Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S"

Transkript

1 Brøndby IF Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S 26. regnskabsår CVR nr

2 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport regnskabsår Cvr.nr

3

4 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning...1 Revisionspåtegning...2 Selskabsoplysninger...3 Hovedtal og nøgletal Beretning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse...21 Balance 31. december Pengestrømsopgørelse...24 Noter Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber...31

5 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby den 5. marts 2004 Direktion: Per Bjerregaard adm. direktør Brøndby den 5. marts 2004 Bestyrelse: Torben Røsler Finn Andersen Per Bjerregaard formand Frank Mortensen Ole Paustian Carsten Sørensen Benny Winther 1

6 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vi har revideret årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for regnskabsåret 1. januar december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, som Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. København, den 5. marts 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Scharling Per Lund Jan Chr.Nielsen Jan Molin statsaut.revisor statsaut.revisor statsaut.revisor statsaut.revisor 2

7 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby CVR. nr tlf fax Datterselskab Sakamoto Media A/S Brøndby Stadion Brøndby tlf fax Associeret virksomhed Evolver ApS Fruebjergvej København Ø Bestyrelse Adm. direktør Torben Røsler (Formand) Direktør Finn Andersen Adm. direktør Per Bjerregaard Adm. direktør Frank Mortensen Adm. direktør Ole Paustian Overlærer Carsten Sørensen Adm. direktør Benny Winther Direktion Per Bjerregaard (Administrerende direktør) Revision KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Mortensen & Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Fredag den 26. Marts 2004 kl på adressen: Brøndby Stadion, Vilfort Loungen Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby. 3

8 Hovedtal og nøgletal for koncernen tkr Indtægter i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Transfer Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Ordinært resultat Skat Årets resultat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer Andre omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Gennemsnitligt antal ansatte Investering i materielle anlægsaktiver

9 Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr Overskudsgrad 35,5% 0,01% -10,9% -22,0% 12,0% Afkastsgrad 1 19,8% 0,0% -2,2% -4,9% 3,3% Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS) 8,8 0,1-5,1-7,0 1,2 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr., ultimo Børskurs pr. aktie à 20 kr., ultimo ,8 Egenkapital andel 78,6% 51,1% 49,3% 50,9% 53,5% Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 1997". Beregning af nøgletal: Overskudsgrad Afkastningsgrad 1 Resultat pr. aktie (EPS) Udbytte pr. aktie Indre værdi ultimo Egenkapitalandel Resultat før finansielle poster x 100 Indtægter i alt inkl. transfer Resultat før finansielle poster x 100 Gns. operative aktiver Resultat efter skat Gns. antal aktier Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Egenkapital, ultimo Antal aktier ultimo Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo 5

10 Beretning Kort fortalt Året 2003 blev, som ventet, et økonomisk vendepunkt for selskabet. Udbygningen af Brøndby Stadion førte til to økonomisk meget vanskelige år i 2001 og 2002, men i 2003 var der budgetteret med et 0-resultat. Gode sportslige resultater såvel i den hjemlige turnering som i Europa Cuppen har imidlertid betydet en væsentlig forbedring af det økonomiske resultat således, at der kan fremvises et positivt resultat på 6,5 mio. kr. før skat, hvilket er ca. 1,5 mio. kr. bedre end forventningen til årets resultat pr. 3. november I den forbindelse skal det understreges, at selskabet fortsat har valgt ikke at lade den verserende sag mellem Brøndby IF og VfL Wolfsburg have indflydelse på årets resultat. Brøndby IF forventer dog fortsat at få medhold af FIFA vedrørende selskabets krav på transferbetaling fra VfL Wolfsburg for fodboldspilleren Peter Madsen, men sagen forventes ikke afklaret før i løbet af foråret De sportslige resultater var flotte med sejr i DBU s landspokalturnering, sølvmedaljer i SAS Ligaen og sejre i hele 3 runder i Europa Cuppen, og sidst men ikke mindst kan det konstateres, at trænerduoen Michael Laudrup og John Faxe Jensen har gennemført en særdeles positiv udvikling af såvel holdets spillestil som af de enkelte spillere. På en række vigtige driftsenheder er koncernen inde i en særdeles positiv udvikling: Det gennemsnitlige tilskuertal til forårets hjemmekampe i SAS Ligaen blev på i 2003 mod i 2002 og i De tilsvarende tal for efteråret 2003 blev på mod i 2002 og i Det samlede tilskuertal til 18 SAS ligakampe, 3 Europa Cup kampe og 2 DONG Cup kamp var på på Brøndby Stadion i gennemsnit tilskuere pr. kamp. Entre og TV indtægter steg igen ligesom året før. I år med 53,3 % fra 23,6 mio. kr. i 2002 til 36,2 mio. kr. i Sponsor- og reklameindtægterne viste en fortsat stigning, i år på 4,7% fra 38,8 mio. kr. i 2002 til 40,7 mio. kr. i Andre indtægter, der primært omfatter indtægter fra Brøndby Stadion og GildhøjCentret steg med 30,2 % fra 27,7 mio. kr. i 2002 til 36,1 mio. kr. i De samlede omkostninger steg med 1,5 % fra 99,8 mio. kr. i 2002 til 101,3 mio. kr. i Resultatet før transfers og finansielle poster er på 12,7 mio. kr. mod 9,0 mio. kr. i Årets resultat efter skat bliver på 4,6 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. i Udviklingen i selskabets indtægter er fortsat meget positive og det er i 2003 lykkedes at begrænse stigningen i omkostningerne, således at den er på niveau med inflationen. Selskabet har i 2003 nået de sponsor- og reklameindtægter, der var budgetteret med i Opfattelsen af, at forsinkelsen af ombygningen af Brøndby Stadion ville komme til at betyde en tidsforskydning på sponsorindtægterne på et regnskabsår er således bekræftet. Det er bestyrelsens forventning, at året 2004 vil give et overskud i størrelsesordenen 4-5 mio. kr. og at transferindtægter vil svare til transferudgifter. Selskabets uafhængighed af transferposter vil derfor, som forventet, kunne opnås i regnskabsåret Det skal dog tilføjes, at der ikke er budgetteret med store indtægter for internationale kampe. Eksempelvis kan nævnes, at deltagelse i UEFA s Champions League vil medføre en ekstra indtægt af størrelsesordenen mio. kr.. De sportslige resultater Ved forårets start var vi 9 points efter FCK inden de sidste 15 spillerunder. Ganske som året før dog med modsatte roller - så satte førerholdet langsomt forspringet over styr, og da de to hold mødtes i næstsidste runde på Brøndby Stadion var Brøndby IF på 1. pladsen. Den ordinære spilletid var overstået, stillingen var 0-0, men i dommerens 3. tillægsminut scorede FCK til 1-0. Dermed var det danske mesterskab reelt afgjort. Vor sidste kamp var i praksis uden betydning, idet FCK kunne spille mesterskabet hjem med en sejr. Men denne skuffelse til trods, så blev foråret 2003 alligevel en flot halvsæson for os. Holdet spillede bedre og bedre, hvilket forårets point høst da også dokumenterede. Det var ikke helt nok, men spillemæssigt var forårets SAS Ligakampe en stor succes. Michael Laudrups spillestil slog for alvor igennem og det talstærke Brøndby publikum blev kamp efter kamp vidne til fremragende fodboldspil fra Brøndby IF s side. 6

11 Slutstillingen i SAS Ligaen 2002/2003 Kampe V U T Mål Points 1. FC København Brøndby IF Farum (FCN) OB Esbjerg fb AaB FC Midtjylland Viborg FF AB AGF Silkeborg Køge I DBU s Pokalturnering bød allerede kvartfinalen på en spændende kamp mod FCK. På et feststemt Brøndby Stadion sikrede Peter Foldgast med sit mål til 1-0, at Brøndby IF var klar til semifinalen, hvor AaB ventede. Efter 2 jævnbyrdige kampe blev det en kendsgerning, at Brøndby IF var i Pokalfinalen, hvor modstanderen var FC Midtjylland. I strålende forårsvejr serverede de to hold en fremragende kamp for de tilskuere. Brøndby-spillerne havde det spillemæssige overtag, men det blev ikke til de helt store målchancer. Kaspar Dalgas, der efter kampen blev kåret til finalens fighter fik dog åbnet scoringen, hvilket reelt afgjorde kampen. Slutresultatet blev 3-0. De øvrige mål blev scoret af Ruben Bagger og Mads Jørgensen. For 4. gang stod Brøndby IF som vinder af DBU s Landspokalturnering. Konklusionen på den hjemlige fodboldsæson for Brøndby IF rent resultatmæssigt blev således overordentlig flot med 2 sæt medaljer: Sølv i SAS Ligaen og guld i DBU s Landspokalturnering Dong Cup. Dermed kom den samlede medaljehøst op på 24 medaljesæt på 19 år. De 18 medaljesæt er hentet i Ligaen (9 guld, 7 sølv og 2 bronze) og 6 i Cupturneringen (4 guld og 2 sølv). Denne medaljehøst i så kort en periode er naturligvis fortsat enestående og suverænt i dansk fodbold. 7

12 I sommer pausen blev spillertruppen suppleret med to erfarne og dygtige spillere: Målmand Karim Zaza, der har fået hele sin fodboldopvækst i Brøndby IF s ungdomsafdeling vendte tilbage fra OB og den svenske landsholdsspiller Andreas Jakobsson blev hentet tilbage til Skandinavien fra en karriere i tysk fodbold hos Hansa Rostock. Med 2. pladsen i SAS Ligaen fulgte retten til at deltage i Europa Cuppen. De danske hold indtræder allerede i kvalifikationsrunden. Lodtrækningen gav Dynamo Minsk fra Hviderusland som modstander. Værst tænkelige mulighed på dette tidlige tidspunkt i turneringen. Det skulle senere vise sig, at blive normen for de efterfølgende lodtrækninger. Det viste sig dog allerede i den første kamp, at Brøndby-spillerne var deres hviderussiske modstandere overlegne. Den første kamp på Brøndby Stadion endte 2-0. Et acceptabelt udgangspunkt for returkampen i Minsk. Denne kamp blev vundet så sikkert som 3-0 efter en overbevisende kontrolleret indsats. Næste lodtrækning gav igen værst mulige modstander Viktoria Zizkov fra Prag. Vi vidste, at det aldrig tidligere var lykkedes noget dansk klubhold, at ekspedere et tjekkisk hold ud af Europa Cup turneringen. Tjekkerne viste sig da også at være et velorganiseret hold, der desuden var fysisk stærke. Hjemmekampen blev vundet beskedent 1-0, og det var med lidt bange anelser, at vi tog til Prag til returkampen. Denne kamp blev igen spillet klogt og kontrollerende af Brøndby-spillerne. Det var en kamp uden mange chancer, men kort før tid scorede Kim Daugaard på hovedstød det mål, der endegyldigt sendte os videre til 2. runde i UEFA Cup turneringen. Endnu en lodtrækning i UEFA og endnu en gang, den sportsligt værst mulige modstander: FC Schalke 04 fra Tyskland. Et meget stærkt mandskab spækket med landsholdsspillere bl.a. de to danske Ebbe Sand og Christian Poulsen. Desuden hjemmebane på et af Tysklands største stadions med et talstærkt og fanatisk hjemmepublikum. Arena auf Schalke var fuldt besat til den første kamp i Gelsenkirchen. De billetter vi havde fået tildelt til vore tilhængere var besat med brøndbytilskuere, der ydede en fremragende support til de blå gule på banen. Kampen var jævnbyrdig i første halvleg, hvor det lykkedes os at komme foran på et langskudsmål af Andreas Jakobsson. Efter pausen blev vi sat under pres af hjemmeholdet, der fik udlignet vores føring og også bragte sig foran 2-1, der blev kampens slutresultat. Til returkampen i Brøndby 14 dage senere var Brøndby Stadion for første gang monteret med alle sæder. Det betød, at der var plads til tilskuere. Alle billetter var solgt. En fantastisk stemning og en fantastisk spændende fodboldkamp. Andreas Jakobsson bragte os foran. Schalke fik udlignet, men i 2. halvleg scorede Mattias Jonson efter at Dan Anton Johansen havde haft et langskudforsøg, der smældede mod overliggeren. Denne stilling holdt kampen ud. Dermed var holdene lige. Hvert hold en sejr, hvert hold 3 scorede mål og begge med lige mange udebanemål. Det betød omkamp. Den endte 0-0. Dermed var der lagt op til et drama uden lige: Straffesparkskonkurrence. Her viste Brøndby-spillerne sig bedst. Karim Zaza var blændende og klarede 2 straffespark, hvorimod Brøndby-spillerne: Dan Anton Johansen, Thomas Kahlenberg og Peter Foldgast, scorede. Jublen på banen som uden for banen ville ingen ende tage. Brøndby IF havde endnu en gang repræsenteret dansk klubfodbold på værdigste vis. Slået et internationalt anerkendt tysk mandskab og som eneste danske klub spillet sig frem til det fine selskab UEFA Cuppens 3.runde. Endnu en lodtrækning i UEFA og endnu en gang, den sportsligt værst tænkelige modstander: FC Barcelona. Billetterne blev revet væk på nogle få timer. Forventningerne store og kampenes afvikling ja, det må vente til næste årsberetning. Men givet er det, at det er en ekstrem vanskelig modstander vi er blevet matchet mod. FC Barcelona er et af de absolutte top mandskaber i europæisk fodbold med et budget, der er ca. 10 gange større end vores. Sideløbende med den internationale succes spillede vi os i spidsen af SAS Ligaen. Ved vinterpausen er der afviklet 20 spillerunder og stillingen er den, at Brøndby IF fører foran Esbjerg og FCK Stillingen i toppen af SAS ligaen ved vinterpausen: Kampe V U T Mål Points 1. Brøndby IF Esbjerg fb FC København OB AaB FC Midtjylland AGF Viborg FF Herfølge BK FC Nordsjælland Frem AB

13 Der er endnu ikke afviklet kampe i sæsonens Dong Cup (DBU s Landspokalturnering). Vores første kamp er 1/8- dels finalen på udebane mod FREM. Ikke nogen ønskemodstander, men en kamp, der skal vindes såfremt Dong Cuppen skal genvindes. Der er således lagt op til et meget spændende forår for Brøndby IF, såvel på de hjemlige arenaer som internationalt. Der arbejdes stadigt ihærdigt og målrettet med talentarbejdet i Brøndby IF. Under ledelse af Kim Vilfort og Tom Køhlert arbejdes der på, at udvikle vore egne spillere og derved gøre dem klar til de store opgaver i A-truppen. De sidste par års store produktion af meget store talenter har med al tydelighed understreget, at det er kvalitetsarbejde, der udføres med de unge talenter i Brøndby IF. Det er i den forbindelse ligeledes meget vigtigt, at Michael Laudrup og John Faxe Jensen fortsætter udviklingen af de unge talenter også efter, at de er indlemmet i A-truppen. I de knapt 2 år under Michael Laudrups ledelse har følgende 18-årige talentspillere fundet vej til A-truppen: Niki Zimling, Dennis Cagara, Kasper Lorentzen, Johan Absalonsen og de tre førstnævnte har allerede haft deres debut i SAS Ligaen. Strategien med at tilbyde de unge fodboldtalenter de bedste sportslige udfordringer er fortsat med succes i det forløbne år. Det betyder, at ynglingespillere rykkes op som seniorer og juniorer som ynglinge såfremt talentafdelingen finder det bedst for spillernes personlige udvikling som fodboldspillere. Derved udsættes spillerne for dels en hårdere matchning i den daglige træning, men også i turneringskampene bliver udfordringerne for spillerne større. På kort sigt er såvel 1. ynglingehold som 1. juniorhold handicappet resultatmæssigt af, at de bedste spillere rykkes op før tiden, men alligevel holder holdene sig fint i toppen af de respektive Elitedivisioner. I den forløbne sæson vandt juniorerne således bronzemedaljer. Det meget unge Danmarksseriehold har spillet en række fremragende kampe i efteråret 2003 og er på en suveræn 1. plads i Danmarksserien. Desværre tillader DBU endnu ikke at holdet kan rykke op i 2. division. Den dag det vedtages vil talentarbejdet i en klub som Brøndby IF yderligere kunne intensiveres til gavn for dansk fodbold. Det er forsat vore forventninger, at en række nye unge Brøndby-spillere af egen avl vil presse på til 1. holdet i de nærmeste år. Det er sportsligt, men sandelig også af økonomiske årsager særdeles, vigtigt for selskabet. Det er alt andet lige billigere at producere egne dygtige fodboldspillere end at skulle købe færdigt uddannede spillere i andre klubber. Dertil kommer, at det for fodboldfolk er selve sjælen i arbejdet i en fodboldklub, at bidrage til at uddanne dygtige fodboldspillere. Den overordnede strategi, med at investere i ældre spillere og samtidig intensivere udviklingen af egne talenter ser således fortsat ud til at holde stik. Kasper Lorentzen 9

14 Spillertruppen pr. 1. marts 2004 Alder Kampe/mål for Landskampe Brøndby IF A U Målmænd: Karim Zaza 29 25/0 2 0 Casper Ankergren 24 23/0 0 3 Forsvarsspillere: Per Nielsen / Dan Anton Johansen / Aurelijus Skarbalius /2 50* 0 Allan Olesen 21 59/ Andreas Jakobsson 31 26/5 30** 3** Asbjørn Sennels 25 0/ Thomas Hansen 21 2/ Midtbanespillere: Morten Wieghorst 33 66/ Martin Retov 23 50/5 0 3 Kim Daugaard / Thomas Kahlenberg 20 67/ Niki Zimling 18 17/ Kasper Lorentzen 18 3/ Angribere: Kaspar Dalgas 27 56/9 0 1 Mattias Jonson /53 36** 15** Ruben Bagger / Peter Foldgast 24 57/ Mads Junker (1) 22 12/0 0 6 Jonas Kamper 20 51/ Karsten Johansen 22 20/3 0 0 Ronnie Bendtsen (2) 19 0/ Johan Absalonsen 18 0/ Søren Larsen (3) 22 1/ * På Litauens landshold ** På Sveriges landshold (1) Udlejet til Ølstykke Boldklub (2) Udlejet til Køge Boldklub (3) Udlejet til Boldklubben FREM Der er i 2003 sket en ret stor udskiftning i spillertruppen. Dels strategiske tilkøb dels oprykning af egne spillere. Følgende har forladt truppen: Jon Roi Jacobsen har ikke fået forlænget sin lejekontrakt Peter Degn er solgt til Silkeborg IF Peter Madsen er solgt til VfL Bochum i Tyskland Dennis Cagara spiller nu i Hertha Berlin Anders Rasmussen har fået ophævet sin kontrakt pr. 28. februar 2004 Følgende er nye i truppen: Thomas Hansen, Kasper Lorentzen og Johan Absalonsen er kommet fra vor egen U trup. Karim Zaza er kommet fra OB Andreas Jakobsson er kommet fra Hansa Rostock Asbjørn Sennels er kommet fra Viborg FF Ikke færre end 13 af de 25 spillere i truppen kommer fra Brøndby IF s ungdomsafdeling. Foruden ovennævnte trup har klubben en såkaldt U-trup bestående af ca. 16 spillere, hvoraf en del er fuldtidsansatte andre deltidsansatte, der færdiggør deres uddannelse. Denne trup trænes og ledes af Tom Køhlert og Kim Vilfort. 10

15 Landsholdsspillere: Sædvanen tro har Brøndby IF været rigt repræsenteret på de danske landshold: A landsholdet: Thomas Kahlenberg, Per Nielsen og Morten Wieghorst. U21 landsholdet: Dennis Cagara, Thomas Hansen, Thomas Kahlenberg, Jonas Kamper og Allan Olesen. U20 landsholdet: Daniel Agger, Ronnie Bendtsen, Thomas Hansen og Ronni Tygesen U19 landsholdet: Johan Absalonsen, Martin Arlofelt, Kasper Ambrosen, Ronni Bendtsen, Dennis Cagara, Henrik Kildentoft, Kasper Lorentzen, David Ousted og Niki Zimling, U18 landsholdet: Patrick Bentsen, Nick Liljendahl og Marc Olsen, U17 landsholdet: Mike Lindemann Jensen, Nick Liljendahl, Marc Olsen og Martin Spelmann. De mange landsholdspillere er resultatet af et meget målrettet talentarbejde, der som tidligere meddelt også medfører, at mere end halvdelen af spillerne i vores A trup er uddannet i vor egen talentafdeling. Brøndby Stadion Brøndby Stadion har i 2003 haft et rekord stort tilskuertal til udendørs arrangementer. Antal arr. i Gns. antal pr. arr. i 2003 Antal arr. i Gns. antal pr. arr. i 2002 SAS Liga kampe DONG Cup Europa Cup Andre fodboldkampe Andre arrangementer I alt Brøndby Stadion har i forbindelse med efterårets Europa Cup kampe fået fastmonteret sæder på den nordlige tribune (Steff-Houlberg tribunen). Derved reduceres stadionkapaciteten til hjemlige kampe til tilskuere. Til internationale kampe er stadionkapaciteten tilskuere. Sikkerheden på Brøndby Stadion er meget høj. Tømningstiden gennem de 36 trappetårne er meget lav, alle pladser på stadion er video overvåget og komforten på de enkelt sæder er meget stor, idet pladsen til den enkelte tilskuer i forhold til sidemanden og rækken foran er større end sædvanlig på danske stadions. Sponsorfaciliteterne omfatter 2 store lounger og 3 mindre loger hvor den største tager 150 personer og de mindre hver ca. 45 personer. Totalt kan faciliteterne servicere ca personer og såfremt alle er siddende, da ca spisende personer, heraf 510 på øverste etage. Til efterårets 3 sidste kampe var alle sponsorfaciliteter fyldt til bristepunktet. Den økonomiske udvikling Årets resultat efter skat udgør tkr. mod tkr. i 2002, hvilket er en markant forbedring. Der var oprindeligt budgetteret med et 0-resultat, som i årets løb er opjusteret, senest i november til et overskud før skat på 4-5 mio. kr. Resultatet blev altså væsentligt bedre end forventet. Forklaringen er primært den sportslige succes i såvel SAS Ligaen som i Europa Cuppen, der har medført øgede entré- og TV-indtægter. Det er fortsat selskabets målsætning, at skabe positive resultater før transferposter, Dette mål blev realiseret i 2003 og forventes at kunne indfries igen i Resultater før transfers, finansielle poster og afskrivninger var i 2003 på tkr. Afskrivningerne på købte spillere udgør i 2003: tkr. mod tkr. i Dette tal vil blive væsentligt lavere i de kommende år, som følge at den store produktion af unge spillere fra talentarbejdet i Brøndby IF. Eksempelvis forventes spillerafskrivninger i 2004 at blive yderligere reduceret i forhold til Der er fortsat stor fremgang i entré- og TV indtægter. I 2002 var disse indtægter på 23,6 mio. kr., men i 2003 på 36,2 mio. kr., en fremgang på 12,6 mio. kr. svarende til en forøgelse på 53,3 %. Sponsor- og reklameindtægterne, der i 2002 udgjorde 38,8 mio. kr. steg til 40,7 mio. kr., hvilket var en anelse lavere end forventet. Stigningen på 1,9 mio. kr. svarer til en forøgelse af sponsor- og reklameindtægter på 4,7% Posten Andre indtægter, der primært omfatter indtægter fra Brøndby Stadion og GildhøjCentret har vist en fremgang, fra 27,7 mio. kr. i 2002 til 36,1 mio. kr. i 2003, svarende til 30,2%. 11

16 Den samlede stigning i de primære indtægter på 23,1 mio. kr. fra 90,9 mio. kr. til 114,0 mio. kr. svarende til en stigning på 25,5 % er større end i 2002, hvor stigningen var på 9,4 mio. kr. Omsætningsstigningen er opnået på trods af at omkostningsniveauet kun er vokset med 1,5 mio. kr. fra 99,8 mio. kr. i 2002 til 101,3 mio. kr. i 2003 svarende til en procentuel stigning på 1,5%. Fastholdelsen af omkostningsniveauet skyldes hovedsaligt at det er lykkedes at reducere personaleomkostningerne med 4,7 mio. kr. fra 44,6 mio. kr. i 2002 til 39,9 mio. kr. i 2003 svarende til en besparelse på 10,4%. Besparelsen er opnået ved tilpasning af staben af fuldtidsansatte spillere i henhold til de sportslige visioner for selskabet. Bestyrelsen konstaterer således, at selskabet har fået vendt de tidligere års vanskelige forhold til et positivt resultat og at selskabet fortsat er inde i en økonomisk positiv udvikling. Traditionelt inddeles indtægterne i professionel fodbold i 4 hovedgrupper: Entreindtægter Sponsor- og reklameindtægter Transferindtægter Andre indtægter De 3 førstnævnte følger i reglen de sportslige resultater ret nøje. Udviklingen i de primære indtægtskilder: Entré- og TV-indtægter Sponsor/Reklameindtægter Transferindtægter Andre indtægter Entreindtægter & TV-indtægter Tilskuerudviklingen har i de sidste sæsoner vist en positiv udvikling. Tilskuerstatistikkerne ser således ud: Hjemme Ude 1998/ / / /2002 DM sæson / Hjemme: Forår: Gns. pr. kamp Efterår: Gns. pr. kamp Ude: Forår: Gns. pr. kamp Efterår: Gns. pr. kamp Brøndby IF er fortsat det hold i Danmark, der samler flest tilskuere på udebane primært betinget i, at vi kan glæde os over en landsdækkende opbakning fra lokale fans, men også at Brøndby IF s fans fra Københavnsområdet er meget trofaste, når det gælder at følge holdet på udebane. 12

17 Sponsor/ Reklameindtægter Sponsorindtægterne var i 2001: 35,7 mio. kr. i 2002: 38,8 mio. kr. og i 2003: 40,7 mio. kr. En stigning over 3 år på 5,0 mio. kr. svarende til en stigning på 14,0%. Dette resultat må betragtes som tilfredsstillende, idet det som forventet lykkedes selskabet at passere 40 mio. kr. i sponsorindtægter i Der skal henvises til, at der ikke har været en tilsvarende stigning i sponsoromkostningerne. Faktisk er der trods de stigende sponsorindtægter lykkedes at opnå en besparelse i sponsoromkostningerne fra 14,3 mio. kr. i 2002 til 13,0 mio. kr. i 2003 svarende til en besparelse på 9,0%. Sponsorfaciliteterne på Brøndby Stadion giver fortsat selskabet mulighed for at forøge sponsorindtægterne væsentlig, idet kapaciteten kun er fuldt udnyttet til nogle enkelte store kampe. Transferindtægter Transferindtægterne i 2003 har som sidste år været præget af den afmatning der har været på transfermarkedet de senere år. I 2003 havde selskabet transferindtægter for 10,3 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i Det er selskabets målsætning, at der også i fremtiden opnås positive resultater af den primære drift før transferposter. Det blev i 2002 af FIFA fastslået, at klubber, der uddanner unge fodboldspillere skal være berettigede til at modtage en kompensation for denne uddannelse. Helt konkret betyder det, at for spillere under 23 år skal der fremover betales kompensation også efter kontraktudløb. Der er vedtaget et internationalt kompensationssystem varierende fra land til land. For danske klubber vil det medføre ikke ubetydelige transferbeløb for unge spillere, der i fremtiden sælges til udenlandske klubber efter kontraktudløb. Forudsætningen er at det sker inden det fyldte 23. år For en klub som Brøndby IF med et stort og stærkt talentarbejde er denne nye ordning er klar økonomisk fordel. Andre indtægter Souveniromsætningen er steget kraftigt som følge af at selskabet i løbet af sidste regnskabsår tog håndteringen af merchandise tilbage i eget regi. Omsætningen i souvenirshoppen er vokset med 3,3 mio. kr., fra 5,3 mio. kr. i 2002 til 8,6 mio. kr. i 2003 svarende til en stigning på 62,3%. Omsætningen på Brøndby Stadion er ligeledes vokset i forhold til sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes øget omsætning i forbindelse med de afholdte fodboldkampe. Brøndby Stadion havde i 2002 en omsætning på 15,5 mio. kr. mod 20,2 mio. kr. i GildhøjCentret Der har i 2003 været et lille fald i lejeindtægter fra GildhøjCentret, hvilket skyldes at enkelte lejemål har stået tomme i løbet af året. Omkostningerne er faldet tilsvarende, hvorfor GildhøjCentret fortsat giver et tilfredsstillende afkast. Sakamoto Media A/S Der er i 2003 foretaget opkøb af den resterende aktiekapital i datterselskabet Sakamoto Media A/S, således at selskabet nu ejes 100%. Årets resultat i Sakamoto Media A/S er negativt i 2003 og dermed ikke tilfredsstillende. Der er dog tale om en klar forbedring i forhold til 2002 og det forventes at Sakamoto Media A/S vil give overskud i Sakamoto Media A/S er et medie- og marketingselskab, der i det daglige blandt andet varetager markedsføringen og profileringen af Brøndby IF, herunder vedligeholdelse og opdatering af selskabets hjemmesider. Finansielle forhold Selskabet har samlede langfristede gældsforpligtelser på 141,1 mio. kr. Gældsforpligtelserne er optaget i henholdsvis DKK, EUR og CHF for at opnå en rentebesparelse. Valutakursrisikoen vedrørende renteudgifter for gældsforpligtelser i udenlandsk valuta er afdækket via SWAP-aftaler. Gældsforpligtelserne løber i op til 28 år, hvoraf størstedelen dog har en løbetid på under ti år. Det er selskabets hensigt at nedbringe gælden snarest muligt og ledelsen ønsker fortsat en konservativ og forsigtig strategi til afdækning af mulige finansielle risici væsentligst den fremtidige udvikling i valutakurser og renteniveau. 13

18 Resultatdisponering Årets resultat tkr. foreslås overført til næste år. Egenkapital Udviklingen i selskabets egenkapital i 2003 har været fra en egenkapital på 224,7 mio. kr. til en egenkapital på 227,2 mio. kr. ved årets afslutning. Udviklingen er specificeret i note 13. Selskabet har ved årets udgang en beholdning af egne aktier på stk. Denne beholdning er værdiansat til 0 kr. Selskabet har indgået SWAP-aftaler til afdækning de finansielle risici ved gældsforpligtelser i udenlandsk valuta. Markedsværdien inklusiv vedhæftede renter af disse aftaler er værdireguleret over egenkapitalen korrigeret for udskudt skat. Reguleringen har haft en negativ effekt på egenkapitalen med -2,1 mio. kr. Aktieoptionsprogram De tre sportsligt ansvarlige for Brøndby IF s SAS Liga hold, Michael Laudrup, John Faxe Jensen og Per Bjerregaard er i årets løb tildelt aktieoptioner i selskabet. Optionsprogrammet omfatter i alt stk. aktier a nom. 20 kr., der dog er delvist betinget af indfrielse af sportslige resultater i de kommende 2 år. Optionsprogrammet er nærmere omtalt i note 13 til regnskabet. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør tkr., hvilket er en markant forbedring i forhold til 2002 hvor de udgjorde tkr. Forbedringen skyldes især de øgede indtægter samtidig med en fastholdelse af omkostningsniveauet. Pengestrømmene fra koncernens investeringsaktiviteter er ligeledes forbedret i forhold til I 2003 udgør pengestrømmene tkr. mod tkr. i Forbedringen er opnået ved færre investeringer i kontraktrettigheder, spillere samt ved frasalg af ejendomme. De pengestrømme der stammer fra koncernens finansieringsaktiviteter var i 2002 påvirket af forhøjelse af aktiekapitalen til overkurs samt øget træk på kreditfaciliteter, hvorfor effekten på pengestrømmene var positiv. I 2003 har der været en negativ påvirkning af pengestrømmene på grund af afdrag på koncernens kreditfaciliteter. Samlet set er koncernens likvide beholdninger forbedret med 377 tkr. i forhold til sidste år og udgør pr. 31. december tkr. Forventninger til 2004 De sportslige forventninger er som vanligt store. Det er naturligvis forventningerne til trænere og spillere, at den aktuelle 1. plads i SAS Ligaen forsvares, således at det danske mesterskab kan spilles tilbage til Brøndby IF. Det vil kræve, at det gode spil fra efteråret 2003 fortsætter. I den forbindelse må det påpeges, at der er mange unge spillere i truppen. Det kan blive et lille handicap, når de afgørende kampe skal spilles i løbet af foråret. Samtidigt er det målsætningen at forsvare Dong Cuppen. Internationalt er forventningerne, at vi kan følge op på de meget fine internationale resultater i Afgørende bliver det naturligvis om holdet via et dansk mesterskab kan skaffe sig adgang til den økonomisk og sportsligt meget attraktive Champions League. Det overordnede mål er fortsat at udvikle holdet såvel teknisk som taktisk og derigennem ruste holdet til nye store sportslige udfordringer. De økonomiske forventninger er, at man vil kunne leve op til det økonomiske resultat for Der forventes et overskud af størrelsesorden 4-5 mio. kr. før skat. I den forbindelse understreges det, at det forventes, at transferindtægterne vil svare til transferudgifterne. 14

19 Hændelser efter regnskabsåret udløb Der blev for et år siden er foretaget udstykning af grunden på GildhøjCentret, således at den oprindelige grund er delt i en sydlig bebygget grund på m 2 og en nordlig ubebygget grund på m 2. Selskabet har indledt forhandlinger om at afhænde den nordlige grund. Disse forhandlinger ventes afsluttet i løbet af foråret Grunden ventes afhændet for et beløb højere end den bogførte værdi. En eventuel gevinst ved afhændelse af grunden er ikke medtaget i ovenstående budgetterede resultat for Selskabet har købt landsholdsspilleren Asbjørn Sennels fra Viborg FF for et ikke oplyst transferbeløb. Asbjørn Sennels har indgået en 5-årig kontrakt med Brøndby IF. Meddelelser til Københavns Fondsbørs efter aflæggelse af 2002 regnskabet: 10. marts 2003 Årsregnskabsmeddelelse april 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 15. maj 2003 Michael Laudrup forlænger med Brøndby IF 18. juni 2003 Brøndby IF indfører aktieoptionsprogram 7. juli 2003 Peter Madsen skifter til Bochum 16. juli 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 13. august 2003 Halvårsrapport oktober 2003 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 3. november 2003 Brøndby IF opjusterer 16. januar 2004 Brøndby IF A/S Finanskalender januar 2004 Oplysninger vedr. handel med værdipapirer - kvartalsopgørelse 2. februar 2004 Brøndby IF skriver kontrakt med Asbjørn Sennels. Regnskabsmeddelelser vedrørende året 2004 Regnskabsmeddelelse vedrørende 1. halvår 2004 forventes offentliggjort i uge Regnskabsmeddelelse vedrørende året 2004 forventes offentliggjort i uge Selskabet har indtil videre besluttet ikke at offentliggøre kvartalsrapporter for henholdsvis 1. kvartal og 3. kvartal. Aktionærforhold Bestyrelsen er opmærksom på Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse. I langt de fleste forhold lever selskabet op til disse. Der er enkelte forhold eksempelvis opdelingen i 2 aktieklasser og manglende kvartalsmeddelelser der ikke er i overensstemmelse med Nørby-udvalgets anbefalinger. En del af disse er dels historisk betinget, dels en konsekvens af de lidt specielle forhold, der er i en fodboldvirksomhed. I løbet af 2003 steg antallet af navnenoterede aktionærer fra til Derved en stigning på ca navnenoterede aktionærer i løbet af de 5 seneste regnskabsår. Aktionærer, kapital og stemmer Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Kapital Stemmer % % Brøndbyernes IF Fodbold Fond, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,8 42,6 Røsler Holding ApS, Sydvestvej 102, 2600 Glostrup ,2 14,2 Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V ,1 3,8 Øvrige ,9 39,4 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,6 0, ,4 100,0 15

20 Koncern- og årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Selskabets har valgt på enkelte punkter at afvige fra årsregnskabslovens skemakrav til resultatopgørelsen. Afvigelsen er foretaget for at give et mere retvisende billede af selskabets resultat. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Koncernregnskabet Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes indre værdi. Nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til historiske kurser for den ikke-monetære post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 16

21 Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt i egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Resultatopgørelsen Entré- og TV-Indtægter Entré- og TV-indtægter omfatter indtægter vedrørende entre og TV-aftaler for arrangementer afholdt i årets løb. Indtægterne periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen, når de kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Sponsor- og reklameindtægter I sponsor- og reklameindtægter indgår indtægter vedrørende indgåede sponsoraftaler m.v. og de indregnes i resultatopgørelsen, når der er indgået bindende aftale. Der foretages periodisering af indtægterne og de måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Transferindtægter og omkostninger Transferindtægter består af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S andel af transfersummer for solgte spillere, herunder spillere, hvis licens er midlertidigt overdraget til andre klubber, før fradrag af eventuelle andre klubbers andele og salgsomkostninger. Transferindtægter indtægtsføres ved indgåelse af bindende aftale. Transferomkostninger består af bogført værdi af solgte spillere med tillæg af salgsomkostninger og eventuelle andele af transfersummer til andre. I transfer indgår endvidere lejeindtægter og omkostninger vedrørende udlejede og lejede spillere. Andre indtægter og omkostninger Andre indtægter består af lejeindtægter vedrørende GildhøjCentret samt indtægter fra salg af souvenirs, kiosksalg, salg fra boder på stadion m.v. Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger og indtægter indregnes når de kan opgøres pålideligt samt forventes modtaget, mens omkostninger indregnes når de er afholdt. Andre omkostninger består af ejendomsomkostninger vedrørende GildhøjCentret samt vareforbrug m.v. vedrørende salg af souvenirs, kiosksalg, salg fra boder på stadion m.v. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat indregnes under skat af ordinært resultat. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og med den skattesats, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når skatteforpligtelsen forventes udløst af aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. 17

22 Balancen Immaterielle anlægsaktiver Kontraktrettigheder, spillere Kontraktrettigheder indregnes i balancen til anskaffelsessummer inklusive direkte købsomkostninger med fradrag af afskrivninger eller genindvindingsværdi hvis denne er lavere. Kontraktrettighederne afskrives lineært over kontraktperioderne. Fortjeneste og tab ved afhændelse af kontraktrettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under transferindtægter henholdsvis -omkostninger. Andre rettigheder Andre rettigheder indregnes i balancen til anskaffelsessummer med fradrag af afskrivninger eller genindvindingsværdi hvis denne er lavere. Rettighederne afskrives lineært over de forventede økonomiske levetider. Fortjeneste og tab ved afhændelse af andre rettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Der afskrives ikke på beboelsesejendomme idet scrapværdi antages at svare til anskaffelsesværdien. Småanskaffelser udgiftsføres i årets løb. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 18

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår)

Winthers Have ApS. Årsrapport for 2014/15. Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V. CVR-nr. 35 47 52 22. (2. regnskabsår) Winthers Have ApS Vesterbrogade 124 B st. th. 1620 København V CVR-nr. 35 47 52 22 Årsrapport for 2014/15 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Easton II A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 27 92 10 00. (11. regnskabsår)

Easton II A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 27 92 10 00. (11. regnskabsår) Easton II A/S CVR-nr. 27 92 10 00 Årsrapport for 2014 (11. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/05 2015 Anders Balle Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere