FATTIGSTATISTIK FOR 1869

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FATTIGSTATISTIK FOR 1869"

Transkript

1

2 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN..

3 RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés en Norvège dans le courant de l'année (pages )*; 0 TABLE AU de ceux d'entre ces pauvres qui étaient étrangers aux communes où ils ont été assists et pour lesquels les communes de leur domicile, conformément à, la législation sur l'assistance publique, ont fourni le remboursement (pages -); 0 TABLE AU indiquant pour une partie de ces étrangers les communes auxquelles ils appartenaient (page ); 0 T ABL EAU des recettes de l'administration des pauvres. Les tableaux Nos, et étant dressés à l'instar des tableaux correspondants de la statistique des pauvres pour, publiée l'année dernière par le Ministère de l'eglise et de l'instruction publique, on peut à, cet égard se reporter au résumé qui accompagne cette publication. Le tableau N est nouveau. Voici la récapitulation du Tableau N. Hoyanme ' Communes Communes entier urbaines. rurales. Population calculée au ler Janvier,, 0,,, PAUVRES ASSISTÉS: Personnes principales: ') Personnes seules: a. Enfants légitimes, orphelins de père et de mère,, b. Enfants naturels, orphelins de mère, C. Hommes adultes non mariés,,, d Femmes adultes non mariées,,00, e. Veufs sans enfants.,, f. Veuves sans enfants.,0, ensemble,,00,

4 Royaume entier. Communes urbaines. Communes rurales. Chefs de famille:,0 a. Hommes mariés sans enfants, b. id. id. avec enfants,,0 C, Veufs id.id.. d. Veuves id. id e. Femmes non mariées id.id..,,0,00,0,,,,,0, ensemble I,,, Total des personnes principales II. PERSONNES ACCESSOIRES: Femmes: a. des maris sans enfants b. id. id. avec enfants. 0,,,0,,,0,,, ensemble,,0, Enfants: a. des'hommes mariés b. des veufs C. des veuves d. des femmes non mariées,,,0,0,0,,,, 0,, ensemble,0, 0,,0 Total des personnes accessoires, ', Totaux,,0,0 Le TABLEAU N fait voir qu'en il y a eu, cas d'assistance accordée à, des étrangers à, la commune, dont, dans les communes urbaines et,0 dans les communes rurales. Le TABLE AU N montre que des, étrangers dont on a pu reconnaître le domicile,, appartenaient à la Norvège, savoir: aux communes urbaines et aux communes rurales ( n'avaient de domicile dans aucun arrondissement déterminé), et à l'étranger, savoir: à la Suède, au Danemark, à la Finlande et à d'autres pays. On trouve dans le TABLEAU N (correspondant au N de la statistique de ) les recettes de l'administration des pauvres ainsi spécifiées: Taxe des pauvres arrêtée pour l'année: a. impôts en argent.,0 speciedalers. b. prestations en nature (valeur en argent).,000 - C.,,lægd" (mode d'assistance particulier aux communes rurales consistant en l'entretien des pauvres au domicile des imposables), valeur en argent.. 0,0 Total...,00,

5 Recettes en argent des caisses des pauvres pendant l'année: 0 Encaisse de l'année précédente..,0 speciedalers. Taxe des pauvres. 0, 0 a. Droit sur le débit des eaux-de-vie, b. Droit sur le débit de la bière, 0 Amendes et droits divers, 0 a. Intérêts des donations, b, id. d'autres fonds...., Dons et produit des troncs....., 0 Sommes payées pour des aliénés.,0 Rembou. sements par des particuliers,0 0 id. par des communes, 0 Argent reçu au lieu de prestations en nature 0, Emprunts. 0, Avances, Sur les comptes arrêtés de l'année précédente, Vente de propriétés etc, Recettes diverses 0, Total...,00, Total des numéros a. jusqu'au \* inclusivement, ainsi que du numéro., speciedalers. En ajoutant à, cette dernière somme celle de la taxe des pauvres.,00, on trouvera le total des recettes réelles de l'administration des pauvres pendant l'année, soit...,,0 speciedalers. Dans les notes se trouvent ajoutés aux données des tableaux quelques renseignements sur l' admi ni s tration d e l' assistance publi qu e. Il en résulte qu'en le royaume était divisé en 0 arrondissements, dont dans les villes et dans les communes rurales. La présidence des commissions était confiée à, pasteurs, autres fonctionnaires publics, cultivateurs, commerçants et industriels, chantres et maîtres d'école et autres employés publics.

6 TABLE DES MATIPRES, EXPLICATION DES TABLEAUX, pages I XXIII. I. Des tableaux. page II. Pauvres assistés:. Nombre total des pauvres. Comparaison entre les villes et les campagnes, Comparaison avec les années précédentes I.. Pauvres des villes _ VII, id. des campagnes IX.. id. étrangers... XIII. III. Recettes de l'assistance publique. Recettes du royaume entier. Comparaison avec les années précédentes. XVI.. Recettes des villes.... XVII.. Recettes des campagnes.. XIX. IV. Administration de l'assistance publique :. Arrondissements, commissions.. XXI.. Administration communale et commission des pauvres. --- XXIII. TABLEAUX, pages 0. Tableau N.. Etat des pauvres assistés pendant l'année.... page.. Etrangers parmi les pauvres du précédent tableau, assistés contre remboursement Domicile des étrangers Recettes de l'assistance publive pour l'année. ---.

7 INDHOLD. FORKLARING TIL TABELLERNE, Side I XXIII. I. Om Tabelværket... Side II. De understøttede Fattige:. Det samlede Fattigtal. Sammenligning mellem tyerne og Bygderne. Sammenligning de foregaaende Aar. Byernes Fattige.. Bygdernes Fattige.. VII. De freme Fattige. III. Fattigvæsenets Indtægter:. Indtægterne i hele. Riget. Sammenligning, de foregaae,ncle Aar. XVI. Fattigvesenets Indtægter i, - Byene.... XVII. Do. Do. i Pygderne... XIX IV. Fattigvæsenets Bestyrelse:, Fattigdistrikterne, Fattigkommissionerne.... XXI. Kommunebestyrelsen og Fattigkommissionen - XXIII TABELVÆRKET, Side -0. Tabel No. i. Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret Side De af forrige Tabels Fattige, som var freme og altsaa understøttedes mod Erstatning. -. Angaaende de freme Fattiges Hjemstavn Angaaende Fattigvæsenets Indtægter for Aaret

8 Rettelser. I Forklaringen til Tabellerne, Side VII, den Linie, staar Piger, lees Piger me d B ørn. - VII, Noten ; efter Stifterne og Amterne" tilføjes samt -Fed de enkelte Byer". - VIII, den Spalte, de Linie, staar Tilfældighed en, læs Tilfældighed e r. Tabelyærket Side so, Mærket b ved Bodø (No. under Saltens Fogderi) udgaar og Landdistrikt" tilfojes istedet., VB tilføjes Ted Kvænangerrs Kobberværk (No. 0 i - Senjen og Tromso Fogd.),, Som No. i Tromso Amt staar Troms o r sundet ; Ices Troms ø sundet.

9 Forklaring til Tabellerne.

10 Forklaring til Tab ellerne. I, Om Tabelværket. L Ligesom i de to foregaaende Aargange deles i nærværende folgende Tabeller: Tab el over alle Fattige, som understøttedes i Lobet af Aaret*) (No., Side ), T ab el over dem af disse Fattige, der var freme og saaledes understøttedes mod Erstatning (No,, Side -), og T ab el over Fattigvæsenets Indtægter (No. i Statst. No. Side -0). Da disse Tabeller er indrettede aldeles paa samme Maade som de tilsvarende i de to foregaaende Aargange, er det Hensyn til Forklaringer forsaavidt tilstrækkeligt at henvise til hvad der er anført i Fattigstatistikken for, Følgeskriftet Kap. I. I denne Aargang (Side ) findes derhos som Tab el No. optaget en Samling Oplysninger om, hvor de freme Fattige havde sin Hjemstavn. Den er, i Lighed Tabellerne paa Side XXV og XXVI i Følgeskriftet til Statistikken for, udarbeidet efter de i Schemaerne under Velvillige yderligere Oplysninger" indhentede Opgayer. Nærmere Forklaringer over dens Indhold vil findes nedenfor under det Kapitels de Afsnit. II, De understøttede Fattige,. Det samlede Fattigtal. Sammenligning mellem Byerne og Bygderne. Sammenligning de foregaaende Aar.. Den Tabel, som her deles, giver en Oversigt over hele Fattigbefolkningen og angiver Antallet af Fattige inden hver af de Klasser, denne bestaar af. Den er, som i Aargangen nærmere paavist, saaledes at forstaa, at den oplyser, hvor mange af Norges Indbyggere der i Løbet a f A aret kom i en saadan økonomisk Forfatning, at de til sin og sin Families (Koner og Børns) Underholdning tiltrængte Hjælp af det offentlige Fattig- Alene Undtagelse af dem, der ikke fik anden Hjælp end frit Lægetilsyn og Medicin i sit Iii em.

11 II A. No. væsen. Da Tabellen kun giver sine Oplysninger om Antallet af de Trængende for det hele Aar under et, vil det indsees, at man derved ikke kan faa noget rigtig klart Billede af Tilstanden ; et saada,nt vilde først fremkomme, naar man havde et bestemt Svar paa Spørgsmaal som disse: Hvor mange Mennesker levede i Landet den iste Januar, og hvormange af disse stod paa den Dag under offentlig Forsørgelse? Hvorledes var Forholdet den iste April, den iste Juni o. s. v.? Men dertil er de foreliggende Oplysninger ikke tilstrækkelige. Meget er vistnok vundet derved, at de understøttede Fattige er blevne fordelte i de forskjellige Klasser, forældreløse ægte Born, moderløse uægte Børn, ugifte voksne Mænd o. s. v., men meget staar endnu tilbage, saaledes de væsentlige Oplysninger om, hvorkenge Understøttelsen varede, hvilken Stand eller Næringsvei de Understøttede tilhørte eller havde tilhørt, af hvad Alder de var m. m. Understøttede i Løbet af Aaret. A. Uden Hensyn til Sygehusforpleining. I. Hovedpersoner.. Enslige Personer: a. forældreløse ægte Børn b. moderløse uægte Do. C. ugifte voksne Mænd d. Do. Do. Kvinder e. Enkemænd uden Børn f. Enker Do. Do. Sum,erskilt Særskilt Hele Riget. Byerne, Bygderne. Beregnet Folkemængde l ste Januar.,,,,,,,,, 0,,,,,,,00,,.0,,00,. Familieforsørgere: a. gifte Mænd uden Born b. Do. Do. Børn C. Enkemænd Do. Do. d. Enker Do. Do. e. Piger Do. Do. Sum,0,,,0,0,,,,0,,,00,0,,,,, Tilsammen Hovedpersoner 0,, IL Bipersoner.. Koner: a. til de gifte Mend uden Børn b. Do. Do. Do. B ørn (beregnet) : a. til de gifte Mænd m e d Born b. til Enkemændene D o. C, til Enkerne Do d. til Pigerne Do, Tilsammen Bipersoner,0, Sum Sum INN,0,,,,0,0,,0,,0,0,,,,,,,0 0,,,, 0, I alt,,0,0 B. Fattige, som har faaet F orpl ei ni ng i Sygehus, (baade de, som tillige har faaet anden Understøttelse og derfor er regnet i Tallene ovenfor, og de, som ingen anden Understøttelse har modtaget og saaledes ikke er regnede ovenfor)..,,00,

12 A. No.. III Tallene for Hovedpersonerne og Sygehuspatienterne er hentede fra Tabelværket Side, de forste Linier, og Hensyn til Bipersonerne, da er Antallet af Koner givet ved Antallet af gifte Mænd, og Børnetallet fundet ved en Beregning, støttet til Opgaver, der ligesom i de to foregaaende Aar velvillig ere blevne delte fra de fleste Fattigdistrikter over hvormange Born under Aar der fandtes i de understøtte-de Familier. Disse Opgaver og de deraf beregnede forskjellige Forholdstal indeholdes i folgende Tabel, hvor Forholdstallene fra forrige Air ogsaa er tilføiede til Sammenligning. Klasser af Familier. Familier. B y e r.. Forhold. Forhold i. Bygder, S. Forhold Familier.BØrn, Forhold. i. Gifte Mænd Enkemænd Enker.. Piger,,,,,, :, I :, :, :,,,0,,,0,, :, t :, :, :, :, :, :. :, Sum,,,, Med Hensyn til, hvorledes den i ovenstaaende Oversigtstabel over Fattigforholdet opstillede Klasseinddeling er at forstaa, kan forøvrigt henvises til en Række forklarende Anmærkninger ved den tilsvarende Tabel i Aargangen.. I næste Tabal er de vigtigste Tal i forrige 's Oversigstabel, (der, som bemærket, angiver Antallet af de Løbet af Aaret Understøttede) samm ens till ede m ed Fo lk e m ængd en den Iste Januar og en,beregning for hele Riget og særskilt for By og Land - &fort over, hvormange Tilfælde af Fattig-Understøttelse der faldt paa hvert 000 Mennesker. Derhos er Tallene for de to foregaaende Aar indtagnc til Sammenligning. Sted og Aar. Folkemængden iste Januar. I Hovedpersoner, alle Klasser. A. Fattige uden Hen syn til Sygeforpleining. Koner. Bip ersoner, Sum, B Sygehus- Patienter. D e virkelige Tal. Hele Riget By erne Bygderne.....,,,0,,,,, 0,,,0,,,,,, 0,,,,,,, 0,,,,,0,0,,,,,,0,00,,,0,0 0,,0',,,,,,0,00,0,0,,,,,00,,, Forholdet beregnet for 000 af Folkemængden. Hele Riget.. Byerne..... I Bygderne. I,. I,000,000,000,000,000,000,000,000,000,, 0,, 0,.,,,,,,,,, 0,,,,,,.,,,,, US, 0, 0, 0,,,,,0,,0,,,,

13 ,, Iv A. No.. Heraf er følgende Tabel igjen en videre Udvikling, idet Forholdet mellem Folkemængden og de understøttede H o- v e dp ers on er her er beregnet særskilt for hver af de Klasser, hvorimellem Hovedpersonerne er fordelt. Sted og Aar. Understøttede Hove dpersoner for hvert,000 Mennesker. - Enslige Personer. Familieforsørgere. ugifte "xne Mænd. ugifte voxne livinder. Enker uden Sum. Børn. gifte Mond c uden I gifte Mænd i forml- I drelose wate moderlose uægte Enkemænd uden, Enkemend Enkcr Piger Sum. Totalsum, Rfget, 0,,,,,,, 0,,, 0,,,,,,,, 0,,,,0 0, , 0,,,,, 0,,,0,,, 0, 0,, Byerne...., 0,,,,,,0,o, -...,, 0,,,,0,,,, 0,,,,,o, -...., 0,,0,,,,,0 0,0,,,,, Bygderne..., 00,,,,,,,, 0,,,,, -..., 0,,,,,,,, 0,,,,, -..., 0,,0,,,,,,,o,, ' I disse Tabeller foreligger Materialier baade til en Sammenligning af Forholdet mellem Byerne og Bygderne og til en Betragtning af de Forandringer, Fattigtallene har gjennemgaaet i de Aar, og Med Hensyn til Forholdet mellem By- og Landdistrikterne stadfæster sig fremdeles den Erfaring, at de førstnævnte har et forholdsvis langt større Fattigtal end de sidstnævnte (i i Byerne, Fattige for hvert 000 Mennesker, i Landdistrikterne kun, ; i. i Byerne,, i Landdistrikterne og i : henholdsvis, og, ). Denne Overvægt paa Byernes Side vil ogsaa af Tabellen sees at finde Sted i alle Klasser af Hovedpersonerne, forholdsvis temmelig jevnt fordelt paa dem alle. Imidlertid viser det sig, hvad der ogsaa blev paapeget i forrige Aargang og nærmere vil blive paavia i næste, at Tallene for Landdistrikterne har en stærkere Tilbøielighed til at stige end Tallene for Byerne, saa at Overvægten paa disses Side holder paa at aftage.. Efterhaanden som de statistiske Aarsberetningar over Fattigvæsenet forøges, bliver det af større og større Interesse at anstille S am m e niigni n ge r m e em de fo sk e ige Aar ligesom Udbyttet af disse Sammenligninger naturligvis da stedse bliver rigere, Slutningerne paalideligere. Det har længe været en sørgelig Erfaringssætning - at hvad man har kaldt Pauperismen" bestandig tiltager hos os i en alt mer og mer betænkelig Grad, uden nogen Udsigt til, at der snart vil indtræde en Stands. Denne Erfaring er vel nærmest gjort ligeoverfor den Side af Fattigdommen, der er mest egnet til ved et lost Blik at gjøre lndtryk, nemlig at den fordrer store Skattepaalæg, mange Penge. Som oplyst i Aargangen, Følgeskriftet Side XVI, er ogsaa de Krav, Fattigdommen stiller til Skatteyderne stegne i den Grad, at, ens de i i hele Riget tilsammen kun gik ud paa, eller for hvert 00 Mennesker, belob de sig i til,, Spd, eller næsten det Dobbelte, paa samme Tid som Folkemængden i disse Aar langtfra var vokset i samme Forhold; hvert 00 Mennesker maatte derfor i betale Spcl. til Fattigvæsenet. Det er denne Side af Sagen, der hidtil har faldt mest i Øinene og vakt Bekymring og Ængstelse for Fremtiden, ens en anden Side, Forøgelsen i Antallet af de Fat tiges Person er, af Mangel paa tilstrækkelige Oplysninger har staaet mere i Baggrunden. Og dog er maaske netop denne Side af den største Betydning, naar man vil danne sig en sand Forestilling om Tilstanden. At dømme sikkert alene efter den økonomiske Side er visselig vanskeligt, da Fo'.kets Evne til at bære Fattigbyrderne i Mellemtiden kan tænkes at være forøget saaledes, at de i ikke er en saa uforholdsmæssig stor Skattebyrde endda imod de

14 A. No.. V i. En paalideligere Maalestok for Bedømmelsen af Fattigdommens Omsiggriben turde kunne søges i T al lene paa de Fattig e: Viser det sig efter en Tids Undersøgelse at der er blevet flere Trængende i Landet, (flere end der for var) i Forhold til Folkemængden, saa, kan dette ikke tydes paa anden Maade, end at Ondet er tiltaget ; det kan være meget muligt, at den øvrige Del af Befolkningen er bleven rigere, at større Formuer har samlet sig hos Enkelte eller Mange, men det, at flere end før maa ty til offentlig Understøttelse, viser, at der er opstaaet en Tilstand i Landet, som ikke er heldig, og som maa betragtes som en Forværreise i hele Folkets Kaar. Hos os har man hidtil ikke haft nogen videre paalidelig Kunskab om Tallet paa de Fattige og bar saaledes ikke haft Lejlighed til frugtbringende Sammenligninger ; men efter den nye Plan som blev lagt for Aars Fattigstatistik, begynder Udsigterne hertil at forbedres. Med nærværende Aargang haves nu Aar til Sammenligning. I nedenstaaende Tabel er opstillet ved Siden af hverandre først Tallene paa alle de understøttede Hovedpersoner i og særskilt for hele Riget, Byerne og Bygderne og Øgningen i beregnet procentvis for hver Klasse, og dernæst de tilsvarende Tal for Beregning af Øgningen fra til... Øgning fra. til.. Øgning fra til. I Hele Særskilt i Byerne. Hele Riget. Sær - skilt Bygderne. Sær-.kilt i By Særskilt i Bygderne. Særskilt i Bygderne. Sær- Hele skilt i Riget, By - erne. Hele Riget. Særskilt i Bygderne. Særskilt i By Særskilt i Bygderne. Sær- Hele skilt Riget. i Byerne. Enslige Personer:,pet,. foræld. ægte Born,0,0,, pet..,. moderl. uægte Do.. ug. voxne Mænd. Do. Do. Kvinder. Enker ud. Børn. Enker Do. Do. Tilsammen,0,,,,, 0,,',0,0,00,,0,,,, 0,,,0 0,,0,,,0,, - - -, -,, -,,, --J, - -,,,,-0, Ø n, 0,,00,, - -, -,-,,, -,-, -,, 0, 0t. -,,, - --,0,, -,, ,,00 pct,, pct." - 0, - 0, -., -, -, - / --- Familieforsørgere:. gifte M ud Børn. Do. Do. Do.. Enkem. Do.. Enker Do.. Piger Do,,',0,,,,,,,i,, -, - 0, -,,0,,,0,, - ---;*-- -, -,,,,,,,00i,,0,,-,,, -,,, - - -,0,, -,,0,00,0 ---,,0,,, --,, ---- Tilsammen,,, o,,,y, H., -, -,,,, - Totalsum I,,,,, I, 'H, _(),S,, 0, -, Folketallet beregnedes til at være den iste Januar : For hele Riget :,,. Særskilt for Byerne :,. Bygderne:,,0; den iste Januar : For hele Riget:,0,; altsaa Forøgelse siden iste Januar :, eller 0, p e t. Særskilt for Byerne:,, altsaa Forøgelse, eller, p C t. Særskilt for Bygderne:,,; Forøgelse:, eller 0, 0 p t. og den ste Januar : For hele Riget:,,, altsaa Forøgelse siden Iste Januar :, eller 0, p Ct.

15 VI A. No.. Særskilt for Byerne: 0,; Forøgelse, eller, p C t. Særskilt for Bygderne:,,; Forøgelse, eller 0, p C t. Naar disse Procenttal for Folkemængdens Forøgelse sammenholdes Procenttallene i Tabellen ovenfor, fremkommer det gunstige Resultat, at Fatti gt all et i har været forholdsvis langt mindre end i de foregaae n de Aar. Fra iste Januar til s. D. voksede nemlig Folkemængden i hele Riget 0, pet., ens Tallet paa de i Understøttede var, pct. større end Tallet paa de Understøttede i ; men i Løbet af understøttedes kun, pet. fiere end i, ens Folkemængden fra iste Januar til iste Januar forøgedes 0, pct. En nærmere Betragtning af Ogningsprocenterne i Tabellen viser, at det især er i Familieforsørgernes Afdeling det gunstige Forhold træder frem (kun, pct. i - mod, pet. i -) og inden denne igjen i Klassen gifte Mænd Børn ; her er ikke alene ikke Forøgelse, men endog en Aftagen af, pct. i, hvilket er noget paafaldende i Betragtning af, at Tallet i denne Klasse fra til steg ikke mindre end,, pct. Blandt Familieforsørgernes Klasser er der kun Forøgelse i Procenten i, Enkemænd Born ) og Piger Børn (, -,). Blandt de enslige Personer sees der ogsaa at være Nedgang i Procenten, og det i samtlige Klasser, alene Undtagelse af moderløse uægte Børn (, -, ) ; ogsaa her findes et saadant paafaldende Exempel som paavist blandt Familieforsagerne, idet Tallet i Klassen ugifte voxne Mænd, der fra til steg, pct., fra til er faldt, pet. Disse samme Klasser, ugifte voksne Mænd (specielt i Byerne) og gifte Mænd Børn (specielt i Bygderne) blev i forrige Aargang paapeget at have forøget sine Tal mest (se Tabellen henholdsvis, pct. og 0, pet.), og det blev da i den Anledning bemærket, at dette turde være Ytringer af en og samme virkende Aarsag : paa Landet, hvor jo Øgningen var størst, var vel Tidsomstændighederne særdeles ugunstige i, saa mange F ami- i e foe d r e ikke formaaede at opdrage Børnehoben uden Hjælp, og 0 se og le dig e Folk maatte sagtens for Arbeide og Fortjeneste søge til Byerne, hvor man jo kan tænke sig, at adskillige af dem kom' i Nød forelst Sygdom. Det er nu interessant at lægge Mærke til, at det netop er ved de to Klasser ugifte voksne Mænd i Byerne og gifte Mænd Børn i Bygderne at Øgningsprocenten i er mindst,, pct. og, pet.). Den paapegede Sammenhæng mellem dem har saaledes ogsaa under forandrede Omstændigheder vist sig at finde Sted, men mil denne Sammenhængs dybere Natur er det vistnok endnu for tidligt at slutte noget. Med Hensyn til Forskjellen mellem Byerne og Bygderne, da sees det ogsaa denne Gang, at Fattigtallet er forøget mest i de sidstnævnte (, pet. mod 0, pet.), dog har Byerne Overvægten inden Familieforsørgernes Afdeling (, pct. mod 0, pet.), hvilket har sin Grund i en uforholdsmæssig stor Tilvæxt inden en enkelt Klasse, Enkemænd Børn (, pet). Til Oplysning af Forskjellen mellem' Forholdene i Byerne og Bygderne deles endnu følgende Tabel. Klasser Inden hvert 00 Fatttige var Fordelingen i Klasserne følgende : af Uuderstottede. Hele Riget. I. Byerne. Bygderne. Hele Riget, I. Byerne- Bygderne, Hele Riget. I. Byerne. Bygderne. forældrel. ægte Børn moderl. uægte Born ugifte voksne Mænd 0 ugifte voksne Kvinder Enkem. uden Born. Enker uden Born.. Tilsammen ensli ge Personer 0 I gifte Mænd uden Børn gifte Mænd Born Enkemænd Born Enker Born. Piger Born.. Tilsammen Familieforsørgere

16 A. No.. VII alle tre Aar sees saaledes Byerne at have flere Ugifte voksne Mænd, Enker Born og riger blandt sine Fattige end Bygderne, ens disse tæller flere gifte Mænd og Enkemænd.. Byernes. Efter Tallene paa Side i og i Tabelværket og de tilhørende Befolkningstal er i nedenstaaende Tabel udregnet, h -vormange Fattige af alle Klasser, der var i for hvert 000 Mennesker, for alle Rigets Bydistrikter tilsammen og særskilt for Bydistrikterne i hvert Stift og Fattige. Amt og for de største Byer. Tabellen kan sammenlignes en lignende i forrige Aargaug Side VIII. Det sees, at den er en videre Udvikling af Tabellerne i for Hoved personernes Vedkomm end e. Understøttede Hovedpersoner for hver,000 Mennesker. Byerne l, Totalsum. formldreløse ægte m oder lose uægte Enslige Personer, ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvin der. Enkemænd uden Enker uden Sum. gifte Mænd uden I Familieforsørgere. gifte Mænd Born, Enkemænd Enker Born, Piger Sum. Børn. Forpleiede paa Sygehus. A. I Riget B. I Stifterne: Kristiania Stift Bomar Stift.... Kristianssands Stift Bergens Stift Trondhjems Stift. Tromso Stift C. I Amterne: Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristian. Busk erud. Jarlsberg Og Laurvik. Bra tsb erg Nedenæs Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken.... D. Enkelte af Byerne Kristiania Bergen Trondhjem. Stavanger. I Drammen. Kristiansand.... Frederikshald Frederikstad. Laurvig ( Fristo Verk) Horten.. Kongsberg ( det off Fattigvæsen og Jernv Kristianssund. li f 0 Il n I 0 r S SS 0 *) I Stifterne og Amterne er de Tal udhævede, som er lige eller større end Middeltall et for Rigets Bydistrikter (den forste Linie).

17 VIII A. No.. Vil man gjøre sig den Uleilighed at sammenligne Tallene i denne Tabel de tilsvarende for, skal man finde en paafaldende Overensstemmelse, og hvad der forrige Gang b!ev anført om, at der kunde paavises Sammenhæng mellem Byerne og Bygderne saaledes, at Aarsager, der i de sidstnævnte virkede til at forhøie eller forminde Fattigtallene, ogsaa gjorde sig gjældende i Byerne, hvor ved der fremkom karakteristiske Forskjelligheder mellem Rigets forskjellige Egne, dette viser sig nu bekræftet. Som det vil sees i Tabellen i nedenfor, staar saaledef blandt Landdistrikterne ogsaa denne Gang Bergens og ristianssands Stifter samme smaa Tal som forrige Gang, netop det, hvorved deres Bydistrikter i Tabellen ovenfor udmærker sig. Ogsaa ved de mindre Distrikter, Amterne, hvor dog Tilfældigheden mere kan vise sin Virkning, gjentager sig i Hovedsagen det samme.. Den folgende Tabel giver Leilighed til en Sammenligning mellem alle Rigets Byer forsaavidt angaar Tallet paa de Fattige. De Fattige er her slaaet sammen i de Hovedafdelinger, enslige Personer og Familieforsørgere. Understøttede HDvedpersoner fpr hvert 000 af Folkemængden. Understøttede Hovedpersoner for hvert 000 af Folkemængden. Byer *) Enslige Fam, ie- Personer. forcergere. Sum. Sygehuspatienter. Byer. Enslige Famili - Personer, forsørgere. S is m. Sygelmspatienter, Rigets E-z.r. (Smaa'enenes Amt.) Fredrikshald Fredriksstad Sarpsborg. Moss... (Akershus Amt.) Soon s Helen. 0 Hvitsten i 0 0 Debak (Kristiania Amt.) * Kristiania (He lemarkens Amt.) Kongsvinger Hamar (Kristians Amt.) Gjøvik Lillehammer. Iitiskeruds Amt.) 0 i Drammen Holm sbo. 0 He nefo s. Kongsberg det offentlige Fattigv. og Jernværket.. (Jarlsb. og Lauv. Amt ) Svelvik _0 Holmestrand Horten Aasgaardstrand 0. rfel)sberg Sandefjord... 0 Laurvik Fritze Jern- verk., (Bratsbergs Amt.) Skien.. Porsgrund Brevik. Stathelle 0 Langesund Kragero. 0 (NedenTs Amt.) OSterriSOr.. Tvedestrand. Arendal. Grimstad Lillesand (Lister og Mandais Amt.) Kristianssand Mandal. Farsund.. Flekkefjord (Stavanger Amt.) R-vgendal Ekersund Sandnæs. Stavanger. Skudesnmshavn Kobbervik Haugesund. (Bergens Amt). Bergen (Nordre Bergenhus Amt). Florø (Romsda)s Amt). Aalesund.. Molde Kristianssund (sondre Throndhjems Amt). Trondhjem. (Nordre Throndhjems Amt.) Levanger.. Stenkjær. Namsos.. (Nordlands Amt.) BodO (Tromso Amt.) Troms0.. (Finmarkens Amt.) Hammerfest... Varde. Vadsø *) De Tal er udhævde, som er ligestore eller større end Middelallet for Riget.

18 A. No.. Ix Af disse 0 Byer sees saaledes følgende. staa Fattigtal, der er lige eller større end Middeltallet for alle Byerne ( for hvert,000) Vadsø, Hamar., Hølen., Kristiania, Hvitsten.. 0, Levanger.., Kongsberg, Vardø.., Namsos., Kristianssand, Moss.., Ekersund.., Farsund., Aalesund, T ro n dhj em.., Holmestrand, Flekkefjord..., Hønefos., Kristianssund, Lillesand.., Laurvik., Lillehammer, Sarpsborg., Skien, Tromso., Osferrisor.. Hammerfest., Byerne Moss og Kongsberg, der baade i og havde paafaldende høie Tal, fremviser ogsaa nu det samme Billede, saa Antagelsen, at dette maa have sin Grund i varige Tilstande paa disse Steder og ikke blot kan skyldes tilfældige Omstændigheder, yderligere er bestyrket. De finmarkske Byer sees ogsaa fremdeles denne Gang specielt Vadsø at have store Fattigtal. En Forklaring hertil kan dog findes i det store Antal af freme Fattige, for det meste russiske Undersaatter, som Tabelværket opviser for disse Byer. I forrige Aargang blev paavist den store Overensstemmelse i Fattigtallene for og ved de tre største Stæder i det Østen-, Vesten- og Nordenfjeldske. At Overensstemmelsen fremdeles vedbliver, kan sees af følgende Sammenstilling. Klasser af For hvert 000 af Folkemængden understøttedes følgende Hovedpersoner: Kristiani a, Tr o nd hj em. Bergen. Fattige I.... Enslig Personer : forældreløse ægte Børn moderløse uægte Born ugifte voxne Mænd. ugifte voxne Kvinder Enkemænd uden Born Enker uden Born Sum 0. Familieforsørgere: gifte Mænduden Born I Do. Do. Do. Enkemænd Do. Enker Do. Piger Do. Sum 0 Totalsum. Bygdernes Fattige.. Af Tabellen i foran er i nedenstaaende Tabel udtaget Hovedpersonerne og Forholdet mellem dem og Folkemængden beregnet for hvert 000 Mennesker. C

19 A. No.. Understøttede Hovedpersoner i for hvert,000 Mennesker. Enslige Personer. Familieforsørgere. Bygder*). fond- modre- derlose lose ægte uægte Enkemænd uden Enker uden gifte Mænd uden gifte Mænd ugifte voxne ugifte voxne Kvin- Mændj der. Enkemænd Enker Piger Sum. Totalsum. Sygehuspatienter. A. I Riget.,0,,,,,,,0,,,,, B. I Stifterne: Kristiania Hamar.. Kristianssand. Bergen. Trondhjem Tromso.,,, 0,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,0,,,,0,,,,,,,0,,,0,0,0 ", ",,,,0,, 0,,,,,,,,,,, 0,,,,,,,,,, 0,, 0,, 0,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0, 0, 0,, I. C. I Amterne: Smaalenene Akershus Hedemarken Kristian.. Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs.. Lister og Mandal Stavanger.. Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal.. Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland. Tromso.. Finmarken,,,,,,,,,0 0, 0,,0 0, 0,. 0, 0,. 0. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s,,0, - ),, (),,,,,,0,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,, ",,,,,,,0,,0,,,, 0,,,,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,,,,o,,,,,0,,,,,,,,,,, 0,,0 0,,,,,,, 0,0,0,,,,,,.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0.,,,,0,,,,,,,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,,, 0, 0,,0, 0,,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,,,, D. I Fogderierne: (Smaalenenes Amt.) Ide og Marker.. 0 Rakkestad.., 0 Mosse Li 0, 0,,,,,,,!,,,,,,, 0, 0, 0,,,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,, 0,0, 0,,0 (Akershus Amt.) Aker og Follo. Nedre Romerike Øvre Romerike.,,. 0, 0, 0,,,,,,0,,,,, ',, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,0,0,,0,, 0,0, 0,, 0, 0, (Hedemarkens Amt.) 0, Vinger og Odalen,,,,,0,,0 Solør..,,,,0,,,, Hedemarken., 0,,,, 0,,, Sondre Østerdalen 0, 0,,,0,, 0,,, Nordre Østerdalen 0, 0,,,,,, 0,0,,0 0,0 0,,,,,,,,,,,,,,,, 0,,,0,,0,,,,, 0, 0, 0, 0, (Kristians Amt.) Toten, Sondre Gudbrandsdalen 0, Nordre Gudbrandsdalen, Hadeland og Land, Valders. 0, 0,,0 0, 0,,,,,,,,,,,0,,,,,, 0,, ",,,0 ",,0,,,,0,,,0,,,,,, 0, 0,,0 0,,,,,,,,,,0,,0,0, 0,,, 0,,,, 0, 0, 0, 0, 0, *) De Tal er udkevede, der er lige eller store end Middeltallet for Riget.

20 A. No.. XI Understøttede Hove cipersoner for hvert,000 Mennesker. Bygder. Syge- Total- hussum, patienter. formldreløse ægte ugifte voxne Kvinder. moderløse uægte Enslige Personer. ugifte voxne Mænd. Enkemænd uden, Born, Enker uden gifte Mænd Sum' uden Familieforsørgere. gifte Mænd BOrn. Enkemænd Enker Piger Sum. (Buskeruds Amt.),0 Buskerud.,,0,,,,,,,,,, 0, 0, Ringerike., 0,,,,0,,,,, 0,,, 0, Hallingdal... 0, 0, :,,,,,, 0, 0,,, ',,, 0 Nual og Sandsver 0, 0.,,., 0,.,,,,,,0, (Jarlsb. og Laurv. Amt.,, Jarlsberg., 0.,0,.0,,0., 0,,, 0, Laurvik,.0,,.,,.,,,0,,0, 0, (Bratsbergs Amt,) Bamble Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. (Nedenæs Amt,), Nedenws., 0.,,0,0,,,, 0,,, Sætersdalen., 0.,,,,,,,,,,, (Lister og Mandais Amt,),0 Mandal, 0.,,,,,,, 0,,,, Lister 0, 0.,,,,,, 0,,0,, (Stavanger Amt,), Jæderen og Dalerne 0, 0.,,,,,,, 0,,.,, 0 Ryfylke 0, 0,,,,,,, 0,,.,,0 0, (S.ondre Bergenhus Amt,),0,,0 0, 0, 0., Sondhordland.,0 0,,,,,,0, Hardanger og Vos Nordhordland 0, 0, 0,! 0,,,,,,,,, 0,,,,,,,,,,,,,,,,0,, 0,,,0,,0,,,, 0,0 0,,,,,,,,,,,0,,0,,0 0,,0,,,, 0. 0,,0,,, 0, 0, 0,, (Nordre Bergenhus Amt.), Sogn, I,,,,,,, 0,,,, 0,, Sond- og Nordfjord 0, 0. i,,,,,, 0,, 0,,, 0, (Romsdals Amt.), Søndmore 0, 0,,.,,,, 0,,,,,0,, Romsdal. 0, 0,,,,,,, 0,,, 0,, 0,,. Nordmøre. I.0,0,,,,, 0.,,, 0, (Sandre Trondhjems Amt.) 0 Orkeda, 0,,,.,,,,,,, 0 (udal..., 0,,,0,,,, 0,,, Strinden og Selbu 0, 0,,,,,0,,,,,,, Fosen. 0,, 0,,,,,,, 0,0 Nordre Trondhjems Amt.) No- og Vae:dalen Inderøen. Namdalen. (Nordlands Amt.),,,, 0 0,, 0, 0,,,,,,,,,,,,,,,,,0 0,,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.,,,,,,,,,,, 0,,,,,,,,0 0, 0,, 0,,,, 0,, *,, 0,0, Søndre Helgeland.,,,0,,,,,0,,,, Nordre Helgeland., 0,,,,,0,,, 0,,,,, Salten 0, 0,,,0,, Lofoten og Vesteraalen, 0,,,,,,0,,,,, 0, 0,,0,,,,, 0,, (Tromser Amt.) Senjen og Tromso. (Finmarkens Amt,) 0, 0.,,,,,,, 0,,,,,,, Alten,0 0,,,, Hammerfest Tanen.,0 0, 0.,,,,,,0,, Vardø Varanger.,,0 0.,0,0,, - -,0,0,,,0,0 0,0,,,,,0,,0,, 0,0 0, 0,,, 0,,,,,0 0,,0,,,0,,0,,, 0,,0,0,0,,,,0,0 0,0

21 XII A, No.. S. Naar man sammenligner Tallene for Stiftern e de tilsvarende for de to foregaaende Aar, sees der vistnok at være Forøgelse i, men dog ikke en saa stor som fra til, hvilket stemmer hvad der foran i blev paavist om det forholdsvis ringe Antal Fattige i. Stiftern e.... Kristiania 0,,, Hamar.,,, t Kristianssand.,,, Bergen.,,, Trondhjem.,,, Tromso....,,, - Tromso Stift er det eneste, hvori der er Aftagen. I var netop dette Stift det, hvori Forøgelsen var størst.. Til Sammenligning mellem Amter ne Hensyn til Antallet af Fattige er nedenstaaende Tabel indrettet. For de Aar, og er opstillet ved Siden af hverandre de Tal, der angiver, hvormange Fattige der understøttedes for hvert 000 Mennesker. I Parenthes er tilføjet Nummeret, som hvert Amt indtager i Rækken, saaledes at No. I betegner det mindste Antal Fattige. I sidste Rubrik er endelig antydet disse Nummertals Forandringer i den Tid, der haves til Sammenligning. Tegnet betyder Forandring til det Værre, Forandring til det Bedre. Bygderne. For hvert,000 af Folkemængden understøttedes folgende Hovedpersoner..., Nummer-Tallet Øget (+), minket ( ) eller uforandret (=) fra di.. Riget.,. Amterne: (No.) (No ) Smaalenene,0 (), (o) Akershus. S, ( s), () Hedemarken, () 0,0 () Kristian.. (), (ii) Buskerud, (), () Jarlsberg og Laurvik., ( ), ( ) Bratsberg., (), () Nedenms, ( )i, ( ) Lister og Mandal. 0, ( ), ( ) i Stavanger., ( ), ( ) Søndre Bergenhus, ( ), ( i) Nordre Iergenhus, ( ), ( ) Romsdal., ( i), ( ) Søndre Trondhjem, (),0 (0 Nordre Trondhjem, () 0, () Nordland, ( ) 0, ( ) Tromso, ( ), ( s) Finmarken, ( o), ( is), (No.), (), (is), (), (),0 (), ( ), (), ( ), ( ),0 (, ( i), ( ), ( ) 0, (i 0, ( ),0 ( ), ( ) 0, () -: : :- - =.-. +

22 A. No.. Hvad der her strax falder i Øinene, er den S t a di g- he d i Amternes indbyrdes Forhold, som Nummertallene peger paa. Det er kun de to nordligste Amter, der har flyttet sig mere end Trin op eller ned paa Stigen siden ; af de øvrige er sunket lidt ned, har hævet sig lidt, og indtager netop den samme Plads som i. Bortseet fra de nordligste Amter, hvori Befolkningen mere end andetsteds i Landet er udsat for stærke Omskiftninger i Livsvilkaar fra det ene Aar til det andet, og hvor følgelig ogsaa Fattigtallene maa ventes at vise hyppige Uregelmæssigheder, synes foranstaaende Tabel saaledes at levere Bevis for, at Forklaringerne til Fattigdommens forskjellige Optræden i de forskjellige Egne maa søges ikke i forbigaaende Tilfældigheder, men i blivende Tilstande inden Folkelivet. Et lignende konstant Forhold. mellem Amterne som det paaviste Hensyn til Antallet af de Fattige, er i Statst. for (Følgeskriftet Side XIX) oplyst at finde Sted ogsaa Hensyn til Fattigvæsenets Indtægter og vil nedenfor i næste Kapitel findes fremdeles bekræftet.. De fremm 0. Tabellen No. paa Side i Tabelværket udviser et Antal af, Personer, som i Løbet af er understøttede udenfor deres Hjemsteder mod Erstatning fra disse. Dette Tal er mindre end det tilsvarende i,,. Det blev i forrige Aargang (Følgeskriftet Side XXII) bemærket, at det ligger i Forholdenes Natur, at naar Fattigvæsenet udvikler sig, saa Fattigtallet stiger, da vil Tallet inden den særskilte Klasse, de Freme understøttede mod Erstatning, stige endnu mere. Dette paavistes ved en Sammenligning af Tallene for og, hvoraf fremgik, at ens Antallet af samtlige Fattige i det sidstnævnte Aar var,, pct. større end i det førstnævnte, saa var Forøgelsen inden de Fremes Klasse ikke mindre end pct. Som udviklet foran i, har der i været forholdsvis færre Fattige end i, idet Anede Fattige. tallet af alle de understøttede Fattige fra til kun er steget, pet.; da nu Tallet paa freme Fattige i den samme Tid ikke alene ikke er steget men endog sunket (,-,), bekræftes saaledes den Betragtningsmaade, at man i dette Tal, hvori Forandringer i de Fattiges Vilkaa rtilkjendegiver sig størst Tydelighed, har et Slags Gradmaaler for Fattigdommen, der vunden Erfaring vistnok vil vise sig af særdeles Værd for Statistikken. II. Af den næste Tabel vil sees Hyppigheden af de Tilfælde, hvori Understøttelse udenfor Hjemstedet forekommer, samt Forskjellen i saa Henseende mellem Byerne og Bygderne og den Rolle, Understøttelse i Skikkelse af Sygehusforpleining spiller. Distrikter.,.. For hvert,000 af Befolkningen var der følgende understøttede Fattige. A. Hovedpersoner uden Hensyn til Sygehusforpleining. B. Sygehus- Patienter. Hele Riget. Fattige i det Hele ,0 Deraf Freme.., 0, Særskilt i Byerne. Fattige i det Hele ,, Deraf Freme,, Særskilt i Bygderne. Fattige i det Hele,, I Deraf' Freme., 0, Af en Sammenligning den tilsvarende Tabel i forrige Aargang ( ) vil det fremgaa, at Tallene omtrent har bevaret sit indbyrdes Forhold.. I følgende Tabel er foran omhandlede Klasse Hovedpersoner opløst i sine Underafdelinger.

23 XIV IgfKi. Understøttede,Hovedpersoner,for hvert,00 af Bo.folltnituge.n., Distrikter. form'. drelose, ægte moder. lose uægte Enslige Personer. ugifte voxne Mænd ugifte voxne Kvinder. Enkemænd uden Enker uden Sum. gifte Mænd uden Børn. elite Mænd Familieforsørgere. Enkemænd Enker: Børn.. Piger Sum. Totalsum., Riget. Fattige i det hele.., 0,,,,, 0,,,,0,, 0,,0 Deraf Freme , 0, 0, 0,, 0, 0, 0,0 0, 0,,, Særskilt i Byerne: Fattige i det Hele.., 0,,0,,,,,0 0,0,,,,, Deraf Freme... 0, 0,, 0, 0, 0,, 0,, 0, 0,,0,, Særskilt i Bygderne: I Fattige i det Hele.., 0,,0,,,,,,,0,,,, Deraf Freme , 0, - 0, 0, 0, 0, - 0, 0,,,. Hvorledes Forholdet Hyppigheden af Understøttelser til freme Fattige var i de fo rskj e I i i ge Eg ne af R ig e t, kan sees af Tabellen paa modstaaende Side (S. XV). Blandt Stiftern es By distrikter staar Tromsø, Trondhjems og Hamars Stifter de største Tal for Freme, hvilket ogsaa var Tilfældet i, blandt deres L a n ddistrikter Kristiania, Tromso og Trondhjem, hvad der ligeledes stemmer Forholdet i. Af Amterne s By distrikter udmærker sig Finmarken, Tromso, Nordland, Søndre Trondhjem,, Hedemarken, Nordre Trondhjera samt Lister og Mandals Amter, blandt deres Land distrikter Finmarken, Akershus, Smaalenene, Buske - rud, Tromso, darisberg og Laurvik, Søndre og Nordre Trondhjems Amter, de samme som forrige Gang udhævede sig ved store Tal.. Paa hvilke Steder de Fattige, der understøt-. tedes mod Erstatning, havde sin Hj emstavn, indeholder Tabel No. (Tabelværket Side ) endel Oplysninger om. Det vil sees, at disse langtfra er fuldstændige, idet Hjemstavnen kun har kunnet erholdes oplyst fo r,, af de, Per s one r, hvorom her er Sporgsmaal. Dette kommer deraf, at Opgaverne over Hjemstavnen alene har været et frivilligt Tillæg af Oplysninger i Skemaerne. Imidlertid er de mange nok til at give et værdifuldt Udbytte. Af Tabel sees, at af de, Freme, hvorom Opgave haves, hørte den allerstørte Del hjemme inden Landet selv, nemlig, Personer, og kiln i Udlandet. Af -disse var, som rimeligt, de fle,ste fra Broderriget,,nemlig. De, der hørte hjemme i Finland, er Folk, som kom i Trang under deres Ophold i vore nordligste Landsdele, der staa i en livlig Handelsforbindelse de nærmeste russiske Provinser. Størst Interesse knytter sig dog til Opgaverne over Hjemstederne inden Landet selv. Af de, norske Freme hørte hjemme i Bydistrikterne og, i Landdistrikterne ; havde ikke Hjemstavn i noget bestemt Fattigdistrikt. Af Byernes udflyttede Fattige understøttedes i andre Byer og paa Låndet og af Landdistrikternes, understøttedes i Bydistrikter og 0 i andre Landsbygder. Herved sees bekræftet den Iagttagelse, som gjordes i forrige Aargang ( ), at Byerne søges mest af Fattige fra andre Byer og Bygderne paa samme Maade mest af Bygdefolk.. Det er bekjendt, at Fattiglovene paalægger de freme Fattiges Hjemsteder at erstatte den Understøttelse, som ydes disse paa andre Steder, hvor de ikke har opholdt sig længe nok til at have erhvervet ny Hjemstavn. Ved den idelige Omflytning af Fattigfolket opstaar der saaledes over hele Riget et stadigt Vexelforhold mellem de forskjellige Egne: et Sted optager freme Fattige til Understøttelse, men paa samme Tid er dets egne Børn vandret ud og maa hjælpes paa andre Steder, og Krav og Modkrav sendes bestandig frem og tilbage. I den Tabel, vi beskjæftiger os (Tabelværket Side ), findes nu nogle Bidrag til Opklaring ai det Gjensidighedsforhold, hvori Kommunerne staar til hverandre. Ser man saaledes hen til Forholdet mellem Byerne og Landdistrikterne i det Hole taget,,.da viser det sig, at,ens de første har understøttet Personer fra de sidste, er. kun Personer.

24 k XV/ Distrikter. For hveit 000 af Befolkningen var der følgende Frem-Tallene for understøttede Hovedpersoner i 0.. I det Eele. i Byerne. deraf Freme. I det Hele. I Bygderne. deraf Freme. Byer. Bygder. Riget,,, Kristiania Stiftern e.,,,, Hamar,0,, 0, Kristianssand,, 0 Bergen..., 0,, 0 Trondhjem.,,,, Tromso.., 0, 0,, Amterne. Smaalenene....,,,, Akershus 0,,,j, Kristiania Hedemarken,0,,,,,, Kristian., Buskerud. Jarlsberg og Laurvik,,,,,,,,,, 0,,, Bratsberg.. Nédenpes..,,,,, 0,,, 0, Lister og Mandal 0, 0,,0 0, Stavanger. 0,,, 0, Søndre Bergenhus 0, 0, Bergen..,.,, Nordre Bergenhus., 0, 0, 0 0, Romsdal.. Søndre Throndhjom Nordre Trondkjem Nordland. 0, 0 0,,, :,,0,,0, (), Tromso Finmarken,, o 0,,0, 0,,,

25 XVI A. No.. fra Byerne hjulpne paa Landsbygd erne *). Det vil sees af Tabellen, at den største Del af de Freme hørte hjemme inden det Stifts Grændser, hvor de understøttedes. Gjensidighedsforholdet har saaledes størst Betydning mellem nær hinanden liggende Egne, og Betragtningen skal derfor føres videre i det Enkelte, idet Forholdet mellem Byerne og Landdistrikterne skal undersøges. Tabellen viser da, at Bydistrikterne fra Landdistrikterne, i Kristia ni a S ti ft understøttede' Landdistrikterne 0 fra Bydistrikterne, Byerne fra Landet, i Hamar Stift i Landd. fra Byd. i Kristianssands Stift Byd, fra Land., Landd. fra Byd. ) Byd. fra Landet, i Bergens Stift Landd. fra Byd. Byd. fra Landd., i Trondhjems Stift Landd. fra Byd. i Tromso Stift.... Byd. fra Land.. Landd. fra Byd. I de sidste Stifter sees det saaledes overalt at være en Regel at Bydistrikterne har at understøtte langt Flere fra Landdistrikterne end disse har at tage sig af Udvandrere fra Byerne. I Kristiania Stift er Misforholdet ikke saa stort, hvilket turde kunne forklares af det store Antal Byer i dette Stift (- af alle Rigets Byer og deriblandt Hovedstaden). Undersøgelsen af Gjensidighedsforholdet mellem saa store Dele af Riget som Stifterne har, som ovenantydet, mindre praktisk Interesse. Imidlertid hidsættes folgende Sammendrag af Tabellen. K ris tiania Stift (Byer og Bygder tilsammen) mo dto g Erstatning fra an dr e Stifter for Personer, betalte til andre Stifter for, Hamar Stift modtog for, beta lte for, Kristian ssands Stift modtog for, b etalte for, Bergens Stift modtog for, be talte for 0, Trondhjems Stift modtog for 0, betalte for, Tromso Stift modtog for, betalte for 0. Fattigvæsenets Indtægter. L Indtagterno i hele Riget, Sammenligning de foregaaende Aar. 0. Om de Pengesummer, der i beregnedes at gaa til samtlige Fattigvæseners Behov, indeholder Tabel No. (Side -) Oplysninger. Totalsummen var,,0 Denne Sum vil sees at være fremkommen ved Sammenlægning af det Beløb, der inden Aaret begyndte var anslaaet at ville gaa og derfor udlignet (,00, ), og forskjellige i Tabellen under a til samt anførte Indtægter, der i Aarets Lob tilflød Fattigvæsenerne fra andre Kilder (, ). De vigtigste af disse var Brændevins- og ølafgiften (,0 Spd ), Tilskud for Sindssyge (,0 ) og Laan (, ). I de foregaaende Aar var Fattigindtægten følgende: Særskilt i Særskilt. i Hele Riget. Byerne: Bygderne: :,0,,, :,,,, :,,0,0 0, og i :,,0., Den sees saaledes at være stegen betydelig ogsaa dette Aar. Det blev ovenfor under Betragtningen af de Fattiges Personer vist, at der i havde været forholdsvis færre Fattige end i, og man kunde saaledes have ventet, at dette gunstige Forhold ogsaa her havde præget sig. Imidlertid maa det erindres, at Udligningen *) Det erindres om, at Opgaverne over Hjemstavnen langtfra er fuldstændige ; dog viser de detigjensidige Forhold.

26 A. No.. XVII for Aaret allerede var foregaaet i, og at den paa mange Steder vistnok blev sat høiere end forhen under Indtrykket af den slette Tilstand i det nævnte Aar. I et andet Tal viser sig dog tydelig de mindre trykkende Forhold i, nemlig i Belobet af de Laan, Fattigvæsenerne Aaret igjennem maatte optage; dette var i 0,0, men i kun, Følgende Tabel viser Forholdet mellem F olk emæn g- d e n og Fattigvæsenets Indtægter i og de foregaagaaende Aar. Fatti gvw senets Indtægter for hvert 00 af Befolkningen. A a I Riget. Særskilt i Byerne. Særskilt i Bygderne.. -- Forøgelsen fra til er saaledes for hele Riget og for Landdistrikterne større end den var fra til, for Byerne derimod mindre.. Fattigvæsenets Indtægter i Byerne.. I Tabellen paa næste Side (XVIII) er til Sammenligning mellem Bydistrikterne indbyrdes beregnet Forholdet mellem Fattigvæsenets Indtægter og Folkemængden for Stifterne, Amterne og de enkelte Byer. Derhos kan sees de Forandringer, dette Forhold har undergaat siden. Af de enkelte Byer staar følgende Indtægtsbeløb lige eller højere end Middeltallet for Rigets Bydistrikter: Fredrikshald, Moss, Kristiania, Kongsberg, Holmestrand,. Laurvik, Arendal, Kristianssand og Trondhjem. Med de fleste af disse har dette ogsaa været Tilfældet gjennem alle Aar, saa det store Indtægtsbeløb maa have sin Grund i varigere Omstændigheder. IS. Tallene for de Fattige og Beløbet af Indtægterne kan sammenlignes saaledes : Byerne stiftsvis. For hvert 00 af Folkemængden var i Fattigtallet.Indtægtsbeløbet. Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhjem Tromso.,,,,, 0 () Nummerfølgen i begge Rækker er saaledes ikke den samme: Tromso Stift, der har det høieste Fattigtal, har det næstmindste Indtægtsbeløb ; i Hamar Stift, hvor Tallet paa de Fattige er temmelig stort, findes det mindste Pengebeløb.

27 XVIII Til. A. No.. Byer *)_. A. Riget B. I Stifterne: Kristiania,.. Hamar Kristianssand Bergen... Indtægter for hvert 00, af Befolkningen... :... Spd, Trondhjem Tromso.. 0 C. I Amterne: Smaalenene Byer. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen,. 0 Akershus 0 0 Kristiania Hedemarken 0 0 Kristian.. 0 Buskerud 0 0 Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs 0 0 Lister og Mandal Stavanger Bergen 0 Nordre Bergenhus 0 Kristianssand.. 0 Romsdal. 0 0 Mandal I 0 Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem 0 I Nordland Tromso.. Finmarken. 0 0 D. De enkelte Byer: (Smaalenene). Fredrikshald. 0 Fredriksstad. 0 0 Sarpsborg Moss... (Akershus Amt). Soon Hølen. Hvidsten. Drøbak 0 (Kristiania Amt). 0 Kristiania 0 0 (Fortsættelse). Horten.... Aasgaardstrand. Tønsberg.. Sandefjord..... Laurvik ( Fritzo Jernv ) (Bratsbergs Amt). Skien.. Porsgrund Brevik. Stathelle Langesund Kragerø (Nedenæs Amt.) Osterrisøer Tvedestrand Arendal.. Grimstad Lillesand. (Lister og Mandais Amt). Farsund... Flekkefjord (Stavanger Amt). Soggendal Ekersund. Sandnæs Stavanger Skudesnwshavn. Kobbervik.. Haugesund... (Bergens Amt). Bergen. (Nordre Bergenhus Amt)., Flom(. 0 I (Romsdals Amt). Aalesund. 0 Molde. Kristianssund.. (Hedemarkens Amt). (Sondre Trondhjems Amt). Kongsvinger Trondhjem.. Hamar (Nordre Trondhjems Amt). I 0 (Kristians Amt). Levanger. 0 Gjøvik Stenkjær 0 Lillehammer. 0 Namsos. (Buskeruds Amt). (Nordlands Amt). Drammen. Bodø Holmsbo 0 (Tromso Amt). Hønefos 0 Kongsberg ( det offentl. Tromso og Jernverkets Fattigvæsen) (Finmarkens Amt). (JarlSbergs og Laurv. Amt). Hammerfest. 0 0 Svelvik Vardø.. 00 Holmestrand. 0 Vadsø. 0 *) De udhævede Tal er de, som er lige eller store _end Middeltallet for Riget.

28 A. No.. XIX. Fattigvæsenets Indtægter i Bygderne.. For By gd ern es Vedkommende deles paa næste Side (XX) en lignende Tabel som ovenfor for Byerne. Det sees, at Stifterne fremdeles har bibeholdt sin indbyrdes Orden, hvad Indtægtsbeløbene angaar: ligesom i og de to foregaaende Aar er Ordensfølgen, naar Stifterne nummereres de mindste Indtægter først, denne: ) Bergens Stift, ) Tromso Stift, ) Trondhjems Stift, ) Hamar Stift, ) Kristianssands Stift, ) Kristiania Stift. 0. Over det indbyrdes Forhold mellem Am t erne Hensyn til Fattigindtægternes Størrelse blev der i Statistikken for (Følgeskriftet Side XIX) leveret en Tabel, hvoraf fremgik, at dette Forhold havde holdt sig mærkelig ens gjennem lang Tid. Af nedenstaaende Tabel erfares denne Iagttagelse fremdeles bekræftet. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen. Nummer efter Beløbenes Størrelse. Bygderne amtsvis Smaalenene. Akershus.. Hedemarken. Kristian. Buskerud.. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedems Lister og Mandal 0 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem 0 Nordre Trondhjem. 0 Nordland Tromso Finmarken..

29 XX A, No.. Til. Bygderne*), A. I Riget B. I Stifterne: Kristiania.. Hamar Kristianssand. Bergen... Trondhjem Tromso.. C. I Amterne: Smaalenene. Akershus Hedemarken. Krtsti an. Buskerud... Jarlsberg og Laurvik Bratsberg.. Nedentes.... Lister og Mandal. Stavanger Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal.... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.. Tromso Finmarken. D. I Fogderierne: Indtægter for hvert 00 af Befolkningen..... Bygderne. (Smaalenenes Amt). (Søndre Ide og Marker.. Trondbjems 0 Amt) Rakkestad Mosse. IS (Akershus Amt). Aker og Follo.. Nedre Romerike. Øvre Romerike. (Hedemarkens Amt). Vinger og Odalen. Solør Hedemarken... Søndre Østerdalen. Nordre Østerclaien. (Kristians Amt). Toten Søndre Gudbrandsdalen Nordre Gudbrandsdalen Hadeland og Land. Valders ' t 0 (Fortsættelse). (Buskeruds Amt). Buskerud. Ringerike Hallingdal.... Nual og Sandsvær (Jarlsberg og Laurviks Amt). Jarlsberg.. Laurvik (Bratsbergs Amt). Bamble Nedre Telemarken. Øvre Telemarken. (Nedenæs Amt). Neden res Sætersdalen.. (Lister og Mandais Amt). Mandal Lister (Stavanger Amt). kederen og Dalerne. Ryfylke..... (Sondre Bergenhus Amt). Sondhordland. Hardanger og Vos. Nordhor dland (Nordre Bergenhus Arnt). Sogn Sønd- og Nordfjord. (Romsdals Amt). Søndmøre Romsdal. Nordmøre Ørkedal Guldal..... Strinden og Selbu. Fosen (Nordre Trondbjems Amt). Stjør- og Værdalen. Inderøen. Namdalen (Nordlands Amt). Søndre Helgeland. Nordre Helgeland Salten.... Lofoten og Vesteraalen (Tromso Amt). Senjen og Tromsø. (Finmarkens Amt). Alten... Hammerfest Tanen Vardø Varanger *) De udhævede Tal er de, som er lige eller større end Middeltallet for Riget. Indtægter for hvert 00 af Befolkningen ) Sp d

30 .. Iv. Fattigvæsenets Bes yre se.. Fattigdistrikterne, Fattigkommissionerne.. De selvstændige*) Fattigdistrikter, der i forrige Aargang optaltes til 0, nemlig: Bygder (Bd)..., Værker og Brug i Bygderne (VB). Byer og....., Værker og Brug i Byerne (VB).., udgjør i 0, saaledes fordelte : Bygder...., Værker qg,g i., Ilygaerne.., Byer , Værker og Brug i Byerne.... Følgende 0* viser, hve ForAndringer der er indtraadt. Amt: Forandringer. Kristians. Jarlsb. og Laurviks Bratsbergs. Stavanger.. Nordre Trondhjems Nordlands.. Finmarkens. I Hadeland og Lands Fogderi er Bd. tilkomne, da Grains Fattigdistrikt er delt i, nemlig Gran, Tingelstad og Brandbu. I Jarlsbergs Fogderi er VB. tilkommet, nemlig Jarlsbergvcerks Grubekompagni. I Øvre Telemarkens Fogderi er Bd. udgaaede, da Laurdals, Eidsborgs og -0idalsmos Fattigdistrikter igjen er forenede til et (Laurdals). I Jæderen og Dalernes Fogderi tilkommet VB., Soggendals Bergvterk. I Inderøens Fogderi tilkommet Bd. ved Deling af Stods Fattigdistrikt i, Stods og Egges. I Lofoten og Vesteraalens Fogderi er tilkommet Bd., da Dverbergs Fattigdistrikt er delt i, Dverberg, Bjørnskind og Andenæs. Ligesaa er Bodo Fattigdistrikt delt i, Bodø Kjøbstad og Bodø Landsogn, hvorved er tilkommet K. (Se forrige Aargang, hvor Bodø Kjøbstad ikke er opført som selvstændigt Fattigdistrikt). I Hammerfest Fogderi tilkommet Bd. ved Deling af Hammerfest Landsogn i Hammerfest og Kvalsunds Fattigdistrikter. Desuden er tilkommet som selvstændigt Fattigdistrikt Vardø Landdistrikt (Vardø Fogderi), der er fraskilt Vardø Kjøbstad.. I Tabelværket er ikke optaget nogen Bearbeidelse af Besvarelserne til Sehemaernes Spørgsmaal om hvem der i i Landdistrikterne var Fattigkommissionernes valgte Ordførere. Derimod deles her en Fortegnelse over dem, hvorved Talrene for er tilføjet til Sammenligning Parenthes). Bygderne (Fattigdistrikter, betegnede Bd) var i. Af disse mangler Opgave over Ordførerne for var Ordførerne følgende: Præster: Sognepræster... Residerende Kapellaner Kalis-Kapellaner Personel-Kapellaner *) Jfr. Anmærkning paa Side Prabelvserket. At overføre.. () for Resten eller

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886.

OPLØSTE FORHOLD. ri^ HMANN & STAGES FORLAG '4503 KJØBENHAVN. F. OLDENBURG. TrTKT H'S I\IELSEN & I. /DICi=. 1886. ri^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF VOR POLITISKE TILSTAND. AF F. OLDENBURG. -y-i' KJØBENHAVN. HMANN & STAGES FORLAG TrTKT H'S I\IELSEN & I. "/DICi=. 1886. V '4503 1 i f^j^ OPLØSTE FORHOLD. ET BILLEDE AF

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere