Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Tredie Rasleke No. 237."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Rasleke N Beretning m Rigets fr Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894, Udgiven af Expeditinschefen fr Fængselsvæsenet. STATISTIQUE DES MAISONS CENTRALES PÉNITENTIAIRES. 1 JUILLET JUIN KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C

4 Fr Aarene 1883/ /93 se Nrges fficielle Statistik, Tredie Række N. 8, 25, 42, 72, 86, 135, 157, 177, 198 g 220. Trykt i Jhannes BjØrnstads Bgtrykkeri.

5 Indhld. A. Almindelige Bemærkninger..... B. Strafanstaltfunktinærerne... C. Fangeantallet m. v.. D. Disciplinen... E. Sjælepleien g Undervisningen F. Sundhedstilstanden... G. Arbeidsvirksmheden H. Frpleiningen.. I. Bygningerne.. K. Indtægter g Udgifter L. Fængselsselskaber. Side Tabeller. Tabel 1. Tilgang g Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne Antallet af de fr de frskjellige Frbrydelser dmfældte Fanger 3. Fangernes Straffetid Fangernes Alder - 5. Fangernes Fødested - 6. Fangernes ægteskabelige Stilling Fangernes tidligere Livsstilling - 8. Fangernes Hjemsted Fangernes ægte eller uægte Fødsel Fangernes tidligere Straffældelse Oplysning m de i Aaret iste Juli te Juni 1891 løsladte Fangers Tilbagefald Sygestatistik Vægttabel ver udgaaede Fanger Side

6 Table des matières. A. Remarques générales. --. page 1 B. Les fnctinnaires 3 C. Nmbre des prisnniers._,... 4 D. Régime disciplinaire E. Service religieux et sclaire F. État sanitaire 36 G. Occupatin des prisnniers IL Alimentatin des prisnniers I. Les maisns K. Recettes et dépenses...,... _ L. Sciétés de patrnage pur les libérés. 58 Tableaux. Tableau 1. Nmbre des entrées et des srties pendant l'année du 1 Juillet 1893 au 30 Juin page Répartitin de la ppulatin suivant les crimes u délits qui nt mtivé la cndamnatin Répartitin de la ppulatin suivant la pénalité Répartitin de la ppulatin suivant l'âge des prisnniers Répartitin de la ppulatin suivant le pays de naissance des prisnniers Répartitin de la ppulatin suivant l'état cnjugal des prisnniers Répartitin de la ppulatin suivant les métiers et prfessins que les cndamnés exerçaient au mment de leur jugement Répartitin de la ppulatin suivant le dmicile des prisnniers Répartitin de la ppulatin suivant la naissance des prisnniers Renseignements relatifs aux antécédents judiciaires des prisnniers Nmbre des prisnniers mis en liberté pendant l'année du 1 Juillet 1890 au 30 Juin 1891 et cndamnés en récidive à, la reclusin avant le 1 Juillet Statistique des maladies Renseignements relatifs au résultat du pesage des prisnniers 78

7 A. Almindelige Bemærkninger. (Remarques générales.) Rigets Strafarbeidsanstalter var i Beretningsaaret følgende : Der kunde ptage mkring: Deri ptges ved Aarets Begyndelse: Bdsfængslet paa Aakeberg K ristiania. Cellefængsel fr Mandsfanger 240 Fanger. Mandlige Frbrydere, sm var tilkjendt Strafarbeide paa 6 Maaneder eller derver indtil 3 Aar, g sm, naar Straffen km til Fuldbyrdelse, var i Alderen fra det fyldte 18de til det fyldte 50de Aar, med Undtagelse af Frbrydere, der tidligere havde udstaaet Strafarbejde i Cellefængsel, g sm, mar den senest tilfundne Straf skulde fuldbyrdes, havde fyldt det 25de Aar (Lv af 6te Juni 1884, jfr. Kgl. Resl. af iste Juli 1884). Akershus Strafanstalt i Kristiania. Fællesanstalt fr Mandsfanger. 260 Fanger **) Alle inden Osl, Akershus, Smaa-, lenenes, Hedemarkens, Kristians, Buskerud, Bratsberg, Nedenes samt Lister g Mandais Lagsgne tiltalte frsaavidt de ikke efter de vennævnte Bestemmelser skulde indsættes i Bdsfængslet, jfr. Kgl. Resl. af 28de Mai *) Beretning fra dette Fængsels Inspektin er trykt sm Bilag. **) I Nødsfald kan denne Anstalt mdtage et endnu større Antal Fanger.

8 Der kunde ptage mkring : Deri ptges ved Aarets Begyndelse: Trndhj ems Strafanstalt. Fællesanstalt fr Mandsfanger. 130 Fanger. Alle inden Stavanger, Bergens, Bergenhus, Rmsdals, Trndhjems, Nrdlands, Trms g Finmarkens Lagsgne tiltalte, frsaavidt de ikke efter de før citerede Bestemmelser skulde indsættes i Bdsfængslet; jfr. Kgl. Resl. af 28de Mai Strafanstalten fr Kvinder i Kristiania. Fællesanstalt fr Kvindefanger. 225 Fanger. Kvindelige Frbrydere fra hele Riget. I Medhld af Kgl. Reslutin af 21de December 1893, hvrved Lv af 26de Juni s. A. m Frandring i Bestemmelserne m Fuldbyrdelse af Strafarbeide bestemtes at skulle træde i Kraft fra iste Februar 1894, g hvrved det derhs blev verdraget Justits-Departementet at afgive de frnødne Bestemmelser m, i hvilken af Rigets Strafarbeidsanstalter mandlige Frbrydere ver 21 Aar skal udstaa idømt Strafarbeide, blev under 30te December 1893 udfærdiget nye Regler fr Frbryderes Indsættelse i Bdsfængslet. Ved en anden samtidig Reslutin meddeltes Apprbatin paa en frandret Affatning af 8, 9, 14, 15 g 24 i Reglement fr Fangebehandlingen i Bdsfængslet samt paa et Reglement angaaende Revselse fr dersteds begaaede disciplinære Frseelser. Reglementet fr Fangebehandlingen i Rigets Fælles-Strafarbeidsanstalter 10 (m Undervisningen) g 20 (m Bglaan) blev under 15de Juli 1893 frandrede. Samtidig blev visse af Klassereglementets herhenhørende Bestemmelser phævede, ligesm der blev udfærdiget nye Reglementer m Undervisningen i Mands-Fællesanstalterne g m Bglaan i alle Fællesanstalterne. Disse Frandringer er Resultatet af en Knference, sm i Oktber 1892 blev afhldt mellem Expeditinschefen fr Fængselsvæsenet g samtlige Strafanstalters Direktører g Prester. De nye Regler stemmer i det væsentlige verens med Udkast, sm i Henhld til det under Knferencen udtalte er udarbeidede af Pastr Hval. Ved Justitsdepartementets Skrivelse af 12te August 1893 blev der meddelt Samtykke til, at der frsøgsvis indførtes en ny Undervisningsrdning i Bdsfængslet. Samtlige de hermhandlede Bestemmelser er indtagne sm Bilag.

9 B. Strafanstaltfunktinærerne. (Les fnctinnaires.) B dsf ce ngslet. Vagtmesterens LOn er fra iste Juli 1893 frhøjet til 1600 Kr. med t Alderstillæg, hvert paa 100 Kr. Sm Frvalter ansattes fra iste August Frvalter ved Akershus Strafanstalt Anders Jhannesen B. Sm Kntrbetjent hs Direktøren efter Direktr Malthe ansattes fra iste Juli Kntrbetjent ved Trnclhjeins Strafanstalt Ole Antn Severin Ofstad. Fra 1 ste Februar 1894, da den nye Lv 9113 Frandring i Bestemmelserne m Fuldbyrdelse af Strafarbejde traadte i Kraft, antges med Justits departementets Samtykke en ny midlertidig Opsynsbetjent. A k ershus Strafanstalt. S in Frvalter efter BO beskikkedes fra I ste August Hpist i Justitsdepartementet Martin Julius Christphersen. Paa Grund af Rømningsfrsøg g truende Frhld fra Fangernes Side antges med Justitsdepartementets Samtykke den 2den Oktber 4 midlertidige Betjente, der har tjenestgjrt til Beretningsaarets Udgang. Tr n dhj em s Strafanstalt. Direktør 1V1althe tiltraadte sin Stilling den Iste September. Sm Kntrbetjent hs Direktøren efter Ofstad ansattes Slutter ved Kristiania Distriktsfængsel Martin Julius Gjestad. Pastr Ilval har sm Medlem af Strthinget i 1894 været fraværende i hele Strthingssessinen. I denne Tid bestyredes hans Embede af Pastr Dr. S. Michellet. Den faste Ln fr Anstaltens Lærer er fra Beretningsaarets Begyndelse frøget til 1600 Kr. Strafanstalten fr Kvinder. FyrbOdersken blev fra iste Juli 1893 sat paa samme Lønningsvilkaar sm Opsynskvinderne. Pastr Strjhann har ligesm i de fregaaende Beretningnar været permitteret g hans Tjeneste udført af Pastr Hauge. I Beretningsaaret er ingen Frandring fregaaet i Anstaltens Persnale.

10 C. Fangeantallet nt. v. (Nmbre des prisnniers etc.) Af Tabel 1, der viser Tilgan g g Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne i Aaret Iste Juli te Juni 1894, sees, at Antallet af Fanger ved Beretningsaarets Begyndelse -- Iste Juli 1893 udgjrde : 479 Mandsfanger, 100 Kvindefanger, ialt 579. I Aarets Lb indsattes Strafanstalt Tilsammen 868 Mandsfanger, 151 Kvindefanger, ialt I Aaret udgik Ved Aarets Udløb hensad altsaa 518 Mandsfanger, 97 Kvindefanger, ialt 615. A ar et s Midd elt al (det gjennemsnitlige daglige Belæg) fr alle Anstalter underet var Til Sammenligning hidsættes, at Fangeantallet udgjrde : A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen. 30te Juni *). *) Til Oplysning m Fangeantallet i tidligere Aar kan anføres, at Antallet af Fanger i Strafarbeidsanstalterne udgjrde: 31te December 1840: Mænd, 312 Kvinder, tilsammen : : : te Juni 1880:

11 I de 10 sidste Beretningsaar har d et sa ru I e de Antal af de i Strafanstalterne hensiddende Fanger været følgende: A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen. iste Juli te Juni I ste Juli te Juni Iste Juli te Juni Iste Juli te Juni Iste Juli te Juni iste Juli te Juni Iste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni Iste Juli te Juni Antallet af de e ft er Dm i Strafanstalterne in ds atte Fanger i de samme 10 Beretningsaar var følgende : A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen. iste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni Iste Juli te Juni lste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni iste Juli te Juni Tilsammen Gjennemsnitlig aarlig Sm tidligere er ved venstaaende Sammenstillinger intet Hensyn taget til de enkelte Fangers Persn, saaledes at enkelte Fanger er medregnede 2 Gange Ofr. det herm i Beretningen fr , Side 10 anførte).

12 Af de i nærværende Beretningsaar efter Dm indsatte 388 Mænd, 51 Kvinder, ialt 439 var tidligere i samme Aar løsladte af Strafarbeidsanstalterne. A lts aa indkm kun. 371 Mænd, 47 Kvinder, ialt 418 nye Persner efter Dm. Lægges hertil Antallet af Fanger ved Beretningsaarets Begyndelse samt 1 Mand, der indkm i Akershus Strafanstalt fra Sygehus, finder man, at der i Aaret iste Juli te Juni 1894 har hensiddet til Udhldelse af Strafarbejde 851 Mænd, 147 Kvinder, ialt 997 frskjellige Persner. Dette Antal frhlder sig til Rigets hjemmehørende Flkennengde den 31te December Mænd, Kvinder, tilsammen mtrent sm 1 : 2 005, Mandsfangerne til Antallet af mandlige Indvaanere mtrent sm 1 : g Kvindefangerne til Antallet af kvindelige Indvaanere mtrent sm 1 : Antallet af de i Beretningsaaret efter Dm indsatte Persner til det hele Indvaanerantal mtrent sm 1 : 4 787, Mandsfangerne til Antallet af mandlige Indvaanere mtrent sm 1 : g Kvindefangerne til Antallet af kvindelige Indvaanere mtrent sm 1 : ' Antallet af de ved Aarets Udgang hensiddende til det hele Indvaanerantal mtrent sm 1 : 3 254, Mandsfangerne til Antallet af mandlige Indvaanere mtrent sm 1 : g Kvindefangerne til Antallet af kvindelige Indvaanere mtrent sm 1 : Flgende Opgave viser det paa hvert Mænd faldende Antal Mandsfanger, det paa hvert Kvinder faldende Antal Kvindefanger g det paa hvert af Rigets Indvaanere underet faldende Antal Fanger af begge Kjøn, beregnet efter Flkemængden den 31te December 1890 g sammenstillet med det tilsvarende Antal fr de t nærmest fregaaende Beretningsaar :

13 Fr hvert var: Indsatte efter Dm i Aarets Løb. Hensiddende ved Aarets UdlOb. Det samlede Antal Fanger i Aaret. M. K. Tils. M. Tils. M. K. Tils. iste Juli te Juni ,84 0,45 2,09 5,36 0,93 3,07 8,81 1,42 4,99 iste Juli te Juni ,95 0,47 1,67 4,96 0,97 2,89 7,92 1,62 4,66 Iste Juli te Juni ,01 0,43 1,68 4,97 1,15 2,99 8,09 1,72 4,79. Nedenstaaende Sammenstilling viser det samlede Antal Fangedage, det største g det mindste Belæg samt det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i de frskjellige Strafanstalter i Beretningsaaret - fr sidstnævnte Opgaves Vedkmmende gsaa, i de t nærmest fregaaende Beretningsaar. Det samlede Antal Fangedage. Det Det største mindste Fange- Fangebeheg. belæg. Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg. Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni Aaret iste Juli 1892 til 30te Juni Aaret Iste Juli 1891 til 30te Juni Bdsfængslet Akershus Strafanstalt. Trndhjems Strafanstalt. Samtlige Mandsanstalter. Strafanstalten fr Kvinder ,53 161,56 169, '201,33 197,08 203, ,46 121,74 121, ,32 480,38 494, ,24 116,47 128,06 Samtlige Strafanstalter underet ,56 596,85 622,63. Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i samtlige Strafanstalter underet frhlder sig til Flkemængden den 31te December 1890 mtrent sm 1 : Beregnet særskilt fr Mandsfangerne bliver dette Frhld mtrent sm 1 : g fr Kvindefangerne mtrent sm 1 :

14 Fr hvert hensad i Strafanstalterne. Gjennemsnitlig daglig. M. K. Tils. iste Juli te Juni ,26 0,94 3,03 iste Juli te Juni ,97 1,13 2,98 iste Juli te Juni ,12 1,24 3,11. Til Sammenligning hidsættes, at ifølge Beretning m Rigets Distriktsfængsler fr Aaret 1893" hensad der i disse Fængsler til Udhldelse af idømt Fængselsstraf Persner i tilsammen Dage eller gjennemsnitlig daglig ca. 80,32. Det samlede Antal Fangedage i Strafarbeidsanstalterne i Aaret 1893 udgjrde eller gjennemsnitlig daglig 594,31. Lægges sidstnævnte Tal til det venfr anførte Gjennemsnitstal fr de med Fængsel straffede fremkmmer et samlet Gjennemsnitstal, strt'674,63 af Persner, der i Aaret 1893 har hensiddet til Udhldelse af idømt Frihedsstraf. Dette Tal frhlder sig til Flkemængden mtrent sm 1 : g udgjør 3,37 pr In.dvaanere. I Beretningsaaret er losladt ifølge Benaadning : 27 Mænd, 10 Kvinder, ialt 37 Fanger md i Beretningsaaret g i Tabel 2 viser Antallet af de fr de frskjellige Frbrydelser dmfældte Fanger. Prcentvis beregnet stiller Frhldet sig i saa Henseende fr Beretningsaaret sammenlignet med de t fregaaende Aar -, frsaavidt angaar enkelte af de væsentligste Frbrydelser, saaledes: Hensiddende ved Aarets Begyndelse fr Indsatte efter Dm i Aarets 1,013 fr lete Juli 1893 til 30te Juni Iste Juli 1892 til 30te Juni lete Juli 1891 til 30te iste Juli 1893 til 30te Juni lete Juli 1892 til 30te Juni iste Juli 1891 til 30te Juni Tyvsfrbrydelser... Falsk, Bedrageri g anden Svig.. Barnemrd, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fsterfrdrivelse samt Delagtighed deri Løsagtighedsfrbrydelser M. S. M. S. M. % % % % 69,7 29,0 70,0 19,3 66,3 4,2 1,0 5,5 5,3 9,0 58,0 2,0 0,2 58,0 8,5 7,6 S. M. 18,0 77,6 47,1 8,5 K. M. 0,2 63,2 0,3 31,4-9,6 3,7 7,5 9,8 7,7 70 K. I M. K. 74,2 46,21 73,1 30,4 3,9 7,3 1,91 8, 30,8 21,1 34,8 7,3 30,4.

15 I Tabellen er ligesm tidligere hver Fange kun pført med en enkelt Frbrydelse. I flere Tilfælde har imidlertid en Fange samtidig mdtaget Dm fr t eller flere Frbrydelser, saaledes at man af disse alene bar kunnet medtage den sm størst anseede, hvilket igjen sm Regel falder sammen med den i Straffelven med den relativt største Straf belagte Frbrydelse. Til nærmere Oplysning m hermhandlede Frhld hidsættes en Opgave ver de af Fangerne begaaede F r bry d el ser, der er af saadan Art, at de i g fr sig kunde paadraget Frøveren Strafarbeide, men sm i Henhld til venstaaende ikke er medtagne i Tabel '2: Frbrydelse. Begaaet af Fanger hensiddende ved Aarets Begyndelse. M. K. Tils I Begaaet af Fanger indsatte efter Dm i Aarets Lb. Ialt. M. K. Tils. M. K. Tils. Frbrydelse md den ffentlige Myndighed Eftergjrelse eller Frfalskning af ffentlige Dkumenter, Mynter, Pengesedler m. v... Mened Legemsfrnærmelser Trusler Bldskam.. Leiermaalsfrseelser Ulvligt Samlevnet Andre Lsagtighedsfrbrydelser Tyvsfrbrydelser Røveri.. Bedrageri g anden Svig Falsk Mrdbrand. Anden Ildspaasættelse Andre Frbrydelser ' Tilsammen

16 I Frbindelse hermed hidsættes følgende Oversigt, der viser An tall e t af Fan ger, der i Beretningsaa. ret har hensiddet i Strafarbeidsanstalterne fr t eller flere Frbrydelser af frskjellig Art, sm hver fr sig kunde have paadraget Strafarbeide, samt hvr mange Prcent Antallet af disse Fanger udgjor : Hensiddende ved Aarets Begyndelse. Indsatte efter Drn i Aarets LOb. Ialt. Inddfinite fr t eller flere Frbrydelser. Prcentvis angivet. Inddømte fr t eller flere Frbrydelser. Prcentvis angivet. Inddmte fr t eller flere Frbrydelser. Prcentvis angivet. 0/0 /0 Mandsfanger 41 8,6 13 3,4 54 6,2 Rvindefanger. 4 4, ,9 7 4,6 I Tilsammen 45 7,8 3,6 61 6,0. Tabel 3 viser Længden af den Fangerne tilfundne Straffetid. Prcentvis beregnet stiller Frhldet sig i saa Henseende i Beretningsaaret sammenlignet nied de t fregaaende Aar saaledes :

17 N N 0 G2.-a5' a:7 ais r. CO r. c. CO c. O. 0 c. O CO C.0 (M CO CO 0-0. Or. di- GNt C7J 00 G9 (X) ehl 1"- ek? r-isko C:r;. IC'S' 16" G 21" r. CO r. C.0 Cq C.0 0 CO Z.- Z.- 0 Cc4- r3' t c)" c- -,hcq N.' COC r. C" CC> N 00 4 UMINI11 11 M r-4 c c 10 c 4-4 c N cn e CNf C s C45 Cr CD.' C,1 41 r. C5' 1;1 ko CO t- CO CO CO ' CO.' c",t," N N t CO 10 cci." c" c" t: k-c- -4' c",ta- cpri 0 Ca CO 0 00 CTJ to 16' C.0.',-.7s 0- C\i' N C5. O CO 0 I"- O C M GO c6-c cd c" c- -cti" cm" N" c- m- L--- c" r :11.s Cr L6*- GNỊ" - v. CO r. O to C c',/ cs) c t- C C c = k" c- c.t C c i" r. C-

18 Af de hensiddende Mandsfanger var de fleste 20, 3 0 inddømte paa 6 Maaneder til 1 Aar g af de hensiddende Kvindefanger det største Antal 30 paa 3-4 Aar. Nedgangen i Straffetiden fr de hensiddende Kvinders Vedkmmende er væsentlig en Følge af den ved Lven af 29de Juni 1889 fretagne Nedsættelse i Straffesatserne fr Barnemrd g lignende Frbrydelser. Af de indkmne Fanger havde, sm i de fregaaende Beretningsaar, det største Antal af saavel Mænd sm Kvinder, henhldsvis 57,4 gt g 53,0 0, Straffetider paa under 1 Aar. Straffetiden fr de i B d s fæ ngslet indkmne Fanger var reduceret verensstemmende med Lven af 6te Juli 1894 følgende : Fr 47 Fanger mindre end 6 Maaneder, fra 6 Maaneder til g med 1 Aar, 55-1 Aar , ,

19 4-1 aa GO x r". CD r-4 a). -..., 0 s I CO..,I. r.1, ,14 -,,,t4" VD 0 _..., r.. r. cs.;-- I C3)., r Tabel 4 viser Fangernes Alder. Det prcentvise Frhld fr dette g de t fregaaende Beretningsaar var følgende: CD') CO-..--, C:,') 0- j- i' r. CI,... C,/ to 00-,-, t- CO- t- C cq-.nd y... cris C\1 V t ) z. S : 5. CY) CO 1---.' r. ) c',/ CS, C.T. - LC) -zric r. CO is-7 y... CO 0- r. V C f N -sr C.) 0';' r. trç N N.. C ed -,tr.. CO CO.' s 0 r-l' co c r O e C) e C) r...,, c) I I CD 1-:' -+ E CC cr)- r-+ r..- V,t1 C5T V L' r-,.- r- 0 V.' 0 V- 0 V ' 0 r-4 C;2. r-,,tr 1.0 vcḏ r-+ a) (:$ V C) CO 'iti V di G,i. r-4 C3",t+r-1 COvi:, r-, 0 r.: 0 Ors s co CO -4,--. r. c" c CO car' N 0 r - i 0 c" CO c4- t- c::)- 0 6-,-.4,:, -.Zs. cg ,t, 4:7) V t: N = V- N,: ti- C7a- -,i+-, c i'...- cg.-: 0-0, - 4 C 1 CX) I -..,.. s i- r-i N,Ir C n I-- Vr V CO IC3 CO in,_cj C,2'..7f4 COr-.. Cei- CO 0-0 e C) r CI) 4-, r. c c') c.) 0 s CO e CO,--- - t.,--.- -, , s s - C( --, r... vs - N.44 CZ, c%,,,, c- N cx)" ri CZ, kcs' t.cd GO tz - r -,t,",-, c) r, - es r.-2 s OD 0 i- i'z' c.c) Mr' CO t-- r-4 CO CC:r,,N Cr) e r CO 1,-- r. r-.t. 0 - CD,--i.. rc3 ŒJ k cl c I cd 41'1 1t5 CO If) r-4 - V V CO.14

20 I Bdsfængslet har der, efterat Lven af 26de Juni 1893 var traadt i Kraft, hensiddet 13 Fanger under 18 Aar. Ingen af disse har været behandlet i Fællesskab, da saadant ikke har været fundet nødvendigt. Tabel 5 viser Fangernes Fødested. Prcentvis beregnet stiller dette Frhld sig saaledes fr Beretningsaaret g de t fregaaende Aar : C G4 Cn a) r...'s 00. CO.:C: :1-: s. 0 O's... M rig 4'2 0 r.i 0 CO <> - 7:. c CO C, r-e C c-; C c.)c r. CC) CO C4 CS:5' gs C 0-,-- C:7J c c Ce. Gr. CO VD - )x) C 1 c e -41 C.0 î (5% C-4 - c5s C C... ril 1 al. 8 rcs 43.,..-w c. s.. -,--, cd ed P4 rd t. P4 a) sc, al -, cs,- c3 0 Pi... ca ce.4 'cl a) rri a) ti)4i bi) z a) bs..-, cd ;.4 ;. A ; r0 0 t>...-, 0 Z ri/ 44 <4

21 M Tabel 6 viser Fangernes ægteskabelige Stilling. Af Fangerne var, prcentvis beregnet fr Beretningsaaret g de t fregaaende Aar: 00 C 00 OD a. ad' c3-3' c" 1CD r.4 O O O -4 O O O O LCD C5 C r I r-4 cs) a.) c c c ),6 cr5-o- W al cjkr'd Cn I= 6'r.er. GO r. O O `I. GO 105'C6' ri N CO O C ta 00 L... C:,LO O 0..VS' ex5' O r. r...4 CO al rri C 0. C: 10 CO O O's O CO CZ).ztr a.1 CO CO TO - GC) aç rri z g C1) c".8 r4s O CC, CO id, CcÑx c(?. ai c cri* ri C1 OLCD -4 O Lc)" 0:1 T. ;4 0) 0),W W tt be elf) Fc 0 0 E cp <1) <1). c.b" Ç.T1 Blandt Enkemænd g Enker er medtaget det separerede g fraskilte. b 0 74,3 a3 a) a) rhci ri frvrigt ubetydelige Antal

22 Efter Tabel 7, der viser Fangernes tidligere Livsstilling g de tilsvarende Tabeller fr de t fregaaende Aar var af Fangerne, prcentvis beregnet: r-i...._, -04 7:4 g 1.-z -''' 0 I, a) at +a c ede t=i C'a CC, 611, r CO CC CO r- C7', 0 c:n co cm 00 GO CO co GN2- crj -- -di- CO- Ce e e 4' 0- cq c 00 c ',J., GO 00,t+ c c - in-c k ' In'.Lds f- CO CO CT, CD,t1 c.0 CO..140 CO r: C f C C C >.. 1 C cm 00NcM cnc--0 c0 c c, 0- r-i c.) c5. NNcON co cq- c r- - CO 00 G", 3, LO 0 CO, t4 C-- CO to c C) r - 0-N- cm- m- LC 9-4 C r". c,t1 CO 00 0 t. c c c C7:7 06 e c c16' Crjs C2 c.14 C.- N cci N OD 0D I- -24' co-4 0- C:r - c GO CO in CO CO c c c td- N- 00- ct-r c co- C,2 14 t C C> CC)00 -cr5' t-ce c- - CO CO 0D cc9' CO CO e e cs- 4- e.4. CO.'16' CO CO -4, s. a.) -4, 0.-W k tto k 0 a) a.) s. rd a.),,-,.0.0. a) a) O -42, din s.-1. r tz, a) s. k c d ca 0 " a),.., c s. Q) cd -4 to. a), tt) 0 --,1;-. 0 rci. 0 a) c.) n r-. S. k gl) ' gz.l"n.a. ci) Q) "" n ce tik 1 a) FO -4,w,..-.. r s. s. w. r bp cl) k,i Cd CO C/) r rd CO a). h0 b.0.,-.4 0 ZDA ci) a),..w rci Q) 0 0 a) s. 0 bij -4, k P:1., -0 a) ad a) cd 7:$ 2:1 PC; x-, a) Pi ;-, ce "2 WO ci) 0 0 an 0 a) k a) al 0. s. a) fr. cc ai (2) ER,1,1 tw ),..4. a) cl) ba Q) k b r. a3 =, a) '1:1 w. s. w a) 0 rzi *8 te _4_4,4 k a) rt:1 zzr e,) a) g.0 r,l) cs. a). ;., 4. 0 '''' rc/ rtz 71 ') r.c:a). r. s a) s. š rcl 0 k rcl 0 k 2 cp s. ce r-, 0 bi c in 0.-W al bp ri W 2 2 zi cd ce pi as cd ct cd,- cd cd a) a ce ;' n 4., en., r., t st ce 1St ci) ci). PT,' 0 = C.. = 0:1 E7 4.1 = 4" v2 A 14 PP P-4

23 Ligesm i de tidligere Beretningsaar var saaledes gsaa i den. største Prcent Mandsfanger af Klasserne Dagarbeidere samt Haandvaarksarbeidere g Læregutter g af Kvindefangerne det største Antal Tjenestetyende. Tabel 8 giver Oplysning m F angerne s Hjem st ed. Prcentvis beregnet var Fangerne i dette g de t fregaaende Beretningsaar saaledes frdelte: to 1.0 cs:sk.c3 C.C) CO 0 Ce N N VD eo r-4 Cer CrJ O O r-4 ko LCD's Cr4 CeD N O O 4-3 O O O c cr, c CD 02 ri CO ati Cq 10 CO CO N CO d4 C7, 0 cis is cn- C,2 N CO N ird O OC:5 LO c c4s ezr - cnc 0-J 0- O O Ors O '13 rt:3 bi f:41 2) G",2 GO c.11 ì-cg c k- ct c N in O O 0 CO CO O Ts a) rc3 rc, ;-":1 4 0 CD u2 cll 0 cr, 11 CO 0 0 N N (:::) 4-.4 el.'.3etr C 1 N ICJ CO CO- O 0-0 O )9-1 0 N L-- CY5sCCr CO c,2 CO ci5" c cz) - c- ô O O 2

24 Følgende Opgave viser - fr det bele Rige, fr Landdistrikterne g Byerne liver fr sig g fr de største Byer, - hvr mange Mandsfanger der falder paa Mænd, hvr mange Kvindefanger der falder paa Kvinder, g hvr mange Fanger underet der falder paa Indbyggere af begge Kjøn *). Fr hvert var : Hensiddende ved Aarets Begyndelse. Indsatte efter Dm i Aarets LOb. M. K. I tils. M. K. tils. I hele Riget. 4,70 0,97 2,77 3,71 0,49 2,04 Fra Landdistrikterne 2,36 0,73 1,53 1,72 0,24 0,96 - samtlige Byer 12,66 1,69 6,77 10,47 1,26 5,53 - Kristiania. 22,81 2,56 11,84 16,46 2,44 8,86 - Bergen. 11,35 1,38 5,96 10,54 1,03 5,40 - Trndhjem. 14,39 2,51 7,89 19,69 1,25 9,60. Tabel 9 viser Fangernes ægte eller uægte Fødsel. Prcentvis beregnet var Frhldet i saa Henseende i Beretningsaaret g de t fregaaende Aar følgende : Hensiddende ved Aarets Begyndelse. Indsatte efter Dm i Aarets L$413. iste Juli 1893 til 30te Juni iste Juli 1892 til 30te Juni lete Juli 1891 til 30te Juni iste Juli 1893 til 30te Juni Iste Juli 1892 til 30te Juni ste Juli 1891 til 30te Juni M. K. M. K. M. K. M. 0/0 0/0 0/00/0 I 0/0 0/00/0 K. M. 0/0 I 0/0 K. M. K. 0/0 I 0/00/0 Ægte fdte.. 86,4 88,0 85,8 87,4 85,5 83,5 90,7 86,3 87,6 88,5 86,9 84,8 Uægte fdte. 13,6 12,0 14,2 12,6 14,5 16,5 9,3 13,7 12,4 11,5 13,1 15,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01 100,0 100, ,0 100, ,0 100,0. *) B eregningen er skeet efter Flkemængden den lite December 1890, der, sm for nævnt, udgjrde ialt Mænd g Kvinder, tilsammen ,Thvraf Mænd g Kvinder falder paa Byerne g Mænd g Kvinder paa Landdistrikterne. I Kristiania var der af Mænd , Kvinder , ialt , i Bergen af Mænd , Kvinder , ialt , i Trndhjem af Mend , Kvinder , ialt

25 Tabel 1 0 viser, hvrmange af Fangerne der ikke tidligere har været straffede, g hvrmange der fr har været straffede g med hvilken Straf. Det fremgaar af denne Tabel g den tilsvarende fr de t fregaaende Aar, at af Fangerne var prcentvis beregnet ez GO G',1 0 c e,s, - ci ci c c c c,-. r, G CO 4.) ri CO tit ô Cab-0 0 i-- tris,plso's C:6 wcis N t-- 0 c( CO r Z 0 Cr, CID Ce CtisO's :C5s Ce CO CO 0 N CO F-1 Ö t0 N CO 10's4'sd'Ors Cis t:%1 N r-i C4,..11 LCD CrS' CY) r-i 0.; C. 0, CO 00 ri,...,..., (1) 4.) ri ) 10's,11 N I.- Ci CO CO CO t- C.C5' Ceis cr r Tri vr4 c- csr c c (1) rl II 02 0, 00 CD 4.) CD ra ri CO ei 0-2 C;n c- ce CO CO ds r- CO 'TN N 0 0 cris c.0 c. 14 crs' c.1 - vr4 r-1 XS. ko C.:q 00 Is: es CO CO 0 cc. ce ;.4 00.

26 Fr Bdsfcengslets Vedkmmende skal man efter Direktørens Beretning hidsætte følgende yderligere Oplysninger : Af de indkmne 246 Fanger var Ikke tidligere straffet 80 Straffet med Fængsel, Wider eller Ris 1'26 - g med Bdsfængsel 1 Gang 19 3 Gange Strafarbejde i Fællesanstalt 1 Gang Gange. 2 - _.. - Danmark 1 Gang. 1 - _... _ Bdsfængsel 1 g Strafarbeide i Fællesanstalt 1 1. med Fængsel g med Bdsfængsel 1 Gang g med Strafarbeide i Sverige 1 2 med Bdsfængsel alene 1 Gang 4 - Strafarbejde i Sverige alene Af samtlige 407 Fanger, sm i Beretningsaaret hensad i Bdsfængslet, havde 62 eller 15,23 96 frhen hensiddet der. Tabel 1 1 giver Oplysning m de i Aaret lste Juli 1890 til 30te Juni 1891 løsladte Fangers Tilbagefald, frsaavidt de fr den nye Frbrydelse er dømte til Strafarbeide. Prcentvis beregnet g sammenlignet med de t fregaaende Aar var Frhldet i saa Henseende :

27 C.) H 5?" , 11 0 CO GNr CO CO Cis 10 CO C1 CO ' GO r-4 CO CO CO CO ctea CO C Z CO CO t. C7 le t t ci CC.* CC" LZ CO tor. (1,2 21 C1 CT) CD' CO te CO CO CO 00 C7) CO crç,tr CD CO 4,4 6,t; cq : C CO CO kr Cr,,ti CD CD, e...4- b6 cq cq c C:1

28 Af de 48 tilbagefaldne, der var løsladt fra B dsfæ ng sl et, faldt 23 eller 47,92 (A tilbage inden 1 Aar g yderligere 13 eller 27,08 96 inden 2 Aar efter Løsladelsen. Af de 38 tilbagefaldne, der var løsladte fra F æ 1 1 e sa ns talt er ne f r M ænd, faldt 14 eller 36,84 (Y0 tilbage inden 1 Aar g yderligere 10 eller 26,32 9 inden 2 Aar efter Løsladelsen, Fr B ds fæ n gsl et s Vedkmmende skal man efter Direktørens Beretning hidsætte følgende yderligere Oplysninger: Af de i Aarets Løb indkmne 246 Fanger havde 54 eller 21,95 straffede Slægtninge, 32 eller 13,07 96 havde sindssyge Slægtninge, 84 eller 34,15 havde mistet en af sine Frældre eller begge' fr Knfirmatinen eller 15 Aars Alderen, 60 eller 24,39 Š havde været udsat eller paa anden Maade brte fra Hjemmet. Fr 140 eller 56,91 g's Vedkmmende var Nydelsen af berusende Drikke sandsynligvis den væsentlige Aarsag til den Frbrydelse, fr hvilken de var bleven indsat i Bdsfængslet. De efter udstaaet Straf eller tilstaaet Benaadning løsladte har hensiddet i Fængslet en Tid af: 31 Fanger mindre end 6 Maaneder 116 fra 6 Maaneder til g med 1 Aar 35-1 Aar

29 D. Disciplinen. (Régime disciplinaire.) Der intraf i I3eretningsaaret intet saadant Brud paa Disciplinen, at det havde justitiel Tiltale til Følge. Fra A kershus S tr afanst al t undveg en Fange den 12te Marts. Angjældende, en flere Gange straffet 22 Aar gammel Tyvsfrbryder, fandt under Hentning af Materialier Anledning til at klatre p ad Gitret ved Materialbden g san ved Hjælp af en fra Smedjeværkstedet medbragt Jernkrg at svinge sig p paa dennes Tag. Herfra gik han ver paa Fæstningsmuren, fra hvilken han firede sig ned paa Gaden ved det militære Samfund. Efter 2 Dages Fravær blev han paagreben. Fr Rømningen hensattes han i mørk Celle i 10 Dage paa halv Kst. Der gjrdes derhs ved samme Anstalt 2 Rømningsfrsøg. Det ene gjrdes den 28de September. '2 fr Tyveri inddømte svenske Fanger fandt under Madhentningen Anledning til at snige sig p i søndre Bygnings Lftetage, hvrfra de ved at sønderbryde den fr en af Lftslugerne anbragte Hængelaas fik banet sig Adgang til 1Vlrklftet. Ved at hænde et Tagvindus Jernstænger fra hverandre km de ud paa Taget. Her blev de imidlertid strax bserverede af Gaardsvagten. Da de frstd, at deres Undvigelse ikke kunde lykkes, gik de gdvillig igjen ned paa Lftet, hvr de blev paagrebne. straffedes med 10 Dages mørk Celle paa halv Kst. Det andet Rømningsfrsøg gjrdes af den førstnævnte Fange, der den 22de Mai Kl. 8'4 m Aftenen frsøgte at undvige fra Svelkalet. Han havde enten selv persnlig fra Arbeidslkalet medbragt eller var af Medfange hjulpet til et Br g en Stiksag, med hvilke Instrumenter han begyndte at arbeide sig gjennem Gulvet til det i Etagen nedenunder værende Snedkerværksted. Rømningen frpurredes dg af Vagten, der strax mærkede hans Frehavende. Angjældende hensattes herfr i mørk Celle i 10 Dage paa halv Kst. 5 Fanger i Akershus Strafanstalt har været b e 1 ag t med Je rn.. Af disse var de 2 de frannævnte svenske Fanger, der gjrde Rømningsfrsøg; de hensad i Celle i 10 Dage g var belagt med Jern i 8 Dage. Den tredie

30 var den ligeledes venfr nævnte Rømling, der hldtes i Jern t Gange i tilsammen 97 Dage g hensad i Celle i 29 Dage. De øvrige var en fr 3die Gangs Tyveri paa 5 Aar indkmmen 26 Aar gammel Omstreifer g en paa Livstid fr Mrd indkmmen 20 Aar gammel Skmagerlærling. Disse maatte paa Grund af Vldsmhed hldes i Celle i henhldsvis 183 g 111 Dage ; den første var belagt med Jern i 95 Dage, den anden i 58 Dage. Af Sikkerhedshensyn har det været nødvendigt at hlde 8 Fanger i Akershus Strafanstalt i Cell e. De 5 af disse er de venfr nævnte Fanger. 2 Fanger maatte paa Grund af Vldsmhed g Trusler hldes i Celle i henhldsvis 42 g 58 Dage g I Fange i 6 Dage til Frebyggelse af Undvigelse. Den i tidligere Beretninger mhandlede i Tr n dhj cm s Strafanstalt hensiddende Livstidsfange, L. E., viste sig et Par Gange saa vldsm g farlig, at han maatte paalægges Tvangstrøie. Til nærmere Oplysning m de i Beretningsaaret inden Strafanstalterne begaaede Disciplinærfrseelser g de fr samme anvendte Revselser hidsættes : a) Opgave ver Antallet g Arten af de i Aaret begaaede Disciplinærfrseelser (se Side 25). De Frseelser af denne Art, hvri Fangerne i dette Beretningsaar væsentlig har gjrt sig skyldige, har ved Bdsfæ n g sle t været Meddelelse til Medfange g ved Fællesanstalterne Opsætsighed, Ulydighed m. v. b) Opgave ver Antallet g Arten af de i Beretningsaaret fr begaaede Disciplinærfrseelser anvendte Revselser (se Side 26). Den i Bds fee ngslet i dette Aar hyppigst anvendte Straf har været Nedsættelse i lavere Klasse samt Berøvelse af Adgang til Arbeide g Læsning. I Fælles anst alt erne har den hyppigst anvendte Revselse været Henswttelse i lys Celle paa halv Kst ud en Sysselsættelse g Hensættelse i mørk Celle paa halv Kst.

31 704ce F.41 7:1 4' 1 7,16:4 rz:$ CO toco 25 N Ft4,4 4 71)'' 1.0 to 00 ce 1.4Mrt:i a0 M E etcd0. 41a, 0 5") t4 1 c to to in to 4.0t:44- m% 0,ird pa 0 0 u144re,,,e1 0 almpyr, 04;45 r-4 c c to

32 ) cd!??,15 E7D' fr2 14 P4 -eft -04 C 2 irr c r-4 Ot cf." CTS 42,...,d t=eir N t r-k a, es cd ZU.4 CQ N gia P Ce), rd7j4.. cneui. tti C 1 --I c N Of (1, bb 'Q!Q la,...a... bilg,...,.q,.., 2 4 4, 1 '' 4 4 7ii dgr5 la.w1 tt4pld A CO 9.1 L-- - i'-: M br),,,.4, 0' 2 0 6,pd pi tli,.., N g',0-4-,;.g.--8 -:14 e.--(. 3 6 rg x :td,11 ecr'w C3t ett Q...1 r.,;'1'!j)15 cet.44,'''.-4 d 4 ea...t7i...,

33 Hvr mange Prcent af Fangerne i Beretningsaaret har været straffede fr Disciplinærfrseelser, fremgaar af følgende Opgave: I Antal discipli- Samlet Prcent af nært Fange- det samlede straffede belæg. Fangebelæg. Fanger. M. K. I M. M. K. 0/00/0 Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg. M. K. Prcent af det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg. M. K. 0/0 B dsfængslet ,9 188,53 40,8 Akershus Strafanstalt ,7 201,33 36,3 Trndhjems Strafanstalt ,6 118,46 20,3 Strafanstalten fr Kvin- der ,2 97,24 39,1 Tilsammen ,6 1 25,2 508,321 97,24 34,4 39, ,4 605,56 35,2. Af det samlede Antal disciplinært afstraffede Fanger blev i Bd s- fængsle t 1 Fange straffet 7 Gange, 1 Fange 5 Gange, 4 Fanger 4 Gange, 2 Fanger 3 Gange g 8 Fanger 2 Gange ; i A k ershus Stra fan sta.] t '2 Fanger 4 Gange, 2 Fanger 3 Gange g 14 Fanger 2 Gange ; i Tr n d- hj ems Strafanstalt 1 Fange 4 Gange, 1 Fange 3 Gange g 1 Fange 2 Gange g i Strafanstalten fr K vinder 1 Fange 6 Gange, 1 Fange 5 Gange, i Fange 4 Gange, 2 Fanger 3 Gange g 4 Fanger 2 Gange. I Tr ndhj e ms Strafanstalt begyndte i Juni en str Del af Fangerne ikke at spise Hestekjødet g den deraf tilberedte Suppe g Labskaus. Striken" phørte dg snart, da man ingen Ntits tg deraf, men tilberedte Ksten sm ellers. Direktøren fr B ds fe ngsi et meddeler m Fangernes Frhld i Fængslet, at dette fr 13 Fanger var udmærket gdt, fr 90 Fanger meget gdt, fr 275 Fanger gdt, fr 18 temmelig gdt, fr 6 maadeligt, medens ngle faa Fangers Frhld ikke er karakteriseret, væsentlig paa Grund af deres Sygdm. Af Direktøren fr Ake rshus Strafanstalts Beretning hidsættes følgende Udtalelser m Fangernes Frhld : Sm i sidste Beretning maa jeg gsaa, her nævne endel af Fangebelæg. gets utrlige Raahed, der i nærværende Beretningsaar synes at maatte have naaet sit Høidepunkt. Jeg har i mit lange Fængselsliv ikke tilnærmelsesvis engang plevet et Aar, der har tilført mig saamegen Ur, Ubehagelighed g Spænding, ialfald dets første tre Fjerdedele.

34 Den mildere Fangebehandling, sm jeg i de senere Aar har frsøgt anvendt, g sm en Tid gav Haab m at ville bære gde Frugter, har jeg delvis maattet frlade ligeverfr den Stk af ældre Tyvsrecidivister, der, sm det synes, har sat sig det til Opgave at anstifte Spektakler g vlde Ubehageligheder. Udbruddene af Raahed g Ondskab har desværre ikke alene gaaet ud ver Anstaltens Funktinærer, men gsaa i større eller mindre Udstrækning ver de bedre Fanger, sm jevnlig har beklaget sig ver Frhldene g ver, at de har maattet være sammen med Mennesker, sm efter deres Udtalelse er værre end vilde Dyr. Under mine Samtaler med flere af Anstaltens ubetinget gde Fanger er det mig atter g atter sagt, at flere af deres ældre Kammerater er abslut uimdtagelige fr den milde Behandling ; de maa tages strengt, g heri giver jeg dem efter min indvundne Erfaring Medhld. At de unge Gutter under 21 Aar i Beretningsaarets Lb er fjernet fra Anstalten, er et strt Fremskridt, der i mange Henseender har bragt Lettelse. I det hele taget har Aarets Ur stillet stre Vanskeligheder fr Fangebehandling. Saavel Direktøren sm Betjeningen frøvrigt har havt mere end fuldt Arbeide med at staa paa Pst md de mange g besynderlige Frekmster af Frækhed, Brutalitet g Farlighed, sm A aret har været saa rigt paa. Det vilde blive fr vidlftigt at give en udtømmende Beretning m alt, hvad der er passeret. Ngle enkelte Tilfælde trr jeg dg det kan være Interesse at meddele ; de vil give et Begreb m, hvad der har været at kjæmpe med. Efterat der ligefra Beretningsaarets Begyndelse var ymtet m, at Rømningsplaner skulde være igjære, uden at dertil dg kunde fæstes videre Tillid, antg i Midten af September Maaned Rygterne m, at en Flerhed af de farligste Fanger skulde ware blevne enige m at undvige, en saa sikker Frm, at der ikke længer kunde være Tvivl m, at nget meget alvrligt frestd. Enkelte paalidelige Fanger berettede, at de Frbundnes Plan var at verrumple Vagterne enten i Stenhuggeriet eller i Kirken under Bibellæsningerne, g saa bestemte var de i sit Frsæt, at de havde lvet hverandre ikke at lade sig levende paagribe igjen. Deres Plan hldtes imidlertid saa hemmelig, at det var umuligt trds alle Frsøg at kmme paa nget sikkert Spr. Ved den mhyggeligste Iagttagelse af hver enkelt af dem saavel paa Arbeids- sm Svelkalerne g ude paa Bevægelsespladsene blev det dg utvivlsmt, at nget Usædvanligt var frestaaende, g da samtidig Betjeningen fra en Fange blev givet et alvrligt Varsk m, at der til hver Dag kunde ventes en Explsin, blev med Justitsdepartementets Samtykke Arbeidet i Stenhuggeriet sløifet g Aftenbibellæsningerne i Kirken indstillet. Intet kunde bedre end disse Frfininger gdtgjøre, at Planen havde været der ; thi den Skuffelse, sm strax std 0,t læse i saa mange Ansigter,

35 var talende. Planen havde været at vermande Bevgtningen g bemægtige sig dens Unifrmer g Nøgler. Samtidig med de nævnte Frfininger blev Vagterne, ligeledes med Justitsdepartementets Samtykke, frstærket med 4 Leiebetjente. Ved disse kraftige Frhldsregler var Planen frsaavidt tilintetgjrt ; men flere Fangers Frhld vedblev dg fremdeles at vise sig saa mistænkeligt, at det frstærkede -Vagthld maatte bibehldes fr Resten af Beretningsaaret. Fruden denne Plan har det ligesm suset s m Orene med frskjellige andre mindre Rømningsplaner. Ihvrvel man maa være frsigtig ligeverfr saadanne Rygter i en Strafanstalt g vgte sig fr at tillægge dem altfr str Betydning, er der dg endel af dem, sm maa paakalde fuld Opmerksmhed, navnlig naar de fremkmmer fra de paalideligere Fanger. Situatinen er fte vanskelig, da man ikke tr bltstille Angiverne. Rygter m Rømninger ved Hjælp af falske Nøgler har der saaledes været mange af; endel af disse har vist sig at medføre Rigtighed, da det ved de fretagne Visitatiner er lykkedes at finde 3 falske Nøgler saaledes skjult, at de neppe vilde være blevne bemerkede, hvis man ikke havde havt en Ledetraad ved Visitatinerne. Det har ikke staaet til at hindre, at Betjeningen under disse Frhlde er blevet nget phidset g nervs ; den stedse spændte Opmærksmhed, den har maattet iagttage ligeverfr Rømninger g Overfald har nødvendigvis medført dette. Tjenesten har været meget haard. Naar saa hertil kmmer alle de mange Tilfælde af Raahed af allerværste Slags, fr hvilken den saa hyppig har været Gjenstand, g sm den har mødt med en beundringsværdig R g Udhldenhed, frtjener den den største Anerkjendelse. Den har frstaaet, at Anstaltens mangelfulde lkale Frhlde ikke har givet Bestyrelsen Adgang til en anden Indgriben end skeet, g har gjrt alt sit til at gjøre det Bedste ud af Frhldene. Hvad der ved Siden af Raaheden i str Udstrækning gsaa har vanskeliggjrt Frhldene, har været de ikke faa Tilfælde af krtere g længere, virkelige g simulerede Sindsfrstyrrelser. 5 Fanger har fr Sindssygdm været indlagt i Gaustad Asyl. De behandledes af Hensyn til manglende Plads i Asylet længst muligt i Anstalten, indtil deres Hujen g Skrigen Dag g Nat med Sønderslaaen af Vinduer ganske umuliggjrde dem i Anstalten. Aarets sidste Del har dg været frhldsvis rlig, utvivlsmt en Følge af de hyppigere anvendte Revselser. Jeg stiller stre Frventninger til næste Beretningsaar, da jeg nærer det Haab, at Anstaltens nye Celleafdeling g syge Fangers Behandling i Celle vil kmme til at afhjælpe et gjennem de sidste Aar alt stærkere g stærkere fridt Savn. Anstalten har dg verveiende brave Fanger, sm, naar de bliver befriede fra den Hb af slette Elementer, der nu under Fællesskabet ganske behersker g mestrer dem, vil blive lette at behandle."

36 Efter de mdtagne Beretninger hidsættes flgende Oversigt ver Fangernes Frdeling i Klasser i de frskjellige Strafanstalter : Antal Fanger pr. 30te Juni Klasse Antal Fanger pr. 30te Juni Klasse Bdsfængslet Akershus Strafanstalt Trndhjems Strafanstalt Strafanstalten fr Kvinder

37 E. Sjælepleien g Undervisningen. (Service religieux et sclaire.) Sm fran nævnt, blev Undervisningen i Bdsfængslet fra Skleaarets Begyndelse g indtil videre til et Frsøg mrdnet verensstemmende med et af Direktøren udarbeidet Udkast, ligesm der fr Fællesanstalterne fr Mænd blev udfærdiget nye Bestemmelser m Undervisningen. Sm ligeledes nævnt, blev der gsaa givet nye Regler med Hensyn til Bglaanet i Fællesanstalterne. Med Hensyn til de enkelte Anstalter meddeles følgende : Bd sfængslet. Gudstjeneste har været afhldt regelmæssig hele Aaret. 1 Fangs har været fritaget fr at vervære Gudstjeneste. Kmmunin har været afhldt 13 Gange fr ialt 73 Fanger. 3 Fanger er blevne knfirmerede. 1 Aarets Løb er indkmmet 1 1 uknfirmerede Fanger, hvraf 8 blev frberedte til Knfirmatin. Af de øvrige. 3 var den ene en 18 Aar gammel Gut af bedre Famile, der undsaa sig fr at blive knfirmeret i Anstalten, den anden var Omstreifer g den tredie Sekterer. Kirkesklen er afhldt regelmæssig hver Onsdag fra 23de August til 15de Juni afvexlende af Præsten g Førstelæreren. Medens tidligere samtlige Fanger hver Gang var tilstede, blev fra Nytaar af den Frandring fretaget, at kun det halve Fangetal deltager deri. Denne Frandring fretges, frdi man paa Grund af Belæggets Størrelse ellers ikke vilde faa Tid til at lufte alle Fangerne. Med den nye venfr mtalte Ordning af Undervisningen har man været vel tilfreds.

38 I De sklesøgendes Antal har gjennemsnitlig været SO. Fangerne under 18 Aar er blevne underviste dels i den almindelige Fangeskle g dels paa sine Celler. Ngen Fællesundervisning bar ikke fundet Sted. Af de i Beretningsaaret løsladte Fanger blev ialt 188 examinerede baade ved Indkmsten g Løsladelsen. Resultatet af Examinatinen fremgaar af følgende Opgave ver deres Gjennemsnitskarakterer : Gjennemsnitskarakter: Ved Indkmsten. Ved LOBladelsen. Kristendmskundskab Læsning. Skrivning 3,4 3,0 3,3 2,9 2,8 3,0. 5 finske g 3 lappiae Fanger har faaet Undervisning i Religin, Læsning, Skrivning g Regning af den dertil ansatte Lærer. Biblitheket har i Beretningsaaret mdtaget en Frøgelse af 110 Bind. Trykt Katalg ver Bøgerne blev istandbragt. Bøgerne blev samlet paa én Celle g Tilsynet dermed tillagt Førstelæreren. Akershus Strafanstalt. Gudstjeneste har været afhldt paa samtlige Søn- g Helligdage undtagen én, da Kirken paa Grund af Oppudsning ikke kunde benyttes. Kmmunin har været afhldt 2 Gange fr ialt 21 Fanger, Sygekmmunin I Gang fr 1 Fange. Fra Nvember Maaned af har Trsdagsbibellæsningerne med Departementets Apprbatin været indstillet, bl. a. frdi Direktøren ansaa det fr farligt at have det stre Belæg, hvriblandt mange vldsmme Fanger, samlet paa ét Sted m Aftenen. Undervisningen har fra Skleaarets Begyndelse været drevet efter det nye Reglement. Af de udgaaede Fanger har 98 været examinerede baade ved Indkmsten g Løsladelsen. De erhldt følgende Gjennemsnitskarakterer :

39 Gjennemsnitskarakter : Ved Indkmsten. Ved Løsladelsen. Kristendmskundskab Læsning Skrivning. 2,8 2,5 2,4 2,2 3,2 2,9. Biblitheket er i A arets Lb blevet frøget gjennem Indkjøb af Bøger fr mtrent 200 Krner. Tr ndhj ems Strafanstalt. Himessegudstjeneste har sm tidligere været af hldt hver Søn- g Helligdag. Derhs har sm tidligere vexelvis Præst g Lærer af hldt Bibellæsning hver Onsdag Aften undtagen i Ferien g i de Uger, da flere Helligdage er indtrufne, i hvilke ingen Bibellæsning blev afhldt, samt i Fastetiden, da Præsten afhldt ugentlig Fasteprædiken. Kmmunin har været af hldt 3 Gange fr ialt 23 Fanger. 1 Jrdfæstelse har fundet Sted i Beretningsaaret. Undervisningen frtsattes efter den gamle Ordning indtil September Maaneds Udgang, hvrefter den nye Skleplan indførtes. Om dennes Betydning fr Fangeundervisningen siger Præsten i sin Indberetning, at han efter saa krt Tids Frløb ikke kan have ngen paa Erfaring grundet Mening derm. Han har dg det Haab, at Ordningen vil vise sig at have ikke uvæsentlige Frtrin. 2 Lapper g 3 Finner har i Beretningsaaret nydt særskilt Undervisning i Religin. 1 Finne har i de øvrige Fag deltaget i den almindelige Skleundervisning. Af de i Beretningsaaret løsladte Fanger blev baade ved Indkmsten g Løsladelsen 58 examinerede i Religin g 59 i de øvrige Fag. Examinatinens Resultat fremgaar af følgende Gjennemsnitskarakterer: 3

40 34 r893-94:. Gjennemsnitskarakter: Ved Indkmsten. Ved LOsladelsen. Kristendmskundskab Læsning Skrivning 8,2 2,7 3,7 2,9 2,5 8,3. 8 Fanger kunde ved Indkmsten g 6 ved Løsladelsen sm fuldstændig uskrivekyndige ingen Karakter erhlde. Disse er medtagne blandt de Fanger, der erhldt Karakteren 6. Strafanstaltens Biblithek er i Beretningsaaret blevet frøget med 130 Bind. Strafanstalten fr Kvinder. Gudstjeneste har været afhldt hver Søn- g Helligdag, g Bibelkesning ver Episteltexterne hver Trsdag Aften. Kmmunin.har været afhldt 4 Gange fr ialt 109 Fanger. Sygekmmunin har fundet Sted 4 Gange. Undervisningen har fregaaet paa ufrandret Maade. De sklesøgende Fangers Antal var ved Skleaarets Begyndelse 42, ved dets Slutning 39. Samtlige i Beretningsaaret udgaaede 54 Fanger blev examinerede saavel ved Indkmsten sm ved Løsladelsen med følgende Resultat : Gjennemsnitskarakter: Ved Indkmsten. Ved LOBladelsen. Kristendmskundskab Læsning Skrivning. 3, ,0 2,8 3,0 3,4.

41 Fanger kunde ved Indbringelsen g 7 ved Løsladelsen aldeles ingen Karakter erhlde i Skrivning. Disse er medregnede blandt de Fanger, der erhldt Karakteren 6. Anstaltens Biblithek har i Beretningsaarets Løb faaet en Tilvand af 173 Bind g udgjør nu Bind. Den i frrige Aar paabegyndte Katalgisering er nu færdig.

42 F. Sundhedstilstanden. (Etat sanitaire.) Af Tabel 12 sees, at Antallet af Sygdmstilfælde g af Ddsfa I d i Beretningsaaret har været: I Samlet Antal Fanger*). Antal Sygdms- Deraf behandlede i Sygecelle eller paa Sygeafdeling. Døde. M. K. K. M. K. I M. K. 407 Bdsfængslet Akershus Strafanstalt Trndhjems Strafanstalt. Strafanstalten fr Kvinder Tilsammen _ Lægerne ved Bdsfængslet g Trndhjems Strafanstalt har derhs ligesm i tidligere Beretningsaar fruden m de i Tabellen mhandlede Sygdmstilfælde, der alle har været af den Beskaffenhed, at de har franlediget vedkmmende Fanges hele eller -delvise Fritagelse fr Arbeide, tillige meddelt Opgave ver 'lettere Sygdmsfrmer, der dg har medført medikamentøs eller anden Behandling. Antallet af disse *har ved Bdsfængslet været 114 g ved Trndhjems Strafanstalt 237. *) Antallet af de fra fregaaende Aar hensiddende g af samtlige i Aarets Lb indkmne Fanger.

43 De i Tabellen medtagne Tilfælde er klassificerede i følgende Grupper : Epidemiske g andre smitsmme Sygdmme. Andre indvrtes Sygdmme. Andre chirurgiske Sygdmme g Hudsygdmme. Sindssygdmme. Tilsammen. M.. I M. K. I M. Bdsfængslet Akershus Strafanstalt... Trndhjems Strafanstalt. Strafanstalten fr Kvinder Tilsammen Det samlede Antal i Beretningerne pgivne Sygedage, det gjennemsnitlige Antal Syge g det sidste Tals Frhld til det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg var følgende : Samlet Antal Sygedage. Gjennemsnitligt Antal Syge pr. Dag. M. x. m. Det daglige Gjennemsnitsantal udgjør følgende Prcent af det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg. Bdsfængslet. Akershus Strafanstalt. Trndhjems Strafanstalt. Strafanstalten fr Kvinder ,56 16,55 7,90 7,74 1,36 8,22 6, ,96 Tilsammen / ,31 7, ) 75 5,74. Sygedagenes Antal paa Sygeafdeling eller i Sygecelle g Gjennemsnitsantallet af disse paa hver Syg udgjrde

44 Sygedage i Sygecelle eller paa Sygeafdeling. Det hele Antal. I Gjennemsnit paa hver Syg. M. K. Bdsfængslet Akershus Strafanstalt Trndhjems Strafanstalt Strafanstalten fr Kvinder ,67 46,34 12,52 23,74 Tilsammen I 31,41 23,74. Antallet af de i Aarets Lb i Sygecelle eller paa Sygeafdeling behandlede i Frhld til det samlede Fangeantal, det gjennemsnitlige daglige Antal af saadanne Syge samt Frhldet mellem dette Antal g det gjennemsnitlige Fangebelæg var følgende: Syge i Sygecelle eller paa Sygeafdeling. Prcent af det samlede Fangebelteg. Det daglige Gjennemsnitsantal. Det daglige Gjennemsnitsantal udgjr følgende Prcent af det gjennemsnitlige daglige Fangebelteg. K. M. K. 0/0 Bdsfængslet.... Akershus Strafanstalt Trndhjems Strafanstalt Strafanstalten fr Kvinder 2,21 33,65 54,55 1,45 13,33 3,29 78,81 7,74 0,77 6,62 2,78 7,96 Tilsammen 23 ) ,79 18,07 7,74 25,81 3,55 7,96 4,26. Fr de t fregaaende Beretningsaar udgjrde det daglige Grjennemsnitsantal af de hermhandlede Syge flgende Prcent af det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg: fr Mandsfanger. **** * 4,71 4,15 - Kvindefanger.... 5,96 7,00 - begge Kjøn sammen 4,96 4,74.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER,

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, B. No.. BERETNING om RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, FOR AARET 77. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF SEPTEMBER 79. CHRISTIANIA. TRYKT I BINGEVOLDS BOGTRYKKERI. ' 7 9. B. No..

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter B. No.. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for lste Halvaar 88O og for Aaret iste Juli 88O til Ote Juni 88. Udgiven af Den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement. KRISTIANIA.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING

LORENTZ P. KLUVER. MflNUFflKTUR-FORRETNING LORENTZ P. KLUVER MflNUFflKTUR-FORRETNING l ORENTZ DIEDERIC KLUVEE, født paa Ytterøen 7. September 1862, tilhører en nrclen- fjeldsk Offlcersfamilie. Dens nrske Stamfader JOAN WILELM KLUWER km *^ hid til

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag.

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag. Horsens byfoged Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg [pag. 272a] Aar 1885 d. 10 Februar blev inden Horsens Extraret i Justitssagen: Aktor Kammerassessor

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012

Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Patruljelederbrev Væbnermesterskabet 2012 April 2012 Kære patruljeleder Nu er der ikke mange dage, til vi mødes på Væbnermesterskabets stre Finale 2012. Dette deltagerbrev indehlder alle de praktiske infrmatiner,

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Hoogeveen d. 20+21/5-2011

Hoogeveen d. 20+21/5-2011 Hgeveen d. 20+21/5-2011 Årets emne I HOPE exchange prgram er; Better health a shared challenge fr hspitals and primary health care I nv. 2010 ansøgte jeg Sygehus Lillebælt m at kmme på udveksling. Jeg

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kmmune Frvaltningen Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kmmunen@allered.dk www.allered.dk Baggrund Gennem vinteren er der rejst spørgsmål fra frskellig side til Allerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere