VIA University College - Campus Holstebro, pædagoguddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College - Campus Holstebro, pædagoguddannelsen"

Transkript

1 Udarbejdet af: Anders Øster Larsen & Anders Thomasen Årgang S07 - Gruppe nummer 19 Vejleder: Annelise Vandborg Afleverings dato VIA University College - Campus Holstebro, pædagoguddannelsen

2 Kapitel: Engelsk emne: Engelsk emne: Social heritage understanding the term and development of the social workers ability VIA University College Campus Holstebro, Pædagoguddannelsen Holstebro National Institute for Bachelor in Social Education II

3 Kapitel: Erklæring Erklæring Denne skriftlige del af bachelorprojektet er udarbejdet af studerende ved VIA University College - Campus Holstebro, pædagoguddannelsen. Den refererer således de studerendes synspunkter og kilder og repræsenterer derfor ikke nødvendigvis uddannelsesstedets synspunkter og holdninger. VIA University College Campus Holstebro, pædagoguddannelsen Morten Hansen studierektor III

4 Kapitel: Bekræftelse: Bekræftelse: Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 782 af 17/08/ , stk. 2 og stk. 6. Jeg bekræfter hermed, at denne opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Dato: Studienr: Underskrift: Anders Øster Larsen Studiner: Underskrift: Anders Thomasen VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro Gl. Struervej Holstebro IV

5 Kapitel: Søgestrategi og søgeprofil: Søgestrategi og søgeprofil: Der er søgt i følgende bibliografiske baser, arkiver og søgemaskiner: X Søgebasen: fælles database for VIA Bibliotekerne, Campus Holstebro bibliotek.dk: alle danske bibliotekers fælles bogbestand samt danske tidsskriftsartikler. X For at søge i fagtidsskrifter vælg Artikler som indgang. X BUPL.dk: Børne og unge pædagogers landssammenslutning X DPU.dk: Dansk pædagogisk universitet X Socialministeriet.dk: Socialministeriets hjemmeside Tekster udleveret i forbindelse med undervisningen. X X SFI Det Nationale Forskningscenter For Velfærd: Forskning i velfærdsområdet i Socialministeriets regi. SST Sundhedsstyrelsen: DK s øverste sundhedsfaglige myndighed. Søgeprofil Emnebeskrivelse: Social arv begrebsforståelse og udvikling af den pædagogiske faglighed V

6 Kapitel: Søgestrategi og søgeprofil: Emneord eller kombination af emneord (danske/fremmedsprogede) Social arv Forebyggelse af negativ social arv Debatten om social arv Gustav Jonsson Negativ social arv Morten Ejrnæs Svend Aage Andersen Habitus + social arv Afgrænsning (materialer): Tidsmæssig: - Sprog: Dansk Målgruppe: Børnehaven Fagligt niveau (sværhedsgrad) / metoderedskaber / faglig vinkel: Denne søgestrategi har været brugt til udarbejdelse af Professionsbachelor skrivning. VI

7 Kapitel: Søgestrategi og søgeprofil: Indhold Engelsk emne:... II Erklæring... III Bekræftelse:... IV Søgestrategi og søgeprofil:... V 1 Indledning: AØ & AT Problemformulering læsevejledning og afgrænsning: AØ Metode AT Teori: AØ Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Analyse af egen empiri. AT Refleksion over debatten Delkonklusion på afsnit 2. AØ Afsnit 3: Den politiske indsats for at bryde den sociale arv: AØ Delkonklusion på afsnit 3. AT Afsnit 4: AT SMTTE modellen: Case 1: AØ Case 2 AT Analyse AØ Analyse af case Analyse af case 2: Refleksion af cases: Delkonklusion: AT Konklusion: AT & AØ Perspektivering: AØ & AT Litteraturliste Websider sekundær litteratur Bilag Spørgeskema svar i rå form: semester semester Bilag Spørgeskema Bilag: VI I

8 Kapitel: Søgestrategi og søgeprofil: SMTTE-model VI II

9 Kapitel: 1 Indledning: AØ & AT 1 Indledning: AØ & AT S ocial arv er i dag et begreb, som bliver anvendt og flittigt diskuteret af både forskere, politikere og fag personer, som bl.a. pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Vores interesse for begrebet social arv udspringer blandt andet af debatten om social arv - en debat som tager udgangspunkt i begrebet social arvs berettigelse. Morten Ejrnæs, sociolog og lektor ved Aalborg universitet (herefter nævnt som Ejrnæs i resten af opgaven)har på den ene side rettet et angreb mod begrebet og foreslår, at man fjerner det og erstatter det med andre og mere hensigtsmæssige begreber. På den anden side fremfører Svend Aage Andersen, lektor i samfundsfag ved den sociale højskole i Århus (herefter nævnt som Andersen i resten af opgaven), et forsvar for begrebet, da han mener, man ikke bare kan fjerne et begreb, som er så komplekst og som har en lang, både dansk og international forskning, bag sig. Vi finder debatten yderst interessant og vores interesse blev skærpet endnu mere, da Ejrnæs i debatten og som en del af hans argumentation for at fjerne begrebet, inddrog en kvantitativ undersøgelse, hvis formål var at give et billede af fag personer, heriblandt pædagogers, forståelse af begrebet social arv. Her viste det sig, at 94 % af de adspurgte pædagoger i undersøgelsen mente, at den mest dækkende betegnelse for begrebet var; En betegnelse for sociale problemer, der overføres fra forældre til børn. Ejrnæs er meget kritisk overfor pædagogers forståelse af begrebet, som han på baggrund af undersøgelsen kalder for den dominerende pædagogiske diskurs. Tilmed mener han, at diskursen har den negative virkning, at pædagoger stempler og stigmatiserer udsatte børn, som potentielle tabere (tidsskrift for socialpædagogik nr.21, 2008). I dagtilbudsloven 1 stk. 3 står der bl.a.; formålet med denne lov er at forebygge negativ social arv og eksklusion. Når pædagogerne skal forebygge negativ social arv, finder vi Ejrnæs holdning interessant da den skaber opmærksomhed på begrebet social arv og pædagogernes forståelse af begrebet. Vi finder det motiverende, kritikken berettiget eller ej, at undersøge og diskutere, hvorvidt debatten om social arv og kritikken af pædagogerne, kan bruges konstruktivt til at udvikle den pædagogiske profession og faglighed. Vi vil belyse Ejrnæs og Andersens argumenter henholdsvis for og imod begrebet social arv. Dette vil vi gøre for at skabe et overblik over debatten. Vi vil reflektere over debatten og diskuterer om begrebet er anvendelig i en pædagogisk sammenhæng. Vi vil med afsæt i vores egen empiri, reflektere over, hvorvidt kommende pædagogers forståelse af begrebet, kan føre til yderlige spørgsmål eller svar i diskussionen om begrebets anvendelighed. 2

10 Kapitel: 2 Problemformulering Derudover vil vi i kraft af en case situation, reflektere, diskutere og komme med vores bud på, hvordan daginstitutionerne kan udvikle den pædagogiske profession og faglighed, med fokus på, at skulle forebygge negativ social arv. Det er med udgangspunkt i disse overvejelser, at vi er nået frem til problemformuleringen: 2 Problemformulering I dagtilbudsloven 1 stk. 3 står der, bl.a. at pædagoger skal forebygge den negative sociale arv. Hvordan kan pædagoger forebygge negativ social arv, når definitionen og forståelsen af begrebet er uklar? Og hvordan kan debatten om forståelsen medvirke til at højne den pædagogiske faglighed? Opdeling: For at gøre opdelingen af opgaven overskuelig vil der i overskriften fremgå hvem der har skrevet afsnittet. Dette vil fremgå enten med AØ for Anders Øster, eller AT for Anders Thomasen. Fremgår initialer fra os begge, har vi skrevet den sammen. Opdelingen gælder indtil næste sæt initialer. 3 læsevejledning og afgrænsning: AØ Afsnit 1. Metodeafsnit. Afsnit 2. Omhandler debatten om begrebet social arv. Vi vil i dette afsnit, henholdsvis belyse Ejrnæs angreb mod begrebet social arv og Andersens forsvar af begrebet. Derudover vil vi inddrage vores egen empiri og forskning, som vi mener, kan have betydning for debatten og den pædagogiske profession. Vi vil fortrinsvis lade Ejrnæs og Andersens argumenter komme frem, for til sidst i afsnittet at reflektere over debatten. Afsnittet får relativ meget plads, men vi mener dette er vigtigt, da debatten har til hensigt at skabe en forståelsesramme for begrebet, social arv. Vi mener dette har betydning for de andre afsnit i opgaven. Afsnit 3. Omhandler den politiske del. Her vil vi komme ind på implementering af læreplaner i lovgivningen, formålet med implementeringen, og diskutere hvilken betydning læreplanerne har og har haft for den pædagogiske praksis. Med afsæt i denne diskussion, vil vi lede op til afsnit 4, som omhandler konkrete handlingsforslag. 3

11 Kapitel: 4 Metode AT Vi kunne også have valgt at give mere plads til den politiske del, da den er en central del af debatten om social arv. Dette har vi valgt ikke at gøre, da vi mener det i denne opgave er mere hensigtsmæssigt, at belyse debatten om social arv, for herefter, at komme med konkrete forslag til, hvordan den pædagogiske profession og faglighed, innovativt kan udvikles. Afsnit 4. Her vil vi, med afsæt i debatten og diskussionen omkring læreplaner, komme med vores bud på, hvordan den pædagogiske faglighed og profession, kan udvikles i en innovativ retning. Vi har valgt at bruge SMTTE modellen som et pædagogisk redskab i en case situation. Vi vil i den forbindelse diskutere, hvilke fordele og begrænsninger SMTTE modellen kan have i det pædagogiske arbejde. Derfor har vi bevidst valgt at give plads til en introduktion af modellen, da vi mener, det er relevant for at kunne analysere casen og belyse vores meninger. Vi kunne også have valgt, at skrive om institutionskulturens betydning, i forbindelse med udvikling af den pædagogiske faglighed og praksis og implementeringen af f.eks. læreplaner. Vi vil også nævne dette område undervejs, uden at gå i dybden. Vi mener dog, at dette område er interessant i forhold til vores handlingsforslag. 4 Metode AT Vi vil i nedenstående afsnit redegøre for vores valg af metode, herunder dataindsamling, valg af respondenter, teori og valg af case. Vi har i opgaven valgt at tage udgangspunkt i en empirisk undersøgelse udformet af Ejrnæs. undersøgelse er et kvantitativt studie, som Ejrnæs bl.a. bruger til at danne et billede af pædagogens forståelse af begrebet social arv. Da undersøgelsen er udformet på en kvantitativ facon, muliggør den ikke en dybere forståelse af respondenternes tanker og følelser. Derfor supplerer Ejrnæs med enkelte interviews og analyserer selv på sin indsamlede data. Vi mener, at undersøgelsen danner et godt grundlag for debat og vi vil bruge undersøgelsen som afsæt til opgaven. Vi vil gennem vores indsamling af empiri og data skabe grundlag for en professionsfaglig debat. Vi tilstræber at inddrage et bredt udsnit af den tilgængelige viden og forskning om emnet, hovedsagligt fra Ejrnæs og Andersen, da disse selv inddrager en stor mængde empiri. Opgaven er således opbygget af to kategorier af empiri; dels empiri som vi har lånt fra andre, og dels vores egen empiri. Det lånte empiri værende det, som i forvejen er formuleret, velunderbygget og 4

12 Kapitel: 4 Metode AT begrundet af forskere, og som vil fylde mest i opgaven. Derudover vores egen empiri som består af en kvantitativ undersøgelse. Vi vil forholde os meget kritisk i forhold til vores egen indsamling af empiri og er i relation til dette meget bevidste om fejlkilder ved et sådan studie. Vi vil i arbejdet med vores data forholde os refleksiv over egen praksis, søge efter fællestræk, samt forskelle mellem vores egen empiri, og forskningen. Hermeneutik Vores overordnede emne er begrebsforståelse og udvikling af den pædagogiske faglighed. Denne indgangsvinkel, med ovennævnte afsnit taget i betragtning, henstiller os bedst til at arbejde ud fra den hermeneutiske videnskabsteoretiske metode. Ud fra den hermeneutiske metode udspringer den hermeneutiske cirkel (hermeneutik en antologi om forståelse, Gulddal, Jesper & Møller Martin 1999,nordisk forlag.) Denne metode lader os med hensyntagen til helheden af emnet, og ligeledes delene indenfor emnet, arbejde med begrebet social arv (Ibid, s17). Den hermeneutiske cirkel tager udgangspunkt i tesen; at talens enkelte dele forstås ud fra den helhed, de indgår i, mens helheden omvendt forstås ud fra delene (Ibid. S 19). i forhold til denne tese kan vi arbejde med begrebet social arv, men samtidigt inddrage både forskning og egne empiriske undersøgelser i forskningsmæssig øjemed for til sidst at opnå en helhedsforståelse af begrebet. I forhold til vores empiriske undersøgelse er vi opmærksomme på, at man i hermeneutikken skal huske at medregne de pågældende personers begrebsforståelse i forhold til sammenhængen, eller kontekst de befinder sig i (ibid. S. 19). Vi må huske på, at den enkeltes ytringer er subjektive og sandheden for netop denne person. Dette vil vi uddybe i forhold til vores valgte respondentgruppe i afsnittet om empiri indsamling. Her beskriver vi vigtigheden af at gøre sig klart, hvor menneskers holdninger kommer fra, inden man drager konklusioner som ikke er hensigtsmæssige. Hver forståelse vi mennesker skal gøre os, sker på baggrund af en anden forståelse, og vi må derfor tænke dette i vores opgaveskrivning, dels for at undgå misforståelser, men i højere grad for at opnå den højeste grad af validitet i opgaven. For at illustrere opgavens opbygning har vi sammensat nedenstående figur, som afspejler opgavens opbygning. 5

13 Kapitel: 4 Metode AT TEORI INDSAMLING OPSTILLING AF DEBAT EGEN EMPIRI ANALYSE FORTOLKNING TEORI TIL PRAKSIS CASE ARBEJDE KONKLUSION PERSPEKTIVERING Kvantitativ undersøgelse For at have et sammenligningsgrundlag i forhold til Ejrnæs undersøgelse om pædagogens forståelse af begrebet social arv, har vi valgt at lave en kvantitativ undersøgelse. Det er ud fra overvejelser om udvælgelsen af respondenters betydning for svarerne vi kunne forvente at modtage, at vi måtte foretage os nogle overvejelser over hvem vi mente det var relevant at spørge om lige netop dette emne. Vi valgte, ud fra en vurdering af den faglige relevans, at en undersøgelse på Via University College Campus Holstebro ville skabe et interessant sammenligningsgrundlag i forhold til Ejrnæs undersøgelse. Dels fordi vi som studerende kan relatere til de studerendes svar, og dels fordi undersøgelsen giver os indblik i, hvordan social arv begrebs-diskursen ændrer sig for de pædagogstuderende, fra første semester, til deres sidste semester. Vi inddrog i overvejelsen, at vi kun kunne forvente informanterne at give os indblik i den virkelighed de oplever og befinder sig i (Kvale, 2010, s. 44), altså den virkelighed, at de er studerende, og ikke færdiguddannede pædagoger, som er farvede af deres oplevelser efter længere tid på en arbejdsplads. Fordele og ulemper Den kvantitative undersøgelsesform, har sine fordele og sine ulemper. Undersøgelsesmetoden excellerer når det gælder om at få et bredt indblik i befolkningens holdninger til bestemte ting, som enten problemstillinger hvor man kan svare ja og nej, eller problemstillinger hvor en række svar opstilles af afsenderen af spørgeskemaet, hvor der så kan sættes kryds. Man får i korte træk det ud af undersøgelsen, man selv ligger i den. Den har dog sine begrænsninger i forhold til et kvalitativt studie som excellerer i at få meget data ud fra en som regel mindre målgruppe, f.eks. igennem interview metoden, hvor man samtidig kan vurdere den enkeltes udsagn op mod ansigtsudtryk, følelser og stemning. 6

14 Kapitel: 4 Metode AT Egen empiri Eftersom vores spørgeskema, har til formål at skabe et billede af de pædagogstuderendes forståelse af begrebet social arv, har vi udformet spørgeskemaet på samme måde som Ejrnæs eksisterende undersøgelse. Vores undersøgelse skiller sig ud på flere punkter. Vi har ikke ligeså mange respondenter som Ejrnæs har i sin undersøgelse, hvilket betyder at hans undersøgelse er mere underbygget, da han har en større respondentgruppe. Derudover har vi bedt vores respondenter sætte et kryds og vælge den betegnelse de mener passer bedst på begrebet social arv. I Ejrnæs undersøgelse var valgmulighederne opstillet således, at respondenterne satte tal fra et til fem over de betegnelser de fandt mest dækkende, 1 værende den der dækker bedst, og 5 den betegnelse, der matcher dårligst. Dette giver Ejrnæs en subtotal af svar, som er over 100 procent i det hver respondent kan svare flere gange (social opdrift social arv s. 243). I vores undersøgelse vil tallet i den brugte figur ende i 100 procent, hvis man tager alle besvarelser med. Dette er på grund af den manglende multiple choise metode, hvor respondenterne kun kan sætte ét kryds for, hvad de finder mest dækkende. Dette har vi gjort for at få et mere konkret svar i forhold til de punkter vi ønskede at sammenligne i netop denne opgave. Vi har også valgt at give vores respondenter mulighed for at uddybe deres svar, hvis de følte dette nødvendigt. Denne mulighed giver vores undersøgelse en kvalitativ vinkel, som vi kommer nærmere ind på i analyseafsnittet. Med denne mulighed opnår vi en forståelse af, hvor mange respondenter der tilføjer noget til spørgeskemaet, og altså derved implicit fortæller os at de selv har en holdning til debatten. Denne vinkel er spændende i forhold til Ejnæs undersøgelse, og kritik af pædagogerne. Ikke kun for at se, hvor mange der vælger at gøre dette, men også for at se på de forskellige formuleringer respondenterne bidrager med. Disse svar mener vi kan sige meget om den enkelte persons forståelse af begrebet. Dette har vi gjort for bedre at kunne sammenligne Ejrnæs resultater med vores. Dette er ligeledes en af grundende til, at vi har valgt den kvantitative empiri indsamling, eftersom Ejnæs undersøgelse ligeledes er kvantitativ. Der vil i vores undersøgelse fremkomme fejlkilder, som ikke eksisterer i Ejrnæs undersøgelse. Disse vil blive uddybet under fejlkilder. Vi opstillede samme spørgsmål som Ejrnæs, disse kan ses i spørgeskemaet (se bilag 1) 7

15 Kapitel: 5 Teori: AØ Fejlkilder Vi er bevidste om, der i vores empiriindsamling eksisterer flere fejlkilder Vi er opmærksomme på, at vores undersøgelse er sendt på mail og vi vil derfor højest sandsynligt ikke opnå en svarprocent på 100 %. Vi er derudover meget opmærksomme på vores valg af punkter i vores spørgeskema. Vores valg af punkter er som udgangspunkt, en videreførelse af Ejrnæs spørgeskemaundersøgelse, dog forholder vi os alligevel kritiske overfor de svarmuligheder respondenterne har haft. Dette er en klar fejlkilde, da man efter vores overbevisning kunne have forklaret begrebet bedre, end det er tilfældet. Brug af case Med afsæt i den forståelse, som vi gennem afsnit 2, får skabt om begrebet social arv, og betydningen af pædagogers forståelse, har vi valgt at opstille to cases. Disse cases bliver sat op imod to forskellige handlingsformer fra pædagogernes side, hvoraf den ene handlingsform er vores bud på, hvordan den pædagogiske praksis kan arbejde innovativt for at forebygge negativ social arv. Vi mener, at brugen af case er et godt redskab, da den tvinger de teoretiske til at blive til praksis handling. Dette er essentielt i en professionsfaglig uddannelse, og af netop samme grund har vi valgt denne metode. 5 Teori: AØ Habitus: I forbindelse med denne opgave, vil vi bruge Pierre Bourdieus (herefter nævnt som Bordieu) teori om habitus og kapital. Vi vil bruge hans teori, både i forbindelse med afsnit 1, som omhandler debatten, her vil hans teori dog mest indgå som reference i forbindelse med Andersens forsvar af begrebet social arv, og i afsnit 2, hvor vi i vores handledel vil bruge hans teori i forbindelse med vores analyse og diskussion. Habitus er et sæt erhvervede, i betydningen tillærte, dispositioner for at handle på bestemte måder (A. Prieur & C. Sestoft, Pierre Bourdieu, En introduktion, 2006). Habitus er et produkt af socialiseringen, og navnlig den tidlige socialisering er vigtig for dannelse af de dispositioner, som individer vil handle i forhold til (Wilken Liisanne, Pierre Bourdieu, 2006, s.43). Derudover er Habitus på samme tid individuel, kollektiv og samfundsmæssig Individuel fordi den integrerer summen af individets tidligere erfaringer og fordi et hvert individ har en unik historie 8

16 Kapitel: 5 Teori: AØ Kollektiv fordi den tilegnes i det sociale miljø, der som hovedregel er karakteriseret ved en form for fællesskab og fælles forståelse Samfundsmæssig, for den får os til at acceptere uligheder i samfundet og tage dem for givet. Dispositionerne i habitus bekræftes og reproduceres gennem den sekundære socialisering i de moderne samfundsinstitutioner (Ibid., 44-45). Kapital: Der findes flere forskellige slags magt i et samfund, og de er knyttet til forskellige kapitalformer (Ibid., s.46). - Social kapital: sociale baggrund og sociale kontakter. - Kulturel kapital: uddannelse, opdragelse eller anden kulturel dannelse, der f.eks. betinger måden, man gebærder sig på indenfor feltet. - Økonomisk kapital: hvilket drejer sig om penge og andre materielle ressourcer, man er i besiddelse af. - Symbolsk kapital: evnen til at beherske symboler, sprog og love som gælder indenfor feltet, hvilket især har betydning for individets prestige og ry. Denne kapitalform betragter Bourdieu generelt som den mest væsentlige. Ud fra ovenstående mener vi, at teorien om habitus og kapital giver en god forståelse for individets måde at agere på, og at teorien på den måde kan bruges som forståelsesramme. Dels fordi den sætter fokus på, at individet bliver skabt på baggrund af sine erfaringer, og at disse erfaringer giver individet en mængde kapital, som individet kan omsætte i praksis til andre former for værdi. Derudover fordi Bourdieu mener, at habitus er præget af den tidlige socialisering, hvilket, vi mener, kan overføres til hjemmets betydning. Men Bourdieu siger også, at den sekundære socialisering har indflydelse på individets habitus, hvilket vi mener bl.a. henfører til den socialisering der sker i børnehaven, og som netop gør pædagogerne betydningsfulde ift. Individets udvikling. Børn i institutioner har på baggrund af deres tidlige socialisering erhvervet sig en mængde, f.eks. kulturel kapital, som de i legen, sproget, forståelsen for normerne og i det sociale, kan omsætte til symbolsk kapital, i form af f.eks. anerkendelse og status hos pædagogerne og i børneflokken. Men da kapital ressourcerne er forskellige fra barn til barn, vil nogle børns habitus indeholde en mængde kapital, som i højere grad, gør det lettere for dem, at erhverve sig denne symbolske kapital og gør det lettere for dem, at begå sig på institutionens præmisser, end andre børn. Dermed opstår der en problemstilling. Denne problemstilling er central for vores opgave, både for debatten om social arv, men også i vores handledel, hvor vi sætter fokus på hvordan pædagogerne kan forebygge negativ social arv. 9

17 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Gustav Jonssons Historien bag begrebet Begrebet social arv blev skabt, da Gustav Jonsson, afdød svensk børnepsykolog og leder af barnbyen Skå, (herefter nævnt som Jonsson i resten af opgaven), foretog en undersøgelse. Undersøgelsen havde det formål, at se; i hvor høj grad forældrene til de anbragte børns opvækstvilkår lignede de vilkår, de selv for deres eget vedkommende skabte for deres børn (Andersen, Svend Aage, social kritik nr. 67, 2000, s.37). Undersøgelsen som Jonsson foretog, inddrog 100 unge mænd, alle anbragt på institutionen Skå uden for Stockholm. Udover børnene inddrog Jonsson også børnenes forældre og bedsteforældre i undersøgelsen. Denne gruppe blev stillet op imod en lignende gruppe ikke-anbragte unge mænd fra Stockholm. Også her blev forældre og bedsteforældre inddraget i undersøgelsen. Undersøgelsen viste, at i de anbragte børns familier, var en kraftig ophobning af problemer og på baggrund af undersøgelsen opstillede Jonsson sin teori i 4 punkter, som dannede grundlag for begrebet, social arv: 1. Arven er både social og biologisk. 2. Afvigerne er en relativ konstant gruppe fra generation til generation. 3. Den sociale arv har en kumulativ karakter, dvs. gruppen af afvigere bliver større fra generation til generation. 4. Den sociale arv slår stadig hårdere igennem fra generation til generation(ibid., s.35) Jonssons undersøgelse og teori om begrebet, social arv er blevet kraftigt debatteret og kritiseret igennem tiden, og man må uden tvivl også tage højde for, at der i hans undersøgelse er en overvægt af fejlmarginer, som vil blive beskrevet i Ejrnæs kritik. Dog skal man i sin kritik af Jonsson gøre sig klart, hvilket sigte han havde for at lave undersøgelse. Som leder af barnbyen, havde han en interesse for forældrearbejdet og børnenes udvikling. Undersøgelsen handlede først og fremmest om baggrund og karakteristiske træk hos familierne. (den sociale arvs onde cirkel kan den brydes, Jonsson Gustav, 2. udgave, 1. oplag, Nordisk bogproduktion Haslev, S9.). Men mit udgangspunkt for denne fortsatte debat og tyngdepunktet i min fremstilling vil gælde nærkampens vilkår for forsømte grupper i vort nuværende samfund (Ibid., s.9). Jonsson havde altså 10

18 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT et pragmatisk sigte med sin undersøgelse. Han var interesseret i, at finde løsninger i kampen for at hjælpe disse familier. Morten Ejrnæs kritik af begrebet social arv: Nedenfor opstilles en række argumenter, som Ejrnæs, bruger i sit angreb mod begrebet social arv. Kritik af Gustav Jonsson: AØ Ejrnæs kritik er grundlæggende rettet mod undersøgelsen og teorien, som Jonsson foretog og fremlagde og som dannede grundlag for begrebet social arv. Først og fremmest kritiserer Ejrnæs sammenligningsgrundlaget, som Jonsson havde bygget sin undersøgelse op omkring. Ejrnæs mener at forskelle fundet i hyppigheder var banalt, da drengene på Skå var anbragt af en grund og at det derfor ikke var så unaturligt, at forældrene til disse børn var mere belastede end andre forældre og at resultatet af den grund, nærmest var givet på forhånd(ejrnæs, Morten mf, Social opdrift social arv, 2006, s.151). Derudover kritiserer Ejrnæs, dele i Jonssons teori om den sociale arv, som han mener, er deterministisk. Ejrnæs mener at den tankefigur (punkt 3 og 4 i Jonssons teori), som Jonsson udformede på baggrund af sin undersøgelse, ikke kan begrundes. Dels fordi Jonssons empiri ikke kan belyse styrken af den sociale arv. Derudover har Ejrnæs på baggrund af en dansk undersøgelse(børns opvækstvilkår, 1968), konkluderet at; Undersøgelserne dokumentere, at man kan påvise store risikoforøgelser, når forældrene har bestemte problemer; men risikoen eller sandsynligheden for, at et barn med disse belastninger udvikler sociale problemer, er stadig så lille, at den ikke giver mulighed for meningsfuldt at fremlægge prognoser for det enkelte individ ( Ejrnæs, Morten mf, Social opdrift social arv, 2006, s.144). Ejrnæs stiller sig på baggrund af dataanalysen, kritisk overfor den mekaniske overførsel af problemer, som han mener der fremtræder i Jonssons teori om social arv. Kritik af videns opsamling AT Et andet argument, Ejrnæs fremstiller i sin kritik af begrebet social arv, er at de resultater, politikere og forskere fremlægger omkring social arv, langt fra er repræsentative i forhold til virkeligheden. Denne kritik udformer han på baggrund af resultaterne fra en forløbsundersøgelse, som er fremlagt i vidensopsamlingen (Ploug, Niels, vidensopsamlingen om social arv, 2003). Helt konkret refererer Ejrnæs til tabel 2(Ibid, s.41), hvor man har undersøgt sammenhængen mellem forældrenes problemer og deres børns arv af disse problemer. Fra undersøgelsens side, er resultatet blevet fremlagt som, at børn der vokser op i et hjem, hvor én forælder minimum er ramt af et problem(narkomani, selvmordsforsøg) vil have en dobbelt så stor risiko for selvdestruktiv adfærd, ift. 11

19 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT børn som er vokset op i et hjem, hvor forældrene ikke har haft et af de nævnte problemer. Hvis man i stedet omregner dette resultatet til procent, er resultatet at risikoen for at børn, som vokser op i et hjem hvor én forælder minimum er ramt af et problem, selv bliver ramt af et problem, er 8 %, hvorimod børn som vokser op i et hjem, hvor forældrene ikke har et problem, vil have 4 % risiko for at få et problem (Ibid., s.41). Ejrnæs mener, at resultaterne er blevet skævvredet. Denne påstand begrunder han med, at resultaterne er blevet fremlagt i odds ratio, dvs. i form som beskriver en relativ risiko, hvilket Ejrnæs mener, har betydet at resultatet er blevet udlagt mere dramatisk, end hvad virkeligheden er (Ejrnæs, Morten, Vera nr. 37, 2006, s.11) Niels Ploug, tidligere forskningschef ved Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI)), svarer selv på kritikken og siger, at udlægningen af resultaterne ikke har det formål, at forudsige livsforløb på et individuelt plan. Derimod har ambitionen været, at give indblik i forudsigelser på det kollektive plan forstået som forudsigelser for grupper af personer med ensartede sociale karakteristika.(ploug, Niels, Vera nr.37, 2006, s. 29). Social arv et uklart begreb: AØ Ejrnæs mener generelt begrebet er uklart og upræcist defineret, og at det er umuligt at opnå blot nogenlunde enighed om hvad social arv betyder. Ejrnæs mener at det er uklart fra hvem børn arver og hvad de arver. Han uddyber og siger, at man kan arve alt fra penge og uddannelse til kriminalitet og vold. Endvidere, siger Ejrnæs, stammer denne arv almindeligvis fra forældrene. Men også arv gennem påvirkning af lokalsamfundet eller en socioøkonomisk gruppe skal tænkes med, når man skal prøve at forstå hvor arven stammer fra (Ejrnæs, Morten; Vera no. 37, 2006, BUPL m.fl.). Disse uklarheder finder Ejrnæs paradoksale, når der samtidig fra politisk side, satses store millionbeløb på både forskning og pædagogisk arbejde og han mener, at disse uklarheder i sig selv er nok til at diskvalificere begrebet videnskabeligt og fagligt praktisk (IBID.S.9.). Social arv som forklaring på børns uddannelsesvalg: AT Selvom Ejrnæs er kritisk overfor begrebet social arv, nævner han dog et punkt, hvor han mener at begrebet kan anvendes uproblematisk, nemlig social arv sat ift. unges valg af uddannelse. Ejrnæs nævner, med reference til Bourdieus sociologiske studier om klassetilhørsforhold, at der er en sammenhæng mellem forældrenes valg af uddannelse og deres børns valg af uddannelse. Ejrnæs refererer endvidere til tabel 1 (Jæger m. fl; Vidensopsamling, 2003, Jørn Jensens bogtrykkeri, København), som viser et uddannelsesforløb gennem tre generationer. Tabellen viser tydeligt, at det er en hovedtendens, at børn af forældre og bedsteforældre, som har taget en gymnasieuddannelse, 12

20 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT vælger en gymnasieuddannelse ift. børn som ikke har forældre og bedsteforældre med gymnasial baggrund. Ejrnæs mener, at hvis begrebet, social arv kun blev brugt til at forklare unges uddannelsesvalg, ville det være forholdsvis uproblematisk, da det i denne betydning dækker over en, forholdsvis eksisterende tendens(ejrnæs, Morten, Vera nr. 37, 2006, s.10). På trods af, at Ejrnæs kan se sammenhængen mellem uddannelsesvalg og social arv, finder han dog begrebet deterministisk - også i denne sammenhæng. Han forslår i stedet, at man bruger begrebet, chanceulighed, til at forklare unges valg af uddannelse. Dette begrunder han med, at der er sket en udvikling og en højnelse fra generation til generation ift. valg af uddannelse. En udvikling som har betydet, at flere unge, på trods af, at deres forældre ikke har taget en gymnasial uddannelse, alligevel vælger en gymnasial uddannelse. Derfor mener Ejrnæs, at begrebet chanceulighed er mere præcist, end social arv, da han synes det dækker over en hovedtendens at børn opnår den samme relative placering i uddannelseshierarkiet som deres forældre(ibid., s.11). Kritik af pædagogens brug af begrebet. AT Ejrnæs retter, i forbindelse med hans kvantitative undersøgelse om faggruppers brug af begrebet, social arv, en skarp kritik mod pædagogerne. Ud fra undersøgelsen, som vi vil belyse ift. vores egen empiri nedenfor, mener Ejrnæs at der hersker en skadelig diskurs, gennem pædagogernes brug af begrebet, social arv. Han underbygger dette ved at konkludere, i kraft af den eksisterende diskurs om begrebet, generelt at have hvad man kan kalde, lavere forventninger til brugerne, stigmatiserende arbejdsmetoder og en ukritisk forståelse for begrebet social arv, hvilket medfører denne uhensigtsmæssige praksis (Tidsskrift for socialpædagogik, nr. 21, 2008, s. 4). Han beskylder endvidere pædagogerne for at udstyre børn af socialt laverestående forældre, med en endnu dårligere prognose end hvad sandt er. Dette resulterer ifølge Ejrnæs altså i, at børnene bliver stemplet som potentielle tabere. (Tidsskrift for socialpædagogik, nr. 21, 2008, s. 4). Denne temmelig hårde kritik sker igennem forskellige postulater fra Ejrnæs side, idet han fortsætter sin kritik; begrebet social arv er en socialfaglig pseudodiagnose, som medarbejderne holder skjult for klienterne Vera nr s. 16. Ejrnæs mener altså at pædagogerne indgår i en form for skjult dagsorden, som resulterer i at ingen stiller spørgsmål om brugen af begrebet social arv. Der skabes en form for tilstand hvor det accepteres at bruge begrebet i faglige samtaler om brugerne, imens ingen spørger sig selv eller andre til hvorvidt de har samme forståelse af begrebet som dem selv(ibid. S.16) 13

21 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Dog udtaler Ejrnæs, at han ikke anser forebyggelse, tidlig indsats eller socialt arbejde i forhold til udsatte børn som overflødig(ibids.17). men mener at denne indsats ser på trods af begrebet og ikke i kraft af det(ibid. s17). Ejrnæs, har altså en respekt for den pædagogiske indsats som han grundlæggende mener, er positiv. Men kritiserer samtidig pædagogernes forståelse og brug af begrebet, som han mener, er med til at stigmatisere de brugere, som pædagogerne sætter i sammenhæng med begrebet, social arv. For at tegne et billede af hvordan situationen ser ud på de professionsfaglige uddannelser vil vi i vores empiri afsnit sammenligne vores egen empiri med Ejrnæs undersøgelse og reflektere over denne. Vi vil ligeledes benytte debatten, og den viden vi har opnået i kraft af denne, til at analysere i vores case afsnit. Svend Aage Andersens forsvar af begrebet: AØ Andersen, mener at Ejrnæs forslag om at fjerne begrebet, social arv, vækker til modsigelse, da han mener at en ensidig metodekritik af Gustav Jonsson empiriske forskning, ikke er grundlag til at fjerne så centralt et begreb (Andersen, Svend Aage, social kritik 67, 2000 s.34). Andersens svar ift. at det ikke er en tendens at børn arver forældrenes problemer (jf. Ejrnæs kritik omkring at det kun er 1 ud 10 som arver forældrenes problemer) er, at man ikke kun kan indsnævre begrebet til at omhandle negativ social arv. Begrebet rummer også den positive sociale arv. Andersen nævner at den positive sociale arv, bl.a. indeholder arv af fordele, privilegier i form af f.eks. økonomiske og sociale fordele (IBID). Kritikken af GJ er ikke tilstrækkelig underbygget: AØ Et andet argument som Andersen fremfører, er, at Ejrnæs kun forholder sig til den metodiske del af Jonssons undersøgelse, hvilket Andersen også er enig i at man kan kritisere. Derimod kritiserer Andersen, Ejrnæs, for ikke at forholde sig til det udgangspunkt som Jonsson i virkeligheden havde, for at lave undersøgelsen. Andersen siger, at Jonssons motivation for at lave undersøgelsen, dels handlede om det førnævnte forældrearbejde og familiebehandlingen på Skå, men samtidig var det også et indslag i debatten om, de socialt handikappades vilkor i vår velfærd, hur samhället själv genom sin struktur sorterar bort en del människor som man sedan forsöker hjälpa tillrätta genom myndightesbeslutninger över deras huvuden. Den utstötningsproccens är ett huvudtema i min bok. (Ibid., s.39). Andersen mener at denne kritik som Jonsson kommer med, ift. samfundets måde at håndtere de socialt handikappede vilkår, er en yderst aktuel, og central og vigtig dimension i Jonssons teori om social arv og Andersen siger endvidere at, hvis man fjerner denne praksisorienterede, kritiske 14

22 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT dimension, reducerer man teorien om den sociale arv til en tandløs og forældet levning fra 60ernes for længst progressive miljø (Ibid., s.39). Andersen mener altså, at man med rette kan kritisere Jonssons metode, men samtidig ligger Andersen også vægt på, at teoriens sigte er med til at holde et fokus på, at forbedre vilkårene i samfundet for de mennesker, der vokser op med sociale problemer, samt være kritiske overfor det faktum, at de vilkår rent faktisk eksisterer. Determinisme eller ej: AT Ift. den determinisme, som Ejrnæs mener der ligger i forståelsen af begrebet og som han fremfører som et centralt argument, for at afskaffe begrebet, mener Andersen, at det er vigtigt at man også her forholder sig til den præmis som Jonsson selv fremlægger i sin analyse. Der påpeger Jonsson, ifølge Andersen, at der ikke i alle hjem er en sammenhæng mellem de anbragte børn og forældrenes baggrund. Jonsson siger selv at ingenting gælder 100 % (Ibid., s.38 ) og dermed, at der heller ikke foreligger den determinisme, som ME fremfører i sin kritik. I samme tråd fremhæver Andersen, at alle arver såvel negativt som positivt, men hvordan det går, afhænger ikke alene af arven, men af en lang række andre sociale og individuelle faktorer (Ibid., s.39). Med afsæt i disse faktorer kan man ikke kan forudsige på individuelt plan, som netop ville være deterministisk, men i stedet kun kan forudsige på kollektivt plan som, mennesker opvokset under sådanne belastede omstændigheder vil være udsat for markant større risici end den øvrige befolkning for at få og/eller reproducere forældrenes problemer (Ibid., s.39). Denne kollektive forudsigelse, mener Andersen er vigtig for at motivere en general indsats mod fattigdom og derfor finder han begrebet, social arv vigtigt. Indsigt i den internationale forskning: AØ Andersen fremhæver forskningen som det element, der kan konkretisere debatten yderligere. Samtidig kritiserer han, Ejrnæs, for at udforme en kritik, hvor han vælger at se bort fra den Internationale forskning, som omhandler debattens problematik og som Andersen mener man må forholde sig til, før man afskaffer begrebet(ibid., s.40). Andersen fremlægger 4 forskellige udenlandske studier, som han mener, har forbindelse til social arv. Andersen fremhæver i den forbindelse bl.a. Bourdieu og hans uddannelsessociologiske studier (culturel deprivation). Her har Bourdieu påvist, hvordan skolen og lærerne er i stand til at udpege nogle bestemte elever som begavede. Disse elever har, på baggrund af deres opvækst i et middelklassemiljø, erhvervet en række kompetencer og erfaringer, som Bourdieu oversætter til kulturel kapital, i form af viden, holdninger, færdigheder og god smag. Denne kulturelle kapital, som skolen præmierer, mener Bourdieu, gav disse elever et forspring ift. de børn som kom fra arbejderkulturen. Dette betød, at disse udvalgte elever kunne omdanne deres kulturelle kapital til 15

23 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT symbolsk kapital, hvilket gav dem fordele i skolen og senere ville give dem fordele, ift. erhvervelse af de privilegerede jobs i samfundet. Omvendt ville børn fra arbejderkulturen, pga. deres manglende kulturelle kapital, have langt sværere ved at få de samme jobs. På denne måde var skolen med til at skabe en segregering eller udskillelse blandt børnene. I denne form fremhæver Andersen henholdsvis social arv, som den positive sociale arv, men også som værende det forhold, at kulturforholdene skaber en ulighed i samfundet, hvilket kan henføres til den sociale arv (Ibid., s.41). Ejrnæs spørger i sin kritik om man ikke kan erstatte begrebet social arv med chanceulighed? Andersen mener at det kunne man i princippet godt, men at det så kun ville dække over en del af problematikken. Det ville kun dække over, at nogle børn fra mindre privilegerede kår har dårligere chancer for at klatre højt op på samfundets rangstige. De andre aspekter, bl.a. de ting der påvirker barnet i skolen, daginstitutionen og uddannelses systemet, ryger ud af synsfeltet. Alt det sociale ville forsvinde(ibid., s.49) I forhold til en kulturelle arvs betydning for individets muligheder, som Andersen refererer til, udgav Charlotte Palludan, Lektor og forsker ved DPU og herefter nævnt som Palludan i resten af opgaven, i 2005 en dansk forsknings publikation, som påviste at den segregering, som Bourdieu hentyder til sker i skolen, allerede sker i børnehaven. Hendes projekt, som har titlen Børnehaven gør en forskel, har sat fokus på det forhold, at nogle børn er mere disponerede for at indgå i et partnerskab, med pædagogen end andre børn(palludan, Charlotte, Børnehaven gør en forskel, 2005). Palludan skelner imellem to forskellige toner, som pædagogerne bruger ift. børnene i børnehaven en udvekslingstone og en undervisningstone(ibid. S. 131 ). De børn, der kan indgå i et partnerskab med pædagogen, er karakteriseret ved at være børn af uddannede forældre, modtager udvekslingstonen. Denne tone indeholder et gensidigt dialogforhold, hvor pædagogen og barnet skiftes til at stille spørgsmål og udveksle meninger og generelt er karakteriseret ved et jævnbyrdigt forhold(ibid. S. 132). Den anden tone, undervisningstonen, er karakteriseret ved at pædagogen instruerer, fortæller og retter på børnene. De børn, der modtager denne tone, er overvejende minoritetsbørn med en svag kulturel baggrund(palludan, 2005, s. 2). Grundlæggende støtter Palludans forskning op omkring den segregering Bourdieu påviste, fandt sted i skolen. Det interessante er, at denne segrering, så allerede sker i børnehaven, hvilket gør forskningen om social arvs gennemslagskraft mere interessant, da man kan sætte fokus på den kulturelle arvs mekanismer helt ned i børnehaven, hvilket vi mener, er meget centralt i denne opgave, da vores fokusområde, netop er børnehaven. 16

24 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Begrebet, social arv er vigtigt: AT Andersen mener, at grunden til at det er så svært at opnå enighed om begrebet, bl.a. skal findes i spørgsmålet om arv og miljø. Der er mange meninger om det spørgsmål meninger der er stærkt præget af den enkeltes bagvedliggende livssyn og personlige erfaringer. Disse meninger stækker sig endvidere fra et syn præget af determinisme(overbetoning af, hvad der er forudbestemt i et menneskes liv) til et syn præget af voluntarisme(overbetoning af menneskes evne til et frit valg). Andersen mener at begrebet, social arv kan danne en modvægt til forestillingen om, at forstå et individs situation ud fra begreber om frihed, valg, egne handle muligheder og eget ansvar, uden blik for de sociale omstændigheder (Ibid. s. 53). Andersen mener altså grundlæggende at vi bliver nødt til at bevare en vis realisme ift. det faktum, at nogle menneskers omstændigheder ikke gør dem i stand til, at træffe de frie valg, som han bl.a. mener, at vores samfund kan have tendens til at hylde. 6.1 Analyse af egen empiri. AT De nedenstående grafer, viser hvordan forståelsen af begrebet fordeler sig på henholdsvis semester, og 7. semester isoleret set. Dette har vi gjort for at opstille den generelle holdning fordelt jævnt på studiet, og dernæst isoleret set på 7. semester. Den tredje graf viser hvor mange af respondenterne valgte at uddybe deres svar, samt hvilke semestre de er placeret på. Figur Begrebsforståelse 1-7 semester A. En betegnelse for hvordan fattigdom påvirker børn 17,2 B. En betegnelse for reproduktion af uligeheden i samfundet 67,2 C. En betegnelse for sociale problemer der overføres fra forældre til børn 5,2 D. En betegnelse for at børnenes uddannelsesniveau ligner forældrenes Procent 10,4 E. En betegnelse for, at børnene har en stor risiko for at få sociale problemer Respondenter i alt = 58 17

25 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Ovenstående figur 1, viser at svar C. det mest dominerende svar, altså at social arv er en betegnelse for sociale problemer der overføres fra forældre til børn. Set på hele uddannelsen angiver 67,2 % dette svar. Denne betegnelse bakker op om Ejrnæs postulat omkring pædagogernes forståelse af begrebet. Nedenstående figur 2. viser hvordan svarerne på 7. semester isoleret set, antyder en mindre enighed om begrebet. Her svarer 33,3 % af respondenterne B. som angiver en betegnelse for reproduktionen af ulighed i samfundet. 19,1% svarer E. som angiver en betegnelse for at børnene har en stor risiko for at få sociale problemer, mens svar C stadig er det mest dominerende svar, dog kun med 47,6 procent, imod de 67,2 procent i ovenstående graf og 94 % i Ejrnæs egen undersøgelse. Figur Begrebsforståelse 7. semester A. En betegnelse for hvordan fattigdom påvirker børn 33,3 B. En betegnelse for reproduktion af uligeheden i samfundet 47,6 C. En betegnelse for sociale problemer der overføres fra forældre til børn 0 D. En betegnelse for at børnenes uddannelsesniveau ligner forældrenes Procent 19,1 E. En betegnelse for, at børnene har en stor risiko for at få sociale problemer Retter vi fokus mod de uddybende svar, afspejlet i nedenstående figur 3, fremgår det at 61,8 % af alle respondenter, valgte at underbygge, eller uddybe deres svar ift. Deres forståelse af begrebet social arv. Af de 58 respondenter svarer dette tal til 34 personer. 7. semester står for 36,2 procent af svarerne eller 13 uddybende svar. Set i forhold til antallet af besvarelser fra 7. semester, som er 21, bliver procenten af dem som vælger at uddybe deres svar 61,9 %. Dette tal er det højeste på de forskellige semestre. 18

26 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT Figur Uddybene svar Procent , , Svar i alt Svar fra semester Svar fra 7. semester Respondenter i alt = 58 Uddybende svar fra semester = 21 Uddybende svar fra 7. semester = 13 Uddybende svar i alt = 34 Refleksion over empiri Ift. Figur 1, ser vi at tendensen er sammenlignelig med Ejrnæs undersøgelse. Det faktum at over 60 % af de studerende i vores undersøgelse mener, at social arv er en betegnelse for sociale problemer, der overføres fra forældre til børn, kan være et udtryk for flere ting. Vi vil til forskel fra Ejrnæs undersøgelse, ikke konkludere at de studerendes holdning er en tendens til en stigmatiserende tankegang. Vi vil dog mene, at de studerendes valg, tegner et billede af, at de ser en klar sammenhæng mellem forældres problemer og børnenes problemer. Tendensen kan også være et udtryk for, at de studerende tænker, at hjemmet har en stor betydning for børnenes trivsel og at det derfor er vigtigt, at have fokus på børnenes evt. problemer. Derudover mener vi, at tendensen kan være et udtryk for en manglende forståelse og viden om begrebet, social arv og at begrebet fortrinsvis bliver sat i forbindelse med de negative omstændigheder der kan henføres til hjemmet. I refleksionen over begrebsforståelsen, for 7. semester isoleret set, er der ikke en klar tendens i svarene. Her er der en større uenighed omkring, hvad social arv dækker over. Samtidig er der en enighed omkring, at social arv ikke dækker over, at børnenes uddannelsesniveau ligner forældrenes, hvilket vi ellers tidligere har belyst, netop er et faktum. Dette er nødvendigvis heller ikke dækkende, 19

27 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT da respondenterne, kun havde mulighed for, at sætte ét kryds og derved vælge den betegnelse de mente, dækkede bedst og derfor kan vi ikke præcist sige, om de studerende ikke tænker social arv i relation med uddannelse. Hvis vi kigger på den sidste figur, der belyser hvor mange der har valgt at uddybe deres svar, kan vi se noget interessant, ift. hvem der uddyber og hvad de uddyber. Ud fra vores data (se bilag 1), viser der sig en tendens til at, procenten af dem der uddyber deres svar på 7. semester, er højere end de foregående semestre. Dette finde vi interessant, da vi mener at dette kan være et udtryk for, at de pædagogstuderende gennemgår en udvikling, hvor refleksionen får en central betydning. Vi er opmærksomme på, at en betydeligt større empirisk undersøgelse skal gennemføres for at underbygge ovenstående udsagn endnu mere. Et nærmere kig på de ytringer, de studerende kommer med i deres uddybende svar, afslører at størstedelen, hele 22 respondenter gør opmærksomme på, at begrebet social arv ikke kun er definerer negativ social arv, men ligeledes den positive sociale arv (se bilag 2 uddybende svar). Et eksempel på dette ses i nedenstående citat. Jeg mener at social arv er de positive OG negative, IKKE fysiske "ting" vi får i rygsækken fra vores forældre og andre primære omsorgspersoner vi vokser op sammen med. F.eks. evnen til at yde omsorg for andre, empati, selvfølelse, og "man kan ikke give noget videre man ikke selv har fået" ideen. Grundlæggende finder vi det positivt for den pædagogiske faglighed, at relativt mange respondenter vælger at uddybe deres svar, hvilket fortæller os at de har en holdning til begrebet. Vi mener dog stadig, at tendensen, til at tænke begrebet social arv, som en overførsel af problemer fra forældre til børn, giver anledning til at pædagogerne bør reflekterer over egen praksis. Ikke fordi deres tanker om begrebet er forkerte, men fordi vi mener at begrebets mange betydninger bør være i pædagogernes bevidsthed i deres daglige arbejde for, i sidste ende at medvirke til at højne den pædagogiske faglighed. 6.2 Refleksion over debatten Er grundlaget for Ejrnæs kritik af Jonsson berettiget? AØ Vi mener grundlaget for kritikken er berettiget, hvis kritikken kun forholder sig til undersøgelsens form og metode. Jonsson havde, pga. sit arbejde på Skå og sin indsigt i de familier, som børnene kom fra, en viden om de problemer der var i familierne og i miljøet og som dannede grundlag for 20

28 Kapitel: 6 Afsnit 2. Debatten om social arv. AT anbringelserne. Denne viden har givetvis været omdrejningspunktet i selve undersøgelsen og styrende for resultaterne og teorien om social arv. Betyder det så at Jonssons forskning er ligegyldig og at begrebet, social arv ikke er berettiget? AT Nej, vi mener ikke, at undersøgelsen er ligegyldig, for som Andersen påpeger, så forholder Jonsson sig selv til kritikken og siger, at ingenting gælder 100 %. Hvis resultater fra Jonsson undersøgelse havde det sigte, at ville forklare, social arv, som årsag til anbringelserne på et individuelt plan og som en mekanisk overførsel af problemer fra generation til generation, så ville det netop være deterministisk og uholdbart. Vi mener i stedet at man bør forholde sig de andre elementer i Jonsson motivation for at lave undersøgelsen og som den dag i dag er relevant og aktuelt for det pædagogiske arbejde. Vi mener det er centralt, at Jonsson forholder sig til, at undersøgelsen havde et innovativt sigte, for det praksisorienterede arbejde, han selv var en del af og interesseret i at udvikle. Det var i den forbindelse at Jonsson, bl.a. opstillede teser omkring, at forældrenes og barnets opvækstvilkår, havde en betydning for barnets muligheder og udvikling. I dag er det stadig meget centralt at undersøge faktorer som kan have betydning for barnet, når man vil tilrettelægge og udføre en helhedsorienteret indsats. I den forbindelse mener vi det er implicit at tillægge forældrene en betydning og et ansvar, uden det betyder, at forældrenes evt. problemer arves. Derudover mener vi også Andersen har ret i, at begrebet social arv kan være en vigtig faktor i diskussion om hvorvidt de valg man træffer er baseret på menneskets egen frie vilje, eller om der er forhold i samfundsstrukturen eller i de enkeltes sociale verden som betyder at man nogle gange ufrivilligt havner i situationer, hvor det frie valg ikke er til stede. Kan man ikke erstatte social arv med chanceulighed? AØ For at underbygge berettigelsen af begrebet, vil vi nu kigge på det næste argument som både Andersen og Ejrnæs forholder sig til den kulturelle arv. Både Andersen og Ejrnæs fremhæver de uddannelsessociologiske studier som Bourdieu foretog, til at kunne forklare social arv, som en betydende faktor for unges uddannelsesvalg. Vi mener at den kulturelle arv er meget centralt i debatten, da den belyser både den negative men også den positive social arvs betydning, for individets muligheder for at klare sig bedst muligt, i mødet med bl.a. daginstitutioner, skole og uddannelsessystemet. Vi er enige med Andersen i, at begrebet, social arv i ovenstående kontekst, er mere dækkende end chanceulighed, da det hentyder til en social forståelse af den kulturelle arv, og et fokus på de konsekvenser der kan være i den betydning, hvilket chanceulighed ikke gør. Hvilken betydning har de 21

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND

SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND SOCIAL ARV I DET SENMODERNE SAMFUND PÆDAGOGUDDANNELSEN KØBENHAVN 2014 BACHELORPROJEKT UDARBEJDET AF: EMILY MARIA MARSTRAND PETERSEN STUDIENUMMER 10544 LOTTE KLAVSTRUP MATHIASEN STUDIENUMMER 10524 VEJLEDER:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Af Morten Ejrnæs Når jeg redegør for min kritik af begrebet social arv, er der ofte nogen, der hævder, at uenighederne om begrebsanvendelsen kun er en strid

Læs mere

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8

INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Motivation. 3 Problemformulering.. 5 Læsevejledning. 5 Begrebsafklaring & afgrænsning.. 8 ÉT BEGREB MANGE BETYDNINGER. 10 Social arv - et historisk tilbageblik... 10 Kritik

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Emne: Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Udarbejdet af: Ditte Marie Tingleff Liebach 95837 Thore Tybjerg 95796 Pernille Madsen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte

Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte Januar 2014 Videreført anbringelse Det skjulte paradigmeskifte VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Bachelor projekt Gruppe 30 RA 10II C Denne rapport er udarbejdet af studerende

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen 22111074 Stine Bilde Hansen

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Én for alle alle for én

Én for alle alle for én Én for alle alle for én - pædagoge ns arbejde med børnefællesskaber i børnehaven Navn: Mie Louise Egeskov Studienummer: 22111510 Vejleder: Mie Thulesen Censor: Susanne Kantsø Bachelorperiode: 20. april

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere