BUDGETFORLIG Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2008. Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.):"

Transkript

1 BUDGETFORLIG 2008 Forlig om budget 2008 og overslagsårene indgået mellem partierne Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti i Hillerød, Det Konservative Folkeparti i Skævinge, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre. Budgetforliget tager udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag, som det blev førstebehandlet i Byrådet den 12. september Nedenfor er anført de ændringer, tilføjelser og rettelser, som sammen med borgmesterens budgetforslag udgør det samlede budgetforlig. Budgettet består af tal og en række skriftlige tilkendegivelser (herunder fokuspunkter), som er forpligtende for forligspartierne og de kommunale direktørområder efter vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen i Byrådet den 10. oktober Dette indebærer, at der i forbindelse med budgetopfølgningerne skal foretages opfølgning på både tal og skriftlige tilkendegivelser, både på drift, anlæg og jordforsyning. Det er et overordnet pejlemærke for budgetforliget, at Hillerød Kommune skal have en robust og stabil økonomi, der kan udmøntes i et ordentligt serviceniveau. Forligspartierne sikrer med dette forlig et budget, der giver en sund økonomi, og som i et mere langsigtet perspektiv er i balance. Hillerød Kommunes gode serviceniveau og byrådets visioner for fremtiden kan hermed opretholdes og udvikles de kommende år. Som led heri sikrer budgetforliget en række væsentlige og omfattende anlægsinvesteringer, bl.a. i forhold til skolerne. Samtidig holdes skatten i ro. De 8 nøgletal, vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2006, har været retningsgivende for dette budgetforlig. Hovedparten af nøgletallene er således overholdt. Budgetforligspartierne konstaterer imidlertid, at der er et pres på Hillerøds økonomi de kommende år. Forligspartierne har derfor besluttet, at overholdelsen af de 8 nøgletal indgår i arbejdet med budgetanalyser, der fremlægges efter første kvartal af Skat Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 20,650 og dækningsafgift på ejendomme til 9,4 o/oo. Der sker således ingen ændringer i skatteprocenterne i forhold til Kirkeskatten fastsættes ligeledes uændret til 0,69 %. Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.): FF101 Udarbejdelse af arkitekturpolitik FF105 Reduktion af bidrag til pensionsforsikring FF108 Besparelse på Revision efter udbud FF112 Indkøbsbesparelse FF114 Opstram. visitation til liftsleje FF rykker på restancer bortfalder FF117 Eksp. gebyr ved. rykkerpåtegning

2 11FF119 Samordning af tolkebistand FF120 Adm. breve B-post FF122 Stillingsreduktion på administrationen FF101 Besparelser på Teknik, Planlægnings områder FF101 Regulering af parkeringsafgifter FF105, 106, 107 (puljer, se fokuspkt.) FF101 Beskyttet beskæftigelse FF102 Beskæftigelsesordninger FF103 Bortfald af ejendomsudgifter på G/V-centret FF102 Skærpet visitationspraksis til midlertidige ophold FF106 Teknisk korrektion ifm. takstberegninger FF107 Botilbud længerevarende ophold FF101 Sygedagpenge FF101 Ophør med hovedrengøring FF102 Ophør med skolemadsproduktion (se fokuspkt.) FF109 Reklamefinansierede biler FF113 Ansættelse af fundraiser FF114 Skift af sengelinned FF107 Områdehus FF108 Åbningstid i daginstitutioner max. 10 timer fredag FF106 SFO takst forhøjes med 100 kr. pr. md FF116 Bortfald af madordning til skoler/daginst FF107 Fester inkl. dimissionsfesten bespares bort FF109 Reduktion i skolens mellemkommunale provenu FF113 Mellemkommunale betaling på fritidsklubområdet FF114 Etablering af special-fritidsklub pr. august FF116 Nedlæggelse af fritidsklubben i Klub Vest FF117, 118, 119 (samling af puljer, se fokuspkt.) FF121 Reduktion af tilskud til Byudvalget FF101 Specialundervisning i regionale tilbud FF102 Opholdssteder for børn og unge FF103 Døgninstitutioner for børn og unge FF103 Bortfald af kørsel institutioner FF106 Fjernelse af folkebiblioteksbetjeningen på HUC FF107 Optimering af selvbetjening på alle biblioteker FF112 Forhøjelse af forældrebetalingen på musikskolen FF114 Nedsættelse af rammen på Andre Kulturelle formål

3 45FF119 Reduktion af tilskud til Hillerød Eliteidræt FF121 Biblioteket ændret åbningstid FF125 Bortfald af tilskud til Sct. Hans Aften FF129 Bortfald af tilskud til kulturnaut FF130 Bortfald af tilskud til Kreative Byer FF101 Rammebesparelse på Folkeoplysning Interne konsulenter erstatter eksterne Forbedret byggestyring Teknik Entreprise Strukturel genopretning Møder, rejser og repræsentation byrådsmedlemmer I alt besparelse Der fortages følgende driftsudvidelser (alle tal i 1000 kr.): Rekruttering og fastholdelse m.v Forsamlingshuspuljen Ekstraordinær støtte Sigerslevøster Tilskud foreningsmedlemmer 0-24 år Dragter Drabantgarden AU106 Leasing biler visitationen Pædagogisk Grunduddannelse (PGU) AU103 Kirsebærbakken rehabilitering Flytteudg. Skansedal til Skanselyet Lokalråd I alt driftsudvidelser Renter Som følge af salget af el-forsyningen vil kommunens kassebeholdning primo 2008 blive forøget med ca. 148 mio. kr. Dette giver en positiv afsmittende virkning på renteudgifterne med det nuværende renteniveau med følgende: 2008: 7,4 mio. kr., 2009: 7,8 mio. kr., 2010: 5,5 mio. kr. og 2011: 5,1 mio. kr. Hertil kommer renteprovenu for E2-salget: 2008: 6,9 mio. kr., 2009: 7,2 mio. kr., 2010: 4,5 mio kr. og 2011: 3,7 mio. kr. 3

4 Anlæg Der foretages følgende reduktioner og forskydninger i anlægsplanen (alle tal i 1000 kr.): Udearealer nyt Rådhus Engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen Renovering af kommunale bygninger Nyt filter krematoriet Slotssøkarrèprojekt Byggemodning Skævinge Ullerødbyen ekspropriation Bymidten i Skævinge Trafiksikkerhedsplan Infrastruktur og Dyrskueplads Sikring af Skoleveje Cykelsti langs Skansevej Asfaltrenovering af enkeltstrækninger Cykelstier Etablering af Sundhedscenter Ældrecenter Østbyen Renovering af daginstitutioner Skævinge Skole Renovering af faglokaler Sophienborg Skole Idrætsplan nye projekter Kombibibliotek Lagerhal Daginstitutioner I alt

5 Samtidig optages der følgende nye og ændrede anlægsopgaver på anlægsbudgettet (alle tal i 1000 kr.): Skanseskolen Brødeskovskolen Alsønderup Skole Sophienborg Skolen Skævinge Skole Gørløse Skole Skolerenoveringer Daginstitutioner 3000 Byudvikling Overdrevsvejen Batzkes Bakke Skanselyet inventar 1700 Storkøkken 9500 Renovering Campingpladsen Projektering nyt plejecenter 1000 Sundhedscenter 4000 Cykelsti Uvelse 1000 Sikringsanlæg skoler I alt Det brugerfinansierede område Anlægsplanen Anlægsplanen for det brugerfinansierede område er justeret i overensstemmelse med bilag til denne aftale. Takster Som følge af budgetforliget fastlægges taksterne sådan: Prisstigninger excl. moms i kroner: Vandafledningsbidraget pr. m3 19,95 28,00 Vandpris pr. m3 3,50 4,50 5

6 Fjernvarmepris pr. MWh 320,00 370,00 Omlægning af lån Der gennemføres i 2007 en større omlægning af kommunens låneportefølje, således at et antal mindre lån om- og sammenlægges til et større lån. Dermed får afdragsbyrden i de kommende år en væsentlig mere ensartet profil og det giver forventning om en reduktion af afdragsbyrden på 8,0 mio. kr. i 2008, 6,5 mio. kr. i 2009, 5,5 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kroner i 2011 med det nuværende renteniveau. FOKUSPUNKTER Administration: Den kommunale administration samles i 2008 på Trollesminde. Hermed skabes forudsætninger for en bedre, mere effektiv og billigere administration. I budgettet er der således indarbejdet rationaliseringsgevinster for 6, 12 og 18 mio. kr. i de kommende tre år. På både centralt og decentralt niveau står organisationen overfor en række udfordringer, som ikke kun handler om rationalisering, jf. direktionens effektiviseringsstrategi, der er fremlagt som en del af budgetforslaget, men også om organisationsudvikling, samt ikke mindst rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejderstaben. Der skal derfor arbejdes målrettet med fortsat udvikling af: Personalepolitik Aktiv lønpolitik (bl.a. til harmonisering af løn, hvor der er større ubegrundede forskelle) Lederudvikling Kompetenceudvikling Rekruttering og fastholdelse Projektorganisationen Indsatsen skal medvirke til, at det bliver mere attraktivt at være ansat i Hillerød Kommune. Budgetforligspartierne ønsker, at der i 2008 gennemføres omlægninger og besparelser (bl.a. på vakante stillinger) inden for det samlede lønbudget for 5 mio. kr., ud over de allerede vedtagne rationaliseringer i administrationen. Af de 5 mio. kr. kan 2,5 mio. kr. omsættes i en pulje til støtte for indsatsen med at gøre Hillerød Kommune til en mere attraktiv og værdifuld arbejdsplads. Oplæg til finansiering og udmøntning af puljen tilrettelægges af direktionen i samvirke med hovedudvalget og forelægges økonomiudvalget. Alternativ energi kommunale bygninger og anlæg: Budgetforligspartierne ønsker den igangværende praksis med en central kommunal pulje til finansiering af energibesparende foranstaltninger fastholdt og udviklet, så Hillerød Kommunes bygninger drives mere energibesparende og med alternativ energi. De akkumulerende besparelser anvendes til fremtidige investeringer i vedvarende energi og energibesparelser på kommunale bygninger og anlæg. Partierne ønsker snarest en status for puljens anvendelse i Forsyningsudvalget forelægger forslag til en energispareplan. 6

7 Amtsinstitutioner o.l.: Hillerød Kommune har som led i kommunalreformen overtaget et stort antal amtsinstitutioner. Budgetforligspartierne konstaterer, at der i overensstemmelse med sidste års budgetvedtagelse er igangsat en evaluering af disse institutioner. Partierne lægger vægt på, at evalueringen gennemføres i dialog med brugere, pårørende og ansatte. Formålet er at målrette og kvalitetsforbedre indsatsen de kommende år. Som led i evalueringen ønsker forligspartierne behovene for en ny døgninstitution samt specialfritidsordninger på børneområdet vurderet. Benchmarking: Hillerød Kommune har i en årrække været deltager i benchmarkingsforløb, hvor man sammen med andre kommuner sammenligner indsats, processer, økonomi og effekter. Formålet er at lære af hinanden og udvikle den bedste praksis. Der har bl.a. været arbejdet med arbejdsmarkedsområdet og det tekniske område. Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune intensiverer og systematiserer arbejdet med benchmarking, både sammen med andre kommuner og på tværs af kommunens egne afdelinger. Direktionen vil i løbet af 2008 fremlægge planer for og resultater af dette arbejde, bl.a. af en igangsat analyse på skoleområdet. Biblioteker: Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en handlingsplan for yderligere sammenlægning/samdrift af skole- og folkebiblioteker i kommunen. Som led heri udredes, hvordan bibliotekerne kan være gode støttepunkter for den kommunale borgservice. Når BorgerserviceCentret på Trollesminde åbner og rådhuset i Skævinge lukker i januar 2008, varetages borgerservice i Skævinge på Skævinge bibliotek. Budgetanalyse: Budgetanalyser fremlægges til politisk behandling efter første kvartal 2008, og vil indkredse mulighederne for omlægninger, yderligere rationaliseringer samt effektiviseringer, bl.a. på de store aktivitetsområder. Samtidig vil der blive fokuseret på de nye opgaver og institutioner, som Hillerød Kommune overtog som led i kommunalreformen, og hvor der samles viden i løb af 2007, som kan lægges til grund for mere kvalificerede overvejelser om økonomi, drift og udvikling på længere sigt. Følgende temaer er udpeget: Ændrede geografiske strukturer på børne- og skoleområdet Distriktsvis eller netværksvis samling af ledelse og administration for kommunens institutioner på børne- og ungeområdet Profil og opgaveløsning på de sociale institutioner Udvidet fokus på arbejdsgange og valg af hhv. centrale og decentrale løsninger Mere systematisk tilgang til IT-investeringer samt disses effekt Yderligere professionalisering og/eller outsourcing af støttefunktioner for kerneydelserne, f.eks. bygningsdrift, IT-drift m.v. Yderligere ledelsesmæssigt fokus på den værdiorienterede personalepolitik, bl.a. med henblik på nedbringelse af sygefravær Byggestyring: Budgetforligspartierne ønsker, at der sættes øget fokus på byggestyring af kommunale anlægsarbejder. Byggestyringen skal sikre optimale forløb både i idéfasen, ved budgettering, i 7

8 projekteringen, ved indhentning/valg af tilbud samt ikke mindst undervejs i byggeriet. Formålet er, at byggeriet får den forventede kvalitet, afleveres til den aftalte tid og indenfor det aftalte budget. Som følge heraf skal der indenfor det samlede udbygnings- og renoveringsbudget afsættes ressourcer til idéudvikling, planlægning og udarbejdelse af beslutningsoplæg samt midler til forbedret og kontinuerlig byggestyring på området. Campingplads: Der afsættes 3 mio. kr. til renovering på Hillerød Camping, herunder til toiletbygning. Øvrige midler til udvikling af området ved Dyrskuepladsen udgår af budgettet til fordel for fokus på Slotssøkarréprojektet. Det er budgetforligspartiernes hensigt, at campingpladsen får tilladelse til midlertidig udvidelse i de kommende 4 år. Campus Hillerød: I 2008 påbegyndes udarbejdelse af en lokalplan for Carlsbergvej med henblik på at sikre området til udvikling af Campus Hillerød. Cykelstier: Der fastholdes 2,5 mio. kr. om året til sikring af skoleveje i 2008 og 2 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til udbygning af cykelstier. Hertil lægges cykelstier med 4,5 mio. kr. i 2008 og 3 mio. kr. i hvert af de følgende år. 1. prioritet har Uvelse-cykelstien, der bygges med udgangspunkt i projektet fra foråret 2007, idet dette gennemgås og tilpasses af Teknisk Udvalg, således at stien etableres uden belysning indenfor en samlet ramme på 8 mio. kr. inkl. ekspropriationer samt sikring af stien gennem Nr. Herlev og ved Brødeskov Skole. Teknisk Udvalg fastsætter tidsrækkefølge for etableringen af de øvrige cykelstier. El-salget: Budgetforligspartierne har aftalt, at provenuet fra salg af kommunens E2 aktier samt elforsyningen skal anvendes i overensstemmelse med en model, hvor provenuet udtrækkes pr. 1. januar 2008, og hvor der afregnes afgift til staten på 60%. Familier, forebyggelse: Forligspartierne ønsker at prioritere den indsats, der skal til for at forebygge anbringelser på familieområdet. Børne- og Familieudvalget iværksætter derfor udarbejdelse af en handlingsplan, der kan styrke den forebyggende indsats og metodeudviklingen på feltet. Handlingsplanen udarbejdes med afsæt i eksisterende viden, viften af foranstaltninger og effektvurderinger på området. Arbejdet tilrettelægges, så handlingsplanen kan effektueres tidligt i Fleksible åbningstider: Forligspartierne ønsker fleksible åbningstider i kommunen, både centralt og på institutionerne. Mulighed for mere fleksible åbningstider i BorgerserviceCentret vil blive vurderet i lyset af en evaluering af den nye organisering på Trollesminde. Udgangspunktet for evalueringen vil være: Statistik på henvendelsesmønster (type, tid, sted, m.v.), udvikling af selvbetjeningsløsninger - herunder anvendelsen af borger.dk, udnyttelse af statens nye call-center uden for almindelig åbningstid og effektivisering af arbejdsprocesser m.v. 8

9 På institutionerne ønsker forligspartierne, at der forfølges et princip om, at åbningstiderne er så fleksible som muligt. Udgangspunktet vil være en analyse, der tager afsæt i princippet om, at åbningstiderne i videst muligt omfang skal afspejle brugernes behov, og i de nyeste erfaringer og den nyeste viden på området. Dialog med brugerbestyrelserne m.fl. vil indgå i arbejdet. Partierne ønsker kommunens åbningstider belyst og debatteret på et temamøde i Byrådet i løbet af 2008, så overvejelserne kan indgå i arbejdet med budget Forsyningsvirksomhed: Forligspartierne noterer sig udviklingen på forsyningsområdet, som trækker i retning af, at forsyningsvirksomhederne frigøres fra den almindelige kommunale drift, jf. el-salget. Partierne ønsker snarest gennemført en udredning, der afklarer hvilke fremtidig ejer- og driftsformer, der vil være hensigtsmæssige for Hillerøds forsyningsvirksomheder (spildevand, affald, vandforsyning og varmeforsyning). Frit valg på ældreområdet: Hillerøds ældre har siden 2003 kunnet vælge mellem kommunal og privat hjælp. De private leverandører følger af en godkendelsesordning. Forligspartierne finder, at tiden er moden til at evaluere denne ordning, bl.a. i forhold til pris og opfyldelsen af kommunens kvalitetsstandarder. Evalueringen gennemføres i Social- og Sundhedsudvalgets regi. Grønt Råd: Hillerød Kommune har igangsat arbejdet med etablering af et Grønt Råd og tager snarest initiativ til drøftelser med alle relevante organisationer og samarbejdspartnere, der munder ud i et konkret forslag til nedsættelse af et Grønt Råd i Hillerød Kommune. Rådet skal have den bredest mulige sammensætning og et arbejdsfelt, der både omfatter miljø- og naturbeskyttelse. Rådet skal virke rådgivende for Byrådet og den kommunale forvaltning. Indkøb: Hillerød Kommune har pr. 1. januar 2007 indgået indkøbsaftaler med ca. 120 leverandører svarende til et indkøbsvolumen på ca. 123 mio. kr. (2006). Det skønnes, at der ved anvendelse af disse indkøbsaftaler opnås rabatter i størrelsesordenen mio.kr. årligt. Der er i budgettet indlagt et tilsvarende sparemål. Budgetforligspartierne ønsker, at direktionen i 2008 fortsættende i budgetoverslagsårene sætter yderligere fokus på indkøbsområdet og opnåelse af besparelser. Målet er, at der udover de allerede opnåede rabatter opnås en besparelse af størrelsesordenen 2 mio. kr. pr. år. En besparelse der bygges op efterhånden som aftalerne indgås. For at tydeliggøre de opnåede besparelser, tager Direktionen initiativ til, at disse besparelser placeres på en central konto i kommunens økonomisystem. Integration: Social og etnisk integration prioriteres fortsat højt i budgetåret 2008 med særligt fokus på unge, som er i risikozonen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. målsætningen om "uddannelse til alle", hvor målet er at 85% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i Hillerød Kommune vil iværksætte et undersøgelses- og udviklingsarbejde med henblik på at få overblik over problemstillinger, som karakteriserer målgruppen af såvel unge etnisk danske 9

10 som unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er i gang med eller er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Målsætningen er derfor etablering af en bred vifte af forskellige muligheder i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, 10. klasseskolen på Nordre Banevej, en evt. kanonklasse, uddannelsesvejledningen, erhvervslivet, m.fl. og baseret på den senest tilgængelige forskning på området. IT: IT-systemer er i dag et afgørende værktøj for væsentlige dele af den kommunale forvaltning. Også de kommende år vil der skulle investeres i en fortsat udbygning, udskiftning og udvikling på ITområdet. Direktionen har i effektiviseringsstrategien for administrationen slået fast, at optimeret anvendelse og strategisk udvikling af de administrative IT-systemer indgår som væsentlige forudsætninger for reduktion af de administrative driftsudgifter i de kommende år. Der skal ske en forretningsorienteret IT-udvikling med fokus på god borgerservice og helhedsorienterede interne arbejdsprocesser. Forligspartierne anmoder direktionen om, at der i 2008 udvikles en model til sikring af systematisk arbejde med forretningsorienteret IT-udvikling, herunder IT-investeringer. Der bør altid ske en vurdering og synliggørelse af, om udgifterne til IT-projekter og IT-investeringer konkret kan omsættes i besparelse på den samlede drift, når investeringen er gennemført. Lønsomhedsberegninger bør vise såvel udgiften til investeringen som det, der spares fx i arbejdstid ved at indføre nye IT-systemer. Denne besparelse skal opgøres i kroner med henblik på at kunne udmøntes. Kollektiv trafik: Forligspartierne ønsker en undersøgelse af den kollektive trafikbetjening i og omkring Hillerød Kommune før og efter kommunalreformen. Der ønskes en status for drift, forbrugsmønstre og økonomi, især på busområdet. Undersøgelsen skal belyse muligheder for en forbedret kollektiv trafikbetjening af Hillerøds borgere. Kongernes Nordsjælland: Hillerød Kommune støtter oprettelsen af en nationalpark i Nordsjælland og vil bl.a. deltage i borgmestersamarbejdet, der skal tilrettelægge en proces, der kan føre frem til gennemførelse af Kongernes Nordsjælland. Køkken: Budgetforligspartierne ønsker et køkken, der i hvert tilfælde kan levere mad til ældre i eget hjem, ældre på vores plejecentre, børn i daginstitutioner, børn i skoler samt kommunens øvrige institutioner. Forligspartierne lægger vægt på, at der tilvejebringes et samlet overblik over totaløkonomien i projektet, herunder: Anlæg og drift af køkkenet Etablering af modtagefaciliteter Afsætningsmuligheder (blandt egne institutioner, samarbejde med andre kommuner og anden efterspørgsel) Prisen pr. enhed 10

11 Logistik Kapacitet Budgetforligspartierne træffer beslutning om det videre forløb på baggrund af denne belysning inden byggestart. Implemenering af aftaget fra køkkenet skal ske i dialog med de decentrale institutioner og indfases gennem pilotprojekter på et antal daginstitutioner, skoler samt andre mulige aftagere. Budgetforligspartierne har reduceret de afsatte driftsbeløb i 2008 og 2009 til skolemad og storkøkken, og ønsker de tilbageværende beløb reserveret til en gradvis indfasning. Køkkenet konkurrenceudsættes efter to års drift. Lokalråd: Lokalrådenes arbejde er en vigtig del af demokratiet i kommunen. Budgetforligspartierne glæder sig over, at alle 9 lokalråd nu er etableret. Partierne har aftalt, at der afsættes kr. årligt til lokalrådenes arbejde med den årlige lokalrådsrigsdag, lokalråds-netportalen samt forberedelse af dialogen med byrådet. Organisationsprocesser: Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune fortsat anvender LEAN og lignende tilgange til organisationsprocesser og resultater, som handler om mere kvalitet, større effektivitet, færre fejl og mere jobtilfredshed. Hillerød Kommunes har eksempelvis haft LEAN-projekter i Jobcentret, Voksen og Handicap og postfunktionen. På andre områder er der gennemført lignende organisations- og arbejdsgangsanalyser. Erfaringerne fra forløbene viser, at der skabes mere værdi og kvalitet i forhold til borgerne - uden at medarbejderne skal arbejde hårdere eller stresses. Overordnet har organisationsudviklingsprojekterne bidraget til, at ansatte stimuleres til at få mest muligt ud af ressourcerne og undgå spild, klager og dårligt arbejdsmiljø. For at få effekt af nye organisationsprocesser, skal der både bruges mange ledelseskræfter og ressourcer. Overdrevsvejen, helhedsplan: I budgettet afsættes midler til tilvejebringelse det nødvendige plangrundlag for udvikling og aktivering af de kommunalt ejede områder mellem jernbanen og motortrafikvejen, nord og syd for Overdrevsvejen. Området skal udvikles med mulighed for placering af en ny S-togsstation, samt byudvikling med boliger og erhverv, herunder skal mulighederne for udflytning af Nordsjællands Hospital Hillerød til området afdækkes PGU (PædagogiskGrundUddannelse): Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune ansætter 8 PGU-elever fra 1.august elever på daginstitutionsområdet og 4 elever i de sociale tilbud under Voksen og Handicap. PGU retter sig mod pædagogisk arbejde indenfor det almene børne- og ungeområde og indenfor det særlige område for børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap. Uddannelsen varer 1 år og 7½ måned. Uddannelsen søges hovedsagligt af unge og bruges som springbræt til pædagoguddannelsen. 11

12 Plejecenter: Den seneste prognose for behovet for plejeboligpladser viser, at der er brug for endnu et plejecenter i Ullerødbyen udover det, som allerede er under planlægning. Det skyldes den demografiske udvikling samt behovet for erstatningsboliger for Birgittehjemmet. Ifølge prognosen er der behov for at plejecentret kan tages i brug senest i Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at starte en proces i 2008, hvor der udvikles det nødvendige koncept for et supplerende plejecenter med henblik på planlægning og efterfølgende byggeri i 2012 og Skoleudbygning og renovering: Forbedringen af skolernes bygninger er af væsentlig betydning for skolernes muligheder. Forligspartierne har tillagt det stor vægt at kunne afsætte den fornødne finansiering til den fortsatte udbygning og renovering, også selvom der er stort pres på den kommunale økonomi. Partierne konstaterer, at der med budgetforliget for årene er skabt en sammenhængende finansieringsplan, der tilgodeser de enkelte skoler: Alsønderup Skole får den planlagte udbygning, herunder med faciliteter til lærernes forberedelse. Udbygningen kan dog først stå klar i 2009, hvorfor skolen skal sikres mulighed for en fagligt forsvarlig undervisning i den mellemliggende periode. Dette sker ved en kombination af pavilionløsning og benyttelse af andre skolers faglokaler Brødeskov Skole udbygges med klasselokaler, og med en samlingssal eller en boblehal efter skolens ønske. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter andenbehandling af budgettet i oktober 2007, så det sikres, at skolens nye lokaler kan tages i brug så kort tid ind i næste skoleår som muligt Skanseskolens renovering færdiggøres, herunder med indretning af kompetencecentret Skævinge Skole udbygges, men i en langsommere takt, der afspejler de nye befolkningsprognoser Sophienborg Skole bygges færdig med det foretrukne Omega-projekt samt en midlertidig hal. Af økonomiske grunde vil færdiggørelsen dog tage et år længere end ønsket Herudover afsættes en pulje på 2 mio. kr. i henholdsvis 2008, 2009 og 2010 til renovering af skoler. Disse midler skal efter en nærmere prioritering blandt andet anvendes til behandling af asbest i Kulsvierskolens hal, renovering af tage på Ålholmskolen, opførelse af lokale til natur- og teknik på Uvelse Skole i 2009 samt afhjælpning af indeklimaproblemer på Frederiksborg Byskole. Slotssøkarréprojektet: Hillerød bymidte skal udvikles, så området i højere grad kan understøtte byens kvaliteter og aktiviteter. Arbejdet med Slottssøkarréprojektet skal derfor intensiveres som den fremadrettede ramme, der bl.a. kan rumme realiseringen af flere af visionerne for Hillerøds bymidte i fremtiden. Budgetforligspartierne ønsker en helhedsorienteret tilgang, hvor både bymiljø, handel, kultur, oplevelser og trafik i bymidten hænger sammen. Det er som led heri nødvendigt, at der tages hensyn til forholdene for de bløde trafikanter og adgangen til servicefaciliteter, herunder offentlige toiletter. Hillerød Kommune ønsker at investere i bymidten og tager hermed sin del af ansvaret for områdets udvikling. Partierne ønsker at tage initiativ til en dialog med bl.a. C4, handelen og andre interessenter om, hvordan de øvrige aktører tilsvarende kan understøtte og bidrage til udviklingen, f.eks. gennem aftaler om anvendelse af udearealer ved butikkerne. Forligspartierne ønsker en analyse af muligheden for at opkræve en afgift for ude-servering og anden anvendelse af kommunale arealer på udvalgte lokaliteter i bymidten. Analysen skal bl.a. baseres på erfaringer fra andre kommuner. 12

13 Stauns Hjørne: Hillerød Kommunes grund på hjørnet af Østergade og Ndr. Jernbanevej (Stauns Hjørne) har været søgt solgt i offentligt udbud. Formålet har været at skabe en helhedsløsning for hjørnet. Det har været vanskeligt at få etableret forudsætningerne for en helhedsløsning. Forligspartierne ønsker derfor en vurdering af mulighederne for etablering af en helhedsløsning for hjørnet, samt en plan for hjørnets eventuelle anvendelse som et attraktivt byrumsmiljø og trafikal forbedring. Sundhedscenter: Budgetforligspartierne konstaterer, at tidsplanen fra 2006 om etablering af et nyt sundhedscenter var for optimistisk. Partierne ønsker derfor, at der tilvejebringes et samlet, kvalificeret beslutningsgrundlag for etablering at et nyt sundhedscenter til ibrugtagning i Partierne ønsker, at følgende elementer indgår i beslutningsgrundlaget, der forelægges til politisk behandling i løbet af 2008: Plan og økonomi for videreførsel af det midlertidige center på Kirsebærbakken indtil et nyt sundhedscenter kan tages i brug, herunder med afklaring af hvilke funktioner der kan indgå Finansierings- og udbudsform, herunder med belysning af skatte- og momsforhold m.v. ved en OPP-model (offentligt-privat-partnerskab) Plan for udarbejdelse og gennemførsel af konkurrenceprogram, fysisk planlægning og anden myndighedsbehandling Kontraktspørgsmål Tids- og ibrugtagningsplan Sundhed og forebyggelse: Sundhedsfremme er højt prioriteret i Hillerød, også før sundhedscentret står færdigt. Budgetforligspartierne tillægger det stor vægt, at Hillerød markerer sig som foregangskommune indenfor en række sundhedsmæssige tiltag, der kommer både kommunens borgere og ansatte til gode. KRAM-projektet (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), som netop er gået i luften, er et godt eksempel herpå. Der sættes fokus på sundhed og livsstil, og gennem mangfoldige initiativer aktiveres og motiveres til at leve et mere sundt liv. Samtidig deltager Hillerød Kommune ad denne vej i danmarkshistoriens største helbredsundersøgelse. Fokus i de kommende vil være indsatser for borgere med kroniske sygdomme. Forligspartierne vil med dette budgetforlig og budgetudvidelsen på Kirsebærbakken også understrege betydningen af rehabilitering og genoptræning. Sygefravær: Sygefraværet i Hillerød Kommune skal ned. Det er et væsentligt målepunkt i gennemførelse af kommunens nye personalepolitik. På landsplan er fraværet er steget fra fraværsdage i 2005 til fraværsdage i 2006 på de danske arbejdspladser. I Hillerød Kommune har der været en tilsvarende stigning. Sygefraværet har store omkostninger for den enkelte medarbejder, for kommunens arbejdspladser og kommunens økonomi. Budgetforligspartierne ønsker, at direktionen iværksætter en samlet strategi, der har til formål at nedbringe sygefraværet på Hillerød Kommunes arbejdspladser. Som led heri foretages måling af sygefraværet og udviklingen heri. Medarbejderne bliver syge, og der skal være plads til alle. Det handler imidlertid om at undgå det unødige sygefravær. Hillerød Kommunes arbejdspladser skal 13

14 være arbejdspladser med en kultur og trivsel, der motiverer raske medarbejdere til at gå på arbejde, og hvor der er plads til at syge medarbejdere bliver hjemme indtil de er raske. I budgettet er der afsat midler til vikardækning af sygefraværet på daginstitutioner, skoler, SFO og institutioner på familieområdet. Udfordringen består bl.a. i at afdække, hvad omfanget af det reelle sygefravær på den enkelte arbejdsplads er, og i at iværksætte initiativer, der målrettet medvirker til at nedbringe sygefraværet. Til dette formål kan bringes en lang række initiativer og værktøj i spil (f.eks. i form af fokus på arbejdsmiljø og samarbejdsklima, lederudvikling, konkret bonus til de arbejdspladser, der formår at reducere sygefraværet og andre lignende incitamenter). Tandpleje: Forligspartierne ønsker, at der igangsættes en analyse af den kommunale tandpleje, der kan munde ud i en fremadrettet samlet plan for tandplejen, både m.h.t. investeringer og prioriteringer i tiden før sundhedscentret er etableret og med angivelse af de perspektiver, der ligger i, at tandplejen integreres i sundhedscentret. Teknik Entreprise: Konkurrenceevnen af kommunens opgaver på det tekniske område (vej, park, kirkegård, spildevand, fjernvarme, vand) område afprøves løbende. Det betyder, at de opgaver, som kommunen - herunder kommunens institutioner og selvforvaltningsenheder - udfører eller får udført, afprøves i åben konkurrence. Budgetforligspartierne peger på, at Teknik Entreprise konkurrenceudsættes umiddelbart efter at udflytningen til Solrødgård er gennemført. Som led heri allokeres ressourcer til kommunens bestillerfunktion, således at der kan etableres et detaljeret og professionelt udbudsgrundlag. Ungdomspuljer: Budgetforligspartierne ønsker, at der etableres en samlet aktivitetspulje for børn og unge, der tager sigte på tværgående aktiviteter. Ungdomspolitisk pulje, puljen til sommerferieaktiviteter og Områdepuljen indgår i den nye aktivitetspulje, der fordeles af Fritids- og Kulturudvalget. Vejvedligeholdelse: Trafikpuljerne Vejvedligeholdelse, Særligt nedslidte veje, Trafiksanering mindre veje, og Andre ønsker samles i én, samlet tværgående vejvedligeholdelsespulje. Lokalrådspuljen videreføres som selvstændig trafikpulje. 14

15 Vand: Budgetforligspartierne ønsker, at der udarbejdes en vandplan for søer og vandløb i Hillerød Kommune, som indeholder forslag til vandløbssystemets og søernes fremtidige drift og vedligeholdelse. Vandplanen skal afspejle klimaforandringerne og målopfyldelsen af EU`s vandrammedirektiv og bygge på finansiering fra vandafgifter og vandafledningsafgifter. Således aftalt den 24. september 2007 Dansk Folkeparti De Konservative, Hillerød De konservative, Skævinge Socialdemokratiet Socialistisk Folkeparti Venstre 15

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Økonomi og kvalitet 2010

Økonomi og kvalitet 2010 og kvalitet 2010 Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 4. Baggrund... 4. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 9. Grundlaget for budgetlægningen... Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Baggrund... 4 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 9 Grundlaget for budgetlægningen... 12 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2013

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetaftale 2014: Fælles indsats

Budgetaftale 2014: Fælles indsats Budgetaftale 2014: Fælles indsats 1. Indledning Med Budgetaftalen for 2014 ønsker forligsparterne at understøtte den positive udvikling i Region Nordjylland for at sikre nordjyderne den bedst mulige service

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere