholdes i overensstemmelse med det i Bilag 1 anførte. Bestyrelsen er i tilfælde af konvertering af de Konvertible Kapitalbeviser, jf. 7, stk. 2 ovenfor, bemyndiget til ad en eller flere gange uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen med indtil kr ved udstedelse af nye aktier. For de nye aktier skal gælde samme regler som er fastsat for de eksisterende aktier, hvorved særligt bemærkes, at de nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer, at de nye aktier skal lyde på navn, og at ethvert aktiebeløb pr. kr giver én stemme på selskabets generalforsamling. Såfremt de Konvertible Kapitalbeviser måtte blive konverteret til aktier i banken i overensstemmelse med 7, stk. 2, ophæves den i 5, stk. 1 fastsatte omsættelighedsbegrænsning med virkning fra konverteringstidspunktet (betinget ophævelse).

4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitaludvidelsen i henhold til bemyndigelsen. 8 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med et varsel på mindst 8 dage og højst 4 uger. Indkaldelsen foretages skriftligt til alle aktionærer, der er noteret i aktiebogen. Generalforsamlingen afholdes i Københavns kommune eller et andet sted i Storkøbenhavn under ledelse af en af bestyrelsen udpeget dirigent. 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal omfatte: 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Valg af bestyrelse, jfr Valg af en revisor. 5. Eventuelt. 10 Hvert aktiebeløb på kr giver én stemme. 11 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i loven. I de tilfælde, hvor en beslutnings gyldighed afgøres efter aktieselskabslovens 78 og 79, kræves ud over de deri indeholdte betingelser, at mere end ¾ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. 12 Bankens bestyrelse består bortset fra de medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til reglerne om medarbejderrepræsentation af fire til ni af generalforsamlingen valgte medlemmer.

5 De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, såfremt medlemmet kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, eller gør sig skyldig i en handling, der gør vedkommende uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 13 Banken tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 14 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens 109a. 15 Bankens årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor, der skal være statsautoriseret revisor. Bankens regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten udarbejdes i overensstemmende med ordentlig regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, alt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed samt Aktieselskabsloven. Som vedtaget på bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 7. september 2009 og som ændret den 24. september 2009, som følge af udstedelse af konvertible kapitalbeviser i henhold til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 18. september 2009 og som ændret på bankens ekstraordinære generalforsamling afholdt den 30. november 2009.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere