Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Forretningsorden Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Visitation af elever til vidtgående specialundervisning Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Genåbning af budgetterne for Procedure for 2007-budgetlægningen Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp januar

3 1. Forretningsorden. Åbent møde: Journalnummer / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forslag til forretningsorden for Ny Tønder Kommunes Sammenlægnings-udvalg er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende kommuners forretningsordener. Efter Normalstyrelsesvedtægten skal forretningsordenen behandles på to møder. Love og regler m.v.: Efter 16 i Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling fastsætter Sammenlægningsudvalget selv sin forretningsorden. Der henvises i øvrigt til Normalforretningsordenen (Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969). Bilag: Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender forslaget ved førstebehandlingen og oversender det til andenbehandling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 05. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet tidsfristen i pkt. 3 i forretningsordenen ændres således, at fristen sættes til 4 dage. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet ved førstebehandlingen. 24. januar

4 2. Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt. Journalnummer P27 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med eventuel overtagelse af kan boinstitutionen Løgumgårde fra Sønderjyllands Amt, skal der tages stilling til overtagelse af de almene boliger, der planlægges opført i 2006/2007 på boinstitutionens grund. Amtet står som bygherre af de 48 nye boliger, der organisatorisk overgår til at være en almen boligorganisation, hvor driften overlades til et administrations-selskab. Økonomi/personaleforhold: Boligerne opføres efter lov om almene boliger m.v. til en pris for boligdelen på ca kr. og en pris for servicedelen på kr. Boligerne finansieres med 2% beboerindskud, 7% (amts-)kommunal grundkapitalind-skud og 91% kreditforeningslån. Ny Tønder Kommunes andel af grundkapitalindskuddet kan først opgøres pr , idet amtets løbende betalinger til projektet indtil fragår, således at en stor del af byggeomkostningerne og dermed også af grundkapitalindskuddet er betalt inden overtagelsen. Boligerne overtages ud fra samme principper som øvrige amtskommunale institutioner, således at nettoformuen overtages inkl. alle aftaler og lån pr Overtagelsen har ingen personalemæssige konsekvenser, da der alene er tale om en boligafdeling med tilhørende servicearealer, men der skal afsættes styringsmæssige ressourcer til færdiggørelse af projektet i Love og regler m.v.: Der henvises til 185 c i lov om almene boliger m.v. Bilag: Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt ( ) Indstilling: Det indstilles, at boligerne overtages med den pr. skæringsdagen værende økonomi, og at projektet fuldføres som en almen boligorganisation efter nærmere aftale med Sønderjyllands Amt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Udsat. 24. januar

5 3. Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Journalnummer A21 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Indstilling i forbindelse med overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst. Det er en af de institutioner, der i h.t Delingsaftalen skal overgå til de nye kommuner. Reva Landlyst er en selvejende institution. Økonomi/personaleforhold: Indgår ikke i aktiv-passivopgørelse i Delingsaftalen, da institutionen er selvejende. Love og regler m.v.: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 79. Vurdering: Det vurderes som den bedste løsning, at lade Reva Landlyst fortsætte som en selvejende institution. Indstilling: Det indstilles, at overtagelsen tages til efterretning, at det godkendes, at Reva Landlyst fortsætter som selvejende institution, og at der på dette grundlag arbejdes videre med såvel organisatorisk som praktisk indretning med virkning fra 1. januar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

6 4. Visitation af elever til vidtgående specialundervisning 2006 Journalnummer Ø54 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Siden takstbeløbet for vidtgående specialundervisning (også kaldet 20.2-undervisning eller amtskommunalundervisning) blev indført som afregning mellem amter og kommuner i 2000, er der indenfor de enkelte kommuner arbejdet på at oprette specialklassetilbud, så kommunerne selv kan undervise flere af de elever, som ellers tidligere blev visiteret til undervisning i amtets skoler. På denne baggrund er der i Ny Tønder Kommune oprettet specialklasser ved enkelte af folkeskolerne. Efter 4 5 års virke er der i dag flere steder små enheder, som det vil være nyttigt at udbygge ved, at de seks kommuner udnytter hinandens specialklassetilbud og visiterer til dem, allerede før kommunesammenlægningen. En sådan udbygning vil være helt i tråd med hensigten i indførelsen af takstbeløbet og nedlæggelsen af amterne, idet begge initiativer bl.a. har til hensigt at kommunerne selv skal overtage for den vidtgående specialundervisning. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det ikke forventes, at Ny Tønder Kommune vil hjemtage allerede visiterede elever fra eksempelvis Fjordskolen og Skolen ved Stadion, og også fortsat forventer at kunne købe sig til undervisning udenfor kommunen i de sværeste og tungeste sager. Til det kommende skoleår ( ) er psykologerne bekendt med 4 nye elever, der skal visiteres til vidtgående specialundervisning. Forvaltningen vil på den ovenfor beskrevne baggrund og med udgangspunkt i de 15 elevers behov foreslå, at eleverne så vidt muligt visiteres til specialundervisning indenfor kommunerne af Ny Tønder. Af de 15 elever visiteres 4 elever til amtskommunale foranstaltninger. Resten kan benytte eksisterende specialklassetilbud. På sigt er det hensigten at oprette heldagsskoletilbud. Dermed tages hul på harmoniseringen på dette område pr. 1. august 2006 og ikke 1. januar Økonomi/personaleforhold: Det foreslås at kommunerne indbyrdes afregner med et beløb svarende til takstbeløbet for skoleåret , dvs kr. Dog således at det bliver den kommune, hvor skolen er beliggende, der betaler og koordinerer skolekørslen. Såfremt der bliver tale om fritidsforanstaltninger før eller efter skoletid, må betaling herfor aftales i det enkelte tilfælde. 24. januar

7 Der kan blive tale om midler til tilpasning af eksisterende lokaler. Dette arbejde er ikke færdigt. Love og regler m.v.: Folkeskoleloven. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med Sammenlægningsudvalgets stillingtagen allerede i januar, idet evt. visitering til amtskommunale skoler skal ske primo februar, for at eleverne kan starte 1. august. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der aftales en mellemkommunal betaling for vidtgående specialundervisning incl. kørsel for på kr. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Udvalget videresender indstillingen med anbefaling. Samtidig gør Børn- og Skoleudvalget opmærksom på, at bindende aftaler mellem de 4 nye kommuner i Sønderjyllands Amt ikke må hindre udbygningen af specialpædagogiske foranstaltninger for de 7 18 årige i skoleregi i Ny Tønder Kommune. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Børne- og Skoleforvaltningens indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleforvaltningen. 24. januar

8 5. Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark skal nedsætte eet eller to regionale vækstfora 1. april Baggrunden er, at Regionsrådet skal varetage den regionale erhvervsudvikling ved brug af vækstfora. Vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, samt at indstille til Regionsrådet, om anvendelse af regionale udviklings-midler til erhvervsfremmeformål og til staten i forhold til anvendelse af EU s strukturfondsmidler. Regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark anbefaler, at der etableres eet vækstforum, som dækker hele Region Syddanmark. Det er forberedelsesudval-gets vurdering, at eet vækstforum bedst vil sikre en sammenhængende og slagkraftig regional erhvervsudviklingsindsats. Desuden vil man med eet vækstforum for hele regionen imødegå risikoen for, at der opstår uhensigtsmæssig konkurrence inden for regionen. Vækstforum har endvidere mulighed for at nedsætte rådgivende underudvalg indenfor særlige temaer. Forberedelsesudvalget anmoder om Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til Forberedelsesudvalgets anbefaling om, at der etableres eet vækstforum i Regi-on Syddanmark. Økonomi/personaleforhold: Ingen. Love og regler m.v.: Lov om erhvervsfremme Bilag: Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark. ( ) 24. januar

9 Indstilling: Til drøftelse Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det indstilles, at der alene etableres eet vækstforum i Region Syddanmark. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

10 6. Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Esbjerg og Varde kommuner har rettet henvendelse til Ny Tønder Kommune med henblik på etablering af et samarbejde i form af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat som supplement til de lokale kommunale erhvervskontorer. Det fælleskommunale erhvervspolitiske sekretariat søges etableret i samar-bejde mellem følgende kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder Kommuner. Det erhvervspolitiske sekretariat skal fokusere på de opgaver, som bedst løses i fællesskab, herunder: Kontraktholder, administrator og koordinator af erhvervsservicearbejdet. Hjemmebase for det internationale kontors aktiviteter. Forberedelse af sager og ansøgninger til Vækstfora. Sikring af kompetenceklynger og brobygning mellem videnscentre og erhvervsliv Udvikling af nye, fælles erhvervspolitiske og turismemæssige tiltag. Det erhvervspolitiske sekretariat skal placeres i Forsknings- og Udviklings-parken Vest og vil som udgangspunkt blive bemandet med de nuværende medarbejdere i EU Vest (et eksisterende samarbejde mellem 12 kommuner og Ribe Amt). Økonomi/personaleforhold: Udgiften til det erhvervspolitiske sekretariat for Ny Tønder Kommune afhæn-ger af antallet af medlemmer i samarbejdet. I vedlagte notat er der beregnet økonomi på 2 mulige konstellationer: Medlemsbidraget vil ved deltagelse af alle kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 4 kr. pr. indbygger. Medlemsbidraget vil ved deltagelse af Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder Kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 6 kr. pr. indbygger. Bilag: Vagn Therkel Pedersen.doc ( ) Erhvervspolitisk sekretriat for vest.doc ( ) Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat.doc ( ) 24. januar

11 Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune bemyndiger formanden for Sammenlægningsudvalget til at videreføre forhandlingerne omkring etablering af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, således at Sammenlægningsudvalget bemyndigede formanden som foreslået. 24. januar

12 7. Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: På købstadsborgmestermødet den 20. september 2005 blev det besluttet, at sætte fokus på de opgaver de fire nye storkommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kunne løse i et samarbejde indenfor udviklingen af Sønderjylland. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med erhvervsudviklingen gennem de senere år er der enighed om, at den enkelte kommune er udgangspunktet for erhvervsudviklingsaktiviteterne i samarbejde med det lokale arbejdsmarked og de lokale erhvervsorganisationer. Som supplement til den enkelte kommunes indsats etableres der et kompetent forum, der samler og koordinerer innovationstiltag i landsdelen. Det er områ-der, hvor man har fælles interesser, f.eks. tilvejebringelse af videregående uddannelser, tiltrækning af arbejdskraft, prioritering og udnyttelse af det grænseoverskridende samarbejde, internationalisering og EU samt samarbejdet med Region Syddanmark. Foraet sammensættes af to politikere fra hver af de fire Sammenlægnings-udvalg. Endvidere tilknyttes 8 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet samt uddannelsesinstitutioner. Der vil i foraet være fire årlige møder det første planlægges afholdt i februar Foraet vil på skift blive sekretariatsbetjent af de kommunale erhvervsudviklingsafdelinger. I 2006 vil det være hensigtsmæssigt at foraet prioriterer udarbejdelsen af fælles målsætninger og strategier for de kommende år. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune udpeger to repræsentanter fra Sammenlægningsudvalget til foraet. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006: Det indstilles, at Vagn Therkel Pedersen og Peter Christensen udpeges som Ny Tønder Kommunes repræsentanter. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

13 8. Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Journalnummer Ø02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget skal selv vedtage sit budget for Sammenlægnings-udvalgets funktionsperiode (1. januar 31. december 2006). Budgettet skal ikke som normalt undergå en anden behandling og der skal heller ikke budgetteres i overslagsårene. Budgetforslaget skal senest være udarbejdet den 1. februar 2006 og være vedtaget senest den 1. marts Udkast til 2006-budget blev forelagt Sammenlægningsudvalget den 5. januar 2006, og det blev besluttet at oversende budgetforslaget til drøftelse i underudvalg: Økonomi. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslaget udviser en forventet samlet udgift på kr., der fordeles mellem de 6 involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 27. Bilag: Forslag til budget for Sammenlægsningsudvalget 2006 ( ) DokAjour v1-Sammenlægningsudvalg - budget 2006.XLS ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler forslaget med henblik på vedtagelse senest den 1. marts Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Budgettet for 2006 tilrettes på baggrund af faldne bemærkninger, og fremsendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, som et rammebudget for underudvalg: Økonomi. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

14 9. Genåbning af budgetterne for Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Finansministeren har konstateret, at kommunernes vedtagne budgetter for 2006 udviser større realvækst i serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL. Realvæksten ligger således godt 2 mia. kr. over aftaleniveauet. På den baggrund har Finansministeren opfordret kommunerne til at genåbne budgetterne for 2006 med henblik på reduktion i serviceudgifterne. Samtidig har Finansministeren fået Folketingets bemyndigelse til at gennemføre bloktilskudsreduktioner for de kommuner, der ikke efterkommer opfordringen. Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2006, at budgetterne for 2006 skal genåbnes, og jf. tids- og handleplan (eftersendes) for genåbningen, skal de 6 kommuner den 18. januar 2006 fremkomme med forslag til, hvordan realvækstoverskridelsen på 7.1 mio. kr. på de samlede driftsbudgetter for de 6 kommuner kan elimineres. Arbejdet med revurderingen af 2006-budgetterne i relation til realvækststigningen skal være afsluttet senest den 15. februar Forslag fra de 6 kommuner vil blive udleveret på mødet. Bilag: Genåbning af de kommunale budgetter/bre fra Nr. Rangstrup kommune ( ) Genåbning af budget, notat fra Bredebro Kommune ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Forslag til budgetkorrektioner vedr budgetterne blev omdelt på mødet, tillige med brev af fra Nørre-Rangstrup Kommune. Det indstilles, at de foreslåede driftsbesparelser på 7,1 mio kr. i 2006 anbefales, og at anlægsbudgetterne for de 6 kommuner genvurderes på næste møde, på baggrund af indhentede oplysninger om prioriteringer fra de enkelte kommuner og underudvalgene. I arbejdet skal indgå en vurdering af, hvilke anlægsudgifter i 2006 der frigivningsmæssigt kan udsættes til 2.halvår januar

15 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet 30 medlemmer stemte for. Niels Malling (F) stemte hverken for eller imod. 24. januar

16 10. Procedure for 2007-budgetlægningen. Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Budgetlægningen for 2007 og overslagsårene skal igangsættes. Der er udarbejdet forslag til tids- og handleplan for budgetlægningen. Tids- og handleplanen eftersendes. Love og regler m.v.: Lov om kommunernes styrelse Bilag: Procedure for 2007-budgetlægningen ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) Udkast til tidsplan for budgetlægningen i 2006 for budget 2007 ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) DokAjour v1-Tidsplan for budgetlægning 2007 i NY Tønder Kommune.DOC ( ) DokAjour v1-Tidsplan med justeret kalender for sammenlægningsudvalg.doc ( ) DokAjour v2-Notat omkring budgetlægning DOC ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Tids- og handleplanen for 2007-budgetlægningen (bilag 3) anbefales godkendt, med den tilføjelse, at Sammenlægningsudvalgets tværgående prioriterings-seminar udvides til 2 dage, nemlig den 31. august og 1. september Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

17 11. Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Journalnummer A26 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget drøftede på mødet den 5. januar 2006 proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen, i de 6 kommuner. På baggrund af de 6 kommuners indberetning pr. 10. januar 2006 er der oprettet skemaer til rapportering overfor Sammenlægningsudvalget. Skemamaterialet vedlægges. Der anmodes om underudvalg: Økonomi`s drøftelse af skemamaterialet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse nr. 0, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: DokAjour v1-Budget 2006, Ny Tønder Kommune.TIF ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det forelagte skemamateriale anbefales som princip som det månedlige rapporteringsgrundlag overfor underudvalg: Økonomi og Sammenlægnings-udvalget. Den samlede likviditetsoversigt pr blev taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

18 12. Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Journalnummer P22 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 træder Anbringelsesreformen i kraft. Dermed kommer der en servicelov med et nyt kapitel vedrørende børn og unge. Reformen indeholder mange lovændringer, regler om sagsbehandling, retssikkerhed og klageregler samt øget statslig kontrol. En af lovændringerne er, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social service 4 stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Dertil kommer starten på Ny Tønder Kommune fra den 1. januar Dette giver anledning til udarbejdelse af politikker på såvel dagtilbudsområdet som skoleområdet samt revision af fællespolitikken for 5 af de gamle kommuner på SSP/ungdomsskoleområdet. Desuden er der behov for politikker på en række områder, hvor kun enkelte eller ingen af de 6 kommuner i dag har udarbejdet politikker. På grund af kommunesammenlægningen er det altså nærliggende, at man udarbejder den sammenhængende børnepolitik således at den fra vedtagelsestidspunktet er gældende for alle 6 kommuner i Ny Tønder. Formålet med udarbejdelse af én politik på børn og skoleområdet er blandt andet, at Der arbejdes på et fælles værdigrundlag. Det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og grupper fremmes. Der indenfor alle områder udvikles kulturer, der professionelt og systematisk evaluerer deres arbejde og virkningen heraf. Alle børn og unge stilles udfordrende og relevante krav i forhold til egen udvikling og læring. Flere unge fremover motiveres til at tage en uddannelse. Foruden den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen fastlægge nogle standarder for sagsbehandlingen på området. Det vil sige formuleringer i forlængelse af børnepolitikken, som beskriver, hvordan kommunen vil sikre, at børnepolitikken bliver ført ud i livet. Standarderne for sagsbehandlingen skal ligeledes vedtages og offentliggøres senest ved udgangen af Økonomi/personaleforhold: Ingen bemærkninger Love og regler m.v.: Lov om social service 4 stk januar

19 Miljøforhold: Ingen bemærkninger Bilag: Kommissorium ( ) Procedure og tidsplan for arbejdet med børnepolitikken ( ) Bekendtgørelse nr af den 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium drøftes og, at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Indstillingen videresendes med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

20 13. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den fælleskommunale beredskabsforvaltning i Tønder, har i tæt samarbejde med beredskabscheferne i hhv. Skærbæk og Nørre-Rangstrup kommuner, udarbejdet forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune. Forslaget vedlægges. Forslaget har følgende overskrifter: Forslaget har været præsenteret: Kap. 1. Indledning Kap. 2. Risikoanalyse Kap. 3. Oplæg til serviceniveau. Kap. 4. Handlingsplan og implementering af serviceniveau. på møde den 20. december 2005 i Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, hvor samtlige brandværn, Falck og Beredskabsforbundet var repræsenteret, på informationsmøde for beredskabskommissionsmedlemmer den 5. januar 2006, og på informationsmøde den 5. januar 2006 på Tønder Brandstation Ved høringsfristens udløb er der indkommet 6 svar: Højer Frivillige Brandværn ingen bemærkninger Løgumkloster Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Visby Frivillige Brandværn ingen bemærkninger. Falck Toftlund - Vedlagt som bilag Bredebro Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Agerskov Frivillige Brandværn vedlagt som bilag. Ovennævnte høringssvar er tilføjet Beredskabsforvaltningens bemærkninger. Til høringssvaret fra Falck Toftlund var vedlagt skemaer visende brugen af slangetenderen. Disse skemaer er ikke vedlagt indstillingen, da skemaerne ikke efter beredskabschefernes opfattelse, kan anvendes i en vurdering af hvorvidt slangetenderen skal afgå med stationens 1. udrykning. Skemaerne skulle i så fald være opbygget med oplysninger om hvornår i indsatsforløbet slangetenderen har været indsat. Beredskabscheferne bemærker til høringssvarene, at en fastholdelse af slangetenderne i hhv. Toftlund og Agerskov vil medføre en udgift på kr pr. år, samt at 24. januar

21 Løgumkloster Frivillige Brandværns forslag om fastholdelse af det nuværende indsatsledervagtsystem vil medføre en udgift på minimum kr pr. år. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i oplægget til den fremtidige dimensionering: Den anbefalede analyse af behovet for specialkøretøj(er) til naturbrande bør prioriteres højt, og gennemføres snarest (side 21 i oplægget) Den anbefalede analyse af de beredskabsmæssige forhold på Rømø bør udvides til også at omfatte skadestedsledelsens struktur på Rømø (side 21 i oplægget) Høringssvarene har i øvrigt ikke givet anledning til ændringer i oplægget, idet der henvises til beredskabsforvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar. Økonomi/personaleforhold: Ikke beregnet. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 765 af om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Bilag: Forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune ( ) Brev fra Løgumkloster frivillige brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Nørre Rangstrup Kommune/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Bredebro Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Agerskov Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Vurdering: Da oplægget alene omhandler redningsberedskabets forhold efter synes en behandling i beredskabskommissionerne og efterfølgende i de siddende kommunalbestyrelser uhensigtsmæssigt. Der har været rettet forespørgsel til Beredskabsstyrelsen om problemstillingen. Beredskabsstyrelsen har i sit svar bl.a. oplyst, at der er styrelsens opfattelse, at bestemmelserne i Lov om revision af den kommunale inddeling om Sammenlægningsudvalgets opgaver og kompetence kan finde anvendelse, således at den politiske behandling alene foretages af Sammenlægningsudval-get. 24. januar

22 Indstilling: Det indstilles, at oplægget fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med Sammenlægningsudvalgets anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

23 14. Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp. Journalnummer A09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forlængelse af aftale om finansloven for 2006 har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afsætte 441,2 mio.kr. i en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Den samlede pulje fordeles med et rammebeløb til hver kommune. For Ny Tønder Kommune udgør dette beløb: Bredebro kr Højer kr Løgumkloster kr Nørre Rangstrup kr Skærbæk kr Tønder kr I alt kr Reduktion som følge af udskillelse af Bevtoft kr I alt efter reduktion kr ============== Ansøger kan være enkeltstående kommuner eller flere kommuner der lægges sammen den 1. januar 2007 og som udarbejder èn fælles ansøgning for I Socialministeriets vejledning henstilles der, at kommende kommunepartnere udarbejder fælles ansøgning. Kommuner, der sammenlægges, kan vælge at gennemføre projekter, der er særligt målrettet dele af den kommende kommunes hjemmehjælpsmodtagere. De samlede puljemidler kan således anvendes på tværs og uafhængigt af de eksisterende kommunegrænser. Der kan søges om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet. Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere tid hos den enkelte ældre. Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og kontinuiteten i hjemmehjælpen øges. Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og effektiviteten i hjemmehjælpen. 24. januar

24 For at sikre, at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i de nye kommuner fra 2007, skal sammenlægningsudvalget for den nye kommune godkende ansøgningen på ansøgningsskemaet. Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema skal være Socialministe-riet i hænde senest den 14. februar 2006! Økonomi/personaleforhold: Der er ikke krav om kommunal medfinansiering ved tildeling af tilskud. Love og regler m.v.: Socialministeriets vejledning til pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Bilag: Socialministeriets vejledning til tilskudspulje til mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ansøgning til socialministeriets ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Indstilling: Vejledning og vilkår for tilskud fra puljen om fleksibel hjemmehjælp er udsendt via mail af Socialministeriet den 22. december På grund af den meget korte tidsfrist har det ikke været muligt at udarbejde ansøgning incl. budgetter og milepæle til forelæggelse i sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar Det indstilles derfor, at sammenlægningsudvalget bemyndiger formanden for sammenlægningsudvalget og undervalg økonomi til at godkende ansøgning i underudvalgets møde den 8. februar 2006 således at ansøgningsfristen kan overholdes. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

25 24. januar 2006 i

26 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

27 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. 33 Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller januar

28 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Journalnummer S03 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret af likvide aktiver. Heraf vedrører kr. tillægsbevillinger, som der ikke tidligere er taget bevillingsmæssig stilling til, og som derfor er udtryk for en forringelse af sammenlægningskommunernes samlede økonomiske situation, og samtidig er udtryk for en ny ubalance i forhold til den tilladte realvækst i Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) 24. januar

29 Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at aktiviteterne således ikke kan igangsættes 24. januar

30 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. Journalnummer S05 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Dels anlægsprojekter, hvor der er indgået bindende aftaler i 2005, dels anlægsprojekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har godkendt frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets efterfølgende godkendelse. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse, og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret ved overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006, ligesom det indebærer frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 på kr. Det kan opdeles således: Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er ikke er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. 24. januar

31 Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder: På det skattefinansierede område, bruttoudgifter På den brugerfinansierede område, bruttoudgifter 52,1 mio. kr. 32,6 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at anlægsarbejder således ikke kan igangsættes. 24. januar

32 24. januar 2006 i

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 19. april 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.10 Fraværende: Gruppemøder: 19. april 2006 71 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 73

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 15. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Aftale om strukturreform

Aftale om strukturreform Juni 2004 , juni 2004 Publikationen kan bestilles hos: Danmark.dk Tlf.: 1881 www.netboghandel.dk På danmark.dk tages der alene imod bestillinger pr. telefon eller elektronisk.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk kommunalreformen de politiske aftaler Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere