Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning"

Transkript

1 Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014 med budgetoverslag for årene til behandling i Kommunalbestyrelsen. Budgettet har været gennem to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst to ugers mellemrum, og er endeligt vedtaget inden udgangen af november måned. Budgettet har været behandlet på kommunal bestyrelsens tema dag d. 30. september Herefter har såvel de stående udvalg som økonomi udvalget behandlet deres ansvarsområde i uge 41. Det samlede driftsbudget og budgettet for anlægsprojekter har været til behandling i økonomi udvalget. Efter Økonomiudvalgets behandling af det fremsendte budgetoplæg fremsendes nedenstående forslag til totalbudget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet. Der har løbende været arbejde med budgetforslaget og der er siden 1. behandling foretaget driftsbesparelser på i alt 29,2 mio.kr. derudover er der vedtaget rammebesparelser for i al 35 mio.kr. som endnu ikke er fordelt på forvaltningsområder. 1

2 Forslag til totalbudget : Betegnelse Indkomstskat Bloktilskud og udligning Andre indtægter & renteudgifter Indtægter total Finansforskydninger 2014 Restanceudvikling Kommunale boligudlån Afdrag på langfristet gæld Finansforskydninger total Økonomisk råderum Eventuel tilførsel af likviditet Anlægsprojekter overført fra Forventet reduktion, bloktilskud Endeligt økonomisk råderum Driftsomkostninger Anlægsbudget, nye projekter Tilskud fra selvstyret Totale omkostninger Resultat kontra råderum Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo Krav til kassebeholdning 6 % Råderum til anlægsprojekter Tabellen viser, at indtægterne fra skatter og bloktilskud m.v. forventes at udgøre i alt 1,569 mia. kr. i 2014, faldende til 1,568 mia. kr. i Det forventes at begrænses i løbet af de næste 4 år, selvom det optagne lån på 176 mio. kr. forøvet afdraget på gæld. Dette gøres ved at tabet på fordringer løbende nedsættes. 2

3 De samlede driftsomkostninger i 2014 vil være 1,358 mio. kr. Sammenholdt med indtægterne giver dette et overskud på 178 mio. kr. Dette overskud giver tillige med en forudsat udnyttelse af låneadgang for 179,5 mio. kr. i budgetperioden mulighed for at finansiere et samlet anlægsprogram på niveauet mio. kr. i perioden , samtidig med at likviditetsmålsætningen overholdes i budgetperioden. Budgetforudsætninger, proces og metode: Budgetprocessen har været tilrettelagt således, at for budgettet er blevet forslået følgende målsætninger: - At der i alle årene skal være en ultimolikviditet på 6 % af drifts- og anlægsudgifterne, svarende til 98,9 mio. kr. ved udgangen af At den kommunale skatteprocent er i perioden 26 % - At indtægter ud over det forventede tilføres kassebeholdningen som reserve til dækning af ubudgetterede udgifter. Ved frigivelse af midlerne kan de anvendes til særlige indsatser, anlægsudgifter eller andre tiltag, der forbedrer borgernes vilkår. Ud over de 3 økonomiske målsætninger er der for budgettet 2014 vedtaget en række politiske pejlemærker: POLITISKE PEJLEMÆRKER BUDGET 2014 Det er et udtalt politisk ønske at vi gentænker vores måde at løse de kommunale opgaver på. Vi ønsker nytænkte og sammenhængende løsninger, som kan gennemføres inden for det eksisterende budget. De politiske pejlemærker skal understøtte denne udvikling. Børn og læring/ Børn og tidlig indsats Området har høj politisk prioritet og der ønskes en tværfaglig, sammenhængende anvendelse af de faglige og økonomiske midler, der er afsat til det samlede område. Kommunalbestyrelsen har forventninger til at den nye enhedsforvaltning indenfor børneområder sikrer at den tidlige og koordinerede indsats viser at færre børn må anbringes udenfor hjemmet. Ligeledes forventes det at udviklingen indenfor skoleområdet og ser frem til yderligere forslag til konkrete handlinger for at styrke Folkeskolen. Det skal sikres, at der er omsorgsfulde og støttende voksne omkring de børn og unge, der skal bo på Skolehjem/kollegium for at få en uddannelse. De årige og årige Ledighed i den aldersgruppe er ikke politisk acceptabelt. Den enkelte unge, der forlader folkeskolen skal følges og sikres opsøgende vejledning, uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. 3

4 Vi skal være på forkant med udviklingen. Unge i by og bygd skal, gennem fokuseret uddannelse, opkvalificeres til at kunne varetage jobs indenfor råstofudvinding - herunder London Mining. En aktiv beskæftigelsespolitik Arbejdsløsheden skal bekæmpes offensivt gennem uddannelse, gennem konsekvent arbejdsanvisning. Passiv forsørgelse til unge ledige mellem 18 og 30 år skal erstattes af et aktiverings- eller kvalificerende kursustilbud og kompetenceudvikling. Ændringen skal gennemføres i dialog med de faglige organisationer. Støtte til at tage imod misbrugsbehandling skal tilbydes alle, hvor misbrug er en begrænsning i forhold til at komme i beskæftigelse. Det kommunale ressourcecenter skal sikre at alle revaliderings og behandlingsmuligheder er udtømt inden beslutning om førtidspension. Indsatsen med at opdyrke fleks- og skånejobs skal styrkes. Flere førtidspensionister skal kunne udnytte deres resterhvervsevne. Erhvervsudvikling Øget erhvervsudvikling inden for nye områder, som baserer sig på øget selvforsyning. Bl.a. skal forsøg med landbrug styrkes i servicekontrakten med Sermersooq Erhvervsråd. Øgede anlægsaktiviteter Boligmanglen i Nuuk er stor og har været det i mange år. Mange sociale problemer udspringer af boligmanglen ligesom den forhindrer mennesker i at bosætte sig i Nuuk og bidrage til udviklingen. Der skal derfor ske en markant stigning i antallet af nye boliger. Øget boligbyggeri skal samtidig styrke og udvikle de lokale håndværkeres kapacitet og nedbringe arbejdsløsheden. Forbedret infrastruktur i form af lufthavne og havne skal understøtte udviklingen og udvidelsen af havnen i Nuuk skal fastholdes. Personer med handicap Unge med handicap skal inkluderes i samfundet og sikres mulighed for uddannelse, bolig og beskæftigelse. Voksne med handicap skal inkluderes i samfundet og gives mulighed for en værdig tilværelse med beskæftigelse og øget selvforsørgelse. Ældre Der skal fokus på de ældres livsvilkår så de sikres en reel mulighed for en god alderdom i Grønland. Der skal etableres fysiske rammer som gør det muligt for ældre medborgere at samles på egne vilkår og sikres lokaler, der samtidig kan danne ramme for offentlig service og rådgivning. 4

5 De ældres livserfaring og livsvisdom skal i samarbejde med disse inddrages aktivt i den samlede udvikling af kommunen. Nye samarbejdsformer mellem kommune og borgere et styrket civilsamfund. Vi ønsker et aktivt civilsamfund, der tager ansvar for børnenes opvækstvilkår og lokalsamfundenes udvikling. Vi skal bidrage hertil Ved at etablere Lokalråd i alle byer Gennem aktiv inddragelse af lokalråd og bygdebestyrelser i spørgsmål, der vedrører de enkelte lokalsamfund Ved at styrke samarbejdet med de frivillige organisationer Styrke samarbejdet med virksomheder, der har en CSR politik Alle fagområder, der primært arbejder med individuelle indsatser, skal suppleres med tilbud, der retter sig mod grupper, netværk, familier og lokalsamfund. Ud over nye samarbejdsformer mellem kommune og borgerne, at styrke samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre for, at sikre koordinering og effektive samarbejdsflader med hensyn til større offentlige projekter. Bæredygtighed som den røde tråd. I alle kommunale aktiviteter, skal bæredygtighed tænkes ind social, økonomisk, miljømæssig bæredygtighed. Ud fra disse målsætninger skulle der gennemføres budgetforbedringer på niveauet 70 mio. kr. Budgetforbedringerne skal sikre råderum til prioritering af nye aktiviteter på driftsbudgettet fra 2014 og frem. Budgettets tekniske forudsætninger: Budgetforslaget er baseret på det oprindeligt vedtagne budgetoverslag for , korrigeret for at der i forbindelse med budgetopfølgninger 2014 er konstateret behov for tilpasning af udgiftsniveauet på særligt en række lovbundne områder, med virkning for de efterfølgende år. Der er herudover foretaget en pris- og lønfremskrivning på 1,5 pct. i forhold til niveauet for 2013, hvilket svarer til, hvad kommunerne anser for at være den rigtige fremskrivningsprocent i selvstyrets bloktilskud til kommunerne. På indtægtssiden er der foretaget en tilpasning til, at der er modtaget udmeldinger fra Skattestyrelsen vedrørende de forventede indtægter fra personskatter, ligesom der vedrørende bloktilskud og skatteudligning er taget afsæt i de forslag der er modtaget fra centralt hold, herunder forslag til bloktilskudsfordeling, som det fremgår af Finanslovsforslaget for Der er i budgettet taget høje for at den reduktion i bloktilskuddet på 20 mio. kr. som Naalakkersuisut har annonceret. Men der er i overslagsårene ikke taget høje for at denne reduktion kan enten udvides eller gøres permanent. Yderligere reduktion i bloktilskuddet vil reducere råderummet for anlægsaktiviteter. 5

6 Med hensyn til bloktilskudsdelen er der for de efterfølgende år indregnet en tilsvarende andel af det i Finanslovforslaget fremskrevne bloktilskudsbeløb, som gælder for På skattesiden er de udmeldte eller forudsatte beløb holdt uændret over budget perioden for så vidt angår de løbende afregninger. Vedrørende optagelse af lån er de budgetmæssige forudsætninger, at de lånetilsagn kommunen har fået fra Selvstyret i forbindelse med en række større boligbyggerier som man endnu ikke har udnyttet på i alt 176,5 mio. kr., er indarbejdet i budgetforslaget. Lånet forudsættes indgået i starten af 2014, da de meldinger som Selvstyret har givet i løbet af efteråret, gør at det er usikkert hvorvidt Selvstyret ønsker at medvirke til anlægsbyggeriet i Nuuk. Det er i budgettet forudsat at kommuneskatten sættes op med 1 procent point fra 25% til 26% samt at kravet til kassebeholdningen nedsættes også med et procent point fra 7% til 6%. 6

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2014. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2014 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere