GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLB REVISION. Arsrapport for 2012l13. Andelsboliqforeningen Halgreen. 5. reqnskabsår"

Transkript

1 GLB REVISION Andelsboliqforeningen Halgreen Arsrapport for 212l13 5. reqnskabsår Statsautoriserede RevisorerA/S I København Køge I glb.dk I CVR nr VedVesterpoft6.5. I 1612KøbenhavnV i TI1'.: ll MedlemafRevisorGruppenDamarkogCHlntemational

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER SIDE 1 BESryRELSESPATEGNING 2 REVISIONSPATEGNING 3-4 ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS 5-7 RESULTATOPGØRELSE 8-9 AKTIVER 1 PASSIVER 11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE 16-2 ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 24 BUDGET FOR ARET

3 Generelle oplvsninqer NAVN Andelsboligforeningen Halgreen Halgreensgade 1-13, Halgreensgade 2-4, Holmbladsgade 27 og 31 23Q København S Matrikelnummer: Sundbyøster, København 16 AV, 3514, 16 G, 188 og 189 CVR-nr BESTYRELSE Lars Pedersen (formand) Anders Hjort Hansen JimmiAndersen Christine Møller Denise LUtz Steffen Olesen ADMINISTRATOR Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Abenrå København K Telefon Telefax rubbe-advo.dk REVISION GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer ÆS Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon '11 Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den I 213 Dirioent:

4 Bestvrelsespåtegninq Undertegnede har aflagt årsrapporten for for Andelsboligforeningen Halgreen. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter, Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 213 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. september 213 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Bestyrelse: Lars Pedersen (formand) Anders Hjort Hansen JimmiAndersen Christine Møller Denise LUtz Steffen Olesen

5 Den uafhængige revisors påteqninq på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Halgreen Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Halgreen for regnskabsåret 1. juli juni 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udførl. revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav itølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. iuni 213 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. iuli juni 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 4. september 213 GLB REVISION Statsa utoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsa utoriseret revisor

7 6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Halgreen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensætterser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), g 6, stk. b. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold tiltidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser iforhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægterfra vaskeri m.v., indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtaegter består af renter af bankindeståender.

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle instrumenter (renteswap) Finansielle instrumenter i form af indgåede aftaler om rentesikring (renteswap) værdiansættes til kostpris på aftaletidspunktet, svarende til. Efterfølgende indregnes renteswappen til dagsværdien på balancedagen. Arets regulering af dagsværdien på renteswappen føres direkte på egenkapitalen. Dagsværdien er opgjort af leverandøren af aftalen. Værdien af renteswappen indgår i beregning af andelsværdien. Øv rige gæ ldsfo rpl i gtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 28 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 29. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

9 Resultatopqørelse for 21 2/1 3 Indtæster: Boligafgift Lejeindtægter Arbejdsweekend Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Note Realiseret Budget 212t13 (ej revideret) Realiseret 211t f.382 Omkostninqer: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationsomkostninger Øvrige foren i ngsom kostni n ger Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER I ALT a , RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER. NETTO AnCTS RESULTAT

10 1. Balance pr. 3. iuni 213 -AKTIVER- Note 212t13 211t12 Ejendommen, matr. nr. Sundbyøster, København 16 AV, 3514,16 G, 188 og 189 (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober ) MATERI ELLE AN UEGSAKTIVER ANUEGSAKTIVER Restancer, andelshavere Beboerkonto, ej registrerede flyttesager Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER 17 4A LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

11 12. Noter til resultatopqørelse for 212l13 Realiseret 212t13 Budget Realiseret (ej revideret) Note 1. Boliqafqift Boligafgift - medlemmer Note 2. Leieindtæqter Lejeindtægter - ikke medlemmer Lejeindtægter - ikke medlemmer, erhverv o47.29 Note 3. Tilskud. privat bvfornvelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i år 233. Note 4. Andre indtæqter Bolig 5, indtægtsført, overført fra øvrig gæld Indtægtsført indvendig vedligeholdelse bolig Salg af nøgler 6.66 Andre indtægter Note 5. Eiendomsskat og forsikrinqer Ejendomsskatter Forsikrinoer Note 6. Forbruqsafgifter Vandafgift Renholdelse af fortov Elforbruo fællesarealer

12 1a Noter til resultatopgørelse for 212l13 Realiseret 212t13 Budget 212t13 (ej revideret) Realiseret 2'l'U12 Note 7. Renholdelse Vicevært Snerydning Kørsel affald Skadedyrsbekæmpelse (væggelus) Anden renholdelse Note 8. Vedligeholdelse. løbende Varmeanlæg Udskiftning af varmemålere Låseservice Elektriker Tømrer WS Glarmester Gårdplads og vej Andre installationer Dørtelefonanlæg Anden vedligeholdelse Mellemsum Elektrolyse ?Rn Note 9. Vedliqeholdelse. genopretning oq renovering Vinduesrenovering 2. etape A conto vinduesrenovering 3. etape Nedrivning af baghus

13 14. Realiseret 212t13 Budget 212t13 (ej revideret) Realiseret 211t12 Note f. Arbeidsweekend Afholdte udgifter Indbetalt af medlemmer Nettooverskud Note f 1. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter Nettooverskud Adm in istrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Advokatsalær Varmeregns ka bshonora r Gebyrer m.v Z.J JZ.5I J , Vurderingshonorar, salg af foreningens egne lejligheder Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon- og kontorholdsgodtg ørelse ABF kontingent Ejendommens andel i varmeudgifter Andre foreningsudg ifter Internet udgifter Tab lejere t.3bj U J.OUU

14 15. Noter til resultatopgørelse for 212l13 Realiseret 212t13 Budget 212t13 (ej revideret) Realiseret 211t12 Note 14. Finansielle indtæqter Renteindtægter bank Note 15. Finansielle omkostninqer Prioritetsrenter og bidrag Modtaget ydelsesstøtte byfornyelseslån Betaling vedrørende renteswap Renter bank Andre renter ,

15 16. Noter til balance pr. 3. iuni t13 211t12 Note 16. Eiendommen. matr. nr. Sundbvøster. København 16AV f 6 G. 188 oq 189 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. juli Regnskabsmæssig værdi pr. 3. juni Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 3. juni 213. Ejendommen er indregnet til kostpris pr. 3. juni 213. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 212 udgør Note 17. Andre tilgodehavender Særskilte opkrævninger, vaskeri Særskilte opkrævninger, arbejdsdag Andre tilgodehavender U Note 1 8. Forudbetalte omkostninqer Forudbetalt ABF-kontingent Forudbetalt Savina Forudbetalt renholdelse af fortove Forudbetalt elektrolvse Forudbetalt TDC 2, z.yco j22 n Note 19. Likvide beholdninqer Nykredit Bank Kassebeholdning

16 17 Noter til balance pr. 3. iuni t13 211t12 Note 2. Eqenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. juli Tilgang nye andele, bolig nr.52 og 64 Saldo pr. 3. juni Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. juli Tillægsværdi ny andel, bolig nr. 71 (andelsværdi indskud 115.5) Arets ændring i markedsværdi renteswap Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 3. juni Egenkapital i alt tl Note 21. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet på side 2. Note 22. Finansielle instrumenter (renteswap) Rentesikring (renteswap), markedsværdi. Aftale om renteombytning til fast rente med rentetrappe. Renten på renteswappen startede med 4,2o/o p.a. i 28 og rentesatsen stiger med,925% pr. år.i2 år. og slutter med en rente på 6,5% p.a. i 228 (rentetrappe). Herefter er renten fast på 6,5% p.a. i de næste 1 år til udløb i 238. Pr. 1. juli 213 er renten 4,2% + 5 x,925o/o = 4,6625/o p.a. sikrer CIBOR 6 M lånet oprindelig Aftalen udløber i O.379.OO

17 18. Noter til balance pr. 3. iuni t13 211t12 Note 23. Varmereqnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeefterbetaling Varmeregnskab ialt Note 24. Indvendiq vedligeholdelse for leiere Saldo pr. 1. juli Hensat i året Anvendt Indtægtsført Saldo pr. 3. juni Note 25. Øvris qæld Revision Optryk Hensat primo vedr. salg af lejlighed 28/9 Dong, el Hofor, varme GA salær for alc nr.2 TDC Finn L. Davidsen Ren Ejendomsservice s s s2.438

18 19. Noter til balance pr. 3. iuni 213 Note 26. Gældsforpliqtelser Af de samlede gældsforpligtelser er langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år og med tillæg af markedsværdien af renteswap. Der henvises i øvrigt til note 21 og 22. Note 27. Eventualforpliqtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt 35.., til sikkerhed for melemværende med BankNordik. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Aftale om rentesikring (renteswap): Leverandører af aftalen (Nykredit) kan i henhold til aftalen om rentesikring kræve, at foreningen stiller yderligere sikkerhed. Der er tinglyst servitut på ejendommen om evt. tilbagebetalingskrav efter byfornyelseslovens g 71, stk. 3 af modtaget støtte i forbindelse med en offentlig byfornyelse i 23. ltølge servitutten er der modtaget støtte med , og efter byfornyelseslovens g 71, stk. 3 kan støtten kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ejendommens status ændres indenfor 3 år fra den 3. september 22. Tilbagebetalingskravet påhviler den, der er ejer af ejendommen, når ejendommens status ændres. Tilbagebetalingskravet kan ikke gøres gældende ved salg af udlejningsboliger, som skifter status til andelsboliger. Byfornyelsesarbejderne er udført før andelsboligforeningens stiftelse. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveres banklån, ligesom foreningen i øvrigt ikke har påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser. Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste ledige lejlighed eller erhvervslejemå. Det er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 4 lejligheder siden stiftelsen den B. maj 28, og foreningen udlejer fortsat 11 lejligheder og 5 erhvervslejemål til ikke-medlemmer.

19 Noter til balance pr.3. iuni2l3 Kurs Restløbetid Renterog Betalte Nominel Obligations. Næste års Kursværdi iår bldrag afdrag reslgæld restgæld afdrag Nykredit, flexlån. Oprindelig , Der betales ikke afdrag på lånet. Lånets restgæld forfalder tilfuld betaling i 238. Lånet er et Cibor 6 M-lån med variabel rente, hvor der er indgået en 3-årig renteswapaftale til udløb 3. juni 238, jf. note 22. BRF Kredit, kontantlån med ydelsesstøtte Oprindelig Pålydende rente 5,3oÅ p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BRF Kredit, kontantlån med ydelsesstøfte Oprindelig Pålydende rente 5,23% p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 1. BankNordik, banklån. Variabel rente, pålydende rente på statusdagen 4,36% p.a. Mellemsum s Bankrenter BankNordik I alt TnT -? Fø5m Tm6m45 --mw

20 21. Øvriqe noter pr. 3. iuni 213 Note 28. Nøqletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Halgreen anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletalfor andelsvaerdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Andelsboliger Boliglejemål Erhvervslejemål Antal Areal(kvm) Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopqørelser pr. 3. iuni: Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 212t13 /kvm. total t12 /kvm. total 14.O Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm. Anskaffelsessum (kostpris) pr. kvm. 212t13 /kvm. andele t12 /kvm. andele 17, Foreslået andelsværdi Andel iforeningens nettogæld m.v

21 22. Øvriqe noter pr. 3. iuni /kvm /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm. Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm. Erhvervs lejei ndtægt pr. ud lejede e rhvervs-kvm t13 i pct. 2'11112 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v B ol 5 1 Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter Note 29. Bereqning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens $ 5, stk. 2,litra a (ejendommen indregnet til anskaffelsessum), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 3. juni 213 Tilbageførsel af den negative markedsværdi af renteswappen Værdi pr. indskudskrone (afrundet) ,8275 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 3. oktober 212),7585

22 zc. Øvriqe noter pr. 3. iuni 213 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Antal andele 9,'1 1,1 3,15,17,18, Indskud pr. andelstype () Indskud Andelsværdi pr. Andelsværdi i alt () andelstype () inkl. indskud ( 2,22,24 og ,65 og , og ,12,14,16,34,38 4,44,47,49,51,53 55 og ,46,82 og , 68 og ,6,48,5 og ,3,5,33,37,39 og ,61 og ,42 og o? no? ,73 og ,29,3O,31 og ,74 og B Afrunding

23 24 Likviditetsoversiqt pr. 3. iuni 213 3/6 2f 3 Disponible beløb: Restancer, andelshavere Beboerkonto, ej registrerede flyttesager Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger BankNordik kassekredit Kassekreditmaksimum Diverse gældsposter: Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Varmedeposita Øvrig gæld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 3. JUNI , ]r Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. juli 212 Formuetilgang i årets løb: Arets overskud efter prioritetsafdrag og hensættelser Forøgelse af forudbetalt leje og deposita LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 3. JUNI I ovenstående likviditetsoverskud pr. 3. juni 213 er kassekredittens maksimum medtaget med 8... Lån i BankNordik er ikke medtaget ved opgørelse af likviditetsoverskuddet

24 25 Budget for året 213/14 med sammenliqninqstal Budget 213t14 (ej revideret) Realiseret 212t13 Budget 212t13 (ej revideret) lndtægter: Boligafgift - medlemmer Lejeindtægter - ikke medlemmer Lejeindtægter - ikke medlemmer, erhverv Arbejdsweekend Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Bolig 5, indtægtsfør1, overført fra øvrig gæld Salg af nøgler Andre indtægter Yl Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renholdelse af fortov Elforbrug fællesarealer Vicevært Snerydning Kørsel affald Skadedyrsbekæmpelse (væggelus) Anden renholdelse Vedligeholdelse, løbende Elektrolyse Vedligeholdelse, genopretning og renovering, jf. note 1 Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Advokatsalær Va rm ere g nska bshonora r Gebyrer m.v. Vurderingshonorar, salg af foreningens egne lejlil Kopiering og kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon- og kontorholdsgodtgørelse ABF kontingent Andre foreningsudgifter Internet udgifter Tab lejere (bolig 86) Indvendig vedligeholdelse for lejere Q U 26, OMKOSTNINGER IALT

25 zo. Budqet for året 2f 3/14 med sammenliqningstal Budget 213t14 (ej revideret) Realiseret Budget 212t13 (ej revideret) RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster: Renteindtægter bank Prioritetsrenter og bidrag Modtaget ydelsesstøtte byfornyelseslån Betaling vedrørende renteswap Renter bank Andre renter n FINANSIELLE POSTER. NETTO RESULTAT FøR SKAT ARTTs RESULTAT Forslag til resultatdisponering : Over'ført. til næste år DISPONERET IALT Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år Betalte prioritetsafdrag Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser TNMC MT ltm Note 1. Vedligeholdelse. genopretning og renoverinq Rest vinduesrenovering Nye vaskemaskiner lstandsættelse tagryg ning

26 27. Budqet for året 213/14 med sammenliqninqstal LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ARET Likviditetsoversist for året 21 3/1 4 Likviditetsoverskud pr. 1. juli 213 Arets budgetterede resultat efter prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsoverskud pr. 3. iuni I ovenstående likviditetsoverskud pr. 3. juni214 er kassekredittens maksimum medtaget med 8... Lån i BankNordik er ikke medtaget i opgørelsen af likviditetsoverskuddet. Foranstående budget for perioden 1. juli juni 214 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår

Årsrapport for 2011/12. 26. regnskabsår CYRN LOPS BRANDT S t a t s a u t o r i s e r e d e revisorer A/S Andelsboligforeningen Stubmøllegården Årsrapport for 2011/12 26. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer Å/S Ved Vesterport

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår

Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/11 14. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5.

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk

AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT. Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk www.ttrevision.dk AND E LSBO LIG FO RE N I NG E N SOLBJERG ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Voldgade 107 DK 1552 København V Amager: Amogerbrogade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: tt@ttrevision.dk

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR

Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR Aaen & Co. SfAISÀUTORISEREOf REVISORIR Andelsbol i gforen i n gen Gammel Kongevei 1624-D Ärsregnskab 211112 37. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar

GLB REVISION. Andelsboliqforeninaen Maltahus IV. Arsrapport for 2012/13. 54. reqnskabsar GLB REVISION Andelsboliqforeninaen Maltahus IV Arsrapport for 2012/13 54. reqnskabsar StatsautoriseredeRevisorerA/S Kabenliavn Koge glb.dk CVR nr. 30 82 19 63 Ved Veslerport 6,5. 1612 Kabenhavn V. kbh@glb.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere