Greve Kommune Vores skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune Vores skole"

Transkript

1 Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: Fax: Juni 2008

2 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: Fax: Hjemmeside: Kontorets åbningstid: mandag onsdag: kl torsdag: kl fredag: kl

3 Ungdomsvejledning UUV-Køge varetager ungdomsvejledningen og tilbyder vejledning i uddannelses- og erhvervsspørgsmål for elever, der har forladt skolen, indtil det fyldte 25. år. Ungdomsvejledningen er primært et tilbud til unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Ungdomsvejledningen får underretning om unge, der forlader en uddannelse uden at have afsluttet denne, og vil så tage kontakt til den unge med tilbud om vejledning. Den unge er også velkommen til selv at rette henvendelse til ungdomsvejledningen, som i Greve er placeret på Centerholmen 18, 3. sal. Men den unge er også velkommen til at benytte sig af ungdomsvejledningen på Strandpromenaden i Køge. Foryderligere information besøg UUV- Køge Bugt på: Vikarer Vikartimerne på Hedelyskolen læses af såvel fastansatte uddannede lærere som af vikarer uden egentlig læreruddannelse. Således vil det være kendte ansigter, der dukker op, når der skal læses en vikartime. Desværre kan vikartimerne ikke dække al fravær i spidsbelastningsperioder. Derfor kan en klasse blive tildelt nabotilsyn, hvor en lærer så tilser klassen samtidigt med, at vedkommende underviser sin egen klasse. I særlige tilfælde kan der fra 6. klassetrin gives fri i ydertimer. På Hedelyskolen prioriteres de små klasser højt. Derfor sørges der for, at disse klasser altid har en vikar ved lærerfravær. Vores skole 20

4 Indhold Velkommen 3 Adfærd Kontakt Trivsel (AKT) 4 Bibliotek 4 Forsikring og skolen 5 Forsømmelser 5 Fritagelse for undervisning 5 Frivillig musikundervisning 5 Glemte sager 5 Greve Ungdomsskole 6 Indskoling og SFO 7 Kantineordning 7 Konfi rmation 8 Lektiecafé 8 Læseværkstedet 9 Lån af skolens materialer 9 Modtageklassen 10 Ordblindecentret OBC 11 Ordensregler 11 Overgangen mellem børnehave og skole. 12 Psykolog 13 Skole/hjem samarbejdet 13 Skolevejledning 14 Skolebestyrelse 14 Skolefond 15 SkoleFritidsOrdning 16 Skolesunhedstjenesten 17 Specialundervisning, se under Læseværkstedet Tale- høreundervisning 18 Tandpleje 18 Tilladelse til at forlade skolen 19 Ungdomsklasserne 19 Ungdomsvejledning 20 Vikarer 20 Tilladelse til at forlade skolen Der har gennem mange år været tradition for, at skolebestyrelsen har godkendt, at eleverne fra klasse kan forlade skolen og gå hjem i spisefrikvarteret og i eventuelle mellemtimer. Dette har ikke givet anledning til større problemer, men det skal understreges, at eleverne er uden tilsyn. Ungdomsklasserne Ungdomsklasserne er Greve Kommunes tilbud til elever fra 7. til 10. klasse med omfattende indlæringsvanskeligheder i de boglige fag. Ungdomsklasserne er en del af Hedelyskolen. Ungdomsklasserne lægger vægt på at udfordre den enkelte elev med udgangspunkt i elevens styrkesider og arbejder derfor ud fra et bredt kompetencebegreb, hvor både praktiske og boglige færdigheder indgår i undervisningen, og hvor der arbejdes ud fra undervisningsplaner, der tager hensyn til den enkelte elevs udviklingsniveau. Ungdomsklasserne lægger stor vægt på, at eleverne får erfaringer med det omgivende samfund. Vi er derfor ofte på ture og to gange om året på lejrskole/hyttetur. Der lægges derfor stor vægt på praktik samt i 10. klasse praktikophold på tekniske skoler af ca. 9 ugers varighed. Der kan læses meget mere om Ungdomsklasserne på Hedelyskolens portal. For at blive elev i Ungdomsklasserne skal man visiteres hertil. Nærmere oplysninger herom kan fås ved at rette henvendelse til psykologen på dit barns skole eller evt. ved henvendelse til PPR. Direkte kontakt til Ungdomsklasserne kan fås på tlf

5 Velkommen Tale-høreundervisning Der er til skolen tilknyttet en tale-hørelærer, hvis opgave det er at undersøge og undervise elever med tale-hørevanskeligheder samt rådgive og vejlede lærerne. Arbejdsområdet dækker børn/unge mel - lem 0 og 18 år, og tale-hørelæreren kender i mange tilfælde børnene i skoleområdets daginstitutioner. Behandlingen af et barn med tale-hørevanskeligheder kan derfor om nødvendigt fortsætte ubrudt i overgangen mellem børnehave og skolestart. Tale-høreundervisningen vil altid foregå i samarbejde med forældre og klasselærer, og kan også involvere speciallærer, psykolog og sundhedsplejerske. Ved ønske om tale-høreundersøgelse kan forældre henvende sig til klasselæreren, der herefter bringer henvendelsen videre til behandling i skolens dialogudvalg. Dialogudvalget er et tværfagligt forum, som mødes hver 14. dag. Dialogudvalgets medlemmer er skoleleder, speciallærer, psykolog, talehørelærer og familierådgiver. På baggrund af den tværfaglige drøftelse i Dialogudvalget udarbejdes des et retningsgivende referat ra for de t videre forløb. Referatet et videregives til forældrene. Formål et med Dialogudvalgets arbejde er at kvalifi cere indsatsen omkring børn i vanskeligheder. Tandpleje Læs meget mere på Vi lægger vægt på: Et samarbejde med børn, unge og forældre, der skaber tillid og tryghed Respekt for barnet og den unge Smertefri behandling At forældrene har ansvaret for at passe børnenes tænder At de unge selv tager ansvar for deres tandsundhed Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé 221, 2670 Greve Tlf Hverdage kl samt mandag og onsdag fra kl Tandreguleringsklinikken er på Hundige Tandklinik, Hundige Allé 11, 2670 Greve Tlf Hverdage kl Tidsbestilling: Kontorerne har åbent hverdage kl til Ferieåbning: I skolernes sommer-, efterårs- og vinterferie er der åbent på Hundige Tandklinik Tlf Hverdage kl På kan man læse sidste nyt om vores skole. Hedelyskolen blev oprindeligt indviet i 1954 under navnet Greve-Kildebrønde Centralskole. Flere gange i årenes løb er der blevet tilbygget og ombygget i 1972 fi k skolen sit nuværende navn. Hedelyskolen er en skole, hvor vi følger med tiden, ja ikke bare følger med, vi vil gerne være på forkant med udviklingen. Derfor søger vi at være med i udviklingsprojekter og nye tiltag på såvel lokalt som på ministerielt plan, således at vi kan være med til at præge den udvikling, der sker i skoleverdenen. Hedelyskolen er en stor skole. Fysisk rummer skolens bygninger mange kvadratmeter og udenomsarealerne er også vidtstrakte med 2 sportspladser, atriumgårde, have, skolegårde, SFO-legeområder og det hele omkranset af træer og grønne områder. Vi har kommunens ungdomsklasser ( et specialundervisningstilbud for kom munens unge i klasse), modtageklasser for tosprogede elever og ordblindecenter tilknyttet skolen. Desuden har vi en SkoleFritidsOrdning for elever i børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. klasse. Personalet på Hedelyskolen er en god blanding erfarne og nyuddannede lærere. Sammen med skolens ledelse sørger de for stabilitet, kontinuitet og nytænkning i den daglige undervisning. Hedelyskolen er en skole med gode traditioner. Som et naturligt samlingspunkt for lokalområdet lægger skolen lokaler til mange arrangementer. I skoleregi afholder vi andespil, koncerter, åbne huse og meget andet. Mange familier er engagerede i disse begivenheder og stiller samtidigt op og involverer sig i skole-hjem samarbejdet, som kontaktforældre, forældreråd, festarrangører, hyttetursplanlæggere og meget andet. Vi gør alle elever, lærere, forældre, ledelse, sekretærer, teknisk personale og rengøringspersonale meget for at passe på og hjælpe hinanden, samtidigt med vi passer på vores skole. 18 3

6 Adfærd Kontakt Trivsel En del af skolens specialundervisningstimer bliver læst som AKT-timer. Det betyder, at vi på Hedelyskolen har et par lærere, som kan træde til, hvis der bliver akut brug for hjælp i en klasse. Det er skolens leder eller dialogudvalget, der pålægger AKT-lærerne bestemte opgaver, men lærerne kan også selv eller på opfordring fra kollegaer eller forældre træde til for at hjælpe ved et konkret problem. Som regel er det hele klassen, der ydes hjælp eller vejledning til, men i enkelte sager kan det være en bestemt elev, der ønskes AKT-hjælp til - i sådanne tilfælde vil forældrene altid først have bedt om hjælpen eller givet tilladelse til den. Bibliotek Se også biblioteket online på vores portal Biblioteket har åbent hver dag, og lektiecafeen har til huse her for mellemtrin og overbygning. I tilknytning til bibli bl io te ket er der indrettet elev- og lærerværksteder, og der forefi n- de s it-arbejdspladser for både elever og lærere med alle former for AV og it-udstyr tilgængeligt. Forslag til indkøb af bøger foretages i et fælles netværk af kommunens skolebibliotekarer, inden den enkelte skole selv tager stilling. De traditionelle biblioteksopgaver foretages primært i form af udlån, vejledning og ekspedition af et stort antal undervisningsmaterialer fra Amtscentret for Undervisning i Roskilde Amt(ACU). Andre væsentlige opgaver er sammensætning af frilæsnings- og emnesæt samt vejledning af elever og lærere i forskellige sammenhænge. Vores skolebibliotek spiller en vigtig rolle inden for en række af de indsatsområder, som en udviklingsorienteret skole fordrer. Det gælder særligt inden for læsepolitikken og it-handleplanen. Her foregår konkret undervisning i form af udbud af kursusforløb, der understøtter skolens generelle læseindsats. Dette foregår i et koordineret samarbejde med læsevejlederen, læseværkstedets lærere og dansklærerne. It- og mediestøttet læring udgør et stadig større element i skolens undervisning og elevernes læring. Derfor huser biblioteket også både it-vejleder og de lærere, der koordinerer junior-pc-kørekortet. Sammen med bibliotekets lærere varetager de flere obligatoriske it-forløb og vejleder kolleger i deres arbejde med it og medier. Skolesundhedstjenesten Sunde børn er børn, der har det godt og udvikler sig positivt. Den kommunale Sundhedstjeneste har til formål at medvirke til at støtte jer som familie i at varetage omsorgen for jeres barns sundhed og udvikling. Derudover er formålet at opspore sygdom og børn, der ikke trives så godt. Sundhedstjenesten samarbejder tæt med lærere, pædagoger samt andre faggrupper på skolen. Kontakten til andre faggrupper vil altid ske i samråd med forældrene. I de første klasser er Sundhedstjenestens tilbud rettet mod både børn og forældre, senere er det barnet/ den unge, der selv får tilbuddet. Sundhedstjenesten giver størst opmærksomhed til de børn og unge, der har sundheds- eller trivselsproblemer. Åben klinik 1 time om ugen holder sundhedsplejersken åben klinik på skolen. Her kan alle elever, forældre og lærere henvende sig uden forudgående aftale. Henvendelsen kan f.eks. dreje sig om sundheds- og/ eller trivselsspørgsmål. Det kan også dreje sig om børn, der ikke ser eller hører godt, børn, der ikke vokser eller har symptomer på, at de ikke har det godt (f.eks. hovedpine, mavepine, tristhed ). Det kan også være, der er brug for en fortrolig snak om noget, der er svært. 4 17

7 SkoleFritidsOrdningen Hedely SFO Hedely SFO har til huse på Hedelyskolen i dejlige store og lyse lokaler. SFO en er for børn, der går i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse. SFO en er et sted, hvor vi lægger vægt på tryghed, samvær, oplevelser, selvstændighed, udvikling, kreativitet, humor og fysisk udfoldelse, og nok så vigtigt forældresamarbejdet. Gennem åben dialog mellem forældre og pædagoger og ved at deltage i forældremøder kan vi på bedst mulig måde få kendskab til det enkelte barn. Vi tilstræber ligeværdighed og respekterer hinandens kunnen og viden. Vi har i 1. og 2. klasserne pædagoger med i skolen. Og til børnehaveklasserne og 3. klasserne er der tilknyttet kontaktpædagoger. Målet er at skabe sammenhæng og helhed i barnets hverdag. SFO en er et sted, hvor børnene kan slappe af, lege med kammerater eller være med i aktiviteter, de har lyst til at deltage i. Vi planlægger, at der udfordres og udvikles på alle alderstrin. Arbejder er på, at det enkelte barn styrk yrke s socialt og har gode relatio ner til venner. Muligh ederne er blandt andet: Ud eliv/bål, boldspil/leg/bevægelse ude såvel som inde Vi har en dejlig naturlegeplads, boldbaner, skolens sports/gymnastiksale, værksted med træarbejde, syning, rollespil, teaterture, skøjtebane, ler, male/tegning, perler, m.m. Vi arbejder efter åben plan princippet. Det betyder, at selvom man er tilknyttet en stue og nogle bestemte voksne, kan man frit bevæge sig rundt i hele SFO en og på legepladsen. I ferier, hvor vi har hele dage, tager vi på en del ture ud af huset. Som en støtte til hjemmet har vi lektiecafé til de børn, der har behov for dette. Der laves en kontrakt mellem forældre, lærere og pædagoger om indholdet af det, barnet skal lave i lektiecaféen. Et godt og positivt arbejde med børn fungerer bedst i en personalegruppe, der præges af tryghed, åbenhed og ærlighed. Det vigtigste arbejdsredskab, når man arbejder med børn, er pædagogen selv. Det indebærer naturligvis, at der konstant er såvel faglig, som personlig udvikling i personalegruppen. Sammen med skolen har vi et sæt trivselsregler for børn og alle andre, der færdes på Hedelyskolen og SFO. Vi accepterer ikke mobning. Vedrørende praktiske oplysninger om SFO en i øvrigt, henvises til SFO ens egen pjece om dette. Forsikring og skolen Skader forvoldt i skolen bedømmes efter dansk rets almindelige regler, idet der ikke fi ndes særlige regler for skader forvoldt i skolen. Det henstilles til forældre at sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede. Skolens forsikring dækker således ikke elevernes private ejendele. Der er ingen forsikring på skolen, der dækker hærværk og fortsætlig forvoldt skade af elever, og det er normalt, at skolen kræver erstatning. Forsømmelser Hvis eleven har været fraværende på grund af syg dom oplyses om dette i meddelelsesbogen. Hvis der under sygdommen er brug for yderligere kontakt til skolen, henvender forældrene sig enten til klasselærer eller skolens kontor. Det er meget vigtigt, at dette meddelelsessystem fungerer, da klasselæreren skal indberette elevfraværet til kommunen hver måned.. Fritagelse for undervisningen Skolebestyrelsen opfordrer kraftigt til, at ferier lægges i de planlagte ferier, og at man så vidt muligt undlader at bede eleverne fri fra undervisningen. Bliver det nødvendigt giver klasselæreren fri indtil en dag. Ud over dette er det skoleinspektøren. Frivillig musikundervisning Skolen henviser til Greve Kommunale Musikskole. Tlf.nr Glemte sager Glemt tøj anbringes i glemmeskab på gang ved nr. 3. Skabet står altid åbent. Glemte smykker, ure og penge kan afhentes på kontoret. 16 5

8 Greve Ungdomsskole Ungdomsskolen er et tilbud til unge i Greve Kommune. Skolen tilbyder fl ere forskellige aktiviteter: Almen undervisning for alle årige Prøveforberedende undervisning Specialundervisning Undervisning for unge indvandrere Knallertkøreskole Greve UngdomsCenter - fritidsaktiviteter for de årige JuniorUngdomsskolen - for elever i 6. og 7. klasse Ungdomsuddannelsen EGU (Erhvervs- GrundUddannelsen) Hvis du vil vide mere om Ungdomsskolen i Greve, er du velkommen til at kontakte os. Telefon Hjemmeside: greve.dk Ungdomsskolen har kontortid: mandag onsdag kl. 9:00-16:00 torsdag kl. 9:00-18:00 fredag kl. 9:00-14:00 Skolebestyrelse Skolebestyrelsen ved Hedelyskolen består af syv repræsentanter valgt af forældrene, to repræsentanter valgt af medarbejderne og to repræsentanter valgt af eleverne. Skoleinspektør og viceinspektør varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen. Skolens ledelse og elevrepræsentanterne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Skolebestyrelsen kan invitere repræsentanter fra SFO en og andre, når der er dagsordenspunkter af særlig interesse for disse. Skolebestyrelsen mødes ca. én gang om måneden. Det tilstræbes at lægge møderne på den første mandag i måneden. Der kan dog være undtagelser. Før alle bestyrelsens møder afholdes der Forældre på skolen, der ønsker at se dagsorden og beslutningsreferat til/fra bestyrelsens møder, kan se disse på skolens hjemmeside: Bestyrelsens repræsentanter deltager gerne i forældremøder efter anmodning. Formålet med denne deltagelse er at udbrede kendskabet til bestyrelsens arbejde samt intensivere dialogen mellem bestyrelsen og skolens forældrekreds. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, som skal indeholde en beskrivelse af bestyrelsens arbejde det forløbne år. Beretningen er et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for skolebestyrelsen. Bestyrelsen indkalder alle forældre til et møde om årsberetningen. Årsberetningen fi ndes på skolens hjemmeside. spørgetid. Spørgetiden indledes kl Såfremt ingen møder frem i spørgetiden, indledes bestyrelsens møde. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed og fastsætter ligeledes principper herom. Skolefond Skolen har mulighed for i visse tilfælde at yde økono misk støtte. Det kan f.eks. dreje sig om betaling af social-pædago giske ture for elever, der ellers ikke kunne få råd til at deltage. Det kan også dreje sig om større ting til skolen, som vi ikke kan få betalt over vore tildelte midler. 6 15

9 Skolevejledning Skolevejlederen tilbyder rådgivning og vejledning til elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelse og erhverv. Målsætningen for vejledningen i folkeskolen er at sikre, at eleven bliver i stand til, via deres viden om egne kompetencer og uddannelsessystemet, at udarbejde en realistisk uddannelsesplan. I 6. og 7. klasse kommer vejlederen på besøg i klasserne og underviser i bl.a. selvvurderingsøvelser og uddannelsessystemet samt forskellige søgeprogrammer om uddannelser og job. I 6. klasse har vejlederen gruppesamtaler med eleverne og i 8. og 9. klasse afholdes der individuelle samtaler. Det er også skolevejlederen der sammen med eleven udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9.klasse. Endvidere er det skolevejlederne, der formidler erhvervspraktik i 9.kl og introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for eleverne i 8.kl samt virksomhedsbesøg m.m. Skolevejlederen har faste træffetider i skoletiden, men kan også træffes efter aftale uden for normal skoletid. Fra har vejlederne i Greve Kommune været ansat af UUV Køge Bugt som fuldtidsvejledere, og er derfor ikke mere på den samme skole hver dag. Skolevejleder Rita Pape kan træffes på Hedelyskolen: Mandage og onsdage kl samt efter aftale Mail: Mobil: For yderligere information besøg UUV Køge Bugt på: Indskoling og SFO Et professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger fremmer børnenes udvikling og indlæring. Det er Hedelyskolens grundholdning. Vores udgangspunkt er en respekt for, at der er forskel på undervisning og pædagogik. Vi lægger dog stor vægt på, at der er et helhedssyn på børnenes hverdag med det formål, at børnene trives og oplever tryghed. For at sikre dette, deltager pædagogerne i et udvidet samarbejde i skoledelen. Én dag om ugen - året rundt (med få undtagelser) - deltager pædagoger p.t i hver 1. klasse og 2. klasse. Disse dage kaldes tværdage og bruges ofte til ekskursioner og mere kreativ undervisning - ofte på tværs af klasser. Desuden deltager klassens pædagog i en del af forældresamarbejdet omkring klassen. Også på vores tilbagevendende særlige aktivitetsdage, som fastelavn, motionsdag o. lign deltager pædagogerne i skoledelen. Kantineordning I vores skolekantine, som hver dag har åbent i 10- og 12 frikvarteret, kan eleverne hver dag købe drikkevarer, frugt, brød, lune retter m.m. I forbindelse med renovering af køkkenet, har vi fået udvidet vores sortiment, således at kantinen laver sund mad til skoleeleverne. Vi forsøger at sælge varerne så billigt som muligt, idet skolekantinen økonomisk skal hvile i sig selv. 14 7

10 Konfirmation I Greve Sogn tilbydes konfi rmationsforberedelse på 7. klassetrin. Elever fra Hedelyskolen går til præst hos Christian Bryld i Johanneskirken. Ved skoleårets begyndelse modtager eleverne i 7. klasse informationsmateriale og tilmeldingsblanketter. Konfi rmationsforberedelsen foregår i løbet af 6 BLOK-dage og en weekend, spredt ud over året så konfi rmanderne er til præst en gang om måneden i perioden september-april. På BLOK-dage møder konfi rmanderne i Johanneskirken kl i stedet for at gå i skole. Elever, som ikke går til præst, har almindelig skoledag. Parallelt med BLOK-dagenes under- Lektiecafe Hedelyskolen tilbyder eleverne en lektiehjælpsordning. Det er eleverne i 4. til og med 9. klasse, der 3 gange om ugen kan få hjælp af 2 lærere med skolearbejdet. Inden eleven møder op i lektiecafeen skal vedkommende have udarbejdet en kontrakt sammen med den eller de faglærere, der mener, at hjælpen vil være en god ide. Eleven og hjemmet skriver også under på kontrakten. Efter en nærmere defi neret periode evalueres hjælpen, hvorefter kontrakten kan forlænges eller ophører. En tilsvarende ordning fi ndes for 0. til 3. klasse i SFO-regi. Psykolog Til Hedelyskolen er knyttet en psykolog. Psykologen rådgiver og vejleder lærerne om børn, børnegrupper, klasser, specialundervisning og AKT (Adfærd, Kontakt Trivsel). Det er muligt for forældre at henvende sig direkte til psykologen, hvis de føler behov for rådgivning omkring deres børn. Forældre kan efter aftale komme til en enkelt, uforpligtende samtale, hvorefter de i samarbejde med psykologen aftaler et evt. videre forløb. Alle indstillinger til psykolog skal behandles i Dialogudvalget. Dialogudvalget er et tværfagligt forum, som mødes hver fjortende dag. Medlemmerne i Dialogudvalget er skoleinspektør, Skole / hjem samarbejde Skolebestyrelsen har besluttet, at der i hver klasse skal dannes et klasseråd bestående af udpegede forældre og et antal lærere. Dette klasseråd tilrettelægger årets skole/ hjem samarbejde, herunder samtaler, forældremøder, temaaftener for klassen og eventuelt sociale ture med eller uden overnatning. Udgangspunktet er den timetildeling lærerne og klassen har fået ved skoleårets begyndelse. Samarbejdet i klasserådene fungerer fi nt og kan udvides, så eleverne også bliver repræsenteret på nogle af møderne. visning skal konfi rmanderne deltage i 8 speciallærer, psykolog, talehørepædagog gudstjenester i løbet af året. og familierådgiver. Man kan sagtens melde sig til konfirma- Formålet med Dialogudvalgets arbejde tionsforberedelse, selv om man ikke har er at kvalifi cere indsatsen omkring børn besluttet sig for faktisk at blive konfi rme- i vanskeligheder. På baggrund af den ret - den beslutning kan træffes i løbet af tværfaglige drøftelse i Dialogudvlaget året. udarbejdes et referat, der er retningsgi- Konfi rmation fi nder sted i Johanneskirken ke n vende for det videre forløb, og som gives den sidste lørdag i april og den første til forældrene. lørdag i septem mb er. De, som vælger efterårskonfi rmation, når altså at komme i 8. klasse, før konfi rmationen fi nder sted. 8 13

11 Overgangen mellem børnehave og skole Alle overgange i livet er svære; men ikke mindst overgangen mellem den trygge børnehave og den store skole opleves som svær af både børn og forældre. Vi arbejder derfor meget bevist med at lette denne overgang. Vi afholder informationsmøde for alle nye børnehaveklasseforældre, vi samarbejder med børnehavepædagogerne om børnene. Vi afholder en fælles åben hus dag for børnehaveklasserne og SFO en inden skolestarten. Endelig beder vi forældrene om at udfylde et spørgeskema om deres barn, således at skolen og SFO en kan tage bedst muligt imod børnene. Vi bruger også informationerne fra oplysningsskemaerne til at fordele børnene i børnehaveklasserne på den mest hensigtsmæssige måde. Skolebestyrelsen har desuden udarbejdet principper for, hvorledes børnene skal fordeles i børnehaveklasserne. Bestyrelsens principper for klassedannelsen til børnehaveklasserne lyder således: Princip for dannelse af børnehaveklasser Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a. indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/ udtalelser om det enkelte barn. Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge) børnehavepædagogernes rådgivning hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder en ligelig fordeling af drenge og piger jævn fordeling af antal elever i klassen Læseværkstedet Specialundervisning. Hvis dit barn har faglige vanskeligheder og svært ved at følge med i klassens undervisning, kan en periode med specialundervisning være et godt tilbud. Specialundervisning er et tilbud om ekstra hjælp og støtte til elever, der har faglige vanskeligheder i de centrale skolefag først og fremmest dansk og matematik. Mange timer ligger i indskolingen, hvor vi går ind og støtter de elever, der måtte have behov for det. Hvis en lærer skønner, at elevens problemer er af en sådan art, at vedkommende ikke kan følge med i klasseundervisningen, vil læreren kontakte forældrene for at foreslå en periodes specialundervisning. Det kan også være barnets forældre, der kontakter klasselærer/faglærer eller evt. skolelederen for at bede om ekstra faglig støtte til deres barn. Endelig kan en elev selv ønske at få ekstra hjælp. Specialundervisning iværksættes aldrig uden forældrenes samtykke. Specialundervisning foregår på små hold. Undervisningen er intensiv og kræver således en betydelig indsats af eleven og af hjemmet. Faglærere og specialundervisningslærere holder sig løbende i kontakt med hinanden for at kunne vurdere og evt. korrigere undervisningsforløbet, alt efter elevens fremskridt. Da der sker meget nyt på netop dette område, henvises der til Hedelyskolens hjemmeside, hvor vi har en opdateret beskrivelse af Læseværkstedets arbejde. Lån af skolens materialer Eleverne får udleveret alle nødvendige bøger. Disse bøger skal behandles ordentligt, d.v.s., de skal forsynes med solidt bogbind samt transporteres forsvarligt mellem skole og hjem. Hvis disse materialer bortkommer eller ødelægges, anskaffer skolen nyt på elevens regning. forældre/barns ønske vedr. sær ærlige kammeratrelationer geografi ske hensyn Vedtaget af Skolebestyrelsen d

12 Modtageklassen På Hedelyskolen har vi haft modtageklasse siden Vi dækker elever i alderen fra 4. til 6. klasse med anden etnisk baggrund end dansk. De børn, vi modtager i klassen, har alle meget sporadisk eller slet intet kendskab til dansk sprog og kultur og er børn af flygtninge eller familiesammenførte. Den enkelte elev er normalt tilknyttet klassen i 2 år, hvorefter der tilbydes sprogstøttetimer efter behov. Eleverne udsluses gradvist til en klasse, først i de kreative fag, (idræt, billedkunst, musik m.m.), og når deres danskkundskaber er gode nok så også i dansk og matematik. Fra 1. august 2008 vil Hedelyskolen også have en modtageklasse, som dækker årgang. Ordblindecenteret (OBC) Greve Kommunes Ordblindecenter er et skoletilbud til ordblinde elever på klassetrin. Eleverne er tre ad gangen integreret i en normalklasse, som har 12 timers specialpædagogisk støtte om ugen. Desuden er der tilknyttet en psykolog, en talepædagog og en konsulent for specialundervisning. Eleverne undervises i klassen i den overvejende del af undervisningstiden. Derfor tages der vidtstrakt hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov ved tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i FNs standardregler for funktionsnedsættelser fra Regel nr.6 lyder: De enkelte lande bør anerkende princippet om lige uddannelsesmulighed og integration i grundskole, ungdomsuddannelse og højere uddannelse for handicappede børn, unge og voksne. For at denne lige mulighed skal være reel for ordblinde, bør undervisningen stå på to ben: Læseundervisning Kompenserende specialundervisning I OBC satses mest på læseindlæring tidligt i skoleforløbet, og så overgår undervisningen til fokusering på kompenserende undervisning. Ordens- og trivselsregler For at skolen kan være et sted, hvor det er rart at op holde sig, er det nødvendigt, at eleven både i skolen og på vej til og fra skole, viser almindeligt hensyn til sine kammerater og voksne. For at skolen kan være et sted, hvor eleverne lærer noget, er det nødvendigt, at eleven gør sit til, at der er rolige arbejdsforhold i timerne, at eleverne møder til rette tid og er velforberedte og udfører deres arbejde efter bedste evne, og at eleverne sammen med deres kammerater og lærere holder orden på skolens område. Der udarbejdes trivselsregler årligt

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere