SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE"

Transkript

1 SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og at mindst 50 pct. skal have en videregående uddannelse. Der er dog en risiko for, at fokus udelukkende kommer til at dreje sig om at presse flere gennem uddannelsessystemet, uden der sker en tilstrækkelig vurdering af behovet for og kvaliteten af den specifikke uddannelse. For at kunne sige noget om dette er det nødvendigt at sætte fokus på resultaterne af uddannelserne. I dette notat præsenteres derfor fire mål for universiteternes resultater. De fire mål er: Afkast af uddannelse, risiko for ledighed, frafald på uddannelsen og studietidslængde. De to første mål er outcome mål, mens de to sidste mål er procesmål. Fælles for de fire mål er, at resultaterne for de forskellige institutioners hovedområder er gjort sammenlignelige, ved at der er kontrolleret for sociale baggrundsfaktorer. Det vil med andre ord sige, at der er taget højde for, at de forskellige uddannelser modtager studerende med forskellige kvalifikationer. Analyseenhederne og de fire mål: Enhederne der analyseres, er hovedområderne på universitetsinstitutionerne. De store hovedområder er samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab, de tekniske videnskaber og naturvidenskab 1. Hovedområde opdelingen stemmer ikke overens med fakulteter, men der er et betydeligt overlap. Med hensyn til institutionsopdelingen, så har de mange fusioner i de senere år betydet, at det institutionelle tilhørsforhold i mange tilfælde har ændret sig. Det grundlæggende princip i denne analyse er at anskue fortiden i nutidens lys. Dog er der vist resultater for enkelte historiske institutioner. Eksempelvis er resultaterne for Handelshøjskolen, Århus Universitet vist separat, og ikke inkluderet i Århus Universitets hovedområder generelt. De fire mål er: Afkast af uddannelsen Afkastet af uddannelsen er målt som bruttolønnen i den fem-årige perioden år efter, man har påbegyndt sin kandidatuddannelse. Indkomsten er målt som alm. Indkomst, overskud fra egen virksomhed og vederlag. I analysen er 0,5 pct. ekstreme cases i begge sider af fordelingen ekskluderet. Hvert af de fem år anvendes som en separat case i analysen. Der er anvendt multivariabel regressionsanalyse. Ledighed Der måles, om en den enkelte person har været ramt af ledighed i det givne år. Mere konkret er en person kodet som ramt af ledighed, hvis vedkommende har haft en ledighedsgrad over 0 i det givne år. Målet tager således ikke højde for varigheden af denne ledighed. Målet opfanger heller ikke personer, der eksempelvis er på aktivering. Langt hovedparten af disse vil dog have en ledighedsperiode i det givne år. Hvert år i den fem-årige analyseperiode anvendes som separat case. Der er anvendt logistisk regression, der tager højde for, at hver person er med flere gange i analysen. 1 Danmarks Statistiks opdeling af uddannelser på hovedområder er anvendt.

2 Studietidslængde Studietidslængden er målt som perioden, fra man blev optaget på en kandidatuddannelse, til denne uddannelse blev afsluttet. Den analyserede periode er fra På RUC er studietidslængden regnet fra det tidspunkt, man blev optaget på en basisuddannelse, til man havde gennemført en kandidatuddannelse på RUC. For de uddannelser, der har en normeret studietid på mere end fem år, er der før regressionsanalysen fratrukket den relevante periode. Der er anvendt en multivariat regressionsanalyse. Frafald: Frafaldet er udelukkende regnet på udelte kandidatuddannelser. På RUC er man regnet som havende gennemført, hvis man har påbegyndt en basisuddannelse og afsluttet en kandidatuddannelse. Da analysen er gennemført for dem, der startede i perioden , hvor den delte kandidatuddannes ikke var udbredt udenfor handelshøjskolerne, er kun de, der startede på en kandidatuddannelse, medtaget. Handelshøjskolerne er af samme årsag ikke inkluderet i denne analyse. Der er anvendte en logistisk regressionsanalyse. Et lavt frafald er naturligvis ikke et gode i sig selv. Såfremt et lavt frafald opnås ved at slække kravene, er det snarere negativt. Alt andet lige må man dog fastholde, at en institution, der tilbyder bedre undervisning, bedre vil være i stand til at få de studerende gennem studiet. Resultaterne I tabellen nedenfor er rangeringen af de enkelte institutioner vist. en er lavet på baggrund af parametrene i de anvendte regressionsresultater, og er et udtryk for, hvor godt institutionerne klarer sig, når der tages højde for forskelle i elevernes baggrund og kvalifikationer ved optagelse. en er lavet således, at det bedste resultat står øverst. Det vil sige, at uddannelsen med det største afkast, den mindste ledighed, den korteste studietid og det mindste frafald har rang 1. På findes en sorterbar liste. Ser man på tværs af målene, er billedet, at de der klarer sig godt på et område, klarer sig også godt på andre områder 2. Dette er mindst tydeligt ifht. frafaldet og de øvrige mål, omend der også her synes at være en positiv sammenhæng. Hovedområdet, der klarer sig bedst generelt, er sundhedsvidenskab efterfulgt af samfundsvidenskab. Derefter følger de tekniske videnskaber og naturvidenskab. I bunden ligger det humanistiske hovedområde med begrænsede afkast, høj ledighed, lange studietider og relativt højt frafald. Sammenligner man på tværs af institutioner, klarer RUC sig dårligst, efterfulgt af Københavns Universitet. Tabel 1: af universitetsinstitutionerne opdelt på hovedområde Hoved område og institution Afkast Ledighed Studietid Frafald Ålborg Universitet, samfundsvidenskabelig Århus Universitet, samfundsvidenskabelig Københavns Universitet, samfundsvidenskabelig SDU, samfundsvidenskabelig Der er en positiv korrelation mellem rangeringen på de fire mål

3 RUC, samfundsvidenskabelig Handelshøjskolen i København, Samfundsvidenskabelig Ålborg Universitet, humaniora Århus Universitet, humaniora Københavns Universitet, humaniora SDU, humaniora RUC, humaniora Handelshøjskolen i København, humaniora Ålborg Universitet, tekniske Arkitektskolen i Århus DTU SDU, tekniske Kunstakademiets arkitektskole Ålborg Universitet, naturvidenskab Århus Universitet, naturvidenskab Københavns Universitet, naturvidenskab SDU, naturvidenskab RUC, naturvidenskab Københavns Universitet, jordbrugsvidenskab Århus Universitet, sundhedsvidenskab Københavns Universitet, sundhedsvidenskab SDU, sundhedsvidenskab Københavns Universitet, Levnedsmiddel og ernæring Kunstneriske institutioner Handelshøjskolen, Århus Universitet, samfundsvidenskabelig Handelshøjskolen, Århus Universitet, humaniora

4 Resultaterne for de enkelte mål er vist nedenfor i søjlediagrammer. Her er vist de faktiske scorer for hver af målene. Ved tolkning af resultaterne er det vigtigt at være opmærksom på, at scoren i alle tilfælde ses i forhold til en referencegruppe, der pr. definition er 0 for analysen af løn og studietid, og 1 i analysen af ledighed og frafald (odds lig 1). Der er med andre ord tale om, hvor godt den enkelte uddannelse klarer sig i forhold til andre uddannelser på samme niveau. Af figur 1 fremgår det relative afkast for de forskellige områder, efter der er kontrolleret for forskelle i baggrundskarakteristika. Alle tallene er sat i relation til en studerende fra DTU. Størst positiv gevinst har sundhedsvidenskaberne og samfundsvidenskaberne. Der er betydelige forskelle i afkast. En person vil således ved at starte på sundhedsvidenskaberne tjene op til kr. mere om året i bruttoløn end en kandidat inden for det humanistiske område og de kunstneriske uddannelser. Forskellene vil dog naturligvis ikke slå helt igennem på den enkeltes økonomi pga. det progressive skattesystem. Figur 1: relative forskelle i afkast af uddannelse regnet i 1999 kroner Af figur to fremgår forskellen i ledighedsrisiko opgjort som odds for ledighed sammenlignet med referencekategorien samfundsfag fra RUC (Odds 1). Fordelingen er i det store og hele magen til afkastet på de enkelte uddannelsesområder. Dårligst står det til for de humanistiske og kunstneriske uddannelser. Sammenligner man sundhedsvidenskab på de tre universiteter, fremgår det, at København ligger lavest. Årsagen til dette er, at der her indgår andre uddannelser med lavere afkast end lægeuddannelsen.

5 Figur 2: Odds for ledighed kontrolleret for baggrundsfaktorer Nedenfor ses de to procesmål. Den første figur viser odds på frafaldet på kandidatuddannelserne i forhold til referencekategorien Resultaterne er for personer optaget i perioden , så der er ikke længere studieaktive. Figur 3: Odds for frafald relativt til DTU kontrolleret for baggrundsfaktorer

6 Den relative længde af kandidatstudietiden set i forhold til DTU fremgår af figuren nedenfor. De uddannelser, der er normeret til mere end 6 år, har fået trukket tilsvarende fra. Længst er studietiden på humaniora i København og Århus, men uddannelserne inden for naturvidenskab og det tekniske hovedområde i Ålborg ligger lavest. Figur 4: Studietid

7 Figur 3: Metode Undersøgelsens population er de personer, der er startet på en uddannelse på en universitetsinstitution i årene 1988 til For disse personer er der udtrukket en række baggrundsoplysninger. Det drejer sig om forældres uddannelse, indkomst mv. og adgangsgivende uddannelsestype og resultater. Derudover anvendes oplysninger om efterfølgende studieforløb, og endelig er der brugt oplysninger om arbejdsmarkedstilknytning og indkomst i en femårig periode mellem 11 og 15 år efter studiestart, hvilket vil sige årene Dvs., at der ses på indtjeningsevnerne ca. 5 til 10 år efter, at de fleste er færdiguddannede. Grunden til, at der kigges så langt frem i tiden, er, at det giver mulighed for en vis stabilisering af indkomsten og samtidigt tillader at også de langsomme færdiggør deres studie. Samlet giver disse oplysninger mulighed for ved hjælp af regressionsanalyse at undersøge, hvor gode de enkelte uddannelsesinstitutioner er til at få de studerende igennem studiet samt til at give de studerende kompetencer, som er efterspurgte og anvendelige på arbejdsmarkedet. Konklusion Undersøgelsen viser, at der er signifikante og betydelige forskelle mellem institutionerne, når der kontrolleres for baggrundsfaktorer. De største forskelle findes mellem hovedområderne og ikke mellem institutionerne. Sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab ligger i top, mens specielt de humanistiske uddannelser klarer sig dårligt. Der er dog forskelle mellem institutionerne, men ikke systematiske. Et eksempel på forskelle på tværs af institution, når hovedområde holdes konstant, er, at humaniora i Ålborg klarer sig betydeligt bedre end humaniora i København. Der generelle billede er, at en enhed (et hovedområde på en institution), der klarer sig godt på et område, også klarer sig godt på et andet område.

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er

Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er Indhold Arbejdsmarkedet efter endt uddannelse for ph.d.er... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Del I: Ph.d.ernes

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse

Akademikernes Centralorganisation. Højtuddannedes veje fra uddannelse til beskæftigelse Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Akademikernes Centralorganisation Januar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 2.1 De første år på arbejdsmarkedet portræt af en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser En undersøgelse af gymnasiekarakterers relevans som udvælgelseskriterie til de videregående uddannelser 1 Gymnasiekarakterers betydning

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND INDHOLD 1 Forord 2 Konklusioner 3 Metode 3.1 Baggrund 3.2 Spørgeskema og

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund Jacob Nielsen Arendt AKF Forlaget Marts 2003 1 2 Forord I efteråret 2001 blev årskarakterer og karakterer fra afgangseksamener

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast

Videregående uddannelse giver milliarder i afkast Videregående uddannelse giver milliarder i afkast En lang videregående uddannelse er en sikker og guldrandet investering både for samfundet og for den enkelte. Samfundet har en direkte nettoeffekt på de

Læs mere

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser HØJE MÅL FREMRAGENDE UNDERVISNING I VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANALYSERAPPORT Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Lave karakterer øger risikoen for frafald

Lave karakterer øger risikoen for frafald D Indsigt Nummer 17 7. november 2005 Lave karakterer øger risikoen for frafald A F F O R S K N I N G S C H E F C H A R L O T T E R Ø N H O F, c h r @ d i. d k O G K O N S U L E N T R A S M U S N O R M

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere