Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S"

Transkript

1 Brøndby IF Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S 26. regnskabsår CVR nr

2 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport regnskabsår Cvr.nr

3

4 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning...1 Revisionspåtegning...2 Selskabsoplysninger...3 Hovedtal og nøgletal Beretning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse...21 Balance 31. december Pengestrømsopgørelse...24 Noter Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber...31

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby den 5. marts 2004 Direktion: Per Bjerregaard adm. direktør Brøndby den 5. marts 2004 Bestyrelse: Torben Røsler Finn Andersen Per Bjerregaard formand Frank Mortensen Ole Paustian Carsten Sørensen Benny Winther 1

6 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vi har revideret årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 5. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Scharling Per Lund Jan Chr.Nielsen Jan Molin statsaut.revisor statsaut.revisor statsaut.revisor statsaut.revisor 2

7 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby CVR. nr tlf fax Datterselskab Sakamoto Media A/S Brøndby Stadion Brøndby tlf fax Associeret virksomhed Evolver ApS Fruebjergvej København Ø Bestyrelse Adm. direktør Torben Røsler (Formand) Direktør Finn Andersen Adm. direktør Per Bjerregaard Adm. direktør Frank Mortensen Adm. direktør Ole Paustian Overlærer Carsten Sørensen Adm. direktør Benny Winther Direktion Per Bjerregaard (Administrerende direktør) Revision KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Fredag den 26. Marts 2004 kl på adressen: Brøndby Stadion, Vilfort Loungen Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby. 3

8 Hovedtal og nøgletal for koncernen tkr Indtægter i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Transfer Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Ordinært resultat Skat Årets resultat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer Andre omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Gennemsnitligt antal ansatte Investering i materielle anlægsaktiver

9 Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr Overskudsgrad 35,5% 0,01% -10,9% -22,0% 12,0% Afkastsgrad 1 19,8% 0,0% -2,2% -4,9% 3,3% Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS) 8,8 0,1-5,1-7,0 1,2 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr., ultimo Børskurs pr. aktie à 20 kr., ultimo ,8 Egenkapital andel 78,6% 51,1% 49,3% 50,9% 53,5% Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Beregning af nøgletal: Overskudsgrad Afkastningsgrad 1 Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi ultimo Egenkapitalandel Resultat før finansielle poster x 100 Indtægter i alt inkl. transfer Resultat før finansielle poster x 100 Gns. operative aktiver Resultat efter skat Gns. antal aktier Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Egenkapital, ultimo Antal aktier ultimo Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 5

10 Beretning Kort fortalt Året 2003 blev, som ventet, et økonomisk vendepunkt for selskabet. Udbygningen af Brøndby Stadion førte til to økonomisk meget vanskelige år i 2001 og 2002, men i 2003 var der budgetteret med et 0-resultat. Gode sportslige resultater såvel i den hjemlige turnering som i Europa Cuppen har imidlertid betydet en væsentlig forbedring af det økonomiske resultat således, at der kan fremvises et positivt resultat på 6,5 mio. kr. før skat, hvilket er ca. 1,5 mio. kr. bedre end forventningen til årets resultat pr. 3. november I den forbindelse skal det understreges, at selskabet fortsat har valgt ikke at lade den verserende sag mellem Brøndby IF og VfL Wolfsburg have indflydelse på årets resultat. Brøndby IF forventer dog fortsat at få medhold af FIFA vedrørende selskabets krav på transferbetaling fra VfL Wolfsburg for fodboldspilleren Peter Madsen, men sagen forventes ikke afklaret før i løbet af foråret De sportslige resultater var flotte med sejr i DBU s landspokalturnering, sølvmedaljer i SAS Ligaen og sejre i hele 3 runder i Europa Cuppen, og sidst men ikke mindst kan det konstateres, at trænerduoen Michael Laudrup og John Faxe Jensen har gennemført en særdeles positiv udvikling af såvel holdets spillestil som af de enkelte spillere. På en række vigtige driftsenheder er koncernen inde i en særdeles positiv udvikling: Det gennemsnitlige tilskuertal til forårets hjemmekampe i SAS Ligaen blev på i 2003 mod i 2002 og i De tilsvarende tal for efteråret 2003 blev på mod i 2002 og i Det samlede tilskuertal til 18 SAS ligakampe, 3 Europa Cup kampe og 2 DONG Cup kamp var på på Brøndby Stadion i gennemsnit tilskuere pr. kamp. Entre og TV indtægter steg igen ligesom året før. I år med 53,3 % fra 23,6 mio. kr. i 2002 til 36,2 mio. kr. i Sponsor- og reklameindtægterne viste en fortsat stigning, i år på 4,7% fra 38,8 mio. kr. i 2002 til 40,7 mio. kr. i Andre indtægter, der primært omfatter indtægter fra Brøndby Stadion og GildhøjCentret steg med 30,2 % fra 27,7 mio. kr. i 2002 til 36,1 mio. kr. i De samlede omkostninger steg med 1,5 % fra 99,8 mio. kr. i 2002 til 101,3 mio. kr. i Resultatet før transfers og finansielle poster er på 12,7 mio. kr. mod 9,0 mio. kr. i Årets resultat efter skat bliver på 4,6 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. i Udviklingen i selskabets indtægter er fortsat meget positive og det er i 2003 lykkedes at begrænse stigningen i omkostningerne, således at den er på niveau med inflationen. Selskabet har i 2003 nået de sponsor- og reklameindtægter, der var budgetteret med i Opfattelsen af, at forsinkelsen af ombygningen af Brøndby Stadion ville komme til at betyde en tidsforskydning på sponsorindtægterne på et regnskabsår er således bekræftet. Det er bestyrelsens forventning, at året 2004 vil give et overskud i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. og at transferindtægter vil svare til transferudgifter. Selskabets uafhængighed af transferposter vil derfor, som forventet, kunne opnås i regnskabsåret Det skal dog tilføjes, at der ikke er budgetteret med store indtægter for internationale kampe. Eksempelvis kan nævnes, at deltagelse i UEFA s Champions League vil medføre en ekstra indtægt af størrelsesordenen mio. kr.. De sportslige resultater Ved forårets start var vi 9 points efter FCK inden de sidste 15 spillerunder. Ganske som året før dog med modsatte roller - så satte førerholdet langsomt forspringet over styr, og da de to hold mødtes i næstsidste runde på Brøndby Stadion var Brøndby IF på 1. pladsen. Den ordinære spilletid var overstået, stillingen var 0-0, men i dommerens 3. tillægsminut scorede FCK til 1-0. Dermed var det danske mesterskab reelt afgjort. Vor sidste kamp var i praksis uden betydning, idet FCK kunne spille mesterskabet hjem med en sejr. Men denne skuffelse til trods, så blev foråret 2003 alligevel en flot halvsæson for os. Holdet spillede bedre og bedre, hvilket forårets point høst da også dokumenterede. Det var ikke helt nok, men spillemæssigt var forårets SAS Ligakampe en stor succes. Michael Laudrups spillestil slog for alvor igennem og det talstærke Brøndby publikum blev kamp efter kamp vidne til fremragende fodboldspil fra Brøndby IF s side. 6

11 Slutstillingen i SAS Ligaen 2002/2003 Kampe V U T Mål Points 1. FC København Brøndby IF Farum (FCN) OB Esbjerg fb AaB FC Midtjylland Viborg FF AB AGF Silkeborg Køge I DBU s Pokalturnering bød allerede kvartfinalen på en spændende kamp mod FCK. På et feststemt Brøndby Stadion sikrede Peter Foldgast med sit mål til 1-0, at Brøndby IF var klar til semifinalen, hvor AaB ventede. Efter 2 jævnbyrdige kampe blev det en kendsgerning, at Brøndby IF var i Pokalfinalen, hvor modstanderen var FC Midtjylland. I strålende forårsvejr serverede de to hold en fremragende kamp for de tilskuere. Brøndby-spillerne havde det spillemæssige overtag, men det blev ikke til de helt store målchancer. Kaspar Dalgas, der efter kampen blev kåret til finalens fighter fik dog åbnet scoringen, hvilket reelt afgjorde kampen. Slutresultatet blev 3-0. De øvrige mål blev scoret af Ruben Bagger og Mads Jørgensen. For 4. gang stod Brøndby IF som vinder af DBU s Landspokalturnering. Konklusionen på den hjemlige fodboldsæson for Brøndby IF rent resultatmæssigt blev således overordentlig flot med 2 sæt medaljer: Sølv i SAS Ligaen og guld i DBU s Landspokalturnering Dong Cup. Dermed kom den samlede medaljehøst op på 24 medaljesæt på 19 år. De 18 medaljesæt er hentet i Ligaen (9 guld, 7 sølv og 2 bronze) og 6 i Cupturneringen (4 guld og 2 sølv). Denne medaljehøst i så kort en periode er naturligvis fortsat enestående og suverænt i dansk fodbold. 7

12 I sommer pausen blev spillertruppen suppleret med to erfarne og dygtige spillere: Målmand Karim Zaza, der har fået hele sin fodboldopvækst i Brøndby IF s ungdomsafdeling vendte tilbage fra OB og den svenske landsholdsspiller Andreas Jakobsson blev hentet tilbage til Skandinavien fra en karriere i tysk fodbold hos Hansa Rostock. Med 2. pladsen i SAS Ligaen fulgte retten til at deltage i Europa Cuppen. De danske hold indtræder allerede i kvalifikationsrunden. Lodtrækningen gav Dynamo Minsk fra Hviderusland som modstander. Værst tænkelige mulighed på dette tidlige tidspunkt i turneringen. Det skulle senere vise sig, at blive normen for de efterfølgende lodtrækninger. Det viste sig dog allerede i den første kamp, at Brøndby-spillerne var deres hviderussiske modstandere overlegne. Den første kamp på Brøndby Stadion endte 2-0. Et acceptabelt udgangspunkt for returkampen i Minsk. Denne kamp blev vundet så sikkert som 3-0 efter en overbevisende kontrolleret indsats. Næste lodtrækning gav igen værst mulige modstander Viktoria Zizkov fra Prag. Vi vidste, at det aldrig tidligere var lykkedes noget dansk klubhold, at ekspedere et tjekkisk hold ud af Europa Cup turneringen. Tjekkerne viste sig da også at være et velorganiseret hold, der desuden var fysisk stærke. Hjemmekampen blev vundet beskedent 1-0, og det var med lidt bange anelser, at vi tog til Prag til returkampen. Denne kamp blev igen spillet klogt og kontrollerende af Brøndby-spillerne. Det var en kamp uden mange chancer, men kort før tid scorede Kim Daugaard på hovedstød det mål, der endegyldigt sendte os videre til 2. runde i UEFA Cup turneringen. Endnu en lodtrækning i UEFA og endnu en gang, den sportsligt værst mulige modstander: FC Schalke 04 fra Tyskland. Et meget stærkt mandskab spækket med landsholdsspillere bl.a. de to danske Ebbe Sand og Christian Poulsen. Desuden hjemmebane på et af Tysklands største stadions med et talstærkt og fanatisk hjemmepublikum. Arena auf Schalke var fuldt besat til den første kamp i Gelsenkirchen. De billetter vi havde fået tildelt til vore tilhængere var besat med brøndbytilskuere, der ydede en fremragende support til de blå gule på banen. Kampen var jævnbyrdig i første halvleg, hvor det lykkedes os at komme foran på et langskudsmål af Andreas Jakobsson. Efter pausen blev vi sat under pres af hjemmeholdet, der fik udlignet vores føring og også bragte sig foran 2-1, der blev kampens slutresultat. Til returkampen i Brøndby 14 dage senere var Brøndby Stadion for første gang monteret med alle sæder. Det betød, at der var plads til tilskuere. Alle billetter var solgt. En fantastisk stemning og en fantastisk spændende fodboldkamp. Andreas Jakobsson bragte os foran. Schalke fik udlignet, men i 2. halvleg scorede Mattias Jonson efter at Dan Anton Johansen havde haft et langskudforsøg, der smældede mod overliggeren. Denne stilling holdt kampen ud. Dermed var holdene lige. Hvert hold en sejr, hvert hold 3 scorede mål og begge med lige mange udebanemål. Det betød omkamp. Den endte 0-0. Dermed var der lagt op til et drama uden lige: Straffesparkskonkurrence. Her viste Brøndby-spillerne sig bedst. Karim Zaza var blændende og klarede 2 straffespark, hvorimod Brøndby-spillerne: Dan Anton Johansen, Thomas Kahlenberg og Peter Foldgast, scorede. Jublen på banen som uden for banen ville ingen ende tage. Brøndby IF havde endnu en gang repræsenteret dansk klubfodbold på værdigste vis. Slået et internationalt anerkendt tysk mandskab og som eneste danske klub spillet sig frem til det fine selskab UEFA Cuppens 3.runde. Endnu en lodtrækning i UEFA og endnu en gang, den sportsligt værst tænkelige modstander: FC Barcelona. Billetterne blev revet væk på nogle få timer. Forventningerne store og kampenes afvikling ja, det må vente til næste årsberetning. Men givet er det, at det er en ekstrem vanskelig modstander vi er blevet matchet mod. FC Barcelona er et af de absolutte top mandskaber i europæisk fodbold med et budget, der er ca. 10 gange større end vores. Sideløbende med den internationale succes spillede vi os i spidsen af SAS Ligaen. Ved vinterpausen er der afviklet 20 spillerunder og stillingen er den, at Brøndby IF fører foran Esbjerg og FCK Stillingen i toppen af SAS ligaen ved vinterpausen: Kampe V U T Mål Points 1. Brøndby IF Esbjerg fb FC København OB AaB FC Midtjylland AGF Viborg FF Herfølge BK FC Nordsjælland Frem AB

13 Der er endnu ikke afviklet kampe i sæsonens Dong Cup (DBU s Landspokalturnering). Vores første kamp er 1/8- dels finalen på udebane mod FREM. Ikke nogen ønskemodstander, men en kamp, der skal vindes såfremt Dong Cuppen skal genvindes. Der er således lagt op til et meget spændende forår for Brøndby IF, såvel på de hjemlige arenaer som internationalt. Der arbejdes stadigt ihærdigt og målrettet med talentarbejdet i Brøndby IF. Under ledelse af Kim Vilfort og Tom Køhlert arbejdes der på, at udvikle vore egne spillere og derved gøre dem klar til de store opgaver i A-truppen. De sidste par års store produktion af meget store talenter har med al tydelighed understreget, at det er kvalitetsarbejde, der udføres med de unge talenter i Brøndby IF. Det er i den forbindelse ligeledes meget vigtigt, at Michael Laudrup og John Faxe Jensen fortsætter udviklingen af de unge talenter også efter, at de er indlemmet i A-truppen. I de knapt 2 år under Michael Laudrups ledelse har følgende 18-årige talentspillere fundet vej til A-truppen: Niki Zimling, Dennis Cagara, Kasper Lorentzen, Johan Absalonsen og de tre førstnævnte har allerede haft deres debut i SAS Ligaen. Strategien med at tilbyde de unge fodboldtalenter de bedste sportslige udfordringer er fortsat med succes i det forløbne år. Det betyder, at ynglingespillere rykkes op som seniorer og juniorer som ynglinge såfremt talentafdelingen finder det bedst for spillernes personlige udvikling som fodboldspillere. Derved udsættes spillerne for dels en hårdere matchning i den daglige træning, men også i turneringskampene bliver udfordringerne for spillerne større. På kort sigt er såvel 1. ynglingehold som 1. juniorhold handicappet resultatmæssigt af, at de bedste spillere rykkes op før tiden, men alligevel holder holdene sig fint i toppen af de respektive Elitedivisioner. I den forløbne sæson vandt juniorerne således bronzemedaljer. Det meget unge Danmarksseriehold har spillet en række fremragende kampe i efteråret 2003 og er på en suveræn 1. plads i Danmarksserien. Desværre tillader DBU endnu ikke at holdet kan rykke op i 2. division. Den dag det vedtages vil talentarbejdet i en klub som Brøndby IF yderligere kunne intensiveres til gavn for dansk fodbold. Det er forsat vore forventninger, at en række nye unge Brøndby-spillere af egen avl vil presse på til 1. holdet i de nærmeste år. Det er sportsligt, men sandelig også af økonomiske årsager særdeles, vigtigt for selskabet. Det er alt andet lige billigere at producere egne dygtige fodboldspillere end at skulle købe færdigt uddannede spillere i andre klubber. Dertil kommer, at det for fodboldfolk er selve sjælen i arbejdet i en fodboldklub, at bidrage til at uddanne dygtige fodboldspillere. Den overordnede strategi, med at investere i ældre spillere og samtidig intensivere udviklingen af egne talenter ser således fortsat ud til at holde stik. Kasper Lorentzen 9

14 Spillertruppen pr. 1. marts 2004 Alder Kampe/mål for Landskampe Brøndby IF A U Målmænd: Karim Zaza 29 25/0 2 0 Casper Ankergren 24 23/0 0 3 Forsvarsspillere: Per Nielsen / Dan Anton Johansen / Aurelijus Skarbalius /2 50* 0 Allan Olesen 21 59/ Andreas Jakobsson 31 26/5 30** 3** Asbjørn Sennels 25 0/ Thomas Hansen 21 2/ Midtbanespillere: Morten Wieghorst 33 66/ Martin Retov 23 50/5 0 3 Kim Daugaard / Thomas Kahlenberg 20 67/ Niki Zimling 18 17/ Kasper Lorentzen 18 3/ Angribere: Kaspar Dalgas 27 56/9 0 1 Mattias Jonson /53 36** 15** Ruben Bagger / Peter Foldgast 24 57/ Mads Junker (1) 22 12/0 0 6 Jonas Kamper 20 51/ Karsten Johansen 22 20/3 0 0 Ronnie Bendtsen (2) 19 0/ Johan Absalonsen 18 0/ Søren Larsen (3) 22 1/ * På Litauens landshold ** På Sveriges landshold (1) Udlejet til Ølstykke Boldklub (2) Udlejet til Køge Boldklub (3) Udlejet til Boldklubben FREM Der er i 2003 sket en ret stor udskiftning i spillertruppen. Dels strategiske tilkøb dels oprykning af egne spillere. Følgende har forladt truppen: Jon Roi Jacobsen har ikke fået forlænget sin lejekontrakt Peter Degn er solgt til Silkeborg IF Peter Madsen er solgt til VfL Bochum i Tyskland Dennis Cagara spiller nu i Hertha Berlin Anders Rasmussen har fået ophævet sin kontrakt pr. 28. februar 2004 Følgende er nye i truppen: Thomas Hansen, Kasper Lorentzen og Johan Absalonsen er kommet fra vor egen U trup. Karim Zaza er kommet fra OB Andreas Jakobsson er kommet fra Hansa Rostock Asbjørn Sennels er kommet fra Viborg FF Ikke færre end 13 af de 25 spillere i truppen kommer fra Brøndby IF s ungdomsafdeling. Foruden ovennævnte trup har klubben en såkaldt U-trup bestående af ca. 16 spillere, hvoraf en del er fuldtidsansatte andre deltidsansatte, der færdiggør deres uddannelse. Denne trup trænes og ledes af Tom Køhlert og Kim Vilfort. 10

15 Landsholdsspillere: Sædvanen tro har Brøndby IF været rigt repræsenteret på de danske landshold: A landsholdet: Thomas Kahlenberg, Per Nielsen og Morten Wieghorst. U21 landsholdet: Dennis Cagara, Thomas Hansen, Thomas Kahlenberg, Jonas Kamper og Allan Olesen. U20 landsholdet: Daniel Agger, Ronnie Bendtsen, Thomas Hansen og Ronni Tygesen U19 landsholdet: Johan Absalonsen, Martin Arlofelt, Kasper Ambrosen, Ronni Bendtsen, Dennis Cagara, Henrik Kildentoft, Kasper Lorentzen, David Ousted og Niki Zimling, U18 landsholdet: Patrick Bentsen, Nick Liljendahl og Marc Olsen, U17 landsholdet: Mike Lindemann Jensen, Nick Liljendahl, Marc Olsen og Martin Spelmann. De mange landsholdspillere er resultatet af et meget målrettet talentarbejde, der som tidligere meddelt også medfører, at mere end halvdelen af spillerne i vores A trup er uddannet i vor egen talentafdeling. Brøndby Stadion Brøndby Stadion har i 2003 haft et rekord stort tilskuertal til udendørs arrangementer. Antal arr. i Gns. antal pr. arr. i 2003 Antal arr. i Gns. antal pr. arr. i 2002 SAS Liga kampe DONG Cup Europa Cup Andre fodboldkampe Andre arrangementer I alt Brøndby Stadion har i forbindelse med efterårets Europa Cup kampe fået fastmonteret sæder på den nordlige tribune (Steff-Houlberg tribunen). Derved reduceres stadionkapaciteten til hjemlige kampe til tilskuere. Til internationale kampe er stadionkapaciteten tilskuere. Sikkerheden på Brøndby Stadion er meget høj. Tømningstiden gennem de 36 trappetårne er meget lav, alle pladser på stadion er video overvåget og komforten på de enkelt sæder er meget stor, idet pladsen til den enkelte tilskuer i forhold til sidemanden og rækken foran er større end sædvanlig på danske stadions. Sponsorfaciliteterne omfatter 2 store lounger og 3 mindre loger hvor den største tager 150 personer og de mindre hver ca. 45 personer. Totalt kan faciliteterne servicere ca personer og såfremt alle er siddende, da ca spisende personer, heraf 510 på øverste etage. Til efterårets 3 sidste kampe var alle sponsorfaciliteter fyldt til bristepunktet. Den økonomiske udvikling Årets resultat efter skat udgør tkr. mod tkr. i 2002, hvilket er en markant forbedring. Der var oprindeligt budgetteret med et 0-resultat, som i årets løb er opjusteret, senest i november til et overskud før skat på 4-5 mio. kr. Resultatet blev altså væsentligt bedre end forventet. Forklaringen er primært den sportslige succes i såvel SAS Ligaen som i Europa Cuppen, der har medført øgede entré- og TV-indtægter. Det er fortsat selskabets målsætning, at skabe positive resultater før transferposter, Dette mål blev realiseret i 2003 og forventes at kunne indfries igen i Resultater før transfers, finansielle poster og afskrivninger var i 2003 på tkr. Afskrivningerne på købte spillere udgør i 2003: tkr. mod tkr. i Dette tal vil blive væsentligt lavere i de kommende år, som følge at den store produktion af unge spillere fra talentarbejdet i Brøndby IF. Eksempelvis forventes spillerafskrivninger i 2004 at blive yderligere reduceret i forhold til Der er fortsat stor fremgang i entré- og TV indtægter. I 2002 var disse indtægter på 23,6 mio. kr., men i 2003 på 36,2 mio. kr., en fremgang på 12,6 mio. kr. svarende til en forøgelse på 53,3 %. Sponsor- og reklameindtægterne, der i 2002 udgjorde 38,8 mio. kr. steg til 40,7 mio. kr., hvilket var en anelse lavere end forventet. Stigningen på 1,9 mio. kr. svarer til en forøgelse af sponsor- og reklameindtægter på 4,7% Posten Andre indtægter, der primært omfatter indtægter fra Brøndby Stadion og GildhøjCentret har vist en fremgang, fra 27,7 mio. kr. i 2002 til 36,1 mio. kr. i 2003, svarende til 30,2%. 11

16 Den samlede stigning i de primære indtægter på 23,1 mio. kr. fra 90,9 mio. kr. til 114,0 mio. kr. svarende til en stigning på 25,5 % er større end i 2002, hvor stigningen var på 9,4 mio. kr. Omsætningsstigningen er opnået på trods af at omkostningsniveauet kun er vokset med 1,5 mio. kr. fra 99,8 mio. kr. i 2002 til 101,3 mio. kr. i 2003 svarende til en procentuel stigning på 1,5%. Fastholdelsen af omkostningsniveauet skyldes hovedsaligt at det er lykkedes at reducere personaleomkostningerne med 4,7 mio. kr. fra 44,6 mio. kr. i 2002 til 39,9 mio. kr. i 2003 svarende til en besparelse på 10,4%. Besparelsen er opnået ved tilpasning af staben af fuldtidsansatte spillere i henhold til de sportslige visioner for selskabet. Bestyrelsen konstaterer således, at selskabet har fået vendt de tidligere års vanskelige forhold til et positivt resultat og at selskabet fortsat er inde i en økonomisk positiv udvikling. Traditionelt inddeles indtægterne i professionel fodbold i 4 hovedgrupper: Entreindtægter Sponsor- og reklameindtægter Transferindtægter Andre indtægter De 3 førstnævnte følger i reglen de sportslige resultater ret nøje. Udviklingen i de primære indtægtskilder: Entré- og TV-indtægter Sponsor/Reklameindtægter Transferindtægter Andre indtægter Entreindtægter & TV-indtægter Tilskuerudviklingen har i de sidste sæsoner vist en positiv udvikling. Tilskuerstatistikkerne ser således ud: Hjemme Ude 1998/ / / /2002 DM sæson / Hjemme: Forår: Gns. pr. kamp Efterår: Gns. pr. kamp Ude: Forår: Gns. pr. kamp Efterår: Gns. pr. kamp Brøndby IF er fortsat det hold i Danmark, der samler flest tilskuere på udebane primært betinget i, at vi kan glæde os over en landsdækkende opbakning fra lokale fans, men også at Brøndby IF s fans fra Københavnsområdet er meget trofaste, når det gælder at følge holdet på udebane. 12

17 Sponsor/ Reklameindtægter Sponsorindtægterne var i 2001: 35,7 mio. kr. i 2002: 38,8 mio. kr. og i 2003: 40,7 mio. kr. En stigning over 3 år på 5,0 mio. kr. svarende til en stigning på 14,0%. Dette resultat må betragtes som tilfredsstillende, idet det som forventet lykkedes selskabet at passere 40 mio. kr. i sponsorindtægter i Der skal henvises til, at der ikke har været en tilsvarende stigning i sponsoromkostningerne. Faktisk er der trods de stigende sponsorindtægter lykkedes at opnå en besparelse i sponsoromkostningerne fra 14,3 mio. kr. i 2002 til 13,0 mio. kr. i 2003 svarende til en besparelse på 9,0%. Sponsorfaciliteterne på Brøndby Stadion giver fortsat selskabet mulighed for at forøge sponsorindtægterne væsentlig, idet kapaciteten kun er fuldt udnyttet til nogle enkelte store kampe. Transferindtægter Transferindtægterne i 2003 har som sidste år været præget af den afmatning der har været på transfermarkedet de senere år. I 2003 havde selskabet transferindtægter for 10,3 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i Det er selskabets målsætning, at der også i fremtiden opnås positive resultater af den primære drift før transferposter. Det blev i 2002 af FIFA fastslået, at klubber, der uddanner unge fodboldspillere skal være berettigede til at modtage en kompensation for denne uddannelse. Helt konkret betyder det, at for spillere under 23 år skal der fremover betales kompensation også efter kontraktudløb. Der er vedtaget et internationalt kompensationssystem varierende fra land til land. For danske klubber vil det medføre ikke ubetydelige transferbeløb for unge spillere, der i fremtiden sælges til udenlandske klubber efter kontraktudløb. Forudsætningen er at det sker inden det fyldte 23. år For en klub som Brøndby IF med et stort og stærkt talentarbejde er denne nye ordning er klar økonomisk fordel. Andre indtægter Souveniromsætningen er steget kraftigt som følge af at selskabet i løbet af sidste regnskabsår tog håndteringen af merchandise tilbage i eget regi. Omsætningen i souvenirshoppen er vokset med 3,3 mio. kr., fra 5,3 mio. kr. i 2002 til 8,6 mio. kr. i 2003 svarende til en stigning på 62,3%. Omsætningen på Brøndby Stadion er ligeledes vokset i forhold til sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes øget omsætning i forbindelse med de afholdte fodboldkampe. Brøndby Stadion havde i 2002 en omsætning på 15,5 mio. kr. mod 20,2 mio. kr. i GildhøjCentret Der har i 2003 været et lille fald i lejeindtægter fra GildhøjCentret, hvilket skyldes at enkelte lejemål har stået tomme i løbet af året. Omkostningerne er faldet tilsvarende, hvorfor GildhøjCentret fortsat giver et tilfredsstillende afkast. Sakamoto Media A/S Der er i 2003 foretaget opkøb af den resterende aktiekapital i datterselskabet Sakamoto Media A/S, således at selskabet nu ejes 100%. Årets resultat i Sakamoto Media A/S er negativt i 2003 og dermed ikke tilfredsstillende. Der er dog tale om en klar forbedring i forhold til 2002 og det forventes at Sakamoto Media A/S vil give overskud i Sakamoto Media A/S er et medie- og marketingselskab, der i det daglige blandt andet varetager markedsføringen og profileringen af Brøndby IF, herunder vedligeholdelse og opdatering af selskabets hjemmesider. Finansielle forhold Selskabet har samlede langfristede gældsforpligtelser på 141,1 mio. kr. Gældsforpligtelserne er optaget i henholdsvis DKK, EUR og CHF for at opnå en rentebesparelse. Valutakursrisikoen vedrørende renteudgifter for gældsforpligtelser i udenlandsk valuta er afdækket via SWAP-aftaler. Gældsforpligtelserne løber i op til 28 år, hvoraf størstedelen dog har en løbetid på under ti år. Det er selskabets hensigt at nedbringe gælden snarest muligt og ledelsen ønsker fortsat en konservativ og forsigtig strategi til afdækning af mulige finansielle risici væsentligst den fremtidige udvikling i valutakurser og renteniveau. 13

18 Resultatdisponering Årets resultat tkr. foreslås overført til næste år. Egenkapital Udviklingen i selskabets egenkapital i 2003 har været fra en egenkapital på 224,7 mio. kr. til en egenkapital på 227,2 mio. kr. ved årets afslutning. Udviklingen er specificeret i note 13. Selskabet har ved årets udgang en beholdning af egne aktier på stk. Denne beholdning er værdiansat til 0 kr. Selskabet har indgået SWAP-aftaler til afdækning de finansielle risici ved gældsforpligtelser i udenlandsk valuta. Markedsværdien inklusiv vedhæftede renter af disse aftaler er værdireguleret over egenkapitalen korrigeret for udskudt skat. Reguleringen har haft en negativ effekt på egenkapitalen med -2,1 mio. kr. Aktieoptionsprogram De tre sportsligt ansvarlige for Brøndby IF s SAS Liga hold, Michael Laudrup, John Faxe Jensen og Per Bjerregaard er i årets løb tildelt aktieoptioner i selskabet. Optionsprogrammet omfatter i alt stk. aktier a nom. 20 kr., der dog er delvist betinget af indfrielse af sportslige resultater i de kommende 2 år. Optionsprogrammet er nærmere omtalt i note 13 til regnskabet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør tkr., hvilket er en markant forbedring i forhold til 2002 hvor de udgjorde tkr. Forbedringen skyldes især de øgede indtægter samtidig med en fastholdelse af omkostningsniveauet. Pengestrømmene fra koncernens investeringsaktiviteter er ligeledes forbedret i forhold til I 2003 udgør pengestrømmene tkr. mod tkr. i Forbedringen er opnået ved færre investeringer i kontraktrettigheder, spillere samt ved frasalg af ejendomme. De pengestrømme der stammer fra koncernens finansieringsaktiviteter var i 2002 påvirket af forhøjelse af aktiekapitalen til overkurs samt øget træk på kreditfaciliteter, hvorfor effekten på pengestrømmene var positiv. I 2003 har der været en negativ påvirkning af pengestrømmene på grund af afdrag på koncernens kreditfaciliteter. Samlet set er koncernens likvide beholdninger forbedret med 377 tkr. i forhold til sidste år og udgør pr. 31. december tkr. Forventninger til 2004 De sportslige forventninger er som vanligt store. Det er naturligvis forventningerne til trænere og spillere, at den aktuelle 1. plads i SAS Ligaen forsvares, således at det danske mesterskab kan spilles tilbage til Brøndby IF. Det vil kræve, at det gode spil fra efteråret 2003 fortsætter. I den forbindelse må det påpeges, at der er mange unge spillere i truppen. Det kan blive et lille handicap, når de afgørende kampe skal spilles i løbet af foråret. Samtidigt er det målsætningen at forsvare Dong Cuppen. Internationalt er forventningerne, at vi kan følge op på de meget fine internationale resultater i Afgørende bliver det naturligvis om holdet via et dansk mesterskab kan skaffe sig adgang til den økonomisk og sportsligt meget attraktive Champions League. Det overordnede mål er fortsat at udvikle holdet såvel teknisk som taktisk og derigennem ruste holdet til nye store sportslige udfordringer. De økonomiske forventninger er, at man vil kunne leve op til det økonomiske resultat for Der forventes et overskud af størrelsesorden 4-5 mio. kr. før skat. I den forbindelse understreges det, at det forventes, at transferindtægterne vil svare til transferudgifterne. 14

19 Hændelser efter regnskabsåret udløb Der blev for et år siden er foretaget udstykning af grunden på GildhøjCentret, således at den oprindelige grund er delt i en sydlig bebygget grund på m 2 og en nordlig ubebygget grund på m 2. Selskabet har indledt forhandlinger om at afhænde den nordlige grund. Disse forhandlinger ventes afsluttet i løbet af foråret Grunden ventes afhændet for et beløb højere end den bogførte værdi. En eventuel gevinst ved afhændelse af grunden er ikke medtaget i ovenstående budgetterede resultat for Selskabet har købt landsholdsspilleren Asbjørn Sennels fra Viborg FF for et ikke oplyst transferbeløb. Asbjørn Sennels har indgået en 5-årig kontrakt med Brøndby IF. Meddelelser til Københavns Fondsbørs efter aflæggelse af 2002 regnskabet: 10. marts 2003 Årsregnskabsmeddelelse april 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 15. maj 2003 Michael Laudrup forlænger med Brøndby IF 18. juni 2003 Brøndby IF indfører aktieoptionsprogram 7. juli 2003 Peter Madsen skifter til Bochum 16. juli 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 13. august 2003 Halvårsrapport oktober 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 3. november 2003 Brøndby IF opjusterer 16. januar 2004 Brøndby IF A/S Finanskalender januar 2004 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 2. februar 2004 Brøndby IF skriver kontrakt med Asbjørn Sennels. Regnskabsmeddelelser vedrørende året 2004 Regnskabsmeddelelse vedrørende 1. halvår 2004 forventes offentliggjort i uge Regnskabsmeddelelse vedrørende året 2004 forventes offentliggjort i uge Selskabet har indtil videre besluttet ikke at offentliggøre kvartalsrapporter for henholdsvis 1. kvartal og 3. kvartal. Aktionærforhold Bestyrelsen er opmærksom på Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse. I langt de fleste forhold lever selskabet op til disse. Der er enkelte forhold eksempelvis opdelingen i 2 aktieklasser og manglende kvartalsmeddelelser der ikke er i overensstemmelse med Nørby-udvalgets anbefalinger. En del af disse er dels historisk betinget, dels en konsekvens af de lidt specielle forhold, der er i en fodboldvirksomhed. I løbet af 2003 steg antallet af navnenoterede aktionærer fra til Derved en stigning på ca navnenoterede aktionærer i løbet af de 5 seneste regnskabsår. Aktionærer, kapital og stemmer Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kapital Stemmer % % Brøndbyernes IF Fodbold Fond, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,8 42,6 Røsler Holding ApS, Sydvestvej 102, 2600 Glostrup ,2 14,2 Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V ,1 3,8 Øvrige ,9 39,4 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,6 0, ,4 100,0 15

20 Koncern- og årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Selskabets har valgt på enkelte punkter at afvige fra årsregnskabslovens skemakrav til resultatopgørelsen. Afvigelsen er foretaget for at give et mere retvisende billede af selskabets resultat. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Koncernregnskabet Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes indre værdi. Nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til historiske kurser for den ikke-monetære post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 16

21 Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Resultatopgørelsen Entré- og TV-Indtægter Entré- og TV-indtægter omfatter indtægter vedrørende entre og TV-aftaler for arrangementer afholdt i årets løb. Indtægterne periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen, når de kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Sponsor- og reklameindtægter I sponsor- og reklameindtægter indgår indtægter vedrørende indgåede sponsoraftaler m.v. og de indregnes i resultatopgørelsen, når der er indgået bindende aftale. Der foretages periodisering af indtægterne og de måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Transferindtægter og omkostninger Transferindtægter består af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S andel af transfersummer for solgte spillere, herunder spillere, hvis licens er midlertidigt overdraget til andre klubber, før fradrag af eventuelle andre klubbers andele og salgsomkostninger. Transferindtægter indtægtsføres ved indgåelse af bindende aftale. Transferomkostninger består af bogført værdi af solgte spillere med tillæg af salgsomkostninger og eventuelle andele af transfersummer til andre. I transfer indgår endvidere lejeindtægter og omkostninger vedrørende udlejede og lejede spillere. Andre indtægter og omkostninger Andre indtægter består af lejeindtægter vedrørende GildhøjCentret samt indtægter fra salg af souvenirs, kiosksalg, salg fra boder på stadion m.v. Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger og indtægter indregnes når de kan opgøres pålideligt samt forventes modtaget, mens omkostninger indregnes når de er afholdt. Andre omkostninger består af ejendomsomkostninger vedrørende GildhøjCentret samt vareforbrug m.v. vedrørende salg af souvenirs, kiosksalg, salg fra boder på stadion m.v. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat indregnes under skat af ordinært resultat. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når skatteforpligtelsen forventes udløst af aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. 17

22 Balancen Immaterielle anlægsaktiver Kontraktrettigheder, spillere Kontraktrettigheder indregnes i balancen til anskaffelsessummer inklusive direkte købsomkostninger med fradrag af afskrivninger eller genindvindingsværdi hvis denne er lavere. Kontraktrettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne. Fortjeneste og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under transferindtægter henholdsvis -omkostninger. Andre rettigheder Andre rettigheder indregnes i balancen til anskaffelsessummer med fradrag af afskrivninger eller genindvindingsværdi hvis denne er lavere. Rettighederne afskrives lineært over de forventede økonomiske levetider. Fortjeneste og tab ved afhændelse af andre rettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Der afskrives ikke på beboelsesejendomme idet scrapværdi antages at svare til anskaffelsesværdien. Småanskaffelser udgiftsføres i årets løb. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 18

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat.

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. august 2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Henning Andersen Consult ApS. Årsrapport 2009/10

Henning Andersen Consult ApS. Årsrapport 2009/10 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Markedspladsen 2, Box 1037 7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 Henning Andersen Consult ApS Årsrapport 2009/10 Årsrapporten

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere