Greve Kommune Vores skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune Vores skole"

Transkript

1 Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: Fax: Juni 2008

2 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: Fax: Hjemmeside: Kontorets åbningstid: mandag onsdag: kl torsdag: kl fredag: kl

3 Ungdomsvejledning UUV-Køge varetager ungdomsvejledningen og tilbyder vejledning i uddannelses- og erhvervsspørgsmål for elever, der har forladt skolen, indtil det fyldte 25. år. Ungdomsvejledningen er primært et tilbud til unge, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Ungdomsvejledningen får underretning om unge, der forlader en uddannelse uden at have afsluttet denne, og vil så tage kontakt til den unge med tilbud om vejledning. Den unge er også velkommen til selv at rette henvendelse til ungdomsvejledningen, som i Greve er placeret på Centerholmen 18, 3. sal. Men den unge er også velkommen til at benytte sig af ungdomsvejledningen på Strandpromenaden i Køge. Foryderligere information besøg UUV- Køge Bugt på: Vikarer Vikartimerne på Hedelyskolen læses af såvel fastansatte uddannede lærere som af vikarer uden egentlig læreruddannelse. Således vil det være kendte ansigter, der dukker op, når der skal læses en vikartime. Desværre kan vikartimerne ikke dække al fravær i spidsbelastningsperioder. Derfor kan en klasse blive tildelt nabotilsyn, hvor en lærer så tilser klassen samtidigt med, at vedkommende underviser sin egen klasse. I særlige tilfælde kan der fra 6. klassetrin gives fri i ydertimer. På Hedelyskolen prioriteres de små klasser højt. Derfor sørges der for, at disse klasser altid har en vikar ved lærerfravær. Vores skole 20

4 Indhold Velkommen 3 Adfærd Kontakt Trivsel (AKT) 4 Bibliotek 4 Forsikring og skolen 5 Forsømmelser 5 Fritagelse for undervisning 5 Frivillig musikundervisning 5 Glemte sager 5 Greve Ungdomsskole 6 Indskoling og SFO 7 Kantineordning 7 Konfi rmation 8 Lektiecafé 8 Læseværkstedet 9 Lån af skolens materialer 9 Modtageklassen 10 Ordblindecentret OBC 11 Ordensregler 11 Overgangen mellem børnehave og skole. 12 Psykolog 13 Skole/hjem samarbejdet 13 Skolevejledning 14 Skolebestyrelse 14 Skolefond 15 SkoleFritidsOrdning 16 Skolesunhedstjenesten 17 Specialundervisning, se under Læseværkstedet Tale- høreundervisning 18 Tandpleje 18 Tilladelse til at forlade skolen 19 Ungdomsklasserne 19 Ungdomsvejledning 20 Vikarer 20 Tilladelse til at forlade skolen Der har gennem mange år været tradition for, at skolebestyrelsen har godkendt, at eleverne fra klasse kan forlade skolen og gå hjem i spisefrikvarteret og i eventuelle mellemtimer. Dette har ikke givet anledning til større problemer, men det skal understreges, at eleverne er uden tilsyn. Ungdomsklasserne Ungdomsklasserne er Greve Kommunes tilbud til elever fra 7. til 10. klasse med omfattende indlæringsvanskeligheder i de boglige fag. Ungdomsklasserne er en del af Hedelyskolen. Ungdomsklasserne lægger vægt på at udfordre den enkelte elev med udgangspunkt i elevens styrkesider og arbejder derfor ud fra et bredt kompetencebegreb, hvor både praktiske og boglige færdigheder indgår i undervisningen, og hvor der arbejdes ud fra undervisningsplaner, der tager hensyn til den enkelte elevs udviklingsniveau. Ungdomsklasserne lægger stor vægt på, at eleverne får erfaringer med det omgivende samfund. Vi er derfor ofte på ture og to gange om året på lejrskole/hyttetur. Der lægges derfor stor vægt på praktik samt i 10. klasse praktikophold på tekniske skoler af ca. 9 ugers varighed. Der kan læses meget mere om Ungdomsklasserne på Hedelyskolens portal. For at blive elev i Ungdomsklasserne skal man visiteres hertil. Nærmere oplysninger herom kan fås ved at rette henvendelse til psykologen på dit barns skole eller evt. ved henvendelse til PPR. Direkte kontakt til Ungdomsklasserne kan fås på tlf

5 Velkommen Tale-høreundervisning Der er til skolen tilknyttet en tale-hørelærer, hvis opgave det er at undersøge og undervise elever med tale-hørevanskeligheder samt rådgive og vejlede lærerne. Arbejdsområdet dækker børn/unge mel - lem 0 og 18 år, og tale-hørelæreren kender i mange tilfælde børnene i skoleområdets daginstitutioner. Behandlingen af et barn med tale-hørevanskeligheder kan derfor om nødvendigt fortsætte ubrudt i overgangen mellem børnehave og skolestart. Tale-høreundervisningen vil altid foregå i samarbejde med forældre og klasselærer, og kan også involvere speciallærer, psykolog og sundhedsplejerske. Ved ønske om tale-høreundersøgelse kan forældre henvende sig til klasselæreren, der herefter bringer henvendelsen videre til behandling i skolens dialogudvalg. Dialogudvalget er et tværfagligt forum, som mødes hver 14. dag. Dialogudvalgets medlemmer er skoleleder, speciallærer, psykolog, talehørelærer og familierådgiver. På baggrund af den tværfaglige drøftelse i Dialogudvalget udarbejdes des et retningsgivende referat ra for de t videre forløb. Referatet et videregives til forældrene. Formål et med Dialogudvalgets arbejde er at kvalifi cere indsatsen omkring børn i vanskeligheder. Tandpleje Læs meget mere på Vi lægger vægt på: Et samarbejde med børn, unge og forældre, der skaber tillid og tryghed Respekt for barnet og den unge Smertefri behandling At forældrene har ansvaret for at passe børnenes tænder At de unge selv tager ansvar for deres tandsundhed Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé 221, 2670 Greve Tlf Hverdage kl samt mandag og onsdag fra kl Tandreguleringsklinikken er på Hundige Tandklinik, Hundige Allé 11, 2670 Greve Tlf Hverdage kl Tidsbestilling: Kontorerne har åbent hverdage kl til Ferieåbning: I skolernes sommer-, efterårs- og vinterferie er der åbent på Hundige Tandklinik Tlf Hverdage kl På kan man læse sidste nyt om vores skole. Hedelyskolen blev oprindeligt indviet i 1954 under navnet Greve-Kildebrønde Centralskole. Flere gange i årenes løb er der blevet tilbygget og ombygget i 1972 fi k skolen sit nuværende navn. Hedelyskolen er en skole, hvor vi følger med tiden, ja ikke bare følger med, vi vil gerne være på forkant med udviklingen. Derfor søger vi at være med i udviklingsprojekter og nye tiltag på såvel lokalt som på ministerielt plan, således at vi kan være med til at præge den udvikling, der sker i skoleverdenen. Hedelyskolen er en stor skole. Fysisk rummer skolens bygninger mange kvadratmeter og udenomsarealerne er også vidtstrakte med 2 sportspladser, atriumgårde, have, skolegårde, SFO-legeområder og det hele omkranset af træer og grønne områder. Vi har kommunens ungdomsklasser ( et specialundervisningstilbud for kom munens unge i klasse), modtageklasser for tosprogede elever og ordblindecenter tilknyttet skolen. Desuden har vi en SkoleFritidsOrdning for elever i børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. klasse. Personalet på Hedelyskolen er en god blanding erfarne og nyuddannede lærere. Sammen med skolens ledelse sørger de for stabilitet, kontinuitet og nytænkning i den daglige undervisning. Hedelyskolen er en skole med gode traditioner. Som et naturligt samlingspunkt for lokalområdet lægger skolen lokaler til mange arrangementer. I skoleregi afholder vi andespil, koncerter, åbne huse og meget andet. Mange familier er engagerede i disse begivenheder og stiller samtidigt op og involverer sig i skole-hjem samarbejdet, som kontaktforældre, forældreråd, festarrangører, hyttetursplanlæggere og meget andet. Vi gør alle elever, lærere, forældre, ledelse, sekretærer, teknisk personale og rengøringspersonale meget for at passe på og hjælpe hinanden, samtidigt med vi passer på vores skole. 18 3

6 Adfærd Kontakt Trivsel En del af skolens specialundervisningstimer bliver læst som AKT-timer. Det betyder, at vi på Hedelyskolen har et par lærere, som kan træde til, hvis der bliver akut brug for hjælp i en klasse. Det er skolens leder eller dialogudvalget, der pålægger AKT-lærerne bestemte opgaver, men lærerne kan også selv eller på opfordring fra kollegaer eller forældre træde til for at hjælpe ved et konkret problem. Som regel er det hele klassen, der ydes hjælp eller vejledning til, men i enkelte sager kan det være en bestemt elev, der ønskes AKT-hjælp til - i sådanne tilfælde vil forældrene altid først have bedt om hjælpen eller givet tilladelse til den. Bibliotek Se også biblioteket online på vores portal Biblioteket har åbent hver dag, og lektiecafeen har til huse her for mellemtrin og overbygning. I tilknytning til bibli bl io te ket er der indrettet elev- og lærerværksteder, og der forefi n- de s it-arbejdspladser for både elever og lærere med alle former for AV og it-udstyr tilgængeligt. Forslag til indkøb af bøger foretages i et fælles netværk af kommunens skolebibliotekarer, inden den enkelte skole selv tager stilling. De traditionelle biblioteksopgaver foretages primært i form af udlån, vejledning og ekspedition af et stort antal undervisningsmaterialer fra Amtscentret for Undervisning i Roskilde Amt(ACU). Andre væsentlige opgaver er sammensætning af frilæsnings- og emnesæt samt vejledning af elever og lærere i forskellige sammenhænge. Vores skolebibliotek spiller en vigtig rolle inden for en række af de indsatsområder, som en udviklingsorienteret skole fordrer. Det gælder særligt inden for læsepolitikken og it-handleplanen. Her foregår konkret undervisning i form af udbud af kursusforløb, der understøtter skolens generelle læseindsats. Dette foregår i et koordineret samarbejde med læsevejlederen, læseværkstedets lærere og dansklærerne. It- og mediestøttet læring udgør et stadig større element i skolens undervisning og elevernes læring. Derfor huser biblioteket også både it-vejleder og de lærere, der koordinerer junior-pc-kørekortet. Sammen med bibliotekets lærere varetager de flere obligatoriske it-forløb og vejleder kolleger i deres arbejde med it og medier. Skolesundhedstjenesten Sunde børn er børn, der har det godt og udvikler sig positivt. Den kommunale Sundhedstjeneste har til formål at medvirke til at støtte jer som familie i at varetage omsorgen for jeres barns sundhed og udvikling. Derudover er formålet at opspore sygdom og børn, der ikke trives så godt. Sundhedstjenesten samarbejder tæt med lærere, pædagoger samt andre faggrupper på skolen. Kontakten til andre faggrupper vil altid ske i samråd med forældrene. I de første klasser er Sundhedstjenestens tilbud rettet mod både børn og forældre, senere er det barnet/ den unge, der selv får tilbuddet. Sundhedstjenesten giver størst opmærksomhed til de børn og unge, der har sundheds- eller trivselsproblemer. Åben klinik 1 time om ugen holder sundhedsplejersken åben klinik på skolen. Her kan alle elever, forældre og lærere henvende sig uden forudgående aftale. Henvendelsen kan f.eks. dreje sig om sundheds- og/ eller trivselsspørgsmål. Det kan også dreje sig om børn, der ikke ser eller hører godt, børn, der ikke vokser eller har symptomer på, at de ikke har det godt (f.eks. hovedpine, mavepine, tristhed ). Det kan også være, der er brug for en fortrolig snak om noget, der er svært. 4 17

7 SkoleFritidsOrdningen Hedely SFO Hedely SFO har til huse på Hedelyskolen i dejlige store og lyse lokaler. SFO en er for børn, der går i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse. SFO en er et sted, hvor vi lægger vægt på tryghed, samvær, oplevelser, selvstændighed, udvikling, kreativitet, humor og fysisk udfoldelse, og nok så vigtigt forældresamarbejdet. Gennem åben dialog mellem forældre og pædagoger og ved at deltage i forældremøder kan vi på bedst mulig måde få kendskab til det enkelte barn. Vi tilstræber ligeværdighed og respekterer hinandens kunnen og viden. Vi har i 1. og 2. klasserne pædagoger med i skolen. Og til børnehaveklasserne og 3. klasserne er der tilknyttet kontaktpædagoger. Målet er at skabe sammenhæng og helhed i barnets hverdag. SFO en er et sted, hvor børnene kan slappe af, lege med kammerater eller være med i aktiviteter, de har lyst til at deltage i. Vi planlægger, at der udfordres og udvikles på alle alderstrin. Arbejder er på, at det enkelte barn styrk yrke s socialt og har gode relatio ner til venner. Muligh ederne er blandt andet: Ud eliv/bål, boldspil/leg/bevægelse ude såvel som inde Vi har en dejlig naturlegeplads, boldbaner, skolens sports/gymnastiksale, værksted med træarbejde, syning, rollespil, teaterture, skøjtebane, ler, male/tegning, perler, m.m. Vi arbejder efter åben plan princippet. Det betyder, at selvom man er tilknyttet en stue og nogle bestemte voksne, kan man frit bevæge sig rundt i hele SFO en og på legepladsen. I ferier, hvor vi har hele dage, tager vi på en del ture ud af huset. Som en støtte til hjemmet har vi lektiecafé til de børn, der har behov for dette. Der laves en kontrakt mellem forældre, lærere og pædagoger om indholdet af det, barnet skal lave i lektiecaféen. Et godt og positivt arbejde med børn fungerer bedst i en personalegruppe, der præges af tryghed, åbenhed og ærlighed. Det vigtigste arbejdsredskab, når man arbejder med børn, er pædagogen selv. Det indebærer naturligvis, at der konstant er såvel faglig, som personlig udvikling i personalegruppen. Sammen med skolen har vi et sæt trivselsregler for børn og alle andre, der færdes på Hedelyskolen og SFO. Vi accepterer ikke mobning. Vedrørende praktiske oplysninger om SFO en i øvrigt, henvises til SFO ens egen pjece om dette. Forsikring og skolen Skader forvoldt i skolen bedømmes efter dansk rets almindelige regler, idet der ikke fi ndes særlige regler for skader forvoldt i skolen. Det henstilles til forældre at sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede. Skolens forsikring dækker således ikke elevernes private ejendele. Der er ingen forsikring på skolen, der dækker hærværk og fortsætlig forvoldt skade af elever, og det er normalt, at skolen kræver erstatning. Forsømmelser Hvis eleven har været fraværende på grund af syg dom oplyses om dette i meddelelsesbogen. Hvis der under sygdommen er brug for yderligere kontakt til skolen, henvender forældrene sig enten til klasselærer eller skolens kontor. Det er meget vigtigt, at dette meddelelsessystem fungerer, da klasselæreren skal indberette elevfraværet til kommunen hver måned.. Fritagelse for undervisningen Skolebestyrelsen opfordrer kraftigt til, at ferier lægges i de planlagte ferier, og at man så vidt muligt undlader at bede eleverne fri fra undervisningen. Bliver det nødvendigt giver klasselæreren fri indtil en dag. Ud over dette er det skoleinspektøren. Frivillig musikundervisning Skolen henviser til Greve Kommunale Musikskole. Tlf.nr Glemte sager Glemt tøj anbringes i glemmeskab på gang ved nr. 3. Skabet står altid åbent. Glemte smykker, ure og penge kan afhentes på kontoret. 16 5

8 Greve Ungdomsskole Ungdomsskolen er et tilbud til unge i Greve Kommune. Skolen tilbyder fl ere forskellige aktiviteter: Almen undervisning for alle årige Prøveforberedende undervisning Specialundervisning Undervisning for unge indvandrere Knallertkøreskole Greve UngdomsCenter - fritidsaktiviteter for de årige JuniorUngdomsskolen - for elever i 6. og 7. klasse Ungdomsuddannelsen EGU (Erhvervs- GrundUddannelsen) Hvis du vil vide mere om Ungdomsskolen i Greve, er du velkommen til at kontakte os. Telefon Hjemmeside: greve.dk Ungdomsskolen har kontortid: mandag onsdag kl. 9:00-16:00 torsdag kl. 9:00-18:00 fredag kl. 9:00-14:00 Skolebestyrelse Skolebestyrelsen ved Hedelyskolen består af syv repræsentanter valgt af forældrene, to repræsentanter valgt af medarbejderne og to repræsentanter valgt af eleverne. Skoleinspektør og viceinspektør varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen. Skolens ledelse og elevrepræsentanterne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Skolebestyrelsen kan invitere repræsentanter fra SFO en og andre, når der er dagsordenspunkter af særlig interesse for disse. Skolebestyrelsen mødes ca. én gang om måneden. Det tilstræbes at lægge møderne på den første mandag i måneden. Der kan dog være undtagelser. Før alle bestyrelsens møder afholdes der Forældre på skolen, der ønsker at se dagsorden og beslutningsreferat til/fra bestyrelsens møder, kan se disse på skolens hjemmeside: Bestyrelsens repræsentanter deltager gerne i forældremøder efter anmodning. Formålet med denne deltagelse er at udbrede kendskabet til bestyrelsens arbejde samt intensivere dialogen mellem bestyrelsen og skolens forældrekreds. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, som skal indeholde en beskrivelse af bestyrelsens arbejde det forløbne år. Beretningen er et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for skolebestyrelsen. Bestyrelsen indkalder alle forældre til et møde om årsberetningen. Årsberetningen fi ndes på skolens hjemmeside. spørgetid. Spørgetiden indledes kl Såfremt ingen møder frem i spørgetiden, indledes bestyrelsens møde. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed og fastsætter ligeledes principper herom. Skolefond Skolen har mulighed for i visse tilfælde at yde økono misk støtte. Det kan f.eks. dreje sig om betaling af social-pædago giske ture for elever, der ellers ikke kunne få råd til at deltage. Det kan også dreje sig om større ting til skolen, som vi ikke kan få betalt over vore tildelte midler. 6 15

9 Skolevejledning Skolevejlederen tilbyder rådgivning og vejledning til elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelse og erhverv. Målsætningen for vejledningen i folkeskolen er at sikre, at eleven bliver i stand til, via deres viden om egne kompetencer og uddannelsessystemet, at udarbejde en realistisk uddannelsesplan. I 6. og 7. klasse kommer vejlederen på besøg i klasserne og underviser i bl.a. selvvurderingsøvelser og uddannelsessystemet samt forskellige søgeprogrammer om uddannelser og job. I 6. klasse har vejlederen gruppesamtaler med eleverne og i 8. og 9. klasse afholdes der individuelle samtaler. Det er også skolevejlederen der sammen med eleven udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9.klasse. Endvidere er det skolevejlederne, der formidler erhvervspraktik i 9.kl og introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for eleverne i 8.kl samt virksomhedsbesøg m.m. Skolevejlederen har faste træffetider i skoletiden, men kan også træffes efter aftale uden for normal skoletid. Fra har vejlederne i Greve Kommune været ansat af UUV Køge Bugt som fuldtidsvejledere, og er derfor ikke mere på den samme skole hver dag. Skolevejleder Rita Pape kan træffes på Hedelyskolen: Mandage og onsdage kl samt efter aftale Mail: Mobil: For yderligere information besøg UUV Køge Bugt på: Indskoling og SFO Et professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger fremmer børnenes udvikling og indlæring. Det er Hedelyskolens grundholdning. Vores udgangspunkt er en respekt for, at der er forskel på undervisning og pædagogik. Vi lægger dog stor vægt på, at der er et helhedssyn på børnenes hverdag med det formål, at børnene trives og oplever tryghed. For at sikre dette, deltager pædagogerne i et udvidet samarbejde i skoledelen. Én dag om ugen - året rundt (med få undtagelser) - deltager pædagoger p.t i hver 1. klasse og 2. klasse. Disse dage kaldes tværdage og bruges ofte til ekskursioner og mere kreativ undervisning - ofte på tværs af klasser. Desuden deltager klassens pædagog i en del af forældresamarbejdet omkring klassen. Også på vores tilbagevendende særlige aktivitetsdage, som fastelavn, motionsdag o. lign deltager pædagogerne i skoledelen. Kantineordning I vores skolekantine, som hver dag har åbent i 10- og 12 frikvarteret, kan eleverne hver dag købe drikkevarer, frugt, brød, lune retter m.m. I forbindelse med renovering af køkkenet, har vi fået udvidet vores sortiment, således at kantinen laver sund mad til skoleeleverne. Vi forsøger at sælge varerne så billigt som muligt, idet skolekantinen økonomisk skal hvile i sig selv. 14 7

10 Konfirmation I Greve Sogn tilbydes konfi rmationsforberedelse på 7. klassetrin. Elever fra Hedelyskolen går til præst hos Christian Bryld i Johanneskirken. Ved skoleårets begyndelse modtager eleverne i 7. klasse informationsmateriale og tilmeldingsblanketter. Konfi rmationsforberedelsen foregår i løbet af 6 BLOK-dage og en weekend, spredt ud over året så konfi rmanderne er til præst en gang om måneden i perioden september-april. På BLOK-dage møder konfi rmanderne i Johanneskirken kl i stedet for at gå i skole. Elever, som ikke går til præst, har almindelig skoledag. Parallelt med BLOK-dagenes under- Lektiecafe Hedelyskolen tilbyder eleverne en lektiehjælpsordning. Det er eleverne i 4. til og med 9. klasse, der 3 gange om ugen kan få hjælp af 2 lærere med skolearbejdet. Inden eleven møder op i lektiecafeen skal vedkommende have udarbejdet en kontrakt sammen med den eller de faglærere, der mener, at hjælpen vil være en god ide. Eleven og hjemmet skriver også under på kontrakten. Efter en nærmere defi neret periode evalueres hjælpen, hvorefter kontrakten kan forlænges eller ophører. En tilsvarende ordning fi ndes for 0. til 3. klasse i SFO-regi. Psykolog Til Hedelyskolen er knyttet en psykolog. Psykologen rådgiver og vejleder lærerne om børn, børnegrupper, klasser, specialundervisning og AKT (Adfærd, Kontakt Trivsel). Det er muligt for forældre at henvende sig direkte til psykologen, hvis de føler behov for rådgivning omkring deres børn. Forældre kan efter aftale komme til en enkelt, uforpligtende samtale, hvorefter de i samarbejde med psykologen aftaler et evt. videre forløb. Alle indstillinger til psykolog skal behandles i Dialogudvalget. Dialogudvalget er et tværfagligt forum, som mødes hver fjortende dag. Medlemmerne i Dialogudvalget er skoleinspektør, Skole / hjem samarbejde Skolebestyrelsen har besluttet, at der i hver klasse skal dannes et klasseråd bestående af udpegede forældre og et antal lærere. Dette klasseråd tilrettelægger årets skole/ hjem samarbejde, herunder samtaler, forældremøder, temaaftener for klassen og eventuelt sociale ture med eller uden overnatning. Udgangspunktet er den timetildeling lærerne og klassen har fået ved skoleårets begyndelse. Samarbejdet i klasserådene fungerer fi nt og kan udvides, så eleverne også bliver repræsenteret på nogle af møderne. visning skal konfi rmanderne deltage i 8 speciallærer, psykolog, talehørepædagog gudstjenester i løbet af året. og familierådgiver. Man kan sagtens melde sig til konfirma- Formålet med Dialogudvalgets arbejde tionsforberedelse, selv om man ikke har er at kvalifi cere indsatsen omkring børn besluttet sig for faktisk at blive konfi rme- i vanskeligheder. På baggrund af den ret - den beslutning kan træffes i løbet af tværfaglige drøftelse i Dialogudvlaget året. udarbejdes et referat, der er retningsgi- Konfi rmation fi nder sted i Johanneskirken ke n vende for det videre forløb, og som gives den sidste lørdag i april og den første til forældrene. lørdag i septem mb er. De, som vælger efterårskonfi rmation, når altså at komme i 8. klasse, før konfi rmationen fi nder sted. 8 13

11 Overgangen mellem børnehave og skole Alle overgange i livet er svære; men ikke mindst overgangen mellem den trygge børnehave og den store skole opleves som svær af både børn og forældre. Vi arbejder derfor meget bevist med at lette denne overgang. Vi afholder informationsmøde for alle nye børnehaveklasseforældre, vi samarbejder med børnehavepædagogerne om børnene. Vi afholder en fælles åben hus dag for børnehaveklasserne og SFO en inden skolestarten. Endelig beder vi forældrene om at udfylde et spørgeskema om deres barn, således at skolen og SFO en kan tage bedst muligt imod børnene. Vi bruger også informationerne fra oplysningsskemaerne til at fordele børnene i børnehaveklasserne på den mest hensigtsmæssige måde. Skolebestyrelsen har desuden udarbejdet principper for, hvorledes børnene skal fordeles i børnehaveklasserne. Bestyrelsens principper for klassedannelsen til børnehaveklasserne lyder således: Princip for dannelse af børnehaveklasser Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a. indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/ udtalelser om det enkelte barn. Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge) børnehavepædagogernes rådgivning hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder en ligelig fordeling af drenge og piger jævn fordeling af antal elever i klassen Læseværkstedet Specialundervisning. Hvis dit barn har faglige vanskeligheder og svært ved at følge med i klassens undervisning, kan en periode med specialundervisning være et godt tilbud. Specialundervisning er et tilbud om ekstra hjælp og støtte til elever, der har faglige vanskeligheder i de centrale skolefag først og fremmest dansk og matematik. Mange timer ligger i indskolingen, hvor vi går ind og støtter de elever, der måtte have behov for det. Hvis en lærer skønner, at elevens problemer er af en sådan art, at vedkommende ikke kan følge med i klasseundervisningen, vil læreren kontakte forældrene for at foreslå en periodes specialundervisning. Det kan også være barnets forældre, der kontakter klasselærer/faglærer eller evt. skolelederen for at bede om ekstra faglig støtte til deres barn. Endelig kan en elev selv ønske at få ekstra hjælp. Specialundervisning iværksættes aldrig uden forældrenes samtykke. Specialundervisning foregår på små hold. Undervisningen er intensiv og kræver således en betydelig indsats af eleven og af hjemmet. Faglærere og specialundervisningslærere holder sig løbende i kontakt med hinanden for at kunne vurdere og evt. korrigere undervisningsforløbet, alt efter elevens fremskridt. Da der sker meget nyt på netop dette område, henvises der til Hedelyskolens hjemmeside, hvor vi har en opdateret beskrivelse af Læseværkstedets arbejde. Lån af skolens materialer Eleverne får udleveret alle nødvendige bøger. Disse bøger skal behandles ordentligt, d.v.s., de skal forsynes med solidt bogbind samt transporteres forsvarligt mellem skole og hjem. Hvis disse materialer bortkommer eller ødelægges, anskaffer skolen nyt på elevens regning. forældre/barns ønske vedr. sær ærlige kammeratrelationer geografi ske hensyn Vedtaget af Skolebestyrelsen d

12 Modtageklassen På Hedelyskolen har vi haft modtageklasse siden Vi dækker elever i alderen fra 4. til 6. klasse med anden etnisk baggrund end dansk. De børn, vi modtager i klassen, har alle meget sporadisk eller slet intet kendskab til dansk sprog og kultur og er børn af flygtninge eller familiesammenførte. Den enkelte elev er normalt tilknyttet klassen i 2 år, hvorefter der tilbydes sprogstøttetimer efter behov. Eleverne udsluses gradvist til en klasse, først i de kreative fag, (idræt, billedkunst, musik m.m.), og når deres danskkundskaber er gode nok så også i dansk og matematik. Fra 1. august 2008 vil Hedelyskolen også have en modtageklasse, som dækker årgang. Ordblindecenteret (OBC) Greve Kommunes Ordblindecenter er et skoletilbud til ordblinde elever på klassetrin. Eleverne er tre ad gangen integreret i en normalklasse, som har 12 timers specialpædagogisk støtte om ugen. Desuden er der tilknyttet en psykolog, en talepædagog og en konsulent for specialundervisning. Eleverne undervises i klassen i den overvejende del af undervisningstiden. Derfor tages der vidtstrakt hensyn til den enkelte elevs forudsætninger og behov ved tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen tager udgangspunkt i FNs standardregler for funktionsnedsættelser fra Regel nr.6 lyder: De enkelte lande bør anerkende princippet om lige uddannelsesmulighed og integration i grundskole, ungdomsuddannelse og højere uddannelse for handicappede børn, unge og voksne. For at denne lige mulighed skal være reel for ordblinde, bør undervisningen stå på to ben: Læseundervisning Kompenserende specialundervisning I OBC satses mest på læseindlæring tidligt i skoleforløbet, og så overgår undervisningen til fokusering på kompenserende undervisning. Ordens- og trivselsregler For at skolen kan være et sted, hvor det er rart at op holde sig, er det nødvendigt, at eleven både i skolen og på vej til og fra skole, viser almindeligt hensyn til sine kammerater og voksne. For at skolen kan være et sted, hvor eleverne lærer noget, er det nødvendigt, at eleven gør sit til, at der er rolige arbejdsforhold i timerne, at eleverne møder til rette tid og er velforberedte og udfører deres arbejde efter bedste evne, og at eleverne sammen med deres kammerater og lærere holder orden på skolens område. Der udarbejdes trivselsregler årligt

Indhold. Velkommen. På www.hedelyskolen.dk kan man læse sidste nyt om vores skole.

Indhold. Velkommen. På www.hedelyskolen.dk kan man læse sidste nyt om vores skole. Vores skole Indhold Velkommen Velkommen 3 Adfærd Kontakt Trivsel (AKT) 4 Bibliotek 4 Forsikring og skolen 5 Forsømmelser 5 Fritagelse for undervisning 5 Frivillig musikundervisning 5 Glemte sager 5 Greve

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper

Rullende skolestart og aldersintegrerede grupper Eksempel på et klasseskema (1. halvår): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:00-8:10 Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a Morgenmøde a 8:10-8:30 Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd a Læsebånd

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Skoleåret 2008 2009 Indhold: Indledning side 3 Indskoling 0. 3. klasse side 4 Forebyggende specialundervisning side 4 SFO side 5 Mellemtrin 4. 6. klasse side 6 Specialundervisning side 6 Udskoling 7. 9.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere