FATTIGSTATISTIK FOR 1869

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FATTIGSTATISTIK FOR 1869"

Transkript

1

2 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN..

3 RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés en Norvège dans le courant de l'année (pages )*; 0 TABLE AU de ceux d'entre ces pauvres qui étaient étrangers aux communes où ils ont été assists et pour lesquels les communes de leur domicile, conformément à, la législation sur l'assistance publique, ont fourni le remboursement (pages -); 0 TABLE AU indiquant pour une partie de ces étrangers les communes auxquelles ils appartenaient (page ); 0 T ABL EAU des recettes de l'administration des pauvres. Les tableaux Nos, et étant dressés à l'instar des tableaux correspondants de la statistique des pauvres pour, publiée l'année dernière par le Ministère de l'eglise et de l'instruction publique, on peut à, cet égard se reporter au résumé qui accompagne cette publication. Le tableau N est nouveau. Voici la récapitulation du Tableau N. Hoyanme ' Communes Communes entier urbaines. rurales. Population calculée au ler Janvier,, 0,,, PAUVRES ASSISTÉS: Personnes principales: ') Personnes seules: a. Enfants légitimes, orphelins de père et de mère,, b. Enfants naturels, orphelins de mère, C. Hommes adultes non mariés,,, d Femmes adultes non mariées,,00, e. Veufs sans enfants.,, f. Veuves sans enfants.,0, ensemble,,00,

4 Royaume entier. Communes urbaines. Communes rurales. Chefs de famille:,0 a. Hommes mariés sans enfants, b. id. id. avec enfants,,0 C, Veufs id.id.. d. Veuves id. id e. Femmes non mariées id.id..,,0,00,0,,,,,0, ensemble I,,, Total des personnes principales II. PERSONNES ACCESSOIRES: Femmes: a. des maris sans enfants b. id. id. avec enfants. 0,,,0,,,0,,, ensemble,,0, Enfants: a. des'hommes mariés b. des veufs C. des veuves d. des femmes non mariées,,,0,0,0,,,, 0,, ensemble,0, 0,,0 Total des personnes accessoires, ', Totaux,,0,0 Le TABLEAU N fait voir qu'en il y a eu, cas d'assistance accordée à, des étrangers à, la commune, dont, dans les communes urbaines et,0 dans les communes rurales. Le TABLE AU N montre que des, étrangers dont on a pu reconnaître le domicile,, appartenaient à la Norvège, savoir: aux communes urbaines et aux communes rurales ( n'avaient de domicile dans aucun arrondissement déterminé), et à l'étranger, savoir: à la Suède, au Danemark, à la Finlande et à d'autres pays. On trouve dans le TABLEAU N (correspondant au N de la statistique de ) les recettes de l'administration des pauvres ainsi spécifiées: Taxe des pauvres arrêtée pour l'année: a. impôts en argent.,0 speciedalers. b. prestations en nature (valeur en argent).,000 - C.,,lægd" (mode d'assistance particulier aux communes rurales consistant en l'entretien des pauvres au domicile des imposables), valeur en argent.. 0,0 Total...,00,

5 Recettes en argent des caisses des pauvres pendant l'année: 0 Encaisse de l'année précédente..,0 speciedalers. Taxe des pauvres. 0, 0 a. Droit sur le débit des eaux-de-vie, b. Droit sur le débit de la bière, 0 Amendes et droits divers, 0 a. Intérêts des donations, b, id. d'autres fonds...., Dons et produit des troncs....., 0 Sommes payées pour des aliénés.,0 Rembou. sements par des particuliers,0 0 id. par des communes, 0 Argent reçu au lieu de prestations en nature 0, Emprunts. 0, Avances, Sur les comptes arrêtés de l'année précédente, Vente de propriétés etc, Recettes diverses 0, Total...,00, Total des numéros a. jusqu'au \* inclusivement, ainsi que du numéro., speciedalers. En ajoutant à, cette dernière somme celle de la taxe des pauvres.,00, on trouvera le total des recettes réelles de l'administration des pauvres pendant l'année, soit...,,0 speciedalers. Dans les notes se trouvent ajoutés aux données des tableaux quelques renseignements sur l' admi ni s tration d e l' assistance publi qu e. Il en résulte qu'en le royaume était divisé en 0 arrondissements, dont dans les villes et dans les communes rurales. La présidence des commissions était confiée à, pasteurs, autres fonctionnaires publics, cultivateurs, commerçants et industriels, chantres et maîtres d'école et autres employés publics.

6 TABLE DES MATIPRES, EXPLICATION DES TABLEAUX, pages I XXIII. I. Des tableaux. page II. Pauvres assistés:. Nombre total des pauvres. Comparaison entre les villes et les campagnes, Comparaison avec les années précédentes I.. Pauvres des villes _ VII, id. des campagnes IX.. id. étrangers... XIII. III. Recettes de l'assistance publique. Recettes du royaume entier. Comparaison avec les années précédentes. XVI.. Recettes des villes.... XVII.. Recettes des campagnes.. XIX. IV. Administration de l'assistance publique :. Arrondissements, commissions.. XXI.. Administration communale et commission des pauvres. --- XXIII. TABLEAUX, pages 0. Tableau N.. Etat des pauvres assistés pendant l'année.... page.. Etrangers parmi les pauvres du précédent tableau, assistés contre remboursement Domicile des étrangers Recettes de l'assistance publive pour l'année. ---.

7 INDHOLD. FORKLARING TIL TABELLERNE, Side I XXIII. I. Om Tabelværket... Side II. De understøttede Fattige:. Det samlede Fattigtal. Sammenligning mellem tyerne og Bygderne. Sammenligning de foregaaende Aar. Byernes Fattige.. Bygdernes Fattige.. VII. De freme Fattige. III. Fattigvæsenets Indtægter:. Indtægterne i hele. Riget. Sammenligning, de foregaae,ncle Aar. XVI. Fattigvesenets Indtægter i, - Byene.... XVII. Do. Do. i Pygderne... XIX IV. Fattigvæsenets Bestyrelse:, Fattigdistrikterne, Fattigkommissionerne.... XXI. Kommunebestyrelsen og Fattigkommissionen - XXIII TABELVÆRKET, Side -0. Tabel No. i. Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret Side De af forrige Tabels Fattige, som var freme og altsaa understøttedes mod Erstatning. -. Angaaende de freme Fattiges Hjemstavn Angaaende Fattigvæsenets Indtægter for Aaret

8 Rettelser. I Forklaringen til Tabellerne, Side VII, den Linie, staar Piger, lees Piger me d B ørn. - VII, Noten ; efter Stifterne og Amterne" tilføjes samt -Fed de enkelte Byer". - VIII, den Spalte, de Linie, staar Tilfældighed en, læs Tilfældighed e r. Tabelyærket Side so, Mærket b ved Bodø (No. under Saltens Fogderi) udgaar og Landdistrikt" tilfojes istedet., VB tilføjes Ted Kvænangerrs Kobberværk (No. 0 i - Senjen og Tromso Fogd.),, Som No. i Tromso Amt staar Troms o r sundet ; Ices Troms ø sundet.

9 Forklaring til Tabellerne.

10 Forklaring til Tab ellerne. I, Om Tabelværket. L Ligesom i de to foregaaende Aargange deles i nærværende folgende Tabeller: Tab el over alle Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret*) (No., Side ), T ab el over dem af disse Fattige, der var freme og saaledes understøttedes mod Erstatning (No,, Side -), og T ab el over Fattigvæsenets Indtægter (No. i Statst. No. Side -0). Da disse Tabeller er indrettede aldeles paa samme Maade som de tilsvarende i de to foregaaende Aargange, er det Hensyn til Forklaringer forsaavidt tilstrækkeligt at henvise til hvad der er anført i Fattigstatistikken for, Følgeskriftet Kap. I. I denne Aargang (Side ) findes derhos som Tab el No. optaget en Samling Oplysninger om, hvor de freme Fattige havde sin Hjemstavn. Den er, i Lighed Tabellerne paa Side XXV og XXVI i Følgeskriftet til Statistikken for, udarbeidet efter de i Schemaerne under Velvillige yderligere Oplysninger" indhentede Opgayer. Nærmere Forklaringer over dens Indhold vil findes nedenfor under det Kapitels de Afsnit. II, De understøttede Fattige,. Det samlede Fattigtal. Sammenligning mellem Byerne og Bygderne. Sammenligning de foregaaende Aar.. Den Tabel, som her deles, giver en Oversigt over hele Fattigbefolkningen og angiver Antallet af Fattige inden hver af de Klasser, denne bestaar af. Den er, som i Aargangen nærmere paavist, saaledes at forstaa, at den oplyser, hvor mange af Norges Indbyggere der i Løbet a f A aret kom i en saadan økonomisk Forfatning, at de til sin og sin Families (Koner og Børns) Underholdning tiltrængte Hjælp af det offentlige Fattig- Alene Undtagelse af dem, der ikke fik anden Hjælp end frit Lægetilsyn og Medicin i sit Iii em.

11 II A. No. væsen. Da Tabellen kun giver sine Oplysninger om Antallet af de Trængende for det hele Aar under et, vil det indsees, at man derved ikke kan faa noget rigtig klart Billede af Tilstanden ; et saada,nt vilde først fremkomme, naar man havde et bestemt Svar paa Spørgsmaal som disse: Hvor mange Mennesker levede i Landet den iste Januar, og hvormange af disse stod paa den Dag under offentlig Forsørgelse? Hvorledes var Forholdet den iste April, den iste Juni o. s. v.? Men dertil er de foreliggende Oplysninger ikke tilstrækkelige. Meget er vistnok vundet derved, at de understøttede Fattige er blevne fordelte i de forskjellige Klasser, forældreløse ægte Born, moderløse uægte Børn, ugifte voksne Mænd o. s. v., men meget staar endnu tilbage, saaledes de væsentlige Oplysninger om, hvorkenge Understøttelsen varede, hvilken Stand eller Næringsvei de Understøttede tilhørte eller havde tilhørt, af hvad Alder de var m. m. Understøttede i Løbet af Aaret. A. Uden Hensyn til Sygehusforpleining. I. Hovedpersoner.. Enslige Personer: a. forældreløse ægte Børn b. moderløse uægte Do. C. ugifte voksne Mænd d. Do. Do. Kvinder e. Enkemænd uden Børn f. Enker Do. Do. Sum,erskilt Særskilt Hele Riget. Byerne, Bygderne. Beregnet Folkemængde l ste Januar.,,,,,,,,, 0,,,,,,,00,,.0,,00,. Familieforsørgere: a. gifte Mænd uden Born b. Do. Do. Børn C. Enkemænd Do. Do. d. Enker Do. Do. e. Piger Do. Do. Sum,0,,,0,0,,,,0,,,00,0,,,,, Tilsammen Hovedpersoner 0,, IL Bipersoner.. Koner: a. til de gifte Mend uden Børn b. Do. Do. Do. B ørn (beregnet) : a. til de gifte Mænd m e d Born b. til Enkemændene D o. C, til Enkerne Do d. til Pigerne Do, Tilsammen Bipersoner,0, Sum Sum INN,0,,,,0,0,,0,,0,0,,,,,,,0 0,,,, 0, I alt,,0,0 B. Fattige, som har faaet F orpl ei ni ng i Sygehus, (baade de, som tillige har faaet anden Understøttelse og derfor er regnet i Tallene ovenfor, og de, som ingen anden Understøttelse har modtaget og saaledes ikke er regnede ovenfor)..,,00,

12 A. No.. III Tallene for Hovedpersonerne og Sygehuspatienterne er hentede fra Tabelværket Side, de forste Linier, og Hensyn til Bipersonerne, da er Antallet af Koner givet ved Antallet af gifte Mænd, og Børnetallet fundet ved en Beregning, støttet til Opgaver, der ligesom i de to foregaaende Aar velvillig ere blevne delte fra de fleste Fattigdistrikter over hvormange Born under Aar der fandtes i de understøtte-de Familier. Disse Opgaver og de deraf beregnede forskjellige Forholdstal indeholdes i folgende Tabel, hvor Forholdstallene fra forrige Air ogsaa er tilføiede til Sammenligning. Klasser af Familier. Familier. B y e r.. Forhold. Forhold i. Bygder, S. Forhold Familier.BØrn, Forhold. i. Gifte Mænd Enkemænd Enker.. Piger,,,,,, :, I :, :, :,,,0,,,0,, :, t :, :, :, :, :, :. :, Sum,,,, Med Hensyn til, hvorledes den i ovenstaaende Oversigtstabel over Fattigforholdet opstillede Klasseinddeling er at forstaa, kan forøvrigt henvises til en Række forklarende Anmærkninger ved den tilsvarende Tabel i Aargangen.. I næste Tabal er de vigtigste Tal i forrige 's Oversigstabel, (der, som bemærket, angiver Antallet af de Løbet af Aaret Understøttede) samm ens till ede m ed Fo lk e m ængd en den Iste Januar og en,beregning for hele Riget og særskilt for By og Land - &fort over, hvormange Tilfælde af Fattig-Understøttelse der faldt paa hvert 000 Mennesker. Derhos er Tallene for de to foregaaende Aar indtagnc til Sammenligning. Sted og Aar. Folkemængden iste Januar. I Hovedpersoner, alle Klasser. A. Fattige uden Hen syn til Sygeforpleining. Koner. Bip ersoner, Sum, B Sygehus- Patienter. D e virkelige Tal. Hele Riget By erne Bygderne.....,,,0,,,,, 0,,,0,,,,,, 0,,,,,,, 0,,,,,0,0,,,,,,0,00,,,0,0 0,,0',,,,,,0,00,0,0,,,,,00,,, Forholdet beregnet for 000 af Folkemængden. Hele Riget.. Byerne..... I Bygderne. I,. I,000,000,000,000,000,000,000,000,000,, 0,, 0,.,,,,,,,,, 0,,,,,,.,,,,, US, 0, 0, 0,,,,,0,,0,,,,

13 ,, Iv A. No.. Heraf er følgende Tabel igjen en videre Udvikling, idet Forholdet mellem Folkemængden og de understøttede H o- v e dp ers on er her er beregnet særskilt for hver af de Klasser, hvorimellem Hovedpersonerne er fordelt. Sted og Aar. Understøttede Hove dpersoner for hvert,000 Mennesker. - Enslige Personer. Familieforsørgere. ugifte "xne Mænd. ugifte voxne livinder. Enker uden Sum. Børn. gifte Mond c uden I gifte Mænd i forml- I drelose wate moderlose uægte Enkemænd uden, Enkemend Enkcr Piger Sum. Totalsum, Rfget, 0,,,,,,, 0,,, 0,,,,,,,, 0,,,,0 0, , 0,,,,, 0,,,0,,, 0, 0,, Byerne...., 0,,,,,,0,o, -...,, 0,,,,0,,,, 0,,,,,o, -...., 0,,0,,,,,0 0,0,,,,, Bygderne..., 00,,,,,,,, 0,,,,, -..., 0,,,,,,,, 0,,,,, -..., 0,,0,,,,,,,o,, ' I disse Tabeller foreligger Materialier baade til en Sammenligning af Forholdet mellem Byerne og Bygderne og til en Betragtning af de Forandringer, Fattigtallene har gjennemgaaet i de Aar, og Med Hensyn til Forholdet mellem By- og Landdistrikterne stadfæster sig fremdeles den Erfaring, at de førstnævnte har et forholdsvis langt større Fattigtal end de sidstnævnte (i i Byerne, Fattige for hvert 000 Mennesker, i Landdistrikterne kun, ; i. i Byerne,, i Landdistrikterne og i : henholdsvis, og, ). Denne Overvægt paa Byernes Side vil ogsaa af Tabellen sees at finde Sted i alle Klasser af Hovedpersonerne, forholdsvis temmelig jevnt fordelt paa dem alle. Imidlertid viser det sig, hvad der ogsaa blev paapeget i forrige Aargang og nærmere vil blive paavia i næste, at Tallene for Landdistrikterne har en stærkere Tilbøielighed til at stige end Tallene for Byerne, saa at Overvægten paa disses Side holder paa at aftage.. Efterhaanden som de statistiske Aarsberetningar over Fattigvæsenet forøges, bliver det af større og større Interesse at anstille S am m e niigni n ge r m e em de fo sk e ige Aar ligesom Udbyttet af disse Sammenligninger naturligvis da stedse bliver rigere, Slutningerne paalideligere. Det har længe været en sørgelig Erfaringssætning - at hvad man har kaldt Pauperismen" bestandig tiltager hos os i en alt mer og mer betænkelig Grad, uden nogen Udsigt til, at der snart vil indtræde en Stands. Denne Erfaring er vel nærmest gjort ligeoverfor den Side af Fattigdommen, der er mest egnet til ved et lost Blik at gjøre lndtryk, nemlig at den fordrer store Skattepaalæg, mange Penge. Som oplyst i Aargangen, Følgeskriftet Side XVI, er ogsaa de Krav, Fattigdommen stiller til Skatteyderne stegne i den Grad, at, ens de i i hele Riget tilsammen kun gik ud paa, eller for hvert 00 Mennesker, belob de sig i til,, Spd, eller næsten det Dobbelte, paa samme Tid som Folkemængden i disse Aar langtfra var vokset i samme Forhold; hvert 00 Mennesker maatte derfor i betale Spcl. til Fattigvæsenet. Det er denne Side af Sagen, der hidtil har faldt mest i Øinene og vakt Bekymring og Ængstelse for Fremtiden, ens en anden Side, Forøgelsen i Antallet af de Fat tiges Person er, af Mangel paa tilstrækkelige Oplysninger har staaet mere i Baggrunden. Og dog er maaske netop denne Side af den største Betydning, naar man vil danne sig en sand Forestilling om Tilstanden. At dømme sikkert alene efter den økonomiske Side er visselig vanskeligt, da Fo'.kets Evne til at bære Fattigbyrderne i Mellemtiden kan tænkes at være forøget saaledes, at de i ikke er en saa uforholdsmæssig stor Skattebyrde endda imod de

14 A. No.. V i. En paalideligere Maalestok for Bedømmelsen af Fattigdommens Omsiggriben turde kunne søges i T al lene paa de Fattig e: Viser det sig efter en Tids Undersøgelse at der er blevet flere Trængende i Landet, (flere end der for var) i Forhold til Folkemængden, saa, kan dette ikke tydes paa anden Maade, end at Ondet er tiltaget ; det kan være meget muligt, at den øvrige Del af Befolkningen er bleven rigere, at større Formuer har samlet sig hos Enkelte eller Mange, men det, at flere end før maa ty til offentlig Understøttelse, viser, at der er opstaaet en Tilstand i Landet, som ikke er heldig, og som maa betragtes som en Forværreise i hele Folkets Kaar. Hos os har man hidtil ikke haft nogen videre paalidelig Kunskab om Tallet paa de Fattige og bar saaledes ikke haft Lejlighed til frugtbringende Sammenligninger ; men efter den nye Plan som blev lagt for Aars Fattigstatistik, begynder Udsigterne hertil at forbedres. Med nærværende Aargang haves nu Aar til Sammenligning. I nedenstaaende Tabel er opstillet ved Siden af hverandre først Tallene paa alle de understøttede Hovedpersoner i og særskilt for hele Riget, Byerne og Bygderne og Øgningen i beregnet procentvis for hver Klasse, og dernæst de tilsvarende Tal for Beregning af Øgningen fra til... Øgning fra. til.. Øgning fra til. I Hele Særskilt i Byerne. Hele Riget. Sær - skilt Bygderne. Sær-.kilt i By Særskilt i Bygderne. Særskilt i Bygderne. Sær- Hele skilt i Riget, By - erne. Hele Riget. Særskilt i Bygderne. Særskilt i By Særskilt i Bygderne. Sær- Hele skilt Riget. i Byerne. Enslige Personer:,pet,. foræld. ægte Born,0,0,, pet..,. moderl. uægte Do.. ug. voxne Mænd. Do. Do. Kvinder. Enker ud. Børn. Enker Do. Do. Tilsammen,0,,,,, 0,,',0,0,00,,0,,,, 0,,,0 0,,0,,,0,, - - -, -,, -,,, --J, - -,,,,-0, Ø n, 0,,00,, - -, -,-,,, -,-, -,, 0, 0t. -,,, - --,0,, -,, ,,00 pct,, pct." - 0, - 0, -., -, -, - / --- Familieforsørgere:. gifte M ud Børn. Do. Do. Do.. Enkem. Do.. Enker Do.. Piger Do,,',0,,,,,,,i,, -, - 0, -,,0,,,0,, - ---;*-- -, -,,,,,,,00i,,0,,-,,, -,,, - - -,0,, -,,0,00,0 ---,,0,,, --,, ---- Tilsammen,,, o,,,y, H., -, -,,,, - Totalsum I,,,,, I, 'H, _(),S,, 0, -, Folketallet beregnedes til at være den iste Januar : For hele Riget :,,. Særskilt for Byerne :,. Bygderne:,,0; den iste Januar : For hele Riget:,0,; altsaa Forøgelse siden iste Januar :, eller 0, p e t. Særskilt for Byerne:,, altsaa Forøgelse, eller, p C t. Særskilt for Bygderne:,,; Forøgelse:, eller 0, 0 p t. og den ste Januar : For hele Riget:,,, altsaa Forøgelse siden Iste Januar :, eller 0, p Ct.

15 VI A. No.. Særskilt for Byerne: 0,; Forøgelse, eller, p C t. Særskilt for Bygderne:,,; Forøgelse, eller 0, p C t. Naar disse Procenttal for Folkemængdens Forøgelse sammenholdes Procenttallene i Tabellen ovenfor, fremkommer det gunstige Resultat, at Fatti gt all et i har været forholdsvis langt mindre end i de foregaae n de Aar. Fra iste Januar til s. D. voksede nemlig Folkemængden i hele Riget 0, pet., ens Tallet paa de i Understøttede var, pct. større end Tallet paa de Understøttede i ; men i Løbet af understøttedes kun, pet. fiere end i, ens Folkemængden fra iste Januar til iste Januar forøgedes 0, pct. En nærmere Betragtning af Ogningsprocenterne i Tabellen viser, at det især er i Familieforsørgernes Afdeling det gunstige Forhold træder frem (kun, pct. i - mod, pet. i -) og inden denne igjen i Klassen gifte Mænd Børn ; her er ikke alene ikke Forøgelse, men endog en Aftagen af, pct. i, hvilket er noget paafaldende i Betragtning af, at Tallet i denne Klasse fra til steg ikke mindre end,, pct. Blandt Familieforsørgernes Klasser er der kun Forøgelse i Procenten i, Enkemænd Born ) og Piger Børn (, -,). Blandt de enslige Personer sees der ogsaa at være Nedgang i Procenten, og det i samtlige Klasser, alene Undtagelse af moderløse uægte Børn (, -, ) ; ogsaa her findes et saadant paafaldende Exempel som paavist blandt Familieforsagerne, idet Tallet i Klassen ugifte voxne Mænd, der fra til steg, pct., fra til er faldt, pet. Disse samme Klasser, ugifte voksne Mænd (specielt i Byerne) og gifte Mænd Børn (specielt i Bygderne) blev i forrige Aargang paapeget at have forøget sine Tal mest (se Tabellen henholdsvis, pct. og 0, pet.), og det blev da i den Anledning bemærket, at dette turde være Ytringer af en og samme virkende Aarsag : paa Landet, hvor jo Øgningen var størst, var vel Tidsomstændighederne særdeles ugunstige i, saa mange F ami- i e foe d r e ikke formaaede at opdrage Børnehoben uden Hjælp, og 0 se og le dig e Folk maatte sagtens for Arbeide og Fortjeneste søge til Byerne, hvor man jo kan tænke sig, at adskillige af dem kom' i Nød forelst Sygdom. Det er nu interessant at lægge Mærke til, at det netop er ved de to Klasser ugifte voksne Mænd i Byerne og gifte Mænd Børn i Bygderne at Øgningsprocenten i er mindst,, pct. og, pet.). Den paapegede Sammenhæng mellem dem har saaledes ogsaa under forandrede Omstændigheder vist sig at finde Sted, men mil denne Sammenhængs dybere Natur er det vistnok endnu for tidligt at slutte noget. Med Hensyn til Forskjellen mellem Byerne og Bygderne, da sees det ogsaa denne Gang, at Fattigtallet er forøget mest i de sidstnævnte (, pet. mod 0, pet.), dog har Byerne Overvægten inden Familieforsørgernes Afdeling (, pct. mod 0, pet.), hvilket har sin Grund i en uforholdsmæssig stor Tilvæxt inden en enkelt Klasse, Enkemænd Børn (, pet). Til Oplysning af Forskjellen mellem' Forholdene i Byerne og Bygderne deles endnu følgende Tabel. Klasser Inden hvert 00 Fatttige var Fordelingen i Klasserne følgende : af Uuderstottede. Hele Riget. I. Byerne. Bygderne. Hele Riget, I. Byerne- Bygderne, Hele Riget. I. Byerne. Bygderne. forældrel. ægte Børn moderl. uægte Born ugifte voksne Mænd 0 ugifte voksne Kvinder Enkem. uden Born. Enker uden Born.. Tilsammen ensli ge Personer 0 I gifte Mænd uden Børn gifte Mænd Born Enkemænd Born Enker Born. Piger Born.. Tilsammen Familieforsørgere

16 A. No.. VII alle tre Aar sees saaledes Byerne at have flere Ugifte voksne Mænd, Enker Born og riger blandt sine Fattige end Bygderne, ens disse tæller flere gifte Mænd og Enkemænd.. Byernes. Efter Tallene paa Side i og i Tabelværket og de tilhørende Befolkningstal er i nedenstaaende Tabel udregnet, h -vormange Fattige af alle Klasser, der var i for hvert 000 Mennesker, for alle Rigets Bydistrikter tilsammen og særskilt for Bydistrikterne i hvert Stift og Fattige. Amt og for de største Byer. Tabellen kan sammenlignes en lignende i forrige Aargaug Side VIII. Det sees, at den er en videre Udvikling af Tabellerne i for Hoved personernes Vedkomm end e. Understøttede Hovedpersoner for hver,000 Mennesker. Byerne l, Totalsum. formldreløse ægte m oder lose uægte Enslige Personer, ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvin der. Enkemænd uden Enker uden Sum. gifte Mænd uden I Familieforsørgere. gifte Mænd Born, Enkemænd Enker Born, Piger Sum. Børn. Forpleiede paa Sygehus. A. I Riget B. I Stifterne: Kristiania Stift Bomar Stift.... Kristianssands Stift Bergens Stift Trondhjems Stift. Tromso Stift C. I Amterne: Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristian. Busk erud. Jarlsberg Og Laurvik. Bra tsb erg Nedenæs Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken.... D. Enkelte af Byerne Kristiania Bergen Trondhjem. Stavanger. I Drammen. Kristiansand.... Frederikshald Frederikstad. Laurvig ( Fristo Verk) Horten.. Kongsberg ( det off Fattigvæsen og Jernv Kristianssund. li f 0 Il n I 0 r S SS 0 *) I Stifterne og Amterne er de Tal udhævede, som er lige eller større end Middeltall et for Rigets Bydistrikter (den forste Linie).

17 VIII A. No.. Vil man gjøre sig den Uleilighed at sammenligne Tallene i denne Tabel de tilsvarende for, skal man finde en paafaldende Overensstemmelse, og hvad der forrige Gang b!ev anført om, at der kunde paavises Sammenhæng mellem Byerne og Bygderne saaledes, at Aarsager, der i de sidstnævnte virkede til at forhøie eller forminde Fattigtallene, ogsaa gjorde sig gjældende i Byerne, hvor ved der fremkom karakteristiske Forskjelligheder mellem Rigets forskjellige Egne, dette viser sig nu bekræftet. Som det vil sees i Tabellen i nedenfor, staar saaledef blandt Landdistrikterne ogsaa denne Gang Bergens og ristianssands Stifter samme smaa Tal som forrige Gang, netop det, hvorved deres Bydistrikter i Tabellen ovenfor udmærker sig. Ogsaa ved de mindre Distrikter, Amterne, hvor dog Tilfældigheden mere kan vise sin Virkning, gjentager sig i Hovedsagen det samme.. Den folgende Tabel giver Leilighed til en Sammenligning mellem alle Rigets Byer forsaavidt angaar Tallet paa de Fattige. De Fattige er her slaaet sammen i de Hovedafdelinger, enslige Personer og Familieforsørgere. Understøttede HDvedpersoner fpr hvert 000 af Folkemængden. Understøttede Hovedpersoner for hvert 000 af Folkemængden. Byer *) Enslige Fam, ie- Personer. forcergere. Sum. Sygehuspatienter. Byer. Enslige Famili - Personer, forsørgere. S is m. Sygelmspatienter, Rigets E-z.r. (Smaa'enenes Amt.) Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg. Moss... (Akershus Amt.) Soon s Helen. 0 Hvitsten i 0 0 Debak (Kristiania Amt.) * Kristiania (He lemarkens Amt.) Kongsvinger Hamar (Kristians Amt.) Gjøvik Lillehammer. Iitiskeruds Amt.) 0 i Drammen Holm sbo. 0 He nefo s. Kongsberg det offentlige Fattigv. og Jernværket.. (Jarlsb. og Lauv. Amt ) Svelvik _0 Holmestrand Horten Aasgaardstrand 0. rfel)sberg Sandefjord... 0 Laurvik Fritze Jern- verk., (Bratsbergs Amt.) Skien.. Porsgrund Brevik. Stathelle 0 Langesund Kragero. 0 (NedenTs Amt.) OSterriSOr.. Tvedestrand. Arendal. Grimstad Lillesand (Lister og Mandais Amt.) Kristianssand Mandal. Farsund.. Flekkefjord (Stavanger Amt.) R-vgendal Ekersund Sandnæs. Stavanger. Skudesnmshavn Kobbervik Haugesund. (Bergens Amt). Bergen (Nordre Bergenhus Amt). Florø (Romsda)s Amt). Aalesund.. Molde Kristianssund (sondre Throndhjems Amt). Trondhjem. (Nordre Throndhjems Amt.) Levanger.. Stenkjær. Namsos.. (Nordlands Amt.) BodO (Tromso Amt.) Troms0.. (Finmarkens Amt.) Hammerfest... Varde. Vadsø *) De Tal er udhævde, som er ligestore eller større end Middelallet for Riget.

18 A. No.. Ix Af disse 0 Byer sees saaledes følgende. staa Fattigtal, der er lige eller større end Middeltallet for alle Byerne ( for hvert,000) Vadsø, Hamar., Hølen., Kristiania, Hvitsten.. 0, Levanger.., Kongsberg, Vardø.., Namsos., Kristianssand, Moss.., Ekersund.., Farsund., Aalesund, T ro n dhj em.., Holmestrand, Flekkefjord..., Hønefos., Kristianssund, Lillesand.., Laurvik., Lillehammer, Sarpsborg., Skien, Tromso., Osferrisor.. Hammerfest., Byerne Moss og Kongsberg, der baade i og havde paafaldende høie Tal, fremviser ogsaa nu det samme Billede, saa Antagelsen, at dette maa have sin Grund i varige Tilstande paa disse Steder og ikke blot kan skyldes tilfældige Omstændigheder, yderligere er bestyrket. De finmarkske Byer sees ogsaa fremdeles denne Gang specielt Vadsø at have store Fattigtal. En Forklaring hertil kan dog findes i det store Antal af freme Fattige, for det meste russiske Undersaatter, som Tabelværket opviser for disse Byer. I forrige Aargang blev paavist den store Overensstemmelse i Fattigtallene for og ved de tre største Stæder i det Østen-, Vesten- og Nordenfjeldske. At Overensstemmelsen fremdeles vedbliver, kan sees af følgende Sammenstilling. Klasser af For hvert 000 af Folkemængden understøttedes følgende Hovedpersoner: Kristiani a, Tr o nd hj em. Bergen. Fattige I.... Enslig Personer : forældreløse ægte Børn moderløse uægte Born ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder Enkemænd uden Born Enker uden Born Sum 0. Familieforsørgere: gifte Mænduden Born I Do. Do. Do. Enkemænd Do. Enker Do. Piger Do. Sum 0 Totalsum. Bygdernes Fattige.. Af Tabellen i foran er i nedenstaaende Tabel udtaget Hovedpersonerne og Forholdet mellem dem og Folkemængden beregnet for hvert 000 Mennesker. C

19 A. No.. Understøttede Hovedpersoner i for hvert,000 Mennesker. Enslige Personer. Familieforsørgere. Bygder*). fond- modre- derlose lose ægte uægte Enkemænd uden Enker uden gifte Mænd uden gifte Mænd ugifte voxne ugifte voxne Kvin- Mændj der. Enkemænd Enker Piger Sum. Totalsum. Sygehuspatienter. A. I Riget.,0,,,,,,,0,,,,, B. I Stifterne: Kristiania Hamar.. Kristianssand. Bergen. Trondhjem Tromso.,,, 0,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,0,,,,0,,,,,,,0,,,0,0,0 ", ",,,,0,, 0,,,,,,,,,,, 0,,,,,,,,,, 0,, 0,, 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0, 0, 0,, I. C. I Amterne: Smaalenene Akershus Hedemarken Kristian.. Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs.. Lister og Mandal Stavanger.. Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal.. Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland. Tromso.. Finmarken,,,,,,,,,0 0, 0,,0 0, 0,. 0, 0,. 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s,,0, - ),, (),,,,,,0,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,, ",,,,,,,0,,0,,,, 0,,,,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,,,,o,,,,,0,,,,,,,,,,, 0,,0 0,,,,,,, 0,0,0,,,,,,.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0.,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,,, 0, 0,,0, 0,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,, D. I Fogderierne: (Smaalenenes Amt.) Ide og Marker.. 0 Rakkestad.., 0 Mosse Li 0, 0,,,,,,,!,,,,,,, 0, 0, 0,,,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,, 0,0, 0,,0 (Akershus Amt.) Aker og Follo. Nedre Romerike Øvre Romerike.,,. 0, 0, 0,,,,,,0,,,,, ',, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,0,0,,0,, 0,0, 0,, 0, 0, (Hedemarkens Amt.) 0, Vinger og Odalen,,,,,0,,0 Solør..,,,,0,,,, Hedemarken., 0,,,, 0,,, Sondre Østerdalen 0, 0,,,0,, 0,,, Nordre Østerdalen 0, 0,,,,,, 0,0,,0 0,0 0,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,0,,0,,,,, 0, 0, 0, 0, (Kristians Amt.) Toten, Sondre Gudbrandsdalen 0, Nordre Gudbrandsdalen, Hadeland og Land, Valders. 0, 0,,0 0, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,, 0,, ",,,0 ",,0,,,,0,,,0,,,,,, 0, 0,,0 0,,,,,,,,,,0,,0,0, 0,,, 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0, *) De Tal er udkevede, der er lige eller store end Middeltallet for Riget.

20 A. No.. XI Understøttede Hove cipersoner for hvert,000 Mennesker. Bygder. Syge- Total- hussum, patienter. formldreløse ægte ugifte voxne Kvinder. moderløse uægte Enslige Personer. ugifte voxne Mænd. Enkemænd uden, Born, Enker uden gifte Mænd Sum' uden Familieforsørgere. gifte Mænd BOrn. Enkemænd Enker Piger Sum. (Buskeruds Amt.),0 Buskerud.,,0,,,,,,,,,, 0, 0, Ringerike., 0,,,,0,,,,, 0,,, 0, Hallingdal... 0, 0, :,,,,,, 0, 0,,, ',,, 0 Nual og Sandsver 0, 0.,,., 0,.,,,,,,0, (Jarlsb. og Laurv. Amt.,, Jarlsberg., 0.,0,.0,,0., 0,,, 0, Laurvik,.0,,.,,.,,,0,,0, 0, (Bratsbergs Amt,) Bamble Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. (Nedenæs Amt,), Nedenws., 0.,,0,0,,,, 0,,, Sætersdalen., 0.,,,,,,,,,,, (Lister og Mandais Amt,),0 Mandal, 0.,,,,,,, 0,,,, Lister 0, 0.,,,,,, 0,,0,, (Stavanger Amt,), Jæderen og Dalerne 0, 0.,,,,,,, 0,,.,, 0 Ryfylke 0, 0,,,,,,, 0,,.,,0 0, (S.ondre Bergenhus Amt,),0,,0 0, 0, 0., Sondhordland.,0 0,,,,,,0, Hardanger og Vos Nordhordland 0, 0, 0,! 0,,,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,0,, 0,,,0,,0,,,, 0,0 0,,,,,,,,,,,0,,0,,0 0,,0,,,, 0. 0,,0,,, 0, 0, 0,, (Nordre Bergenhus Amt.), Sogn, I,,,,,,, 0,,,, 0,, Sond- og Nordfjord 0, 0. i,,,,,, 0,, 0,,, 0, (Romsdals Amt.), Søndmore 0, 0,,.,,,, 0,,,,,0,, Romsdal. 0, 0,,,,,,, 0,,, 0,, 0,,. Nordmøre. I.0,0,,,,, 0.,,, 0, (Sandre Trondhjems Amt.) 0 Orkeda, 0,,,.,,,,,,, 0 (udal..., 0,,,0,,,, 0,,, Strinden og Selbu 0, 0,,,,,0,,,,,,, Fosen. 0,, 0,,,,,,, 0,0 Nordre Trondhjems Amt.) No- og Vae:dalen Inderøen. Namdalen. (Nordlands Amt.),,,, 0 0,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,0 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.,,,,,,,,,,, 0,,,,,,,,0 0, 0,, 0,,,, 0,, *,, 0,0, Søndre Helgeland.,,,0,,,,,0,,,, Nordre Helgeland., 0,,,,,0,,, 0,,,,, Salten 0, 0,,,0,, Lofoten og Vesteraalen, 0,,,,,,0,,,,, 0, 0,,0,,,,, 0,, (Tromser Amt.) Senjen og Tromso. (Finmarkens Amt,) 0, 0.,,,,,,, 0,,,,,,, Alten,0 0,,,, Hammerfest Tanen.,0 0, 0.,,,,,,0,, Vardø Varanger.,,0 0.,0,0,, - -,0,0,,,0,0 0,0,,,,,0,,0,, 0,0 0, 0,,, 0,,,,,0 0,,0,,,0,,0,,, 0,,0,0,0,,,,0,0 0,0

21 XII A, No.. S. Naar man sammenligner Tallene for Stiftern e de tilsvarende for de to foregaaende Aar, sees der vistnok at være Forøgelse i, men dog ikke en saa stor som fra til, hvilket stemmer hvad der foran i blev paavist om det forholdsvis ringe Antal Fattige i. Stiftern e.... Kristiania 0,,, Hamar.,,, t Kristianssand.,,, Bergen.,,, Trondhjem.,,, Tromso....,,, - Tromso Stift er det eneste, hvori der er Aftagen. I var netop dette Stift det, hvori Forøgelsen var størst.. Til Sammenligning mellem Amter ne Hensyn til Antallet af Fattige er nedenstaaende Tabel indrettet. For de Aar, og er opstillet ved Siden af hverandre de Tal, der angiver, hvormange Fattige der understøttedes for hvert 000 Mennesker. I Parenthes er tilføjet Nummeret, som hvert Amt indtager i Rækken, saaledes at No. I betegner det mindste Antal Fattige. I sidste Rubrik er endelig antydet disse Nummertals Forandringer i den Tid, der haves til Sammenligning. Tegnet betyder Forandring til det Værre, Forandring til det Bedre. Bygderne. For hvert,000 af Folkemængden understøttedes folgende Hovedpersoner..., Nummer-Tallet Øget (+), minket ( ) eller uforandret (=) fra di.. Riget.,. Amterne: (No.) (No ) Smaalenene,0 (), (o) Akershus. S, ( s), () Hedemarken, () 0,0 () Kristian.. (), (ii) Buskerud, (), () Jarlsberg og Laurvik., ( ), ( ) Bratsberg., (), () Nedenms, ( )i, ( ) Lister og Mandal. 0, ( ), ( ) i Stavanger., ( ), ( ) Søndre Bergenhus, ( ), ( i) Nordre Iergenhus, ( ), ( ) Romsdal., ( i), ( ) Søndre Trondhjem, (),0 (0 Nordre Trondhjem, () 0, () Nordland, ( ) 0, ( ) Tromso, ( ), ( s) Finmarken, ( o), ( is), (No.), (), (is), (), (),0 (), ( ), (), ( ), ( ),0 (, ( i), ( ), ( ) 0, (i 0, ( ),0 ( ), ( ) 0, () -: : :- - =.-. +

22 A. No.. Hvad der her strax falder i Øinene, er den S t a di g- he d i Amternes indbyrdes Forhold, som Nummertallene peger paa. Det er kun de to nordligste Amter, der har flyttet sig mere end Trin op eller ned paa Stigen siden ; af de øvrige er sunket lidt ned, har hævet sig lidt, og indtager netop den samme Plads som i. Bortseet fra de nordligste Amter, hvori Befolkningen mere end andetsteds i Landet er udsat for stærke Omskiftninger i Livsvilkaar fra det ene Aar til det andet, og hvor følgelig ogsaa Fattigtallene maa ventes at vise hyppige Uregelmæssigheder, synes foranstaaende Tabel saaledes at levere Bevis for, at Forklaringerne til Fattigdommens forskjellige Optræden i de forskjellige Egne maa søges ikke i forbigaaende Tilfældigheder, men i blivende Tilstande inden Folkelivet. Et lignende konstant Forhold. mellem Amterne som det paaviste Hensyn til Antallet af de Fattige, er i Statst. for (Følgeskriftet Side XIX) oplyst at finde Sted ogsaa Hensyn til Fattigvæsenets Indtægter og vil nedenfor i næste Kapitel findes fremdeles bekræftet.. De fremm 0. Tabellen No. paa Side i Tabelværket udviser et Antal af, Personer, som i Løbet af er understøttede udenfor deres Hjemsteder mod Erstatning fra disse. Dette Tal er mindre end det tilsvarende i,,. Det blev i forrige Aargang (Følgeskriftet Side XXII) bemærket, at det ligger i Forholdenes Natur, at naar Fattigvæsenet udvikler sig, saa Fattigtallet stiger, da vil Tallet inden den særskilte Klasse, de Freme understøttede mod Erstatning, stige endnu mere. Dette paavistes ved en Sammenligning af Tallene for og, hvoraf fremgik, at ens Antallet af samtlige Fattige i det sidstnævnte Aar var,, pct. større end i det førstnævnte, saa var Forøgelsen inden de Fremes Klasse ikke mindre end pct. Som udviklet foran i, har der i været forholdsvis færre Fattige end i, idet Anede Fattige. tallet af alle de understøttede Fattige fra til kun er steget, pet.; da nu Tallet paa freme Fattige i den samme Tid ikke alene ikke er steget men endog sunket (,-,), bekræftes saaledes den Betragtningsmaade, at man i dette Tal, hvori Forandringer i de Fattiges Vilkaa rtilkjendegiver sig størst Tydelighed, har et Slags Gradmaaler for Fattigdommen, der vunden Erfaring vistnok vil vise sig af særdeles Værd for Statistikken. II. Af den næste Tabel vil sees Hyppigheden af de Tilfælde, hvori Understøttelse udenfor Hjemstedet forekommer, samt Forskjellen i saa Henseende mellem Byerne og Bygderne og den Rolle, Understøttelse i Skikkelse af Sygehusforpleining spiller. Distrikter.,.. For hvert,000 af Befolkningen var der følgende understøttede Fattige. A. Hovedpersoner uden Hensyn til Sygehusforpleining. B. Sygehus- Patienter. Hele Riget. Fattige i det Hele ,0 Deraf Freme.., 0, Særskilt i Byerne. Fattige i det Hele ,, Deraf Freme,, Særskilt i Bygderne. Fattige i det Hele,, I Deraf' Freme., 0, Af en Sammenligning den tilsvarende Tabel i forrige Aargang ( ) vil det fremgaa, at Tallene omtrent har bevaret sit indbyrdes Forhold.. I følgende Tabel er foran omhandlede Klasse Hovedpersoner opløst i sine Underafdelinger.

23 XIV IgfKi. Understøttede,Hovedpersoner,for hvert,00 af Bo.folltnituge.n., Distrikter. form'. drelose, ægte moder. lose uægte Enslige Personer. ugifte voxne Mænd ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden Sum. gifte Mænd uden Børn. elite Mænd Familieforsørgere. Enkemænd Enker: Børn.. Piger Sum. Totalsum., Riget. Fattige i det hele.., 0,,,,, 0,,,,0,, 0,,0 Deraf Freme , 0, 0, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0,,, Særskilt i Byerne: Fattige i det Hele.., 0,,0,,,,,0 0,0,,,,, Deraf Freme... 0, 0,, 0, 0, 0,, 0,, 0, 0,,0,, Særskilt i Bygderne: I Fattige i det Hele.., 0,,0,,,,,,,0,,,, Deraf Freme , 0, - 0, 0, 0, 0, - 0, 0,,,. Hvorledes Forholdet Hyppigheden af Understøttelser til freme Fattige var i de fo rskj e I i i ge Eg ne af R ig e t, kan sees af Tabellen paa modstaaende Side (S. XV). Blandt Stiftern es By distrikter staar Tromsø, Trondhjems og Hamars Stifter de største Tal for Freme, hvilket ogsaa var Tilfældet i, blandt deres L a n ddistrikter Kristiania, Tromso og Trondhjem, hvad der ligeledes stemmer Forholdet i. Af Amterne s By distrikter udmærker sig Finmarken, Tromso, Nordland, Søndre Trondhjem,, Hedemarken, Nordre Trondhjera samt Lister og Mandals Amter, blandt deres Land distrikter Finmarken, Akershus, Smaalenene, Buske - rud, Tromso, darisberg og Laurvik, Søndre og Nordre Trondhjems Amter, de samme som forrige Gang udhævede sig ved store Tal.. Paa hvilke Steder de Fattige, der understøt-. tedes mod Erstatning, havde sin Hj emstavn, indeholder Tabel No. (Tabelværket Side ) endel Oplysninger om. Det vil sees, at disse langtfra er fuldstændige, idet Hjemstavnen kun har kunnet erholdes oplyst fo r,, af de, Per s one r, hvorom her er Sporgsmaal. Dette kommer deraf, at Opgaverne over Hjemstavnen alene har været et frivilligt Tillæg af Oplysninger i Skemaerne. Imidlertid er de mange nok til at give et værdifuldt Udbytte. Af Tabel sees, at af de, Freme, hvorom Opgave haves, hørte den allerstørte Del hjemme inden Landet selv, nemlig, Personer, og kiln i Udlandet. Af -disse var, som rimeligt, de fle,ste fra Broderriget,,nemlig. De, der hørte hjemme i Finland, er Folk, som kom i Trang under deres Ophold i vore nordligste Landsdele, der staa i en livlig Handelsforbindelse de nærmeste russiske Provinser. Størst Interesse knytter sig dog til Opgaverne over Hjemstederne inden Landet selv. Af de, norske Freme hørte hjemme i Bydistrikterne og, i Landdistrikterne ; havde ikke Hjemstavn i noget bestemt Fattigdistrikt. Af Byernes udflyttede Fattige understøttedes i andre Byer og paa Låndet og af Landdistrikternes, understøttedes i Bydistrikter og 0 i andre Landsbygder. Herved sees bekræftet den Iagttagelse, som gjordes i forrige Aargang ( ), at Byerne søges mest af Fattige fra andre Byer og Bygderne paa samme Maade mest af Bygdefolk.. Det er bekjendt, at Fattiglovene paalægger de freme Fattiges Hjemsteder at erstatte den Understøttelse, som ydes disse paa andre Steder, hvor de ikke har opholdt sig længe nok til at have erhvervet ny Hjemstavn. Ved den idelige Omflytning af Fattigfolket opstaar der saaledes over hele Riget et stadigt Vexelforhold mellem de forskjellige Egne: et Sted optager freme Fattige til Understøttelse, men paa samme Tid er dets egne Børn vandret ud og maa hjælpes paa andre Steder, og Krav og Modkrav sendes bestandig frem og tilbage. I den Tabel, vi beskjæftiger os (Tabelværket Side ), findes nu nogle Bidrag til Opklaring ai det Gjensidighedsforhold, hvori Kommunerne staar til hverandre. Ser man saaledes hen til Forholdet mellem Byerne og Landdistrikterne i det Hole taget,,.da viser det sig, at,ens de første har understøttet Personer fra de sidste, er. kun Personer.

24 k XV/ Distrikter. For hveit 000 af Befolkningen var der følgende Frem-Tallene for understøttede Hovedpersoner i 0.. I det Eele. i Byerne. deraf Freme. I det Hele. I Bygderne. deraf Freme. Byer. Bygder. Riget,,, Kristiania Stiftern e.,,,, Hamar,0,, 0, Kristianssand,, 0 Bergen..., 0,, 0 Trondhjem.,,,, Tromso.., 0, 0,, Amterne. Smaalenene....,,,, Akershus 0,,,j, Kristiania Hedemarken,0,,,,,, Kristian., Buskerud. Jarlsberg og Laurvik,,,,,,,,,, 0,,, Bratsberg.. Nédenpes..,,,,, 0,,, 0, Lister og Mandal 0, 0,,0 0, Stavanger. 0,,, 0, Søndre Bergenhus 0, 0, Bergen..,.,, Nordre Bergenhus., 0, 0, 0 0, Romsdal.. Søndre Throndhjom Nordre Trondkjem Nordland. 0, 0 0,,, :,,0,,0, (), Tromso Finmarken,, o 0,,0, 0,,,

25 XVI A. No.. fra Byerne hjulpne paa Landsbygd erne *). Det vil sees af Tabellen, at den største Del af de Freme hørte hjemme inden det Stifts Grændser, hvor de understøttedes. Gjensidighedsforholdet har saaledes størst Betydning mellem nær hinanden liggende Egne, og Betragtningen skal derfor føres videre i det Enkelte, idet Forholdet mellem Byerne og Landdistrikterne skal undersøges. Tabellen viser da, at Bydistrikterne fra Landdistrikterne, i Kristia ni a S ti ft understøttede' Landdistrikterne 0 fra Bydistrikterne, Byerne fra Landet, i Hamar Stift i Landd. fra Byd. i Kristianssands Stift Byd, fra Land., Landd. fra Byd. ) Byd. fra Landet, i Bergens Stift Landd. fra Byd. Byd. fra Landd., i Trondhjems Stift Landd. fra Byd. i Tromso Stift.... Byd. fra Land.. Landd. fra Byd. I de sidste Stifter sees det saaledes overalt at være en Regel at Bydistrikterne har at understøtte langt Flere fra Landdistrikterne end disse har at tage sig af Udvandrere fra Byerne. I Kristiania Stift er Misforholdet ikke saa stort, hvilket turde kunne forklares af det store Antal Byer i dette Stift (- af alle Rigets Byer og deriblandt Hovedstaden). Undersøgelsen af Gjensidighedsforholdet mellem saa store Dele af Riget som Stifterne har, som ovenantydet, mindre praktisk Interesse. Imidlertid hidsættes folgende Sammendrag af Tabellen. K ris tiania Stift (Byer og Bygder tilsammen) mo dto g Erstatning fra an dr e Stifter for Personer, betalte til andre Stifter for, Hamar Stift modtog for, beta lte for, Kristian ssands Stift modtog for, b etalte for, Bergens Stift modtog for, be talte for 0, Trondhjems Stift modtog for 0, betalte for, Tromso Stift modtog for, betalte for 0. Fattigvæsenets Indtægter. L Indtagterno i hele Riget, Sammenligning de foregaaende Aar. 0. Om de Pengesummer, der i beregnedes at gaa til samtlige Fattigvæseners Behov, indeholder Tabel No. (Side -) Oplysninger. Totalsummen var,,0 Denne Sum vil sees at være fremkommen ved Sammenlægning af det Beløb, der inden Aaret begyndte var anslaaet at ville gaa og derfor udlignet (,00, ), og forskjellige i Tabellen under a til samt anførte Indtægter, der i Aarets Lob tilflød Fattigvæsenerne fra andre Kilder (, ). De vigtigste af disse var Brændevins- og ølafgiften (,0 Spd ), Tilskud for Sindssyge (,0 ) og Laan (, ). I de foregaaende Aar var Fattigindtægten følgende: Særskilt i Særskilt. i Hele Riget. Byerne: Bygderne: :,0,,, :,,,, :,,0,0 0, og i :,,0., Den sees saaledes at være stegen betydelig ogsaa dette Aar. Det blev ovenfor under Betragtningen af de Fattiges Personer vist, at der i havde været forholdsvis færre Fattige end i, og man kunde saaledes have ventet, at dette gunstige Forhold ogsaa her havde præget sig. Imidlertid maa det erindres, at Udligningen *) Det erindres om, at Opgaverne over Hjemstavnen langtfra er fuldstændige ; dog viser de detigjensidige Forhold.

26 A. No.. XVII for Aaret allerede var foregaaet i, og at den paa mange Steder vistnok blev sat høiere end forhen under Indtrykket af den slette Tilstand i det nævnte Aar. I et andet Tal viser sig dog tydelig de mindre trykkende Forhold i, nemlig i Belobet af de Laan, Fattigvæsenerne Aaret igjennem maatte optage; dette var i 0,0, men i kun, Følgende Tabel viser Forholdet mellem F olk emæn g- d e n og Fattigvæsenets Indtægter i og de foregaagaaende Aar. Fatti gvw senets Indtægter for hvert 00 af Befolkningen. A a I Riget. Særskilt i Byerne. Særskilt i Bygderne.. -- Forøgelsen fra til er saaledes for hele Riget og for Landdistrikterne større end den var fra til, for Byerne derimod mindre.. Fattigvæsenets Indtægter i Byerne.. I Tabellen paa næste Side (XVIII) er til Sammenligning mellem Bydistrikterne indbyrdes beregnet Forholdet mellem Fattigvæsenets Indtægter og Folkemængden for Stifterne, Amterne og de enkelte Byer. Derhos kan sees de Forandringer, dette Forhold har undergaat siden. Af de enkelte Byer staar følgende Indtægtsbeløb lige eller højere end Middeltallet for Rigets Bydistrikter: Fredrikshald, Moss, Kristiania, Kongsberg, Holmestrand,. Laurvik, Arendal, Kristianssand og Trondhjem. Med de fleste af disse har dette ogsaa været Tilfældet gjennem alle Aar, saa det store Indtægtsbeløb maa have sin Grund i varigere Omstændigheder. IS. Tallene for de Fattige og Beløbet af Indtægterne kan sammenlignes saaledes : Byerne stiftsvis. For hvert 00 af Folkemængden var i Fattigtallet.Indtægtsbeløbet. Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhjem Tromso.,,,,, 0 () Nummerfølgen i begge Rækker er saaledes ikke den samme: Tromso Stift, der har det høieste Fattigtal, har det næstmindste Indtægtsbeløb ; i Hamar Stift, hvor Tallet paa de Fattige er temmelig stort, findes det mindste Pengebeløb.

27 XVIII Til. A. No.. Byer *)_. A. Riget B. I Stifterne: Kristiania,.. Hamar Kristianssand Bergen... Indtægter for hvert 00, af Befolkningen... :... Spd, Trondhjem Tromso.. 0 C. I Amterne: Smaalenene Byer. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen,. 0 Akershus 0 0 Kristiania Hedemarken 0 0 Kristian.. 0 Buskerud 0 0 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs 0 0 Lister og Mandal Stavanger Bergen 0 Nordre Bergenhus 0 Kristianssand.. 0 Romsdal. 0 0 Mandal I 0 Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem 0 I Nordland Tromso.. Finmarken. 0 0 D. De enkelte Byer: (Smaalenene). Fredrikshald. 0 Fredriksstad. 0 0 Sarpsborg Moss... (Akershus Amt). Soon Hølen. Hvidsten. Drøbak 0 (Kristiania Amt). 0 Kristiania 0 0 (Fortsættelse). Horten.... Aasgaardstrand. Tønsberg.. Sandefjord..... Laurvik ( Fritzo Jernv ) (Bratsbergs Amt). Skien.. Porsgrund Brevik. Stathelle Langesund Kragerø (Nedenæs Amt.) Osterrisøer Tvedestrand Arendal.. Grimstad Lillesand. (Lister og Mandais Amt). Farsund... Flekkefjord (Stavanger Amt). Soggendal Ekersund. Sandnæs Stavanger Skudesnwshavn. Kobbervik.. Haugesund... (Bergens Amt). Bergen. (Nordre Bergenhus Amt)., Flom(. 0 I (Romsdals Amt). Aalesund. 0 Molde. Kristianssund.. (Hedemarkens Amt). (Sondre Trondhjems Amt). Kongsvinger Trondhjem.. Hamar (Nordre Trondhjems Amt). I 0 (Kristians Amt). Levanger. 0 Gjøvik Stenkjær 0 Lillehammer. 0 Namsos. (Buskeruds Amt). (Nordlands Amt). Drammen. Bodø Holmsbo 0 (Tromso Amt). Hønefos 0 Kongsberg ( det offentl. Tromso og Jernverkets Fattigvæsen) (Finmarkens Amt). (JarlSbergs og Laurv. Amt). Hammerfest. 0 0 Svelvik Vardø.. 00 Holmestrand. 0 Vadsø. 0 *) De udhævede Tal er de, som er lige eller store _end Middeltallet for Riget.

28 A. No.. XIX. Fattigvæsenets Indtægter i Bygderne.. For By gd ern es Vedkommende deles paa næste Side (XX) en lignende Tabel som ovenfor for Byerne. Det sees, at Stifterne fremdeles har bibeholdt sin indbyrdes Orden, hvad Indtægtsbeløbene angaar: ligesom i og de to foregaaende Aar er Ordensfølgen, naar Stifterne nummereres de mindste Indtægter først, denne: ) Bergens Stift, ) Tromso Stift, ) Trondhjems Stift, ) Hamar Stift, ) Kristianssands Stift, ) Kristiania Stift. 0. Over det indbyrdes Forhold mellem Am t erne Hensyn til Fattigindtægternes Størrelse blev der i Statistikken for (Følgeskriftet Side XIX) leveret en Tabel, hvoraf fremgik, at dette Forhold havde holdt sig mærkelig ens gjennem lang Tid. Af nedenstaaende Tabel erfares denne Iagttagelse fremdeles bekræftet. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen. Nummer efter Beløbenes Størrelse. Bygderne amtsvis Smaalenene. Akershus.. Hedemarken. Kristian. Buskerud.. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedems Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem 0 Nordre Trondhjem. 0 Nordland Tromso Finmarken..

29 XX A, No.. Til. Bygderne*), A. I Riget B. I Stifterne: Kristiania.. Hamar Kristianssand. Bergen... Trondhjem Tromso.. C. I Amterne: Smaalenene. Akershus Hedemarken. Krtsti an. Buskerud... Jarlsberg og Laurvik Bratsberg.. Nedentes.... Lister og Mandal. Stavanger Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal.... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.. Tromso Finmarken. D. I Fogderierne: Indtægter for hvert 00 af Befolkningen..... Bygderne. (Smaalenenes Amt). (Søndre Ide og Marker.. Trondbjems 0 Amt) Rakkestad Mosse. IS (Akershus Amt). Aker og Follo.. Nedre Romerike. Øvre Romerike. (Hedemarkens Amt). Vinger og Odalen. Solør Hedemarken... Søndre Østerdalen. Nordre Østerclaien. (Kristians Amt). Toten Søndre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land. Valders ' t 0 (Fortsættelse). (Buskeruds Amt). Buskerud. Ringerike Hallingdal.... Nual og Sandsvær (Jarlsberg og Laurviks Amt). Jarlsberg.. Laurvik (Bratsbergs Amt). Bamble Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. (Nedenæs Amt). Neden res Sætersdalen.. (Lister og Mandais Amt). Mandal Lister (Stavanger Amt). kederen og Dalerne. Ryfylke..... (Sondre Bergenhus Amt). Sondhordland. Hardanger og Vos. Nordhor dland (Nordre Bergenhus Arnt). Sogn Sønd- og Nordfjord. (Romsdals Amt). Søndmøre Romsdal. Nordmøre Ørkedal Guldal..... Strinden og Selbu. Fosen (Nordre Trondbjems Amt). Stjør- og Værdalen. Inderøen. Namdalen (Nordlands Amt). Søndre Helgeland. Nordre Helgeland Salten.... Lofoten og Vesteraalen (Tromso Amt). Senjen og Tromsø. (Finmarkens Amt). Alten... Hammerfest Tanen Vardø Varanger *) De udhævede Tal er de, som er lige eller større end Middeltallet for Riget. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen ) Sp d

30 .. Iv. Fattigvæsenets Bes yre se.. Fattigdistrikterne, Fattigkommissionerne.. De selvstændige*) Fattigdistrikter, der i forrige Aargang optaltes til 0, nemlig: Bygder (Bd)..., Værker og Brug i Bygderne (VB). Byer og....., Værker og Brug i Byerne (VB).., udgjør i 0, saaledes fordelte : Bygder...., Værker qg,g i., Ilygaerne.., Byer , Værker og Brug i Byerne.... Følgende 0* viser, hve ForAndringer der er indtraadt. Amt: Forandringer. Kristians. Jarlsb. og Laurviks Bratsbergs. Stavanger.. Nordre Trondhjems Nordlands.. Finmarkens. I Hadeland og Lands Fogderi er Bd. tilkomne, da Grains Fattigdistrikt er delt i, nemlig Gran, Tingelstad og Brandbu. I Jarlsbergs Fogderi er VB. tilkommet, nemlig Jarlsbergvcerks Grubekompagni. I Øvre Telemarkens Fogderi er Bd. udgaaede, da Laurdals, Eidsborgs og -0idalsmos Fattigdistrikter igjen er forenede til et (Laurdals). I Jæderen og Dalernes Fogderi tilkommet VB., Soggendals Bergvterk. I Inderøens Fogderi tilkommet Bd. ved Deling af Stods Fattigdistrikt i, Stods og Egges. I Lofoten og Vesteraalens Fogderi er tilkommet Bd., da Dverbergs Fattigdistrikt er delt i, Dverberg, Bjørnskind og Andenæs. Ligesaa er Bodo Fattigdistrikt delt i, Bodø Kjøbstad og Bodø Landsogn, hvorved er tilkommet K. (Se forrige Aargang, hvor Bodø Kjøbstad ikke er opført som selvstændigt Fattigdistrikt). I Hammerfest Fogderi tilkommet Bd. ved Deling af Hammerfest Landsogn i Hammerfest og Kvalsunds Fattigdistrikter. Desuden er tilkommet som selvstændigt Fattigdistrikt Vardø Landdistrikt (Vardø Fogderi), der er fraskilt Vardø Kjøbstad.. I Tabelværket er ikke optaget nogen Bearbeidelse af Besvarelserne til Sehemaernes Spørgsmaal om hvem der i i Landdistrikterne var Fattigkommissionernes valgte Ordførere. Derimod deles her en Fortegnelse over dem, hvorved Talrene for er tilføjet til Sammenligning Parenthes). Bygderne (Fattigdistrikter, betegnede Bd) var i. Af disse mangler Opgave over Ordførerne for var Ordførerne følgende: Præster: Sognepræster... Residerende Kapellaner Kalis-Kapellaner Personel-Kapellaner *) Jfr. Anmærkning paa Side Prabelvserket. At overføre.. () for Resten eller

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere