Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse. Udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger har ansvaret for sit eget liv. Kommunens sociale indsats skal derfor fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv under hensyn til den enkeltes behov og i samarbejde med denne. Social- og Sundhedsudvalgets arbejde tager afsæt i flere politikker, der er vedtaget af Ishøj Kommunes byråd. I politikkerne fremgår Ishøj kommunes ambitioner og værdier for arbejdet med social- og sundhedsområdet. Det drejer sig bl.a. om Sundhedspolitik for Ishøj Kommune, Handicappolitik for Ishøj Kommune, Seniorpolitik, Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, Ishøjs Frivillighedspolitik, Ishøj Kommunes Psykiatriplan, Pårørendepolitik på det specialiserede voksenområde, Medborgerpolitik for Ishøj Kommune og Rusmiddelpolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. En rød tråd i disse politikker er, at kommunen tager udgangspunkt i borgerens individuelle livssituation og støtter op om borgernes evner og kompetencer. Dette gøres i et samarbejde med borgeren som en ligeværdig part, med henblik på at styrke borgerens mulighed for at håndtere eget liv. Det kommer blandt andet til udtryk i følgende ambitioner fra ovennævnte politikker: At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Borgere med handicap udgør en ressource. Derfor ydes hjælp til selvhjælp, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage aktivt i samfundslivet. Der er fokus på hvordan kommunen kan styrke borgernes mulighed for et sundt og godt liv. Kommunens indsats over for borgere med et misbrug er at rådgive og motivere borgere til at tro på, at det er muligt at ændre på egen livssituation. Seniorer skal have muligheden for at handle og bestemme over sit eget liv. Derfor yder kommunen hjælp til selvhjælp. Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale- og sundhedsmæssige opgaver efter bl.a. Serviceloven, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Lov om Pension. Herudover har udvalget samarbejde med Vallensbæk Kommune om opgaver inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse. Den sociale indsats skal ydes under hensyntagen til de økonomiske konsekvenser. En systematisk vurdering af igangsatte indsatser skal bidrage til at vælge det, der virker, frem for det, hvor effekten er usikker. Indsatser på tværs af flere administrative enheder skal koordineres. Udover at løse aktuelle behov skal kommunen tænke langsigtet og forebygge, at problemer opstår eller forværres. Der er tre administrative centre, der referer til udvalget: Borger- og Socialservice, Familiecenter og Sundhed- og Ældrecenter. Udvalgets bevillingsområder: Bevillingsområder Netto, kr B60.10 Det specialiserede socialområde B60.20 Overførselsudgifter B60.30 Sundhed og ældreområdet B60.40 Børn og unge B60.90 Finansielle konti Udvalgets bevillingsområder i alt B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: Bevillingsområder Netto, kr B Forebyg. indsats for ældre og handicappede B Socialpædagogisk vejledning B Botilbud for voksne B Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede B Behandling af stofmisbrugere B Egne botilbud til voksne B Beskyttet beskæftigelse B Aktivitets- og samværstilbud B Handicapråd Bevillingsområdet i alt

2 Ishøj Kommune 2013 Side 74 Beskrivelse af budgetområder: Målgruppen omfatter voksne personer med handicap eller sindslidelse, der opholder sig i dag- eller døgntilbud eller modtager pædagogisk støtte i hjemmet, udsatte personer med problemer som hjemløshed, partnerskabsvold eller misbrug. Der er nettoudgiftsbudget på 100 mio. kr. Den største del af budgetområdet er internt overlappende, da det i høj grad er de samme borgere, der bevæger sig på tværs af de forskellige tilbudstyper. Ishøj Kommune er nettokøber på dette område, men driver også selv egne tilbud såsom Kløverengen, Spindehuset, Løkkekrogen, Opgangsfællesskabet Ågården, Strandgården. B Forebyggende indsats for ældre og handicappede: området indeholder socialpædagogisk støtte efter serviceloven 85, der foregår udenfor kommunegrænsen.det drejer sig om ca. 17 borgere i B Socialpædagogisk vejledning Hjemmevejlederteamet: området indeholder Ishøj Kommunes eget hjemmevejlederkorps, der udfører hjemmevejledning efter servicelovens 85 primært til borgere bosat i eget hjem i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Hjemmevejlederteamet betjener ca. 120 Ishøj borgere. Desuden indeholder budgetområdet udgifter til Strandgården, Frydekær og Cafe Vildtbanehus. I Strandgården råder Ishøj Kommune over 11 lejligheder, der udlejes til unge borgere fra Ishøj, der har behov for et rummeligt bomiljø. Frydekær er et 99 tilbud til 3 borgere, mens Cafe Vildtbanehus er et cafetilbud rettet mod psykisk sårbare borgere. B Botilbud for voksne: Området omfatter botilbud og forsorgshjem/kvindekrisecentre. Botilbud gives til borgere, der på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan klare sig selv i egen bolig. Der kan visiteres til henholdsvis midlertidigt og længerevarende botilbud efter servicelovens 107 og 108. Der ydes refusion for særlig dyre enkelsager. Der er ca. 82 Ishøj helårsborgere, der bor på et botilbud for voksne. Borgere kan ligeledes visiteres til krisecenter, der er et tilbud for kvinder som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familien eller til et forsorgshjem, som er et botilbud for hjemløse. B Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Alkoholmisbrugsbehandling varetages fortrinsvis af Lænke-ambulatorierne i Glostrup. Borgere kan frit møde op og opstarte et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb uden for visitation. Der var i behandlingsforløb med Ishøj borgere på Lænken. Ishøj Kommune giver som udgangspunkt ikke døgnbehandling. B Behandling af stofmisbrugere: Stofmisbrugsbehandling bliver primært udført af KABS Glostrup. Der gives både ambulant og dagbehandling. Der er ca. 50 borgere, der modtager behandlingsforløb på KABS i Ishøj Kommune giver som udgangspunkt ikke døgnbehandling. B Egne botilbud til voksne: Dette budgetområde indeholder flere decentrale enheder, hvoraf hovedparten er takstfinansieret. Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele; Kløverengen 84, som er et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, hvor målgruppen er borgere med en svær sindslidelse i alderen 45 år og opefter. Der er 16 pladser. Kløverengen 72, som er midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er døgndækning. Spindehuset, som er beliggende i Ishøj, er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for døgndækning. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Løkkekrogen, som er beliggende i Vallensbæk, er et botilbud efter servicelovens 107. Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Der er døgndækning. Opgangsfællesskabet Ågården fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj Centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø. Der er ikke døgndækning. Cafe Hjerterum og Firmaet er Ishøj Kommunes aktivitets- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 og 104. Cafe Hjerterum og Firmaet er beliggende i Vallensbæk, som en del af botilbuddet Kløverengen men med eksternt optag. Kvindekrisecenter R.E.D. og RED PAR bliver overvejende finansieret af SATS puljemidlerne. Fra 2012 overgår RED til delvis takstfinansiering med 25 %. Det er hensigten, at RED bliver fuldt takstfinansieret.

3 Ishøj Kommune 2013 Side 75 B Beskyttet beskæftigelse: Beskyttet beskæftigelse gives efter serviceloven 103 og er et dagtilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale arbejdsmarkeds vilkår. B Aktivitets- og samværstilbud: Aktivitets- og samværstilbud gives efter serviceloven 104 og er dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. B Handicapråd: Handicaprådet mødes fire gange årligt. Der er i 2013 afsat kr. til rådets arbejde inkl. udgifter til diæter til organisationsmedlemmerne, forplejning og mindre arrangementer. Der er derudover snitflader til sundhedsområde, navnlig i forhold til genoptræning og hjemmehjælp. For gruppen af borgere omkring 18 år er der et samarbejde om håndtering af overgange fra børne- til voksenforanstaltninger. For ikkeførtidspensionister kræver indsatsen i forhold til ledige misbrugere, psykisk syge og lettere handicappede koordination med Jobcenter Vallensbæk, der varetager aktiveringsordningerne. Udviklingstendenser: Nedenstående graf viser, at regnskabsresultater og antallet af helårspersoner i 2010 og 2011, samt de faktiske enhedsomkostninger for henholdsvis Ishøj Kommune og en gennemsnitlig kommune i Region Hovedstaden. Regnskab 2010 Regnskab 2011 PL-niveau 2011 i kr. (nettoudgifter) Helårspersoner 2010 Helårspersoner 2011 Enhedsomkostninger Ishøj 2011 Enhedsomkostninger Region H Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Aktivitets- og samværstilbud* Beskyttet beskæftigelse* Socialpædagogisk støtte (ekstern)** Anm: Data er taget den såkaldte Ballerup benchmark på tværs af kommunerne i hovedstadsregionens interne. Borgere på kommunens egne institutioner (Spindehuset og Ågården), hvor der ikke afregnes internt er ikke medtaget. *Regnskabstal er inkl. kørsel men enhedsomkostninger er ekskl. kørsel. **Regnskabstal er ekskl. den socialpædagogiske støtte, som udføres af det interne hjemmevejlederkorps. Helårspersoner under socialpædagogisk støtte er inklusiv borgere i eget hjem, der modtager støtte fra det interne hjemmevejlederkorps. Der har været en svag stigning i antallet af brugere af botilbud fra 2010 til 2011 (fra 81 til 84 helårspersoner). En årsag til stigningen er tilgangen til det voksenspecialiserede område fra børneområdet. Stigningen har fundet sted på trods af, at flere borgere i 2011 blev hjemtaget til egen bolig med støtte i forbindelse med at kommunen overtog handlekompetencen. Udgiftsstigningen er dog begrænset af, at kommunerne i KKR Hovedstaden indgik en principiel aftale om at reducere taksterne på egne sociale institutioner med 2 pct. før p/l-regulering fra 2010 til Kommunerne i KKR Hovedstaden har endvidere aftalt en nulvækst på takstområdet i 2012 og Ishøj Kommune har hjemtaget de mest oplagte sager i 2011 og 2012 og placeret borgere i egen bolig eller i opgangsfællesskab. Målsætningen er at placere borgeren i rette og mindre indgribende tilbud, hvis det er muligt. Derfor er flere borgere hjemtaget fra botilbud og omplaceret i egen bolig med støtte fra kommunens eget hjemmevejledningskrops. Dette har medført et øget pres på kommunens interne hjemmevejlederkorps. Der har været en stigning i antallet borgere, der modtager socialpædagogisk støtte af kommunens interne hjemmevejledningskorps fra 2011 til 2012 på ca. 30 %.

4 Ishøj Kommune 2013 Side 76 Nøgletal voksenhandicap og udsatte grupper : KL har foretaget en benchmarking på udvalgte nøgletal, heriblandt på voksenhandicap området samt udsatte grupper. Nettodriftsudgifter på Voksenhandicapområdet og udsatte grupper i regnskab 2010 og 2011 ekskl. refusion pr årige: Kilde: kl.dk Figuren viser, at nettodriftsudgifter pr årige til voksenhandicapområdet for Ishøj Kommune samt de 5 mest sammenlignelige kommuner i regionen samt regions- og landsgennemsnit. Ishøj Kommune ligger på henholdsvis 600 kr. under i 2010 og 1500 kr. under gennemsnitsudgiften pr årig i forhold til de sammenlignelige kommuner. Dermed er Ishøj Kommune på niveau med de gennemsnitlige kommuner i Region Hovedstaden. Dette er selvom, at Ishøj Kommune har en højere andel af borgere, der modtager et botilbud sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden. Fremtidige udfordringer og udviklingstendenser: Flere børn fødes med handicap, hvilket har en betydning for udgifterne til det specialiserede område. Der overgår flere borgere fra børne- og ungeområdet end der er afgang. Handicapbegrebet har udvidet sig, der er bl.a. kommet flere diagnoser på psykiske lidelser og diagnoserne stilles hyppige - diagnoser som ADHD, Asperger, stress, OCD og spiseforstyrrelser. Der er gennem de sidste 20 år kommet flere ældre mennesker med handicap og udviklingen ser ud til at fortsætte. Ældre med handicap er gerne stærk plejekrævende og en stor udgift på det specialiserede socialområde. Antallet af stillede diagnoser er stigende. Antallet af borgere i kontakt med den regionale psykiatri (heriblandt psykiatriske hospitaler, ambulatorier, distriktspsykiatrien o.a.) er steget med 40 % fra Udskrivelser fra psykiatriske hospitaler sker tidligere end før i tiden. Det betyder, at kommunerne får flere opgaver fx ift. botilbud til psykisk syge. Undersøgelser viser, at psykisk syge står for en stigende andel af kriminaliteten og antallet af behandlingsdomme i socialpsykiatrien er stigende. Fra 1996 til 2005 estimerer Sundhedsstyrelsen, at antallet af stofmisbrugere på landsplan er steget til en stigning på omkring 25 % på ni år. Stofmisbrug kan være årsag til mange sociale problemer og familieproblemer. Antallet af borgere med dobbeltdiagnoser er på landsplan er stigende. Ændringer i demografien fører til flere ældre med et stort plejebehov. Der forekommer derfor i de kommende år et voldsomt udgiftspres på det specialiserede område samlet set. Tendenserne går mod at større efterspørgsel på ydelser sammenhold med, at der i kommuneaftalerne med Regeringen fastholdes nul vækst på området. Det stiller store krav til kommunerne om at der skal findes billigere løsninger og at der skal fastsættes stramme serviceniveauer som kan styre tilgang til ydelserne. Det er ligeledes en udfordring for området, at der løbende bliver stillet krav om fastholdelse af takstniveauet samt effektiviseringer i tilbud og på personalesiden.

5 Ishøj Kommune 2013 Side 77 Disse udfordringer medfører en større efterspørgsel efter ydelser samtidig med, at kommunen arbejder på at hjemtage og omplacere borgere til egen bolig med støtte fra internt korps i kommunen. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Borger- og Socialservice har to centrale mål for budgetområdet, der vedrører effektivisering. For det første skal der ske en implementering af de ændrede handlekommuneregler. I overensstemmelse med intensionen i lovændringen vil det indebære, at der sker en reduktion i enhedsomkostningerne til sociale tilbud uden at serviceniveauet reduceres. For det andet skal den gradvise afvikling af statstilskuddet til Kløverengen kompenseres ved interne effektiviseringer, således at taksterne holdes i ro. Mål: Resultatkrav: Handling: Implementering af nye handlekommuneregler ved systematisk revisitation af sager Takstnedsættelse på Kløverengen og Løkkekrogen for at fastholde en belægning på 100 %. En reduktion af enhedsomkostningerne til botilbud og særlig støtte ved en systematisk gennemgang af alle sager på det specialiserede voksenområde, for derved at kvalitetssikre om taksten står mål med borgerens reelle behov og om der skal foranstaltes en anden reduceret ydelse. Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden. Krav om gennemgang og revisitation af alle sager skal være foretaget pr Taksterne på Kløverengen og Løkkekrogen nedsættes fra 2012 til 2013 jf. uden at det får større betydning for serviceniveauet og uanset om statstilskuddet til Kløverengen gradvist reduceres fra 2012 og fremefter. Alle hjemtagne sager gennemgås og det vurderes, om de eksisterende tilbud er de bedst egnede. Så vidt muligt følges en nærhedsprincip. Vestegnskommunerne er i fællesskab ved at skabe overblik over udbuddet i lokalområdet. Der indgås aftale med udbyderne om dels konkrete sager, dels generelle aftaler med storleverandører om visitation, opfølgning, m.v. I forbindelse med oplægget til budget 2013 skal Kløverengens ledelse i samarbejde med Borger- og Socialservice finde konkrete besparelser, der kan udligne det manglende statstilskud og sikre en takstnedsættelse. Implementering af politisk vedtagne serviceniveauer på voksenområdet På området 85 skal alle ydelser justeres i forhold til vedtagne serviceniveauer på området. Der skal gennem optimering af driften sikres en takstreduktion på Løkkekrogen i Alle sager på 85 området (internt korps) skal gennemgås og justeres ind til nye serviceniveauer senest pr B60.20 Bevillingsområde Overførselsudgifter Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr B Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut B Integration og repatriering B Sygedagpenge B Sociale formål B Kontanthjælp B Boligstøtte B Personlige tillæg B Førtidspension B Plejevederlag til pasning af døende B Borgerrelaterede adm. udgifter Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Målgruppen omfatter personer, der modtager kontante ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge eller børnetilskud samt nydanskere omfattet af integrationsloven samt borgere med fysisk handicap, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi.

6 Ishøj Kommune 2013 Side 78 Området omfatter vederlagsfri fysioterapi, sociale formål efter aktivloven, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, barselsdagpenge, kontante ydelser efter integrationsloven. Alle ydelserne er lovbundne. Ydelser til kontanthjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge og ydelser efter integrationsloven knytter sig til ledighed, sygdom og barsel. Driftsudgifterne er ifølge kommunens styringsvedtægter placeret i Økonomi- og Planlægningsudvalget. Hvor udgifterne til de kontante ydelser overvejende er efterspørgselsstyret, er indtægterne tæt forbundet med den konkrete indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (aktivering) og lov om aktiv socialpolitik (revalidering). Jobcenter Vallensbæk foretager budgetbemærkninger i samarbejde med administrationen i Ishøj Kommune på sygedagpengeog kontanthjælpsområdet. Ishøj Kommune overdrager flere opgaver i løbet af 2012/2013 til Udbetaling Danmark. Ydelserne omfatter familieydelser, underholdsbidrag, boligydelse, boligsikring, førtidspension og barselsdagpenge. Der er planlagt overdragelse i perioden til Vederlagsfri fysioterapi gives efter en lægelig vurdering. Enkeltydelser m.v. bevilliges efter en trangsvurdering. De indkomsterstattende ydelser gives til personer, der på grund af ændringer i deres forhold ikke er i stand til at forsørge sig selv. De indkomsterstattende ydelser er følsomme over for konjunkturudsving. Af samme årsag er de omfattet af budgetgarantiordningen, der kompenserer kommunerne for store generelle udsving i ledigheden Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi gives til personer med svære og varige handicap, der er opført på Sundhedsstyrelsen diagnoseliste. Behandlingen gives efter henvisning fra praktiserende læge, hvis borgeren opfylder en række fastsatte kriterier. Den vederlagsfrie fysioterapi foregår overvejende hos privat praktiserende fysioterapeuter, hvorefter kommunen refunderer udgifterne. B Integration og repatriering: Statens giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvor der er statsrefusion på 100 %. B Sygedagpenge: Retten til sygedagpenge er betinget af at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Der kan ydes sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som er forsikret. Udgangspunktet for betaling af sygedagpenge er 52 uger. Såfremt en borger har været sygemeldt i mere end 52 uger ydes ikke statsrefusion på ydelsen. Der kan ligeledes ydes sygedagpenge ved delvis sygemelding. Der er ca. 290 borgere på sygedagpenge. B Sociale formål: Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. B Kontanthjælp: Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der er ledige på arbejdsmarked og ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Betingelsen for at få hjælpen er at borgeren har været ude for ændringer i sine forhold fx sygdom, samlivsophør eller ledighed. Retten til kontanthjælp er ligeledes betinget af sammenlagt 7 års ophold inden for de sidste 8 år. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Statsrefusionen til kontanthjælp er gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager er i aktiv eller passiv kontanthjælp. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering. Der er ca. 880 modtagere af kontanthjælp. B Boligstøtte: Der kan ydes boligstøtte til lejer, ejer eller andelshaver hvis boligen benyttes til helårsbolig. Boligstøtten er afhængig af indtægter og boligens størrelse. Boligstøtte til andelshaver og ejere udbetales som lån. Der kan ydes støtte til betaling af indskud i lejet bolig. B Personlige tillæg: Reglerne for personlige tillæg er gældende for personer, som har fået tilkendt pension før 1. januar Helbredstillæg betyder, at der er indført mere faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp.

7 Ishøj Kommune 2013 Side 79 B Førtidspension: Førtidspension kan tilkendes personer mellem 18 og 65 år. Der kan tilkendes førtidspension, hvis borgerens arbejdsevne er varigt nedsat, og denne nedsættelse betyder, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Førtidspension er en skattepligtig indkomst og størrelsen heraf er afhængig af samlivsforhold og indtægter udover pensionen. Der er ca borgere på førtidspension. B Plejevederlag til pasning af døende: Plejevederlagt til pasning af døende gives til pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom. Der kan også ydes plejevederlag til nærstående pårørende til alvorligt syge. B Borgerrelaterede administrative udgifter: Udgifter til somatisk lægekonsulent. Udviklingstendenser: Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved at være et område, som er meget påvirkeligt af konjunkturerne på landsplan. Hvis der er lav konjunktur vil det hurtigt afspejles i antallet af personer på for eksempel kontanthjælp. Udfordringen på området er at tilrettelægge en hurtig og effektiv aktiverings- og beskæftigelsesindsats, hvor målet er at den ledige borger får hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet sammenholdt med en stram økonomisk styring, således at beskæftigelsesmidler bruges optimalt. Nedenstående graf viser antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2007 til Udgangspunktet for grafen er det faktiske antal kontantmodtagere til og med 2012 samt en prognose fra Beskæftigelsesregionen for Beskæftigelsesregionen forventer et fald i antal arbejdsmarkedsparate ledige på 6,7 % fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal Prognosen gælder både forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere, men der er ikke taget højde for, at virkningen erfaringsmæssigt er mindre og kommer senere for kontanthjælpsmodtagere end for forsikrede ledige. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udviklingen for jobklare slå igennem med 75 procent for indsatsklare og med 0 procent for midlertidigt passive. Kilde: Jobindsats 2007 til er år til dato og 2013 er estimeret som beskrevet ovenfor. Den største usikkerhed ved fremskrivningen er, at udviklingen for jobklare kontanthjælpsmodtagere er sat til samme udvikling som forsikrede ledige. Jobcentret har vurderet at fremskrivningen er for optimistisk og har derfor vurderet at stigningen bliver mindre, hvorfor udgifterne til kontanthjælp er sat 4,5 procent lavere end i reviderede budget En betydelig del borgere på passiv kontanthjælp er de midlertidigt passive. Det seneste år (april 2011 til april 2012) er der sket en stigning i antallet af midlertidigt passive på 8 procent. En del af forklaringen er at færre tilkendes førtidspension. Jobcenteret har stor fokus på de midlertidigt passive, og på at tilgangen til førtidspension begrænses mest muligt. Det er medvirkende til de øgede udgifter til kontanthjælp. Jobcentret ønsker at fokusere på folks ressourcer, frem for barrierer. Erfaringerne har vist at det kan tage mere end et års aktiv indsats, at bringe såkaldte svage borgere tættere på arbejdsmarkedet. Men forventningen er, at det kan give færre udgifter til forsørgelse på længere sigt. Jobcenteret deltager i flere udviklingsprojekter, som fokuserer på at forbedre indsatsen for borgere med væsentlige problemer ud over ledighed. Udfordringerne drejer sig om at blive bedre til at iværksætte forløb, der kombinerer en social og beskæftigelsesmæssig indsats. Sammen med Borger- og Socialcentret indgår jobcenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Brug for alle. Her skal alle midlertidigt passive kontanthjælpssager gennemgås med henblik på en tværfaglig indsats.

8 Ishøj Kommune 2013 Side 80 Kilde: Jobindsats. Aktiveringsgraden er 27 % for de indsatsklare og 31 % for de jobklare i marts Hurtig og hyppig aktivering skal være et middel til at begrænse antallet af kontanthjælpsmodtagere, især når der er tale om virksomhedsrettet aktivering. En relativ stor del af kontanthjælpsmodtagere både med passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er langtidsledige. De seneste 12 måneder (april 2011-april 2012) er langtidsledigheden steget med 7 procent. Mål og resultatkrav: Der henvises til mål og resultatkrav i bevillingsområdet arbejdsmarkedsforanstaltninger under Økonomi- og Planudvalget. B60.30 Bevillingsområde Sundhed og ældreområdet: Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder Netto, kr Hjemmeplejen Plejecentrer Hjemmesygepleje Kommunal tandpleje Omsorgstilbud og generelle tilbud Hjælpemidler Borgerstyret personlig assistance Sundhedsudgifter Kontaktperson og ledsagerordning Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingsområdet i alt Beskrivelse af budgetområder: Målgruppen omfatter ældre borgere, der har behov for hjælp. Kommunen ønsker at yde en indsats med henblik på at støtte op om borgerens muligheder for et godt helbred, et højt aktivitetsniveau og et udbygget socialt netværk. Under bevillingsområdet er plejehjem, hjemmepleje, omsorgstilbud, kommunal tandpleje samt meget andet. Alle ydelserne er lovbundne, men for nogle områder med forholdsvis få detailkrav. Opgaveløsningen er således karakteriseret ved, at kommunen tilrettelægger tilbuddene med forskelligt indhold indenfor rammerne af lovgivnings formål og de forvaltningsretlige krav Hjemmeplejen: Området består af hjemmehjælp, indkøbsordning og hjemmesygepleje. Hjemmehjælpen er omfattet at bestemmelserne om frit leverandørvalg. Der ydes varigt hjemmehjælp til personer der ikke kan klare det huslige arbejde på grund af alder, handicap eller sygdom. En borger kan visiteres til indkøbsordningen, hvis borgeren ikke selv er i stand til at foretage indkøb. Hvis en borger har behov for sygepleje kan borgeren få besøg af vores hjemmesygeplejersker. Omfanget af hjælpen vurderes efter at konkret behov. Der er for nuværende ca. 650 personer der modtager hjemmepleje Omsorgscentret Kærbo samt Torsbo plejehjem Decentrale enheder under Ældrechefen. Kærbo består af: Træningscenter Kærbo (8 pladser), tidssvarende plejeboliger (64 pladser), ældreboliger (40 pladser), madservice til borgere i eget hjem, daghjem (15 pladser), genoptræning (8 pladser) og dagcenter som benyttes af 75 borgere. Torsbo består af: Tidssvarende plejeboliger (17 pladser), tidssvarende plejeboliger til demente (9 pladser), ældreboliger (16 pladser) og daghjem (6 pladser)

9 Ishøj Kommune 2013 Side Hjemmesygepleje Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til hjælp til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne Kommunal tandpleje Tandplejen er en decentral enhed under ældrechefen. Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for 0-18 årige Omsorgstilbud og generelle tilbud Omsorgstilbuddet består af snerydning og havehjælp for pensionister. Tilbud om julefrokost og sommer udflugt. Der udarbejdes håndbog for pensionister, der ydes tilskud til højskoleophold og mulighed for pensionistsvømning. Ishøj kommune yder støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet socialt arbejde jævnfør lov om social service. Ishøj kommune støtter seniormedborgerhuset med betaling af varme, el, inventar og administration. Seniorrådet mødes fire gange årligt. Alle borgere over 75 år modtager automatisk tilbud om et forebyggende hjemmebesøg fra omsorgskonsulenten. Sundhedsuddannelsen: Ishøj kommune står i samarbejde med regionen for uddannelsen af social og sundhedsassistentelever og hjælperelever. Der er ansat en uddannelseskonsulent som står får opgaven med at placere eleverne i henholdsvis hjemmepleje, Omsorgscentret Kærbo og på plejehjemmet Torsbo Hjælpemidler Der kan ydes tilskud til følgende: Støtte til køb af bil, støtte til Optiske synshjælpemidler, arm og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler, Genanvendelige hjælpemidler, IT-hjælpemidler, forbrugsgoder, IT-forbrugsgoder og hjælp til boligindretning. Hjælpemiddeldepotet klargør og reparer hjælpemidler til borgerne. Hjælpemiddeldepotet leverer desuden hjælpemidler i borgerens hjem og hjemtager disse ved dødsfald flytning hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk. Merudgifter til handicappede: Der kan ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgerstyret personlig assistance Borgere der har mere end 20 timers hjemmepleje om ugen, kan vælge at etablere en BPA ordning, hvor de enten de selv eller pårørende får udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Tilskud kan også udbetales til et firma, som kan varetage arbejdsgiver ansvaret. Bevillingskompetencen ligger hos kommunens visitatorer Sundhedsudgifter Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. Udgifterne er blandt andet afhængige af socioøkonomiske forhold, hvorfor Ishøj kommune har relativt høje udgifter på området på grund af befolkningssammensætningen. Der skal udarbejdes en analyse på området, da udgifterne er stigende på trods af flere tiltag på området Kontaktperson og ledsagelse Byrådet skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer som er døvblinde. Byrådet skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunen har fået ansvaret for den borger rettede forebyggelse, og patient rettede forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats, der ikke er et regionalt ansvar i tilknytning til sygehusbehandling og praksissektoren. Ishøj kommune har oprettet et sundhedscenter med ansættelse af sundhedskonsulenter og en diætist. Udviklingstendenser: Antallet af personer over 65 år forventes at stige. I prognoseperioden er forventningen at antallet af ældre vil stige med 679 personer svarende til en stigning på 23,4 %. Aldersgruppens yderligere fordeling på 5 års intervaller viser, at der er en vis grad af variation. Den forudsete stigning skyldes både den historiske udvikling med stigende befolkningstal og et generelt fald i dødelighed. De store efterkrigsårgange er på vej mod pensionsalderen, mens de små årgange fra 1980 erne indtræder på arbejdsmarkedet. Dermed stiger udgifterne til bl.a. plejesektor og overførselsindkomster, mens skatteindtægter falder. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune forudsiger, at antallet af borgere 65+ stiger fra i 2011 til i 2018, mens at antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at falde med 333 personer fra 2011 til Andelen af befolkningen der skal forsørges af det offentlige er stigende fra 36,2pct i 2012 til 38,7pct i 2018.

10 Ishøj Kommune 2013 Side 82 Alder Antal personer i 2012 Antal personer i 2018 Ændring (procent) årige , årige , årige , årige , årige , årige årige ,8 I alt Ser vi nærmere på udviklingen af de ældre årgange falder antallet af ældre mellem 65 og 69 med 13,7 procentpoint, mens at andelen af borgere over 69 stiger betydeligt (34,7pct). Det er især de ældre borgere, der er plejekrævende, har brug for hjælp i hverdagen og dermed udgør en ekstra udgift for kommunen. Konsekvensen af det stigende antal ældre borgere er, at der i den nærmeste fremtid vil være et stigende behov for plejehjemspladser, praktisk og personlig hjælp i hjemmet, hjælpemidler samt andre ældrerelaterede udgifter. Ifølge en skrivelse fra Kommunernes Landsforening fra 2010 sker der også en stigning i udgifterne til den enkelte ældre. 1 Stigning i enhedsudgiften pr. ældre skyldes bl.a., at modtagere af hjælp fra kommunen i dag er ældre end tidligere og har behov for mere pleje. At borgere bliver udskrevet hurtigere fra hospitalerne medfører også at de er mere plejekrævende i eget hjem efter indlæggelse. Ifølge Kommunernes Landsforening viser tal, at der ikke er flere ældre der modtager hjemmehjælp, men at den enkelte ældre får mere hjælp (tal fra Ishøj). Med Kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for sundhedsforebyggelse. Forebyggelse er ifølge Kommunernes Landsforening den udgift, der har størst vækst (tal fra Ishøj). Det forventes, at der også i de kommende år vil være brug for at investere i sundhedsfremme og patient rettede sundhedstiltag. Ishøj kommune har en høj andel af borgere med kroniske lidelser eksempelvis er der 40 % flere borgere med type 2 diabetes i Ishøj kommune i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden. Det er veldokumenteret, at der er store følgeomkostninger ved eksempelvis type 2 diabetes. Der vil derfor også fremadrettet være brug for at igangsætte tiltag, der kan mindske følgevirkninger. Der vil ligeledes være brug for at igangsætte sundhedsfremme tiltag, der kan være med til at mindske tilvæksten af borgere med kroniske sygdomme. Tidligere har stigningen i antallet af ældre ikke vist sig i budgettet. Det skyldes, at Ishøj Kommune har haft fokus på rehabilitering og de ældres mulighed for og fordel ved selv at indgå i eller udføre bl.a. praktiske gøremål i hjemmet. Det forventes, at den fremtidige stigning i antallet af ældre borgere vil vise sig i de kommende års budgetter. Ishøj Kommune ønsker at hjælpe kommunens borgere til at klare sig længere i eget hjem. Det bygger på princippet om, at hjælp til selvhjælp giver de ældre borgere en større fleksibilitet i deres hverdag, og at du som selvstyrende i eget liv vil opleve en større livskvalitet. Fysisk aktivitet øger velvære, overskud og trivsel og bidrager til generel større livskvalitet. I 2011 opstartede Ishøj Kommune et rehabiliteringsprojekt, og formålet med projektet er netop at give borgerne hjælp og vejledning til at kunne klare sig på egen hånd i hverdagen. Det drejer sig bl.a. om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Der har i det seneste år været en vækst i den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter på hospitalsområdet. Bevillingsområdets mål og resultatkrav: Mål Resultatkrav Handling Ud fra et rehabiliterende sigte at understøtte borgernes behov for hjælp efter 83 i serviceloven samt gældende kvalitetsstandarder Borgere som pga. nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Visitationsteam, Koordinerende og Forebyggende Sygeplejersker samt ergoterapeuter i Sundhed og Ældrecentret bevilger hjælp og pleje til ældre efter individuel vurdering af funktionsni- At understøtte ældre borgeres mulighed for at have en passende bolig I forhold til den enkeltes fysiske formåen At understøtte pårørendes mulighed for at passe nærtstående terminale familiemedlemmer At fremme tandsundheden blandt børn og unge i Ishøj kommune. og madservice. Ældreboliger skal tilbydes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Børn og unge i kommunen tilbydes vederlagsfri tandpleje. veauet. Plejeboliger søges ved Visitationsteamet. Der foretages en individuel vurdering af en af kommunens visitatorer og der udarbejdes derefter en indstilling til kommunens visitationsudvalg. Der er afsat midler til plejevederlag til personer, som passer en nærtstående Den kommunale tandpleje har 8 tandklinikker og 3 serviceklinikker, der varetager tandeftersyn hos børn og unge. 1 Ældreområdet det nye økonomiske problembarn, KL,

11 Ishøj Kommune 2013 Side 83 At understøtte borgeres muligheder for ved hjælp af diverse hjælpemidler og boligindretning at være selvhjulpne med reference til gældende kvalitetsstandarder At yde den fornødne bistand til afhjælpning af forhold som beskrevet I Sundhedslovens 138 At stimulere til et aktivt senior liv gennem aktiviteter med socialt og netværks skabende sigte. At give borgere mulighed for I videst muligt omfang selv at varetage egne opgaver. At give tilbud til borgere med kroniske lidelser samt livsstilssygdomme mulighed for I videst muligt omfang at mindske komplikationerne ved disse. Endvidere at arbejde for at mindske andelen borgere, der får ovennævnte lidelser. B60.40 Bevillingsområde børn og unge Der ydes støtte til merudgifter, hjælpemidler, forbrugsgoder, bil, hjælp til indretning af bolig og ledsagerordning for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Fastholdelse af et aktivt liv blandt ældre borgere forebygger bl.a. ensomhed. Forebygge sygdom. Hjælper borgeren til at klare sig længere i eget hjem og højne livskvalitet. Sundhedscentret skal højne sundheden i Ishøj. Sagsbehandlerteam behandler ansøgninger. Opgaven udføres af hjemmesygeplejen Julefrokost, sommerudflugt, vandgymnastik, forebyggende hjemmebesøg Sker bl.a. gennem rehabiliteringsprojektet. Der er ansat en rehabiliteringskoordinator, og øget fokus på rehabilitering blandt medarbejderne i SÆ Sker gennem en række tiltag: rygestopkurser, forløbsprogrammer (diabetes og KOL), diætistvejledning, livsstilssamtaler. I 2012 vil der opstartes forløbsprogrammer for borgere med hjerte- /karsygdomme. Målgruppen er familier med børn og unge. Bevillingsområdet børn og unge styres primært ud fra Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Politikken beskriver de overordnede mål og det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge. Visionen i Børne- og Ungepolitikken er: At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale Social og Sundhedsudvalgets arbejde omkring børn og unge tager udover Børne- og Ungepolitikken afsæt i flere andre politikker, som er vedtaget af Ishøj Byråd. Fælles for politikkerne er, at de bl.a. udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet på det specialiserede børn og ungeområde. Det drejer sig bl.a. om: Medborgerpolitikken, sundhedspolitikken og handicappolitikken. Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Serviceloven, sundhedsloven, straffeloven, retssikkerhedsloven og Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Specifikation af bevillingsområde i budgetområder: områder: Netto kr B Borgerrelaterede adm. udgifter B Sundhedstjenesten B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne B Specialområdet B Institutioner - takstfinansieret Bevillingsområdet i alt

12 Ishøj Kommune 2013 Side 84 B Borgerrelaterede administrationsudgifter: Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til: Tolkning Der tilbydes tolkning til forældre og børn, i det omfang de ikke er i stand til at foretage en sikker og relevant samtale på baggrund af sproglige forudsætninger. Der har været vigende behov for tolkning de seneste år. Lægeerklæringer Specielt I forbindelse med udredning og behandling af socialsager for børn med langvarige lidelser og handicap trækkes der på den viden der er børns lidelser og handicap i sundhedssystemet. I alle sager af denne karakter er der lægefaglig dokumentation, der hentes som lægeerklæringer etc. Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger I 15 sager hvor børn og unge er anbragt uden for eget hjem, er det private udbydere af tilsyn, der foretager dette. Den største og en stadig stigende andel af børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem bliver fulgt af familieplejekonsulenter fra Familiecenteret. B Sundhedstjenesten: Sundhedsplejen - besøg til børn og forældre, skolesundhedspleje, mødregrupper mm. Besøgende er dels et tilbud til alle forældre og dels et særligt tilbud til familier, der oplever særlige udfordringer i den første tid af deres børns liv. For de familier, hvor der opleves særlige udfordringer etableres behovsbesøg. 40 % af samtlige besøg er behovsbesøg, hvor der er brug for ekstra støtte og vejledning. Sundhedsplejen giver tilbud til sundhedsfaglig støtte i daginstitutioner og skoler. I skoler foregår det bl.a. ved undervisning på forskellige klassetrin og ved åbne konsultationer for børn og unge såkaldt åben dør. Sundhedsplejen foretager de lovpligtige indskolingsundersøgelser. Tip Tab Tynde er Ishøj Kommunes tilbud til overvægtige børn, fra børnehaveklasse til og med 6. klasse og deres familier. Tilbuddet består af tre dele: 1. Vejledende samtaler med barnet og dets familie 2. Madlavningskursus for hele familien 3. Gratis svømning for barnet Unge Mødre - tilbud til unge mødre, for at støtte ind i uddannelse og hverdagsliv med barn. Børn- og ungelæge - opfølgning på kommunal sundhedsprofil, sundhedstilbud på tværs i kommune B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge: Dette bevillingsområde omhandler den støtte der ydes til udsatte børn og unge primært i form af foranstaltninger i henhold til serviceloven. Den økonomisk tungeste del af dette område omhandler køb hos private udbydere og i andre kommuner. Ydelserne er i henhold til serviceloven opdelt i anbringelser og i forebyggende foranstaltninger. Her er den økonomisk set største del betaling for anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Dette område har gennem de seneste år været under store forandringer. Der har således været et stødt fald i antallet af anbragte, samtidig med, der er foretaget en styrkelse af det forebyggende område. Antallet af anbragte er således flyttet fra 153 anbringelser i 2008 til 113 i I forbindelse med indførelsen af Barnets Reform i 2011 er det fastslået, at denne proces skal fortsættes. Der vil således være fokus på, at styrke den forebyggende indsats, samtidig med at en større del af anbringelser skal foretages som slægtsanbringelser og som anbringelser i plejefamilier. Serviceloven 11 og 52 i forbindelse med: Forebyggende foranstaltninger Omhandler aflastningsordninger, familieterapi, støttepersoner, praktisk hjælp, mm. Der har gennem de seneste år været fokus på at minimere brugen af private aktører, for at sikre den kommunale forsyningsforpligtigelse og for at sikre en tættere opfølgning i forhold til det enkelte barn. Døgnanbringelser Anbringelser uden for eget hjem i fx netværkspleje, plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner mm. Der har været et stødt faldende behov for anbringelser i takt med at den øgede forebyggende indsats er sat i værk. Denne proces fortsættes gennem 2013 til Sikrede institutioner Særlige institutioner, hvor unge kan blive anbragt ved dom. Anbringelserne er delvist objektivt finansieret delvis betalt ved døgnbetaling. I 2011 var otte unge anbragt på særligt sikrede institutioner. Anbringelserne varede i gennemsnit 80 døgn (fra fem til 294 døgn). Da der er tale om en anbringelsesform, hvor der anbringes ved dom, er Familiecenteret ikke i stand til at foretage en direkte styring af dette område.

13 Ishøj Kommune 2013 Side 85 B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne: En del af de tilbud borgere i Ishøj Kommune tilbydes, er tilbud i egne kommunale tilbud. En stadig større del af tilbuddene er gennem de seneste år enten etablerede eller videreført som egne kommunale tilbud. Ved et kommunalt tilbud sikres såvel den lovpligtige forsyningssikkerhed som en mulighed for tæt og hurtig styring af tilbuddet. Ishøjgård Familieværkstedet Tilbud til familier med relationelle problematikker, kognitive problemer mm. Der har været en øget effektivitet på dette område. Der har fx været indskrevet 136 familier i Familieværkstedet i 2011 mod 82 i Tolmiea Specialtilbud til unge mødre, der har behov for støtte til relationsdannelse og samvær med eget barn. Støtte til selv at kunne varetage dagligdags gøremål mm. I 2011 var der indskrevet seks familier. De fire var indskrevet hele året. I første halvdel af 2012 er der indskrevet syv familier. Skolen på Ishøjgård Delvis finansiering af skolebehandlingstilbud til 15 børn. Ordningen er organiseret som økonomisk delordning mellem PPR og Familiecenteret. Skoletilbuddet betales af PPR, fritidsdelen af Familiecenteret. B Specialområdet: Servicelovens 41 og 42: I familier med børn der har langvarige eller kroniske lidelser / handicap er der mulighed for at yde kompensation. Kompensationen kan ydes som dækning af faktiske udgifter eller som dækning af tabt arbejdsfortjeneste til barnets forældre. Begge dele tildeles efter ansøgning og faglig vurdering. Der er i den sammenhæng udarbejdet i kommunalt serviceniveau, der beskriver på hvilket niveau borgere i Ishøj Kommune kan forvente at blive kompenseret. Det bærende princip er, at ydelsen skal bevilges, så børn og familie kan leve et liv så tæt på den måde andre familier lever. Der ydes således støtte til kompenserende tiltag, i det omfang det skønnes fagligt relevant, og støtten ligger indenfor hvad der almindeligvis forekommer at udgifter i andre familier. Merudgifter i forbindelse med forsørgelse af barn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne Refusion af de udgifter, der ligger over almindelige udgifter til børn uden psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. I 2011 har der været 136 familier, der modtog dækning af nødvendige merudgifter. Området merudgifter er omfattet af regler om 50 % statsrefusion. Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af mistede indtægter for forældre til børn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, der som følge af deres psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne ikke indgår i almentilbud. I 2011 var der 68 familier, der modtog hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste. Der er fastsat et nationalt loft for denne ydelse. For 2013 er loftet ,- kr. pr. måned. Området tabt arbejdsfortjeneste er omfattet af regler om 50 % statsrefusion. Institutioner Takstfinansieret: Ishøjgård Aflastning Aflastningsophold til børn. Ordningen er planlagt for børn med ADHD, autisme og lignende udfordringer. Aflastningen skal sikre, at familier, hvor der er børn indenfor denne målgruppe kan leve et liv som andre familier. Der har i 2011 været 30 børn indskrevet i aflastningen. Samtlige børn har fået budt 91 døgns aflastning pr. år. Enkelte af de planlagte pladser bliver solgt til andre kommuner, der har behov dette tilbud. Antallet af aflastninger er vigende fra 2008 til Dette område er takstfinansieret, så faldet har medført et tilsvarende fald i udgifter. Der er i løbet af 2012 foretaget en revurdering af tilbuddets økonomiske holdbarhed. Der er i den forbindelse ansøgt om ændring i tilbuddets strukturering, så også børn med mindre indgribende problematikker kan rummes.

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere