Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV"

Transkript

1 Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

2 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision 0 Dato Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Klaus Fafner Godkendt af Mikael Bastholm Beskrivelse Projektforslag: Fjernvarmeforsyning i Himmelev Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning m.v Forsyningsforhold Varmeplanlægning Forhold til anden lovgivning 2 4. Fastlæggelse af forsyningsområde samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg Distributionsnet 5 5. Tidsplan 5 6. Arealafståelser, servitutpålæg m.m Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske konsekvenser for brugerne Takster Særtarif Normal tarif Brugerøkonomi 8 9. Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsog selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske beregninger Følsomhed for tilslutningsgrad Følsomhed for renteniveau Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov Selskabsøkonomiske beregninger Særtarif Normal tarif Investeringer og energibesparelse Varmekøb fra VEKS m.m Likviditet og nuværdi Konklusion 16

4 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Roskilde Forsyning, der hermed ansøger Roskilde Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt. Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarmedistributionsnet i de dele af Himmelev, der ikke allerede har fjernvarme. Det drejer sig om op mod i alt ca fjernvarmetilslutninger over perioden , hvorved der i alt bliver konverteret et opvarmet bygningsareal på omkring m 2 med et årligt varmebehov på omkring MWh. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres, så hele Himmelev kan fjernvarmeforsynes. 2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Roskilde Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Roskilde Forsyning er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Energi, Hannemanns Allé 53, 2300 Københavns S. Roskilde Forsyning vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyning til de nye fjernvarmeområder. 3. FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (VEKS og CTR), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion. En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket. 3.2 Varmeplanlægning Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af områder, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med 7 fra projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-3.

5 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Samlet betyder 7.2, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger i afsnit 9.1 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved projektforslagets områdeændring. I henhold til Energiklagenævnets afgørelser på området vurderes det, at gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt ved den ændrede områdeafgrænsning, da naturgassalget til de berørte ejendomme er meget lille sammenlignet med HMN Naturgas' samlede naturgassalg. Samlet set vurderes det, at betingelserne i 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Endelig er projektforslaget i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i '. 3.3 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning herunder planloven, miljøvurderingsloven og VVM-reglerne.

6 3 4. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE SAMT FAST- LÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, DER PÅTÆN- KES ETABLERET SAMT ANLÆGGENES KAPACITET, FOR- SYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD 4.1 Forsyningsområde Tabel 1 viser udbygningstakt og de ejendomme, som Roskilde Forsyning med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne. Årstallene angiver, hvornår der etableres fjernvarmeledninger i de enkelte områder. Forsyningsområdet er vist i bilag 1. År Områder Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år 2014 Havslunde, Egelund, Haraldskær, Ravnsholt , Rørholm, Langagervej, Jernstøberiet, Klosterengen , , Lillevej, Gadevang, Tværvej 2015 Thorsminde 2-14, 15-19, Egebjerg, Egegårdsvej, Himmelev Bygade, Store Valbyvej 1-23, Børnehøjen, Odensevej, Kertemindevej, Svendborgvej, Assensvej 1-22, Middelfartvej, Bogensevej 2016 Himmelev Sognevej, Nyvej, Åvej, Åvænget, Klostervej, Nordvej, Norddalen, Strandgårdsvej, Haralds- borgvej , Strandhøjen, Strandparken 2017 Fynsvej, Assensvej 30-32, Nordhøjen, Fjordparken, Fåborgvej, Nyborgvej, Engholmparken, Østre Kirkevej, Engholmvej, Lundemarken 2018 Frederiksborgvej , , Vestre Kirkevej, Grønningen, Kirsebærhaven, Tranevej, Skomagerkrogen 2019 Frederiksborgvej , , Fjordvænget, Søro, Thomas Bredsdorffs Allé, Himmelevgårdsvej, Store Valbyvej 25-27, Højen Total Tabel 1: Oversigt over udbygningstakt og omfattede ejendomme. I bilag 2 illustreres udbygningstakten af ledningsnettet. 4.2 Nettovarmebehov Nettovarmebehovet og antal stikledninger for ejendommene i Tabel 1 er vist i Tabel 2 fordelt på opvarmningsform. Varmebehovene for de naturgasforsynede ejendomme er baseret på oplysninger fra HMN om gasforbrug, mens varmebehovene for ejendomme med oliefyr, elvarme og varmepumper er baseret på nøgletal for varmeforbrug alt efter bygningernes anvendelse og alder og areal ifølge BBR. Opdelingen i opvarmningsform er ligeledes sket på baggrund af BBR oplysninger for ejendommene. Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år Naturgas Oliefyr Elvarme, varmepumpe m.m Total naturgas+olie Total Tabel 2: Varmebehov og antal stikledninger. Det samlede årlige varmebehov i området udgør ca MWh, men i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er der i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference kun medtaget de MWh for ejendomme med naturgaskedler og oliefyr. Dette skyldes, at det ikke er så sandsynligt, at ejendomme med specielt elvarme - men også med varmepumper - tilslutter

7 4 sig, da det kan være forbundet med en stor anlægsudgift til ændring af det interne radiatoranlæg. Ejendommene må imidlertid gerne tilslutte sig fjernvarme, hvis de ønsker det. Varmebehovene for ejendommene med elvarme og varmepumper er dog medtaget i dimensioneringen af fjernvarmledningerne, således at der er kapacitet i ledningerne til at disse ejendomme også kan forsynes. Figur 1 viser varmebehov og antal stikledninger blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr ved udbygningstakten skitseret i Tabel Varmebehov Antal Varmebehov [MWh]] Antal stik [ ] Figur 1: Varmebehov og antal stik blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr fordelt på årstal for udbygning. Vedrørende aldersfordelingen af gaskedlerne i området, så har HMN oplyst, at 31% er under 5 år, 21% er mellem 5 og 10 år, 22% er mellem 10 og 15 år, og 25% er over 15 år. Aldersfordelingen er oplyst medio Da udbygningen af fjernvarmenettet er planlagt til at starte to år senere i 2014 og den vil forløbe over 6 år, så vil gaskedlerne være endnu ældre, når fjernvarmen, når frem til de pågældende områder end i ovenstående aldersfordeling fra Samtidig planlægger Roskilde Forsyning at introducere attraktive rabatter på tilslutningen samt udbetale energisparetilskud (rabatterne og tilskud beskrives i afsnit 8.1.2). Samtidig forventes håndværkerfradraget genindført for i første omgang , således at der opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation. Derfor er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger regnet med en tilslutningsgrad på 75 % blandt de naturgasfyrede ejendomme i områderne. De oliefyrede ejendomme forventes at tilslutte sig fjernvarme, så snart der er mulighed for det. I naturgasreferencen antages de oliefyrede ejendomme at konvertere til naturgas, i de samme år som de i fjernvarmeprojektet antages at tilslutte sig fjernvarme.

8 5 4.3 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes. Fjernvarmedistributionsnettet er vist i bilag 1. Fjernvarmedistributionsnettet i Himmelev forsynes fra vekslerstation ved Knolden, som forsynes fra VEKS' transmissionsnet. Distributionsnettet i Himmelev er planlagt til 10 bar og dimensioneret ud fra dette. Hos de enkelte ejendomme, der tilsluttes, skal der etableres varmevekslere for tilslutningen Distributionsnet Distributionsnettene er dimensioneret på baggrund af en afkøling på 40ºC. Distributionsnettet antages så vidt muligt udført i twinrør. Det årlige varmetab fra distributionsnet og stikledninger er ved fuld tilslutning beregnet til MWh, mens det ved 75% tilslutning er beregnet til MWh. Stikledninger til parcelhuse antages i gennemsnit at være 15 m og udført i Alupex20. Stikledninger til rækkehuse antages i gennemsnit at være på 10 m og udført i Alupex16. Tabel 3 viser ledningslængder og dimensioner for distributionsnettene inkl. stikledninger. Bilag 3 viser distributionsnettet med dimensioner. Dimension 100% tilslutning Længde m 75% tilslutning Længde m Stik DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Total Tabel 3: Dimensioner og ledningslængder for distributionsnet inkl. stikledninger ved henholdsvis 100% tilslutning og 75% tilslutning. De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger ved 75% tilslutning er anslået til ca. 96,5 mio. kr. ekskl. moms. Som følge af at udbygningen sker over 6 år er anlægsinvesteringen i ledningsnettet fordelt over perioden TIDSPLAN Før projektforslaget kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads. Nedenfor er angivet den forudsatte tidsplan: Høringsperiode: mar apr. 2013

9 6 Endelig projektgodkendelse: Medio 2013 Anlægsarbejder kan således forventes påbegyndt i Udbygningen af fjernvarmenettet vil ske etapevis over en periode på 6 år. Bilag 2 illustrerer udbygningstakten af ledningsnettet. 6. AREALAFSTÅELSER, SERVITUTPÅLÆG M.M. Distributionsledninger vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I eventuelle tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes det ikke, at ekspropriation vil blive anvendt. Ekspropriation vil dog være mulig iht. Varmeforsyningslovens kapitel 3. Evt. deklarationer ved ledningsføring af ikke-stikledninger over privat vej er ikke vurderet nærmere på nuværende stade. For stikledninger ind på de kommende kunders matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. 7. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været ført forhandlinger med HMN Naturgas omkring dette projektforslag. Dog har HMN Naturgas oplyst gasforbrug og aldersfordeling på gaskedler. VEKS er orienteret om projektforslaget, og VEKS har tidligere tilkendegivet, at der er kapacitet i transmissionsnettet til, at VEKS kan forsyne området. 8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 8.1 Takster Roskilde Forsyning opererer i naturgasforsynede områder med to tariffer; en særtarif for større ejendomme, og den normale tarif for alle øvrige ejendomme. Særtariffen tilbydes som udgangspunkt større ejendomme, hvor det opvarmede areal pr. stikledning er på mere end 1000 m². Særtariffen tilbydes ikke til fritliggende enfamilieshuse (bygningsanvendelseskode 120 i BBR) Særtarif Kunder, der tilsluttes efter særtariffen, tilbydes gratis tilslutning, gratis stikledning og en gratis kundeinstallation. Særtariffen er udformet således, at de nye kunder årligt skal betale en garantipris på 95% af de ækvivalente udgifter til naturgasfyr, dvs. køb af naturgas plus udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. De kunder der tilsluttes på særtariffen forpligter sig til at betale særtariffen, indtil Roskilde Forsynings samlede investering i projektet er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig. Det forventes at ske inden for ca. 25 år. Det vil sige, at de nye kunder under særtariffen vil blive tilsluttet gratis samtidig med, at de vil spare 5% om året på de årlige varmeudgifter. Når Roskilde Forsynings samlede investering i projektet (distributionsnet, stikledninger og brugerinstallationer) er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig, vil kunderne gå over til Roskilde Forsynings normale tarif.

10 7 Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder er godkendt af Energitilsynet. Taksterne for særtariffen beregnes i 4. kvartal for det kommende år på baggrund af foregående års naturgaspriser. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Taksterne består af en engangsbetaling i form af tilslutningsbidrag og en årlig betaling. Tilslutningsbidragene består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag, hvor bidragene afhænger af type ejendom, der tilsluttes samt størrelse af stikledning. Den årlige betaling består af en fast betaling, der afhænger af det tilsluttede etageareal samt et variabelt bidrag, der afhænger af det årlige varmeforbrug. Endelig har Roskilde Forsyning en incitamentstarif for at sikre en lav returtemperatur fra fjernvarmeforbrugerne. Ved incitamentstariffen udbetales en bonus ved lav returtemperatur og der opkræves en ekstra afgift, hvis returtemperaturen er for høj. Tabel 4 viser størrelsen i 2013 på det variable og faste bidrag. Takst element Ekskl. moms Inkl. moms Variabelt bidrag 484,75 kr./mwh 605,94 kr./mwh Fast bidrag m² 15,69 kr./m² 19,61 kr./m² Fast bidrag m² 12,55 kr./m² 15,69 kr./m² Fast bidrag over m² 3,14 kr./m² 3,92 kr./m² Tabel 4: Takster i 2013 for det variable og faste bidrag. Med henblik på at fremskynde tilslutningen til fjernvarme overvejer Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Konvertering fra individuel naturgas og olie til kollektiv fjernvarme kan af Roskilde Forsyning indregnes som en energibesparelse, og konverteringerne kan være med til at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. For at fremme tilslutningen udbetaler Roskilde Forsyning et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Størrelsen på energibesparelsen beregnes efter de gældende regler, pt. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum Derudover forventes det såkaldte håndværkerfradrag genindført foreløbig for , således at der kan opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation.

11 Brugerøkonomi I dette afsnit foretages en sammenligning mellem omkostninger ved naturgasfyring og fjernvarmeforsyning for et enfamilieshus på 130 m2. Varmebehovet er 18,1 MWh/år i et normalt år. Dette "standardhus" anvendes af Dansk Fjernvarme i forbindelse med prisstatistikker. De 18,1 MWh/år svarer til et naturgasforbrug på m3 for en kondenserende kedel og til et naturgasforbrug på m3 for en ældre gaskedel med en virkningsgrad på 85 %. Roskilde Forsyning planlægger, som beskrevet i at tilbyde de nye fjernvarmekunder i Himmelev gratis tilslutning (det vil sige ingen investeringsbidrag og stikledningsbidrag) og energisparetilskud for at fremme tilslutningen. Ved naturgasforsyning er de samlede årlige omkostninger beregnet for fire tilfælde: 1. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fornylig har investeret i en ny gaskedel, 2. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde investerer i en ny gaskedel, 3. ét tilfælde hvor en nuværende oliefyrskunde investerer i en ny gaskedel og i tilslutning til naturgasnettet, 4. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fortsætter med sin nuværende ældre gaskedel Der er anvendt Roskilde Forsynings takstblad for 2013, samt den aktuelle gaspris hos HMN pr. marts 2013 på 8,549 kr./m3 inkl. moms. Omkostningerne ved naturgasforsyning er ligeledes beregnet for den høje gaspris på 9,67 kr./m³ inkl. moms fra sommeren En fjernvarmeunit antages at koste kr. inkl. moms. Et nyt naturgasfyr antages at koste kr. inkl. moms og tilslutning til naturgasnettet antages at koste kr. inkl. moms. Da håndværkerfradraget endnu ikke er endelig vedtaget, så er det ikke medtaget i denne beregning. Prisen for fjernvarmeunits er baseret på de seneste priser i forbindelse med den aktuelle konvertering i Himmelev, samt at Roskilde Forsyning forventer at kunne opnå endnu bedre priser ved at samarbejde med grundejerforeningerne om at opnå fordelagtige priser på fjernvarmeunits. Ved beregning af årlige kapitaludgifter ved investering i installationer og tilslutning er der regnet med en kalkulationsrente på 3 % og en teknisk levetid på 25 år for fjernvarmeunit og 20 år for gaskedel. En fjernvarmeunit består af færre mekaniske og elektroniske dele end en naturgaskedel, og derfor er den tekniske levetid længere for en fjernvarmeunit. Kalkulationsrenten på 3% er en real rente svarende til et lån med en rente på 5% (f.eks. VEKS-lån) og minus en inflation på 2%. Ved denne størrelse hus er energibesparelsen ved konvertering fra kondenserende gaskedel til fjernvarme ca. 3 MWh, mens det for en ældre gaskedel er ca. 6 MWh. Tabel 5 viser en oversigt over de samlede årlige omkostninger til opvarmning ved de beskrevne tilfælde. Beregningerne er vist i bilag 6.

12 9 Investering Fjernvarme - gratis tilslutning - energisparetilskud kr. inkl. moms Ny naturgaskedel kr. inkl. moms Ny naturgaskedel + tilslutningsbidrag kr. inkl. moms Årlige varmeudgifter inkl. D&V Fjernvarme kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Årlige udgifter (varmeudgifter og kapitaludgifter) Fjernvarme - konvertering fra ældre gaskedel kr. inkl. moms Fjernvarme - konvertering fra kondenserende gaskedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel + tilslutningsbidrag kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel+tilslutning (høj gaspris) kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) kr. inkl. moms Tabel 5: Oversigt over samlede årlige omkostninger til opvarmning. Det ses, at de laveste samlede årlige omkostninger opnås ved konvertering til fjernvarme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008 vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2400 kr. om året. Dertil kommer, at hvis håndværkerfradraget indføres, som det forventes, så vil de årlige kapitalomkostninger ved fjernvarme kunne reduceres med kr. I de øvrige beregnede tilfælde opnår de nye fjernvarmekunder en årlig besparelse på mindst 3100 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Intervallerne fra Tabel 5 for de samlede årlige omkostninger mellem de nuværende lave gaspriser og de høje gaspriser fra sommeren 2008 er illustreret i Figur 2. Heraf fremgår det, at fjernvarmeforsyning er klart konkurrencedygtig, hvilket betyder at det vil være attraktivt for de omfattede ejendomme at tilslutte sig fjernvarme.

13 10 Årlige samlede udgifter [kr. inkl. moms] Eks. kond. NG kedel Ny kond. NG kedel Fjernvarme konv. ældre NG kedel Eks.NG kedel Ny kond. NG kedel + tilsl. Fjernvarme konv. Kond. NG kedel Figur 2: Illustration de samlede årlige omkostninger ved de fire tilfælde ved naturgasforsyning samt ved fjernvarmeforsyning. Historisk set har fjernvarmeprisen været meget konstant i Roskilde, og den aktuelle fjernvarmepris er 25 kr./mwh inkl. moms lavere end i Modsat sættes naturgasprisen hver måned og svinger en del, og for forbrugerne er der dermed en større usikkerhed omkring varmeprisen forbundet med at være naturgaskunde. På den baggrund og sammenholdt med Roskilde Forsynings fordelagtige tilbud ved tilslutning i forbindelse med etablering af fjernvarmedistributionsnettet kombineret med genindførslen af håndværkerfradraget må der forventes en høj tilslutning, så snart fjernvarmen udrulles til de enkelte områder. 9. ENERGI- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER SAMT SAM- FUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER 9.1 Samfundsøkonomiske beregninger De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012 prisreguleret til 2013-niveau. Der er gennemført samfundsøkonomiske beregninger på projektforslaget samt en reference med fortsat naturgasfyring. Det er i de samfundsøkonomiske vurderinger regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages at starte i 2014, og driftsperioden er sat til årene fra 2015 til 2034, dvs. alt i alt en tidshorisont på 20 år. I beregningerne er det antaget, at kunderne tilsluttes det årstal, der er angivet i Tabel 1, dog med tilslutningsgraden beskrevet i afsnit 4.2. Det er så antaget, at anlægsomkostningerne afholdes det pågældende år, og varmesalget starter det efterfølgende år. Forskelle i forventet teknisk levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år Der antages følgende tekniske levetider: Nyt fjernvarmenet: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Nye naturgasstikledninger: 40 år

14 11 Gaskedler: 20 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer samt indlagt alarmtråd i isoleringen. I referencen antages gaskedler for større ejendomme, hvor der er foretaget teknisk gennemgang (Hotel Comwell, Stryhns, Himmelev Strandpark og Haraldsborgvej ), udskiftet 20 år efter etablering af nuværende kedel, dog tidligst samme år som fjernvarme alternativt er nået frem. De oliefyrede ejendomme antages i referencen af skifte til naturgas samme år som de alternativt skifter til fjernvarme. Der er regnet med en anlægsomkostning på kr. ekskl. moms for etablering af naturgasstikledning. Ved øvrige ejendomme antages det, at der sker en jævn udskiftning af naturgaskedler med en 20-årig cyklus., hvilket er en konservativ betragtning, idet de 16%, der er ældre end 20 år, rettelig burde regnes, som om de skal udskiftes i Der er regnet med en investering på kr. ekskl. moms for fjernvarmeunit og kr. ekskl. moms for naturgaskedel. Ved de ejendomme som nævnt ovenfor, hvor der er foretaget teknisk gennemgang, er der foretaget en konkret vurdering af omkostninger til henholdsvis fjernvarmetilslutning og til udskiftning af naturgaskedel. I fjernvarmeprojektet er der medtaget omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledning. Frakobling vil ske samtidig med etablering af fjernvarmetilslutning, og Roskilde Forsyning vil derfor stå for gravning og reetablering. Der er derfor medtaget omkostninger på kr. ekskl. moms for mindre ejendomme og omkostninger på kr. ekskl. moms for større ejendomme. Tabel 6 viser nøgletal for den samfundsøkonomiske beregning med 75% tilslutning. Beregningerne ses i bilag 7. Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på kr. svarende til en intern rente på 5,5%, hvilket er over Energistyrelsens vejledende krav på 5%. Samfundsøkonomi 75% tilslutning Fjernvarmeprojekt Naturgasreference Nuværdi, 2013-priser 1000 kr kr. Investering Produktion og miljø D&V Samfundsøkonomisk omkostning Besparelse ved fjernvarmeforsyning Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,5% Tabel 6: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning med 75% tilslutning. De samlede CO 2 -ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til i alt ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på ton ved naturgasreferencen. Det vil sige en reduktion på omkring 59 %. Når områderne er fuldt udbyggede, og der er opnået 75% tilslutning, så vil den årlige reduktion i CO2-emissionen være på ton/år. Dette svarer til ca. 2-3% af den samlede CO2-emission forbundet med varmeforsyningen af bygningsmassen i Roskilde Kommune, som den er opgjort i Roskilde Kommunes 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i ' fra november Følsomhed for tilslutningsgrad Der er foretaget følsomhedsberegninger, hvis der i stedet opnås en tilslutningsgrad på henholdsvis 70% og 85%. Tabel 7 viser resultatet af denne følsomhedsberegning.

15 12 Samfundsøkonomi 85% tilslutning 70% tilslutning Nuværdi, 2013-priser 1000 kr kr. Besparelse ved fjernvarmeforsyning Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,9% 5,3% Tabel 7: Resultat af samfundsøkonomisk beregning med henholdsvis 70% og 85% tilslutning. Det ses, at hvis tilslutningsgraden øges til 85%, er der et samfundsøkonomisk overskud på omkring 10 mio. kr. ved fjernvarmeforsyning, mens det reduceres til 3,2 mio. kr., hvis tilslutningsgraden bliver 70%. Det betyder, at der er et samfundsøkonomisk overskud selv hvis tilslutningsgraden mod forventning skulle blive lavere end 70% Følsomhed for renteniveau På det seneste har der været en del debat omkring niveauet for kalkulationsrenten. Regeringen har i sit regeringsgrundlag skrevet at kalkulationsrenten skal sænkes til 3-3,5 %. Dette er dog ikke sket endnu. EU anbefaler, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5 % i samfundsøkonomiske analyser, og vores nabolande anvender kalkulationsrenter på 3-4 %. I Varmeplan Danmark 2010 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet er det foreslået, at der i en følsomhedsanalyse anvendes en kalkulationsrente på 3 %. Samtidig er den udmeldte kalkulationsrente på 5 % kun vejledende. På den baggrund er der foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3,5 %. Beregningen viser, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud på 24,6 mio. kr. ved fjernvarmeprojektet med 75% tilslutning Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov Udover kalkulationsrenten er der foretaget følgende følsomhedsvurderinger for projektet med 75% tilslutning: Generelt 10% højere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Generelt 10% lavere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Varmebehovet er 10% lavere end antaget Varmebehovet er 10% højere end antaget Resultatet af følsomhedsberegningen er vist i Tabel 8. Det ses, at hvis anlægsinvesteringen bliver 10% højere, eller hvis varmebehovet bliver 10% lavere, så er der en samfundsøkonomisk omkostning ved projektet på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Den interne rente er dog på henholdsvis 4,8% og 4,8%, det vil sige lige under Energistyrelsens vejledende krav. Så hvis den vejledende kalkulationsrente i nær fremtid sættes ned til 3-4%, så vil der være et pænt samfundsøkonomisk overskud ved projektet, selvom det skulle blive dyrere end antaget, eller hvis varmebehovet skulle blive lavere end antaget. Hvis anlægsinvesteringen bliver 10% lavere eller hvis varmebehovet bliver 10% højere, så vil det samfundsøkonomiske overskud øges til henholdsvis 12,8 mio. kr. og 13,1 mio. kr. Den interne rente er på 6,3% og 6,2%.

16 13 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente Nuværdi, 2013-priser ved fjernvarmeforsyning ved fjernvarmeforsyning 1000 kr. % Projektforslags beregning ,5% 10% højere anlægsomkostninger ,8% 10% lavere anlægsomkostninger ,3% 10% højere varmebehov ,2% 10% lavere varmebehov ,8% Tabel 8: Følsomhedsberegning vedrørende anlægsomkostninger og varmebehov. 9.2 Selskabsøkonomiske beregninger Særtarif Som nævnt i afsnit så planlægger Roskilde Forsyning at indføre en særtarif for de større naturgaskonverterede kunder, hvor de får gratis tilslutning og herefter skal betale en garantipris på 95% af summen af de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas samt udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. Garantiprisen skal betales indtil Roskilde Forsynings investeringer i projektet er afskrevet. I det aktuelle projekt er det vurderet, at afskrivningsperioden for investeringerne vil være således, at prissænkning kan komme på tale efter ca. 25 år. Dette er inden for varmeforsyningslovens rammer. Ved hjælp af Energistyrelsens fremskrivning af naturgasprisen an forbruger, er der regnet med en udvikling i naturgasprisen som vist i Figur 3. Der er selvfølgelig en usikkerhed i, om denne prognose holder stik. Til sammenligning svinger naturgasprisen for trin 1+2 for tiden omkring 6,5-7,0 kr./nm3 ekskl. moms. Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder har været til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat. Naturgasprisprognose i faste 2013-kr. 9,00 8,00 Naturgasnet afskrevet i ,00 6,00 kr./m3. 5,00 4,00 3,00 2,00 Naturgaspris Trin 1-2 1,00 Trin 3 Trin 4 0, År Figur 3: Fremskrivning af naturgaspris (trin refererer til forbrugerstørrelser i HMN's takstblad). Prisen forventes at falde i 2017, da HMN Naturgas i 2016 har afskrevet deres ledningsnet.

17 Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Takster skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Dog planlægger Roskilde Forsyning at introducere en rabat på tilslutningen som beskrevet i afsnit Investeringer og energibesparelse Det er i den selskabsøkonomiske analyse regnet med, at Roskilde Forsyning afholder anlægsomkostninger til distributionsnet, kundeinstallationerne hos de større ejendomme på særtarif samt omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledninger. Konvertering fra naturgas til fjernvarme kan indregnes som en energibesparelse, og konverteringen kan være med til, at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. Som nævnt i afsnit planlægger Roskilde Forsyning, at udbetale et energisparetilskud til kunderne på 300 kr./mwh energibesparelse. Dette er i de selskabsøkonomiske beregninger ikke indregnet som en omkostning, i det der regnes med at Roskilde Forsyning alternativt ville bruge beløbet til at opnå energibesparelsen på anden vis. Tabel 9 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. Der er beregningsteknisk foreløbigt regnet med, at de første investeringer i ledningsnet sker i 2014, mens varmesalg sker fra primo Beregningerne er foretaget i faste 2013 priser ekskl. moms. Figur 4 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning i perioden fordelt på årstal og type investering på baggrund af forventet tilslutning på 75%. Investering 1000 kr. Ledningsnet Kundeinstallationer Afbrydelse af naturgasstikledninger Total Tabel 9: Anslåede investeringer for Roskilde Forsyning Anlægsinvestering [1000 kr.] Afryd NG stik Kundeinstallation Ledningsnet Figur 4: Illustration af de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning.

18 Varmekøb fra VEKS m.m. Der er regnet med en variabel varmekøbspris fra VEKS på 90,44 kr./gj. Både varmekøbsprisen og varmesalgsprisen er holdt konstant i perioden. Det forventes, at Roskilde Forsyning fritages for fast afgift til VEKS for nye fjernvarmekunder i 4 kalenderår efter tilslutningsåret for de nye fjernvarmekunder. Der er regnet med en fast afgift til VEKS på 19,51 kr./gj. Der er i beregningerne af løbende indtægter/udgifter ikke indregnet scrapværdi efter 20 år. Der er dog også foretaget en nuværdiberegning af investeringen over 20 år, hvor ledningsnettet er afskrevet over 30 år, hvilket svarer til den maksimalt mulige afskrivningslængde, jf. Afskrivningsbekendtgørelsen for varmeforsyning. Fjernvarmeledningerne har dog typisk en levetid på 40 år. Ved nuværdiberegningen er der benyttet en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflationen. Der er regnet med 2% i interne renteudgifter (i faste priser, dvs. fratrukket inflation), indtil projektet giver positivt akkumuleret likviditet Likviditet og nuværdi Tabel 10 viser nøgletal fra den selskabsøkonomiske beregning. Bilag 8 viser den selskabsøkonomiske beregning. Det ses at med de anvendte forudsætninger, så har Roskilde Forsyning tjent investeringen hjem på 29 år, og der er en nuværdiomkostning over 20 år på 9,6 mio. kr. Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi Faste 2013-priser 1000 kr. Likviditet ultimo Likviditet ultimo Likviditet ultimo år med positiv likviditet 2043 Nuværdigevinst (rente 3%) Tabel 10: Selskabsøkonomiske nøgletal for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning. Ligesom ved de samfundsøkonomiske beregninger er der lavet en række følsomhedsanalyser for selskabsøkonomien: Generelt 10 % højere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Generelt 10 % lavere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Varmebehovet er 10 % lavere end antaget Varmebehovet er 10 % højere end antaget Tabel 11 viser resultatet af følsomhedsberegningerne. Det ses, at tilbagebetalingstiden svinger mellem år, samt at nuværdiomkostningen over 20 år svinger mellem 2,1 17,2 mio. kr. Selskabsøkonomi 10% højere 10% lavere 10% højere 10% lavere Faste 2013-priser anlægsomkostn anlægsomkostn varmebehov varmebehov 1000 kr kr kr kr. Likviditet ultimo Likviditet ultimo Likviditet ultimo år med positiv likviditet Nuværdigevinst (rente 3%) Tabel 11: Selskabsøkonomiske nøgletal ved følsomhedsberegninger Figur 5 viser udviklingen i projektets likviditet selskabsøkonomisk for Roskilde Forsyning.

19 16 Likviditet [1000 kr.] Selskabsøkonomi Omkostninger plus 10% Omkostninger minus 10% Varmebehov plus 10% Varmebehov minus 10% Figur 5: Projektets likviditet for Roskilde Forsyning ved de forskellige følsomhedsberegninger samt den oprindelige beregning. 10. KONKLUSION Projektforslaget udviser en fornuftig samfundsøkonomi ved etablering af fjernvarme i den resterende del af Himmelev, som ikke har fjernvarme. Det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune godkender dette projektforslag, der indebærer at Roskilde Forsynings forsyningsområde udvides (bilag 1) til resten af Himmelev. Godkendelsen af det nye forsyningsområde kan gives på baggrund af 7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i de pågældende områder. Den selskabsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en nogenlunde fornuftig selskabsøkonomi for Roskilde Forsyning. Tilbagebetalingstiden på projektet er på baggrund af diverse følsomhedsberegninger beregnet til år. For at fremskynde tilslutningen til fjernvarme planlægger Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Derudover planlægger Roskilde Forsyning at fremme tilslutningen at udbetale et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver de laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008, vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af kr. om året. Kunder med et ældre gasfyr, eller som står alternativt at skulle investere i et nyt gasfyr, opnår en besparelse på mindst kr./år i de samlede årlige omkostninger.

20 17 Endelig viser en beregning af CO2-emissionen, at CO2-emissionen uden for kvotemarkedet ved varmeforsyning af de nye områder kan reduceres med omkring 59 % i forhold til referencen. Desuden vil projektet bidrage til at fremme den langsigtede politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Endelig er projektforslaget helt i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i '.

21 Bilag 1 ROSKILDE VARME A/S PROJEKTFORSLAG Himmelev Signatur: Nyt distributionsnet Nyt forsyningsområde Godkendt forsyningsområde 1: M 240 M 360 M 480 M 600 M Oversigtskort Forsyningsområder og tracé

22

23

24 Bilag 4 Signatur: 2014 ROSKILDE VARME A/S PROJEKTFORSLAG Himmelev : M 240 M 360 M 480 M 600 M Udbygningsplan årstal for udbygning tilslutningspligt

25 Bilag 5 Bilag 5 Pris for fjernvarme Roskilde Forsynings priser for fjernvarme pr. 1. januar Som kunde hos Roskilde Forsyning betaler du for den fjernvarme, du har brugt plus et fast årlig abonnement afhængig af arealet af din bolig. Varmepris Pris uden moms Pris med moms Varmepris 364,39 kr/mwh 455,50 kr/mwh Statsafgift 97,16 kr/mwh 121,45 kr/mwh CO 2 -afgift 23,11 kr/mwh 28,88 kr/mwh SO 2 -afgift 0,09 kr/mwh 0,11 kr/mwh Samlet varmepris 484,75 kr/mwh 605,94 kr/mwh Arealpris Pris uden moms Pris med moms 0-500m 2 15,69 kr/m 2 /år 19,61 kr/m 2 /år m 2 12,55 kr/m 2 /år 15,69 kr/m 2 /år over m 2 3,14 kr/m 2 /år 3,92 kr/m 2 /år BEMÆRK: Arealet er fastsat udfra de oplysninger, der er registreret i BBR. Har du mere end 500 m 2 opvarmet areal, vil prisen blive reduceret. Eksempel: En opvarmet bygning på 1000 m 2 De første 500 m 2 skal der betales 19,61 kr/m 2 De sidste 500 m 2 reduceres med 20 % til 400 m 2, der afregnet med 19,61 kr/m 2. Dvs. at der er betalt 15,69 kr/m 2. Roskilde Forsyning tager forbehold for trykfejl. 1

26 Bilag 5 Tilslutningspriser Hvis du skal tilsluttes fjernvarme hos Roskilde Forsyning, skal du betale for det. Du kan se herunder hvad investeringen koster. Har du specielle ønsker eller behov, er du velkommen til at kontakte os. Prisen for fjernvarmetilslutning 2013 Investeringsbetaling Pris uden moms Pris med moms Bolig Parcelhus ,00 kr ,00 kr. Kæde/rækkehuse ,00 kr ,00 kr. Etageboliger 9.180,00 kr ,00 kr. Ungdomsboliger 3.672,00 kr ,00 kr. Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Stikledningsbetaling Bolig Parcelhus ø15/ø18 kobberrør ,00 kr ,00 kr. Større dimension kontakt os for beregning 2

27 Bilag 5 Stikledningsbetaling Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Byggemodningsbetaling Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 3

28 Bilag 6 - Brugerøkonomi Brugerøkonomi Faste priser Opvarmet areal m2 130 Nettovarmebehov MWh/år 18,1 Naturgasforbrug ny kedel Nm3/år Naturgasforbrug eks. Kedel Nm3/år Energibesparelse konv. ny kedel MWh 2,9 Energibesparelse konv. eks. kedel MWh 6,1 Energibesparelsesrabat kr./mwh 300 Real rente 3% Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra ældre gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg kr. Energibesparelsesrabat kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra kondenserende gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg kr. Energibesparelsesrabat -857 kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Side 1/4

29 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Tilslutningsbidrag kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Side 2/4

30 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering kr. Tilslutningsbidrag kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 3/4

31 Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Eksisterende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m m kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 4/4

32 Bilag 7 1 Bilag 7 2 Samfundsøkonomisk analyse Tilslutningsgrad 75% 3 Tilslutning af Himmelev (Parcelhuse), inkl. afbrydelse af naturgas 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5,0% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0, Nuværdi af driftsperiode ,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: CTR-VEKS ab system 26 Fjernvarme ab VEKS kr./mwh ,9 131,7 133,0 135,3 136,5 139,9 143,1 143,6 146,0 148,6 148,3 150,8 153,3 155,4 157,6 159,9 161,9 163,6 166,2 167,4 169,9 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,7 347,8 352,9 357,9 362,6 370,6 378,6 383,6 388,7 393,7 398,7 403,8 408,3 412,8 417,3 421,9 426,4 429,9 433,4 436,8 440,3 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 42 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Afbrydelse af naturgas kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 49 Produktion og miljø 1000 kr ,0 571,6 1241,2 2191,5 2958,1 4128,9 4668,8 4684,9 4766,0 4849,2 4839,2 4920,4 5003,2 5071,7 5142,5 5217,3 5282,5 5338,7 5423,7 5463,6 5545,0 50 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,0 141,2 273,1 441,5 581,4 733,6 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle gasfyr Investeringer levetid, år 57 Ledningsnet kr Kundeanlæg - store kr Kundeanlæg - oliekonv kr Kundeanlæg - række/parce kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger gaskedler 64 Produktion og miljø 1000 kr ,0 1329,2 2930,1 5212,1 7055,6 9947, , , , , , , , , , , , , , , ,3 65 Kundeanlæg 1000 kr ,0 293,2 548,4 864,3 1131,7 1383,8 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 73 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Afbrydelse af naturgas 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 5,5% 2% 2% 3% 6% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 7

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ

1. Ændring af områdeafgrænsning. Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej Odense SØ Naturgas Fyn Distribution A/S Att. direktør Gert Nielsen Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Email: ngf@ngf.dk, gni@ngf.dk Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By

Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektgodkendelse til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af naturgasområder i dele af Stenstrup By Projektansvarlig: Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a., Hostrupvej 28, 5771 Stenstrup Projektets

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag 1100012213 J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato 29-08-2014

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær

Rudersdal Kommune Øverødvej Holte Att: Jacob Elkjær Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 25. april 2016 Sagsnr.: 2015100006 Tlf. direkte: 6225 9587 crd@naturgas.dk Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBY INDUSTRIOMRÅDE PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING TIL EJBY INDUSTRIOMRÅDE Revision 1 Dato 2013-04-16 Udarbejdet af AD, TSR, CHVM Kontrolleret af JAKB Godkendt

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere