Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV"

Transkript

1 Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

2 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision 0 Dato Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Klaus Fafner Godkendt af Mikael Bastholm Beskrivelse Projektforslag: Fjernvarmeforsyning i Himmelev Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning m.v Forsyningsforhold Varmeplanlægning Forhold til anden lovgivning 2 4. Fastlæggelse af forsyningsområde samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg Distributionsnet 5 5. Tidsplan 5 6. Arealafståelser, servitutpålæg m.m Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske konsekvenser for brugerne Takster Særtarif Normal tarif Brugerøkonomi 8 9. Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsog selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske beregninger Følsomhed for tilslutningsgrad Følsomhed for renteniveau Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov Selskabsøkonomiske beregninger Særtarif Normal tarif Investeringer og energibesparelse Varmekøb fra VEKS m.m Likviditet og nuværdi Konklusion 16

4 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Roskilde Forsyning, der hermed ansøger Roskilde Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt. Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarmedistributionsnet i de dele af Himmelev, der ikke allerede har fjernvarme. Det drejer sig om op mod i alt ca fjernvarmetilslutninger over perioden , hvorved der i alt bliver konverteret et opvarmet bygningsareal på omkring m 2 med et årligt varmebehov på omkring MWh. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres, så hele Himmelev kan fjernvarmeforsynes. 2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Roskilde Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Roskilde Forsyning er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Energi, Hannemanns Allé 53, 2300 Københavns S. Roskilde Forsyning vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyning til de nye fjernvarmeområder. 3. FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (VEKS og CTR), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion. En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket. 3.2 Varmeplanlægning Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af områder, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med 7 fra projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-3.

5 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Samlet betyder 7.2, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger i afsnit 9.1 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved projektforslagets områdeændring. I henhold til Energiklagenævnets afgørelser på området vurderes det, at gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt ved den ændrede områdeafgrænsning, da naturgassalget til de berørte ejendomme er meget lille sammenlignet med HMN Naturgas' samlede naturgassalg. Samlet set vurderes det, at betingelserne i 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Endelig er projektforslaget i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i '. 3.3 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning herunder planloven, miljøvurderingsloven og VVM-reglerne.

6 3 4. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE SAMT FAST- LÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, DER PÅTÆN- KES ETABLERET SAMT ANLÆGGENES KAPACITET, FOR- SYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD 4.1 Forsyningsområde Tabel 1 viser udbygningstakt og de ejendomme, som Roskilde Forsyning med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne. Årstallene angiver, hvornår der etableres fjernvarmeledninger i de enkelte områder. Forsyningsområdet er vist i bilag 1. År Områder Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år 2014 Havslunde, Egelund, Haraldskær, Ravnsholt , Rørholm, Langagervej, Jernstøberiet, Klosterengen , , Lillevej, Gadevang, Tværvej 2015 Thorsminde 2-14, 15-19, Egebjerg, Egegårdsvej, Himmelev Bygade, Store Valbyvej 1-23, Børnehøjen, Odensevej, Kertemindevej, Svendborgvej, Assensvej 1-22, Middelfartvej, Bogensevej 2016 Himmelev Sognevej, Nyvej, Åvej, Åvænget, Klostervej, Nordvej, Norddalen, Strandgårdsvej, Haralds- borgvej , Strandhøjen, Strandparken 2017 Fynsvej, Assensvej 30-32, Nordhøjen, Fjordparken, Fåborgvej, Nyborgvej, Engholmparken, Østre Kirkevej, Engholmvej, Lundemarken 2018 Frederiksborgvej , , Vestre Kirkevej, Grønningen, Kirsebærhaven, Tranevej, Skomagerkrogen 2019 Frederiksborgvej , , Fjordvænget, Søro, Thomas Bredsdorffs Allé, Himmelevgårdsvej, Store Valbyvej 25-27, Højen Total Tabel 1: Oversigt over udbygningstakt og omfattede ejendomme. I bilag 2 illustreres udbygningstakten af ledningsnettet. 4.2 Nettovarmebehov Nettovarmebehovet og antal stikledninger for ejendommene i Tabel 1 er vist i Tabel 2 fordelt på opvarmningsform. Varmebehovene for de naturgasforsynede ejendomme er baseret på oplysninger fra HMN om gasforbrug, mens varmebehovene for ejendomme med oliefyr, elvarme og varmepumper er baseret på nøgletal for varmeforbrug alt efter bygningernes anvendelse og alder og areal ifølge BBR. Opdelingen i opvarmningsform er ligeledes sket på baggrund af BBR oplysninger for ejendommene. Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år Naturgas Oliefyr Elvarme, varmepumpe m.m Total naturgas+olie Total Tabel 2: Varmebehov og antal stikledninger. Det samlede årlige varmebehov i området udgør ca MWh, men i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er der i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference kun medtaget de MWh for ejendomme med naturgaskedler og oliefyr. Dette skyldes, at det ikke er så sandsynligt, at ejendomme med specielt elvarme - men også med varmepumper - tilslutter

7 4 sig, da det kan være forbundet med en stor anlægsudgift til ændring af det interne radiatoranlæg. Ejendommene må imidlertid gerne tilslutte sig fjernvarme, hvis de ønsker det. Varmebehovene for ejendommene med elvarme og varmepumper er dog medtaget i dimensioneringen af fjernvarmledningerne, således at der er kapacitet i ledningerne til at disse ejendomme også kan forsynes. Figur 1 viser varmebehov og antal stikledninger blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr ved udbygningstakten skitseret i Tabel Varmebehov Antal Varmebehov [MWh]] Antal stik [ ] Figur 1: Varmebehov og antal stik blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr fordelt på årstal for udbygning. Vedrørende aldersfordelingen af gaskedlerne i området, så har HMN oplyst, at 31% er under 5 år, 21% er mellem 5 og 10 år, 22% er mellem 10 og 15 år, og 25% er over 15 år. Aldersfordelingen er oplyst medio Da udbygningen af fjernvarmenettet er planlagt til at starte to år senere i 2014 og den vil forløbe over 6 år, så vil gaskedlerne være endnu ældre, når fjernvarmen, når frem til de pågældende områder end i ovenstående aldersfordeling fra Samtidig planlægger Roskilde Forsyning at introducere attraktive rabatter på tilslutningen samt udbetale energisparetilskud (rabatterne og tilskud beskrives i afsnit 8.1.2). Samtidig forventes håndværkerfradraget genindført for i første omgang , således at der opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation. Derfor er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger regnet med en tilslutningsgrad på 75 % blandt de naturgasfyrede ejendomme i områderne. De oliefyrede ejendomme forventes at tilslutte sig fjernvarme, så snart der er mulighed for det. I naturgasreferencen antages de oliefyrede ejendomme at konvertere til naturgas, i de samme år som de i fjernvarmeprojektet antages at tilslutte sig fjernvarme.

8 5 4.3 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes. Fjernvarmedistributionsnettet er vist i bilag 1. Fjernvarmedistributionsnettet i Himmelev forsynes fra vekslerstation ved Knolden, som forsynes fra VEKS' transmissionsnet. Distributionsnettet i Himmelev er planlagt til 10 bar og dimensioneret ud fra dette. Hos de enkelte ejendomme, der tilsluttes, skal der etableres varmevekslere for tilslutningen Distributionsnet Distributionsnettene er dimensioneret på baggrund af en afkøling på 40ºC. Distributionsnettet antages så vidt muligt udført i twinrør. Det årlige varmetab fra distributionsnet og stikledninger er ved fuld tilslutning beregnet til MWh, mens det ved 75% tilslutning er beregnet til MWh. Stikledninger til parcelhuse antages i gennemsnit at være 15 m og udført i Alupex20. Stikledninger til rækkehuse antages i gennemsnit at være på 10 m og udført i Alupex16. Tabel 3 viser ledningslængder og dimensioner for distributionsnettene inkl. stikledninger. Bilag 3 viser distributionsnettet med dimensioner. Dimension 100% tilslutning Længde m 75% tilslutning Længde m Stik DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Total Tabel 3: Dimensioner og ledningslængder for distributionsnet inkl. stikledninger ved henholdsvis 100% tilslutning og 75% tilslutning. De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger ved 75% tilslutning er anslået til ca. 96,5 mio. kr. ekskl. moms. Som følge af at udbygningen sker over 6 år er anlægsinvesteringen i ledningsnettet fordelt over perioden TIDSPLAN Før projektforslaget kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads. Nedenfor er angivet den forudsatte tidsplan: Høringsperiode: mar apr. 2013

9 6 Endelig projektgodkendelse: Medio 2013 Anlægsarbejder kan således forventes påbegyndt i Udbygningen af fjernvarmenettet vil ske etapevis over en periode på 6 år. Bilag 2 illustrerer udbygningstakten af ledningsnettet. 6. AREALAFSTÅELSER, SERVITUTPÅLÆG M.M. Distributionsledninger vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I eventuelle tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes det ikke, at ekspropriation vil blive anvendt. Ekspropriation vil dog være mulig iht. Varmeforsyningslovens kapitel 3. Evt. deklarationer ved ledningsføring af ikke-stikledninger over privat vej er ikke vurderet nærmere på nuværende stade. For stikledninger ind på de kommende kunders matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. 7. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været ført forhandlinger med HMN Naturgas omkring dette projektforslag. Dog har HMN Naturgas oplyst gasforbrug og aldersfordeling på gaskedler. VEKS er orienteret om projektforslaget, og VEKS har tidligere tilkendegivet, at der er kapacitet i transmissionsnettet til, at VEKS kan forsyne området. 8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 8.1 Takster Roskilde Forsyning opererer i naturgasforsynede områder med to tariffer; en særtarif for større ejendomme, og den normale tarif for alle øvrige ejendomme. Særtariffen tilbydes som udgangspunkt større ejendomme, hvor det opvarmede areal pr. stikledning er på mere end 1000 m². Særtariffen tilbydes ikke til fritliggende enfamilieshuse (bygningsanvendelseskode 120 i BBR) Særtarif Kunder, der tilsluttes efter særtariffen, tilbydes gratis tilslutning, gratis stikledning og en gratis kundeinstallation. Særtariffen er udformet således, at de nye kunder årligt skal betale en garantipris på 95% af de ækvivalente udgifter til naturgasfyr, dvs. køb af naturgas plus udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. De kunder der tilsluttes på særtariffen forpligter sig til at betale særtariffen, indtil Roskilde Forsynings samlede investering i projektet er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig. Det forventes at ske inden for ca. 25 år. Det vil sige, at de nye kunder under særtariffen vil blive tilsluttet gratis samtidig med, at de vil spare 5% om året på de årlige varmeudgifter. Når Roskilde Forsynings samlede investering i projektet (distributionsnet, stikledninger og brugerinstallationer) er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig, vil kunderne gå over til Roskilde Forsynings normale tarif.

10 7 Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder er godkendt af Energitilsynet. Taksterne for særtariffen beregnes i 4. kvartal for det kommende år på baggrund af foregående års naturgaspriser. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Taksterne består af en engangsbetaling i form af tilslutningsbidrag og en årlig betaling. Tilslutningsbidragene består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag, hvor bidragene afhænger af type ejendom, der tilsluttes samt størrelse af stikledning. Den årlige betaling består af en fast betaling, der afhænger af det tilsluttede etageareal samt et variabelt bidrag, der afhænger af det årlige varmeforbrug. Endelig har Roskilde Forsyning en incitamentstarif for at sikre en lav returtemperatur fra fjernvarmeforbrugerne. Ved incitamentstariffen udbetales en bonus ved lav returtemperatur og der opkræves en ekstra afgift, hvis returtemperaturen er for høj. Tabel 4 viser størrelsen i 2013 på det variable og faste bidrag. Takst element Ekskl. moms Inkl. moms Variabelt bidrag 484,75 kr./mwh 605,94 kr./mwh Fast bidrag m² 15,69 kr./m² 19,61 kr./m² Fast bidrag m² 12,55 kr./m² 15,69 kr./m² Fast bidrag over m² 3,14 kr./m² 3,92 kr./m² Tabel 4: Takster i 2013 for det variable og faste bidrag. Med henblik på at fremskynde tilslutningen til fjernvarme overvejer Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Konvertering fra individuel naturgas og olie til kollektiv fjernvarme kan af Roskilde Forsyning indregnes som en energibesparelse, og konverteringerne kan være med til at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. For at fremme tilslutningen udbetaler Roskilde Forsyning et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Størrelsen på energibesparelsen beregnes efter de gældende regler, pt. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum Derudover forventes det såkaldte håndværkerfradrag genindført foreløbig for , således at der kan opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation.

11 Brugerøkonomi I dette afsnit foretages en sammenligning mellem omkostninger ved naturgasfyring og fjernvarmeforsyning for et enfamilieshus på 130 m2. Varmebehovet er 18,1 MWh/år i et normalt år. Dette "standardhus" anvendes af Dansk Fjernvarme i forbindelse med prisstatistikker. De 18,1 MWh/år svarer til et naturgasforbrug på m3 for en kondenserende kedel og til et naturgasforbrug på m3 for en ældre gaskedel med en virkningsgrad på 85 %. Roskilde Forsyning planlægger, som beskrevet i at tilbyde de nye fjernvarmekunder i Himmelev gratis tilslutning (det vil sige ingen investeringsbidrag og stikledningsbidrag) og energisparetilskud for at fremme tilslutningen. Ved naturgasforsyning er de samlede årlige omkostninger beregnet for fire tilfælde: 1. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fornylig har investeret i en ny gaskedel, 2. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde investerer i en ny gaskedel, 3. ét tilfælde hvor en nuværende oliefyrskunde investerer i en ny gaskedel og i tilslutning til naturgasnettet, 4. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fortsætter med sin nuværende ældre gaskedel Der er anvendt Roskilde Forsynings takstblad for 2013, samt den aktuelle gaspris hos HMN pr. marts 2013 på 8,549 kr./m3 inkl. moms. Omkostningerne ved naturgasforsyning er ligeledes beregnet for den høje gaspris på 9,67 kr./m³ inkl. moms fra sommeren En fjernvarmeunit antages at koste kr. inkl. moms. Et nyt naturgasfyr antages at koste kr. inkl. moms og tilslutning til naturgasnettet antages at koste kr. inkl. moms. Da håndværkerfradraget endnu ikke er endelig vedtaget, så er det ikke medtaget i denne beregning. Prisen for fjernvarmeunits er baseret på de seneste priser i forbindelse med den aktuelle konvertering i Himmelev, samt at Roskilde Forsyning forventer at kunne opnå endnu bedre priser ved at samarbejde med grundejerforeningerne om at opnå fordelagtige priser på fjernvarmeunits. Ved beregning af årlige kapitaludgifter ved investering i installationer og tilslutning er der regnet med en kalkulationsrente på 3 % og en teknisk levetid på 25 år for fjernvarmeunit og 20 år for gaskedel. En fjernvarmeunit består af færre mekaniske og elektroniske dele end en naturgaskedel, og derfor er den tekniske levetid længere for en fjernvarmeunit. Kalkulationsrenten på 3% er en real rente svarende til et lån med en rente på 5% (f.eks. VEKS-lån) og minus en inflation på 2%. Ved denne størrelse hus er energibesparelsen ved konvertering fra kondenserende gaskedel til fjernvarme ca. 3 MWh, mens det for en ældre gaskedel er ca. 6 MWh. Tabel 5 viser en oversigt over de samlede årlige omkostninger til opvarmning ved de beskrevne tilfælde. Beregningerne er vist i bilag 6.

12 9 Investering Fjernvarme - gratis tilslutning - energisparetilskud kr. inkl. moms Ny naturgaskedel kr. inkl. moms Ny naturgaskedel + tilslutningsbidrag kr. inkl. moms Årlige varmeudgifter inkl. D&V Fjernvarme kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Årlige udgifter (varmeudgifter og kapitaludgifter) Fjernvarme - konvertering fra ældre gaskedel kr. inkl. moms Fjernvarme - konvertering fra kondenserende gaskedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel + tilslutningsbidrag kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel+tilslutning (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Tabel 5: Oversigt over samlede årlige omkostninger til opvarmning. Det ses, at de laveste samlede årlige omkostninger opnås ved konvertering til fjernvarme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008 vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2400 kr. om året. Dertil kommer, at hvis håndværkerfradraget indføres, som det forventes, så vil de årlige kapitalomkostninger ved fjernvarme kunne reduceres med kr. I de øvrige beregnede tilfælde opnår de nye fjernvarmekunder en årlig besparelse på mindst 3100 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Intervallerne fra Tabel 5 for de samlede årlige omkostninger mellem de nuværende lave gaspriser og de høje gaspriser fra sommeren 2008 er illustreret i Figur 2. Heraf fremgår det, at fjernvarmeforsyning er klart konkurrencedygtig, hvilket betyder at det vil være attraktivt for de omfattede ejendomme at tilslutte sig fjernvarme.

13 10 Årlige samlede udgifter [kr. inkl. moms] Eks. kond. NG kedel Ny kond. NG kedel Fjernvarme konv. ældre NG kedel Eks.NG kedel Ny kond. NG kedel + tilsl. Fjernvarme konv. Kond. NG kedel Figur 2: Illustration de samlede årlige omkostninger ved de fire tilfælde ved naturgasforsyning samt ved fjernvarmeforsyning. Historisk set har fjernvarmeprisen været meget konstant i Roskilde, og den aktuelle fjernvarmepris er 25 kr./mwh inkl. moms lavere end i Modsat sættes naturgasprisen hver måned og svinger en del, og for forbrugerne er der dermed en større usikkerhed omkring varmeprisen forbundet med at være naturgaskunde. På den baggrund og sammenholdt med Roskilde Forsynings fordelagtige tilbud ved tilslutning i forbindelse med etablering af fjernvarmedistributionsnettet kombineret med genindførslen af håndværkerfradraget må der forventes en høj tilslutning, så snart fjernvarmen udrulles til de enkelte områder. 9. ENERGI- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER SAMT SAM- FUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER 9.1 Samfundsøkonomiske beregninger De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012 prisreguleret til 2013-niveau. Der er gennemført samfundsøkonomiske beregninger på projektforslaget samt en reference med fortsat naturgasfyring. Det er i de samfundsøkonomiske vurderinger regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages at starte i 2014, og driftsperioden er sat til årene fra 2015 til 2034, dvs. alt i alt en tidshorisont på 20 år. I beregningerne er det antaget, at kunderne tilsluttes det årstal, der er angivet i Tabel 1, dog med tilslutningsgraden beskrevet i afsnit 4.2. Det er så antaget, at anlægsomkostningerne afholdes det pågældende år, og varmesalget starter det efterfølgende år. Forskelle i forventet teknisk levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år Der antages følgende tekniske levetider: Nyt fjernvarmenet: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Nye naturgasstikledninger: 40 år

14 11 Gaskedler: 20 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer samt indlagt alarmtråd i isoleringen. I referencen antages gaskedler for større ejendomme, hvor der er foretaget teknisk gennemgang (Hotel Comwell, Stryhns, Himmelev Strandpark og Haraldsborgvej ), udskiftet 20 år efter etablering af nuværende kedel, dog tidligst samme år som fjernvarme alternativt er nået frem. De oliefyrede ejendomme antages i referencen af skifte til naturgas samme år som de alternativt skifter til fjernvarme. Der er regnet med en anlægsomkostning på kr. ekskl. moms for etablering af naturgasstikledning. Ved øvrige ejendomme antages det, at der sker en jævn udskiftning af naturgaskedler med en 20-årig cyklus., hvilket er en konservativ betragtning, idet de 16%, der er ældre end 20 år, rettelig burde regnes, som om de skal udskiftes i Der er regnet med en investering på kr. ekskl. moms for fjernvarmeunit og kr. ekskl. moms for naturgaskedel. Ved de ejendomme som nævnt ovenfor, hvor der er foretaget teknisk gennemgang, er der foretaget en konkret vurdering af omkostninger til henholdsvis fjernvarmetilslutning og til udskiftning af naturgaskedel. I fjernvarmeprojektet er der medtaget omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledning. Frakobling vil ske samtidig med etablering af fjernvarmetilslutning, og Roskilde Forsyning vil derfor stå for gravning og reetablering. Der er derfor medtaget omkostninger på kr. ekskl. moms for mindre ejendomme og omkostninger på kr. ekskl. moms for større ejendomme. Tabel 6 viser nøgletal for den samfundsøkonomiske beregning med 75% tilslutning. Beregningerne ses i bilag 7. Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på kr. svarende til en intern rente på 5,5%, hvilket er over Energistyrelsens vejledende krav på 5%. Samfundsøkonomi 75% tilslutning Fjernvarmeprojekt Naturgasreference Nuværdi, 2013-priser 1000 kr kr. Investering Produktion og miljø D&V Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved fjernvarmeforsyning Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,5% Tabel 6: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning med 75% tilslutning. De samlede CO 2 -ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til i alt ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på ton ved naturgasreferencen. Det vil sige en reduktion på omkring 59 %. Når områderne er fuldt udbyggede, og der er opnået 75% tilslutning, så vil den årlige reduktion i CO2-emissionen være på ton/år. Dette svarer til ca. 2-3% af den samlede CO2-emission forbundet med varmeforsyningen af bygningsmassen i Roskilde Kommune, som den er opgjort i Roskilde Kommunes 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i ' fra november Følsomhed for tilslutningsgrad Der er foretaget følsomhedsberegninger, hvis der i stedet opnås en tilslutningsgrad på henholdsvis 70% og 85%. Tabel 7 viser resultatet af denne følsomhedsberegning.

15 12 Samfundsøkonomi 85% tilslutning 70% tilslutning Nuværdi, 2013-priser 1000 kr kr. Besparelse ved fjernvarmeforsyning Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,9% 5,3% Tabel 7: Resultat af samfundsøkonomisk beregning med henholdsvis 70% og 85% tilslutning. Det ses, at hvis tilslutningsgraden øges til 85%, er der et samfundsøkonomisk overskud på omkring 10 mio. kr. ved fjernvarmeforsyning, mens det reduceres til 3,2 mio. kr., hvis tilslutningsgraden bliver 70%. Det betyder, at der er et samfundsøkonomisk overskud selv hvis tilslutningsgraden mod forventning skulle blive lavere end 70% Følsomhed for renteniveau På det seneste har der været en del debat omkring niveauet for kalkulationsrenten. Regeringen har i sit regeringsgrundlag skrevet at kalkulationsrenten skal sænkes til 3-3,5 %. Dette er dog ikke sket endnu. EU anbefaler, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5 % i samfundsøkonomiske analyser, og vores nabolande anvender kalkulationsrenter på 3-4 %. I Varmeplan Danmark 2010 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet er det foreslået, at der i en følsomhedsanalyse anvendes en kalkulationsrente på 3 %. Samtidig er den udmeldte kalkulationsrente på 5 % kun vejledende. På den baggrund er der foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3,5 %. Beregningen viser, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud på 24,6 mio. kr. ved fjernvarmeprojektet med 75% tilslutning Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov Udover kalkulationsrenten er der foretaget følgende følsomhedsvurderinger for projektet med 75% tilslutning: Generelt 10% højere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Generelt 10% lavere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Varmebehovet er 10% lavere end antaget Varmebehovet er 10% højere end antaget Resultatet af følsomhedsberegningen er vist i Tabel 8. Det ses, at hvis anlægsinvesteringen bliver 10% højere, eller hvis varmebehovet bliver 10% lavere, så er der en samfundsøkonomisk omkostning ved projektet på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Den interne rente er dog på henholdsvis 4,8% og 4,8%, det vil sige lige under Energistyrelsens vejledende krav. Så hvis den vejledende kalkulationsrente i nær fremtid sættes ned til 3-4%, så vil der være et pænt samfundsøkonomisk overskud ved projektet, selvom det skulle blive dyrere end antaget, eller hvis varmebehovet skulle blive lavere end antaget. Hvis anlægsinvesteringen bliver 10% lavere eller hvis varmebehovet bliver 10% højere, så vil det samfundsøkonomiske overskud øges til henholdsvis 12,8 mio. kr. og 13,1 mio. kr. Den interne rente er på 6,3% og 6,2%.

16 13 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente Nuværdi, 2013-priser ved fjernvarmeforsyning ved fjernvarmeforsyning 1000 kr. % Projektforslags beregning ,5% 10% højere anlægsomkostninger ,8% 10% lavere anlægsomkostninger ,3% 10% højere varmebehov ,2% 10% lavere varmebehov ,8% Tabel 8: Følsomhedsberegning vedrørende anlægsomkostninger og varmebehov. 9.2 Selskabsøkonomiske beregninger Særtarif Som nævnt i afsnit så planlægger Roskilde Forsyning at indføre en særtarif for de større naturgaskonverterede kunder, hvor de får gratis tilslutning og herefter skal betale en garantipris på 95% af summen af de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas samt udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. Garantiprisen skal betales indtil Roskilde Forsynings investeringer i projektet er afskrevet. I det aktuelle projekt er det vurderet, at afskrivningsperioden for investeringerne vil være således, at prissænkning kan komme på tale efter ca. 25 år. Dette er inden for varmeforsyningslovens rammer. Ved hjælp af Energistyrelsens fremskrivning af naturgasprisen an forbruger, er der regnet med en udvikling i naturgasprisen som vist i Figur 3. Der er selvfølgelig en usikkerhed i, om denne prognose holder stik. Til sammenligning svinger naturgasprisen for trin 1+2 for tiden omkring 6,5-7,0 kr./nm3 ekskl. moms. Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder har været til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat. Naturgasprisprognose i faste 2013-kr. 9,00 8,00 Naturgasnet afskrevet i ,00 6,00 kr./m3. 5,00 4,00 3,00 2,00 Naturgaspris Trin 1-2 1,00 Trin 3 Trin 4 0, År Figur 3: Fremskrivning af naturgaspris (trin refererer til forbrugerstørrelser i HMN's takstblad). Prisen forventes at falde i 2017, da HMN Naturgas i 2016 har afskrevet deres ledningsnet.

17 Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Takster skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Dog planlægger Roskilde Forsyning at introducere en rabat på tilslutningen som beskrevet i afsnit Investeringer og energibesparelse Det er i den selskabsøkonomiske analyse regnet med, at Roskilde Forsyning afholder anlægsomkostninger til distributionsnet, kundeinstallationerne hos de større ejendomme på særtarif samt omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledninger. Konvertering fra naturgas til fjernvarme kan indregnes som en energibesparelse, og konverteringen kan være med til, at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. Som nævnt i afsnit planlægger Roskilde Forsyning, at udbetale et energisparetilskud til kunderne på 300 kr./mwh energibesparelse. Dette er i de selskabsøkonomiske beregninger ikke indregnet som en omkostning, i det der regnes med at Roskilde Forsyning alternativt ville bruge beløbet til at opnå energibesparelsen på anden vis. Tabel 9 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. Der er beregningsteknisk foreløbigt regnet med, at de første investeringer i ledningsnet sker i 2014, mens varmesalg sker fra primo Beregningerne er foretaget i faste 2013 priser ekskl. moms. Figur 4 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning i perioden fordelt på årstal og type investering på baggrund af forventet tilslutning på 75%. Investering 1000 kr. Ledningsnet Kundeinstallationer Afbrydelse af naturgasstikledninger Total Tabel 9: Anslåede investeringer for Roskilde Forsyning Anlægsinvestering [1000 kr.] Afryd NG stik Kundeinstallation Ledningsnet Figur 4: Illustration af de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning.

18 Varmekøb fra VEKS m.m. Der er regnet med en variabel varmekøbspris fra VEKS på 90,44 kr./gj. Både varmekøbsprisen og varmesalgsprisen er holdt konstant i perioden. Det forventes, at Roskilde Forsyning fritages for fast afgift til VEKS for nye fjernvarmekunder i 4 kalenderår efter tilslutningsåret for de nye fjernvarmekunder. Der er regnet med en fast afgift til VEKS på 19,51 kr./gj. Der er i beregningerne af løbende indtægter/udgifter ikke indregnet scrapværdi efter 20 år. Der er dog også foretaget en nuværdiberegning af investeringen over 20 år, hvor ledningsnettet er afskrevet over 30 år, hvilket svarer til den maksimalt mulige afskrivningslængde, jf. Afskrivningsbekendtgørelsen for varmeforsyning. Fjernvarmeledningerne har dog typisk en levetid på 40 år. Ved nuværdiberegningen er der benyttet en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflationen. Der er regnet med 2% i interne renteudgifter (i faste priser, dvs. fratrukket inflation), indtil projektet giver positivt akkumuleret likviditet Likviditet og nuværdi Tabel 10 viser nøgletal fra den selskabsøkonomiske beregning. Bilag 8 viser den selskabsøkonomiske beregning. Det ses at med de anvendte forudsætninger, så har Roskilde Forsyning tjent investeringen hjem på 29 år, og der er en nuværdiomkostning over 20 år på 9,6 mio. kr. Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi Faste 2013-priser 1000 kr. Likviditet ultimo Likviditet ultimo Likviditet ultimo år med positiv likviditet 2043 Nuværdigevinst (rente 3%) Tabel 10: Selskabsøkonomiske nøgletal for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning. Ligesom ved de samfundsøkonomiske beregninger er der lavet en række følsomhedsanalyser for selskabsøkonomien: Generelt 10 % højere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Generelt 10 % lavere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Varmebehovet er 10 % lavere end antaget Varmebehovet er 10 % højere end antaget Tabel 11 viser resultatet af følsomhedsberegningerne. Det ses, at tilbagebetalingstiden svinger mellem år, samt at nuværdiomkostningen over 20 år svinger mellem 2,1 17,2 mio. kr. Selskabsøkonomi 10% højere 10% lavere 10% højere 10% lavere Faste 2013-priser anlægsomkostn anlægsomkostn varmebehov varmebehov 1000 kr kr kr kr. Likviditet ultimo Likviditet ultimo Likviditet ultimo år med positiv likviditet Nuværdigevinst (rente 3%) Tabel 11: Selskabsøkonomiske nøgletal ved følsomhedsberegninger Figur 5 viser udviklingen i projektets likviditet selskabsøkonomisk for Roskilde Forsyning.

19 16 Likviditet [1000 kr.] Selskabsøkonomi Omkostninger plus 10% Omkostninger minus 10% Varmebehov plus 10% Varmebehov minus 10% Figur 5: Projektets likviditet for Roskilde Forsyning ved de forskellige følsomhedsberegninger samt den oprindelige beregning. 10. KONKLUSION Projektforslaget udviser en fornuftig samfundsøkonomi ved etablering af fjernvarme i den resterende del af Himmelev, som ikke har fjernvarme. Det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune godkender dette projektforslag, der indebærer at Roskilde Forsynings forsyningsområde udvides (bilag 1) til resten af Himmelev. Godkendelsen af det nye forsyningsområde kan gives på baggrund af 7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i de pågældende områder. Den selskabsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en nogenlunde fornuftig selskabsøkonomi for Roskilde Forsyning. Tilbagebetalingstiden på projektet er på baggrund af diverse følsomhedsberegninger beregnet til år. For at fremskynde tilslutningen til fjernvarme planlægger Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Derudover planlægger Roskilde Forsyning at fremme tilslutningen at udbetale et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver de laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008, vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af kr. om året. Kunder med et ældre gasfyr, eller som står alternativt at skulle investere i et nyt gasfyr, opnår en besparelse på mindst kr./år i de samlede årlige omkostninger.

20 17 Endelig viser en beregning af CO2-emissionen, at CO2-emissionen uden for kvotemarkedet ved varmeforsyning af de nye områder kan reduceres med omkring 59 % i forhold til referencen. Desuden vil projektet bidrage til at fremme den langsigtede politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Endelig er projektforslaget helt i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i '.

21 Bilag 1 ROSKILDE VARME A/S PROJEKTFORSLAG Himmelev Signatur: Nyt distributionsnet Nyt forsyningsområde Godkendt forsyningsområde 1: M 240 M 360 M 480 M 600 M Oversigtskort Forsyningsområder og tracé

22

23

24 Bilag 4 Signatur: 2014 ROSKILDE VARME A/S PROJEKTFORSLAG Himmelev : M 240 M 360 M 480 M 600 M Udbygningsplan årstal for udbygning tilslutningspligt

25 Bilag 5 Bilag 5 Pris for fjernvarme Roskilde Forsynings priser for fjernvarme pr. 1. januar Som kunde hos Roskilde Forsyning betaler du for den fjernvarme, du har brugt plus et fast årlig abonnement afhængig af arealet af din bolig. Varmepris Pris uden moms Pris med moms Varmepris 364,39 kr/mwh 455,50 kr/mwh Statsafgift 97,16 kr/mwh 121,45 kr/mwh CO 2 -afgift 23,11 kr/mwh 28,88 kr/mwh SO 2 -afgift 0,09 kr/mwh 0,11 kr/mwh Samlet varmepris 484,75 kr/mwh 605,94 kr/mwh Arealpris Pris uden moms Pris med moms 0-500m 2 15,69 kr/m 2 /år 19,61 kr/m 2 /år m 2 12,55 kr/m 2 /år 15,69 kr/m 2 /år over m 2 3,14 kr/m 2 /år 3,92 kr/m 2 /år BEMÆRK: Arealet er fastsat udfra de oplysninger, der er registreret i BBR. Har du mere end 500 m 2 opvarmet areal, vil prisen blive reduceret. Eksempel: En opvarmet bygning på 1000 m 2 De første 500 m 2 skal der betales 19,61 kr/m 2 De sidste 500 m 2 reduceres med 20 % til 400 m 2, der afregnet med 19,61 kr/m 2. Dvs. at der er betalt 15,69 kr/m 2. Roskilde Forsyning tager forbehold for trykfejl. 1

26 Bilag 5 Tilslutningspriser Hvis du skal tilsluttes fjernvarme hos Roskilde Forsyning, skal du betale for det. Du kan se herunder hvad investeringen koster. Har du specielle ønsker eller behov, er du velkommen til at kontakte os. Prisen for fjernvarmetilslutning 2013 Investeringsbetaling Pris uden moms Pris med moms Bolig Parcelhus ,00 kr ,00 kr. Kæde/rækkehuse ,00 kr ,00 kr. Etageboliger 9.180,00 kr ,00 kr. Ungdomsboliger 3.672,00 kr ,00 kr. Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Stikledningsbetaling Bolig Parcelhus ø15/ø18 kobberrør ,00 kr ,00 kr. Større dimension kontakt os for beregning 2

27 Bilag 5 Stikledningsbetaling Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Byggemodningsbetaling Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 3

28 Bilag 6 - Brugerøkonomi Brugerøkonomi Faste priser Opvarmet areal m2 130 Nettovarmebehov MWh/år 18,1 Naturgasforbrug ny kedel Nm3/år Naturgasforbrug eks. Kedel Nm3/år Energibesparelse konv. ny kedel MWh 2,9 Energibesparelse konv. eks. kedel MWh 6,1 Energibesparelsesrabat kr./mwh 300 Real rente 3% Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra ældre gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg kr. Energibesparelsesrabat kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra kondenserende gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg kr. Energibesparelsesrabat -857 kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Side 1/4

29 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Tilslutningsbidrag kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Side 2/4

30 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Tilslutningsbidrag kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 3/4

31 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Eksisterende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 4/4

32 Bilag 7 1 Bilag 7 2 Samfundsøkonomisk analyse Tilslutningsgrad 75% 3 Tilslutning af Himmelev (Parcelhuse), inkl. afbrydelse af naturgas 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5,0% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: CTR-VEKS ab system 26 Fjernvarme ab VEKS kr./mwh ,9 131,7 133,0 135,3 136,5 139,9 143,1 143,6 146,0 148,6 148,3 150,8 153,3 155,4 157,6 159,9 161,9 163,6 166,2 167,4 169,9 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,7 347,8 352,9 357,9 362,6 370,6 378,6 383,6 388,7 393,7 398,7 403,8 408,3 412,8 417,3 421,9 426,4 429,9 433,4 436,8 440,3 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 42 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Afbrydelse af naturgas kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 49 Produktion og miljø 1000 kr ,0 571,6 1241,2 2191,5 2958,1 4128,9 4668,8 4684,9 4766,0 4849,2 4839,2 4920,4 5003,2 5071,7 5142,5 5217,3 5282,5 5338,7 5423,7 5463,6 5545,0 50 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,0 141,2 273,1 441,5 581,4 733,6 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle gasfyr Investeringer levetid, år 57 Ledningsnet kr Kundeanlæg - store kr Kundeanlæg - oliekonv kr Kundeanlæg - række/parce kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger gaskedler 64 Produktion og miljø 1000 kr ,0 1329,2 2930,1 5212,1 7055,6 9947, , , , , , , , , , , , , , , ,3 65 Kundeanlæg 1000 kr ,0 293,2 548,4 864,3 1131,7 1383,8 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 73 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Afbrydelse af naturgas 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 5,5% 2% 2% 3% 6% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 7

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008)

Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) Oplæg om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme (12. december 2008) 1 Indholdsfortegnelse 1. Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme...3 2. Sammenfatning...3 3. Potentialevurdering

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE

Til. Roskilde Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE KOMMUNES OLIE- LANDSBYER TIL VE SCREENINGSRAPPORT POTENTIALET FOR OMLÆGNING AF ROSKILDE

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere