Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012"

Transkript

1 Referat af Ballerup Lærerforenings generalforsamling 16. marts 2012 Pkt. 1: Valg af dirigent Niels Kjeldsen (Formand for BLF) foreslog Jon Kowalczyk som dirigent. JK blev valgt. JK kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Pkt. 2: Fastsættelse af forretningsorden Forslag til forretningsorden var trykt på bagsiden af den skriftlige beretning. Forretningsordenen blev godkendt. Valg af stemmetællere. Følgende valgt: Jan Sølvhøj,Yoa Piczenik, Arne Clausen, Claus Bendixen, Kasper Mortensen, Peter Hammershøj, Sanne Vilstrup og Jens Lund. Pkt. 3: Forslag til vedtægtsændringer Niels Kjeldsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændringer: Forslag 1 til vedtægtsændring: Nuværende indledning til 1 1 Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af Danmarks Lærerforening, med hjemsted i Ballerup Kommune, har til formål: At varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke fællesfølelsen mellem medlemmerne samt at knytte kontakt mellem medlemmerne og andre faglige organisationer i Ballerup Kommune og Københavns Amt. Ændringsforslag 1 Ballerup Lærerforening, som udgør Kreds 21 af Danmarks Lærerforening, med hjemsted i Ballerup Kommune, har til formål: At varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke fællesfølelsen mellem medlemmerne samt at knytte kontakt mellem medlemmerne og andre faglige organisationer i Ballerup Kommune og i Hovedstadsområdet. Forslag 2 til vedtægtsændring: Nuværende indledning til 5 5 Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned og indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsles i Folke- Ændringsforslag 5 Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned og indkaldes ved opslag på skolerne og indvarsles på folke- 1

2 skolen med mindst 3 ugers varsel. skolen.dk med mindst 3 ugers varsel. Forslag 3 til vedtægtsændring ( 4 i vedtægterne for Kreds 21 s særlige fond): Nuværende 4 Ændringsforslag 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter par. 9 stk. 4. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. 4 Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter par. 9. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget Pkt. 4: Formandens mundtlige beretning Prøv at tænke et års tid tilbage - og sammenlign med situationen i dag. Der er det lighedspunkt, at et antal kolleger desværre er afskediget. Dermed slipper ligheden vist også op. Vores situation i dag er helt anderledes end for et år siden. Vi savner ikke udfordringer, men vi er samtidig i en bedre position. Billedet er meget mere broget. Det giver flere muligheder! For et år siden stod vi i en meget svær situation. Det var op ad bakke på mange områder, især på arbejdstidsområdet. Vores argumenter prellede af som vand på en gås, BK havde lagt en ufravigelig masterplan, og det handlede lige så meget om et opgør med os, som det handlede om en besparelse. Vi blev tvunget ud i det enkle valg mellem at finde os i det hele og mere til eller at handle aktivt. Der er sket utrolig meget på det år, især efter sommerferien. Tiden frem til sommerferien gik med forberedelser og med møder med BK. På den anden side af bordet sad nu ikke alene direktør Dorrit Christensen eller skolechef Bjarke Huss, men også lidt på skift tre konsulenter fra KL og jeg skulle hilse og sige, at de kom hverken fra afdelingen for pædagogisk udvikling eller god personalepolitik! Møderne gik bl.a. ud på at føle os på tænderne, bl.a. i forhold til at presse paragrafferne (og dermed lærerne) i A05 maksimalt. De sagde ligeud, at kun juraen talte. Møderne fortsatte i øvrigt nærmest på ugebasis frem til omkring efterårsferien, uden at der kom så meget konkret ud af dem bortset fra de ca 120 enkeltsager, som vi rejste og fik en hel del medhold i. Og efter sommerferien gik livet på mødeplanen så i gang på 11 af vores 14 arbejdspladser. Mange lektioner på skemaet, lange dage, konfiskerede pauser, fejlplanlægning, resursespild, stress, aflyste timer, møder uden mening eller deltagere, fald i kvalitet og effektivitet osv osv. Den nye udgave af A05 levede op til de værste anelser, og det har slidt på os. A05 i denne udgave er hård kost, og både apv erne og en senere trivselsundersøgelse bekræfter det: Ingen er tjent med skidtet! BK s plan var at gå videre ad A05-vejen i en endnu mere skrap udgave. Da BK skulle vedtage sit budget, leverede KL efter bestilling en såkaldt benchmarking- eller partnerskabsanalyse, som udover en noget tvivlsom metode og en meget lukket proces også udmærkede sig ved at konkludere, at lærerne kunne undervise mere. Højere undervisningsprocent. Vi kunne i øvrigt også godt gå ned 2

3 i løn. Essensen i Ballerup Bladets interview med bormesteren og direktør Dorrit Christensen husker mange som: lærerne laver for lidt og får for meget i løn. Da forhandlingerne gik i gang, fremlagde BK da også en agenda om at fortsætte på A05 i hvert fald frem til august Det endte som bekendt heldigvis helt anderledes. Vi nåede de mål, vi satte os på de to GF er sidste år. Der er for mig ingen tvivl om, at langt den vigtigste grund til, at vi har fået en ny aftale, er, at vi stod fast, og at man ikke kan skille lærerne og BLF ad. Vi lærere i Ballerup har vores faglige stolthed, både i forhold til vores profession og vores forening. Dertil kommer nogle andre faktorer, som jeg omtalte på den ekstraordinære GF og kun lige vil nævne her: vores offentlige udspil, artikler og læserbreve i Ballerup Bladet, forældrenes indstilling, at KL ikke deltog længere, at A05 ikke virker som forventet set fra BK s side, det nye og udvidede persongalleri i BK s delegation. Vi har fået al den hjælp fra kredsene i resten af landet, som man på nogen måde kan forvente, og vi har sendt dem en stor tak allerede. Der er derimod grund til at se noget mere nuanceret, for ikke at sige kritisk, på hovedforeningens rolle. Mange af jer har spurgt undervejs Hvor er DLF henne? Det spørgsmål burde det slet ikke være nødvendigt at stille i vores situation. Det var godt, at nogle enkelte hovedstyrelsesmedlemmer besøgte to skoler, og det skal de have tak for - men hvor havde det gjort en forskel, hvis vi havde haft DLF s formandsskab ude til medlemsmøder på et par skoler med presse på og det hele! Eller hvad med nogle markante offentlige udtalelser om de vilkår, BK byder sine lærere? På jeres borde ligger et forslag over dette tema, som vi derfor vender tilbage til. Vores resultat har som sagt stor betydning på landsplan. Det har vi hørt den ene gang efter den anden fra andre kredse og fra hovedstyrelsen. Også i et andre kredse har der været gennembrud ift at få en lokal løsning uden KL, men historien fra Ballerup står stærkest. Det betyder meget i forhold til at støtte de kredse, der fortsat er i clinch med KL, fx Randers, og det betyder meget ift den næste overenskomst i Nu, hvor vi har en aftale, vil vi meget gerne støtte andre kredse, som står for tur. Måske er det bl.a. lærere fra Ballerup, der efter sommerferien besøger en skole i en af vores nabokredse. Lærerne på specialskolerne og C-BUR kan måske også komme på A08 om et år. Signalet er sendt fra BK. Om det så vil være en fordel, er en anden sag, som vi må se på. Muligheden er åben. Lærerne på LA er i den specielle situation, at I har kæmpet sammen med os andre for at komme væk fra mødeplansaftalen. Det kommer I også, men på en anden måde end resten. Der kom en skolesammenlægning med KA ind over. Det er klart, at det føles forkert ikke at være med til at høste de samme frugter som os andre af det slid, det har været at få en ny aftale i hus. Uanset hvad, så er der dog langt fra lagt op til et år mere som dette, det kan i forhold til arbejdstid kun blive bedre for jer end i år. Hvis det så viser sig, at A08 kan være en bedre løsning også for specialskolerne, så er der en åben mulighed. Hvis det modsatte viser sig, så godt det samme! Hverdagen er ikke let på La efter nedskæringer og omlægning. Alligevel har I været med til at styrke BLF, og det skal I have tak for! Lærerne i C-BUR, altså vores tale/høre-lærerkolleger i det tidl. PPR, svæver lidt endnu ift A08. Der er et afklaringsarbejde i gang. 3

4 Vi har fået en arbejdstidsaftale på de ni skoler med store muligheder. Der mangler stadig en meget vigtig del af overgangen til A08, nemlig arbejdet på de enkelte skoler. Det er fortsat helt afgørende for et godt udfald, hvordan den enkelte lærer og leder agerer. Det har det altid været, og det er det i endnu højere grad i A08. Kære alle sammen, lad os nu lade være med at sætte det gode resultat over styr! Lad være med at gå med på alle mulige kreative fortolkninger, der udhuler det resultat, vi har opnået som resultat af et år på MP. Arbejdet til næste år SKAL være mindre presset end i år. Ingen kassetænkning, tak! Vi har opnået, at TR og kreds fortsat er dem, der forhandler vores vilkår ift arbejdstid. Det er helt centralt at huske på. Vi skal selv leve op til aftalens intentioner om at tage ansvar og bruge vores råderum. Det vil vi gerne! Men vi skal også beskytte råderummet og huske både os selv og måske også vores leder på, at der ikke skal tælles minutter eller kontrolleres i detaljer. År 1 er et implementeringsår, hvor vi skal tilbage til hverdagen, have en ny aftale i gang og samtidig omstille os pga de mange besparelser, der kommer ved siden af. Det er rigeligt. Det er den nuværende kultur fx på teamområdet, vi fører over. Det er IKKE en aftale om selvstyrende team eller flexibel årsnorm, men om et råderum inden for et grundskema. Skal man videre end det, har vi fortsat en politik på det område. I juni 2011 opsagde BK uden varsel eller dialog den fælles aftale mellem BUPL, BK og BLF om samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Samtidig præsenterede KL s udsendte konsulenter os for ideen om, at pædagoger skulle have det selvstændige ansvar for undervisningen i 1 lektion om ugen, og der blev udsendt et direktiv herom til skolelederne. Vi tog sagen op efter sommerferien og bad om at få en kopi af direktivet. Kort efter blev det trukket tilbage, og det blev i stedet overladt til den enkelte skoleleder at vurdere, om man ville følge dette princip. Så vidt vi er orienteret, blev det i al almindelighed samtidig afslutningen for dette skrivebordsprojekt. Det overlevede ikke mødet med virkeligheden, for lærerne tager naturligvis ansvaret for undervisningen. Aftalen rummer store perspektiver i forhold til at styrke lærerens position som den helt afgørende faktor for elevernes udbytte af skolen. Vi kan bruge aftalen til at skabe en bedre skole for elever og lærere, til at sætte en tydeligere pædagogisk dagsorden, til at frigøre det kæmpe potentiale, som vi lærere indeholder, og som ikke har været i nærheden af fri udfoldelse. Aftalen er et signal til os om at få frihed under ansvar til at løse undervisningsopgaven, og det skal vi tage imod og passe på. Vi er professionelle lærere, både i forhold til at tage et selvstændigt ansvar, i forhold til vores kompetencer og i forhold til ordentlige arbejdsvilkår. Det kan ikke skilles ad, og det udgør kernen i den gode skole. Der har været angreb på vores professionalisme. Dels mere top- og detailstyring og dels reklameblokke om, at andre skulle være bedre end os til dele af lærerens opgaver. De angreb kan vi nu forholde os meget mere aktivt til. Vi kan påtage os detailstyringen af vores undervisning, og vi kan påtage os den samlede undervisningsopgave. Vi har muligheder! Dette tema bliver uddybet senere. Ligesom sidste år er et antal kolleger afskediget. 6 lærere på UUM. Men i modsætning til sidste år er der et samarbejde i gang, ikke så meget med ledelsen på UUM, men med centerchefen for skolerne UBK. Der er enighed om, at de 6 skal tilbage om muligt, før der slås nye stillinger op. Der er enighed om at forsøge at undgå flere afskedigelser af lærere og bhkl, og vi er ved at have en aftalt procedure på plads for de forflyttelser, der muligvis kommer på tale i år. Samtidig er der en voksende ledighed på vores område. 4

5 For at undgå fyringer, skaffe beskæftigelse og i bedste fald også nedbringe antallet af tvungne forflyttelser har vi i styrelsen valgt, nu hvor vi har opnået en AA, at arbejde på at få flere lærerstillinger i kommunen ved at indgå en overtidsaftale for resten af dette skoleår. Vi afventer lige nu respons fra BK. Vores psykiske arbejdsmiljø har det rigtig skidt. Det viser apv og trivselsundersøgelserne. Det har flere årsager, A05 er en af dem, men det stikker dybere. Arbejdspres, inklusion, skriftlig dokumentation, underskud af tillid og information og meget mere. Der er nok at tage fat på, og lige nu arbejder vi på at få alle skoler til at komme videre med de handleplaner, der er en del af apv. Det går på nogle skoler alt for sløvt. Det er fortsat et højt prioriteret område for kredsen. Vi tager det op som et særligt tema senere under dette punkt, både generelt og specifikt i forhold til skriftlig dokumentation. Besparelserne hvad har vi egentlig af muligheder, ser det ikke bare forfærdeligt ud? Både og. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sænke serviceniveauet med arbejdstimer, og det må ikke ramme undervisningen. Tværtimod skal flere timer gennemføres. Det kommer naturligvis til at ramme en lang række særlige opgaver. Hvad har vi af muligheder? Vi har den mulighed at fastholde BK på beslutningen om, at alle besparelser går uden om vores arbejdstidsaftale og dermed uden om lærerens kerneopgaver. Der har været 100 % enighed om i forhandlingerne, at arbejdstidsaftale og besparelser er to helt adskilte størrelser, det har faktisk været nøglen til løsningen! BLF er gået ind for, at HVIS der skulle bespares, SÅ skulle det være på synlige områder. Sådan blev det. Alle besparelser skal findes på synlige områder, på konkrete opgaver, og skal ikke camoufleres som øget arbejdspres på den enkelte lærer! Besparelser på timer bliver meget mærkbare for serviceniveauet og muligheden for at drive god skole. Jeg tvivler på, at man kan finde alle de besparelser på skolerne. Når vi engang kan gøre regnestykket op, tror jeg, det vil vise sig, at der er sparet mindre. Det stiller os i en ny situation. Først og fremmest i forhold til næste sparerunde, som er i gang. Hvordan skal man som politiker forholde sig til, at skolerne i øjeblikket står i en umulig spareøvelse pga budgettet for Skal man komme med mere af samme slags for 2013/14? Som endda skal træde i kraft 3 mdr før et kommunalvalg? Det kan blive rigtig svært at spare mere på skolen i Ballerup, medmindre man begynder at slå skoler sammen eller andre politisk farlige projekter. Og det i særklasse absolut dummeste, vi kan gøre, er at påtage os frivilligt arbejde for at afbøde virkningerne af de synlige besparelser. Så får spareskruen bare en omgang mere. For alle de særlige opgaver i skolen, lige fra skolebiblioteket til skolebestyrelsen, gælder det samme som for alt andet arbejde. Der skal være sammenhæng mellem opgavens indhold og timerne. Hvis vi hverken afbøder eller overdriver, men loyalt overholder de politiske beslutninger om serviceniveauet på alle de synlige områder, vil vi midt i en sparetid trods alt stå med to muligheder: vores arbejdspres bliver mindsket, og ansvaret for en god skole bliver også politikernes. Når politikerne konfronteres med virkeligheden, kunne der gå hen og komme noget godt ud af det. Vi har da lært af det seneste års tid, at alene det at synliggøre virkeligheden kan føre til forbedringer. Når vi har kunnet synliggøre, hvad arbejdspres og manglende forberedelsestid betyder på usynlige områder som vores forberedelsestid, så kan vi også synliggøre, hvad endnu flere besparelser på fx skolebiblioteket medfører. Fx at det må lukke indimellem. Svesken på disken. 5

6 Vi har pt ikke indgået akkorder på en række områder og kan heller ikke sige meget om, hvor det lander. Vi har kun et princip: sammenhæng mellem opgaven og timerne. I tirsdags var jeg til ekstraordinært møde i Hovedudvalget, altså samarbejdsudvalget for alle ansatte i BK. Et af punkterne var et forslag fra ledelsens side om at opsige lønaftalerne for stort set alle medarbejdere. De nuværende ansatte skulle dog ikke gå direkte ned i løn, men alle nye skulle aflønnes på et noget lavere niveau. For lærernes vedkommende noget over 1000 kr. mindre om måneden. Denne tankegang er på alle måder fuldstændig uantagelig, og det blev sagt så eftertrykkeligt fra medarbejderrepræsentanterne, at forslaget næppe overlever. Forestil jer perspektivet: en af DK s mest socialdemokratiske kommuner opsiger lønaftalerne, inddrager overenskomstmidlerne og skaber et A- hold og et B-hold! Igen et skrivebordsprojekt, der fik et vanskeligt møde med virkeligheden. Det bliver en opgave at sikre sig dette forslags endelige skæbne, og ellers er jeg sikker på, at I er klar til en reaktion den går ikke! At arbejdet ikke laver sig selv, det ved I! Det ved alle på kredskontoret også og ikke kun fordi jeg lige nævner det i ny og næ - og i styrelsen også godt. Der er arbejdet igennem, også når det nogle gange tilsyneladende ikke gav så meget mening, fx at bruge hele dage på at gennemgå samtlige AP minutiøst to gange eller at drøfte A05 endnu en gang. Ligesom det her ikke var gået uden jer på skolerne, så var det heller ikke gået uden den indsats og den indstilling, som styrelsen har lagt for dagen. Vi har nået et af de vigtigste mål, vi satte os, nemlig en aftale. Alle får meget ud af det her, og det skal vi være tilfredse med. Hverken vi eller vores modpart er taberdømt, og det er heller ikke en situation, man skal gå efter. Det er i sig selv godt at have fået en AA, men der er desuden i forhandlingsforløbet opstået en reel fælles forståelse om mange ting med den nye ledelse af skolevæsenet. Vi er i dialog om forflyttelser og afsked, og småsager, der tidligere kunne ligge som sten i skoen i månedsvis eller årevis, bliver nu ordnet ekspedit og ordentligt. Uden at der bliver givet ved dørene, og uden at vi hver især overser vores roller, så er der opbygget en meget positiv samarbejdsrelation. Der er mere fokus på de fælles interesser, som der trods alt er mange af, end der har været på noget andet tidspunkt i de sidste års tid. Den sideeffekt af forhandlingerne kan få meget stor betydning. Der er sket utrolig meget i det sidste år, og jeg har udeladt meget i denne beretning. Til slut bare en enkelt ting: Vi har fået nogle erfaringer i dette skoleår. Selv med et svært udgangspunkt og med mange odds imod os kan vi rykke, hvis vi står sammen! Lærerne har nøglen og er nøglen til at få skolen til at køre. Vi har forbedret vores position og styrket vores faglige stolthed. Nu gælder det som sagt om ikke at sætte vores erfaringer og bedre position over styr, men om at udnytte mulighederne, også ude på skolerne. Den position, vi er i nu, er et udgangspunkt, ikke et mål og: Det ordner ikke sig selv! a. FAGLIGE FORHOLD Niels Kjeldsen: Manglende tillæg vedrørende pensionsbidrag til de overenskomstansatte vil blive bragt i orden fra kommunens side. Seniorpolitik: Seniordage til de 57½ - 59-årige er også gældende i dette skoleår. Resolutionsforslag 1 blev fremlagt på styrelsens vegne. 6

7 Debat: John Jensen (ØS) fremsatte bemærkninger til Ballerup Kommunes ageren som arbejdsgiver: Arbejdstidsaftalen blev opsagt uden varsel, ordningen omkring den 6. ferieuge opsagt uden varsel, senioraftalen er opsagt, der har været overvejelser om at opsige lønaftalen, aftalen om samarbejde mellem pædagoger og lærere er opsagt, alt i alt en arrogant holdning fra vores arbejdsgiver. Det er dog godt, at der er kommet et nært samarbejde med de nære samarbejdsrelationer i forvaltningen. Vi har fået lavet en god A08 aftale, men kan forvente, at vi næste år vil blive presset voldsomt ved enten, at faktoren skal nedsættes eller flere arbejdsopgaver tilføres faktoren. Det sker nemlig over hele landet i disse tider. Kampen for rimelige arbejdsvilkår vil også fortsætte næste år. Ole Lyngsie: Der blev fremsat kommentarer om at pensionerede lærere, hvis de underviser, selvfølgelig skal have overenskomstmæssig løn. Resolutionsforslag 1 sat til afstemning og enstemmigt vedtaget således: Resolution 1: Foreningens lokale indsats Ballerup Lærerforening ser frem til, at DLF styrker indsatsen mod KL s undergravende og ødelæggende konsulentvirksomhed på arbejdstids- og lønområdet i en række kommuner. Baseret på vores egne erfaringer vil vi på det varmeste anbefale, at DLF s øverste ledelse som et led heri opprioriterer sin tilstedeværelse helt ude på nogle af de ramte skoler med det formål at bakke op om det lokale arbejde. Vi vil endvidere anbefale, at DLF s øverste ledelse via landsdækkende medier tydeligt forholder sig til situationen i de konkrete, ramte kommuner. Venlig hilsen Ballerup Lærerforening b. PÆDAGOGISKE FORHOLD Morten Refskov (RO) fremlagde på styrelsen vegne forslag 2 til vedtagelse. Debat: Anne Christensen(LU): Skolernes indbyrdes konkurrence om midler til inklusionsstøtte og fra visionspuljen er splittende for det kommunale sammenhold, og vi udhules økonomisk på kerneydelsen. Forslaget blev debatteret. Ændringsforslag blev indarbejdet. Ændringsforslaget blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget således: Vedtagelse 2: Læreren sikrer undervisningens kvalitet Vi oplever i øjeblikket, at lærerens rolle og position i folkeskolen udfordres og i flere tilfælde un- 7

8 dermineres. Dette er ikke mindst tilfældet i Ballerup Kommunes vision for fremtidens skole. Det er læreren, som har den uddannelsesmæssige baggrund for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen i klasse og derfor er bedst til det, hvilket desuden understøttes af folkeskoleloven. Det er i kraft af den unikke forståelse for samspillet mellem fagdidaktik, almendidaktik og praksis, at læreren har sin helt særlige rolle og position i folkeskolen. Forskningen har tydelig vist, at læreren er den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Eleverne i folkeskolen er fremtidens vigtigste ressource. Derfor skal de have den bedste undervisning. Det er en langsigtet investering, der skaber de bedste muligheder for den enkelte elev og dermed de bedste muligheder for det danske samfund. Vi skal derfor medvirke til at sikre, at folkeskolens virke kommer til at bygge på: lærere med et højt kompetenceniveau lærere med et stort engagement, understøttet af et tillidsfuldt samarbejde mellem lærere, ledere og kommune lærere der har forberedt undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev lærere der løbende følger op på den enkelte elevs udbytte af undervisningen lærere der får sparring og bliver udfordret af en kvalificeret pædagogisk ledelse lærere der indgår i et kvalificeret samarbejde om undervisningen med elevernes øvrige lærere lærere der inddrager forældrene for at styrke elevernes indlæring lærere der underviser i et stærkt fagligt miljø med mulighed for at trække på supervision og støtte på skolerne og i kommunen lærere der løbende fornyr og udvikler undervisningen lærere der har mulighed for at skabe et inkluderende fællesskab lærere der har et tæt, men klart defineret samarbejde med andre faggrupper Dette er kun muligt at opnå ved, at alle undervisningsopgaver i klasse i folkeskolen varetages af uddannede lærere. For at styrke vores rolle og position i folkeskolen og gøre front mod den omsiggribende stillingsnedlæggelse og miskreditering af vores fagområde, skal vi derfor positionere os langt stærkere og tydeligere argumentere for, hvorfor det er læreren, som underviser i folkeskolen. c. ARBEJDSMILJØ Jeanette Sjøberg (Næstformand) omtalte problemerne med APV, handleplaner, oplevelse af en generel nedprioritering af arbejdsmiljøet fra Ballerup Kommune. Trivselsprojektet omtalt. Jeanette Sjøberg fremlagde på styrelsens vegne resolutionsforslag 3 Debat: Den skriftlige dokumentation omtalt. Resolutionsforslag 3 blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget således: 8

9 Resolution 3: Man skal ikke blive syg af at gå på arbejde Vi har i år set en organisering på kommunens folkeskoler, hvor jura og mødeplaner har været brugt til at udnytte lærernes arbejdstid optimalt uden at tage hensyn til, hvor meget det er rimeligt at belaste en lærer. Det har medført et markant øget arbejdspres, en væsentlig forringet trivsel og manglende arbejdsglæde. APVen fra november 2011 viser endvidere, at sygefraværet angives både til at have stor betydning for arbejdsmiljøet, og ligeledes er det dårlige og pressede arbejdsmiljø direkte årsag til sygefraværet. Arbejdsmiljølovgivningen skal sikre, at de ansatte har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor man ikke sætter sit helbred på spil for at varetage sit arbejde. Arbejdsgiveren er forpligtiget til at arbejde forebyggende med sygefraværet, og det er vigtigt, at Ballerup Kommune tager initiativet hertil, så der skabes en aktiv indsats for at forebygge sygefraværet. Når man sammenligner AP- Ven fra 2008 med 2011, er der ikke sket en positiv udvikling i forhold til vurderingen af arbejdsmiljøets betydning for sygefraværet. Det er vigtigt, at arbejdet med APVens handleplaner bliver taget alvorligt og fulgt op af handlinger både lokalt og kommunalt. Der har gennem flere år været en udvikling, hvor arbejdspresset har været konstant stigende. Dette skyldes mange forskellige årsager, både at der er færre lærerstillinger til samme antal opgaver, men også de øgede jobkrav med især inklusionsopgaven og den manglende kompetenceudvikling udgør en belastning. Dette underbygges bl.a. i Trivselsprojektets analyse af trivselsfaktorer (februar 2012), som viser, at de laveste kompetenceniveauer blandt lærere entydigt knytter sig til inklusion. Eller sagt på en anden måde: lærerne er stadig ikke uddannet til at påtage sig inklusionsopgaven på trods af, at det er dem, der udfører den! Lærerne i Ballerup kan se enden på dette skoleårs helt særlige situation på A05 med uhørt høj arbejdsbelastning og med udsigt til en ny A08-aftale, så er der nogle arbejdsvilkår der bliver forbedret, men det ændrer ikke på, at arbejdsmiljøet stadig halter alvorligt efter. Vi kan ikke acceptere, at man bliver syg af at gå på arbejde, og derfor skal arbejdsmiljøarbejdet opprioriteres af alle parter. Venlig hilsen Ballerup Lærerforening Jeanette Sjøberg fremlagde resolutionsforslag 4. Debat: Diverse kommentarer til resolutionsforslag 4 blev fremført. Ændringsforslag blev fremlagt og indarbejdet. Ændringsforslaget blev sat til afstemning og vedtaget således: Resolution 4: Er der sammenhæng mellem kerneopgaven og skriftlig dokumentation? Den skriftlige dokumentation i Ballerup har udviklet sig til et helt urimeligt omfang. Der er i dag krav om skriftlig dokumentation af en sådan karakter, at det udgør en væsentlig forøgelse af lærerens arbejdsopgaver. Omfanget giver ofte ikke mening i forhold til, hvad dokumentationen skal bruges til. 9

10 Der bliver stillet krav om meget omfattende skriftlig dokumentation i alle sammenhænge, hvor man ønsker en indsats omkring den enkelte elev. Dokumentationen fører ikke nødvendigvis til, at der iværksættes en indsats for den enkelte elev, og dermed har læreren anvendt sin tid på meningsløst skriveri i stedet for at bruge sin tid på eleven. Det er bureaukrati, når det er værst og det giver ingen mening. I Trivselsprojektet, som Ballerup Kommune har iværksat, vurderer over 50 % af de adspurgte lærere, at der ikke er balance mellem kerneopgaven og kravene til skriftlig dokumentation. Lad os få denne ubalance ud af verden, så vi kan bruge vores tid på det, der er vigtigt nemlig kvaliteten i elevernes undervisning. Venlig hilsen Ballerup Lærerforening Jeanette gav tilsagn om, at der ville blive arbejdet på at de personer, der skal modtage det pædagogiske notat i det mindste kvitterede for modtagelsen. d. ORGANISATORISKE FORHOLD Ingen bemærkninger til punktet. e. KURUS OG- KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Ingen bemærkninger til punktet. Den samlede beretning blev herefter sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Pkt. 5: Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. Pkt. 6: Regnskab Lars Nilsson (kasserer i BLF) fremlagde på kredsstyrelsens vegne regnskaberne for Ballerup Lærerforening, Særlig Fond og Solidaritetsfonden. Efter en tak til de kritiske revisorer blev regnskaberne indstillet til Generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen forholder sig til regnskaberne ud fra den oplysning, at de er forsynet med en blank revisionspåtegning. Den uafhængige revisors påtegning for 2011 vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Regnskaberne blev sat til afstemning Regnskabet for Ballerup Lærerforening 2011 blev enstemmigt godkendt. Regnskabet for Særlig Fond 2011 blev enstemmigt godkendt. Regnskabet for Solidaritetsfonden 2011 blev enstemmigt godkendt. Pkt. 7: Fastsættelse af honorarer og ydelser Lars Nilsson fremlagde forslaget til honorarer og ydelser. Ingen ændringsforslag. Honorarer og ydelser dermed fastsat. 10

11 Pkt.8: Fastsættelse af kontingent Lars Nilsson fremsatte forslag om kontingentstigning på 10 kroner pr. måned for fraktion 1+2. Kontingentet blev herefter fastsat som forelagt. Pkt. 9: Valg a. Valg af formand: Morten Refskov Tilkendegivelse fra generalforsamlingen om, at næstformanden også er kongresdelegeret Tilkendegivet med klart 2/3 flertal b. Valg af næstformand: Jeanette Sjøberg c. Valg af kongresdelegeret: Lars Nilsson d. Valg af suppleanter: 1. suppleant: Jens Lund 2. suppleant: Thomas Arvedsen 3. suppleant: Jan Sølvhøj e. Valg af kasserer: Lars Nilsson f. Valg af revisorer: Frank Vedel og Kim Salkvist g. Valg af revisorsuppleanter: Hans Ove Claudi-Hansen og Anne Olsen h. Valg af Fanebærer: Peter Hess i. Valg af fanebærersuppleanter: 1. suppleant: Niels Kjeldsen 2. suppleant: Pia Scharffenberg Pkt. 10. Eventuelt. Afskedstale til Niels Kjeldsen fra Jeanette Sjøberg. Tale fra Niels til generalforsamlingen. Referatet godkendt Jon Kowalczyk Dirigent 11

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012

Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012 Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 16. marts 2012 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg af referent. 2c. Valg af

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

( 11Å Århus Lærerforening

( 11Å Århus Lærerforening ( 11Å Århus Lærerforening Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 11. marts 2016 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN Danish Military independent Social Fellowship Bike Team. i NAVN Foreningens navn er: Danish Military independent Social Fellowship, Bike Team. Forkortet: DMSF Bike Team. Hjemstedladresse:

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE

ROSKILDE LÆRERFORENING MØLLEHUSVEJ ROSKILDE Roskilde, den 26. november 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde Tirsdag den 24. november kl. 8.15 11.15 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde Deltageroversigt: Peter Hansen (PH) X Tina Svarre Hasselager

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere