Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne"

Transkript

1 Nyt og noter Igen en højskoledagbog fra 1880erne I 1968 blev den opvakte stevnsbo Niels Nielsens dagbog fra Vallekilde højskole udgivet under titlen,.en Højskolevinter, Elevdagbog fra Provisorieårene i 1880erne«. Siden da er der i ny og næ dukket andre elevdagbøger op fra denne periode, i et par tilfælde fra den samme kant af landet. Det sidste eksempel stammer fra dette forår, da gårdejer Jens Herluf Jensen i Klippinge til Institut for Dansk Skolehistorie indsendte sin farmors højskoledagbog. Det er et lille oktavhefte på 61 sider, skrevet af den 24-årige Ane Kirstine Larsen fra Store Linde i Karise sogn. Under sit to måneders ophold på Tune Landboskole i 1882 havde hun dag for dag med klar skrift og ulastelig stavemåde - hvor hun i de første dage resolut gik over til at skrive med små bogstaver i navneord - nedfældet sine indtryk af ånd og undervisning på skolen. Tune var oprindelig oprettet som folkehøjskole i 1867, men siden 1871 havde den virket som»iandboskole«, ledet af de fremragende landbrugskandidater A. Svendsen og Chr. Christensen, bistået af højskolemanden P. [odal. Fra 1873 blev der i en årrække holdt et to måneders kursus i september og oktober for unge mejerskcr. Det var her Stine Larsen var med som en moden og lydhør elev. Dagen begyndte med at kærne smør og ælte oste fra klokken halvseks om morgenen, men det som fylder dagbogen er velskrevne referater fra timerne i skolestuerne. De afspejler en stærkt grundtvigsk præget oplysning gennem foredrag, oplæsning og sang - med appel til deltagelse i folke- og kristen liv. Eleverne advares af Svendsen mod at blive»sofabondekoner«. Lodal gennemgår og kommenterer det gamle testamentes skabelseshistorie og mosebøgerne. Svendsen fortolker Nordens myter. Christensen fortæller Danmarkshistorie i A. D. Jørgensens ånd. Netop samme år udkom den store historikers»40 Fortællinger«, og han var taler ved et søndags møde på skolen. Men den taler, der gjorde dybest indtryk, var åbenbart sønderjyden Cornelius Appel fra Rødding. Som gæstelærer i flere dage sammenlignede han sønderjydernes vilkår under preusserherredømmet med israelitternes under Faraos åg. Referaterne af Appels foredrag fylder det meste af de sidste otte tætskrevne sider i dagbogen. Foredragene er refereret uden subjektive kommentarer, og den unge piges egne følelser har kun sjældent givet sig udtryk, f.eks. i et enkelt rørende digt - påbegyndt i de første dage og afsluttet i de sidste. Et sted har hun overstreget tre linier i en kort beretning om et kært møde med sin kæreste og senere ægtefælle Andreas Jensen fra Barup i Hellested sogn. Egentlig udgivelse egner bogen sig vel næppe til, men den vil være tilgængelig for interesserede i en fotokopi i Institut for Dansk Skolehistories bibliotek. Roar Skovrnand En gammel karakterbog, fundet på øster Farimagsgades Skole i København I foråret 1983 har jeg til Danmarks Pædagogiske Bibliotek efter aftale med min gamle skole afleveret en karakterbog - trykt i året bilagt maskinskrevet afskrift af elevens '" 227

2 vidnesbyrd, plus en del materiale i forbindelser med bogen. Denne gamle karakterbog fandt jeg fo r en del år siden, da jeg som skolebibliotekar fik overladt et skab med gammelt arkivmateriale. Ingen på skolen kunne give nogen forklaring på, hvordan den var havnet der. Bogen havde ti lhørt.. Anders Faaborg Mtilertz, elev i det Sehouboeske Institut, oprettet den 3 Februarii De ugentlige vidnesbyrd stammer kun fra en kort periode fra maj til deeember 1803 og slutter med, at den er forevist i hjemmet den 22. dec. Efter ti telbladet, der har et motto på la ti n af Ovid, følger 19 sider med skolens ordensbestemmelser. Vi er i oplysningstiden, og de første linier lyder: At væ re lykkelige og gjøre Andre lykkelige er Formaalet for vor Tilværelse på Jorden. Særlig interessant, synes jeg, er omtalen af præmieringen af de dygtigste elever. - Fagrækken omfatter 19 losprog og Videnskaber, som læres på skolen". foruden syv forskellige sprog nævnes lo T idshistorie, Moral, Theologie, Statistik, Deklamation, Bogholderi og Gymnastik". Dereher kan man fra side læse de ugentl ige vidnesbyrd fra de forskellige lærere. som alle er ovenud rosende og skrevet med de snørklede gotiske bogstaver. Trods affarvningen er det lykkedes mig at tyde dem. Her følger nogle uddrag. Som den fø rste skriver Junghans: For Cæsar 2 Gange Ips ( = ug) for Stil 2 Gange laud, engang kun haud ill. Hans Opførsel er stedse rosværdig. - Schjønfeld: Jeg nærer det glade I-l aab, at MUlertz ti l forestaaende Examen vi l vise, hvo r god Grund jeg stedse har havl ti l at rose ham. Hans Sæder ere bl ide og elskværdige, - Og Ørn skriver: At det beroer på Mii lertz selv stedse at fortiene den første Plads blandt hans Medd isciple, derom ere nok all e hans Lærere enige. Hans raske Fremstræben og gode Opførsel fortiener det bedste Vidnesbyrd. Aldrig aftage hans Flid. aldrig sa vne hans rosværdige Bestræbelser fortient Opm untring. d. 16. Julii Og et pluk blandt de sidste mege1 lange vidnesbyrd: Schjønfeld skriver i en tre sider lang, noget svulstig udtalelse: Naar Ynglingen bestemt til Videnskaberne stræber med sikre Skridt fy rig frem ad Musernes Bane. benytter med stadig Flid de Ungdommens kostbare Dage, som eengang tabte ere uigjenkaldelige tabte, finder sin Lyst i boglige Sysler, hvo glæder sig da ikke ved at have deeltaget i hans Underviisning. Og lidt senere: Det er et gammelt, men kun halvsandt Ordsprog: Q uem Jupiter odit. facit præeeptorem. (Den, som Jupiter hader, gør han til lærer). Lad være, at saadanne Ynglingers Tal ej er Legio, hvor faa de end ere. deres Flid og Fremgang vil dog lehe Underviisningens Møje, og enhver retskaffen Læ rer vi l deri finde sin kjæreste Løn. Jeg nærer det saa glade som grundede Haab, at ha n vil udmærke sig blandt Videnskabernes Dyrkere til Gavn og Ære for si t Fædreneland. Valk. koll. d. 8. decbr H\ad blev der så af denne fo rtrinlige elev'? Da. Biogr. Leksikon fortæller: Artium med udmærkelse, lærer på sin gamle skole, forøvrigt en tid sa mmen med Grundtvig. universitetseksamen, lærer i Odense, gift med rektors datter. hvis farbror var P. A. Heiberg, dr.phil. i 1817 på en afhandling om reformationen i Da nmark, skrevet på latin, og fra 1834 og ti l 1843 rektor i Horsens. Lykkelig? Der står, at han var syg og døde som en skurret mand! Foruden det a fleverede materiale har jeg en del noter fra Det kg!. Bibliotek, bl.a. fotokopier af hans taler for kongen, samt præstens ligtale ovcr ham. Dct stilles gerne til rådighed fo r en stu derende. Lauritz Retlef Lassen lærer ved øster Farimagsgades Skole /93/

3 Fotoudstilling i Tårnby Tårnby Kommunebibliotekers Lokalhistoriske Samling har siden dens oprettelse i 1973 af~ hold t 5 større fotoudstill inger. Den si dste i marts 1984 over temaet.. Skoleliv i Tårnby Kommune.. _ Et af formålene med at lave udstillinger er at vise borgerne, hvad cn lokalhistorisk sam ling rummer. Det giver også et indtryk af, hvad vi er interesseret i a t modtage til samlingen. Det er end, idcre en lejlighed til at få gjort status over, hvad samlingen kan præstere inden for et bestemt område. Da det viste sig, at der ikke var skolebilleder nok til en udstilling, rettede vi henve ndelse t il a lle kommunens skoler. Det resu lt erede i mere end en fordobl ing af antallet af fotograrierne. Vi havde nu materiale nok til at kunne sam~ mensætte en udstilling. Udstillingen viste først og fremmest en række klasse- og lærerbilleder fra folkeskolen og de private skoler i kommunen fra ca Endvidere var der billeder fra det daglige liv på skolen fordelt på emner som første skoledag, skolevejen, klasselokalet. enkelte fag m.m. Fotografierne på disse plancher va r p.g.a. mangelen på ældre materiale, hovedsageligt fra ca. 1950~ Udover fotografierne, som vi af erfaring ved interesserer de besøgende mest, udstillede vi skolchistoriske arkiv<llicr og lærebøger. Desuden havde vi indrellet et gammelt og et nyt klasselokale. Inventaret bestod af pulte, borde. kateder, anskuelsesbilleder, EDB-maskiner m.m. En del var lånt fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek. Til udstillingen blev der trykt en folder med kortfattede tekster om bl.a. de enkelte skolers historie. Reaktionerne på udstillingen var overvældende. Der kom ca besøgende i løbet af de 13 dage udstillingen varede. Mange af de besøgende kunne navngive for os ukendte personer på de udstillede billeder. Under sloganet JtMå vi låne Deres fotografier i 5 minutter«arrangerede vi affotografe~ ring af billeder på udstillingen. Det blev en stor succes. Vi lånte omkring 400 fotografier, såvel skole billeder som andre fotografier med lokale moti ve r. Det er nu tanken at sende udstillingen på turne ti l kommunens skoler og plejehjem. Vi håbcr at få en aflale med skolerne om afl evering eller lån af frcmtidige klassebill e der. Hvad der er nu ti d i dag, er lo kalhistorie i morgen. Inger Kjær Ouzen 229

4 Institut for dansk skolehistorie Ud over de faste medarbejdere bar Instituttet haft tilknyttet stipendiat Søren Ehlers, der har arbejdet især med efterskoler og ungdomsskoler. Endvidere har overlærer Lejf Degnbol haft ansættelse til en undersøgelse af folkeskolens skole- og undervisningsplaner; desuden har han for Institutet redigeret den i foråret 1984 udsendte publikation "Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning«. Ellen Nørgaard har i 2/5 af sin arbejdstid været tilknyttet Forskningssekretariatet. Fra l. december 1983 til 30. juni 1984 har cand.mag. Nete Balslev Wingender været midlertidigt tilknyttet. Hun har i denne periode i et samarbejde mellem Instituttet og Landsarkivet for Sjælland gennemført en registrering af det store arkiv fra GI. Bakkehus og Gammelmoseskolen og har stået for en udstilling af materialet, der har været vist både på Lærerhøjskolen og på Landsarkivet (se hendes egen beretning). Desuden har hun nået at påbegynde en indsamling af oplysninger om skolehistoriske genstande m.m. på danske museer. Undervisning og eksamen i disciplinen den danske skoles udvikling og aktuelle situation på kandidatstudiernes 2. del er foregået under ledelse af Ellen Nørgaard. Søren Ehlers og Vagn Skovgaard-Petersen har stået for kurset: De årige som politisk og pædagogisk problem fra l. verdenskrig til i dag. Medarbejderne har skrevet en række artikler om emner inden for dansk skolehistorie i dette århundrede. Den ældre skolehistorie er især undersøgt ud fra spørgsmålet om læse- og skrivekyndighedens udvikling. Ingrid Markussen deltog i den forbindelse i et nordisk symposium i november 1983 i Norge vedr. de nordiske skriftsprogs udvikling i 1800-tallet. Desuden har Instituttet bl.a. deltaget i den 19. nordiske historikerkongres i Odense august Vagn Skovgaard-Petersen var l. juni 84 officiel opponent ved Erik Nørrs forsvar af disputatsen Præst og administrator på Århus Universitet. Under redaktion af Søren Ehlers er projektet om dette århundredes danske skole- og uddannelseshistorie ved at løbe af stablen. Bindet om tiden ca vil udkomme først, skrevet af Ingrid Markussen. 230

5 Ingrid Markussen har været formand for DLHs forsknings- og stipendieudvalg. Vagn Skovgaard-Petersen har været medlem af det ministerielle læseplansudvalg vedrørende historie i folkeskolen. Vagn Skovgaard-Petersen 231

6 Selskabet for dansk skolehistorie Selskabet holdt i 1983 sit årsmøde med generalforsamling på Vallekilde Højskole den 29. oktober. Stipendiat Søren Ehlers talte om skolen og grundtvigianerne - fra Christen Kold til Bertel Haarder. Forstander Finn Slumstrup fortalte om Vallekilde Højskole og viste rundt. Ved generalforsamlingen genvalgtes til styrelsen Eilif Frank, Svend Arne Jensen, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen. Styrelsen har derefter konstitueret sig med overbibliotekar Robert Hellner som kasserer, højskolelærer Vagn Hansen som sekretær, amtskonsulent Viggo Witt-Hansen som næstformand og undertegnede som formand. Selskabet har udsendt årbogen 1983 'på 176 sider, redigeret af Søren Ehlers. Til udgivelsen har Selskabet modtaget tilskud fra Statens humanistiske Forskningsråd. Selskabet har endvidere - i samarbejde med Instituttet - udgivet bogen Materialer og metoder i historisk-pædagogisk forskning. Den er på 333 sider, en iderig forskningsrapport fra et nordisk symposium under redaktion af Lejf Degnbol. Den koster kun 35 kr. Bestilling skal sendes til Instituttet på Lærerhøjskolen. Selskabets øvrige publikationer, bl.a. Grundtvigs»Statsmæssig oplysning - et udkast om samfund og skole«, kan købes hos Selskabets kasserer. Den kumulerede bibliografi over femten års skolehistorisk litteratur udkommer i dette efterår. Den er udarbejdet af Johan Quistgaard ved Lærerhøjskolens bibliotek på grundlag af årbogens årsbibliografier. Den udgives af Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek og Instituttet. Registreringen af skolehistorisk materiale i Landsarkivet for Nørrejylland gennemføres af overbibliotekar Aage Bonde. Det påregnes, at den kan afsluttes til sommer. Vagn Skovgaard-Petersen 232

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet

Billedsamling på Mosbjerg Centralskole sikrer mindet om de små skoler, hvoraf centralskolen blev dannet Nyt og Noter Generalforsamling i Selskabet for Dansk Skolehistorie holdtes den 2. november 1969 i det nye kulturhus i Randers. En snes medlemmer var mødt op. Diskussionen drejede sig i første række om

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

Tres år i skolen. Af Heinrich Nielsen

Tres år i skolen. Af Heinrich Nielsen Tres år i skolen Af Heinrich Nielsen LÆRERERINDRINGER Siden 1920erne er der sket store forandringer i vort skolesystem, forandringer som det er værdifuldt at ja beskrevet, og derfor vil Selskabet for Dansk

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 1-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 1/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Ranum Seminarium 1848-2011

Ranum Seminarium 1848-2011 en beretning fra en udkant midt i verden Ranum Seminarium 1848-2011 af Hans Støttrup Jensen en beretning fra en udkant midt i verden Ranum Seminarium 1848-2011 af Hans Støttrup Jensen Formuleringen en

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag September 2013 - Nr. 3 I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag Bladet fra Storskoven henvender sig primært til opholdsstedets forældre, men samarbejdspartnere er velkomne til at læse med

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Roar i Lejre. Af HANS-OLE HANSEN

Roar i Lejre. Af HANS-OLE HANSEN Roar i Lejre Af HANS-OLE HANSEN Professor Roar Skovrnand oversendte 3. februar 1976 til Historisk-Arkæologisk ForsØgscenter i Lejre en tung pakke med papirer: Roars samling af materialet fra sin tid som

Læs mere

Aksel Lauridsens første tid 1944-45

Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Kapitel 17 Ansættelsen Forstanderskifte og fred igen Aksel Lauridsens første tid 1944-45 Mod slutningen af 1943 stod bestyrelsen for den nye selvejende institution over for at skulle finde en løsning på

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 2 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 2 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 2 2010 På studieturen til Arbejdermuseet besøgte vi Vestre Kirkegård, hvor bl.a. Louis Pio ligger begravet. Louis Pio var stifter af

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens,

Anmeldelser. kan med erkendelsesteoretisk fordel, understreges det, ansku es som»en del af socialiseringens, Anmeldelser Indledning Hvert år gør denne anmelder-rubrik opmærksom på nye, ofte il1leressante udgivelser. Det er imponerende, hvad der udkommer af store og små bidrag til ny viden om den langvarige og

Læs mere

Det danske Selskabs Skole

Det danske Selskabs Skole Det danske Selskabs Skole Af Grå Borup-Nielsen Tidsskriftet,,vor Ungdom«bragte i 1898 referat af et foredrag, der blev holdt i Industriforeningen den 2. februar. Foreningens formand, hofjuveler C Michelsen,

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Fandens Slot Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Forord: I 1999 oprettede vi en primitiv teltplads på vor grund som vi kaldte Fandens Slot teltplads. Vi omtalte det i lokalbladet Runestenen, hvilket

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere