Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Forretningsorden Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Visitation af elever til vidtgående specialundervisning Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Genåbning af budgetterne for Procedure for 2007-budgetlægningen Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp januar

3 1. Forretningsorden. Åbent møde: Journalnummer / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forslag til forretningsorden for Ny Tønder Kommunes Sammenlægnings-udvalg er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende kommuners forretningsordener. Efter Normalstyrelsesvedtægten skal forretningsordenen behandles på to møder. Love og regler m.v.: Efter 16 i Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling fastsætter Sammenlægningsudvalget selv sin forretningsorden. Der henvises i øvrigt til Normalforretningsordenen (Indenrigsministeriets cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969). Bilag: Forretningsorden for Sammenlægningsudvalget. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender forslaget ved førstebehandlingen og oversender det til andenbehandling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 05. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet tidsfristen i pkt. 3 i forretningsordenen ændres således, at fristen sættes til 4 dage. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet ved førstebehandlingen. 24. januar

4 2. Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt. Journalnummer P27 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med eventuel overtagelse af kan boinstitutionen Løgumgårde fra Sønderjyllands Amt, skal der tages stilling til overtagelse af de almene boliger, der planlægges opført i 2006/2007 på boinstitutionens grund. Amtet står som bygherre af de 48 nye boliger, der organisatorisk overgår til at være en almen boligorganisation, hvor driften overlades til et administrations-selskab. Økonomi/personaleforhold: Boligerne opføres efter lov om almene boliger m.v. til en pris for boligdelen på ca kr. og en pris for servicedelen på kr. Boligerne finansieres med 2% beboerindskud, 7% (amts-)kommunal grundkapitalind-skud og 91% kreditforeningslån. Ny Tønder Kommunes andel af grundkapitalindskuddet kan først opgøres pr , idet amtets løbende betalinger til projektet indtil fragår, således at en stor del af byggeomkostningerne og dermed også af grundkapitalindskuddet er betalt inden overtagelsen. Boligerne overtages ud fra samme principper som øvrige amtskommunale institutioner, således at nettoformuen overtages inkl. alle aftaler og lån pr Overtagelsen har ingen personalemæssige konsekvenser, da der alene er tale om en boligafdeling med tilhørende servicearealer, men der skal afsættes styringsmæssige ressourcer til færdiggørelse af projektet i Love og regler m.v.: Der henvises til 185 c i lov om almene boliger m.v. Bilag: Overtagelse af almene boliger fra Sønderjyllands Amt ( ) Indstilling: Det indstilles, at boligerne overtages med den pr. skæringsdagen værende økonomi, og at projektet fuldføres som en almen boligorganisation efter nærmere aftale med Sønderjyllands Amt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Udsat. 24. januar

5 3. Overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst Journalnummer A21 / HH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Indstilling i forbindelse med overtagelse af revalideringsinstitutionen Reva Landlyst. Det er en af de institutioner, der i h.t Delingsaftalen skal overgå til de nye kommuner. Reva Landlyst er en selvejende institution. Økonomi/personaleforhold: Indgår ikke i aktiv-passivopgørelse i Delingsaftalen, da institutionen er selvejende. Love og regler m.v.: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 79. Vurdering: Det vurderes som den bedste løsning, at lade Reva Landlyst fortsætte som en selvejende institution. Indstilling: Det indstilles, at overtagelsen tages til efterretning, at det godkendes, at Reva Landlyst fortsætter som selvejende institution, og at der på dette grundlag arbejdes videre med såvel organisatorisk som praktisk indretning med virkning fra 1. januar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

6 4. Visitation af elever til vidtgående specialundervisning 2006 Journalnummer Ø54 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Siden takstbeløbet for vidtgående specialundervisning (også kaldet 20.2-undervisning eller amtskommunalundervisning) blev indført som afregning mellem amter og kommuner i 2000, er der indenfor de enkelte kommuner arbejdet på at oprette specialklassetilbud, så kommunerne selv kan undervise flere af de elever, som ellers tidligere blev visiteret til undervisning i amtets skoler. På denne baggrund er der i Ny Tønder Kommune oprettet specialklasser ved enkelte af folkeskolerne. Efter 4 5 års virke er der i dag flere steder små enheder, som det vil være nyttigt at udbygge ved, at de seks kommuner udnytter hinandens specialklassetilbud og visiterer til dem, allerede før kommunesammenlægningen. En sådan udbygning vil være helt i tråd med hensigten i indførelsen af takstbeløbet og nedlæggelsen af amterne, idet begge initiativer bl.a. har til hensigt at kommunerne selv skal overtage for den vidtgående specialundervisning. Det skal i denne forbindelse nævnes, at det ikke forventes, at Ny Tønder Kommune vil hjemtage allerede visiterede elever fra eksempelvis Fjordskolen og Skolen ved Stadion, og også fortsat forventer at kunne købe sig til undervisning udenfor kommunen i de sværeste og tungeste sager. Til det kommende skoleår ( ) er psykologerne bekendt med 4 nye elever, der skal visiteres til vidtgående specialundervisning. Forvaltningen vil på den ovenfor beskrevne baggrund og med udgangspunkt i de 15 elevers behov foreslå, at eleverne så vidt muligt visiteres til specialundervisning indenfor kommunerne af Ny Tønder. Af de 15 elever visiteres 4 elever til amtskommunale foranstaltninger. Resten kan benytte eksisterende specialklassetilbud. På sigt er det hensigten at oprette heldagsskoletilbud. Dermed tages hul på harmoniseringen på dette område pr. 1. august 2006 og ikke 1. januar Økonomi/personaleforhold: Det foreslås at kommunerne indbyrdes afregner med et beløb svarende til takstbeløbet for skoleåret , dvs kr. Dog således at det bliver den kommune, hvor skolen er beliggende, der betaler og koordinerer skolekørslen. Såfremt der bliver tale om fritidsforanstaltninger før eller efter skoletid, må betaling herfor aftales i det enkelte tilfælde. 24. januar

7 Der kan blive tale om midler til tilpasning af eksisterende lokaler. Dette arbejde er ikke færdigt. Love og regler m.v.: Folkeskoleloven. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med Sammenlægningsudvalgets stillingtagen allerede i januar, idet evt. visitering til amtskommunale skoler skal ske primo februar, for at eleverne kan starte 1. august. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der aftales en mellemkommunal betaling for vidtgående specialundervisning incl. kørsel for på kr. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Udvalget videresender indstillingen med anbefaling. Samtidig gør Børn- og Skoleudvalget opmærksom på, at bindende aftaler mellem de 4 nye kommuner i Sønderjyllands Amt ikke må hindre udbygningen af specialpædagogiske foranstaltninger for de 7 18 årige i skoleregi i Ny Tønder Kommune. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Børne- og Skoleforvaltningens indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleforvaltningen. 24. januar

8 5. Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark skal nedsætte eet eller to regionale vækstfora 1. april Baggrunden er, at Regionsrådet skal varetage den regionale erhvervsudvikling ved brug af vækstfora. Vækstfora har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, samt at indstille til Regionsrådet, om anvendelse af regionale udviklings-midler til erhvervsfremmeformål og til staten i forhold til anvendelse af EU s strukturfondsmidler. Regionsrådet træffer beslutning om antal vækstfora og deres geografiske afgrænsning efter høring af regionens kommuner og erhvervsorganisationer. Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark anbefaler, at der etableres eet vækstforum, som dækker hele Region Syddanmark. Det er forberedelsesudval-gets vurdering, at eet vækstforum bedst vil sikre en sammenhængende og slagkraftig regional erhvervsudviklingsindsats. Desuden vil man med eet vækstforum for hele regionen imødegå risikoen for, at der opstår uhensigtsmæssig konkurrence inden for regionen. Vækstforum har endvidere mulighed for at nedsætte rådgivende underudvalg indenfor særlige temaer. Forberedelsesudvalget anmoder om Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til Forberedelsesudvalgets anbefaling om, at der etableres eet vækstforum i Regi-on Syddanmark. Økonomi/personaleforhold: Ingen. Love og regler m.v.: Lov om erhvervsfremme Bilag: Høring om etablering af vækstforum for Region Syddanmark. ( ) 24. januar

9 Indstilling: Til drøftelse Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det indstilles, at der alene etableres eet vækstforum i Region Syddanmark. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

10 6. Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Journalnummer A04 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Esbjerg og Varde kommuner har rettet henvendelse til Ny Tønder Kommune med henblik på etablering af et samarbejde i form af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat som supplement til de lokale kommunale erhvervskontorer. Det fælleskommunale erhvervspolitiske sekretariat søges etableret i samar-bejde mellem følgende kommuner: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder Kommuner. Det erhvervspolitiske sekretariat skal fokusere på de opgaver, som bedst løses i fællesskab, herunder: Kontraktholder, administrator og koordinator af erhvervsservicearbejdet. Hjemmebase for det internationale kontors aktiviteter. Forberedelse af sager og ansøgninger til Vækstfora. Sikring af kompetenceklynger og brobygning mellem videnscentre og erhvervsliv Udvikling af nye, fælles erhvervspolitiske og turismemæssige tiltag. Det erhvervspolitiske sekretariat skal placeres i Forsknings- og Udviklings-parken Vest og vil som udgangspunkt blive bemandet med de nuværende medarbejdere i EU Vest (et eksisterende samarbejde mellem 12 kommuner og Ribe Amt). Økonomi/personaleforhold: Udgiften til det erhvervspolitiske sekretariat for Ny Tønder Kommune afhæn-ger af antallet af medlemmer i samarbejdet. I vedlagte notat er der beregnet økonomi på 2 mulige konstellationer: Medlemsbidraget vil ved deltagelse af alle kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 4 kr. pr. indbygger. Medlemsbidraget vil ved deltagelse af Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder Kommuner kunne sikres via et grundkontingent på kr. samt 6 kr. pr. indbygger. Bilag: Vagn Therkel Pedersen.doc ( ) Erhvervspolitisk sekretriat for vest.doc ( ) Etablering af fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat.doc ( ) 24. januar

11 Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune bemyndiger formanden for Sammenlægningsudvalget til at videreføre forhandlingerne omkring etablering af et fælleskommunalt erhvervspolitisk sekretariat. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Indstillingen anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, således at Sammenlægningsudvalget bemyndigede formanden som foreslået. 24. januar

12 7. Udpegning af repræsentanter til nyt udviklingsfora. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: På købstadsborgmestermødet den 20. september 2005 blev det besluttet, at sætte fokus på de opgaver de fire nye storkommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kunne løse i et samarbejde indenfor udviklingen af Sønderjylland. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med erhvervsudviklingen gennem de senere år er der enighed om, at den enkelte kommune er udgangspunktet for erhvervsudviklingsaktiviteterne i samarbejde med det lokale arbejdsmarked og de lokale erhvervsorganisationer. Som supplement til den enkelte kommunes indsats etableres der et kompetent forum, der samler og koordinerer innovationstiltag i landsdelen. Det er områ-der, hvor man har fælles interesser, f.eks. tilvejebringelse af videregående uddannelser, tiltrækning af arbejdskraft, prioritering og udnyttelse af det grænseoverskridende samarbejde, internationalisering og EU samt samarbejdet med Region Syddanmark. Foraet sammensættes af to politikere fra hver af de fire Sammenlægnings-udvalg. Endvidere tilknyttes 8 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet samt uddannelsesinstitutioner. Der vil i foraet være fire årlige møder det første planlægges afholdt i februar Foraet vil på skift blive sekretariatsbetjent af de kommunale erhvervsudviklingsafdelinger. I 2006 vil det være hensigtsmæssigt at foraet prioriterer udarbejdelsen af fælles målsætninger og strategier for de kommende år. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget i Ny Tønder Kommune udpeger to repræsentanter fra Sammenlægningsudvalget til foraet. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006: Det indstilles, at Vagn Therkel Pedersen og Peter Christensen udpeges som Ny Tønder Kommunes repræsentanter. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

13 8. Forslag til 2006-budget for Sammenlægningsudvalget Journalnummer Ø02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget skal selv vedtage sit budget for Sammenlægnings-udvalgets funktionsperiode (1. januar 31. december 2006). Budgettet skal ikke som normalt undergå en anden behandling og der skal heller ikke budgetteres i overslagsårene. Budgetforslaget skal senest være udarbejdet den 1. februar 2006 og være vedtaget senest den 1. marts Udkast til 2006-budget blev forelagt Sammenlægningsudvalget den 5. januar 2006, og det blev besluttet at oversende budgetforslaget til drøftelse i underudvalg: Økonomi. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslaget udviser en forventet samlet udgift på kr., der fordeles mellem de 6 involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 27. Bilag: Forslag til budget for Sammenlægsningsudvalget 2006 ( ) DokAjour v1-Sammenlægningsudvalg - budget 2006.XLS ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler forslaget med henblik på vedtagelse senest den 1. marts Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Budgettet for 2006 tilrettes på baggrund af faldne bemærkninger, og fremsendes med anbefaling til Sammenlægningsudvalget, som et rammebudget for underudvalg: Økonomi. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

14 9. Genåbning af budgetterne for Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Finansministeren har konstateret, at kommunernes vedtagne budgetter for 2006 udviser større realvækst i serviceudgifterne end forudsat i økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL. Realvæksten ligger således godt 2 mia. kr. over aftaleniveauet. På den baggrund har Finansministeren opfordret kommunerne til at genåbne budgetterne for 2006 med henblik på reduktion i serviceudgifterne. Samtidig har Finansministeren fået Folketingets bemyndigelse til at gennemføre bloktilskudsreduktioner for de kommuner, der ikke efterkommer opfordringen. Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 5. januar 2006, at budgetterne for 2006 skal genåbnes, og jf. tids- og handleplan (eftersendes) for genåbningen, skal de 6 kommuner den 18. januar 2006 fremkomme med forslag til, hvordan realvækstoverskridelsen på 7.1 mio. kr. på de samlede driftsbudgetter for de 6 kommuner kan elimineres. Arbejdet med revurderingen af 2006-budgetterne i relation til realvækststigningen skal være afsluttet senest den 15. februar Forslag fra de 6 kommuner vil blive udleveret på mødet. Bilag: Genåbning af de kommunale budgetter/bre fra Nr. Rangstrup kommune ( ) Genåbning af budget, notat fra Bredebro Kommune ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Forslag til budgetkorrektioner vedr budgetterne blev omdelt på mødet, tillige med brev af fra Nørre-Rangstrup Kommune. Det indstilles, at de foreslåede driftsbesparelser på 7,1 mio kr. i 2006 anbefales, og at anlægsbudgetterne for de 6 kommuner genvurderes på næste møde, på baggrund af indhentede oplysninger om prioriteringer fra de enkelte kommuner og underudvalgene. I arbejdet skal indgå en vurdering af, hvilke anlægsudgifter i 2006 der frigivningsmæssigt kan udsættes til 2.halvår januar

15 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet, idet 30 medlemmer stemte for. Niels Malling (F) stemte hverken for eller imod. 24. januar

16 10. Procedure for 2007-budgetlægningen. Journalnummer S02 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Budgetlægningen for 2007 og overslagsårene skal igangsættes. Der er udarbejdet forslag til tids- og handleplan for budgetlægningen. Tids- og handleplanen eftersendes. Love og regler m.v.: Lov om kommunernes styrelse Bilag: Procedure for 2007-budgetlægningen ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) Udkast til tidsplan for budgetlægningen i 2006 for budget 2007 ( ) Tidsplan for budgetlægningen ( ) DokAjour v1-Tidsplan for budgetlægning 2007 i NY Tønder Kommune.DOC ( ) DokAjour v1-Tidsplan med justeret kalender for sammenlægningsudvalg.doc ( ) DokAjour v2-Notat omkring budgetlægning DOC ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Tids- og handleplanen for 2007-budgetlægningen (bilag 3) anbefales godkendt, med den tilføjelse, at Sammenlægningsudvalgets tværgående prioriterings-seminar udvides til 2 dage, nemlig den 31. august og 1. september Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

17 11. Opfølgning på de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Journalnummer A26 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget drøftede på mødet den 5. januar 2006 proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen. Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægningsudvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen, i de 6 kommuner. På baggrund af de 6 kommuners indberetning pr. 10. januar 2006 er der oprettet skemaer til rapportering overfor Sammenlægningsudvalget. Skemamaterialet vedlægges. Der anmodes om underudvalg: Økonomi`s drøftelse af skemamaterialet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse nr. 0, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Bilag: DokAjour v1-Budget 2006, Ny Tønder Kommune.TIF ( ) Indstilling: Til drøftelse. Økonomiudvalgets beslutning den 19. januar 2006 Det forelagte skemamateriale anbefales som princip som det månedlige rapporteringsgrundlag overfor underudvalg: Økonomi og Sammenlægnings-udvalget. Den samlede likviditetsoversigt pr blev taget til efterretning. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

18 12. Godkendelse af kommissorium for arbejdet med en sammenhængende børnepolitik Journalnummer P22 / BAS SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. januar 2006 træder Anbringelsesreformen i kraft. Dermed kommer der en servicelov med et nyt kapitel vedrørende børn og unge. Reformen indeholder mange lovændringer, regler om sagsbehandling, retssikkerhed og klageregler samt øget statslig kontrol. En af lovændringerne er, at kommunerne skal udarbejde en børnepolitik, der skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge (Lov om social service 4 stk. 2). Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres senest ved udgangen af Dertil kommer starten på Ny Tønder Kommune fra den 1. januar Dette giver anledning til udarbejdelse af politikker på såvel dagtilbudsområdet som skoleområdet samt revision af fællespolitikken for 5 af de gamle kommuner på SSP/ungdomsskoleområdet. Desuden er der behov for politikker på en række områder, hvor kun enkelte eller ingen af de 6 kommuner i dag har udarbejdet politikker. På grund af kommunesammenlægningen er det altså nærliggende, at man udarbejder den sammenhængende børnepolitik således at den fra vedtagelsestidspunktet er gældende for alle 6 kommuner i Ny Tønder. Formålet med udarbejdelse af én politik på børn og skoleområdet er blandt andet, at Der arbejdes på et fælles værdigrundlag. Det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige fagpersoner og grupper fremmes. Der indenfor alle områder udvikles kulturer, der professionelt og systematisk evaluerer deres arbejde og virkningen heraf. Alle børn og unge stilles udfordrende og relevante krav i forhold til egen udvikling og læring. Flere unge fremover motiveres til at tage en uddannelse. Foruden den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen fastlægge nogle standarder for sagsbehandlingen på området. Det vil sige formuleringer i forlængelse af børnepolitikken, som beskriver, hvordan kommunen vil sikre, at børnepolitikken bliver ført ud i livet. Standarderne for sagsbehandlingen skal ligeledes vedtages og offentliggøres senest ved udgangen af Økonomi/personaleforhold: Ingen bemærkninger Love og regler m.v.: Lov om social service 4 stk januar

19 Miljøforhold: Ingen bemærkninger Bilag: Kommissorium ( ) Procedure og tidsplan for arbejdet med børnepolitikken ( ) Bekendtgørelse nr af den 14. december 2005 om standarder for sagsbehandlingen i sager om særlig støtte til børn og unge ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at forslag til kommissorium drøftes og, at det videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 11. januar 2006 Indstillingen videresendes med anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

20 13. Fremtidig dimensionering af redningsberedskabet. Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den fælleskommunale beredskabsforvaltning i Tønder, har i tæt samarbejde med beredskabscheferne i hhv. Skærbæk og Nørre-Rangstrup kommuner, udarbejdet forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune. Forslaget vedlægges. Forslaget har følgende overskrifter: Forslaget har været præsenteret: Kap. 1. Indledning Kap. 2. Risikoanalyse Kap. 3. Oplæg til serviceniveau. Kap. 4. Handlingsplan og implementering af serviceniveau. på møde den 20. december 2005 i Ny Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, hvor samtlige brandværn, Falck og Beredskabsforbundet var repræsenteret, på informationsmøde for beredskabskommissionsmedlemmer den 5. januar 2006, og på informationsmøde den 5. januar 2006 på Tønder Brandstation Ved høringsfristens udløb er der indkommet 6 svar: Højer Frivillige Brandværn ingen bemærkninger Løgumkloster Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Visby Frivillige Brandværn ingen bemærkninger. Falck Toftlund - Vedlagt som bilag Bredebro Frivillige Brandværn vedlagt som bilag Agerskov Frivillige Brandværn vedlagt som bilag. Ovennævnte høringssvar er tilføjet Beredskabsforvaltningens bemærkninger. Til høringssvaret fra Falck Toftlund var vedlagt skemaer visende brugen af slangetenderen. Disse skemaer er ikke vedlagt indstillingen, da skemaerne ikke efter beredskabschefernes opfattelse, kan anvendes i en vurdering af hvorvidt slangetenderen skal afgå med stationens 1. udrykning. Skemaerne skulle i så fald være opbygget med oplysninger om hvornår i indsatsforløbet slangetenderen har været indsat. Beredskabscheferne bemærker til høringssvarene, at en fastholdelse af slangetenderne i hhv. Toftlund og Agerskov vil medføre en udgift på kr pr. år, samt at 24. januar

21 Løgumkloster Frivillige Brandværns forslag om fastholdelse af det nuværende indsatsledervagtsystem vil medføre en udgift på minimum kr pr. år. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i oplægget til den fremtidige dimensionering: Den anbefalede analyse af behovet for specialkøretøj(er) til naturbrande bør prioriteres højt, og gennemføres snarest (side 21 i oplægget) Den anbefalede analyse af de beredskabsmæssige forhold på Rømø bør udvides til også at omfatte skadestedsledelsens struktur på Rømø (side 21 i oplægget) Høringssvarene har i øvrigt ikke givet anledning til ændringer i oplægget, idet der henvises til beredskabsforvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar. Økonomi/personaleforhold: Ikke beregnet. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse nr. 765 af om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Forslag til plan for det kommunale redningsberedskab og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Bilag: Forslag til risikobaseret dimensionering for Ny Tønder Kommune ( ) Brev fra Løgumkloster frivillige brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Nørre Rangstrup Kommune/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Bredebro Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Høringssvar fra Agerskov Frivillige Brandværn/risikodimensionering ( ) Vurdering: Da oplægget alene omhandler redningsberedskabets forhold efter synes en behandling i beredskabskommissionerne og efterfølgende i de siddende kommunalbestyrelser uhensigtsmæssigt. Der har været rettet forespørgsel til Beredskabsstyrelsen om problemstillingen. Beredskabsstyrelsen har i sit svar bl.a. oplyst, at der er styrelsens opfattelse, at bestemmelserne i Lov om revision af den kommunale inddeling om Sammenlægningsudvalgets opgaver og kompetence kan finde anvendelse, således at den politiske behandling alene foretages af Sammenlægningsudval-get. 24. januar

22 Indstilling: Det indstilles, at oplægget fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med Sammenlægningsudvalgets anbefaling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

23 14. Ansøgning om tilskud fra Socialministeriets tilskudspulje til fleksibel hjemmehjælp. Journalnummer A09 / ja SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forlængelse af aftale om finansloven for 2006 har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afsætte 441,2 mio.kr. i en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Den samlede pulje fordeles med et rammebeløb til hver kommune. For Ny Tønder Kommune udgør dette beløb: Bredebro kr Højer kr Løgumkloster kr Nørre Rangstrup kr Skærbæk kr Tønder kr I alt kr Reduktion som følge af udskillelse af Bevtoft kr I alt efter reduktion kr ============== Ansøger kan være enkeltstående kommuner eller flere kommuner der lægges sammen den 1. januar 2007 og som udarbejder èn fælles ansøgning for I Socialministeriets vejledning henstilles der, at kommende kommunepartnere udarbejder fælles ansøgning. Kommuner, der sammenlægges, kan vælge at gennemføre projekter, der er særligt målrettet dele af den kommende kommunes hjemmehjælpsmodtagere. De samlede puljemidler kan således anvendes på tværs og uafhængigt af de eksisterende kommunegrænser. Der kan søges om puljemidler under følgende temaer: Øget aktivitet. Hjemmehjælpen kan forbedres ved at målrette midler til mere tid hos den enkelte ældre. Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og kontinuiteten i hjemmehjælpen øges. Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og effektiviteten i hjemmehjælpen. 24. januar

24 For at sikre, at kommunernes ansøgninger er i overensstemmelse med ønskerne i de nye kommuner fra 2007, skal sammenlægningsudvalget for den nye kommune godkende ansøgningen på ansøgningsskemaet. Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema skal være Socialministe-riet i hænde senest den 14. februar 2006! Økonomi/personaleforhold: Der er ikke krav om kommunal medfinansiering ved tildeling af tilskud. Love og regler m.v.: Socialministeriets vejledning til pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Bilag: Socialministeriets vejledning til tilskudspulje til mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Tids- og aktivitetsplan for udarbejdelse af ansøgning til socialministeriets ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp ( ) Indstilling: Vejledning og vilkår for tilskud fra puljen om fleksibel hjemmehjælp er udsendt via mail af Socialministeriet den 22. december På grund af den meget korte tidsfrist har det ikke været muligt at udarbejde ansøgning incl. budgetter og milepæle til forelæggelse i sammenlægningsudvalgets møde den 24. januar Det indstilles derfor, at sammenlægningsudvalget bemyndiger formanden for sammenlægningsudvalget og undervalg økonomi til at godkende ansøgning i underudvalgets møde den 8. februar 2006 således at ansøgningsfristen kan overholdes. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Godkendt som indstillet. 24. januar

25 24. januar 2006 i

26 Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar

27 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. 33 Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller januar

28 1. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Journalnummer S03 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om godkendelse af tillægsbevillinger til drift. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret af likvide aktiver. Heraf vedrører kr. tillægsbevillinger, som der ikke tidligere er taget bevillingsmæssig stilling til, og som derfor er udtryk for en forringelse af sammenlægningskommunernes samlede økonomiske situation, og samtidig er udtryk for en ny ubalance i forhold til den tilladte realvækst i Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) 24. januar

29 Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at aktiviteterne således ikke kan igangsættes 24. januar

30 2. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. Journalnummer S05 / SH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/ kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt et antal ansøgninger om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Dels anlægsprojekter, hvor der er indgået bindende aftaler i 2005, dels anlægsprojekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har godkendt frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 under forudsætning af Sammenlægningsudvalgets efterfølgende godkendelse. Der henvises til bilag, dokument nr Sammenlægningsudvalget skal inden 24 dage efter modtagelse af ansøgningerne meddele Udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar inden udløbet af 24-dages fristen, betragtes det som en godkendelse, og kommunernes kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den samlede økonomiske konsekvens af ansøgningerne, som angivet på dokument , er et kasseforbrug på kr., som forudsættes finansieret ved overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006, ligesom det indebærer frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 på kr. Det kan opdeles således: Projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, og hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. Projekter, hvor der ikke er indgået bindende aftaler, men hvor kommunerne har frigivet rådighedsbeløb i 2005 eller Det samlede resultat viser, at hvis der gives tilsagn til gennemførelse af projekter, hvor der er ikke er indgået bindende aftaler, skal der gives tilsagn om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr. og samtidig gives der tilsagn til frigivelse af rådighedsbeløb i 2006 for kr. 24. januar

31 Kommunernes samlede investeringsoversigter for 2006 indeholder: På det skattefinansierede område, bruttoudgifter På den brugerfinansierede område, bruttoudgifter 52,1 mio. kr. 32,6 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse, om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte kommunalbestyrelsers økonomisk dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb. ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget behandler ansøgningerne med henblik på at træffe beslutning, som skal meddeles kommunerne senest den 7. februar Sammenlægningsudvalgets beslutning den 24. januar 2006 Punktet blev udsat med bemærkning om, at anlægsarbejder således ikke kan igangsættes. 24. januar

32 24. januar 2006 i

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vejledning til. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Vejledning til. Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Vejledning til Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Indledning I forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der opnået enighed om at afsætte midler

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 02. maj 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 02. maj 2006 Mødelokale: Mødet afholdes i Kolding i forbindelse med deltagelse i KL s konference på Teknik- og Miljøområdet den 2. og den 3. maj 2006 Starttidspunkt for møde

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 01. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde 20.15 Fraværende: Kim P. Ringbæk med anmeldt forfald. Povl R. Thude

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere