Advokatfirmaet Ternstrøm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Ternstrøm"

Transkript

1 Advokatfirmaet Ternstrøm Møderet for højesteret Hovedgaden 423 il> Pos!box 19 * Hedehusene e Tlf ~ Fax ,. advokaterne'{dtemstrom_dk Uno Ternstrøm advokat (H) Mette Ternstrøm advokat (L) Steen Ternstrøm advokat (L) J. m (III) UT/ia REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2015, den 14. april kl afholdtes på Idrætseftersko len, Gildhøjparken, 2605 Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gildhøjparken. Til stede var 29 andelshavere, heraf 6 ved fuldmagt, og administrator, advokat Uno Temstrøm. Fonnand Lars Rasmussen bød velkommen og henviste til den i indkaldelse af 30. marts 2015 anførte dagsorden, omdelt den 9. april2015: Ad l. Valg af dirigent: Som dirigent valgtes administrator, Uno Temstrøm, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsens beretning: Lars Rasmussen aflagde på bestyrelsens vegne årsberetning. Årsberetningen er vedhæftet nærværende referat Formanden fremhævede, at planlagt arbejdsdag var den 26. april Til beretningens bemærkning om tilladt hastighed i bebyggelsen bemærkede Bo Nielsen, at 50 km/time er gældende i henhold til Færdselsloven, men Bo var dog enig i, at der skal vises størst mulige hensyn. Flemming Jonassen opfordrede til skiltning med angivelse af forbud mod henkastning af affald og bemærkede i øvrigt, at skiltning på de grønne containere ikke var tydelig nok.

2 Lars Rasmussen oplyste, at containeme bliver rengjort om kort tid, i hvilken forbindelse der opsættes nye opslag. Bestyrelsen var i øvrigt ikke tilhænger af for mange skilte i området. Formanden henviste til god dialog og godt naboskab med hensyn til skolen og kollegiet. På en bemærkning om bedre lukketøj på containere bemærkede Lars Rasmussen, at bestyrelsen overvejer eventuel etablering aflås. Herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning. Ad 3. Årsregnskab 2014 og fastsættelse afandelsværdien: Administrator gennemgik den udsendte årsrapp011 med resultatopgørelse, balance og noter. Om prioritetsrenter blev det fremhævet, at stigning i swap rente blev udlignet aftilsvarende lavere prioritetsrente, således at den samlede renteudgift var i nøje overensstemmelse med det budget det blev oplyst ved låneomlægningen i 20 Il. Det blev endvidere bemærket, at der i år henlægges til vedligeholdelse. Egenkapitalen er blevet påvirket af det meget lave renteniveau, der har medført en stigning af den negative swap-markedsværdi. Administrator henviste til regnskabets note 8 og understregede, at så længe foreningen ikke overvejer indfrielse af swap aftalen, har den negative markedsværdi ingen betydning for hverken boligafgift eller andelsværdi, ligesom det blev gentaget, at markedsværdien bliver O kr. på de datoer, swap aftalen udløber. Bortses fra den negative markedsværdi fremkommer en positiv egenkapital på over 12. mil!. kr., hvilket efter administrators opfattelse må anses for acceptabelt. Kan foreningens nuværende økonomiske udvikling fortsættes, vil både kassekredit og anlægslån være indfriet om ca. 4-5 år. Endelig blev andelskroneberegningen gennemgået med forslag om andelskrone på 0,9662. Flemming Jonassen spurgte om udgifterne til hegn var dækket af forsikring. Lars Rasmussen oplyste, at der ikke var forsikringsdækning, men at udgiften først indgik i regnskabsåret 20!5, hvorfor der blev budgetteret med en højere vedligeholdelsesudgift Der var enkelte spørgsmål om hensættelsen, udgifter til græsslåning, der blev oplyst indeholdt i hækklipning m.v., hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet enstemmigt blev godkendt, ligesom forsamlingen enstemmigt godkendte andelskronen fastsat til kurs 0,

3 Ad 4. Budget 2015 og fastsættelse af den månedlige boligafgift: Lars Rasmussen gennemgik budgetforslagets hovedpunkter med fremhævelse af den forventede større udgift til vedligeholdelse af bygninger, hvilken udgiftspost tillige indeholder udgifter til hegn. Formanden fremhævede, at budgetforslaget igen i det kommende år forudsatte uændret boligafgift. Lars Rasmussen oplyste, at bankrenten næsten udelukkende vedrørte anlægslånet, og renteudgiften på kassekreditten kun har beløbet sig til nogle få hundrede kroner. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte budgetforslaget og uændret boligafgift. Ad 5. Forslag: A. Forslag om aftale med EUROPARK. Lars Rasmussen understregede, at forslaget kun omhandlede de i indkaldelsen anførte stikveje og ikke vedrørte bebyggelsens p-pladser. Forslaget havde ingen økonomisk betydning for foreningen, der hverken fik udgifter eller indtægter ved en aftale med EUROPARK. Der fremkom nogle skeptiske indlæg om problemer for hjemmepleje, af- og pålæsning i forbindelse med flytninger og lignende, og henstilling til at emnet blev udsat til eventuel behandling på en senere generalforsamling. Lars Rasmussen oplyste, at bestyrelsen med forslaget havde ønsket at høre forsamlingens holdning. Linda Petersen henstillede til undladelse at parkere på gæste p-pladser i flere døgn. Sander Holst mente, at beboerne selv burde kunne finde ud af korrekt og hensynsfuld parkering. Efter denne debat meddelte formanden, at bestyrelsen tog det fremførte til efterretning og frafaldt forslaget. B. Forslag om belønning for deltagelse i 2 årlige arbejdsdage. Lars Rasmussen orienterede om fremgangsmåden og begrundede forslaget med eu motivation til at ta flere til at deltage i arbejdsdagene. Det blev understreget, at det for deltagel se i begge - 3 -

4 arbejdsdage, der skulle udbetales belønning kr. 500,00. Bestyrelsen er klar over, at enkelte andelshavere ikke kan deltage i fysisk arbejde, og Lars Rasmussen understregede derfor, at det ikke handler om hårdt arbejde, men også om deltagelse i det sociale samvær, og der er behov for bistand til f.eks. at lave kaffe og lignende lettere opgaver. Bestyrelsen har skønnet den maksimale udgift til ca. kr årligt. Der var mange indlæg for og imod forslaget, og Bo Nielsen fremsatte ændringsforslag om, at ordningen blev gennemført således, at alle andelshavere indbetalte kr. 500,00, og at bestyrelsen efter havedagenes gennemførelse udbetalte de kr. 500,00 til de andelshavere, der havde deltaget i begge arbejdsdage. Lars Rasmussen meddelte, at bestyrelsen kunne tiltræde denne fremgangsmåde og frafaldt derfor afstemning om den oprindelige formulering af forslaget. Der var henstilling om, at liste vedrørende planlagte opgaver blev bekendtgjort inden arbejdsdagen, og Palle Møller Hansen fremførte, at der på arbejdsdagene udtrykkeligt udføres håndværksmæssigt arbejde, hvorved foreningen spares udgifter, der langt overstiger de før anførte kr Lars Rasmussen bekræftede, at arbejdsopgaver kan udføres efter aftale på andre datoer, hvis man er forhindret på selve arbejdsdagen. Det blev præciseret, at de kr. 500,00 opkræves pr. husstand, og at tilbagebetaling sker, når mindst en person fta husstanden har deltaget i begge arbejdsdage. Efter denne debat blev forslaget sat under afstemning, der udviste, at 24 andelshavere stemte for forslaget, der således var vedtaget. Administrator opkræver herefter kr. 500,00 pr. andel ved førstkommende opkrævning af boligafgift C. Forslag om vedtægtsændringer. Forslagsstiller henviste til indholdet af forslaget, der var udsendt sammen med dagsordenen. Forslagsstiller supplerede med at begrunde forslaget med et behov for en økonomisk styring, der bl.a. kunne medføre nedsættelse af boligafgiften. Endvidere efterlyste forslagsstiller valg af næstformand og bedre information om foreningens økonomi og bestyrelsesmødereferater. Lars Rasmussen henstillede til forslagsstillerne, at de trak forslaget. Fonnanden begrundede dette med en henvisning til, at bestyrelsen hvert kvartal får en økonomisk oversigt fra admini- -4-

5 strator, og denned kan udføre sædvanlig budgetkontrol. Bestyrelsens kasserer er reelt administrators sekretær, Benedikte, der konstant har fokus på foreningens økonomi. Leise Simonsen forstod en del af forslaget som et ønske om at gøre bestyrelsens arbejde mere synligt, hvilket hun fandt acceptabelt. Lars Rasmussen bemærkede, at en kvartalsoversigt kan indeholde visse forskydninger i forhold til budget, og derfor let kan misforstås. Han opfordrede flere til at læse foreningens hjemmeside, der sjældent blev besøgt. Endvidere mente formanden ikke, at bestyrelsen kunne offentliggøre referater i det omfang disse vedrørte personlige sager. Der var enkelte indlæg for og imod den hensigtsmæssige i offentliggørelse af bestyrelsens mødereferater. På forslag om referaternes bekendtgørelse på foreningens hjemmeside bemærkede Lars Rasmussen, at alle uvedkommende derved kan læse om foreningens interne forhold, hvilket ikke behøvede at være særlig hensigtsmæssigt. Grethe Møller Hansen bemærkede efter flere indlæg for og imod offentliggørelse af mødereferater, at hun opfattede forslaget som et forsøg på at beskylde bestyrelsen for at handle fordækt, hvilket hun fandt forkasteligt og havde kun ros til bestyrelsens arbejde. Endelig bemærkede Lars Rasmussen, at bestyrelsen for ca. 3 år siden havde etableret ernailkontakt med andelshaverne, og at man dengang konstaterede, at kun få brugte denne. Forslagsstiller Flemming Jonassen bekræftede, at der i den førte debat var fremkommet oplysninger, som forslagsstillerne ikke var bekendt med, og efter dette frafaldt forslagsstillerne yderligere behandling af emnet. Dirigenten opsummerede, at debatten viser en interesse hos andelshaverne og et ønske om, at bestyrelsen gennem nyhedsbrev og lignende løbende holder andelshaverne orienteret om foreningens forhold. Ad 6. Valg: a. Valg afformand: Lars Rasmussen blev genvalgt. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Samina Humayun og Lars Gregersen blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Lars Rasmussen (formand- nr. 33) - 5 -

6 Samina Humayun (15, l.th.) Steen Gildesberg (15, st.th.) Lars Gregersen (17, st. tv.) Tom Køhlert (19, st.) c. Valg af suppleanter: Som l. suppleant genvalgtes Jan Pagsberg. Som 2. suppleant genvalgtes John Jepsen d. Valg af revisor: Som revisor genvalgtes RIH Revision A/S e. Valg af administrator: Som administrator genvalgtes advokat Uno Temstrøm Ad 7. Eventuelt: Palle Møller Hansen gjorde græsslåningsfolket opmærksom på at tage kontakt til ham, såfremt der var problemer med maskinen. Endvidere fremhævede han mulighederne for at etablere yderligere en gæste p-plads, hvilket kunne gores på en arbejdsdag. Thomas Feldstein spurgte, om ikke der var mulighed for at etablere flere gæsteparkeringspladser, når nu gruspladsen var lukket. Lars Rasmussen orienterede om bestyrelsens overvejelser, og desværre må det nok konstateres, at flere p-pladser vil medføre betydelige omkostninger. Morten Rasmussen spurgte, hvorfor administrationsbeløbet ved overdragelser var så højt. Lars Rasmussen oplyste, at kr af beløbet tilfalder andelsboligforeningen, og at de resterende ca. kr deles ligeligt mellem kober og sælger, hvilket han ikke anså for urimeligt. Palle Møller Hansen spurgte, om alle kunne benytte de 2 invalidepladser på grusarealet, hvilket formanden bekræftede. Leise Simonsen spurgte, hvornår dørlås på opgangsdøre kom til at virke. Lars Rasmussen oplyste, at han forventede, at håndværkerne bringer det i orden en af de nærmeste dage. Der er kun problemer med 2 opgangsdøre. - 6-

7 Lars Rasmussen bekræftede, at bestyrelsen for et pr år siden tillod en udlejning, der imidlertid nu har forløbet i 2 år, således at bestyrelsen pålægger den pågældende andelshaver at bringe lejemålet til ophør inden sommer. l øvrigt nævnte fonnanden 2 andre tilfælde, hvor andelshaverne arbejder i udlandet, og hvor bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægten har meddelt tidsbegrænset tilladelse til udlejning. Den tidsbegrænsede periode er endnu ikke udløbet. Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Fonnand Lars Rasmussen takkede for fremmødet og hævede generalforsamlingen. Advokat Uno Temstrøm se~~~....- (\ ~,) j j U/~' IiA"... ~~~~ Lars Rasmussen ~i.uj..-v.- f..~. u ~.... (){/.... Samina Humayun Cc?6~ -~~... ~.. f ~ \ eisen \ 0:\~ \~)\ P\_/'\ Tom?f;J:~ ~~-- -~.. J Steen desberg - 7-

8 Bestyrelsesberetning generalforsamling april 2015 Jeg vil gerne byde alle velkommen til denne generalforsamling i A/B Gildhøjparken På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål om muligheder for at låne til indskud i andelsforeningen man opfordrede bestyrelsen om at tage kontakt til banker i lokalområdet dette er fortage og resultatet at ingen banker som vi har forespurgt kender noget på denne reaktion vi har haft møde med Nodera, Jyske Bank, Nykredit og Arbejdernes landsbank samt Pensam bank, folk kan godt låne, men tit afvises folk, grundet for lille rådighedsbeløb. lilykredit Vi hat haft en løbende dialog med Nykredit med dialog om rente og evt. omlægning af lån osv., de to af vore lån på i alt 56 mil l. kan vi ikke gøre billiger, det eneste vi kan gøre er vort trappe lån som kunne gøres anderledes lånet er på 30 mil l. tilbydes det at forlænge låne perioden med 20 år til 2049 til en billiger rentefod vi har bedt Nykredit om vurderer et alternativ, kommer den noget af interesse vil der blive indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling Arbejdslørdage l sidste generalforsamlingsperiode har der igen været 2 arbejdslørdage, hvor vi fik udført de fleste af de opgaver, der var planlagt. Vi ser en stigende interesse for disse dage, den samme garde, der møder hver gang og enkelte nye kommer med. Vi vil selvfølgelig takke for hjælpen, men samtidig appellere til alle om at møde op, da vi alle har en fælles interesse for at vores andelsforening ser pæn ud. Næste arbejdsdag bliver søndag den d. 26. april kl ca Græsslånings team Sidste sæson var 2. sæson som vi selv stod for græsslåning, en stor tak til alle der bidrog til denne tjeneste og dermed en stor besparelse for Gildhøjparken. En særlig tak til Palle Møller for altid have en veltrimmet maskine klar til brug. Håber de frivillige fra sidste år vil fortsætte igen i år. Der mangler et par stykker som gerne må meldes sig enten til mig eller til Palle. Affald Her vil bestyrelsen rette en skarp kritik om den gennerelle håndtering af affald, det er utroligt vi næstern hver uge ser der er køkkenaffald i papcontaineren, der må straks hører op vi har fået den allersidste advarsel fra kommunen hvis de konstaterer det en gang til vil vor container blive håndsorterer pris 5000,00 kr. jeg må også konstaterer vi har haft enkelte fra kollegiet som smider affald i vore container, der er afholdt møde med beboerne fra kollegiet som med meget5 positivt dialog har lovet at være opmærksom l

9 Bestyrelsesberetning generalforsamling april 2015 på at ingen fra deres side smider affald længerer hos os og jeg syntes også det har hjulpet, men der er folk fra andelsboligforeningen, der står bag manglende sortering, så vær ekstra opmærksom på at få puttet affald i de rigtige containere. De 3 container der er opsat til metal og deponiaffald som Porcelæn, kopper, tallerkener, urtepotter, stentøj, keramik, spejle og drikkeglas samt en container til småt brandbart må stadig benyttes, vi har lavet aftale med kommunen om afhentning af stor skrald dette afhentes 1 gang om måneden datoer vil fremgå af vor hjemmeside på Haveaffald fungerer stadig fint og vil fortsætte bag rummet med de ovennævnte containere. Jeg skal dog lige henlede opmærksomheden på at der ikke må smides plastposer i affaldet. Hundeluftning Flere klager igen over løse hunde, samt at der ikke bliver samlet hunde hø m høm op, og folk lader hunden tisse i hækken. Og igen i år ligner grus parkeringen et kæmpe hunde toilet- det er utroligt at man ikke kan finde ud af at man har pligt til at samle op efter hunden. SÅ husk at have hunden i snor og medbringe et par poser til høm hømmeme. Parkering Her vi jeg henviser til vor interne husorden. Lad være med at smide bilen i flere timer foran opgangen og jeg vil også gerne gøre opmærksom på de nye P regler som forbyder parkering med hjul på fortov dette gælder også hos os. Samt der er kun tilladt at parkerer inden for de afmærkede båse. En parkering er et efterladt køretøj efter 3 minutter. Vor nabo har aftalt parkeringskontrol med Euro park på grus parkering og langs med kollegiet, hvilket må siget det har han haft en god erfaring med der er uddelt ca. 400 bøder, det har så givet et ekstra præs på Gildhøjparkens parkeringspladser, der har været voldsomt dialog, om hvordan andelshavere parkerer og hvor de parkerer. Lad os slå fast der er ly, p. plads per andel, der er tidligere besluttet på tidligere generalforsamlinger fra 2012 at andelshavere med 2 køretøjer registeret på adressen kan tilkøbe l ekstra p- plads. Så begynder andelshaveren at være opfindsom når der skal komme gæster, f. eks flytter sin egen bil til en p-plads som er reserveret eller andre smarte tiltag. Hverdag er der ledige P- pladsen i alt er der 11 pladser som er ledige, der er ikke sikkert de er tomme da der er folk der har gæster eller flere biler. En p-plads på grus parkeringen koster 15 kr. pr time 70 kr. pr døgn og 400 kr. pr måned. Hastighed i området Vor regler på det område er max 20 km, og det skal overholdes. Der er mange børn i området så pas på dem, nævn også hastighedsbegrænsningen over for jeres gæster Vand 2

10 Bestyrelsesberetning generalforsamling april 2015 Vandregnskab er udsendt og det opkræves a conto for 2015 her pr. 1. april, der er brugt mindre vand end året før, så set fra miljø mæssigt side er det jo positivt. Varmeregnskab Varmeregnskabet er udsendt, og efter sidste års kolde vinter er varmeregnskabet meget i balance. Nogle skal have penge tilbage, og nogle skal betale. Det er dog bestyrelsens overbevisning at a' conto betalingerne igen ligger ok. Hvis der er nogle der ønsker at forhøje indbetalingen, må de rette henvendelse til administrator. Besparelse på lys på fællesom råder. Projektet er færdigt og vi kan se elmåleren sveder ikke så meget mere en besparelse fra 1. okt. til 31. marts er ca ,00 kr. ganske godt vi følger selvfølgelig udviklingen hen over året. Husorden Bestyrelsen vil også på denne generalforsamling gøre opmærksom på, at vi har en husorden, som generalforsamlingen har vedtaget. Det betyder også den skal overholdes. Snerydning og saltning En mild vinter er overstået for nu, og efter bestyrelsens vurdering har det sneberedskab vi betaler til, igen i år været på mærkerne, og gjort et godt stykke arbejde. Vi vil til næste vinter tage nye forhandlinger om Gildhøjparkens krav til dette beredskab, samt i hvilken form der skal ryddes og saltes i vinteren 2015/2016 Vi har endnu ikke fået opgørelse fra ejer af kollegiet som stå for rydning af fællesvejen Sommerfest Bestyrelsen håber der i år vil være god opbakning til at afholde en sommerfest, festudvalget havde lavet en fantastik fest med en god stemning. Tak for det Der er måske også et par nye hænder der melder sig til opgaven. Herefter vil jeg takke bestyrelsen og Uno Trenstrøm for et godt stykke arbejde, der er udført i denne generalforsamlingsperiode og fortsat god arbejdslyst fremover. Med det vil jeg lade beretningen gå til dialog og afstemning. Lars Rasmussen 3

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Bank: Reg.nr. 7853-1165831 Ejendomsadministrationen Nielsen (H) Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER ADVOKATER Nørre Voldgade 88, 4., 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere