BUDGETFORLIG Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORLIG 2008. Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.):"

Transkript

1 BUDGETFORLIG 2008 Forlig om budget 2008 og overslagsårene indgået mellem partierne Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti i Hillerød, Det Konservative Folkeparti i Skævinge, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre. Budgetforliget tager udgangspunkt i borgmesterens budgetforslag, som det blev førstebehandlet i Byrådet den 12. september Nedenfor er anført de ændringer, tilføjelser og rettelser, som sammen med borgmesterens budgetforslag udgør det samlede budgetforlig. Budgettet består af tal og en række skriftlige tilkendegivelser (herunder fokuspunkter), som er forpligtende for forligspartierne og de kommunale direktørområder efter vedtagelsen af budgettet ved andenbehandlingen i Byrådet den 10. oktober Dette indebærer, at der i forbindelse med budgetopfølgningerne skal foretages opfølgning på både tal og skriftlige tilkendegivelser, både på drift, anlæg og jordforsyning. Det er et overordnet pejlemærke for budgetforliget, at Hillerød Kommune skal have en robust og stabil økonomi, der kan udmøntes i et ordentligt serviceniveau. Forligspartierne sikrer med dette forlig et budget, der giver en sund økonomi, og som i et mere langsigtet perspektiv er i balance. Hillerød Kommunes gode serviceniveau og byrådets visioner for fremtiden kan hermed opretholdes og udvikles de kommende år. Som led heri sikrer budgetforliget en række væsentlige og omfattende anlægsinvesteringer, bl.a. i forhold til skolerne. Samtidig holdes skatten i ro. De 8 nøgletal, vedtaget af byrådet i forbindelse med budget 2006, har været retningsgivende for dette budgetforlig. Hovedparten af nøgletallene er således overholdt. Budgetforligspartierne konstaterer imidlertid, at der er et pres på Hillerøds økonomi de kommende år. Forligspartierne har derfor besluttet, at overholdelsen af de 8 nøgletal indgår i arbejdet med budgetanalyser, der fremlægges efter første kvartal af Skat Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 20,650 og dækningsafgift på ejendomme til 9,4 o/oo. Der sker således ingen ændringer i skatteprocenterne i forhold til Kirkeskatten fastsættes ligeledes uændret til 0,69 %. Driftsudgifter Der foretages følgende reduktioner i driftsbudgettet (alle tal i 1000 kr.): FF101 Udarbejdelse af arkitekturpolitik FF105 Reduktion af bidrag til pensionsforsikring FF108 Besparelse på Revision efter udbud FF112 Indkøbsbesparelse FF114 Opstram. visitation til liftsleje FF rykker på restancer bortfalder FF117 Eksp. gebyr ved. rykkerpåtegning

2 11FF119 Samordning af tolkebistand FF120 Adm. breve B-post FF122 Stillingsreduktion på administrationen FF101 Besparelser på Teknik, Planlægnings områder FF101 Regulering af parkeringsafgifter FF105, 106, 107 (puljer, se fokuspkt.) FF101 Beskyttet beskæftigelse FF102 Beskæftigelsesordninger FF103 Bortfald af ejendomsudgifter på G/V-centret FF102 Skærpet visitationspraksis til midlertidige ophold FF106 Teknisk korrektion ifm. takstberegninger FF107 Botilbud længerevarende ophold FF101 Sygedagpenge FF101 Ophør med hovedrengøring FF102 Ophør med skolemadsproduktion (se fokuspkt.) FF109 Reklamefinansierede biler FF113 Ansættelse af fundraiser FF114 Skift af sengelinned FF107 Områdehus FF108 Åbningstid i daginstitutioner max. 10 timer fredag FF106 SFO takst forhøjes med 100 kr. pr. md FF116 Bortfald af madordning til skoler/daginst FF107 Fester inkl. dimissionsfesten bespares bort FF109 Reduktion i skolens mellemkommunale provenu FF113 Mellemkommunale betaling på fritidsklubområdet FF114 Etablering af special-fritidsklub pr. august FF116 Nedlæggelse af fritidsklubben i Klub Vest FF117, 118, 119 (samling af puljer, se fokuspkt.) FF121 Reduktion af tilskud til Byudvalget FF101 Specialundervisning i regionale tilbud FF102 Opholdssteder for børn og unge FF103 Døgninstitutioner for børn og unge FF103 Bortfald af kørsel institutioner FF106 Fjernelse af folkebiblioteksbetjeningen på HUC FF107 Optimering af selvbetjening på alle biblioteker FF112 Forhøjelse af forældrebetalingen på musikskolen FF114 Nedsættelse af rammen på Andre Kulturelle formål

3 45FF119 Reduktion af tilskud til Hillerød Eliteidræt FF121 Biblioteket ændret åbningstid FF125 Bortfald af tilskud til Sct. Hans Aften FF129 Bortfald af tilskud til kulturnaut FF130 Bortfald af tilskud til Kreative Byer FF101 Rammebesparelse på Folkeoplysning Interne konsulenter erstatter eksterne Forbedret byggestyring Teknik Entreprise Strukturel genopretning Møder, rejser og repræsentation byrådsmedlemmer I alt besparelse Der fortages følgende driftsudvidelser (alle tal i 1000 kr.): Rekruttering og fastholdelse m.v Forsamlingshuspuljen Ekstraordinær støtte Sigerslevøster Tilskud foreningsmedlemmer 0-24 år Dragter Drabantgarden AU106 Leasing biler visitationen Pædagogisk Grunduddannelse (PGU) AU103 Kirsebærbakken rehabilitering Flytteudg. Skansedal til Skanselyet Lokalråd I alt driftsudvidelser Renter Som følge af salget af el-forsyningen vil kommunens kassebeholdning primo 2008 blive forøget med ca. 148 mio. kr. Dette giver en positiv afsmittende virkning på renteudgifterne med det nuværende renteniveau med følgende: 2008: 7,4 mio. kr., 2009: 7,8 mio. kr., 2010: 5,5 mio. kr. og 2011: 5,1 mio. kr. Hertil kommer renteprovenu for E2-salget: 2008: 6,9 mio. kr., 2009: 7,2 mio. kr., 2010: 4,5 mio kr. og 2011: 3,7 mio. kr. 3

4 Anlæg Der foretages følgende reduktioner og forskydninger i anlægsplanen (alle tal i 1000 kr.): Udearealer nyt Rådhus Engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen Renovering af kommunale bygninger Nyt filter krematoriet Slotssøkarrèprojekt Byggemodning Skævinge Ullerødbyen ekspropriation Bymidten i Skævinge Trafiksikkerhedsplan Infrastruktur og Dyrskueplads Sikring af Skoleveje Cykelsti langs Skansevej Asfaltrenovering af enkeltstrækninger Cykelstier Etablering af Sundhedscenter Ældrecenter Østbyen Renovering af daginstitutioner Skævinge Skole Renovering af faglokaler Sophienborg Skole Idrætsplan nye projekter Kombibibliotek Lagerhal Daginstitutioner I alt

5 Samtidig optages der følgende nye og ændrede anlægsopgaver på anlægsbudgettet (alle tal i 1000 kr.): Skanseskolen Brødeskovskolen Alsønderup Skole Sophienborg Skolen Skævinge Skole Gørløse Skole Skolerenoveringer Daginstitutioner 3000 Byudvikling Overdrevsvejen Batzkes Bakke Skanselyet inventar 1700 Storkøkken 9500 Renovering Campingpladsen Projektering nyt plejecenter 1000 Sundhedscenter 4000 Cykelsti Uvelse 1000 Sikringsanlæg skoler I alt Det brugerfinansierede område Anlægsplanen Anlægsplanen for det brugerfinansierede område er justeret i overensstemmelse med bilag til denne aftale. Takster Som følge af budgetforliget fastlægges taksterne sådan: Prisstigninger excl. moms i kroner: Vandafledningsbidraget pr. m3 19,95 28,00 Vandpris pr. m3 3,50 4,50 5

6 Fjernvarmepris pr. MWh 320,00 370,00 Omlægning af lån Der gennemføres i 2007 en større omlægning af kommunens låneportefølje, således at et antal mindre lån om- og sammenlægges til et større lån. Dermed får afdragsbyrden i de kommende år en væsentlig mere ensartet profil og det giver forventning om en reduktion af afdragsbyrden på 8,0 mio. kr. i 2008, 6,5 mio. kr. i 2009, 5,5 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kroner i 2011 med det nuværende renteniveau. FOKUSPUNKTER Administration: Den kommunale administration samles i 2008 på Trollesminde. Hermed skabes forudsætninger for en bedre, mere effektiv og billigere administration. I budgettet er der således indarbejdet rationaliseringsgevinster for 6, 12 og 18 mio. kr. i de kommende tre år. På både centralt og decentralt niveau står organisationen overfor en række udfordringer, som ikke kun handler om rationalisering, jf. direktionens effektiviseringsstrategi, der er fremlagt som en del af budgetforslaget, men også om organisationsudvikling, samt ikke mindst rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejderstaben. Der skal derfor arbejdes målrettet med fortsat udvikling af: Personalepolitik Aktiv lønpolitik (bl.a. til harmonisering af løn, hvor der er større ubegrundede forskelle) Lederudvikling Kompetenceudvikling Rekruttering og fastholdelse Projektorganisationen Indsatsen skal medvirke til, at det bliver mere attraktivt at være ansat i Hillerød Kommune. Budgetforligspartierne ønsker, at der i 2008 gennemføres omlægninger og besparelser (bl.a. på vakante stillinger) inden for det samlede lønbudget for 5 mio. kr., ud over de allerede vedtagne rationaliseringer i administrationen. Af de 5 mio. kr. kan 2,5 mio. kr. omsættes i en pulje til støtte for indsatsen med at gøre Hillerød Kommune til en mere attraktiv og værdifuld arbejdsplads. Oplæg til finansiering og udmøntning af puljen tilrettelægges af direktionen i samvirke med hovedudvalget og forelægges økonomiudvalget. Alternativ energi kommunale bygninger og anlæg: Budgetforligspartierne ønsker den igangværende praksis med en central kommunal pulje til finansiering af energibesparende foranstaltninger fastholdt og udviklet, så Hillerød Kommunes bygninger drives mere energibesparende og med alternativ energi. De akkumulerende besparelser anvendes til fremtidige investeringer i vedvarende energi og energibesparelser på kommunale bygninger og anlæg. Partierne ønsker snarest en status for puljens anvendelse i Forsyningsudvalget forelægger forslag til en energispareplan. 6

7 Amtsinstitutioner o.l.: Hillerød Kommune har som led i kommunalreformen overtaget et stort antal amtsinstitutioner. Budgetforligspartierne konstaterer, at der i overensstemmelse med sidste års budgetvedtagelse er igangsat en evaluering af disse institutioner. Partierne lægger vægt på, at evalueringen gennemføres i dialog med brugere, pårørende og ansatte. Formålet er at målrette og kvalitetsforbedre indsatsen de kommende år. Som led i evalueringen ønsker forligspartierne behovene for en ny døgninstitution samt specialfritidsordninger på børneområdet vurderet. Benchmarking: Hillerød Kommune har i en årrække været deltager i benchmarkingsforløb, hvor man sammen med andre kommuner sammenligner indsats, processer, økonomi og effekter. Formålet er at lære af hinanden og udvikle den bedste praksis. Der har bl.a. været arbejdet med arbejdsmarkedsområdet og det tekniske område. Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune intensiverer og systematiserer arbejdet med benchmarking, både sammen med andre kommuner og på tværs af kommunens egne afdelinger. Direktionen vil i løbet af 2008 fremlægge planer for og resultater af dette arbejde, bl.a. af en igangsat analyse på skoleområdet. Biblioteker: Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en handlingsplan for yderligere sammenlægning/samdrift af skole- og folkebiblioteker i kommunen. Som led heri udredes, hvordan bibliotekerne kan være gode støttepunkter for den kommunale borgservice. Når BorgerserviceCentret på Trollesminde åbner og rådhuset i Skævinge lukker i januar 2008, varetages borgerservice i Skævinge på Skævinge bibliotek. Budgetanalyse: Budgetanalyser fremlægges til politisk behandling efter første kvartal 2008, og vil indkredse mulighederne for omlægninger, yderligere rationaliseringer samt effektiviseringer, bl.a. på de store aktivitetsområder. Samtidig vil der blive fokuseret på de nye opgaver og institutioner, som Hillerød Kommune overtog som led i kommunalreformen, og hvor der samles viden i løb af 2007, som kan lægges til grund for mere kvalificerede overvejelser om økonomi, drift og udvikling på længere sigt. Følgende temaer er udpeget: Ændrede geografiske strukturer på børne- og skoleområdet Distriktsvis eller netværksvis samling af ledelse og administration for kommunens institutioner på børne- og ungeområdet Profil og opgaveløsning på de sociale institutioner Udvidet fokus på arbejdsgange og valg af hhv. centrale og decentrale løsninger Mere systematisk tilgang til IT-investeringer samt disses effekt Yderligere professionalisering og/eller outsourcing af støttefunktioner for kerneydelserne, f.eks. bygningsdrift, IT-drift m.v. Yderligere ledelsesmæssigt fokus på den værdiorienterede personalepolitik, bl.a. med henblik på nedbringelse af sygefravær Byggestyring: Budgetforligspartierne ønsker, at der sættes øget fokus på byggestyring af kommunale anlægsarbejder. Byggestyringen skal sikre optimale forløb både i idéfasen, ved budgettering, i 7

8 projekteringen, ved indhentning/valg af tilbud samt ikke mindst undervejs i byggeriet. Formålet er, at byggeriet får den forventede kvalitet, afleveres til den aftalte tid og indenfor det aftalte budget. Som følge heraf skal der indenfor det samlede udbygnings- og renoveringsbudget afsættes ressourcer til idéudvikling, planlægning og udarbejdelse af beslutningsoplæg samt midler til forbedret og kontinuerlig byggestyring på området. Campingplads: Der afsættes 3 mio. kr. til renovering på Hillerød Camping, herunder til toiletbygning. Øvrige midler til udvikling af området ved Dyrskuepladsen udgår af budgettet til fordel for fokus på Slotssøkarréprojektet. Det er budgetforligspartiernes hensigt, at campingpladsen får tilladelse til midlertidig udvidelse i de kommende 4 år. Campus Hillerød: I 2008 påbegyndes udarbejdelse af en lokalplan for Carlsbergvej med henblik på at sikre området til udvikling af Campus Hillerød. Cykelstier: Der fastholdes 2,5 mio. kr. om året til sikring af skoleveje i 2008 og 2 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til udbygning af cykelstier. Hertil lægges cykelstier med 4,5 mio. kr. i 2008 og 3 mio. kr. i hvert af de følgende år. 1. prioritet har Uvelse-cykelstien, der bygges med udgangspunkt i projektet fra foråret 2007, idet dette gennemgås og tilpasses af Teknisk Udvalg, således at stien etableres uden belysning indenfor en samlet ramme på 8 mio. kr. inkl. ekspropriationer samt sikring af stien gennem Nr. Herlev og ved Brødeskov Skole. Teknisk Udvalg fastsætter tidsrækkefølge for etableringen af de øvrige cykelstier. El-salget: Budgetforligspartierne har aftalt, at provenuet fra salg af kommunens E2 aktier samt elforsyningen skal anvendes i overensstemmelse med en model, hvor provenuet udtrækkes pr. 1. januar 2008, og hvor der afregnes afgift til staten på 60%. Familier, forebyggelse: Forligspartierne ønsker at prioritere den indsats, der skal til for at forebygge anbringelser på familieområdet. Børne- og Familieudvalget iværksætter derfor udarbejdelse af en handlingsplan, der kan styrke den forebyggende indsats og metodeudviklingen på feltet. Handlingsplanen udarbejdes med afsæt i eksisterende viden, viften af foranstaltninger og effektvurderinger på området. Arbejdet tilrettelægges, så handlingsplanen kan effektueres tidligt i Fleksible åbningstider: Forligspartierne ønsker fleksible åbningstider i kommunen, både centralt og på institutionerne. Mulighed for mere fleksible åbningstider i BorgerserviceCentret vil blive vurderet i lyset af en evaluering af den nye organisering på Trollesminde. Udgangspunktet for evalueringen vil være: Statistik på henvendelsesmønster (type, tid, sted, m.v.), udvikling af selvbetjeningsløsninger - herunder anvendelsen af borger.dk, udnyttelse af statens nye call-center uden for almindelig åbningstid og effektivisering af arbejdsprocesser m.v. 8

9 På institutionerne ønsker forligspartierne, at der forfølges et princip om, at åbningstiderne er så fleksible som muligt. Udgangspunktet vil være en analyse, der tager afsæt i princippet om, at åbningstiderne i videst muligt omfang skal afspejle brugernes behov, og i de nyeste erfaringer og den nyeste viden på området. Dialog med brugerbestyrelserne m.fl. vil indgå i arbejdet. Partierne ønsker kommunens åbningstider belyst og debatteret på et temamøde i Byrådet i løbet af 2008, så overvejelserne kan indgå i arbejdet med budget Forsyningsvirksomhed: Forligspartierne noterer sig udviklingen på forsyningsområdet, som trækker i retning af, at forsyningsvirksomhederne frigøres fra den almindelige kommunale drift, jf. el-salget. Partierne ønsker snarest gennemført en udredning, der afklarer hvilke fremtidig ejer- og driftsformer, der vil være hensigtsmæssige for Hillerøds forsyningsvirksomheder (spildevand, affald, vandforsyning og varmeforsyning). Frit valg på ældreområdet: Hillerøds ældre har siden 2003 kunnet vælge mellem kommunal og privat hjælp. De private leverandører følger af en godkendelsesordning. Forligspartierne finder, at tiden er moden til at evaluere denne ordning, bl.a. i forhold til pris og opfyldelsen af kommunens kvalitetsstandarder. Evalueringen gennemføres i Social- og Sundhedsudvalgets regi. Grønt Råd: Hillerød Kommune har igangsat arbejdet med etablering af et Grønt Råd og tager snarest initiativ til drøftelser med alle relevante organisationer og samarbejdspartnere, der munder ud i et konkret forslag til nedsættelse af et Grønt Råd i Hillerød Kommune. Rådet skal have den bredest mulige sammensætning og et arbejdsfelt, der både omfatter miljø- og naturbeskyttelse. Rådet skal virke rådgivende for Byrådet og den kommunale forvaltning. Indkøb: Hillerød Kommune har pr. 1. januar 2007 indgået indkøbsaftaler med ca. 120 leverandører svarende til et indkøbsvolumen på ca. 123 mio. kr. (2006). Det skønnes, at der ved anvendelse af disse indkøbsaftaler opnås rabatter i størrelsesordenen mio.kr. årligt. Der er i budgettet indlagt et tilsvarende sparemål. Budgetforligspartierne ønsker, at direktionen i 2008 fortsættende i budgetoverslagsårene sætter yderligere fokus på indkøbsområdet og opnåelse af besparelser. Målet er, at der udover de allerede opnåede rabatter opnås en besparelse af størrelsesordenen 2 mio. kr. pr. år. En besparelse der bygges op efterhånden som aftalerne indgås. For at tydeliggøre de opnåede besparelser, tager Direktionen initiativ til, at disse besparelser placeres på en central konto i kommunens økonomisystem. Integration: Social og etnisk integration prioriteres fortsat højt i budgetåret 2008 med særligt fokus på unge, som er i risikozonen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse, jf. målsætningen om "uddannelse til alle", hvor målet er at 85% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og 95% i Hillerød Kommune vil iværksætte et undersøgelses- og udviklingsarbejde med henblik på at få overblik over problemstillinger, som karakteriserer målgruppen af såvel unge etnisk danske 9

10 som unge med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke er i gang med eller er droppet ud af en ungdomsuddannelse. Målsætningen er derfor etablering af en bred vifte af forskellige muligheder i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, 10. klasseskolen på Nordre Banevej, en evt. kanonklasse, uddannelsesvejledningen, erhvervslivet, m.fl. og baseret på den senest tilgængelige forskning på området. IT: IT-systemer er i dag et afgørende værktøj for væsentlige dele af den kommunale forvaltning. Også de kommende år vil der skulle investeres i en fortsat udbygning, udskiftning og udvikling på ITområdet. Direktionen har i effektiviseringsstrategien for administrationen slået fast, at optimeret anvendelse og strategisk udvikling af de administrative IT-systemer indgår som væsentlige forudsætninger for reduktion af de administrative driftsudgifter i de kommende år. Der skal ske en forretningsorienteret IT-udvikling med fokus på god borgerservice og helhedsorienterede interne arbejdsprocesser. Forligspartierne anmoder direktionen om, at der i 2008 udvikles en model til sikring af systematisk arbejde med forretningsorienteret IT-udvikling, herunder IT-investeringer. Der bør altid ske en vurdering og synliggørelse af, om udgifterne til IT-projekter og IT-investeringer konkret kan omsættes i besparelse på den samlede drift, når investeringen er gennemført. Lønsomhedsberegninger bør vise såvel udgiften til investeringen som det, der spares fx i arbejdstid ved at indføre nye IT-systemer. Denne besparelse skal opgøres i kroner med henblik på at kunne udmøntes. Kollektiv trafik: Forligspartierne ønsker en undersøgelse af den kollektive trafikbetjening i og omkring Hillerød Kommune før og efter kommunalreformen. Der ønskes en status for drift, forbrugsmønstre og økonomi, især på busområdet. Undersøgelsen skal belyse muligheder for en forbedret kollektiv trafikbetjening af Hillerøds borgere. Kongernes Nordsjælland: Hillerød Kommune støtter oprettelsen af en nationalpark i Nordsjælland og vil bl.a. deltage i borgmestersamarbejdet, der skal tilrettelægge en proces, der kan føre frem til gennemførelse af Kongernes Nordsjælland. Køkken: Budgetforligspartierne ønsker et køkken, der i hvert tilfælde kan levere mad til ældre i eget hjem, ældre på vores plejecentre, børn i daginstitutioner, børn i skoler samt kommunens øvrige institutioner. Forligspartierne lægger vægt på, at der tilvejebringes et samlet overblik over totaløkonomien i projektet, herunder: Anlæg og drift af køkkenet Etablering af modtagefaciliteter Afsætningsmuligheder (blandt egne institutioner, samarbejde med andre kommuner og anden efterspørgsel) Prisen pr. enhed 10

11 Logistik Kapacitet Budgetforligspartierne træffer beslutning om det videre forløb på baggrund af denne belysning inden byggestart. Implemenering af aftaget fra køkkenet skal ske i dialog med de decentrale institutioner og indfases gennem pilotprojekter på et antal daginstitutioner, skoler samt andre mulige aftagere. Budgetforligspartierne har reduceret de afsatte driftsbeløb i 2008 og 2009 til skolemad og storkøkken, og ønsker de tilbageværende beløb reserveret til en gradvis indfasning. Køkkenet konkurrenceudsættes efter to års drift. Lokalråd: Lokalrådenes arbejde er en vigtig del af demokratiet i kommunen. Budgetforligspartierne glæder sig over, at alle 9 lokalråd nu er etableret. Partierne har aftalt, at der afsættes kr. årligt til lokalrådenes arbejde med den årlige lokalrådsrigsdag, lokalråds-netportalen samt forberedelse af dialogen med byrådet. Organisationsprocesser: Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune fortsat anvender LEAN og lignende tilgange til organisationsprocesser og resultater, som handler om mere kvalitet, større effektivitet, færre fejl og mere jobtilfredshed. Hillerød Kommunes har eksempelvis haft LEAN-projekter i Jobcentret, Voksen og Handicap og postfunktionen. På andre områder er der gennemført lignende organisations- og arbejdsgangsanalyser. Erfaringerne fra forløbene viser, at der skabes mere værdi og kvalitet i forhold til borgerne - uden at medarbejderne skal arbejde hårdere eller stresses. Overordnet har organisationsudviklingsprojekterne bidraget til, at ansatte stimuleres til at få mest muligt ud af ressourcerne og undgå spild, klager og dårligt arbejdsmiljø. For at få effekt af nye organisationsprocesser, skal der både bruges mange ledelseskræfter og ressourcer. Overdrevsvejen, helhedsplan: I budgettet afsættes midler til tilvejebringelse det nødvendige plangrundlag for udvikling og aktivering af de kommunalt ejede områder mellem jernbanen og motortrafikvejen, nord og syd for Overdrevsvejen. Området skal udvikles med mulighed for placering af en ny S-togsstation, samt byudvikling med boliger og erhverv, herunder skal mulighederne for udflytning af Nordsjællands Hospital Hillerød til området afdækkes PGU (PædagogiskGrundUddannelse): Budgetforligspartierne ønsker, at Hillerød Kommune ansætter 8 PGU-elever fra 1.august elever på daginstitutionsområdet og 4 elever i de sociale tilbud under Voksen og Handicap. PGU retter sig mod pædagogisk arbejde indenfor det almene børne- og ungeområde og indenfor det særlige område for børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap. Uddannelsen varer 1 år og 7½ måned. Uddannelsen søges hovedsagligt af unge og bruges som springbræt til pædagoguddannelsen. 11

12 Plejecenter: Den seneste prognose for behovet for plejeboligpladser viser, at der er brug for endnu et plejecenter i Ullerødbyen udover det, som allerede er under planlægning. Det skyldes den demografiske udvikling samt behovet for erstatningsboliger for Birgittehjemmet. Ifølge prognosen er der behov for at plejecentret kan tages i brug senest i Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at starte en proces i 2008, hvor der udvikles det nødvendige koncept for et supplerende plejecenter med henblik på planlægning og efterfølgende byggeri i 2012 og Skoleudbygning og renovering: Forbedringen af skolernes bygninger er af væsentlig betydning for skolernes muligheder. Forligspartierne har tillagt det stor vægt at kunne afsætte den fornødne finansiering til den fortsatte udbygning og renovering, også selvom der er stort pres på den kommunale økonomi. Partierne konstaterer, at der med budgetforliget for årene er skabt en sammenhængende finansieringsplan, der tilgodeser de enkelte skoler: Alsønderup Skole får den planlagte udbygning, herunder med faciliteter til lærernes forberedelse. Udbygningen kan dog først stå klar i 2009, hvorfor skolen skal sikres mulighed for en fagligt forsvarlig undervisning i den mellemliggende periode. Dette sker ved en kombination af pavilionløsning og benyttelse af andre skolers faglokaler Brødeskov Skole udbygges med klasselokaler, og med en samlingssal eller en boblehal efter skolens ønske. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter andenbehandling af budgettet i oktober 2007, så det sikres, at skolens nye lokaler kan tages i brug så kort tid ind i næste skoleår som muligt Skanseskolens renovering færdiggøres, herunder med indretning af kompetencecentret Skævinge Skole udbygges, men i en langsommere takt, der afspejler de nye befolkningsprognoser Sophienborg Skole bygges færdig med det foretrukne Omega-projekt samt en midlertidig hal. Af økonomiske grunde vil færdiggørelsen dog tage et år længere end ønsket Herudover afsættes en pulje på 2 mio. kr. i henholdsvis 2008, 2009 og 2010 til renovering af skoler. Disse midler skal efter en nærmere prioritering blandt andet anvendes til behandling af asbest i Kulsvierskolens hal, renovering af tage på Ålholmskolen, opførelse af lokale til natur- og teknik på Uvelse Skole i 2009 samt afhjælpning af indeklimaproblemer på Frederiksborg Byskole. Slotssøkarréprojektet: Hillerød bymidte skal udvikles, så området i højere grad kan understøtte byens kvaliteter og aktiviteter. Arbejdet med Slottssøkarréprojektet skal derfor intensiveres som den fremadrettede ramme, der bl.a. kan rumme realiseringen af flere af visionerne for Hillerøds bymidte i fremtiden. Budgetforligspartierne ønsker en helhedsorienteret tilgang, hvor både bymiljø, handel, kultur, oplevelser og trafik i bymidten hænger sammen. Det er som led heri nødvendigt, at der tages hensyn til forholdene for de bløde trafikanter og adgangen til servicefaciliteter, herunder offentlige toiletter. Hillerød Kommune ønsker at investere i bymidten og tager hermed sin del af ansvaret for områdets udvikling. Partierne ønsker at tage initiativ til en dialog med bl.a. C4, handelen og andre interessenter om, hvordan de øvrige aktører tilsvarende kan understøtte og bidrage til udviklingen, f.eks. gennem aftaler om anvendelse af udearealer ved butikkerne. Forligspartierne ønsker en analyse af muligheden for at opkræve en afgift for ude-servering og anden anvendelse af kommunale arealer på udvalgte lokaliteter i bymidten. Analysen skal bl.a. baseres på erfaringer fra andre kommuner. 12

13 Stauns Hjørne: Hillerød Kommunes grund på hjørnet af Østergade og Ndr. Jernbanevej (Stauns Hjørne) har været søgt solgt i offentligt udbud. Formålet har været at skabe en helhedsløsning for hjørnet. Det har været vanskeligt at få etableret forudsætningerne for en helhedsløsning. Forligspartierne ønsker derfor en vurdering af mulighederne for etablering af en helhedsløsning for hjørnet, samt en plan for hjørnets eventuelle anvendelse som et attraktivt byrumsmiljø og trafikal forbedring. Sundhedscenter: Budgetforligspartierne konstaterer, at tidsplanen fra 2006 om etablering af et nyt sundhedscenter var for optimistisk. Partierne ønsker derfor, at der tilvejebringes et samlet, kvalificeret beslutningsgrundlag for etablering at et nyt sundhedscenter til ibrugtagning i Partierne ønsker, at følgende elementer indgår i beslutningsgrundlaget, der forelægges til politisk behandling i løbet af 2008: Plan og økonomi for videreførsel af det midlertidige center på Kirsebærbakken indtil et nyt sundhedscenter kan tages i brug, herunder med afklaring af hvilke funktioner der kan indgå Finansierings- og udbudsform, herunder med belysning af skatte- og momsforhold m.v. ved en OPP-model (offentligt-privat-partnerskab) Plan for udarbejdelse og gennemførsel af konkurrenceprogram, fysisk planlægning og anden myndighedsbehandling Kontraktspørgsmål Tids- og ibrugtagningsplan Sundhed og forebyggelse: Sundhedsfremme er højt prioriteret i Hillerød, også før sundhedscentret står færdigt. Budgetforligspartierne tillægger det stor vægt, at Hillerød markerer sig som foregangskommune indenfor en række sundhedsmæssige tiltag, der kommer både kommunens borgere og ansatte til gode. KRAM-projektet (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), som netop er gået i luften, er et godt eksempel herpå. Der sættes fokus på sundhed og livsstil, og gennem mangfoldige initiativer aktiveres og motiveres til at leve et mere sundt liv. Samtidig deltager Hillerød Kommune ad denne vej i danmarkshistoriens største helbredsundersøgelse. Fokus i de kommende vil være indsatser for borgere med kroniske sygdomme. Forligspartierne vil med dette budgetforlig og budgetudvidelsen på Kirsebærbakken også understrege betydningen af rehabilitering og genoptræning. Sygefravær: Sygefraværet i Hillerød Kommune skal ned. Det er et væsentligt målepunkt i gennemførelse af kommunens nye personalepolitik. På landsplan er fraværet er steget fra fraværsdage i 2005 til fraværsdage i 2006 på de danske arbejdspladser. I Hillerød Kommune har der været en tilsvarende stigning. Sygefraværet har store omkostninger for den enkelte medarbejder, for kommunens arbejdspladser og kommunens økonomi. Budgetforligspartierne ønsker, at direktionen iværksætter en samlet strategi, der har til formål at nedbringe sygefraværet på Hillerød Kommunes arbejdspladser. Som led heri foretages måling af sygefraværet og udviklingen heri. Medarbejderne bliver syge, og der skal være plads til alle. Det handler imidlertid om at undgå det unødige sygefravær. Hillerød Kommunes arbejdspladser skal 13

14 være arbejdspladser med en kultur og trivsel, der motiverer raske medarbejdere til at gå på arbejde, og hvor der er plads til at syge medarbejdere bliver hjemme indtil de er raske. I budgettet er der afsat midler til vikardækning af sygefraværet på daginstitutioner, skoler, SFO og institutioner på familieområdet. Udfordringen består bl.a. i at afdække, hvad omfanget af det reelle sygefravær på den enkelte arbejdsplads er, og i at iværksætte initiativer, der målrettet medvirker til at nedbringe sygefraværet. Til dette formål kan bringes en lang række initiativer og værktøj i spil (f.eks. i form af fokus på arbejdsmiljø og samarbejdsklima, lederudvikling, konkret bonus til de arbejdspladser, der formår at reducere sygefraværet og andre lignende incitamenter). Tandpleje: Forligspartierne ønsker, at der igangsættes en analyse af den kommunale tandpleje, der kan munde ud i en fremadrettet samlet plan for tandplejen, både m.h.t. investeringer og prioriteringer i tiden før sundhedscentret er etableret og med angivelse af de perspektiver, der ligger i, at tandplejen integreres i sundhedscentret. Teknik Entreprise: Konkurrenceevnen af kommunens opgaver på det tekniske område (vej, park, kirkegård, spildevand, fjernvarme, vand) område afprøves løbende. Det betyder, at de opgaver, som kommunen - herunder kommunens institutioner og selvforvaltningsenheder - udfører eller får udført, afprøves i åben konkurrence. Budgetforligspartierne peger på, at Teknik Entreprise konkurrenceudsættes umiddelbart efter at udflytningen til Solrødgård er gennemført. Som led heri allokeres ressourcer til kommunens bestillerfunktion, således at der kan etableres et detaljeret og professionelt udbudsgrundlag. Ungdomspuljer: Budgetforligspartierne ønsker, at der etableres en samlet aktivitetspulje for børn og unge, der tager sigte på tværgående aktiviteter. Ungdomspolitisk pulje, puljen til sommerferieaktiviteter og Områdepuljen indgår i den nye aktivitetspulje, der fordeles af Fritids- og Kulturudvalget. Vejvedligeholdelse: Trafikpuljerne Vejvedligeholdelse, Særligt nedslidte veje, Trafiksanering mindre veje, og Andre ønsker samles i én, samlet tværgående vejvedligeholdelsespulje. Lokalrådspuljen videreføres som selvstændig trafikpulje. 14

15 Vand: Budgetforligspartierne ønsker, at der udarbejdes en vandplan for søer og vandløb i Hillerød Kommune, som indeholder forslag til vandløbssystemets og søernes fremtidige drift og vedligeholdelse. Vandplanen skal afspejle klimaforandringerne og målopfyldelsen af EU`s vandrammedirektiv og bygge på finansiering fra vandafgifter og vandafledningsafgifter. Således aftalt den 24. september 2007 Dansk Folkeparti De Konservative, Hillerød De konservative, Skævinge Socialdemokratiet Socialistisk Folkeparti Venstre 15

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere