åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal"

Transkript

1 åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

2 Indholdsfortegnelse 171. Budget Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune Kulturstærke børn i Vesthimmerland Madordning i dagsinstitutionerne Tillæg til spildevandsplan for Gedsted by Hvalpsund-Sundsørefærgens budget Rammeaftale 2010 på socialområdet Rammeaftalen 2010 på specialundervisningsområdet Revisionsberetning nr. 4 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revisionsberetning nr. 5 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab for 2008 (afsluttende beretning for året 2008) Egenbetaling for ophold i midlertidige botilbud Forberedelse af det nye byråd fra 2010 tilretning af kompetenceplan, forslag til mødeplan, orientering om hvervsfortegnelse samt håndbog for politikere Lukket - Ansøgning om kommunal garantistillelse/ydelse af frivillige lån 454 2

3 Medlemmer Jens Lauritzen Per Bisgaard Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Kaj Wisti Lassen Lise B. Harbo Ole B. Sørensen Torben Myrup Albert Veggerby Mads Krarup Nielsen Knud Kristensen Jette Thomsen Niels Krebs Hansen Henrik Degn Bent Sloth Birgitte Tetzlaff Ilse Skadhauge Larsen Pia Hansen Bjarne Jensen Torben Duelund Jensen Ninni Lodahl Gjessing Ib Nøhr Johansen Asger Andersen 3

4 Uffe Bro Søren P. Johansen Palle Jensen Martin Glerup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 171. Budget Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/24374 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 86970/09Åben Provenu ved ændret skattepct. og grundskyldspromille 86967/09Åben Prognose over indtægter 87113/09Åben Bilag - Økonomiudvalget.PDF 87117/09Åben Bilag - Teknisk udvalg.pdf 87121/09Åben Bilag - Sundhedsudvalget.PDF 87131/09Åben Bilag - Socialudvalget.PDF 87132/09Åben Bilag - Plan- og miljøudvalget.pdf 87134/09Åben Bilag Kultur- og fritidsudvalget.pdf 87135/09Åben Bilag - Børne- og skoleudvalget.pdf 87137/09Åben Bilag - Beskæftigelsesudvalget.PDF 99740/09Åben Budgetaftale 2010.PDF 99744/09Åben Samlet oversigt budgetalternativer.pdf 99756/09Åben Budgetalternativer Beskæftigelsesudvalget.PDF 99758/09Åben Budgetalternativer Børne- og skoleudvalget.pdf 99763/09Åben Budgetalternativer Kultur- og fritidsudvalget.pdf 99765/09Åben Budgetalternativer Plan- og miljøudvalget.pdf 99767/09Åben Budgetalternativer Socialudvalget.PDF 99769/09Åben Budgetalternativer Sundhedsudvalget.PDF 99772/09Åben Budgetalternativer Teknisk udvalg.pdf 99778/09Åben Budgetalternativer Økonomiudvalget.PDF 99782/09Åben Resultatbudget.pdf Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2009 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2010 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal 5

6 der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2010 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2009 (pkt. 217). Udvalgene har arbejdet videre med budgettet siden det administrative budgetoplæg blev dannet, og disse ændringer er indarbejdet i budgetmaterialet. Fra 1. januar 2010 udskilles forsyningsvirksomhederne (kloak og vandforsyning) af det kommunale budget. De direkte udgifter og indtægter er i nedenstående talmateriale udtaget. Der mangler p.t. en beregning af de administrative udgifter (personale ansat under konto 6 administration - Økonomiudvalgets område - samt andel af de øvrige administrationsomkostninger), der skal udtages af kommunens budget sammenholdt med det administrationsgebyr, der indtil nu har været opkrævet. Disse udgifter og indtægter forventes at være neutrale i forhold til den samlede balance. Der vil i overslagsårene skulle tages stilling til under hvilken form kommunens skyldige mellemværende med forsyningsvirksomhederne skal forrentes og afdrages. Der afventes en endelig opgørelse over hvilke aktiver og passiver der skal overføres til forsyningsselskabet. I budgettet er forudsat, at det bloktilskud som kommunerne modtager fra staten til dækning af nettoudgiften ved overtagelse af opgaven med udbetaling af støtte til forsikrede ledige balancerer med de reelle udgifter, som kommunen måtte få i forbindelse hermed. De samlede ændringer i forhold til det oprindelige budgetoplæg er indregnet i følgende budgetforslag, der herefter viser en ubalance på 132,944 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg kr. Indtægter Skatter og tilskud Jobcenterreformen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget Jobcenterreformen (Beskæftigelsesudvalget) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget

7 Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Renter og afdrag Anlæg Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Anlæg i alt Forsyningsvirksomhed (renovation) Netto drift -885 Netto anlæg 0 Forsyningsvirksomhed netto -885 Låneoptagelse 0 Balanceforskydninger Kassehenlæggelse Ubalance Udvalgene har i forhold til det fremskrevne budget for 2009 opskrevet driftsbudgettet med i alt kr. fordelt som følger: Driftsbudget / kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget / Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Jobcenterreformen Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter. I basisbudgettet er der foretaget følgende korrektioner på anlæg, idet der alene 7

8 afsættes anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Anlægsbudget / kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget / Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Plan- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Teknisk Udvalg excl. forsyning Økonomiudvalget Drift og refusion i alt Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er indregnet 20,004 mio. kr. i tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner svarende til det beløb, som er udmeldt fra Indenrigs- og Socialministeriet den 28. august 2009 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag Skatteprocent Udskrivningsgrundlag Kommune 26,9 % Statsgaranteret kr. Kirke 1,18% kr. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2010 er uændret i forhold til 2009, samt at kommunen vælger statsgaranti. Bemærk dog pkt. 239 i Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009, hvor der skal tages stilling til evt. ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten. KL har udsendt følgende meddelelse til kommunerne: Finansministeriet udsendte den 25. august den seneste version af Økonomisk Redegørelse, august Ministeriet har i redegørelsen foretaget en nedjustering af det statslige skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2007 til 2010 med 0,5 procentpoint. KL er på baggrund af de nye oplysninger i redegørelsen i færd med at analysere og opdatere KL s skøn for væksten i kommunernes skattegrundlag. De nye skøn forventes at være på plads i KL s tilskudsmodel senest primo uge 37. KL vil informere nærmere om tidspunktet for opdateringen af tilskudsmodellen samt om tidspunktet for udsendelsen af de nye skøn i Budgetvejledningen medio 8

9 næste uge. Det forventes, at de nye skøn vil få flere kommuner til at overveje at basere budgetlægningen for 2010 på statsgarantigrundlaget. Det betyder, at der er behov for en kritisk vurdering af, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Denne vurdering vil blive præsenteret på prioriteringsseminaret. Provstiet har frist indtil den 16. september 2009 med at fremsende forslag til kirkeskat. Ultimo 2008 er der et mellemværende med provstiet på ca. 1,5 mill. kr. i provstiets favør. Såfremt dette mellemværende skal udlignes i 2010, vil kirkeskatten kunne reduceres med 0,03% Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromill Afgiftspligtig grundværdi e Landbrug m.v. 12, Øvrige ejendomme 22, Der er forudsat uændret grundskyldspromille i Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med oversigt over provenu ved forskellige skatteprocenter og grundskyldspromiller. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen De samlede driftsudgifter udgør i 2010 jfr. ovenfor Heraf overførselsudgifter Serviceudgifterne andrager før evt besparelser Servicerammen er for 2010 fastsat til Overskridelse af servicerammen En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dispensation for lån Indenrigs- og Socialministeriet har ved skrivelser af 28. august 2009 meddelt, at Vesthimmerlands Kommune tildeles følgende dispensationer: 9

10 Mill. kr. Lånepuljen målrettet skoleinvesteringer 12,700 Særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne 14,300 Ordinære lånepulje 4,400 Dispensationer i alt 31,400 Automatisk låneadgang (bloktilskudsfordelt 6,982 lånepulje) Låneramme i alt 38,382 Der er til Vesthimmerlands Kommune i 2010 stillet 27,750 mill. kr. til rådighed i kvalitetsfondsmidler. Modtagelse af dette beløber kræver en tilsvarende kommunal medfinansiering. Kvalitetsfondsmidlerne er p.t. ikke indregnet i de kommunal indtægter jfr. ovenfor. Der vil derfor i 2010 være mulighed for at øge anlægsbudgettet med 66,132 mill. kr. Mill. kr. Øget anlægsbudget 66,132 Der finansieres således: Optagelse af nye lån -38,382 Tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne -27,750 Kommunal finansiering ved kasseforbrug 0 Der henvises til punkt 240 på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009 vedr. dispensationer fra lånerammen m.v. Såfremt kommunen vælger at optage det fulde lånebeløb, vil der kunne påregnes en merudgift til renter på ca. 1,2 mill. kr. i Dette beløb indgår ikke p.t. i budgetforslaget. Budgetalternativer Det er besluttet, at de enkelte udvalg skal opgøre deres respektive budgetter i kan/skal opgaver. Oversigter vedlægges sagen. Endvidere et det besluttet, at de enkelte udvalg forholder sig til evt. muligheder for at reducere deres respektive budgetter. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Budgetalternativer besparelse på drift Udvalg kr. Økonomiudvalget

11 Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget prissat -380 Kultur- og Fritidsudvalget ikke prissat? Teknisk Udvalg -35 Plan- og Miljøudvalget Afventer I alt prissat Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Budgetalternativer i alt Ingen af budgetalternativerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 126,614 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således: Udvalg kr. Økonomiudvalget (+ ikke prissatte) -455 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) Beskæftigelsesudvalget 0 Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af anlægsønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Der henvises i øvrigt til afsnittet om dispensation for lån. Det skal herunder bemærkes, at der i låneansøgningerne er medtaget 12 mill. kr. som forventet anlæg til Lanterne-projektet (se ØK-011 i budgetalternativerne under Økonomiudvalget). Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 46,286 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Udvalg kr. Økonomiudvalget 645 Hoved Med Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 796 Børne- og Skoleudvalget

12 Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget 0 I alt Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Kassehenlæggelse Der er i det foreløbige budgetforslag indregnet en konsolidering på 12,3 mill. kr. Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 30. september 2009 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for Budgetoverslagsårene vil på baggrund af den nuværende økonomiske budgetsituation, og henset til en forventet sparerunde med afledt drift i 2011 og fremover først kunne udarbejdes og forelægges på Prioriteringsseminaret ultimo september Der må dog forventes stort pres på overslagsårene, idet de kommunale indtægter forventes at være vigende. Specielt forventes der i 2011 og 2012 at være stort fald i provenuet fra selskabsskat. Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. BILAG Basisbudget Budgetalternativer for udvalgene: - Besparelser fra udvalgene - Anlægsønsker fra udvalgene - Driftsønsker fra udvalgene Oversigt over kan/skal opgaver i udvalgene Oversigt over provenu ved ændret skatteprocent og grundskyldspromille 12

13 Beslutninger fra de enkelte udvalg i forbindelse med behandling af budget 2010 Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at der på baggrund af Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. september 2009 udarbejdes et forslag til et budget i balance - at det udarbejdede budget i balance oversendes til byrådets 1. behandling den 17. september at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 2. oktober 2009, kl Fristen er fastsat, så der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at der på baggrund af prognoserne primo september måned 2009 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. - at Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der pålægges de enkelte fagudvalg at opnå besparelser/forøgede indtægter for 2010 udgørende følgende beløb: Økonomiudvalget 15,1 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget 13,1 mio. kr. Socialudvalget 11,4 mio. kr. Sundhedsudvalget 46,0 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget 0,8 mio. kr. Teknisk Udvalg 12,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 5,7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 17,5 mio. kr. Derudover indlægges der en skattestigning på 0,5%. Endelig indføres der indkøbs- og ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning 13

14 undtaget er dog strengt nødvendige indkøb. Ansættelser kan herefter kun ske efter forudgående godkendelse i direktionen. I forhold til takster undersøges det, hvorvidt det er muligt at udsætte godkendelsen af disse indtil novembermødet, da konsekvenserne af besparelserne samt vedtagne ændringsforslag herefter vil være kendte. Palle Jensen og Bjarne Jensen tilkendegiver, at de ønsker en fornyet henvendelse om at få en forøget skattestigning på i alt 1,0%, da kommunen ikke har kunnet opnå en udviklingsaftale. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 Beslutning i Ældreråd den Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den Taget til orientering. Beslutning i Byrådet den Økonomiudvalgets indstilling godkendes, og Økonomiudvalgets forslag til budget oversendes til anden behandling på Byrådsmødet den 8. oktober. Mads Krarup (V) og Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget fremsender "budgetforlig 2010 vedtaget på budgetseminaret" som ændringsforslag til Byrådets 1. behandling af budget Det aftalte budgetforlig bliver suppleret med opgørelse over overslagsårene. Behandling af taksterne som konsekvens af det vedtagne budget, vil blive behandlet på byrådsmødet i november Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Hanne Asmussen (A) deltog i dette punkt indkaldt som stedfortræder for Martin Glerup (A). Rasmus Wetter (A) deltog i dette punkt indkaldt som stedfortræder for Asger Andersen (A). Desuden var der afbud fra Henrik Degn (C). Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. 15

16 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland Sagsnr.: 08/28029 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 67041/09Åben Kulturstærke børn i Vesthimmerland - Udviklingsstrategi år 2009 Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommunes børnekulturelle netværk har arbejdet med en beskrivelse af, hvordan og af hvem, der kunne arbejdes målrettet med udviklingen af Kulturstærke børn i Vesthimmerland. Det børnekulturelle netværk i Vesthimmerlands Kommune konkluderer, at man i kommunen vil prioritere børn og kultur som led i udviklingen af en bæredygtig kommune. Konklusionen bygger på bl.a. Plan og bæredygtighedsstrategi 2007, vedtagne målformuleringer for børneinstitutioner i kommunen, Sundhedspolitikken og arbejdet med Kulturaftale Nordjylland, Netværket ønsker at arbejde målrettet med realiseringen af byrådets overordnede visioner og udviklingsstrategier. Netværket har arbejdet med en strategi for området, hvor netværkets funktion ændres fra at have fokus på koordination til også at fokusere på innovation. Børnekulturnetværkets sender strategimaterialet til høring rundt i relevante fora i perioden december primo januar. Materialet består af forslag til Formål og funktion Mål og indsatsområder & Kommissorium for netværk Formål & funktion: Materialet omfatter alle børn og unge (0 18 årige), men med specielt fokus på 0-14 årige. Samt de voksne, der skaber rammer og vilkår for børn, unge og kultur i kommunen. Børnekulturnetværket lægger den brede forståelse for Børn og Kultur til grund for arbejdet, hvilket falder helt i tråd med Vesthimmerlands Kommunes vision om livskvalitet. Mål & indsatsområder: Arbejdet med området prioriteres, og der arbejdes hen mod en kulturel garanti til alle børn i Vesthimmerland. Der skabes mulighed for: At nytænke, at 16

17 eksperimentere, at arbejde med tværgående projekter, at få ny viden m.m. Det ønskes bl.a. Materialet behandles i diverse relevante fora. Der udarbejdes en kortlægning af området, Allerede eksisterende tilbud til børn nytænkes En børnekulturel event. Kommissorium: Kommissoriet består af beskrivelse af mål, en handlingsplan og endelig en beskrivelse af sammensætningen af netværket. Økonomi Ingen Administrationen indstiller - at udvalget drøfter materialet. 17

18 Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Taget til efterretning. Birgitte Tetzlaff og Henrik Degn deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Udviklingsstrategien Kulturstærke børn i Vesthimmerland har været til høring i relevante fora og høringssvarerne er nu indarbejdet, og det endelige materiale foreligger. Strategien skal anvendes af det Børnekulturelle netværk og sendes til samarbejdspartnerne. Administrationen indstiller - at strategien videresendes til Byrådet til orientering. Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Supplerende sagsfremstilling Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Orienteret og materiale udleveret. Beslutning i Byrådet den Orienteringen tages til efterretning. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 18

19 173. Madordning i dagsinstitutionerne Sagsnr.: 09/10624 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 40057/09Åben Beregning af pris pr. måltid pr. barn pr. dag og tjekskema til køkkenvurdering Sagsfremstilling Et flertal i Folketinget vedtog d loven om, at alle børn i daginstitutioner senest 1. januar 2010 skal have tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutionen som en del af dagtilbudsydelsen. Frokostmåltidet skal være sundt og leve op til gældende officielle danske anbefalinger. Bestemmelsen i stk. 1, gælder alle daginstitutioner omfattet af 19 i dagtilbudsloven, dvs. kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Endvidere gælder bestemmelsen eksisterende puljeordninger omfattet af dagtilbudslovens 102. Formålet med loven: Formålet med lovforslaget er at sikre, at børn får et sundt måltid midt på dagen med henblik på at fremme gode kostvaner, forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling, Velfærdsministeriet gør opmærksom på at loven ikke har et selvstændigt pædagogisk sigte og at der som følge heraf ikke er givet midler til kompetenceudvikling eller til tilberedning af mad som en del af det pædagogiske arbejde. Finansiering: Madordningen bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat, idet det er aftalt, at kommunerne kan finansiere frokostmåltidet ved at hæve loftet for forældrenes egenbetaling fra de nuværende 25 procent til maksimalt 30 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Det betyder, at prisen pr. måltid højst kan være 17,96 kr. pr. barn, hvis ordningen skal være udgiftsneutral for kommunen. Betalingen for madordningen vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. Status: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal forholde sig til hvorledes den nye lov kan implementeres i institutionerne. Arbejdsgruppen har brug for at få en politisk afklaring af nedenstående spørgsmål med henblik på afgrænsning i forhold til implementeringen af et 19

20 sundt måltid 2010: I henhold til loven omfatter tilbuddet 21 daginstitutioner og 4 puljeordninger. I Vesthimmerlands Kommune har vi 355 børnehavebørn, der går i Vesthimmerlands Kommunes 10 landsbyordninger. Skal tilbuddet gælde alle 3 til 6 årige børn i kommunen? Altså omfatte 3 til 6 årige i de 10 landsbyordninger? Skal personalet have mulighed for deltage i ordningen og i givet fald skal den enkelte personale selv betale? Skal tilbuddet alene finansieres indenfor 5% stigningen i forældrebetalingen? Arbejdsgruppen har opstillet følgende 4 scenarier : 1. Udlevering af mad fra centralt sted (udlicitering) 2. Mad tilberedt i den enkelte institution 3. Frit valg i forhold til at få maden leveret udefra eller selv tilberede den i institutionen. 4. Udlevering af mad fra centralt sted (udlicitering) og forsøgsordning i udvalgte institutioner med henblik på at afdække muligheder og begrænsninger i forhold til at lave maden selv. Uanset hvilken form for madordning, der vælges, skal fødevaremyndighederne godkende eller autorisere køkkenerne. Udgifter til godkendelse af køkkener vil afhænge af, om der skal laves fuld tilvirkning, simpel tilvirkning eller der er tale om et modtagerkøkken (se bilag). Minimum 2 personaler skal have deltaget i et hygiejnekursus ved fuld og simpel tilvirkning. Med henblik på at vurdere fordele og ulemper i forhold til de 4 scenarier, har arbejdsgruppen stillet følgende spørgsmål: Ønsker man et tilbud til alle børn eller skal det være op til den enkelte institution selv at vælge? Skal det være tilladt at konvertere personaletimer til køkkenhjælp? Skal personalet have kursus i ernæringsvejledning hvis der tilbydes fuld eller simpel tilvirkning? Lovgrundlag. Lov om frokostmåltid i daginstitution Økonomi Udgiftsneutral. 20

21 Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget drøfter arbejdsgruppens spørgsmål med henblik på afgrænsning af grundlaget for udarbejdelse af oplæg til politisk behandling. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget afgrænser således: Tilbuddet skal kun omfatte børnehaverne i.h.t. loven Tilbuddet skal finansieres indenfor 5% stigningen Personalet er ikke omfattet Der ønskes en fleksibel løsning fremfor et fælles tilbud Den nødvendige tid til gennemførelse af måltidet skal ske indenfor normeringen Personalet skal have den nødvendige uddannelse i forhold til opgaven. Supplerende sagsfremstilling Regeringen har stillet lovforslag om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for frokostmåltid i daginstitutioner m.v. til 1/ jvf. ændringsforslag 2 stk. 1 i dagtilbudsloven. Derforuden tildeles Vesthimmerlands Kommune via bloktilskudskompensation kr. 2,7 mill til at løfte opgaverne i forbindelse med implementeringen af et sundt måltid i Det betyder i henhold til tidligere politisk afgrænsning at beløbet til at løse opgaven i den enkelte institution stiger fra kr. 17,96 til kr. 29,21 ekskl. moms. Beløbet er eksklusiv de 3 til 6 årige børn i de 10 landsbyordninger. Der vil i 2010 være mulighed for at lave forsøgsordninger, hvor kommunen kompenseres procentuelt i forhold til de kr. 2,7 mill og antallet af forsøgsinstitutioner. Status Idet der er sket en del ændringer i henhold til tidligere forudsætninger i forbindelse med indførelse af et sundt måltid, har arbejdsgruppen brug for at få en politisk afklaring af nedenstående spørgsmål med henblik på afgrænsning i forhold til implementeringen af et sundt måltid i 2011: Der er 3 mulige løsningsmodeller: 1. Tilberedning af måltidet i egen institution (fuld eller simpel tilvirkning) 2. Levering af mad fra kommunalt centralkøkken (modtagerkøkken/simpel tilvirkning) 21

22 3. Levering af mad fra privat producent (modtager/simpel tilvirkning) Uanset hvilken form for løsningsmodel, der vælges, skal fødevaremyndighederne godkende eller autorisere køkkenerne. Alle 3 modeller er omfattet af EU s udbudsregler, idet institutionerne i Vesthimmerlands Kommune skal ses som en samlet enhed i indkøbs- og konkurrenceudsættelsesøjemed. I EU s udbudsdirektiv art. 9 er det fastlagt at kommunens indkøb af ensartede varer/tjenesteydelser skal slås sammen i konkurrenceudsættelsesøjemed. Det vil sige at alle decentrale institutioner i en kommune ses som én enhed ved beregning af kontraktværdi. Samtlige institutioner i Vesthimmerlands Kommune skal opfattes som en enhed, idet en decentral institution kun kan betragtes som en selvstændig enhed ved konkurrenceudsættelse såfremt denne: - har selvstændigt budget og regnskab - selv står for evt. udbud og kontrakter - er reelt uafhængig og ikke nyder stordriftsfordele i form af fælles it-systemer, telefonsystemer m.v. med kommunens øvrige enheder Ifølge EU-direktivet er madproduktion (model 3) en Bilag IIB ydelse, der skal konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelse kan ske efter EU-udbudsdirektiv eller efter reglerne i Tilbudslovens 15, hvor en kontrakt skal annonceres/konkurrenceudsættes når kontraktværdien overstiger kr set over en 4-årig periode. Konkurrenceudsættelse af indkøb af fødevarer, drikkevarer m.v. (model 1 og 2) sker jf. regler i EU-udbudsdirektivet. Alternativt kan indkøb ske på en SKI rammekontrakt (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) og udbudsforpligtelsen er hermed afløftet. Med henblik på at vurdere fordele og ulemper i forhold til de 3 løsningsmodeller, har arbejdsgruppen stillet følgende spørgsmål: 1. Der ønskes en beslutning om hvorledes de kr. 2,7 mill skal fordeles. - Ønskes det, at beløbet fordeles mellem de enkelte institutioner? Beløb ekskl. LBO: kr. 29,21 pr. barn pr. dag i 228 dage - Ønskes det at der tages eksempelvis 10% af de kr. 2,7 mill til en centralpulje til at dække drifts/etableringsudgifter? - Der har som bekendt været henvendelse fra en LBO med ønske om at deltage i ordningen. I den forbindelse spørger arbejdsgruppen igen om tilbuddet skal gælde alle 3 til 22

23 6 årige børn i kommunen - altså også omfatte 3 til 6 årige i de 10 landsbyordninger? Beløb incl. LBO: Kr. 26,29 pr. barn pr. dag i 228 dage Der ønskes en beslutning med hensyn til muligheden for at etablere forsøgsordninger. - Ønskes det, at der i løbet af 2010 er mulighed for at den enkelte institution kan iværksætte forsøg med et sundt måltid? - Hvis der vælges forsøgsordninger i 2010, hvilke kriterier skal der i så fald ligge til grund for forsøgene og i hvor høj grad skal de kunne sikre realistiske forventninger til implementering af et sundt måltid i 2011 for alle institutioner? 2. Der ønskes en beslutning om hvordan Vesthimmerlands Kommune ønsker at løse opgaven. - Ønsker Vesthimmerlands Kommune, at løfte denne driftsopgave i eget regi (produktion i centralkøkkenet), og dermed ikke sende opgaven i udbud? - Ønskes det i så fald, at det skal være gældende for samtlige institutioner, eller skal den enkelte institution fortsat kunne vælge om den ønsker selv at tilberede eller modtage mad fra centralkøkkenet? - Ønsker Vesthimmerlands Kommune at modtage mad fra privat producent? - Ønskes det i så fald at konkurrenceudsætte opgaven og samtidig udarbejde et kontrolbud, hvilket skal fremgå af annoncering og udbudsmateriale? Konkurrenceudsættelse sker jf. reglerne i Tilbudslovens 15 (se ovenstående). Lovgrundlag Lov om frokostmåltid i daginstitution. Sagen besluttes i byrådet. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget drøfter arbejdsgruppens spørgsmål og på baggrund heraf fremsender sin indstilling til byrådets behandling af sagen. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller, at: Tilbuddet kun skal omfatte børnehaver i.h.t. loven 23

24 Personalet ikke er omfattet af ordningen Den nødvendige tid til gennemførelse af måltidet skal ske indenfor normeringen Personalet skal have den nødvendige uddannelse i forhold til opgaven Der det første år afsættes 20% af de 2,7 mio til at dække etableringsudgifterne ved etablering af køkkener Det resterende beløb fordeles mellem de enkelte institutioner i.f.t. antal børn Ordningen først træder i kraft 1/ Opgaven konkurrenceudsættes og der udarbejdes kontrolbud Beslutning i Økonomiudvalget den Børne- og skoleudvalgets indstilling anbefales godkendt. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen fra Børne- og skoleudvalget samt økonomiudvalget godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 24

25 174. Tillæg til spildevandsplan for Gedsted by Sagsnr.: 09/7981 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 43745/09Åben Tillæg til spildevandsplan, Forslag 63299/09Åben Indsigelse mod tillæg til spildevandsplan, Søndergade /09Åben Bemærkning til forslag, Tværgade /09Åben Oversigt over indkomne høringssvar vedr. tillæg til spildevandsplan for Gedsted By. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aalestrup Kommune. Området udgøres af den nuværende fælles kloakerede del af Gedsted by. Ved vedtagelse af tillægget ændres status af området fra fælleskloakeret til separatkloakeret område. Området er på nuværende tidspunkt kloakeret og den biologiske belastning af Gedsted Renseanlæg vil derfor ikke blive ændret som resultat af separeringen. Den hydrauliske belastning vil blive mindsket i takt med at separeringen udføres på de enkelte ejendomme. I forbindelse med separeringen vil de eksisterende 4 overløbsbygværker blive nedlagt og der vil i stedet blive etableret 3 regnvandsbassiner til forsinkelse af overfladevandet inden det ledes til Lerkenfeld Å. Ved nedlægning af de eksisterende overløbsbygværker vil udledningen af opspædet spildevand ophøre. Regnvandsbassinerne dimensioneres således, at der maksimalt udledes 1 l/s/ha, svarende til Regionsplanens anvisninger. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg. Økonomi Udgiften til kloakering er budgetteret til kr. excl. moms. Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto. Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen". 25

26 Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet Genbehandling Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet indsigelser fra 2 beboere i Gedsted by. Indsigelser og bemærkninger hertil fremgår af vedlagte bilag. Tillægget kan vedtages endelig med eventuelle ændringer som følge af indsigelser. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt uden ændringer Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Uffe Bro, Birgitte Tetzlaff og Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt. Jette Thomsen og Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette 26

27 punkt. 27

28 175. Hvalpsund-Sundsørefærgens budget 2010 Sagsnr.: 09/17167 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 93485/09Åben Budget /09Åben Bemærkninger Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2010 med tilhørende bemærkninger. Forvaltningen vil gennemgå forslaget på mødet. Administrationen indstiller - at budgetforslaget godkendes. Beslutning i Færgebestyrelsen den Med henvisning til regnskabet for 2008 og det forventede underskud i 2009 på ca. kr anmodes Skive Byråd og Vesthimmerlands Byråd om yderligere et årligt tilskud på kr fra hver kommune. Samtidig vil Færgebestyrelsen iværksætte takstændring fra 1. januar 2010, som forventes at indbringe yderligere ca. kr i indtægt. Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet Genbehandling Skive og Vesthimmerlands Kommune har godkendt, at tilskud til færgeriet i basisbudget for 2010 og overslagsårene opjusteres med kr. årligt. Det tidligere fremsendte budgetforslag for 2010 (forslag af 12/8-09) vil herefter udgøre et overskud på inkl. forslag til takstændringer fra 1. januar 2010 (forslag af 12/8-09) Administrationen indstiller - at budgetforslaget godkendes. Beslutning i Færgebestyrelsen den Budgetforslaget godkendt med følgende ændringer: 28

29 at udgiften til brændstof forhøjes med kr. at det årlige tilskud opjusteres med kr. fra hver kommune takstreguleringer fra 1. januar Budgetforslaget vil herefter udgøre et overskud på kr. Indstilles til godkendelse i Byrådene. Beslutning i Økonomiudvalget den Færgebestyrelsens indstilling anbefales godkendt. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 29

30 176. Rammeaftale 2010 på socialområdet Sagsnr.: 09/26347 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 93439/09Åben Rammeaftale 2010 socialområdet.pdf 93440/09Åben Takstaftale Social rammeaftale.pdf 93441/09Åben Vejledning tillægsydelser - Social rammeaftale 2010.pdf Sagsfremstilling Rammeaftale 2010 for socialområdet fremsendes hermed til sundhedsudvalgets anbefaling. Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland har på møde den 1. september anbefalet en godkendelse. Rammeaftalerne skal indgås senest den 15. oktober Formålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region Nordjylland, koordinere udbud og efterspørgsel af pladser, sikre fortsat udvikling indenfor området, udstikke fælles retningslinier og principper for takstberegning m.v. I forhold til rammeaftalen for 2009 er der ikke sket væsentlige ændringer i det indholdsmæssige, men det er besluttet i Kommunekontaktrådet at anbefale en generel 5% reduktion i taksterne. Disse er af tidsmæssige grunde endnu ikke indarbejdet i bilaget. Lovgrundlag Aftale om strukturreform. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Indtægter og udgifter på tilbud efter den sociale rammeaftale vil falde med 5% i Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget oversender til Byrådet med anbefaling. Beslutning i Handicapråd. Sagen har ikke været behandlet i Handicaprådet, idet der ikke er væsentlige ændringer i forhold til rammeaftale for 2009 og i forhold til den kommunale redegørelse, som blev taget til efterretning af Handicaprådet. Handicaprådet er blevet hørt specielt i den foreslåede ændring/nedsættelse af 30

31 taksterne og udtaler i den forbindelse: Rådet deler sig halvt/halvt. Dem der stemmer imod nedsættelsen gør det med den begrundelse, at konsekvensen ikke kan ses. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til godkendelse. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Socialudvalget har ikke behandlet sagen. Formand for Socialudvalget Kurt Friis indstiller sagen til godkendelse som Sundhedsudvalget. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 31

32 177. Rammeaftalen 2010 på specialundervisningsområdet Sagsnr.: 09/25995 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 92939/09Åben Rammeaftale specialundervisning 2010 Sagsfremstilling Rammeaftalen 2010 for specialundervisningsområdet fremsendes hermed til byrådets godkendelse efter anbefaling af Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Rammeaftalen skal indgås inden 15. oktober Rammeaftalerne 2010 består af 2 aftaler: En aftale for specialundervisningsområdet samt en aftale for socialområdet. Aftalerne behandles i de respektive fagudvalg forinden endelig godkendelse i byrådet. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet omfatter de af Region Nordjyllands drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år og for voksne i.h.t. lov om specialundervisning for voksne 1 stk. 2 og 3. Formålet med rammeaftalerne er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region Nordjylland, koordinere udbud og efterspørgsel af pladser, sikre fortsat udvikling indenfor området, udstikke fælles retningslinier og principper for takstberegninger med videre. Rammeaftalerne 2010 hviler på tilsvarende aftaler for 2009 med genvurdering og tilpasning efter regionens og kommunernes indsendelse af kommunale redegørelser i forsommeren Endvidere er udviklingstendenser og behov drøftet mellem Region Nordjylland og kommunerne i et såvel kort som længere tidsperspektiv. Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser for specialundervisningsområdet indmeldt om et uændret forbrug i 2010 i forhold til eksisterende niveau. Generelt er der på børneområdet en mindre efterspørgsel efter pladser for elever med høretab og yderligere funktionsnedsættelse. Fokusområdet i 2010 er fortsat "lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år". Der arbejdes i forbindelse hermed på 2 projekter: 1. Aalborgskolen tilbyder en særlig tilrettelagt undervisning for unge med særligt behov efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov. 32

33 2. Specialsektoren og Døvblindecentret i Region Nordjylland arbejder på at etablere en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for døvblinde unge. Det skal bemærkes at der sammen med udkast til rammeaftale er fremsendt en takstaftale for 2010, som skal genberegnes, da KKR har anbefalet en generel nedsætelse på 5% på taksterne. Kontaktudvalget anbefaler de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet at godkende aftalerne. Lovgrundlag Lov om folkeskole 47 stk. 3 jfr. lovbekendtgørelse af 24. juli 2009 Lov om specialundervisning for voksne 6 h stk. 3 jfr. Lovbekendtgørelse nr. 658 af 3/ ændret ved lov 592 af 21. juni 2005 Lovbekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet. Økonomi Rammeaftalerne har ingen direkte økonomiske følgevirkninger, men 5% regulering af taksterne medfører en mindreudgift på kr pr. år for Vesthimmerlands Kommune. Administrationen indstiller Administrationen indstiller rammeaftale 2010 for specialundervisningsområdet til godkendelse. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget indstiller rammeaftale 2010 for specialundervisningsområdet til godkendelse. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 33

34 178. Revisionsberetning nr. 4 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2008 Sagsnr.: 09/26709 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 95077/09Åben Beretning nr. 4.pdf Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen har omfattet følgende områder: Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd Lån efter Boligstøttelovgivningen Opgørelse af endelig restafregning og tilskud vedrørende integrationsområdet Årsopgørelse vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Revision af bevillingssager Internt ledelses- og kvalitetstilsyn Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2007 Den samlede konklusion på den udførte revision er som følger: "På baggrund af de samlede resultater af revisionen på området er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder i Vesthimmerlands kommune overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 34

35 2008. Der har dog på centrale driftsområder indenfor beskæftigelsesområdet kunnet konstateres et for højt fejlniveau. Det drejer sig specielt om sygedagpengeområdet samt kontanthjælps- og aktiveringsområdet, der efter vores vurdering ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har drøftet de konstaterede problemstillinger med ledelsen og har efterfølgende modtaget tilbagemeldinger, hvoraf det fremgår, at de konstaterede fejl eller mangler på enkeltsagsniveau vil blive rettet, og der vil blive foretaget de nødvendige refusionsmæssige berigtigelser på enkeltsagerne. Vi har kendskab til, at der, som anbefalet i beretningen 2007, ledelsesmæssigt er iværksat en lang række tiltag med henblik på udarbejdelse af nye administrationsgrundlag samt præcisering af eksisterende administrationsgrundlag, ligesom et struktureret og systematisk ledelses- og handlingstilsyn er etableret i regnskabsåret Det er vores opfattelse, at de iværksatte tiltag er dækkende, således at der er skabt grundlag for en fremadrettet hensigtsmæssig og betryggende drift indenfor de ovenfor nævnte driftsområder. Vi forventer naturligvis, at vores anbefalinger efterleves og følges meget tæt således, at der fremadrettet kan sikres en hensigtsmæssig og betryggende (sags)administration på alle væsentlige områder. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Revisors erklæringer I henhold til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om." De berigtigelser og korrektioner, som revisionen har konstateret vil blive effektueret. Revisionen har endvidere kommet med en række anbefalinger. Administrationen vil blive tilrettelagt i overensstemmelse hermed. Lovgrundlag Styrelseslovens 42C Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om statsrefusion og tilskud. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De anbefalede korrektioner i beretningen vil blive foretaget. Administrationen indstiller at beretning nr. 4 tages til efterretning 35 at beretningen oversendes til de respektive fagudvalg med pålæg om, at fagudvalgene følger op på beretningens anbefalinger og konklusioner.

36 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Jette Thomsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Byrådet den Indstillingen godkendes. Martin Glerup (A), Asger Andersen (A) og Henrik Degn (C) deltog ikke i dette punkt. 36

37 179. Revisionsberetning nr. 5 om Vesthimmerlands Kommunes årsregnskab for 2008 (afsluttende beretning for året 2008) Sagsnr.: 09/26555 Fraværende: Henrik Degn, Asger Andersen, Martin Glerup Bilag: 94356/09Åben Beretning nr. 5 - Revision af årsregnskabet for 2008 Sagsfremstilling Revisionsfirmaet Ernst & Young har afsluttet revisionen af Vesthimmerlands Kommunes regnskab for året 2008 og har den 1. september 2009 afgivet følgende påtegning til det samlede regnskab: "Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Kommune for perioden 1. januar december 2008 omfattende de regnskabsopstillinger, oversigter, regnskabsforklaringer og redegørelse for anvendt regnskabspraksis, der kræves i henhold til Indrnrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. De af Indenrigs- og Socialministeriet autoriserede regnskabsoversigter udviser et udgiftsbaseret resultet på -51,6, et omkostningsbaseret resultat på -34,6, en balancesum på 1.792,2 samat en egenkapital på 609,3 (alle beløb i mio. kr.). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Socalministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og kommunens revisionsregulativ. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt 37

38 planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikker hed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, er er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderinggen overvejer revisor interne kontroller, der er relevangte for kommunens udarbejdelse og aflægelse af et årsregnskab, der givet et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmels med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vres opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Forbehold Revisionen har givet anlednng til at udtrykke forbehold i relation til det omkostningsbaserede resultat og værdien af materiaelle anlægsaktiver. Selv om der er gjort en stor indsats med hensyn til korrekt regnskabsopstilling, har en enkeltstående teknisk fejl medført, at resultatopgørelsen for jordforsyning fremstår med en for stor indtægt på 57,8 mio. kr. Endvidere er der ikke aktiveret nye anlæg under forsyningsvirksomhederne, og endelig er optagne værdier for igangværende anlægsprojekter på det skattefinansierede område ikke korrekte i en del tilfælde. De noterede forhold har ikke indflydelse på korrektheden af den finansielle balance eller af de udgiftsbaserede bevillingsregnskab, som er det primære i kommunal økonomistyring. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet - bortset fra forannævnte forbehold - giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar december 2008 opgjort efter Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 38

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 22. september 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 063. Trafikfarlig skolevej 3 064. Madordning i institutionerne fra 1/1 2010 4 065. Trafikfarlig

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september 2009 128 062. Budget 2010-2013 -

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere