RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *"

Transkript

1 MATR. NR. 34.

2 RASMUS JENSEN Født i Ålsrode * Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som var født den 26. december og kaldet RASMUS båren af Rasmus Clausens hustru af Høbjerg Faddere:Claus Jensen af Høbjerg Niels Sørensen, Niels Christensen og Anna Pedersdatter af Ålsrode. Hans fader Jens Sørensen var gårdfæster på gården Matr. nr. 12 i Ålsrode.Han døde 19/ Fæstet på gården blev efter hans død overdraget hans kone Else Clausdatter som sat med fæstet til hun i 1826 overlader det til sin Søn Rasmus Jensen, men Rasmus Jensen sidder kun med gården til 1832 da den ved fæstebrev af 1/ overlades Niels Han sen Bonde. Rasmus Jensen flytter ind hos sine svigerforældre. Hans Svigermoder Kirsten Nielsdatter dør som den længstlevende 21/ og var da ejer af et et bo sted i Ålsrode som nu Rasmus Jensen gerne vil have

3 i fæste. Der bliver 23/lo 1837 udmeldt syn på det bosted som tiltrædes af ny fæster Rasmus Jensen, og synet bliver afholdt 2/ SYNSFORRETNINGEN. Jacob Aagaard virkelig justitsråd, byfoged og skriver i Grenå samt herredsfoged og skriver i Nørre Herred Gjør vitterligt: At år 1837 den 6. november blev Grenå bys og Nørre Herreds ret til befalet tid sat og betjent af den ordinære dommer og skriver. Som stokkemænd var til stede J. C. Juul, Chresten Jørgen, 1. C. Barbra af Grenå og Peder Minnesen af Enslev. Til afhjelmning fremlagde gårdmændene Peder Rasmus sen af Enslev og Chresten Jensen af Fuglsang følgende af dem under 2. dennes overenstemmende med forordning af 8/ afholdt syns og taxationsforretning over et bosted i Ålsrode under Katholm gods af hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb der tiltrædes af ny fæster Rasmus Jensen. De fremlagde derfor rettens til dem ergangne udmel delse. Synsforretningen indlemmes acten sålydende:

4 År 1837 d. 2/11 mødte undertegnede gårdmænd Peder Rasmussen af Ålsø og Chresten Jensen af Fuglsang i- følge udmeldelse fra Nørre Herreds ret af 23/lo i et bosted i Ålsrode under Katholm gods af hartkorn 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb. som sidst beboedes af Hans Hansens enke for i overenstemmelse med forordn af 8/ at afholde en lovlig syns og taxations forretning over bemeldte bosteds bygninger med tilhørende besætning, inventarium, føde og sædekorn, alt til overlevering til ny fæster Rasmus Jensen. Forvalter Hansen og den nye fæster Rasmus Jensen var tilstede. 1) Besigtigede vi bygningerne som består af. 1) Stuehuset som er 7 fag lang, 9 alen dyb og bygget af ege under og blandet overtømmer med klinede vægge og stråtag. Indrettet således fra øster ende: 2 fag til bryg gers, 1 fag til køkken med skorsten og bageovn, hvorover er loft over 1% fag, 2 fag til dagligstue med 2% fag vinduer, 3 fag til storstue lige ledes med 2^ fag vinduer og fyrrefjelleloft over begge stuer. De fornødne skillerum befandtes såvelsom forøvrigt på bygningen anbragte 7 døre og 2 lemmer alle med hængsler uden mangler. 2) Den vestre længe: er 13 fag, 9 alen dyb, bygget af samme materialer som foranførte og indrettet

5 således fra nordre ende. 2 fag.til kornlade, 2 fag til redskaber, 2 fag til kornlade og fårehus, 3 fag til h^steptald pg kostald hvori båse til 2 heste og 4 kreaturer, 3 fag til hakkelses og havregulv og 1 fag til vognport. På bygningen befandtes anbragt 4 døre og 3 lemmer med det fornødne beslag såvelsom skillerum mene imod hver del. Disse 2 bygninger befandtes i god stand med und tagelse af faget på den vestre længe hvortil behøves reparation: a) 16 traver langhalm å ^3 mrk. 8 o 0 b) arbejdsløn r. ' c) Tækkekjeppe 3op stk lait brøstfæld ) Besigtigede vi og taxerede stedets besætning og inventarium og befandt samme således. 1 brun hest 9 år 25 o o 1 do 16 år 15 o o 1 jernbeslagen vogn med tilbehør 2o o o 1 jernsvingplov 5 o o 1 jernbeslagen harve 5 o o Dækketøj til 2 heste 1 o o_. Summa besætning og inventar 71 o. o

6 Hvilken besætning og inventarium ansees mere end tilstrækkelig til stedets drift. 3) Føde og sædekorn a) Til fødekorn: Til stedets drift ansees 3 mand fornødent og dertil fødekorn 6 td. rug og 6 td. byg. b) Sædekorn I stedets jorder angav fæsteren at have sået 3% td. rug og til foråret vil behøves 2 td. byg og 4 td. havre, hvilket korn såvidt vi udfandt og fæsteren erklærede at være tilstede i det indavlede strå som befandtes i laden. Således er dette bosted med bygninger, besætning og inventarium overleveret til ny fæster Rasmus Jensen. Denne forretning som vi efter bedste skøn nende og overbevisning har foretaget vil vi inden retten næste tingdag eedelig bekræfte. Ut supra Peder Rasmussen Christian Jensen

7 FÆSTEBREV TIL RASMUS JENSEN

8 Gjør vitterligtr Jacob Hornemann Bindesbøll Kongelig Majestæts justitsråd og inspektør over de for den kongelige kasses regning overtagne godser i Jylland At have stædt og fæstet, ligesom jeg og herved i- følge det kongelige rentekammers resolution af 24. dec. forrige år stæder og fæster til Rasmus Jensen et bosted i Ålsrode under Katholm gods, som Hans Hansens enke sidst har haft i fæste, men nu er fradød. Dette bosted med sammes tilliggende der står ansat for hartkorn ager og eng 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb. må bemeldte Rasmus Jensen sin livstid bruge og i fæste beholde på følgende vilkår. 1 At han til rette forfaldstider udreder og betaler alle af stedet og dets hartkorn gående kongelige skatter, påbud og onera hver især af hvad navn næv nes kan som enten er eller i fremtiden måtte blive påbudne og deriblandt landskatten med dens fulde beløb uden at erholde den godtgørelse som forordn af 15. april 1818 bestemmer - så og brandkontinggentet af den sum, hvortil stedets bygninger er eller i fremtiden måtte være indlemmede for un- nu

9 der brandforsikringen. Så udreder ha^ og alle personelle skatter, byrder og påbud af sig selv og fa milie - alt uden nogen slags godtgørelse. 2 At han til hvert års Mortensdag og første gang Mor tensdag 1837 erlægger i årlig landgilde 12 Rbd. sølv - 6 skp. r^^. 6 skp. byg. Kornet med gode og sunde varer samt med befalet opmål. ' ' "3 At han holder stedets bygninger, besætning og inven tarium samt sædekorn vedlige i forsvarlig stand hvortil hører væggenes årlige udsp&kning og hvitning og tilsvarer samme i alle måder i overenstemmelse med den dette fæstebrev vedhæftede syns og overleveringsforretning. løvrigt har fæsteren at rette sig efter hans kgl. Majestæts love og anordninger, altså gøde, dyrke og drive sin fæstejord som det sig hør og bør og ikke bortleje eller halvså samme eller på anden må de fravende noget af dens tilliggende, lægge flid på havedyrkning, hegn og plantning m.m. som befalet er, samt imod herskabet eller de som på sammes vegne har at befale at udvise hørrighed og lydighed - alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig straf. I indfæstning har fæsteren betalt 3o Rbd. sedler og udreder han desuden alle af fæstebrevets udsted

10 else &g tinglæsning sa%t éynsfortéth^ng lovlig^med gående omkostninger. - - ^ I overenstemmelsemed forordningen af 26/6 181c be mærk&s at dette bosted som forhen var hartkornsfrit ifølge det kongelige rentekammers resolution af 17/9 1&36 og 2/9 dette år er ansat til 1 td. 6^ skp. 3 fdk. 1 % alb i hartkorn, hvilket hartkorn igen er frataget 17/ gårde og 1 hus i Ålsrode uden at tilliggendet-p& nog&n -af stederne er forahdret^ Dato til bekræftelse under min hånd og segl Edelsborg d. 31. dec Bindesbøll.

11 Nar det varer så længe inden Rasmus Jensen får fæ stebrev så kan det skyldes at man fra officiel side nu endelig ville ordne byens hartkornsskatter Da byen i 1794 blev udskiftet blev der samtidig op rettet en del husmandssteder. Dén tillagte jord blev taget fra gårdmændene som ikke desto mindre stadig betalte hartkornskatter af gårdens oprinde lige tilliggende mod at husmændene betalte en kompensation til gårdmændene. I 1832 blev hartkornet og den tilhørende skat ordnet for husmændene med undtagelse af den ejendom som Rasmus Jensen nu skulle have i fæste og i fæstebrevet til ham sees at gården 2/ blev ansat i hartkorn til 1 td. 6 skp. 3 fdk. 1 % alb. og dette hartkorn fratrækkes gårdene og 1 hus i Ålsrode uden at deres tilliggende forandres. Gårdenes nye hartkorn bliver påført gårdmændenes fæstebreve og da gårdenes tilliggende er ens for alle gårdene kommer anmærkningen til at lyde. PÅTEGNING 1836 Ifølge det kongelige rentekammers resolution af 7/ afgår i gårdens ager og engs hartkorn 5 Td. 7 Skp. 6 Edk.72s&lb.c For det på skovfogedlodden ansatte hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 Fdk. 1 % Alb. som nu er bortfæstet til Rasmus Jensen fordelt på

12 samtlige gårde i Ålsrode o Td. o Skp. 3 Fdk. 1 ^ Igen 5 Td. 6 Skp. o Fdk. % Alb og det var alle gårdmændenes hartkqrn da de hayd^^ samme tilliggende. Af dette hartkorn betalte de for fremtiden skatter ligesom Rasmus Jensen også betalte skat af det hart korn som han var ansat til.

13 RASMUS JENSENS KONE EDEL BENEDIKTE HANSDATTER.

14 EDEL BENEDIKTE HANSDATTER. Født i Ålsrode som datter af husfæster Hans Hansen og hustru Kirsten Nielsdatter. 18o3 Første søndag efter trinitatis den 12. juni havde skovfoged Hans Hansen og hustru Kirsten Nielsdatter af Ålsrode en datter til dåben i Ålsø kirke som var født d. 5. juni og kaldet: EDEL BENEDIKTE båren af husholdersken Jonfru Nielsen på Katholm. Faddere: Joen Molbo og Rasmus Ladefoged ibid Hans Slot og? Hansen af Ålsrode Trolovet d. Il/lo Copuleret i Ålsø kirke d. 29/lo: Ungkarl Rasmus Jensen af Ålsrode 32 år gi. Pigen Edel Benedikte Hansdatter af Ålsrode 23 år Forlovere: Gårdmand Chresten Jensen Skovfoged Hans Hansen af Ålsrode Edel Benedikte Hansdatter: Død d. 17. okt. og begravet 24/lo - 75 år gi. Aftægtskone efter Rasmus Jensen i Ålsrode.

15 I 1853 vil godsejer Dinesen gerne sælge Matr. nr. 34 til selveje og Rasmus Jensen som sad som fæster er sikkert blevet spurgt, men har vel grundet alder afslået. I stedet bliver bostedet solgt til gårdfæster Jens Jensen Smed på Matr. nr. 14 i Åls rode.

16 SKØDE. År 1853 den 18/7 blev i retten læst skøde fra: Major, Ridder og Dannebrogsmand V. Dinesen til Katholm til gårdfæster Jens Jensen Smed i Ålsrode på et bosted i Ålsrode. Jeg underskrevne Adolf Wilhelm v. Dinesen, major, Ridder af Dannebrogen og den franske æreslegion og Dannebrogsmand, ejer af Katholm hovedgård med underliggende gods: Tilstår og herved vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til Jens Jens en Smed det bosted i Ålsrode by, Ålsø sogn, Sdr. Herred som Rasmus Jensen Sidst har haft i fæste, men nu har overladt til køberen og hvilket bosted med al dets tilliggende af ager og eng, som er ansat efter den nye matrikel under: Matr. nr. 34 for hartkorn 1 td. 4 skp. 2 fdk. 2% alb. med gammelskat 12 Rbd. 68 sk. tilligemed alle værende bygninger, besætning og in ventarium, således som samme befindes fra nu af skal være Jens Jensen Smeds ejendom for købesummen 9oo Rbd. og når han opfylder efterstående vil kår og betingelser nemlig:

17 At han årligt og til rétte forfaldstider betaler alle af ejendommen gående kongelige skatter og af gifter og præstationer af hvad navn nævnes kan som nu er eller herefter måtte blive påbudne uden ansvar for sælgeren^ 2 Den 1/6 af bankhæftelsen, som er indfriet fritages køberen for at forrente, hvorimod altieretten som er afbenyttet er ham uvedkommende. Alle omkostninger i anledning af denne handel såvel stemplet papir til skødet, dets tinglæsning, afgifter til kongens kasse og forvalter samt m.m. betales af køberen alene. Og da Køberen har berigtiget den anordnede købesum 9oo Rbd. til mig ved kontant at have betalt 3oo Rbd. og udstedt lovlig 1. prioritets panteobligation i ejendommen for resten 6oo Rbd. så erklærer jeg herved ingen videre ret, del eller lod at have til førnævnte ejendom, men disse skal tilhøre Jens Jensen Smed og hans arvinger med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, som jeg har ejet samme ifølge skøde af 13/ Kort over det solgte medfølger.

18 Det til bekræftelse under min hånd i 2 vidners overværelse Katholm den. 17/ Dinesen Vidner Secher Appelt.

19 BØRN AF HUSFÆSTER RASMUS JENSEN OG EDEL BENEDIKTE HANSDATTER

20 JENS CHRISTIAN RASMUSSEN 1826 Født d. 9. og hjemmedøbt d. lo. juli. Fremstillet i Ålsø kirke 14. søndag efter trinitatis d. 27. august. Søn af gårdfæster Rasmus Jensen og Edel Benedikte Hansdatter af Ålsrode. Faddere: Gårdmændene Chr. Jensen, Mathias Sørensen Anders Iversen og Søren Tækker - alle af Ålsrode samt pigen Anne Kirstine Andersdatter ibid som bar barnet. Moderen intr. bemeldte dag Jens Christian Rasmussen: Død d. 3/6 og begravet d. 8. juni - 3 år Søn af gårdfæster Rasmus Jensen af Ålsrode.

21 HANS PETER RASMUSSEN Født d. 15/2 og hjemmedøbt d. 2/3 Fremstillet i Ålsø kirke d. 29/3 søn af gårdfæster Rasmus Jensen og Edel Benedikte Hansdatter af Ålsrode. Faddere: Gårdfæsterne Chresten Jensen, Søren Tækker og Jens Ladefoged - alle af Ålsrode samt pigen Inger Marie Pedersdatter som bar barnet

22 JENS RASMUSSEN Født d. 24. april og døbt d. 3. juni.i Ålsø kirke søn af indsidder Rasmus Jensen og Edel Benedikte Hansdatter af Ålsrode. Faddere: Gårdfæsterne Chresten Jensen og Niels Hansen af Ålsrode Niels Tækker af Høbjerg samt Hans Christensens kone af Grenå, som bar barnet Moderen intr. bemeldte dag Jens Rasmussen: Død d. 6. maj og begravet d. 12. maj - 1 år Søn af Indsidder Rasmus Jensen i Ålsrode.

23 ELSE KIRSTINE RASMUSDATTER Født d. 21. okt. og hjemmedøbt d. 31. okt. Fremstillet i Ålsø kirke 3. søndag i advent d. 15 dec. Datter af indsidder Rasmus Jensen cg Edel Benedik te Hansdatter i Ålsrode. Faddere: Gårdfæsterne: Anders Iversen og Niels Hans en i Ålsrode. Indsidder Søren Hansen Ibid samt Niels Christensens hustru af Høbjerg som bar barnet Folketælling i Ålsrode 1834 Et hus Kirsten Nielsdatter 73 år enke har huset i fæste. Rasmus Jensen 42 år gift inderste hjulmand. Edel Benedikte Hansdatter 33 år gift hans kone Hans Peter Rasmussen 6 år ugift Else Kirstine Rasmusdatter 1 år ugift deres børn Søren Nielsen 8o år enkemand almisselem.

24 isøren RASMUSSEN/ 1837 Født d. 23. juni og hjemmedøbt d. lo. juli Fremstillet i Ålsø kirke d, 24. sept. Søn af boelsmand Rasmus Jensen og Edel Benedikte Hansdatter i Ålsrode. Faddere: Gårdfæsterne Anders Iversen og Søren Tækker Indsidder Jacob Rusk - alle af Ålsrode samt pigen Else Marie Sørensdatter ibid som bar barnet Moderen intr. bemeldte dag Søren Rasmussen: Død d. 21. juni og begravet d. 26. juni - 2 år Søn af Boelsmand Rasmus Jensen i Ålsrode

25 JENS RASMUSSEN Født d. 1. dec. og døbt i Ålsø^kirke d; 28. dec. Søn af boelsmand Rasmus Jensen og Edel benedikte Hansdatter i Ålsrode.' Faddere: Gårdfæsterne: Christen Jensen, Anders Iversen og Hans Andersen - alle af Ålsrode sam^ pigen Haren Pedersdatter af Katholm som bar barnet. Moderen intr. 28. dec.

26 BIRTHE MARIE RASMUSDATTER Født d. 21. marts og hjemmedøbt d. 1. april Dåben publiceret den 22. maj Datter af boelsmand Rasmus Jensen og Edel Benedikte Hansdatter i Ålsrode Faddere: Gårdfæsterne: Anders Iversen, Chresten Jensen og Niels Tækker - alle af Ålsrode samt gårdfæster Søren Tækkers hustru ibid som bar barnet.

27 Folketælling i Ålsrode 184o Rasmus Jensen 47 år gift husfæster Edel Benedikte Hansdatter gift 37 år hans kone Hans Peter Rasmussen 11 år ugift Else Kirstine Rasmusdatter 6 år ugift Jens Rasmussen 2 år ugift deres børn Kirsten Jespersdatter 2o år ugift tjenestepige Anders Christensen 44 år gift indsidder Else Margrethe Rasmusdatter 32 år gift hans ko ne. Christian Anton Andersen 3 år ugift Anna Katrine Andersdatter 5 år ugift deres børn

28 Folketælling i Ålsrode 1850 Rasmus Jensen 59 år gift født i sognet husfæster. Edel Benedikte Hansdatter 49 år gift født i sognet hans kone Jens Rasmussen 12 år ugift født i sognet Birthe Marie Rasmussen 8 år ugift født i sognet Christen Rasmussen 5 år ugift født i sognet - deres børn.. T-

29 Folketælling i Ålsrode. I860 Rasmus Jensen 69 år gift født i sognet aftægtsmand Edel Benedikte Hansdatter 59 år gift født i sognet hans kone. I860 Rasmus Jensen: Død d. 24/9 og begravet 29/9 Søn af gårdmand Jens Sørensen i Ålsrode Aftægtsmand i Ålsrode født sammesteds - 67 år Edel Benedikte Hansdatter: Død d. 17. okt. og begravet 24/lo - 75 år gi. Aftægtskone efter Rasmus Jensen i Ålsrode.

30 JENS JENSEN SMED.

31 JENS JENSEN SMED. Født i Ålsrode og døbt i Ålsø kirke 5/7 18o5 som søn af Jens Jensen Smed og hustru Maren Rasmusdatter 1834 Gift i Ålsø kirke 3/1 med pigen Christiane Christ ensdatter o. marts får han fæstebrev på gården Matr. nr. 14 i Ålsrode. Fæstet beholder han til sin død i Død i Ålsrode 8. november og præsten skriver han er død af brystsyge.

32 CHRISTIANE CHRISTENSDATTER Født 7/4 i Dejret - Tved sogn ^ på Mols som datter af gårdmand Christen Sméd og Maren Pedersdattéf Gift 1. gang i Ålsø kirke 3/1 med Jens Jensen Smed Efter sin mands død sidder hun med fæstet på Matr. nr. 14 i Ålsrode og med gården Matr. nr. 34 som selveje Gift 2. gang i Ålsø kirke den 25/9 med ungkarl Lars Terkildsen født i Ålsrode 12/ o4. Død i Ålsrode 3/2

33 LARS.TERKILDSEN. Født i Ålsrode 12/ Gift i Ålsø kirke 29/9 med enke efter gårdfæster Jens Jensen Smed Christiane Christensdatter. Lars Terkildsen fik ved sit ægteskab med Christia ne Christensdatter Matr. nr. 34 i selveje og 16/ køber han Matr. nr. 14 til selveje Død i Ålsrode 3o/3 som aftægtsmand.

34 Lars Terkildsen sælger i 1858 Matr. nr.34 og 2 parceller af sin ejendom Matr. nr.l4 til gårdejer Hans Andersen i Ålsrode. Han var ejer af gården Matr. nr. 12 i Ålsrode.

35 SKØDE. Undertegnede gårdejer Lars Terkildsen af Ålsrode erkjender herved i henhold til vedhæftede mellem mig og gårdejer Hans Andersen af Ålsrode under 13/ oprettet og den 15. næstefter tinglæst købekontrakt, at have solgt og afhændet, lige som jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til bemeldte gårdejer Hans Andersen følgende ejendomme: Matr. nr. 34 ^ af Ålsrode 1 td. 4 skp. 1 fdk 3/4 alb. med gammelskat 12 Rbd. 31 sk. med byg ninger, hvilken ejendom hermed følger andel i Matr. nr. 39 der har tilhørt mig efter skøde af 17/ læst 18/7 samme år. Matr. nr. 14 ^ af Ålsrode stående for 1 fdk. 1/4 alb. Matr. nr. 14 ^stående for 5 skp. 2 fdk. 1% alb. med gammelskat tilsammen 9 Rbd. 15 sk. hvilke 2 lodder, der tilhører mig efter skøde af 16/ læst 25/ er udstykket fra min øvrige ejendoms jorder Matr. nr. 14 ^ i Ålsrode ifølge indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 27/4 1858, hvorefter de anførte 2 lodder er forenede med ovennævnte Matr. nr 34^^ Parcellen Matr. nr. lo Ålsrode kær af hartkorn 1 skp. 2 fdk. 2 1/4 alb. og gammelskat 3 Rbd. 14 sk.

36 hvilke med Matr. nr. 34 ^ 14 ^ og 14 ^ for enede ejendomme tilhørte mig efter skøde af 25/ læst I8/I0 s.år. Og da nu gårdejer Hans Andersen i Ålsrode har berigtiget den forbemeldte købesum 13,2oo Rbd. samt iøvrigt opfyldt bestemmelserne i købekontrakten så meddeles han hermed skøde i kraft af hvilken fornævnte ejendomme Matr. nr. 34 ^ ^ samt Matr. nr. lo Ålsrode kær tilhører ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed disse har tilhørt mig og således som ældre skøder hjemler og tillige overtager den på ejendommen Matr. nr. 34 ^ hæftede aftægt til Rasmus Jensen og hustru og at jeg og efterkommende ejere af mine øvrige ejendomme er berettiget til i 5o år fra 2o/ll 1856 at regne at skære fornøden tørv til min gårds for brug i den nordre halvdel af førnævnte ejendom Matr. nr. lo samt at befare bemeldte ejendom med heste og vogn til tørvenes hjemkørsel. Til bekræftelse underskriver jeg dette g^øde i vidners overværeise p.t. Grenå d. 4/ Lars Terkildsen Vidner: Lundøe P. Møller Læst 13/

37 1859. a b Hans Andersen tilbagésælger Matr. nr ^ og Matr. nr. lo Ålsrode kær ved skøde af 13. juli læst 18/

38 Lars Terkildsen frasælger Matr. nr. 14 ^ ved skøde læst 9/1 I860 til Peder Christian Andersen. c d og næste år sælger han Matr. nr. 14 og 14 ved skøde læst 2/ til Hans Sørensen Skriver. og endelig ved skøde læst 11/12 186b sælges Matr. Matr. nr. 34 ^ til Rasmus Sørensen Slot. Skødet er et mageskifteskøde idet Rasmus Sørensen Slot afgiver et hus i byen til Lars Terkildsen.

39 MAGESKIFTESKØDE. Oprettet mellem gårdmand Lars Terkildsen i Ålsrode og husmand Rasmus Sørensen Slot sammesteds. Undertegnede Lars Terkildsen sælger og afhænder til Rasmus Sørensen Slot den mig ifølge skøde af 13/ læst 18/ tilhørende gårds Matr^ nr 34 ^ i Ålsrode med bygninger og jorder stående for hartkorn 1 td. 4 skp. 3/4 alb og gammelskat 12 Rbd. 31 sk. Derimod^ sælger og afhænder jeg Rasmus Sørensen til Lars Terkildsen et mig tilhørende hus i Ålsrode af 5 fag bindingsværk med stråtag bg opført på tidligere gadejord efter lejekontrakt - r I bytte betaler Rasmus Sørensen Slot 4,Zoo Rbd.

40 RASMUS SØRENSEN SLOT

41 RASMUS SØRENSEN SLOT. Født i Ålsrode 28/ som søn af gårdfæster Søren Hansen Slot og hustru hustru Mette Pedersdatter på Matr. nr. 7 Gift 12/ med Stefenline Sofie Frederikke Conradsen i Ålsø kirke Død i Ålsrode 8/ og var da indsidder.

42 STEFFENLINE SOFIE FREDERIKKE SØRENSEN F. CONRADSEN Født ca 1833 i Dalby på Hindsholm som datter af gårdmand på " Frederikslund " Conrad Frederiksen og hustru Dorthea Steffensdatter. Gift 12/ i Ålsø kirke med Rasmus Sørensen Slot. 19o9 Stephenline Sofie Frederikke Conradsen død i Ålsrode 3/9 19o9, begravet lo/9 19o9, enke af Ålsrode, født i Hersnap Dalby sogn, datter af Boels mand Conrad Fredriksen og hustru Dorthea Stef^ fensdatter i Hersnap, enke efter indsidder Rasmus Sørensen Slot af Ålsø mark år gi.

43 Folketælling!1 Ålsrbde I860 Et.hus, ^, Rasmus Sørensen Slot 25,år, gift født i sognet arbejdsmand husfader. Stefenline Sofie Frederikke Conradsen gift 27 år født i Dalby sogn Odense Amt

44 Folketælling i Ålsrode I880 En gård Rasmus Sørensen Slot 44 år gift født i sognet husfader gårdejer Steffenline Sofie Frederikke Sørensen f. Conradsen født i Dalby sogn Odense amt Niels Severin Rasmussen 21 år hans søn Dorthea Conradsen f. Steffensdatter 72 år enke f. i Harmark sogn Odense Amt husfaderens svigermoder, der af ham ernæres.

45 BØRN AF RASMUS SØRENSEN SLOT

46 NIELS SEVERIN RASMUSSEN Født 3o/3 som søn af ugift fruentimmer i Ålsrode Else Marie Jacobsen 22 år og udlagt barnefader ungkarl i Ålsrode Rasmus Sørensen Slot Gift 18/5 i Ålsø kirke med Louise Poulsen født i Ålsrode 2/4 1&58 som datter af gårdmand Poul Niels en og hustru Anna Andersdatter på Matr. nr. 19. Han blev efter skøde af 2/ tinglæst 17/ fra Niels Ghristoffersen ejer af Matr. nr. 23 og efter skøde af 4/ læst 18/ fra Martin Nymann og H. Bech Adamsen ejer af Matr. nr o5. Bevilling 18/5 til navnet Niels Severin Rasmussen Slot.

47 ELSE MARIE JACOBSDATTER

48 ELSE MARIE JACOBSDATTER Født i Ålsrode 13/6 og døbt 4. søndag efter trinitatis d. 12. juli datter af indsidder Jacob Rusk og Anne Kirstine Jensdatter af Ålsrode 185o Konfirmeret i Ålsø kirke Else Marie Jacobsdatter datter af indsidder Jacob Rusk og Anne Kirstine Jensdatter i Ålsrode 14 1/4 år - Meget god religions kunskab og rosværdig opførsel o/3 nedkommet med barnet Niels Severin Rasmussen - udlagt barnefader ungkarl Rasmus Sørensen Slot Copuleret 15. februar i Ålsø kirke John Nielsen 28 år - tjenestekarl i Ålsrode og pigen Else Marie Jacobsdatter 27 år tjenestepige i Ålsrode. Forlovere: Hendes fader Jacob Rusk Hans Rasmussen begge af Ålsrode.

49 John Nielsen hedder Jon Nielsen Møller og er f.i Ålsrode som søn af Gårdfæster Niels Pedersen Møl ler og hustru Karen Mathiassen i o8 JOHN NIELSEN død i Ålsrode 23/4 19o8 og begravet 29/4 19o8, søn af indsidder Niels Pedersen Møller og hustru Karen Mathiasdatter i Ålsrode, enkemand efter Else Marie Jacobsdatter i Ålsrode - 74 år.

50 BØRN AF NIELS SEVERIN RASMUSSEN

51 FØDT "/ i Ålsrode RASMUS KRISTIAN RASMUSSEN Konfirmeret 17/ i Ålsø kirke. søn af husmand Niels Severin Rasmussen og Lovise Poulsen Død i Ålsrode 2/1 og begravet i Ålsø

52 ANNA POULINE RASMUSSEN Født i Ålsrode 15/ Konfirmeret i Ålsø kirke 22/4 19oo 1954 Død i Ålsrode 5/1 og begravet i Ålsø

53 JOHANNE KIRSTINE RASMUSSEN Født i Ålsrode 26/ Konfirmeret i Ålsø 22/4 19o6 192o Død i Ålsrode lo/6 og begravet i Ålsø

54 AXEL HERLUF RASMUSSEN Født i Ålsrode 16/5 1894, døbt 22/ søn af husejer Niels Severin Rasmussen og Louise Poulsen - 36 år Faddere: Barnets forældre gdr. Poul Nielsen og hustru indsidder John Nielsen Møller i Ålsrode 1894 Død 13/ og begrav. 19/ mdr.

55 GUSTAV HERLUF RASMUSSEN Født 19/ og døbt lo/lo 1899 søn af husejer Niels Severin Rasmussen og Louise Poulsen - 39 år Faddere: Barnets forældre Snedker Kristian Pelle og hustru af Ålsrode.

56 META LOUISE POULSEN RASMUSSEN Født 2o/3 19oo i Ålsrode, døbt 25/4 19oo, datter af husejer Niels Severin Rasmussen Slot af Ålsrode og hustru Lovise poulsen 41 år Faddere:Barnets forældre Gdr. Jørgen Peter Sørensen og hustru af Ålsrode.

57 ROBERT BERNHARD RASMUSSEN SLOT Født i Ålsrode 24/8 19ol - døbt 29/9 19ol, søn af husejer Niels Severin Rasmussen Slot og hustru Louise Poulsen - 43 år Faddere Barnets forældre Gdr. Anders Poulsen og hustru af Ålsrode.

58 BØRN AF RASMUS SØRENSEN SLOT OG STEPHENLINE SOFIE CONRADSEN

59 INGEN FÆLLESBØRN.

60 I 1888 sælger Rasmus Sørensen Slot sin ejendom til Anton Peder Pedersen af Ålsrode.

61 SKØDE. Underskrevne gårdejer RggMu^ ggggrsåm af Ålsrode erkjender herved at have solgt og afhændet, lige som jeg hedved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til undertegnede Anton Pe der Pedersen af Ålsrode den mig tilhørende ifølge mageskiftebrev af 15. dec. I860 - tinglæst 17.s. m. gård Matr. nr. 34 ^ af Ålsrode by, Ålsø sogn med bygninger og jorder stående for hartkorn 1 td 4 skp. 1 fdk. 3/4 alb og gammelskat 24,54 kr. samt den mig ifølge skøde åf 27/ tinglæst 1. juli s.år. tilhørende jordlod Matr. nr. 29 ^ af Ålsrode af hartkorn 2 skp. 2 3/4 alb. og gammelskat 5,28 kr. og ligeledes min andel af retten til tørveskjær i parcellen Matr. nr. 43 ^ af Balle by. Rosmus sogn efter lejekontrakt af 5. april læst 21. s. m. Med ejendommen følger den på samme værende af køb eren modtagne besætning, markredskaber, inventar mejeri - køkken og bryggeredskaber samt det på gården værende korn og fourage. Køberen Anton Peder Pedersen har overtaget ejendommen med alt det solgte og da han har fyldestgjort mig for den accorderede købesum 17ooo kr.

62 - er sytten tusinde og syvhundrede kroner - derved at han har overtaget til forrentning og indfrielse det i Matr. nr. 34 ^ indestående kreditforeningslån stort 12,000 kr. samt 2,4oo til concul Momme i Grenå for hvilken sum er givet 2. prioritets panteret i Matr. nr. 28 ^ samt prioritet i matr. nr. 34 ^ næstefter kreditforeningslånet på 12ooo kr og har indbetalt resten 25oo kr. så skal de ovenanførte ejendomme herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet dem. For det stemplede papirs skyld bemærkes at den 1. ejendom er regnet til 15ooo kr Besætning og inventar m.v. 2^oo_kr^_ lait 17ooo kr. Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse Ålsrode d. 9/ Rasmus Sørensen Til vitterlighed N. Nielsen Hans Madsen Pedersen læst 13/2 1888

63 ANTON PEDER PEDERSEN KALDET BAGER.

64 ANTON PEDER PEDERSEN Født i Ålsrode 2/5 som søn af gårdmand Mikkel Pedersen og hustru Gjertrud Marie Pedersen på Matr. nr. Hjemmedøbt 3/ Dåben publiceret i Ålsø kirke 16/ Faddere: Gårdmand Jens Vester og hustru af Homå Gårdmand Rasmus Brun af Ålsrode. Gårdmand Chresten Bønløkke af Ålsrode Gårdmand Chresten Brun i Ålsø Gift i Ålsø kirke 28/2 med Maren Mortensen Møller født i Ålsø 14/ som datter af gårdmand i Ålsø Andreas Mortensen Møller og hustru Zissel Nielsen Han sad som ejer af Matr. nr. 34 ^ til han i 1927 ved skøde af 15/3 - læst 23/3 solgte til Hans Thom sen. Selv flyttede ægteparret ned i Ålsrode by hvor han købte Matr. nr. 4 ^ ved skøde fra Johan Bitz af 18/ læst 2o/ I Ålsrode døde Anton Peder Pedersen i 1935 og Mar en Mortensen Møller døde i 1937.

65 MAREN MORTENSEN MØLLER. Født i Ålsø 14/ som datter af gårdmand i Ål sø Andreas Mortensen Møller og hustru Zissel Niels en /2 gift i Ålsø kirke med gårdmand Anton Peder Pedersen af Ålsrode. Død i E&gRRgE Maren Petersen f. Mortensen Møller død 13/ på " Thorsølund " i Voldby sogn og begravet i Ålsø 19/ enke af Ålsrode efter afdøde gårdejer, particulier Anton Peter Petersen i Ålsrode død dersteds d. 28/ født i Ålsø d. 14/ datter af gårdmand Andreas Mortensen og hustru Sidsel Nielsen 78 år gi Anton Peter Petersen død i Ålsrode 28/ og be gravet 4/5 - forhen gårdejer, particulier i Ålsrode født i Ålsrode 2/ søn af gårdmand Mik kel Pedersen og hustru Gjertrud Marie Pedersen -

66 gift med Maren Mortensen Møller af Ålsrode.

67 BØRN AF ANTON PEDER PEDERSEN OG MAREN MORTENSEN MØLLER

68 EJNER PEDERSEN BAGER. Født i Ålsrode 15/ Gift i Ålsø kirke 9/3 med Johanne Slot født i Ålsø 12/ som datter af gårdejer Niels Jensen Slot og Jørgine Karoline Sørensen. De fik en gård i Thorsø kaldet " Thorsølund "

69 Folketælling i Ålsrode 1890 Nr. 8 en gård: Anton Peder Pedersen 27 år gift født i sognet gårdmand Maren Mortensen Møller 31 år gift født i sognet hans kone Ejner Pedersen under 1 år født i sognet deres barn Maren Christoffersen 15 år ugift født i sognet tjenestepige.

70 SOFIE PEDERSEN BAGER Født i Ålsrode 14/ Gift i Ålsø kirke lo/lo med landbrugslærer på " Ladelund " Valdemar Eriksen født i København 8. august 1894 men opvokset i Høbjerg hos plejeforældre.

71 I 1927 sælges gården ved skøde af 15/3 - tinglæst 23/3 til Hans Thomsen.

72 SKØDE. Underskrevne gårdejer Anton Peter Pedersen af Ålsrode skøder og overdrager herved til Hans Thomsen af Voldby den mig tilhørende ejendom i Ålsrode by, Ålsø sogn skyldsat under: Matr. nr. 34 ^ for hartkorn 1 td. 4 skp. 1 fdk. 3/4 alb. Matr. nr. 4 ^ for hartkorn o td. 2 skp. 1 fdk. 3/4 alb. med derpå værende bygninger og sammes mur og nag elfaste genstande. Ejendommens beholdning af gød ning, avl og afgrøde, besætning og inventar, maskiner og øvrigt udbo - idet salget alene er undtaget foruden mit private indbo og løsøre halvdelen af hønsene, 1 td. kartofler og alt det brænd set som ikke er i hus. Og da Hans Thomsen har berigtiget den accorderede købesum 47ooo kr. derved at han har overtaget, tilsvarer og fra 11/ at regne forrenter den i ejendommen indestående pantegæld til Kredit foreningen i Viborg stor 16,2oo kr. - af hvilken gæld reservefondsandelen såvelsom det der er afdraget på hovedstolen kommer køberen tilgode. - og ved kontant betaling dags dato af 15,8oo kr. og ved meddelelse af obligation for restbeløbet 15ooo kr. - ialt 47.ooo kr. Så skal den fornævnte ejendom med bygninger og in

73 ventar samt øvrigt tilbehør herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet den - i hvilken henseende bemærkes at 1/6 del af bankhæftelsen forrentes og aktieretten herfor er reserveret og at der på Matr. nr. 34 ^ hæfter en deklaration tinglæst d. lo/lo 1853 hvorved Jens Jensen Smed forpligter sig til at udlægge en vej - og iøvrigt på de vilkår at han betaler skatter og afgifter af ejendom men fra 15/3 dette år at regne som skæringspunkt og udreder halvdelen af de med nærværende overtagelse forbundne bekostninger. Obligationen på de kr. bekostes af køberen alene. På tro og love opgiver vi den faste ejendomsværdi til 3o.ooo kr. - Maskiner, inventar, besætning og øvrigt medfulgt løsøre til 17,ooo kr. Andel i mejeri og slagteri overgår til køberen, men ikke hesteavlsforeningen. Overskud til dato i mejeri og slagteri tilfalder sælgeren g.t Grenå d. 15. marts 1927 Som sælger Som køber Anton Peter Pedersen Hans Thomsen Vitterlighedsvidner. A. Andersen Jens P. Pedersen

74 Familien flytter ind til Ålsrode hvor Anton Peter Pedersen har købt et hus af Johan Bitsch. Skødet skrives d. 18/3 og tinglæses d.3o/

75 SKØDE. Underskrevne husejer Johan Bitsch af Ålsrode er-- kender at have solgt og afhændet, ligesom jeg her^^ ved skøder og endelig overdrager til forhenværende gårdejer Anton Peter Pedersen af Ålsrode den mig ifølge skøde tinglæst 19/1 dette år tilhørende ejendom Matr. nr. 41 i Ålsrodeby, Ålsø sogn af hartkorn 3/4 alb. - tilligemed påstående bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder 2 kakkelovne, 1 komfur og 1 gruekedel og øvrigt rette tilliggende og tilhørende herunder 1 hønsegård med 2 huse, 3 lysekroner og øvrigt elektriske installationer. Ejendommen overtages den 2o ds. af køberen, men har sælgeren ret til vederlagsfrit at bebo ejendom men til 1/4 d.år. evt. til lo/4. Købesummen er 4.6oo kr. og berigtiges ved at køber en har overtaget til indfrielse og forrentning fra 11/12 f. år. den i ejendommen indestående pantegæld til husmandskreditforeningen i Ålborg 3ooo kr Det amortiserede og reservefondsandelen af dette lån kommer køberen tilgode medens restbeløbet 16oo kr. samtidig hermed er kon tant betalt. Køberen overtager sælgers rettigheder og forpligtelser overfor elektricitetsselskabet " Arke " dog ikke udover 3oo kr.

76 Køberen betaler skatter og afgifter af ejendommen fra overtagelsesdagen. Thi skal fornævnte ejendom fremtidig tilhøre køberen med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejer den og under hjemmelsansvar for mig efter loven. Jeg Karen Marie Bitsch - gift med sælgeren - tiltræder ved min underskrift herunder nærværende ov erdragelse. Omkostningerne ved overdragelsen deles med halvdelen til hver. p.t. Grenå d. 18. marts 1827 Som sælger Johan Bitschs Vidner: Faber Som køber Anton Peter Pedersen S. Hvid. tiltrædes: Ålsrode d. 19. marts 1927 Karen Marie Bitsch.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Bakkely Vallerbækvej 50

Bakkely Vallerbækvej 50 Ejendom 19 Engbjerggaard Vallerbækvej 65 Ejer: 1853 Philip Frederik Vistisen køber parcel 10b af Ane Christensdatter ejendom 10 til ny ejendom 19. 1855 Køber parcel 7c af Visti Jacobsen, ejendom 7. 1863

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere