Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk"

Transkript

1 Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering og evaluering 6. Foreløbigt budgetoverslag (vedhæftes) Bilag (der vedlægges ansøgningen). Bilag 1: Statistiske nøgletal, BL Bilag 2: Tilkendegivelse af den indsendte prækvalifikation a) Organisationsbestyrelse b) Afdelingsbestyrelserne c) Holbæk Kommune Bilag 3: Naboskabsundersøgelse Bilag 4: Fraflytning Bilag 5: Ledige boliger Bilag 6: Tab lejeledighed Bilag 7: Ventelistestørrelse 1

3 1. Indledning Siden januar 2008 har der været en boligsocial indsats i gang i Vangkvarteret (Lejerbos afdelinger og 123-0) i Holbæk; den første periode på fire år, efterfulgt af en forlængelse, der løber frem til 31. marts Indsatsen i Vangkvarteret blev yderligere styrket fra juni 2010 med det kriminalitetsforebyggende projekt 4300 Agervang, rettet mod gruppen af unge år. Holbæk Kommune er ansvarlig for projektet, der løber over fire år og finansieres via satspuljen. Vangkvarteret figurerer fortsat på regeringens liste over særligt udsatte boligområder, dog med den forskel, at boligområdet på den seneste liste fra oktober 2012 ikke kun opfylder to, men alle tre kriterier, der lægges til grund for indplacering på listen. Alt tyder på, at Vangkvarteret også vil opfylde de to nye kriterier om indkomst- og uddannelsesniveau, regeringen har planer om at tilføje. På trods af den positive effekt den boligsociale indsats uden tvivl har haft på beboernes trivsel og tryghed, så står boligområdet fortsat overfor store sociale udfordringer, der kræver en særlig indsats. For at sikre forankring henholdsvis i boligområdet og i de kommunale forvaltninger, vil det være af afgørende betydning, at den indsats, der iværksættes, har fokus på samspillet med boligområdets daglige drift og beboernes aktiviteter, samt den kommunale kernedrift. Det er baggrunden for, at vi søger om en ny boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret fra 1. april 2014 til 31. marts Boligområdets problemkompleks Vangkvarteret består af to Lejerbo afdelinger, hhv. afd og 123-0, og har i alt beboere fordelt på 603 lejemål. Vangkvarteret er karakteriseret ved, at 44,5 % af beboerne er under 25 år, fordelt med 13,2 % for de 0-7 årige, 20,3 % for de 7-17 årige og 11 % for de årige. Området er det eneste i Holbæk Kommune, der figurerer på regeringens liste over særligt udsatte boligområder, hvilket primært skyldes beboersammensætningen og i mindre grad forekomsten af kriminalitet. Omkring 65 % af beboerne i Vangkvarteret har en lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Til sammenligning ligger tallet i Holbæk Kommune som helhed på 39 %. Antallet af arbejdsløse har været stigende, hvilket ikke alene gælder Vangkvarteret, men Holbæk Kommune som helhed. Den økonomiske lavkonjunktur rammer dog især et boligområde som Vangkvarteret, hvor 67 % af beboerne ikke har højere uddannelsesniveau end grundskolen, mod 38 % for kommunens befolkning som helhed. Manglen på ufaglærte jobs betyder, at en stor del af beboerne har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, uanset de beskæftigelsesrettede indsatser, der har været igangsat i boligområdet. Den lave arbejdsmarkedstilknytning afspejler sig tydeligt i indkomstniveauet i Vangkvarteret. 30 % af beboerne har en indkomst på under kr., sammenlignet med 15 % i kommunen som helhed. Dette indikerer en høj grad af offentlig forsørgelse i Vangkvarteret. Antallet af enlige forsørgere bosat i Vangkvarteret er på 18,9 %, hvilket er væsentligt højere end i Holbæk Kommune generelt, hvor denne gruppe udgør 7 %. 41,7 % af børnene i Vangkvarteret lever i en familie med kun én forsørger, hvilket i mange tilfælde betyder færre ressourcer og mindre overskud til at støtte børnene i deres skolegang og deres udvikling i øvrigt. Gruppen af flygtninge/indvandrere udgør i Vangkvarteret 59,8 %, og er således det boligområde i Holbæk, der har flest nydanske beboere overhovedet. Oprindelseslandende for størsteparten af denne gruppe er hhv. Tyrkiet, Irak og Somalia. Den store andel af beboere med anden etnisk baggrund kommer særligt til udtryk i forhold til gruppen af børn og unge, sammenlignet med 2

4 gruppen af etnisk danske. 13,6 % af beboere med etnisk dansk oprindelse er under 25 år, hvor samme aldersgruppe for flygtninge/indvandrere udgør 30,9 %. Begge afdelinger i Vangkvarteret har store udgifter i forbindelse med en stor fraflytningsfrekvens. I perioden fra 2008 til 2012 har der været 571 fraflytninger, heraf har 45 drejet sig om udsættelser på grund af huslejerestance. I sidste regnskabsår fra 2011/12 var tabet ved fraflytning på 1,5 mio. kroner samlet for de to afdelinger, en udgift der forventes at stige betydeligt. Der er ikke de store problemer med udlejning af lejligheder i Vangkvarteret, hvilket betyder, at der i afdeling kun er et meget ringe tab som følge af tomgang i 2011/12. I afdeling er tabet 277 t. kr. i perioden, hvilket til dels skyldes renoveringsprojektet. Der er dog stadig en del, der takker nej til en lejlighed i Vangkvarteret, hvilket ofte bunder i det negative image, boligområdet stadig slås med. En stor gruppe beboere indgår ikke i nogen former for netværk, hverken i eller uden for boligområdet. Af en naboskabsundersøgelse fra 2010 fremgår det, at omkring halvdelen af de indkomne besvarelser (120 ud af 450 omdelte skemaer) giver udtryk for at have lidt eller ingen kontakt ud af boligområdet. Ifølge politiets statistikker adskiller Vangkvarteret sig ikke væsentligt fra andre områder i Holbæk Kommune hvad angår vold og kriminalitet. Der foregår dog ifølge både beboere og fagfolk en mere eller mindre synlig handel med hash i boligområdet, hvilket skaber utryghed blandt beboerne. Beboerdemokratiet er et grundlæggende vilkår i den almene sektor og afgørende for, at en boligsocial indsats får optimale betingelser for at lykkes. I Vangkvarteret er der et demokratisk underskud i den forstand, at afdelingsbestyrelserne ikke i tilstrækkelig grad er repræsentative for områdets beboere, og at det stadig er en udfordring at få beboere med anden etnisk baggrund end dansk til at engagere og involvere sig i det formelle beboerdemokrati. Der er desuden det problem, at det frivillige arbejde blandt beboerne i boligområdet udføres af en relativt lille gruppe beboere. Lejerbo og Holbæk Kommune er bevidste om, at de positive resultater hvad angår tryghed og trivsel, der er et resultat af den hidtidige boligsociale og forebyggende indsats i boligområdet, ikke i tilstrækkelig grad har kunnet vende den negative tendens i forhold til en social sårbar beboersammensætning. Det vurderes derfor, at en fortsat helhedsorienteret, langsigtet og koordineret boligsocial indsats er nødvendig for at Vangkvarteret kan blive et socialt bæredygtigt og attraktivt sted at bo. 3. Indsatsområder I den hidtidige boligsociale indsats har der været fokus på indsatser i forhold til børn og unge og aktiviteter, der har styrket involvering af beboere med anden etnisk baggrund end dansk og skabt netværk indenfor og ud af boligområdet. Der har samtidig været arbejdet med at forbedre Vangkvarterets image gennem en styrket informations- og kommunikationsindsats. Meget af dette arbejde bør fortsættes og videreudvikles i forbindelse med den nye boligsociale helhedsplan. På baggrund af de hidtidige erfaringer og en analyse af de eksisterende problemstillinger i boligområdet, har Lejerbo og Holbæk Kommune i fællesskab valgt at fokusere på fire indsatsområder. Børn, unge og familie I den første periode af den boligsociale indsats var der meget fokus på gruppen af de årige drenge, da deres adfærd skabte en del utryghed i boligområdet, en indsats, der blev styrket yderligere fra midten af 2010 i samarbejde med det kriminalitetsforebyggende satspuljeprojekt 4300 Agervang. 3

5 Indsatsen er dog blevet udvidet til at inkludere den yngre aldersgruppe, bl.a. ved etablering af en mini-klub for de årige. Muligheden for at arbejde mere forebyggende og bryde fødekæden til de grupper af unge, der har en problematisk adfærd, både i og udenfor boligområdet, er stor i den aldersgruppe. Det er vigtigt at fortsætte dette arbejde i den fremtidige boligsociale indsats. I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp har der siden 2009 eksisteret en pigeklub for de årige piger, der køres 100 % af frivillige. Det er en meget velfungerende og velbesøgt klub, der udover at give de unge piger et frirum også har haft en vigtig funktion i forhold til at skabe kontakt til bl.a. foreningslivet uden for boligområdet. Der er dog en gruppe af piger, der vælger klubben fra, og nogle har en så problematisk adfærd, at de ikke kan rummes i pigeklubben. I den fremtidige helhedsplan vil der være et øget fokus på gruppen af piger. Erfaringerne med væresteder for børn og unge i boligområdet har ikke alene vist sig at være et godt alternativ til at hænge ud i området og i kældrene, med de gener dette har medført for de øvrige beboere. Det har også vist sig at være en afgørende platform for dialog for at kunne støtte især de unge, hvis forældre har begrænsede ressourcer. En af de store udfordringer i arbejdet med børn og unge er at få kontakt til de mere isolerede familier. Der er behov for en fortsat indsats i forhold til at styrke børnenes udvikling og give dem de bedste betingelser for at blive en del af det danske samfund. Forældrenes forståelse og inddragelse er afgørende for, at dette skal lykkes, og der vil derfor fortsat være fokus på at skabe netværk, hvor forældre får mulighed for at udveksle erfaringer og gensidigt støtte hinanden i at takle svære problemstillinger. Arbejdet med at styrke og udvikle gruppen af Bydelsmødre vil fremadrettet være central i dette arbejde. I arbejdet med de unge har der været meget fokus på det tværgående samarbejde. Det udvikler sig hele tiden, især på det lokale plan. Her er det lykkes at etablere dels et lokalnetværk af professionelle aktører så som skole-hjem vejleder, uddannelsesvejleder, den kommunale kulturformidler, SSP-konsulenten, projekt 4300 Agervang og Lejerbos Boligsociale Koordinator. Netværket mødes jævnligt, udveksler information og koordinerer konkrete indsatser i forhold til de unge. Der er ligeledes etableret et fagligt netværk af boligsociale- og kommunale medarbejdere, der arbejder i eller omkring Vangkvarteret. Det er planen, at udvikle og styrke det tværgående samarbejde i den kommende projektperiode. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv På uddannelsesområdet har både skolen og uddannelsesvejledningen godt styr på, hvor de unge befinder sig i uddannelsessystemet. Der er dog flere af kvarterets unge, der falder fra og har svært ved at fuldføre både folkeskolen og en ungdomsuddannelse. Det er især de nydanske unge, der har det svært og ikke altid får den nødvendige støtte til lektierne i hjemmet, da forældrene ikke behersker det danske sprog tilstrækkeligt. Dette har som konsekvens, at nydanske unge ikke klarer sig så godt i skolen som unge med dansk herkomst. I 2011/2012 var karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve for elever med dansk herkomst i Holbæk Kommune som helhed 6,7, mens tallene for den to-sprogede elevgruppe var på 4,9, og mange i den gruppe bor i Vangkvarteret. I Vangkvarteret har der siden 2009 eksisteret et tilbud om lektiehjælp, i form af en lektiecafé, der drives af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Den er i dag meget velbesøgt, primært af unge med anden etnisk baggrund, og det er en indsats, der vil fortsætte og udbygges, bl.a. ved at kunne tilbyde bedre fysiske rammer i det nye Fælleshus. Der er desuden initiativer i gang i forhold til at udbygge lektiehjælpen, så det også kan tilbydes voksne, der går på eksempelvis VUC. I samarbejde med Holbæk Sprogcenter har der igennem flere år været tilbudt FVU-dansk i Vangkvarteret, et tilbud, der primært bliver benyttet af kvinder med anden etnisk baggrund end 4

6 dansk. I en ny projektperiode er det planen at fortsætte med indsatsen, da det er et vigtigt supplement til de øvrige indsatser, der arbejder med inklusion af beboere med anden etnisk baggrund i boligområdet og generelt i det danske samfund. Lommepengeprojektet blev iværksat i samarbejde med Lejebos drift tilbage i slutningen af I forbindelse med satspuljeprojektet 4300 Agervang blev det muligt at udbygge denne indsats betragteligt. Det har vist sig at være en indsats, der på afgørende vis har haft indflydelse ikke alene på boligområdet, der i dag fremstår pænere og med langt mindre hærværk og graffiti end tidligere, men også på udviklingen hos mange af de unge. På trods af den økonomiske krise er det lykkedes at få flere videre i ordinære fritidsjob og der er generelt flere, der fastholdes i uddannelse. Den store udfordring har været at fastholde Lejebos drifts deltagelse i projektet, hvilket har bundet i et for stort arbejdspres og ikke i manglende vilje. Lommepengeprojektet er en af de indsatser, der tænkes fortsat i den kommende projektperiode, dog med et større fokus på ejendomsfunktionærernes rolle og inddragelse. Der har været igangsat spæde initiativer i forhold til at udforske mulighederne for iværksætteri og etablering af erhverv i boligområdet. Det er en indsats, der tænkes udviklet yderligere i en kommende helhedsplan, ikke alene for at skabe et forsørgelsesgrundlag for nogle af områdets beboere, men også for at skabe liv i boligområdet. En vigtig del af denne indsats vil være at få skabt et netværk til lokale virksomheder i Holbæk. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Bestyrelser og beboere skal medvirke til gennemførelsen af helhedsplanen, herunder skal medansvar og ejerskab styrkes. Der vil derfor være et øget fokus på inddragelse af beboerne i den nye helhedsplan, en indsats, der vil blive påbegyndt allerede i processen med udfoldelsen og udarbejdelsen af helhedsplanen. Der vil ligeledes være et øget fokus på, at de indsatser, der iværksættes i forbindelse med helhedsplanen, bliver en mere naturlig del af det sociale liv i boligområdet og understøtter og udbygger de netværk og sociale relationer, der eksisterer indenfor og ud af boligområdet. Der vil fortsat blive arbejdet med at styrke kvindeklubben, der blev startet som en af de første boligsociale aktiviteter, og som har vist sig at være vigtig i forhold til at få kvinder med anden etnisk baggrund til at blive en mere aktiv ressource i boligområdet. En af de store udfordringer er, at der generelt er for få aktive beboere, der tager initiativ og ansvar i forbindelse med fælles sociale aktiviteter som eks. sommerfester og koncerter. Inddragelse af flere beboere på tværs af alder, køn og etnicitet, vil derfor fortsat være et fokus i det fremtidige arbejde. Der vil især være fokus på at inddrage forældrene konkret i de aktiviteter, der arrangeres for deres børn og unge, hvilket har vist sig at være en af de helt store udfordringer. Der har igennem årene været afholdt en lang række forskellige magnetaktiviteter, der har trukket øvrige Holbæk borgere til boligområdet. Det har været med til at forbedre områdets image og har skabt nogle brobyggende netværk mellem beboere og organisationer og enkeltpersoner udenfor boligområdet. Det arbejde vil fortsætte i den næste projektperiode. Der har ikke tidligere i boligområdet været et centralt sted, hvor beboerne naturligt kunne mødes. Det er der kommet nu med det nye Fælleshus, der lige er taget i brug. Det har skabt nogle helt nye rammer og muligheder for det sociale liv og beboeraktiviteter, samt for de boligsociale indsatser. Men rammerne alene gør det ikke. Det kræver en stor indsats fra beboere/bestyrelser, driften- og det boligsociale team at få huset til at fungere og sikre, at alle føler sig velkomne. Der vil fortsat i den kommende projektperiode blive lagt en del kræfter i Fælleshuset, og ikke mindst i den tilknyttede café, der drives af en blanding af frivillige, beboere i aktivering og ansatte, og som skal kunne rumme de mange forskellige typer af beboere, der er i Vangkvarteret. 5

7 Meget få beboere engagerer sig i beboerdemokratiet og gør brug af deres formelle indflydelse ved eksempelvis at møde op til afdelingsmøderne. Det skyldes blandt andet manglende forståelse og indsigt især blandt mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk, men det skyldes også, at beboerdemokratiet kan virke utilgængeligt for den etniske gruppe. Afdelingsbestyrelserne afspejler ikke i tilstrækkelig grad beboersammensætningen. I den fremtidige indsats vil der være et øget fokus på at beboerdemokratiet i højere grad afspejler beboersammensætningen. Sundhed Ifølge Holbæk Kommunes Sundhedscenter er de økonomiske udgifter på sundhedsområdet i gennemsnit pr. borger markant højere i Vangkvarteret end i andre lokalområder i kommunen, der også har et stort antal socialt dårligt stillede borgere. Mange familier i Vangkvarteret er økonomisk trængte og har store sociale udfordringer i deres dagligdag, der overskygger et fokus på sund adfærd. De isolerer sig ofte og har ingen eller svage netværk, hvilket i sig selv er en medvirkende årsag til, at folk bliver syge. Der har indtil nu været få og spredte tiltag på sundhedsområdet, men indsatsen tænkes styrket i den fremtidige projektperiode, hvilket vil ske i et tæt samarbejde med kommunens Sundhedscenter. Der er stor kommunal bevågenhed på en sundhedsindsats i Vangkvarteret, hvilket blandt kommer til udtryk i en ny kommunal sundhedspolitik, der ventes vedtaget i løbet af efteråret Sundhedsindsatsen i Vangkvarteret vil have fokus på initiativer, der inddrager beboerne aktivt og er med til at fremme trivsel, tryghed og fællesskab. Der er blandt tænkt i konkrete indsatser med uddannelse af sundhedsambassadører, og kurser i motion, kost og ernæring. 4. Organisering Styregruppe Juridisk og økonomisk ansvarlig Mødes 4 gange årligt Projektgruppe Ansvarlig for daglig fremdrift af helhedsplanens indsatsområder Mødes 6 gange årligt Sekretariatsgruppe Mødes efter behov Organisationsbestyrelse (formand) administration Kommunens ansvarlige for den boligsociale indsats Repræsentant for Voksenudvalget Lejerbos Boligsociale Koordinator (sekretær) Organisationsbestyrelse (formand) Repræsentanter for de to afdelingsbestyrelser administration Repræsentant fra Afdelingernes drift. Repræsentanter fra kommunale forvaltninger for hvert indsatsområde Lejerbos Boligsociale Koordinator (sekretær) Lejerbos Boligsociale Koordinator (daglig leder) Ansatte faglige medarbejdere på helhedsplanen såvel boligsociale som kommunale 5. Koordinering og evaluering Arbejdet med helhedsplanen koordineres af den Boligsociale Koordinator, der fungerer som bindeled mellem Styregruppe, Projektgruppe og Sekretariatsgruppe. Koordinatoren sikrer ligeledes kontakt til og koordinering med andre relevante aktører, der i en eller anden form arbejder i og omkring Vangkvarteret. Indsatser og organisering evalueres midtvejs og ved projektperiodens afslutning. Derudover foretages årlig evaluering af milepæle for hvert indsatsområde, samt selvevaluering i overensstemmelse med Landsbyggefondens krav. 6

FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET

FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET FÆLLESSKAB I VANGKVARTERET Boligsocial helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 0 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. BAGGRUND... 4 3.1 Vangkvarteret... 4 3.2 Udfordringer i Vankvarteret...

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Forlængelse af den boligsociale indsats. Vangkvarteret i Holbæk

Forlængelse af den boligsociale indsats. Vangkvarteret i Holbæk Forlængelse af den boligsociale indsats Vangkvarteret i Holbæk 2012 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Baggrund Boligsocial indsats 2008 2012 Visioner for den boligsociale indsats 2. INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2021 Prækvalifikation for Korsør, Skælskør og Slagelse Motalavej - Ringparken/Schackenborgvænge - Sydbyen - Skælskør SAB ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Boligsociale indsatser der virker. Gunvor Christensen, SFI

Boligsociale indsatser der virker. Gunvor Christensen, SFI Boligsociale indsatser der virker Gunvor Christensen, SFI Hvad vil jeg berøre? Missionen med boligsociale indsatser Hvad er problemet med/i de udsatte boligområder? Hvilke effekter ved vi boligsociale

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 Boligsocial helhedsplan for Frøgården, Haslev 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 3.1 Frøgården... 6

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Politiske mål og delmål

Politiske mål og delmål UNGEPOLITIK 2013 Politiske mål og delmål Indhold FORORD... 3 POLITISKE MÅL... 4 1. UDDANNELSE... 5 2. TRANSPORT... 5 3. FRITID... 6 4. ARBEJDE... 6 5. SOCIALT... 7 6. DEMOKRATI... 7 SAMMENHÆNG... 8 Ungepolitik

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan Viborg

Boligsocial Helhedsplan Viborg Boligsocial Helhedsplan Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg, Bjerringbro Andelsforening og Viborg Kommune har indgået et samarbejde og danner grundlag for den samlede boligsociale

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Partnerskab om ungestrategier

Partnerskab om ungestrategier UDKAST Partnerskab om ungestrategier Partnerskabsaftale mellem Hvidovre Kommune og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om indsatsen for nydanske børn og unge 2010 2013 Side 1 af 17 Aftale

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere