Over Slagtesvin. Gruppering Alle Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin"

Transkript

1 Gruppering Alle Slagtesvin Slagtesvin Slagtesvin Over Slagtesvin Antal Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha Årskøer Årssøer Antal slagtesvin produceret Antal minktæver Dyreenheder Beregnet antal normtimer Bruttoudbytte Planteavl inklusive IO Bruttoudbytte Kvæg Bruttoudbytte Svin Bruttoudbytte andre husdyr Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte ialt Stykomkostninger Mark Foderomkostninger inklusive IO Øvrige stykomkostninger husdyr Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Nedskrivninger Tab/gevinst Kapacitetsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Afkoblet EU-støtte Forpagtningsindtægt Forpagtningsafgift Renteindtægter, landbrug Realiseret gevinst/tab finansaktiver Renteudgifter, landbrug Finansomkostninger ialt, landbrug Driftsresultat Afskrivning immaterielle aktiver Nedskrivning immaterielle aktiver Gevinst/tab immaterielle aktiver Anden virksomhed og ekstraord Renteindtægter, privat Renteudgifter, privat Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld Resultat før personlig indtjening Private indtægter ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat

2 BALANCE Fast ejendom excl. beboelse Betalingsrettigheder EU Mælkekvoter og andre leveringsrettigheder Inventar og maskiner Besætning Beholdning Tilgodehavende Andelskapital og financielle kontrakter Landbrugsaktiver i alt Fast ejendom udenfor landbrug Beboelse Biler Øvrige aktiver udenfor landbrug Værdipapirer og indlån Aktiver i alt Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden gæld Kassekredit Gæld i alt Hensættelser Egenkapital EGENKAPITALFORKLARING Resultat efter finansiering Private indtægter Resultat før regulering og skat Privat Ekstraord. private indt./-udg Formueindtægter/-udgifter Privat udtræk Ud- og indbetaling interessenter Betalt skat Ændring i udskudt skat Skat af årets resultat Ændring af egenkapital fra drift, privat og skat Regulering ialt fra resultat Værdireguleringer Pensionsindbetaling Øvrige egenkapitalbevægelser Ændring af egenkapital Egenkapital primo Egenkapital ultimo PENGEBINDING Årets resultat før skat Afskrivninger m.v., landbrug Afskrivninger andre erhverv Investeringsreguleringer tilbf Gevinst/tab finansaktiver tilbageført Urealiseret regulering finansaktiver Gevinst/tab gæld tilbagef Urealiseret regulering gæld Tilbageførsel i alt Betalt skat Privat Afskrivninger privat tlbf Formueindtægter/-udgifter Pensionsindbetaling Privat udtræk, skat og pension i alt Indskud/udlodning interessentskaber/selskaber

3 Besætning Beholdninger Flerårige afgrøder Ændringer biologiske aktiver i alt Likviditet efter reg. og privat Investeringer Jord Immaterielle aktiver Grundforbedring Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Inventar andet Beboelse Biler m.v Aktiver udenfor landbrug Investeringer ialt Likviditetsoverskud/-behov Ændring finansaktiver og gæld Tilgodehav. og værdipapirer Realkreditinstitutter Pengeinstitutter lån, netto Kassekredit, ændring Anden gæld Ændring hensættelser Likviditetsanvendelse/fremskaffelse Nøgletal Kg EK mælk pr ko Antal fravænnede grise pr. årsso 11,9 28,6 10,8 0 0 Dækningsgrad (DB i forhold til bruttoudbytte) 33,88 36,28 34,59 34,68 32,66 Forrentning i procent 1,6 0,1 1,1 1,6 2,6 Gældsprocent 63, ,1 67,8 75,7 Lønningsevne, kr. / normtime Afkast af investeret kapital 1,16 0,29 1,29 1,76 1,05 Soliditetsgrad 25,8 37,1 30,7 25,2 19 Bilag 1: Produktionstekniske oplysninger, planteavl Bilag 1 Produktionstekniske oplysninger, planteavl Afgrødefordeling, ha Vårbyg, ha 43,9 27,2 35,3 54,9 61,6 Vinterbyg, ha 12,9 7,7 10,4 14,7 19,7 Vårhvede 2,6 1,7 1,4 2,9 5,1 Vinterhvede, ha 56,8 28,4 47,4 67,1 86,5 Triticale, ha 2 1,1 1 2,7 3,6 Rug, ha 9,7 4,4 7 10,4 18,2 Havre, ha 3,7 2,2 2,6 4,4 6 Kernemajs/majs til modenhed, ha 1,3 0,2 1,7 1,1 2,1 Blandsæd 0,4 0,1 0,4 0 1 Korn areal, ha 133, ,1 158,2 203,7 Græsfrø, ha 0,6 0,9 0,6 0,8 0,1 Almindelig rajgræs 3,1 1,5 2,6 3,6 5 Italiensk rajgræs ,1 Hundegræs, ha 0 0 0,1 0,1 0 Rapgræs, ha 0,1 0,1 0,1 0 0,1 Rødsvingel, ha 0,8 0,6 0,7 0,4 1,5 Kløverfrø, ha Rødkløver Hvidkløver 0,1 0,1 0,1 0,1 0 Roefrø og andre frø 0,1 0,3 0 0,1 0,2 Spinatfrø, ha 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5

4 Frøareal ialt, ha 5,2 3,8 4,3 5,7 7,5 Fabriksroer 1,7 1,1 2,1 2,1 1 Spisekartofler 0,2 0 0,1 0,3 0,6 Tidlige spisekartofler Læggekartofler, ha 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7 Proceskartofler, ha 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 Stivelseskartofler 1,7 0,5 1,6 1,9 2,5 Raps, ha 17,4 8,8 13,6 20,1 28,6 Andre olieprodukter, ha Ærter til konsum 0,1 0,1 0,1 0,1 0 Ærter og andre bælgsæd 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 Græs/lucerne tørreri, ha Andre industriafgrøder, ha 0, ,8 Grønsager, ha 0, ,2 Frugt og bær, ha 0 0,1 0,1 0 0 Andre gartneriafgrøder 0 0 0,1 0 0 Energiafgrøder, ha 0,2 0 0,2 0,1 0,5 Pil til energi, ha 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 Majs til energi, ha 0,7 0 0,1 0,7 2,3 Foderroer, ha Sædskiftegræs, ha 1,7 1,1 1,5 2,3 2,2 Helsæd, ha 0,1 0 0,2 0 0,3 Vedvarende græs, ha 3,5 2,1 2,9 4,1 5,5 Majs, ha 0,3 0 0,4 0,3 0,2 Kolbemajs, ha 0,1 0 0,2 0 0 Andet grovfoder, ha Grøngødning, økologisk Dyrket areal i alt, ha 167,8 91,2 135,5 197,2 258,8 Udyrkede arealer, ha 2,2 1,2 2,2 2,2 3 Randzoner, ha 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 Juletræer/pyntegrønt i mark, ha 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 Egen dyrkbart landbrugsareal, ha 118,7 75,1 97,4 137,6 172,9 egen bortforpagtet areal, ha 9,5 2,4 5 8,3 24,7 Egen skov, krat, hede m.v. 5,6 3,1 5,9 6,3 6,6 Tilforpagtet dyrkbart landbrugsareal, ha 52 17,9 40,8 62,5 90 Tilforpagtet skov m.v., ha 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 Jordbundsforhold Areal med lerjord (jb 7,9), ha 11 6,8 8,8 16,4 12,8 Areal med lerjord (jb 5, 6), ha 79 41,5 70,5 94,4 110,3 Areal med fin sand (jb 2 og 4), ha 44,5 24,7 32,6 44,1 82,7 Areal med grovsand (jb 1 og 3), ha 35,4 19,1 24,1 44,7 59 Særlige jordbundstyper, ha 1,9 1 1,9 2,5 1,8 Markvanding, antal brug 0,16 0,19 0,13 0,22 0,14 Herpå areal vand 104,29 58,14 90, ,17 Antal m3 vand forbrugt til vanding Antal tons gylle anvendt (økologer) Heraf tons konventionel gylle (økologer) Udbytter pr ha Hkg vårbyg pr ha Hkg vinterbyg pr ha Hkg vårhvede pr ha Hkg vinterhvede pr ha Hkg triticale pr ha Hkg rug pr ha Hkg havre pr ha Hkg kernemajs pr ha Hkg græsfrø pr ha Hkg alm. rajgræs pr ha Hkg italiensk rajgræs pr ha Hkg rødsvingel pr ha Hkg fabriksroer pr ha Hkg spisekartofler pr ha Hkg læggekartofler pr ha Hkg proceskartofler pr ha Hkg stivelsekartofler pr ha Hkg raps pr ha Hkg rødkløver pr ha Hkg spinatfrø pr ha

5 Priser Kr pr kg solgt byg 1,43 1,4 1,39 1,44 1,48 Kr pr kg solgt maltbyg 1,57 1,54 1,57 1,54 1,62 Kr pr kg solgt hvede 1,51 1,49 1,49 1,51 1,57 Kr pr kg solgt havre 1,2 1,12 1,19 1,27 1,18 Kr pr kg solgt raps 2,9 2,83 2,89 2,94 2,89 Kr pr kg solgt fabriksroer 1,61 2,01 1,67 1,48 1,44 Kr pr kg solgt spisekartofler 1,61 2,6 2,99 1,24 1,44 Kr pr kg solgt industrikartofler 0,6 0,51 0,57 0,62 0,62 Kr pr kg solgt stivelseskartofler 0,43 0,36 0,47 0,44 0,41 Bilag 2: Produktionstekniske oplysninger, kvæg Kr pr solgt ko Kr pr solgt kvie levebrug Kr pr købt kvie Ha grovfoder pr årsko 17,07 0 6,88 44,42 0 Pct. rørmalkning Pct. karruselmalkning Pct. robotmalkning Pct. malkestald sildeben Pct. malkestald andet Årsammekøer 0,8 1 0,8 0,6 0,6 Antal slagtekalve produceret Antal stude produceret Gennemsnits slagtevægt solgte kalve Pris pr solgt slagtekalv Bilag 3: Produktionstekniske oplysninger, svin Bilag 2: Kvæg Antal årskøer 0,1 0 0,3 0,1 0 Antal årsopdræt Stk årsopdræt pr årsko 2,07 0 1,91 1,42 0 Udskiftningsprocent Mælkekvote (omregnet) ialt ultimo, kg Kg EK mælk i alt Kg EK mælk pr ko Gennemsnitlig fedtprc. 3,88 0 4, Gennemsnitlig proteinprc. 3,11 0 3, Gennemsnitlig celletal Kr. pr. kg ekm 3,33 0 2, Pct. jerseybesætninger Sohold Antal årssøer 0,2 0,1 0,6 0 0 Antal fravænnede grise pr årsso 11,9 28,6 10,8 0 0 Antal fravænnede grise produceret Gennemsnitsvægt solgte 7 kg's grise 0, Stk 7 kg's grise solgt Gennemsnitspris solgte 7 kg's grise Smågrise Antal smågrise pr årsso , , , Antal smågrise produceret Stk 7 kg's grise købt Kr pr købt 7 kg's gris Antal smågrise solgt Vægt 30 kg's grise solgt

6 Kr pr solgt 30 kg's gris Slagtesvin og sopolte Stk slagtesvin produceret Stk 30 kg's grise købt Kr 30 kg's grise købt Stk slagtesvin solgt Antal sopolte købt Vægt solgte slagtesvin Pris pr solgt slagtesvin Antal sopolte solgt Pris pr solgt sopolt Pris pr købt sopolt Bilag 4: Mink og fjerkræ Antal årshøns Antal producerede slagtekyllinger Kg æg solgt Antal slagtekyllinger solgt Kg. slagtekylling solgt Pct. burhøns Pct. skrabehøns Pct. frilandshøns Pct. økologiske høns Antal minktæver (1. juli) Antal rævetæver (1.juli) Antal minkskind produceret pr tæve 3,7 0 3,6 0 3,8 Antal minkskind solgt Kr. pr. solgt minkskind Antal minktæver, primo Antal minktæver, ultimo Antal minkskind, primo Antal minkskind, ultimo Bilag 5: Specifikation af bruttoudbytte og anden indtjening Bruttoudbytte Korn excl. intern omsætning Frøafgrøder Handelsroer Kartofler Raps Ærter m.v Andre industriafgrøder Gartneriafgrøder Grovfoder excl IO Energiafgrøder m.v Bruttoudbytte Planteavl excl IO IO korn IO grovfoder Bruttoudbytte Planteavl incl. IO Mælkesalg Økologi- og markedstillæg Kvalitetstillæg Superafgift Sæsonregulering Køer salg Slagtekalve salg Spædkalve salg Kvier levebrug salg

7 Kvier køb Tilvækst køer og opdræt Tilvækst kalve Kvæg andet Bruttoudbytte Kvæg Sopolte salg kg's grise salg Smågrise salg Salgtesvin salg kg's grise køb kg's grise køb Soplte køb Tilvækst salgtesvin Tilvækst smågrise Tilvækst øvrige svin Svin andet Bruttoudbytte Svin Æg salg Høns indkøb Slagtekyllinger salg Fjerkræ andet Minkskind salg Mink i øvrigt salg Pelsdyr andet Får Husdyr i øvrigt Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte ialt excl. IO Bruttoudbytte i alt incl. IO Specificering af Andre landbrugsindtægter Tilskud økologisk jordbrug Tilskud miljøforanstaltninger, MVJ Lejeindtægter Andre landbrugsindtægter, pasningsaftale Andre landbrugsindtægter, videresalg Andre landbrugsindtægter, vindmøller Andre landbrugsindtægter, skov Andre landbrugsindtægter, sten grus m.v Andre landbrugsind, I/S resultat f. renter Andre landbrugsindtægter, udbet. kapitalfond Andre landbrugsindtægter, pelsning for andre Andre landbrugsindtægter, sygedagpenge Andre landbrugsindtægter, øvrige Bilag 6: Specifikation af styk-, kapacitets- og finansomkostninger Udsæd Gødning Planteværn Diverse. vedr. planteavl Foderkorn excl. IO Indkøbt kraftfoder Indkøbt tilskudsfoder Indkøbt smågrise blanding Indkøbt færdigblanding Indkøbt fjerkræfoder Indkøbt pelsdyrfoder Indkøbt mælkeprodukter Indkøbt hjælpeprodukter Andet indkøbt kraftfoder Indkøbt grovfoder Andet indkøbt foder

8 Eget grovfoder Dyrlæge og medicin Produktionsrådgivning Div. vedr. husdyrbrug excl. produktionsrådgiv Diverse vedrørende andet Stykomkostninger i alt excl. IO IO korn IO grovfoder Stykomkostninger i alt incl. IO Kapacitetsomkostninger Brændstof Energi Maskinstation diverse Maskinstation høst af koarn og frø Maskinstation - optagning Maskinstation, husdyrgødning Maskinstation, høst af grovfoder Vedligehold bygninger, gårdsplads mv Vedligehold grundforbedring Vedligehold markredskaber Vedligehold staldinventar Vedligehold andet inventar Investeringer over driften Lønomkostninger Ejendomsskat Forsikringer Diverse omkostninger Rådgivningsomkostninger Kontante kapacitetsomkostninger ialt Afskrivninger driftsbygninger, ekskl. bygningsinstallationer Afskrivninger grundforbedring Afskrivninger markredskaber Afskrivninger staldinventar Afskrivninger specialinventar Afskrivninger bl. driftsmidler mv Afskrivninger i alt Nedskrivninger, driftsbygninger Nedskrivninger, grundforbedringer Nedskrivninger, markredskaber Nedskrivninger, staldinventar Nedskrivninger, andet inventar Nedskrivninger, blandede driftsmidler Nedskrivninger i alt Tab/gevinst, driftsbygninger Tab/gevinst, grundforbedringer Tab/gevinst, markredskaber Tab/gevinst, staldinventar Tab/gevinst, andet inventar Tab/gevinst, blandede driftsmidler mv Tab/gevinst i alt Kapacitetsomkostninger i alt Finansomkostninger Finansieringstilskud Forpagtningsindtægter Forpagtningsudgifter Renteindtægter Aktieindkomst Renteudgifter, realkredit dkr, fast Renteudgifter, realkredit dkr, variabel Renteudgifter, realkredit fr. valuta, fast Renteudgifter, realkredit fr.valuta, variabel Renteudgifter, anden realkreditgæld Renteudgifter, pengeinstitut Renteudgifter, kassekredit Renteudgifter, udlandslån Renteudgifter, prioritetsomkostninger Renteudgifter, øvrig gæld Realiseret gevinst gæld

9 Realiseret tab gæld Realiseret gevinst værdipapirer Realiseret tab værdipapirer Finansiering i alt Heraf renteudg_henført_privat Heraf rentendtægt henført privat Bilag 7: Specifikation af aktiver og passiver STATUS PRIMO Beboelse, egen Jord Driftsbygninger Fast ejendom, i øvrigt Betalingsrettigheder Mælkekvote Leveringsrettigheder Andre immaterielle aktiver Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Inventar andet Kvæg Svin Fjerkræ Pelsdyr Får Andre husdyr Beholdninger egen avl Beholdninger indkøbt foder Jordbeholdninger Andre beholdninger Igangværende arbejde Landbrugsaktiver ialt Biler mv Fast ejendom udenfor landbrug Immaterielle anlægsaktiver Påbegyndte investeringer Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige mat. Anlægsakt. beboelse og bl. driftsmidler Tilgodehavende generelt Mellemregning I/S-interessenter Andel i I/S Finansielle kontrakter Værdipapirer heraf aktier mv heraf obligationer mv heraf pantebreve heraf andelskapital heraf leveringsrettigheder Indlån mv Finansaktiver ialt Aktiver ialt primo GÆLD PRIMO Fast forrentet Dkr Variabelt forrentet Dkr Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Diverse gamle realkreditlån Realkreditinstitut gæld ialt primo Variabelt forrentet Dkr Fast forrentet Fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelser Mellemregning interessenter Moms

10 Anden gæld Anden gæld, finansielle kontrakter Kassekredit Gæld uden for landbruget Gæld i alt Hensættelser STATUS ULTIMO Beboelse, eget Jord Driftsbygninger Fast ejendom, i øvrigt Betalingsrettigheder Mælkekvote Leveringsrettigheder Andre immaterielle aktiver Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Inventar andet Kvæg Svin Fjerkræ Pelsdyr Får Andre husdyr Beholdninger egen avl Beholdninger indkøbt foder Jordbeholdninger Andre beholdninger Igangværende arbejde Landbrugsaktiver ialt Biler mv Fast ejendom udenfor landbrug Immaterielle anlægsaktiver udenfor landbrug Påbegyndte investeringer Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige aktiver, udenfor landbrug Tilgodehavende generelt Positiv hensættelse Mellemregning I/S-interessenter Andel i I/S Finansielle kontrakter Aktier mv Obligationer mv

11 Pantebreve Andelskapital Leveringsrettigheder Indlån mv Finansaktiver ialt Aktiver ialt ultimo GÆLD ULTIMO Fast forrentet Dkr Variabelt forrentet Dkr Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Diverse gamle realkreditlån Realkreditinstitut gæld ialt, ultimo Variabelt forrentet Dkr Fast forrentet Fremmed valuta Variabelt forrentet Fremmed valuta Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtigelser Mellemregning I/S-interessenter Moms Anden gæld Anden gæld, finansielle kontrakter Kassekredit Gæld uden for landbruget Gæld i alt ultimo Hensættelser (udskudt skat) Andre hensatte forpligtigelser Jordpris excl bygningsværdi pr ha Bilag 8: Oplysninger vedr. ejer og bedrift Etableringsår CVR-nummer Brugers alder Ejendom købt i fri handel Driftsform Ejerform Egnet til analyse Interessentskab Driftsfællesskab Anpart- eller aktieselskab Særlige forhold Økologisk produktion (%) Økologisk jordbrug omlægningsår Antal voksne i brugerfamilien Kredsnummer Kommunenummer Regionsnummer Personlig indtjening, ejer Personlig indtjening, ægtefælle Ejerløn Normtimer ejerfamilien Værdiændring kvæg Værdiændring svin Værdiændring mink Værdiændring korn Værdiændring grovfoder DE pr ha eget jord 2,26 1,4 2,09 2,4 3,14 Kvæg Nulpunktsrente 2,54 0,39 2,82 2,48 4,05 Afkast af investeret kapital (vægtet) 1,98 0,44 1,34 2,07 2,84 Investeret kapital Afkastningsgrad, landbrug 0,9-0,1 0,6 1,2 2,2

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Internt regnskab. Årsrapport Udg B 01.01.2010-31.12.2010 Beregnet den 27.05.2010 kl 12:43 st 00 ejd 1234--111

Internt regnskab. Årsrapport Udg B 01.01.2010-31.12.2010 Beregnet den 27.05.2010 kl 12:43 st 00 ejd 1234--111 Internt regnskab 27 Indhold Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer 36 Overblik

Læs mere

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere