41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august Punkter til beslutning: a) Regnskab; 3. kvartal 2014 (bilag). 3. Punkter til drøftelse: a) Kapacitet og uddannelsesmæssige udfordringer (bilag). b) Årshjul: Vejledningsindsatsen & Skolens arbejde med frivillig undervisning. c) Budgetforudsætninger for 2015 (bilag). d) Belåningsprocent på ny bygning. 4. Punkter til orientering: a) Status byggeri. b) VEU center Trekanten. c) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt a) Skal vi i forbindelse med december-mødet arrangere et bestyrelsesbesøg på byggepladsen? Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 10. oktober 2014 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 21. oktober 2014, kl , 41. møde Deltagere: Afbud: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup, Steffen Vitten Pedersen, Christian Haugk, Verner Rylander-Hansen, Kim Larsen, Peter Lindberg, Morten W. Frederiksen (referent). Vejledningschef Mogens Nielsen og Uddannelseschef Preben Løvetoft deltog under punkt 3.b Niels Egelund, Karen Skøtt, Rasmus Weber Tiettje Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august Punkter til beslutning: b) Kvartalsregnskab, 3. kvartal Punkter til drøftelse: a) Kapacitet og uddannelsesmæssige udfordringer (bilag). b) Årshjul: Vejledningsindsatsen & Skolens arbejde med frivillig undervisning. c) Budgetforudsætninger for 2015 (bilag). d) Belåningsprocent på ny bygning. 4. Punkter til orientering: d) Status byggeri. e) VEU center Trekanten. f) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt a) Skal vi i forbindelse med december-mødet arrangere et bestyrelsesbesøg på byggepladsen? Referat (Punkt 3b blev behandlet efter punktet 1. Godkendelse af referatet.) Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 Referatet fra mødet den 26. august 2014 blev godkendt og underskrevet. Ad. punkt 2. Punkter til beslutning Ad. punkt 2a) Kvartalsregnskab, 3. kvartal 2014 Bilaget Kvartalsregnskab kvartal 2014 var udsendt med dagsordenen. En tilrettet version af bilaget blev uddelt på mødet og udsendes med referatet. Side 2

3 Morten W. Frederiksen indledte med at forklare, at vi nu er nogenlunde sikre på lønudgifterne for hele 2014, og 3. kvartals optaget er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den største usikkerhed på nuværende tidspunkt er således aktiviteten på fjerneundervisning i 4. kvartal Mens vi i tidligere år har haft forsinkelse i opstarten af fjerundervisningen, så størstedelen af aktiviteten i efteråret har udløst tilskud i 4. kvartal, er fjernundervisning i år opstartet med den øvrige undervisning i august, hvorfor der ikke er kalkuleret med væsentlige indtægter fra fjernundervisning i 4. kvartal Morten W. Frederiksen gennemgik bilagene. På indtægtssiden er det realiserede resultat for kvartal nogenlunde som budgetteret. 4. kvartal 2014 forventes at ligge under budgettet. Vi forventer samlet set 1,5 mio. kr. mindre i taxameterindtægter end budgetteret. [Det skal bemærkes, at der er indarbejdet en forventet dispositionsbegrænsning på 0,5 %, for 2014 som ikke blev nævnt i gennemgangen. Dispositionsbegrænsningen beløber sig til kr.] Samlet set ligger aktiviteten på knapt 8 årskursister mindre end budgetteret, men i tallet gemmer sig en fremgang på 4,33 årskursist på indtægtsdækket undervisning, hvilket ikke udløser tilskud. Der forventes således 12,2 tilskudsudløsende kursist mindre end budgetteret. På udgiftssiden forventes den samlede udgift til løn til undervisningen at blive 2,3 mio. kr. højere end budgetteret. Merforbruget skyldes primært 4 faktorer: - Generel opnormering til dækning af de ekstra aktiviteter, som er iværksat uden for undervisningen. - Opnormering af ledelses- og koordinationsressourcer herunder ansættelse af vejledningschef samt ansættelse af pædagogiske koordinatorer og en ordblindekoordinator. - Udgifter til eksterne censorer er flyttet fra øvrige omkostninger til lønomkostninger i henhold til den nyeste konteringsvejledning fra ministeriet. - En række engangsudgifter i forbindelse sygdom og fratrædelse. De to første punkter skal modsvares af en bedre fastholdelse og dermed højere aktivitet på sigt. Der er en mindre udgift til ledelse og administration der halvt udgøres af en mindre lønudgift og halvt af en mindre udgift til andet end løn. På bygningsdrift er der ligeledes en mindre udgift, der primært skyldes at en række inventarindkøb udskydes fra 2014 til Herudover er der et mindre forbrug til aktiviteter med særligt tilskud, hvilket blandt andet skyldes, at et tilskud vedrørende 2013 er modtaget så sent, at det først er kommet med i regnskabet for Desuden er der en væsentligt mindre udgift til renteomkostninger, idet vores renteudgifter til finansiering af byggeriet (mellemfinansieringen) ligger på et lavere niveau end budgetteret. Dette skyldes dels, - at byggeriet er lidt forsinket, hvorfor kreditbelastningen forskydes Side 3

4 - at skolen har haft en bedre likviditet end forventet, hvorfor byggekreditten er brugt mindre end forudsat - at renteniveauet har været lavere end forventet. Samlet set forventes der et overskud på knapt en million kr. mod et budgetteret overskud på ca kr. Resultat bliver forbedret med de afsatte midler til selvrisiko på forsikringshændelser såfremt der ikke sker større forsikringsbegivenheder i den resterende del af året. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til sammenhængen mellem merforbruget på navnlig løn til undervisning samtidigt med at aktiviteten ligger lavere end budgetteret. Desuden bad Kurt Nielsen-Dharmaratne om at få uddybet at et merforbrug på lønudgifter til undervisning og en mindre taxameterindtægt finansieres af et mindre forbrug til bygninger samt mindre renteudgifter, idet både bygningsudgifter og renteudgifter må forudsættes at være midlertidige. Morten W. Frederiksen svarede, at er en række af merudgifterne på løn ikke er varige, idet de skyldes sygdom og fratrædelse. Herudover skal en række af de øgede lønudgifter ses som en investering, der meget gerne skal øge fastholdelsen og dermed give højere taxameterindtægter på sigt. Såfremt vi ikke ser en forbedret fastholdelse skal lønudgifterne tilpasses. Med hensyn til bygningsudgifter, kan man ikke sammenligne den situation vi er i nu med situationen i den nye bygning vil være et overgangsår, fordi vi har begge bygninger, men fra 2016 og frem, skulle bygningsudgifterne gerne ligge på et lavere niveau end i vores nuværende lejemål. Dette kommer til at fremgå af det budget, der fremlægges på bestyrelsesmødet til december. Med hensyn til renteudgifter, forventer vi også et lavere renteniveau på den endelige finansiering af bygningen end oprindeligt forudsat. Beslutning Bestyrelsen vedtog kvartalsregnskabet for kvartal Ad. punkt 3: Punkter til drøftelse Ad. punkt 3a) Kapacitet og uddannelsesmæssige udfordringer Bilaget Notat vedrørende kapacitet var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander-Hansen redegjorde for, at den nye skole vi er i gang med at bygge er for lille. Aktiviteten er steget meget siden vi fik byggeriet godkendt af Undervisningsministeriet. Vores nye skole er 500 m² mindre end den nuværende og indeholder en multisal og et laboratorium vi ikke har nu. Herudover er lokalerne gennemsnitlig større end i vores nuværende lejemål. Undervisningsministeriet meldte i forbindelse med godkendelsen af byggeplanerne ud, at vi fik lov til at bygge, svarende til aktiviteten i Vi fik dog lov til at få korrigeret tallet, idet vi siden 2009 har udbudt 2-årigt HF. Udsving i aktiviteten i opadgående retning skal løses med supplerende lejemål, der kan opsiges, hvis aktiviteten falder. Side 4

5 Byggeriet et baseret på, at vi skal kunne rumme årskursister. Pt har vi mere end 600 årskursister. Det betyder, at vi ikke har plads til hold med januarstarten. Det er ikke det store problem i skoleåret 2014/2015, idet vi først flytter til marts og derfor kun skal klare lokalemanglen i ca. 3 måneder inden kursisterne har læseferie og eksaminer. Det blev diskuteret, hvad muligheder, der er i området. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere at der er en række initiativer i støbeskeen på AVU-området, der har betydning for vores aktivitet: - Erhvervskolereformen betyder, at de over 18-årige, der ikke kan optages på erhvervsskolen på grund af for lavt gennemsnit samt folk der falder fra (dumper man nu, kan man bare forlænge grundforløbet det kan man ikke fremover) skal kunne optages på AVU. Undervisningsministeriet forstiller sig, at AVU stiger med % i løbet af de næste år. Ministeriet vil gerne have, at vi udbyder AVUundervisning i korte forløb (på eks. 6 og 12 uger samt halvårsforløb). Det er i dag ikke SU-berettiget, men det forventer vi at det bliver. Skal vi kunne honorere dette, skal vi have yderligere lokaler. Det skal være en form for projektlokaler og fælleslokaler, og ikke kun almindelige klasselokaler. Erhvervsskolereformen vil have virkning fra en gang i foråret. - Herudover er der et enormt pres på undervisningen for tosprogede. - Sidst men ikke mindst er der med overenskomsten kommet behov for lærerarbejdspladser til alle, hvilket har sat under lokalesituationen under yderligere pres. Verner Rylander-Hansen oplyste i øvrigt at beslutningsprocessen bliver, at der på december mødet fremlægges et beslutningsforslag om indgåelsen af et lejemål, herunder hvilken aktivitet, der er nødvendig for at finansiere lejeudgifterne. Leje- og driftsudgifter samt udgifter til istandsættelse indarbejdes i budget Ad. punkt 3b) Årshjul: Vejledningsindsatsen & Skolens arbejde med frivillig undervisning Mogens Nielsen oplyste, at vejledningsindsatsen er omlagt fra 1. august Målet er at styrke og ensarte vores vejledningsindsats. Herudover vil vi gerne styrke vores dokumentationsarbejde og viden. Mogens Nielsen gennemgik vejledningens opgaver: - Optagelse/indskrivning - Gennemførselsvejledning - Vejledning videre til eksterne/vores psykologordning - Brobygningsaktiviteter interne og eksterne - Fraværskontrol Kolding HF & VUC har strammet op på kravene til kursisternes studieaktivitet. Indsatsen er bundet op på nogle fortællinger om, hvad skolegang på Kolding HF & VUC er. Indsatsen indeholder både strammere krav til fremmøde, men også til kursisternes adfærd i undervisningen. Eksempelvis skal telefoner som udgangspunkt blive i tasken. Vi har pt. 16 HF-kursister med et fravær over 15 %, hvilket er markant færre end sidste år. For alle de 16 kursister er der indgået særlige aftaler for, hvorfor vi accepterer et højere fravær. Side 5

6 Både kursister og lærere er glade for udviklingen og tilbagemeldingen er, at der er en anden kontinuitet i timerne end tidligere. Med hensyn til studieaktiviteten i det skriftlige arbejde, holder vi fast i de initiativer, der blev søsat sidste år, og som indebærer, at kursister, der er bagud med skriftlige opgaver kommer i skrivefængsel, hvor de skal udarbejde de manglende opgaver på skolen. Det betyder dels at kursister ikke kommer så langt bagud med deres skriftlige arbejde, og at manglende afleveringer ikke længere er et diskussionspunkt i timerne. Vi tror, at indsatsens succes skyldes, at grænserne er blevet meget tydeligere for vores personale og for vores kursister. På AVU er der tilsvarende grænser, men procentsatsen for accepteret fravær er højere end på HF. Dette skyldes, at undervisningen på AVU er organiseret i kortere moduler, hvorfor fraværsprocenten hurtigere bliver høj. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om vi har mulighed for at måle på frafaldet om indsatsen har en effekt. Mogens Nielsen svarede, at vi ikke på nuværende tidspunkt har disse målinger, men forventer at udarbejde dem, når vi har ordentlige tilgængelige data. Christian Haugk spurgte om institutionen har fastsat nogle formulerede mål i forhold til fravær/frafald/gennemførsel. Mogens Nielsen oplyste, at der ikke er sat konkrete mål. Vi vil i første omgang se, hvordan tiltagene fungere. Christian Haugk bad om en vurdering af skolens forventninger set i et 5-årigt perspektiv. Mogens Nielsen oplyste, at skolen forventer, at vi får bedre ressourcer og mulighed for at støtte de kursister, der har mulighed for at gennemføre, hvis de får støtte, i stedet for at bruge mange ressourcer på kursister, der enten ikke har forudsætningerne eller motivationen for at gennemføre eller kursister, der klare sig fint uden hjælp. Herudover er målet at flere kursister gennemfører de uddannelser eller fag, som de påbegynder. Dette skal også ses i lyset af, at vi sidste år oplevede at tingene begyndte at smuldre kursisterne kom ikke, og der bredte sig en fornemmelse af, at fravær var accepteret. Dette førte til endnu mere fravær og frafald, fordi kursisterne følte sig mindre motiveret. Med opstramning har vi oplevet, at kursisterne er meget med på de tiltag vi har iværksat og føler at der er klare rammer og regler. Der er større engagement i undervisningen og en bedre klasserumskultur. Det er relationen mellem underviser og den enkelte kursist, der gør en forskel på om kursisten fastholdes i uddannelse. Derfor er det en nødvendig forudsætning for fastholdelsesindsatsen at kursisterne rent faktisk kommer til undervisningen. Christian Haugk spurgte de nye erfaringer kan kommunikeres videre til andre uddannelsesinstitutioner. Verner Rylander-Hansen oplyste, at tanken bag tiltagene er vidt udbredt i uddannelsesverden nu, og at vi i virkeligheden er bagefter. Det skyldes, at vi har haft en gruppe kursister, der har ligget i aldersgruppen fra år. De ligger nu mellem 18 og 25 år, og det kræver, at vi justerer på indsatsen. Kim Larsen oplyste, at UC Syddanmark har iværksat en lignende indsats. Side 6

7 Preben Løvetoft redegjorde for, at det ikke kun handler om at lave regler, men i højere grad om at skabe nogle fortællinger om, hvorfor indsatsen er nødvendig. De giver undervisere nogle retningslinjer at agere efter. Der skal fortsat være plads til at rumme de kursister, der ikke har så let ved at gennemføre en uddannelse, og har brug for hjælp og andre rammer. Men for de kursister, der ikke har behov for meget hjælp, skal der være klare linjer. Frivillig undervisning Preben Løvetoft oplyste, at skolen i henhold til reglerne på området skal lave frivillig undervisning, som skal ligge ud over, hvad kursisterne prøves i. Det har tidligere været et forsømt område, men er nu blevet opprioriteret. Der har været etableret et forfatterværksted i foråret. Hvis man som kursist er rigtig god til dansk, kan man ikke tage det på et højere niveau, men kan til gengæld bruger mere tid på det i forfatterværkstedet. Der blev tilknyttet en ekstern underviser, der hjalp vores lærere med at afvikle værkstedet. Der blev også holdt fernisering for at fejre udgivelsen af en lille samling af tekster med cava, kransekage og oplæsning. Tilbuddet var både for HF- og AVU-kursister. Dansk er meget fagorienteret og vil man arbejde ekspressivt med sproget, har det tidligere været svært. På baggrund af erfaringer fra forfatterværkstedet har vi indarbejdet nogle af elementerne i den almindelige danskundervisning. Vi forventer også at forfatterværkstedet kører i foråret I skoleåret 2014/2015 udbyder vi også filmværksted. Kursisterne skal både arbejde med noget praktisk omkring fremstilling af film samt se og fortolke film. Vi vil også arbejde med et tilbud om praktisk frivillig billedkunst, som har arbejdstitlen åbent atelier som skal afvikles/udvikles i foråret Herudover vil der blive åbent laboratorium og sandsynligvis også et frivilligt idrætstilbud. Der er herudover lavet en brætspilsklub, hvor lærere og kursister mødes uden for skoletid for at spille forskellige former for brætspil. Preben Løvetoft oplyste afslutningsvist, at de nævnte initiativer er en meromkostning. Vi modtager ikke et taxameter til de her ting, så det er en ren udgift. På sigt er det en investering i bedre fastholdelse og gennemførelse. Ad. punkt 3c) Budgetforudsætninger for 2015 Notatet Budgetforudsætninger for budget 2015 var udsendt som bilag til mødet Morten W. Frederiksen gennemgik notatet. Med hensyn til aktivitet forventes der en lille samlet stigning i aktivitet. Mere konkret forventes der aktivitetsstigninger på AVU og ordblindeundervisning, mens aktiviteten på øvrige områder forventes at være som i Aktivteten på indtægtsdækket virksomhed forventes at falde lidt. På udgiftssiden forventes lønudgifterne at være status quo i forhold til 2014, men udgiftsrammen skal dække en opnormering på AVU. Side 7

8 Med hensyn til øvrige omkostninger indarbejdes bygningsomkostninger ved den nye bygning samt evt. indgåelsen af et yderligere lejemål. Der forventes et samlet driftsunderskud i 2015 som følge af ekstraordinære omkostninger til flytning og møblering af ny skole. Ad. punkt 3d) Belåningsprocent på ny bygning Morten W. Frederiksen redegjorde for, at i de tidligere beregninger i forbindelse med den driftsøkonomi, der er i den nye skole, som bestyrelsen tidligere har godkendt, er der arbejdet med optagelsen af et realkreditlån, der er mindst mulig i forhold til at få finansieringen til at hænge sammen. På bestyrelsesmødet den 30. juni 2013 drøftede bestyrelsen risikoprofilen i forbindelse med belåning af den endelige bygning, og det blev aftalt at holde låneoptagelsen inden for de finansielle produkter som realkreditinstitutterne kan tilbyde. I forbindelse med dialogen med LR Kredit, der har vundet den endelige finansiering i et udbud, har vi brug for en strømpil for, hvilken lånerammer vi skal få underøgt. Om vi fortsat skal holde os til at minimere låneoptagelsen, eller om at øge låneoptaget lidt med henblik på at have noget lavt forrentet overskudslikviditet, der kan bruges på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Dette kunne eksempelvis være til ombygninger og indskud i forbindelse med indgåelsen af nyt lejemål. Det blev understreget at bestyrelsen ikke skulle tage stilling til størrelsen af låneoptaget på mødet, men blot drøfte, hvilke muligheder vi skal have belyst i dialogen med LR. Bestyrelsen drøftede punktet, og det var generelt bestyrelsens holdning, at det kan være fornuftigt at undersøge de forskellige muligheder, der ligger i at optage et lån der ligger på henholdsvis det minimale låneoptag op til i størrelsesordenen 2-4 mio. kr. over den minimale låneramme. Det blev pointeret fra bestyrelsen, at der skulle være et formål med det ekstra låneoptag frem for ren spekulation i afkast. Det blev aftalt, at de relevante muligheder belyses og tages til beslutning på decembermødet. Ad. punkt 4: Punkter til orientering Ad. Punkt 4a) Status byggeri Vi har oplevet udfordring med nogle entrepriser, og vi har forlænget byggeperioden, i første omgang med et par uger, men det har efterfølgende vist sig ikke at være nok. Der har været ført en række forhandlinger, der har betydet, at byggeriets færdiggørelse er udskudt til medio februar. Kolding HF & VUC forventer fortsat at flytte før udgangen af marts, hvorfor det ikke vil blive nødvendigt at forlænge vores nuværende lejemål længere end allerede aftalt. Forlængelsen har en række følgeomkostninger, som afholdes inden for rammen til uforudsete udgifter. Der er meromkostninger til indeksering, men disse forventes også at kunne ligge inden for rammen til uforudsete udgifter. Side 8

9 Hvor den fysiske flytning tidligere var planlagt til at forløbe over to uger, regner vi nu at flyttefasen skal afvikles på en uge + to weekender. Ad. punkt 4b) VEU-center Trekanten Kim Larsen oplyste, at der ikke havde været møder i centerrådet siden sidst, men at der nu er indkaldt til møde i centerbestyrelsen. Ad. Punkt 4.c) Nyt fra Kursistrådet Steffen Vitten Pedersen fortalte, at det sociale er blevet en stadig større del af kursisternes hverdag på Kolding HF & VUC. Der deltager flere i de arrangementer, som kursistrådet laver. Kursistrådet forventer at også at lave en eller anden form for arrangement i forbindelse med at vi flytter ind i den nye bygning. Ad. Punkt 5: Evt. Det blev aftalt at næste møde den 9. december 2014 flyttes til den nye skole. Indvielsen blev drøftet. Vi forventer, at holde indvielse i løbet af de to første uger af maj. Vi arbejder med en ceremoniel begivenhed og en begivenhed for alle vores brugere af skolen i form at en koncert. Mødet sluttede kl Næste møde bliver den 9. december kl i den nye bygning, Kolding Åpark 16. Referatet modtaget og læst: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Clara Rigenstrup Kim Larsen Christian Haugk Niels Egelund Peter Lindberg Steffen Vitten Pedersen Rasmus Weber Tiettje Karen Skøtt Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 9

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS INDHOLD» STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER 4» ÅRET DER GIK 8 AVU-området 10 Det gymnasiale område 14 Serviceområdet 18» TAL OG OPGØRELSER FOR 2013 22 Nøgletal, regnskab,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere