fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling"

Transkript

1 Engestofte Gods Skifteprotokol , side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de ved Registreringen brugte Vurderings-Mænd nafnl Peder Ladefoged fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling udi Stærfboen efter afgangne Boemand i Olstrup Christen Christensen efter den ved Musse-Herreds Ting giorte Skifte-proclamation, imellem bemeldte af dødes Enke Anna Chathrine Anders Datter med tiltagne Lauværge Boemand Rasmus Andersen i Vester-Ulsløv paa dend ene og efterladte i Live værende Børn, saavel udi forrige som dette Ægteskab, som ere 6 Sønner og 5 Døttre hvoraf dend Ældste nafnl Peder Christensen Boemand i Lille-Slemminge, 2) Christi an Christensen tienende Sted-Moderen, 3) Simon Christensen Boemand udi For nebye, 4) Rasmus Christensen 18 Aar tienende Sted-Moderen, 5) Christen Christen sen 15 Aar ibid:, 6) Samuel Christensen hos Moderen 6 Aar. Døttrene nafnl Gundel Christens Datter 26 Aar tienende Hr. Camer-Raad og Amts-Forvalter nemand i Nachschov, 2) Sophia Christens Datter 22 Aar tien Hans Bager i Marie boe, 3) Anna Christens Datter 20 Aar tien paa Engestofte-Gdr, 4) Karen Christens Datter 10 Aar, dend sidste og yngste Anna Christens Datter 9 Aar hvilke begge sidste ere hiemme hos Moderen; Af foranførte Arvinger var nærværende Peder, Christian og Simon Christensønner paa egne og de andre saavel myndige som umyndiges vegne Deres gavn og beste her ved Skiftet at fremme og paasee. Ved Forretningen var og nærværende Enken med Laug-Værge, hvor da blev passeret i fornævntes hos- og overværelse saaledes, og blev da forføjet dend holte registrerings-forretning af 12 te Hujus tilført. I Stuen

2 1 gl Fyr Bord med Ege Fod gl Fyr Bænke à 10 Sk Fyr Madskab med Laas Træ Stoele med Straa Sæde à 8 Sk Dito à Ege halv Kiste med Laas Tin Tallerkener à 1 Mk Træe Tallerkener Liden Tin Tragt Træe vegt Mangel fiel fyr sengested med 4 stk Bruunt hvergarns omfang og 1 kappe Rødstribet ulmerdugs overdyne Rødstribede ulmedugs hovedpuder med vaar à 3 Mk Vadmels Dyne gl Hampe Dyne Hørgarns og 1 Blaargarns Lagen Blaaestribet ulmerdugs Hovedpude Jern Bielægger Kakkelofn Jern Lampe Træe Lysestage gl graae vadmels Kiortel hvid Kofte og 1 graae vadmels Kiortel har Faderen gived Sønnen Christian, og dessen aarsag efter Arvingernes Villie blev u-vurderet 1 Skind Brøst Dug og 1 gl Vadmels Kofte Blaargarns Skiorte Dito Dito Hvad andre af dend Sal Mands Gang-Klæder, som endnu maatte befindes, og her ikke anført, blev forundt Enken til de smaae Børns brug og nøtte. I Cameret 1 Stolpe Sengested Blaastribet ulmerdugs Dyne

3 1 gl Hampedyne gl ulmerdugs Hoved Pude Blaargarns Lagner Stolpe Sengested Blaastribet ulmerdugs overdyne Hvid vadmels dyne Hvergarns Hoved Pude Blaargarns Lagner Pude med vaar Hvergarns Hoved Dyne gl Bord Blad paa en Buk Erte-Leer à 4 Sk Meje jern à 1 Mk Meje Redskab flaske Bænk Fyr halv Td Tiære Td og 1 Dito gl Skriin Ege Heel Øl Tønder Halv Dito Øl Træe Flaske gl Hegle Træe Øl Tragt gl Td 2 Sk 1 gl Rok 2 Mk Liden Bimpel 8 Sk 1 gl Kurv 1 Sk Ege Kar Sold 1 MK 2 gl Dito 6 Sk Paa Lofted 2 Tørve Jern træe Maal gl Spand og 1 gl Balle Fyr

4 2 gl... à 10 Sk gl Rok Vugge Haspe og 1 Garn Vinde Liden, 2 Løgter og gl Æske med gl jernfang udi Lispund 9 Pund uld à 10 Sk Sælder gl Dito I Stegerset 1 Liden Gryde Større Dito Dito med 1 Hul paa Ildtang 4 Sk 2 Kiedle Kroge 12 Sk og 1 Kande Kaaber Kiedel vej 8½ Pund à 24 Sk Drætte Trug Træe Øl Flaske Fløde Spand 8 Sk og 1 Kierne 6 Sk Ege Kar Liden Bøge Balle Baller Jern Spand 4 Sk og 1 halm sælde 4 Sk qvern med Huus Ege Kar 1 Mk 8 Sk og 1. og Ovn Balle og 1 Strippe Sie Bøtter Mælke Kande spand med 2 jern giorder Ege Bænk Bøye Perse 12 Sk 1 gl dejne trug 6 Sk træe øl kande 2 Sk 1 grisle 1 Sk Paa Loen 4

5 1 Jern Tyv 4 Sk 1 Skuffe 2 Sk Skiære Kiste med Kniv Plejeler Kaste Skuvl I Huche-Huuset 1 Bul øxse Haand øxse 12 SK 1.. Nafver 10 Sk Lette Nafver 4 Sk 1 Baand Kniv 6 Sk Spir Bord 2 Sk 1 Hør Krog 2 Sk Foranførte hucke tøye haver Faderen givet Sønnen Christian, i consideration af hands flittge og troe tieneste. Hans lange svaghed, som ogsaa arvingerne og Enken tillod og derfor ham ogsaa af Skifte Retten forundt. 1.. Øxse Skiøtte Saug I Gaardene 1 Træe Vogn med Høst Hauger Dito med lange og.. Hauger Slæde Dito Slive Steen med Trug Lange Ege stie Harver Tiære Kande 2 Sk 1 Skiære Bord 2 Sk gl SK1 Liden Blok 2 Sk Lee Skafter Heel Plov med Fuld Jern og Behør Bag Plov med Jern Hamler Dito Tømmer 12 Sk 2 Hals Kobbel 12 Sk

6 Hæste 1 sort Hoppe 14 Aar Guul Skimlet Hoppe Bruun Blacked Hest Bruun Blacked Hoppe Blacked Dito Sort Dito Sort Hest Liden Rød Hoppe smaae fior Føl à 2 Rdl Bruun Hoppe 9 Aar Liden Føl Qvæg 1 graae Koe 10 Aar graae Qvie 1½ Aar Melke Kalf Faar 12 gl Faar à 3 Mk 8 Sk Lam à 3 Mk Sviin 7 stk 2 paa 3 Aar à 9 Mk stk Dito 1 Aar à 6 Mk Griise à 3 Mk 8 Sk Giæs 21 stk unge og gl à 1 Mk Som nu intet videre forefandtes, blev Enken med tilstedeværende og da videre var bevidst, som denne Stæefboe kunde komme til Indtægt.., end som allerede anført og vurderet, hvortil blev svared nej, og andrager sig da Stæefboens ganske Formue sig til 135 Rdl 5 M 8 Sk Siger Eet Hundrede Tredive og Fem Rigsdaler Fem Mark og Otte Skilling 6

7 Boens Udgift og Besværing blev angivet og meldt saaledes, 1) Efter Forordningen udfordres til Gaardens auls fortsettelse og drivning 6 gode Plov-Heste à 10 Rdl stk Vogn Plov og Harve Og som efter Enkens Begiæring og Arvingers villie det i straaet befundne Korn icke blev vurderet, eftersom det ikkun gav enkel umage, og Korn derved spildtes, da det dog Intet kunde indbringe til Stæefboets Last, naar hele aarets føde- og sæde-korn, Skatter folke løn og andre udgifter derimod blev Regnet, saa blev det ogsaa dets aarsag efterladt. 2) Restancen til Gaarden beløber sig til denne DatumPenge Foruden 3 Td Laane-Byg, som Enken Leverer af det u-vurderede Korn 3) Brøstfældigheden paa Gaarden blev af Vurderings Mændene ansat for at være 42 Alen à 6 Sk à.. à 1 Mk paa 8 al à paa 9 al Summa ) Mons Chrænghoft lod fordre efter skriftlig krav for vahre og laante penge efter holdt afregning af 16 de Juni Til hele Byen. 1 Td Erter hvoraf tilkomer Stærfboen at betale ) Mons Peder Jensen i Marieboe for vahre ) Lars Smed i Udstolpe for smede arb: ) Peder Larsen i Fornebye for Høst Arbejde ) Ulrich Snedker i Eng: for dend afdødes Liigkiste til Arbejdsløn ) Hans Bager i Marieb: for brændeviin som udi sidste Høst er medgaaet ) Hr Hiort og Mons Ambek i Vaabenst: for Liigtienesten over dend sal Mand

8 11) Simon Christensen for den tilgodehavende Løn ) Christian Christensen ligeledes tilgodehavende Løn ) Enken fordrede vederlag imod hendes Sal Mands Begravelses Bekostning der beløb sig til ) Endelig anføres ogsaa, da ingen Videre Kraf blev anmeldt efter paa Kaldning, dette Skiftes Bekostning, som er 1 stk 6 Sk Stempp til tillysningen. Rettens Salarium 22 Sk, Skifteforvalteren for sin umage 2 Rd som Enken er skienket, Vurderings-Mændene hver 2 Mk i alt 3 stk stempp à 2 Mk ) Fordrede Skifteforvalteren Rigtighed for de.., som dend Sal Mands Børn udi forrige Ægteskab var tillagt til arvegode efter deres Moder Anna Lars Datter efter Skifte Brevet af 21 de Julii 1740, hvorom af Enken og Arvingerne blev giort saadan forklaring at de hver havde faaet sit, undtagen de 2 de yngste Rasmus og Christen Chri stensønner, som endnu haver deres tilgode, hvilken Enken lovede at tilsvare og naar de den maatte forlange, skulde de bekome den. Da nu foranførte Krav alle af Enken og Arvinger ikke blev disputered eller fragaaet og ingen videre indfandt sig, blev Stæefboets Besværing sumeret og bedrog sig 153 Rdr 5 Mk 3 Sk Siger Eet Hundrede Halftredesindstyve og Tree Rigsdaler Fem Mark og Tree Skilling. Naar nu same lignes imod dend formue sees at gielden bliver17 Rdr 5 Mk 11 Sk, sluttelig bliver intet at arve eller dele. Saasom Enken erklærede ved Gaarden fremdeles at forblive, saa blev ingen udlæg giort, hver ken i Henseende til Creditorerne, som hun lovede redelig og rigtig at betale.. efter til Gaardens Besætning medvidere, saasom hun forsikrede at holde Gaarden i god og forsvarlig stand, og... forrige Angaaende de umyndige, da blev Enken tilholdt af Skifteforvalteren, saaledes efter sin Moderlig Pligt og Kierlighed at opdrage og forsyne dem med kelig Christelig optugtelse, saa og med fornøden føde og klæde indtil de komer til dend alder, at de kand ernære sig selv; hvormed dette Skifte saaledes uden paaanke 8

9 af nogen blev sluttet og tilendebragt. Datum Skiftestædet ut Supra J Wichmand Som Lauværge Rasmus R A S Andersen Som Arvinger Peder P C S Christensen Simon S C S Christensen Som Vurderingsmænd Peder Pedersen Christen Larsen Foto: LAK : og LAK :

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere