Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 344 af 24.april Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Klaus Hækkerup (S).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 344 af 24.april 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Klaus Hækkerup (S)."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 344 Offentligt J.nr Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 344 af 24.april Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Klaus Hækkerup (S). (Alm. del). Kristian Jensen /Thomas Larsen

2 Spørgsmål: Vil ministeren oversende en oversigt, der - på samme grundlag som angivet i besvarelsen af 11. oktober 2004 af spørgsmål nr. S 63 viser, hvilke skatter og afgifter der blev sat op under Fogh-regeringen ( ), hvornår skatteforhøjelserne blev gennemført, og hvad provenuet ved skatteforhøjelserne var? Svar: I vedlagte bilag findes en oversigt over skatte- og afgiftsforhøjelser fra 2001 til 2009, med start fra regeringens indtrædelse. For hvert lovforslag, som indeholder strammende elementer på skatter eller afgifter, fremgår s samlede provenu for de enkelte år og det varige provenu, såfremt det er beregnet i. I de tilfælde hvor det tydeligt fremgår af, hvor meget de enkelte elementer som indgår i skatteloven, bidrager med, fremgår det ligeledes af oversigten. Denne besvarelse tager udgangspunkt i de forudsætninger, som ligger til grund for besvarelsen af spørgsmål nr. S 63 af 11. oktober Der findes ikke nogen helt entydig definition på, hvad en skatteforhøjelse er specielt ikke til brug for at tælle antallet af skatte- og afgiftsforhøjelser. En skattelov kan således betragtes som et hele, eller den kan betragtes som en hel række af enkelte komponenter. I denne besvarelse er de enkelte lovforslag opdelt i enkelte komponenter som enten kan have strammende, lempende eller neutral provenumæssig karakter, således at en overordnet skattelov både kan figurere i oversigten over forhøjelser - samt i oversigten over skattelempelser, jf. SAU alm. del spm I oversigten over skatteforhøjelser er følgende delelementer af lovforslagene listet: Indførelse af en ny skat eller afgift. Forhøjelse af en sats i en eksisterende skat eller afgift Forhøjelse af basen for en eksisterende skat eller afgift. Andre lovændringer på skatteområdet, som virker strammende i forhold til skatteyderne. Hvis en skatteforhøjelse er indfaset over flere år, er forhøjelsen angivet for hvert år. Hvis en skattelov indeholder flere forskellige komponenter, tæller hver af de enkelte elementer med som en skatteforhøjelse. Hvis satsen i en afgiftslov ændres f.eks. for både blyholdig og blyfri benzin, medregnes dette kun som en komponent. Oversigten omfatter ikke love vedr. tilpasning til EU-direktiver og andre EU- beslutninger samt love om dobbeltbeskatningsoverenskomster. Kommunale skatter omfattes ligeledes ikke af listen, dog med undtagelse af de ændringer, som blev gennemført ved kommunalreformen. Antallet af skatte- og afgiftsforhøjelser, opgjort efter disse kriterier, opgøres til ca. 150 for perioden 2001 til Dette kan sammenlignes med opgørelsen af skattelempelser i samme periode, hvilket er opgjort til ca. 280, jf. SAU alm. del spm. 346 af 24. april De gennemførte skattestramninger har alle været i overensstemmelse med skattestoppet, da de er begrundede i miljøhensyn, har indgået i en grænsehandelspakke eller har lukket huller/indsat værnsregler i skatte- og afgiftslovgivningen. Hertil kommer aftalen om vilkårene for en forlængelse af eneretsbevillingen til kulbrinteindvinding samt at visse strammende elementer reelt kun kan ses i sammenhæng med andre elementer, som samlet set virker lempende eller neutrale. Det er ud for hvert element anført hvilke af disse hensyn, der har været gældende. Side 2

3 Folketingsåret 2001/ samling Elementer med skatte- og afgiftsforhøjelser L af Pensionsafkastbeskatningsloven m.fl. a. Indførelse af skattepligt for et administrationsbo, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab eller en lukket bestand af pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse. 5 mio. kr. L af Følgeforslag til tonnageskattelove b. Udvidelse af begrænsningen af fradrag for tab til at omfatte alle former for værdipapirer, hvis udbytte eller gevinst ikke medregnes til beskatningsgrundlaget. a. Skibe på 20 tons eller derover, som ejes af danske selskaber m.v. eller af faste driftssteder af selskaber hjemmehørende i andre EU-lande, eller som udlejes uden besætning (bareboat) eller erhverves med henblik på sådan udlejning, afskrives på særskilt saldo og efter en afskrivningssats på højst 12 pct. Nybyggede skibe, som ejes af selskaber m.v., uden for tonnageskatteordningen kan dog afskrives med 20 pct. det første år. Provenuneutral Provenumæssige konsekvenser skal ses i sammenhæng med 264 af (Tonnageskatteloven) Indgår i et samlet forslag, der er lempende b. Der kan ikke længere forskudsafskrives på skibe, som omfattes af de ovenfor nævnte bestemmelser. L af Skattestop for vægtafgifter mv. Tillægget i reguleringsmekanismen for beløbsgrænserne i registreringsafgiften ophæves. på årligt 40 mio. kr. for hvert år. Det samlede forslag giver et mindreprovenu på 240 mio. kr. En del af gennemførelsen af skattestoppet, der samlet er lempende. L af EURO 3- lastbiler. Formålet med loven er at justere kriteriet med hensyn til 1. registreringsdato for tilskud til miljøvenlige lastbiler. 10 mio. kr.(2002) 0 (2003) forslag (der tilpasses af hensyn til EU) Folketingsåret 2002/2003 Elementer med skatte- og afgiftsforhøjelser L af Modernisering af udbytteskatten Udbytte omfattes af renteudligningstillæg 8 mio. kr. årligt kr. Det samlede lovforslag er provenuneutralt Indgår i et delforslag, der er lempende. Side 3

4 Folketingsåret 2003/04 Elementer med skatte- og afgiftsforhøjelser L af Ændring af regler for beregning af aktiver a. Udenlandske afskrivningsberettigede aktiver anses for erhvervet på det faktiske erhvervelsestidspunkt, og de værdiansættes til den faktiske anskaffelsessum reduceret med de maksimale afskrivninger, der efter danske regler kunne være foretaget, indtil den fulde skattepligt til Danmark indtræder. Værnsregel som forhindrer utilsigtet mindre provenu. b. Der kan højst gives nedslag for den udenlandske skat, der ville være opkrævet, hvis der var afskrevet maksimalt efter udenlandske regler. L af (3) Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger a. Afkortning af kredittid b. Justering af reglerne om fremme af privat udlejningsbyggeri i relation til selskaber omfattet af selskabsskattelovens 3 A. 50 mio. kr. i provenutab i en kortere årrække. Det varige provenutab skønnes relativt beskedent. a. Engangsprovenuet i 2004 på 400 mio. kr. b. Forhindrer et utilsigtet mindre provenu. Dels indgår elementerne i et forslag, der samlet set er neutralt, dels er der tale om hullukning. L af Regulering af børnefamilieydelse efter prisindeks Børnefamilieydelsen reguleres fremover med forbrugerprisudviklingen, i stedet for lønudviklingen. 165 mio. kr. (årligt fra 2004). Ikke skattelovgivning underlagt skattestoppet. L af Ændringer som følge af aftalen om forlængelse af A.P. Møller - Mærsk's eneretsbevilling til kulbrinteindvinding Nedsættelse af kulbrintefradrag til 5 pct. i 6 år m.v. aftalen mio. kr.(2004) mio. kr. (2005) Aftalen om vilkårene for en forlængelse af eneretsbevillingen til kulbrinteindvinding mio. kr. (2006) mio. kr. (2007) For nedsættelse af kulbrintefradraget mio. kr. Side 4

5 (2004) mio. kr. (2005) mio. kr. (2006) mio. kr. (2007) L af Konkurrenceforbedringer for visse grænsehandelsvarer Omlægning af ølafgiften 5 mio. kr. Omlægning af ølafgiften Grænsehandelspakke Provenuneutral L af Forenkling af visse miljø- og punktafgifter a. Afgiftspålæggelse af plastisolcoatede stålplader og -profiler. b. Udvidelse af listen med afgiftspligtige stoffer i CFCafgiften. Skønnes samlet for provenuneutralt L af Rentebeskatningsdirektivet, rente/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer. a. Omregningsregler til helårsindkomst b. Begrænset skattepligt af visse koncerninterne lån Provenuneutralt a. 15 mio. kr. årligt. b. Forhindrer utilsigtet provenutab L 185 Lov nr 302 af Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst a. Fremrykkelsen af forhøjelsen af mellemskattegrænsen betyder, at de planlagte forhøjelser af grænsen i udgår. b. Fremrykkelsen af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, betyder, at forhøjelsen i 2007 udgår mio. kr. (2004) mio. kr. (2005) mio. kr. (2006) Indgår i et samlet forslag, der er lempende 0 mio. kr. fremover L af Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift Regelforenkling mv., herunder forhøjelse af energiafgifterne. a. El b. Olie c. Kul d. Gas e. Opvarmning af konstruktion Provenuneutralt Side 5

6 af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug (Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne) af bygninger anses for procesenergi. L af Ændring af selskabsskatteloven (Justering af satser i acontoskatteordningen) Nedsættelse af godtgørelsen for overskydende skat. 30 mio. kr. (2004) 0 fremover Nedsættelse af godtgørelsen 265 mio. kr. (2004) L af L af Arbejdsmarkedsbidrag ved arbejde for udenlandsk arbejdsgiver mv. Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat (Vandmiljøplan III) a. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag i Danmark, hvis man er skattepligtig til Danmark og omfattet af dansk social sikringslovgivning. b. Arbejdsgiveres indbetalinger på tidligere ansattes pensionsordninger omfattes af bidragspligten. Afgift på mineralsk fosfor på 4 kr./kg, som tilsættes foderblandinger. 3 mio. kr. (2004) 6 mio. kr. (2005) 10 mio. kr. årligt efter nogle år. 35 mio. kr. (2005) Provenuet foreslås tilbageført til landbruget ved en reduktion af den amtskommunale grundskyld for landbrug, gartnerier, planteskoler samt frugtplantage. Side 6

7 Folketingsåret 2004/2005 Elementer med skatte- og afgiftsforhøjelser L af Nyerhvervede mælkekvoter og eksisterende mælkekvoter, der sælges efter, at landbrugsejendommen er solgt, behandles på samme måde som betalingsrettigheder. Nyerhvervede mælkekvoter og eksisterende mælkekvoter, der sælges efter, at landbrugsejendommen er solgt, behandles på samme måde som betalingsrettigheder. Loven afværger et provenutab på 50 mio. kr. årligt L af L af a. Muligheden for at udnytte reglerne om blandede biler i virksomhedsordningen fjernes. b. Spekulationsmuligheden for afskrivninger i forbindelse med uopsigelige lejekontrakter fjernes. Dæmmer op for misbrug af momsfritagelse for små erhvervsmæssige forsendelser. a. Muligheden for at udnytte reglerne om blandede biler i virksomhedsordningen fjernes. b. Spekulationsmuligheden for afskrivninger i forbindelse med uopsigelige lejekontrakter fjernes. Dæmmer op for misbrug af momsfritagelse for små erhvervsmæssige forsendelser. Afværger provenutab på 5-7 mio. kr. årligt Fjerner utilsigtet provenutab på 50 mio. kr. årligt L af L af a. Ophævelse af de særlige regler for opsparing i investeringsfonde tilknyttet unit-link. b. Når arbejdsgiver tegner en forsikringspolice, som stilles til sikkerhed for et uafdækket pensionstilsagn afgivet til en direktør, vil direktøren fra dette tidspunkt blive beskattet af indbetalinger på og afkast af den håndpantsatte forsikring. a. Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften b. Tillægsafgift på alkoholsodavand a. Ophævelse af de særlige regler for opsparing i investeringsfonde tilknyttet unit-link. b. Når arbejdsgiver tegner en forsikringspolice, som stilles til sikkerhed for et uafdækket pensionstilsagn afgivet til en direktør, vil direktøren fra dette tidspunkt blive beskattet af indbetalinger på og afkast af den håndpantsatte forsikring. a. Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften b. Tillægsafgift på alkoholsodavand Fjerner utilsigtet provenutab på 25 mio. kr. årligt -45 mio. kr. årligt a. 175 mio. kr. årligt Grænsehandelspakke b. 55 mio. kr. årligt L af Indførelse af globalpuljeprincippet i sambeskatningen, ændret koncerndefi- Indførelse af globalpuljeprincippet i sambeskatningen, ændret koncerndefinition i relation til udenlandske datter- Provenuneutralt Side 7

8 5 nition i relation til udenlandske datterselskaber samt øget kontrol selskaber samt øget kontrol Globalpulje mio. kr. L af Værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter Værn mod gentagne forhøjelser og nedsættelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter 130 mio. kr. (2005) 20 mio. kr. (varigt) Værnsreglen forhindrer utilsigtet provenutab på 25 mio. kr. årligt Side 8

9 Folketingsåret 2005/2006 Elementer med skatte- og afgiftsforhøjelser L af Børnefamilieydelsen periodiseres for 18-årige i forhold til deres fødselsdag, således at udbetalingen stopper ved fødselsdatoen Børnefamilieydelsen periodiseres for 18-årige i forhold til deres fødselsdag, således at udbetalingen stopper ved fødselsdatoen 70mio. kr. (2006) 72 mio. kr. (2007) 80 mio. kr. (2009) Ikke skattelovgivning underlagt skattestoppet. L af L af a. Afgift på bentonit. b. Afgift på importeret dolomit- og magnesiumkalk. Afskaffelse af kr. s grænsen for børsnoterede aktier. a. Afgift på bentonit. b. Afgift på importeret dolomit- og magnesiumkalk. Afskaffelse af kr. s grænsen for børsnoterede aktier. Mindreprovenu på 3 mio. kr. -85 mio. kr. På meget langt sigt skønnes forslaget at bidrage positivt til de offentlige finanser. Indgår i et samlet forslag, der er lempende L 80A 1415 af Afskaffelse af fradrag i registreringsafgift for bagrudeviskere og - vaskere. Afskaffelse af fradrag i registreringsafgift for bagrudeviskere og -vaskere. Mindreprovenu på 273 mio. kr. (2006) og 546 mio. kr. (fra 2007) Bagrudeviskere 70 mio. kr. (2007) L af a. Justering af koncerndefinitionen i diverse værnsregler. b. Genanbringelse af fortjeneste i erhvervsejendomme, der ændrer klassifikation. c. Afskrivning ved skattefri fusioner og visse skattefri spaltninger. d. Justering af definitionen af skyldnerens selskab i ligningslovens 15 og aktieavancebeskatningslovens a. Justering af koncerndefinitionen i diverse værnsregler. b. Genanbringelse af fortjeneste i erhvervsejendomme, der ændrer klassifikation. c. Afskrivning ved skattefri fusioner og visse skattefri spaltninger. d. Justering af definitionen af skyldnerens selskab i ligningslovens 15 og aktieavancebeskatningslovens 6. Provenuneutral a. Forhindrer et utilsigtet provenutab. b. Forhindrer et utilsigtet provenutab c. Begrænset rentefordel for det offentlige. d. Forhindrer et utilsigtet provenutab. Side 9

10 6. L af a. Indførelse af statsligt sundhedsbidrag på 8 pct. b. Statsskat på begrænset skattepligtige. a. Indførelse af statsligt sundhedsbidrag på 8 pct. b. Statsskat på begrænset skattepligtige. Det samlede forslag er provenuneutralt. Samlet set er forslaget ikke en forhøjelse. L 224A 517 af Virksomhederne vil efter forslaget skulle lægge moms på deres regninger til kommunerne for fritvalgsydelser. Virksomhederne vil samtidig have en økonomisk gevinst i form af fradragsret for deres indkøbsmoms. Virksomhederne vil efter forslaget skulle lægge moms på deres regninger til kommunerne for fritvalgsydelser. Virksomhederne vil samtidig have en økonomisk gevinst i form af fradragsret for deres indkøbsmoms. 115 mio. kr. Forslaget er samlet set en lempelse for de private erhverv. Side 10

11 Folketingsåret 2006/2007 Elementer med skatteog afgiftsforhøjelser L 110A 343 af Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv.). ve a. Renter vedr. koncerninterne lån kan ikke nedbringe genbeskatningssaldoen, og tab på fordringer mellem sambeskattede selskaber kan ikke fradrages. b. Selskabers tilbagesalg af aktier til udstedende selskab skal betragtes som salg (og ikke udbytte). c. Omkvalificere fordringer til udenlandske selskaber, der i udlandet anses for egenkapital, til også at være egenkapital i Danmark. d. Udbygge nettoopgørelsesbestemmelsen for livsforsikringsselskaber med regler om beskatning af udskudte skatter og af genvundne og ikkegenvundne afskrivninger. Ingen provenumæssige konsekvenser a. Forhindre utilsigtet provenutab b. Forhindre utilsigtet provenutab c. Forhindre utilsigtet provenutab d. Forhindre potentielt provenutab L af Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv.). a. CFC-reglerne for selskaber udvides til at omfatte alle datterselskaber, uanset om de er danske eller udenlandske. b. Afskrivningssatsen for bygninger nedsættes fra 5 pct. til 4 pct. c. 1) Afskrivningssatsen for visse driftsmidler nedsættes gradvist i 5 trin fra 25 til 15 pct. og 2) for infrastrukturanlæg fra 25 pct. til 7 pct. d. Loft over de fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter. e. EBIT-ordningen: Nettorenteudgifter der i et givet år beskæres, kan fremføres til modregning i senere år f. Fra 2008 indføres et nyt progressionstrin for beskatningen af aktieindkomst, således at aktieindkomst, der overstiger kr. (2007- niveau), beskattes med 45 procent. 400 mio. kr. (2007) mio. kr. med adfærd (varigt) a. Forhindrer gradvis erosion af selskabsskattegrundlaget b mio. kr. (2008) 700 mio. kr. (varigt) c mio. kr. (2009) 700 mio. kr. (varigt) d mio. kr. (2007) mio. kr. (varigt) e. 200 mio. kr. (2007, halvårsvirkning) 100 mio. kr. (va- Side 11

12 rigt) f. 200 mio. kr. (varigt) L af Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.). a. Omlægning af varebilbeskatningen: 1) Forhøjelse af vægtgrænsen mellem små og store varebiler fra 2,0 til 2,5 tons totalvægt. 2) tillægsafgiften forhøjes for privat anvendelse for varebiler under 2 tons totalvægt fra 900 kr. til kr. 3)for nye varebiler, og for varebiler over 3,0 tons totalvægt forhøjes tillægsafgiften fra kr. til kr. for nye varebiler mio. kr. (2007) -30 mio. kr. (varigt) a. Omlægning af varebilbeskatningen samlet 600 mio. kr. på sigt (efter tilpasning) b. b. Stramning for autocampere. c. Tillæg for person- og varebiler med højt brændstofforbrug. 50 mio. kr. på sigt (efter tilpasning) Side 12

13 Folketingsåret 2007/2008 Elementer med skatteog afgiftsforhøjelser L af Ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, personskatteloven m.fl.) (Lavere skat på arbejde). Fastholdelse af arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. fra og med ,5 mia. kr. 3,3 mia. kr. i varig virkning. Samlet set er forslaget ikke en forhøjelse. L af Ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.) (Indeksering af energiafgifterne). Afgifterne på energi, CO2 og svovl indekseres med 1,8 pct. årligt i årene ,7 mia. kr. (2008) 1,3 mia. kr. (2009) 1,9 mia. kr. (2010) I hvert af årene forhøjes afgifterne i følgende love: 1) Mineralolieafgiftsloven 4 mia. kr. i varig virkning 2) Elafgiftsloven 3) Gasafgiftsloven 4) Kulafgiftsloven 5) Kuldioxidafgiftsloven 6) Svovlafgiftsloven L af Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.) (Nedvejning af varebiler). Der undgås et provenutab som følge af nedvejning af varebiler. 20 mio. kr. (2008) 15 mio. kr. (fra 2009) L 32B 525 af Ændring af momsloven og forskellige andre love. (Salg til interesseforbundne parter og byttehandel). Når en vare eller ydelse sælges til en interesseforbunden part, er afgiftsgrundlaget - det vil sige det beløb momsen beregnes af - leverancens normalværdi. 500 mio. kr. L af Ændring af registreringsafgiftsloven. (Registrerede virksomheder, registreringsafgift af brugte biler og afgiftsfritagelse for brintbiler). Afgiftsberegning ved eksport af brugte biler strammes. 50 mio. kr. L 46 Lov nr. 526 af Ændring af lønsumsafgiftsloven Der indføres lønsumafgift på en række offentlige ydelser herunder: a. DSB b. Offentlige busselskaber og privatbaner Det samlede forslag 100 mio. kr. (2008) 200 mio. kr. årligt herefter Belaster alene det offentlige selv. c. Persontransport med Side 13

14 offentlige færgeselskaber d. Kommunale ambulanceselskaber e. Offentlige sygehuse, klinikker mv. f. Kommunal sundhed g. Undervisning L af Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Forhøjelse af CO2-afgift til 150 kr. pr. ton Det samlede forslag inkl. L169 og ændringer i tilskudsordninger mv. er provenuneutralt (Implementering af energistrategi) L af Lov om afgift af kvælstofoxider. (Afgift på NOx) Indførelse af NOx-afgift på 5 kr. pr. kg i 2010 stigende årligt til 5,5 kr. pr. kg i Det samlede forslag inkl. L168 og ændringer i tilskudsordninger mv. er provenuneutralt. Side 14

15 Folketingsåret 2008/2009 Elementer med skatteog afgiftsforhøjelser L af 10. februar 2009 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.). Loven indeholder en række justeringer og præciseringer, herunder: a. Justering af utilsigtede virkninger af rentefradragsbegrænsningsreglerne. b. Justeringer af utilsigtede virkninger af CFC-reglerne. c. Justeringer af udbyttebegrænsningsregler. d. Justeringer af regler for tilskud mellem koncernforbundne selskaber. e. Ændrede regler ved ophør af transparens. Et utilsigtet mindre provenu undgås. Fremsatte men ikke vedtagne lovforslag L 126 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften). a. Indførelse af energiafgift på affaldsvarme. b. Indførelse af CO2- afgift på affaldsvarme. Det samlede forslag er provenuneutralt. a. 640 mio. kr. b. 150 mio. kr. Side 15

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt J.nr. 2009-418-0123 Dato: 22. September 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Svar på Spørgsmål 212 Offentligt J.nr. 2010-318-0306 Dato: 10. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 212 af 13. december 2010.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 405 Offentligt 17. februar 2015 J.nr. 15-0190055 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 405 af 20. januar 2015

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. /Thomas Larsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 207 Offentligt J.nr. 2007-418-0415 Dato: 1. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 207-213 af 3. april 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget. 2. behandling Ikke fastsat 3. behandling Ikke fastsat

Skatteudvalget. 2. behandling Ikke fastsat 3. behandling Ikke fastsat Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 294 Offentligt Overført til FT-WEB - 27-04-2009 Skatteudvalget Lov- og beslutningsforslag i indeværende samling pr. 27. april 2009 Verserende lov- og beslutningsforslag

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september 2013 (alm. del). Thomas Larsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september 2013 (alm. del). Thomas Larsen Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 709 Offentligt J.nr. 13-4942675 Den 14. oktober 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 709 af 17. september

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I)

Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 2 Offentligt SKATTEMINISTEREN Ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Retssikkerhedspakke I) (Okt I) Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 1 Offentligt Forord Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt 19. januar 2015 J.nr. 14-5325303 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 323 af 22. december 2014

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove Skatteministeriet Udkast December 2005 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) 1 I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet

RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 3 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 14. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere