Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Forretningsorden Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Visitation af elever til vidtgående specialundervisning Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Genåbning af budgetterne for Procedure for 2007-budgetlægningen Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp januar

3 1. Forretningsorden. Åbent møde: Journalnummer / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forslag til forretningsorden for Ny Tønder Kommunes Sammenlægnings-udvalg er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende kommuners forretningsordener. Efter Normalstyrelsesvedtægten skal forretningsordenen behandles på to møder. Love og regler m.v.: Efter 16 i Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling fastsætter Sammenlægningsudvalget selv sin forretningsorden. Der henvises i øvrigt til Normalforretningsordenen (Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969). Bilag: Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender forslaget ved førstebehandlingen og oversender det til andenbehandling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 05. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet tidsfristen i pkt. 3 i forretningsordenen ændres således, at fristen sættes til 4 dage. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet ved førstebehandlingen. 24. januar

4 2. Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt. Journalnummer P27 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med eventuel overtagelse af kan boinstitutionen Løgumgårde fra Sønderjyllands Amt, skal der tages stilling til overtagelse af de almene boliger, der planlægges opført i 2006/2007 på boinstitutionens grund. Amtet står som bygherre af de 48 nye boliger, der organisatorisk overgår til at være en almen boligorganisation, hvor driften overlades til et administrations-selskab. Økonomi/personaleforhold: Boligerne opføres efter lov om almene boliger m.v. til en pris for boligdelen på ca kr. og en pris for servicedelen på kr. Boligerne finansieres med 2% beboerindskud, 7% (amts-)kommunal grundkapitalind-skud og 91% kreditforeningslån. Ny Tønder Kommunes andel af grundkapitalindskuddet kan først opgøres pr , idet amtets løbende betalinger til projektet indtil fragår, således at en stor del af byggeomkostningerne og dermed også af grundkapitalindskuddet er betalt inden overtagelsen. Boligerne overtages ud fra samme principper som øvrige amtskommunale institutioner, således at nettoformuen overtages inkl. alle aftaler og lån pr Overtagelsen har ingen personalemæssige konsekvenser, da der alene er tale om en boligafdeling med tilhørende servicearealer, men der skal afsættes styringsmæssige ressourcer til færdiggørelse af projektet i Love og regler m.v.: Der henvises til 185 c i lov om almene boliger m.v. Bilag: Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt ( ) Indstilling: Det indstilles, at boligerne overtages med den pr. skæringsdagen værende økonomi, og at projektet fuldføres som en almen boligorganisation efter nærmere aftale med Sønderjyllands Amt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Udsat. 24. januar

5 3. Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Journalnummer A21 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Indstilling i forbindelse med overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst. Det er en af de institutioner, der i h.t Delingsaftalen skal overgå til de nye kommuner. Reva Landlyst er en selvejende institution. Økonomi/personaleforhold: Indgår ikke i aktiv-passivopgørelse i Delingsaftalen, da institutionen er selvejende. Love og regler m.v.: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 79. Vurdering: Det vurderes som den bedste løsning, at lade Reva Landlyst fortsætte som en selvejende institution. Indstilling: Det indstilles, at overtagelsen tages til efterretning, at det godkendes, at Reva Landlyst fortsætter som selvejende institution, og at der på dette grundlag arbejdes videre med såvel organisatorisk som praktisk indretning med virkning fra 1. januar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

6 4. Visitation af elever til vidtgående specialundervisning 2006 Journalnummer Ø54 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Siden takstbeløbet for vidtgående specialundervisning (også kaldet 20.2-undervisning eller amtskommunalundervisning) blev indført som afregning mellem amter og kommuner i 2000, er der indenfor de enkelte kommuner arbejdet på at oprette specialklassetilbud, så kommunerne selv kan undervise flere af de elever, som ellers tidligere blev visiteret til undervisning i amtets skoler. På denne baggrund er der i Ny Tønder Kommune oprettet specialklasser ved enkelte af folkeskolerne. Efter 4 5 års virke er der i dag flere steder små enheder, som det vil være nyttigt at udbygge ved, at de seks kommuner udnytter hinandens specialklassetilbud og visiterer til dem, allerede før kommunesammenlægningen. En sådan udbygning vil være helt i tråd med hensigten i indførelsen af takstbeløbet og nedlæggelsen af amterne, idet begge initiativer bl.a. har til hensigt at kommunerne selv skal overtage for den vidtgående specialundervisning. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det ikke forventes, at Ny Tønder Kommune vil hjemtage allerede visiterede elever fra eksempelvis Fjordskolen og Skolen ved Stadion, og også fortsat forventer at kunne købe sig til undervisning udenfor kommunen i de sværeste og tungeste sager. Til det kommende skoleår ( ) er psykologerne bekendt med 4 nye elever, der skal visiteres til vidtgående specialundervisning. Forvaltningen vil på den ovenfor beskrevne baggrund og med udgangspunkt i de 15 elevers behov foreslå, at eleverne så vidt muligt visiteres til specialundervisning indenfor kommunerne af Ny Tønder. Af de 15 elever visiteres 4 elever til amtskommunale foranstaltninger. Resten kan benytte eksisterende specialklassetilbud. På sigt er det hensigten at oprette heldagsskoletilbud. Dermed tages hul på harmoniseringen på dette område pr. 1. august 2006 og ikke 1. januar Økonomi/personaleforhold: Det foreslås at kommunerne indbyrdes afregner med et beløb svarende til takstbeløbet for skoleåret , dvs kr. Dog således at det bliver den kommune, hvor skolen er beliggende, der betaler og koordinerer skolekørslen. Såfremt der bliver tale om fritidsforanstaltninger før eller efter skoletid, må betaling herfor aftales i det enkelte tilfælde. 24. januar

7 Der kan blive tale om midler til tilpasning af eksisterende lokaler. Dette arbejde er ikke færdigt. Love og regler m.v.: Folkeskoleloven. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med Sammenlægningsudvalgets stillingtagen allerede i januar, idet evt. visitering til amtskommunale skoler skal ske primo februar, for at eleverne kan starte 1. august. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der aftales en mellemkommunal betaling for vidtgående specialundervisning incl. kørsel for på kr. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Udvalget videresender indstillingen med anbefaling. Samtidig gør Børn- og Skoleudvalget opmærksom på, at bindende aftaler mellem de 4 nye kommuner i Sønderjyllands Amt ikke må hindre udbygningen af specialpædagogiske foranstaltninger for de 7 18 årige i skoleregi i Ny Tønder Kommune. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Børne- og Skoleforvaltningens indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleforvaltningen. 24. januar

8 5. Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark skal nedsætte eet eller to regionale vækstfora 1. april Baggrunden er, at Regionsrådet skal varetage den regionale erhvervsudvikling ved brug af vækstfora. Vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, samt at indstille til Regionsrådet, om anvendelse af regionale udviklings-midler til erhvervsfremmeformål og til staten i forhold til anvendelse af EU s strukturfondsmidler. Regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark anbefaler, at der etableres eet vækstforum, som dækker hele Region Syddanmark. Det er forberedelsesudval-gets vurdering, at eet vækstforum bedst vil sikre en sammenhængende og slagkraftig regional erhvervsudviklingsindsats. Desuden vil man med eet vækstforum for hele regionen imødegå risikoen for, at der opstår uhensigtsmæssig konkurrence inden for regionen. Vækstforum har endvidere mulighed for at nedsætte rådgivende underudvalg indenfor særlige temaer. Forberedelsesudvalget anmoder om Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til Forberedelsesudvalgets anbefaling om, at der etableres eet vækstforum i Regi-on Syddanmark. Økonomi/personaleforhold: Ingen. Love og regler m.v.: Lov om erhvervsfremme Bilag: Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark. ( ) 24. januar

9 Indstilling: Til drøftelse Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det indstilles, at der alene etableres eet vækstforum i Region Syddanmark. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

10 6. Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Esbjerg og Varde kommuner har rettet henvendelse til Ny Tønder Kommune med henblik på etablering af et samarbejde i form af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat som supplement til de lokale kommunale erhvervskontorer. Det fælleskommunale erhvervspolitiske sekretariat søges etableret i samar-bejde mellem følgende kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder Kommuner. Det erhvervspolitiske sekretariat skal fokusere på de opgaver, som bedst løses i fællesskab, herunder: Kontraktholder, administrator og koordinator af erhvervsservicearbejdet. Hjemmebase for det internationale kontors aktiviteter. Forberedelse af sager og ansøgninger til Vækstfora. Sikring af kompetenceklynger og brobygning mellem videnscentre og erhvervsliv Udvikling af nye, fælles erhvervspolitiske og turismemæssige tiltag. Det erhvervspolitiske sekretariat skal placeres i Forsknings- og Udviklings-parken Vest og vil som udgangspunkt blive bemandet med de nuværende medarbejdere i EU Vest (et eksisterende samarbejde mellem 12 kommuner og Ribe Amt). Økonomi/personaleforhold: Udgiften til det erhvervspolitiske sekretariat for Ny Tønder Kommune afhæn-ger af antallet af medlemmer i samarbejdet. I vedlagte notat er der beregnet økonomi på 2 mulige konstellationer: Medlemsbidraget vil ved deltagelse af alle kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 4 kr. pr. indbygger. Medlemsbidraget vil ved deltagelse af Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder Kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 6 kr. pr. indbygger. Bilag: Vagn Therkel Pedersen.doc ( ) Erhvervspolitisk sekretriat for vest.doc ( ) Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat.doc ( ) 24. januar

11 Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune bemyndiger formanden for Sammenlægningsudvalget til at videreføre forhandlingerne omkring etablering af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, således at Sammenlægningsudvalget bemyndigede formanden som foreslået. 24. januar

12 7. Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: På købstadsborgmestermødet den 20. september 2005 blev det besluttet, at sætte fokus på de opgaver de fire nye storkommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kunne løse i et samarbejde indenfor udviklingen af Sønderjylland. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med erhvervsudviklingen gennem de senere år er der enighed om, at den enkelte kommune er udgangspunktet for erhvervsudviklingsaktiviteterne i samarbejde med det lokale arbejdsmarked og de lokale erhvervsorganisationer. Som supplement til den enkelte kommunes indsats etableres der et kompetent forum, der samler og koordinerer innovationstiltag i landsdelen. Det er områ-der, hvor man har fælles interesser, f.eks. tilvejebringelse af videregående uddannelser, tiltrækning af arbejdskraft, prioritering og udnyttelse af det grænseoverskridende samarbejde, internationalisering og EU samt samarbejdet med Region Syddanmark. Foraet sammensættes af to politikere fra hver af de fire Sammenlægnings-udvalg. Endvidere tilknyttes 8 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet samt uddannelsesinstitutioner. Der vil i foraet være fire årlige møder det første planlægges afholdt i februar Foraet vil på skift blive sekretariatsbetjent af de kommunale erhvervsudviklingsafdelinger. I 2006 vil det være hensigtsmæssigt at foraet prioriterer udarbejdelsen af fælles målsætninger og strategier for de kommende år. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune udpeger to repræsentanter fra Sammenlægningsudvalget til foraet. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006: Det indstilles, at Vagn Therkel Pedersen og Peter Christensen udpeges som Ny Tønder Kommunes repræsentanter. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

13 8. Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Journalnummer Ø02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget skal selv vedtage sit budget for Sammenlægnings-udvalgets funktionsperiode (1. januar 31. december 2006). Budgettet skal ikke som normalt undergå en anden behandling og der skal heller ikke budgetteres i overslagsårene. Budgetforslaget skal senest være udarbejdet den 1. februar 2006 og være vedtaget senest den 1. marts Udkast til 2006-budget blev forelagt Sammenlægningsudvalget den 5. januar 2006, og det blev besluttet at oversende budgetforslaget til drøftelse i underudvalg: Økonomi. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslaget udviser en forventet samlet udgift på kr., der fordeles mellem de 6 involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 27. Bilag: Forslag til budget for Sammenlægsningsudvalget 2006 ( ) DokAjour v1-Sammenlægningsudvalg - budget 2006.XLS ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler forslaget med henblik på vedtagelse senest den 1. marts Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Budgettet for 2006 tilrettes på baggrund af faldne bemærkninger, og fremsendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, som et rammebudget for underudvalg: Økonomi. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

14 9. Genåbning af budgetterne for Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Finansministeren har konstateret, at kommunernes vedtagne budgetter for 2006 udviser større realvækst i serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL. Realvæksten ligger således godt 2 mia. kr. over aftaleniveauet. På den baggrund har Finansministeren opfordret kommunerne til at genåbne budgetterne for 2006 med henblik på reduktion i serviceudgifterne. Samtidig har Finansministeren fået Folketingets bemyndigelse til at gennemføre bloktilskudsreduktioner for de kommuner, der ikke efterkommer opfordringen. Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2006, at budgetterne for 2006 skal genåbnes, og jf. tids- og handleplan (eftersendes) for genåbningen, skal de 6 kommuner den 18. januar 2006 fremkomme med forslag til, hvordan realvækstoverskridelsen på 7.1 mio. kr. på de samlede driftsbudgetter for de 6 kommuner kan elimineres. Arbejdet med revurderingen af 2006-budgetterne i relation til realvækststigningen skal være afsluttet senest den 15. februar Forslag fra de 6 kommuner vil blive udleveret på mødet. Bilag: Genåbning af de kommunale budgetter/bre fra Nr. Rangstrup kommune ( ) Genåbning af budget, notat fra Bredebro Kommune ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Forslag til budgetkorrektioner vedr budgetterne blev omdelt på mødet, tillige med brev af fra Nørre-Rangstrup Kommune. Det indstilles, at de foreslåede driftsbesparelser på 7,1 mio kr. i 2006 anbefales, og at anlægsbudgetterne for de 6 kommuner genvurderes på næste møde, på baggrund af indhentede oplysninger om prioriteringer fra de enkelte kommuner og underudvalgene. I arbejdet skal indgå en vurdering af, hvilke anlægsudgifter i 2006 der frigivningsmæssigt kan udsættes til 2.halvår januar

15 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet 30 medlemmer stemte for. Niels Malling (F) stemte hverken for eller imod. 24. januar

16 10. Procedure for 2007-budgetlægningen. Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Budgetlægningen for 2007 og overslagsårene skal igangsættes. Der er udarbejdet forslag til tids- og handleplan for budgetlægningen. Tids- og handleplanen eftersendes. Love og regler m.v.: Lov om kommunernes styrelse Bilag: Procedure for 2007-budgetlægningen ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) Udkast til tidsplan for budgetlægningen i 2006 for budget 2007 ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) DokAjour v1-Tidsplan for budgetlægning 2007 i NY Tønder Kommune.DOC ( ) DokAjour v1-Tidsplan med justeret kalender for sammenlægningsudvalg.doc ( ) DokAjour v2-Notat omkring budgetlægning DOC ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Tids- og handleplanen for 2007-budgetlægningen (bilag 3) anbefales godkendt, med den tilføjelse, at Sammenlægningsudvalgets tværgående prioriterings-seminar udvides til 2 dage, nemlig den 31. august og 1. september Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

17 11. Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Journalnummer A26 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget drøftede på mødet den 5. januar 2006 proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen, i de 6 kommuner. På baggrund af de 6 kommuners indberetning pr. 10. januar 2006 er der oprettet skemaer til rapportering overfor Sammenlægningsudvalget. Skemamaterialet vedlægges. Der anmodes om underudvalg: Økonomi`s drøftelse af skemamaterialet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse nr. 0, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: DokAjour v1-Budget 2006, Ny Tønder Kommune.TIF ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det forelagte skemamateriale anbefales som princip som det månedlige rapporteringsgrundlag overfor underudvalg: Økonomi og Sammenlægnings-udvalget. Den samlede likviditetsoversigt pr blev taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

18 12. Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Journalnummer P22 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 træder Anbringelsesreformen i kraft. Dermed kommer der en servicelov med et nyt kapitel vedrørende børn og unge. Reformen indeholder mange lovændringer, regler om sagsbehandling, retssikkerhed og klageregler samt øget statslig kontrol. En af lovændringerne er, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social service 4 stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Dertil kommer starten på Ny Tønder Kommune fra den 1. januar Dette giver anledning til udarbejdelse af politikker på såvel dagtilbudsområdet som skoleområdet samt revision af fællespolitikken for 5 af de gamle kommuner på SSP/ungdomsskoleområdet. Desuden er der behov for politikker på en række områder, hvor kun enkelte eller ingen af de 6 kommuner i dag har udarbejdet politikker. På grund af kommunesammenlægningen er det altså nærliggende, at man udarbejder den sammenhængende børnepolitik således at den fra vedtagelsestidspunktet er gældende for alle 6 kommuner i Ny Tønder. Formålet med udarbejdelse af én politik på børn og skoleområdet er blandt andet, at Der arbejdes på et fælles værdigrundlag. Det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og grupper fremmes. Der indenfor alle områder udvikles kulturer, der professionelt og systematisk evaluerer deres arbejde og virkningen heraf. Alle børn og unge stilles udfordrende og relevante krav i forhold til egen udvikling og læring. Flere unge fremover motiveres til at tage en uddannelse. Foruden den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen fastlægge nogle standarder for sagsbehandlingen på området. Det vil sige formuleringer i forlængelse af børnepolitikken, som beskriver, hvordan kommunen vil sikre, at børnepolitikken bliver ført ud i livet. Standarderne for sagsbehandlingen skal ligeledes vedtages og offentliggøres senest ved udgangen af Økonomi/personaleforhold: Ingen bemærkninger Love og regler m.v.: Lov om social service 4 stk januar

19 Miljøforhold: Ingen bemærkninger Bilag: Kommissorium ( ) Procedure og tidsplan for arbejdet med børnepolitikken ( ) Bekendtgørelse nr af den 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium drøftes og, at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Indstillingen videresendes med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

20 13. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den fælleskommunale beredskabsforvaltning i Tønder, har i tæt samarbejde med beredskabscheferne i hhv. Skærbæk og Nørre-Rangstrup kommuner, udarbejdet forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune. Forslaget vedlægges. Forslaget har følgende overskrifter: Forslaget har været præsenteret: Kap. 1. Indledning Kap. 2. Risikoanalyse Kap. 3. Oplæg til serviceniveau. Kap. 4. Handlingsplan og implementering af serviceniveau. på møde den 20. december 2005 i Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, hvor samtlige brandværn, Falck og Beredskabsforbundet var repræsenteret, på informationsmøde for beredskabskommissionsmedlemmer den 5. januar 2006, og på informationsmøde den 5. januar 2006 på Tønder Brandstation Ved høringsfristens udløb er der indkommet 6 svar: Højer Frivillige Brandværn ingen bemærkninger Løgumkloster Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Visby Frivillige Brandværn ingen bemærkninger. Falck Toftlund - Vedlagt som bilag Bredebro Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Agerskov Frivillige Brandværn vedlagt som bilag. Ovennævnte høringssvar er tilføjet Beredskabsforvaltningens bemærkninger. Til høringssvaret fra Falck Toftlund var vedlagt skemaer visende brugen af slangetenderen. Disse skemaer er ikke vedlagt indstillingen, da skemaerne ikke efter beredskabschefernes opfattelse, kan anvendes i en vurdering af hvorvidt slangetenderen skal afgå med stationens 1. udrykning. Skemaerne skulle i så fald være opbygget med oplysninger om hvornår i indsatsforløbet slangetenderen har været indsat. Beredskabscheferne bemærker til høringssvarene, at en fastholdelse af slangetenderne i hhv. Toftlund og Agerskov vil medføre en udgift på kr pr. år, samt at 24. januar

21 Løgumkloster Frivillige Brandværns forslag om fastholdelse af det nuværende indsatsledervagtsystem vil medføre en udgift på minimum kr pr. år. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i oplægget til den fremtidige dimensionering: Den anbefalede analyse af behovet for specialkøretøj(er) til naturbrande bør prioriteres højt, og gennemføres snarest (side 21 i oplægget) Den anbefalede analyse af de beredskabsmæssige forhold på Rømø bør udvides til også at omfatte skadestedsledelsens struktur på Rømø (side 21 i oplægget) Høringssvarene har i øvrigt ikke givet anledning til ændringer i oplægget, idet der henvises til beredskabsforvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar. Økonomi/personaleforhold: Ikke beregnet. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 765 af om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Bilag: Forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune ( ) Brev fra Løgumkloster frivillige brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Nørre Rangstrup Kommune/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Bredebro Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Agerskov Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Vurdering: Da oplægget alene omhandler redningsberedskabets forhold efter synes en behandling i beredskabskommissionerne og efterfølgende i de siddende kommunalbestyrelser uhensigtsmæssigt. Der har været rettet forespørgsel til Beredskabsstyrelsen om problemstillingen. Beredskabsstyrelsen har i sit svar bl.a. oplyst, at der er styrelsens opfattelse, at bestemmelserne i Lov om revision af den kommunale inddeling om Sammenlægningsudvalgets opgaver og kompetence kan finde anvendelse, således at den politiske behandling alene foretages af Sammenlægningsudval-get. 24. januar

22 Indstilling: Det indstilles, at oplægget fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med Sammenlægningsudvalgets anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

23 14. Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp. Journalnummer A09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forlængelse af aftale om finansloven for 2006 har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afsætte 441,2 mio.kr. i en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Den samlede pulje fordeles med et rammebeløb til hver kommune. For Ny Tønder Kommune udgør dette beløb: Bredebro kr Højer kr Løgumkloster kr Nørre Rangstrup kr Skærbæk kr Tønder kr I alt kr Reduktion som følge af udskillelse af Bevtoft kr I alt efter reduktion kr ============== Ansøger kan være enkeltstående kommuner eller flere kommuner der lægges sammen den 1. januar 2007 og som udarbejder èn fælles ansøgning for I Socialministeriets vejledning henstilles der, at kommende kommunepartnere udarbejder fælles ansøgning. Kommuner, der sammenlægges, kan vælge at gennemføre projekter, der er særligt målrettet dele af den kommende kommunes hjemmehjælpsmodtagere. De samlede puljemidler kan således anvendes på tværs og uafhængigt af de eksisterende kommunegrænser. Der kan søges om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet. Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere tid hos den enkelte ældre. Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og kontinuiteten i hjemmehjælpen øges. Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og effektiviteten i hjemmehjælpen. 24. januar

24 For at sikre, at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i de nye kommuner fra 2007, skal sammenlægningsudvalget for den nye kommune godkende ansøgningen på ansøgningsskemaet. Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema skal være Socialministe-riet i hænde senest den 14. februar 2006! Økonomi/personaleforhold: Der er ikke krav om kommunal medfinansiering ved tildeling af tilskud. Love og regler m.v.: Socialministeriets vejledning til pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Bilag: Socialministeriets vejledning til tilskudspulje til mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ansøgning til socialministeriets ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Indstilling: Vejledning og vilkår for tilskud fra puljen om fleksibel hjemmehjælp er udsendt via mail af Socialministeriet den 22. december På grund af den meget korte tidsfrist har det ikke været muligt at udarbejde ansøgning incl. budgetter og milepæle til forelæggelse i sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar Det indstilles derfor, at sammenlægningsudvalget bemyndiger formanden for sammenlægningsudvalget og undervalg økonomi til at godkende ansøgning i underudvalgets møde den 8. februar 2006 således at ansøgningsfristen kan overholdes. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

25 24. januar 2006 i

26 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

27 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. 33 Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller januar

28 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Journalnummer S03 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret af likvide aktiver. Heraf vedrører kr. tillægsbevillinger, som der ikke tidligere er taget bevillingsmæssig stilling til, og som derfor er udtryk for en forringelse af sammenlægningskommunernes samlede økonomiske situation, og samtidig er udtryk for en ny ubalance i forhold til den tilladte realvækst i Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) 24. januar

29 Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at aktiviteterne således ikke kan igangsættes 24. januar

30 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. Journalnummer S05 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Dels anlægsprojekter, hvor der er indgået bindende aftaler i 2005, dels anlægsprojekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har godkendt frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets efterfølgende godkendelse. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse, og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret ved overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006, ligesom det indebærer frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 på kr. Det kan opdeles således: Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er ikke er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. 24. januar

31 Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder: På det skattefinansierede område, bruttoudgifter På den brugerfinansierede område, bruttoudgifter 52,1 mio. kr. 32,6 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at anlægsarbejder således ikke kan igangsættes. 24. januar

32 24. januar 2006 i

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde 20.15 Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 REFERAT Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 16.00 i mødelokale Lunden Halsnæs Rådhus Rådhuspladsen 1 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere