DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014"

Transkript

1 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted dk Tlf Mail:

2 Indholdsfortegnelse Reglerne for den større skriftlige opgave side 3 Om processen side 4 Café til inspiration side 4 Valg af fag og område side 4 Arbejdet før opgaveugen side 5 Arbejdet i opgaveugen side 7 Den færdige opgave side 7 Snyd side 8 22 Kalender side 9 #22 2

3 REGLERNE FOR DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE Eksamensopgave - I 2.hf skal du lave en større skriftlig opgave. Det er en eksamensopgave, hvor karakteren påføres eksamensbeviset og tæller med i gennemsnittet. - En udleveret men ikke afleveret opgave giver karakteren minus 3. - Opgaven skal skrives i løbet af en uge, og opgaveugen er undervisningsfri. - Du kan skrive i ét eller flere fag (1-3), men ét af fagene skal være på mindst B-niveau. - Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resumé (abstract) på engelsk (10-15 linjer). Omfang - Det anbefales, at opgaven fylder sider. En side er en maskinskrevet A4 side med 1½ linieafstand, en passende venstremargen og en højremargen på 2-3cm. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medtælles ikke ved opgørelse af besvarelsens omfang, heller ikke når de er placeret inde i teksten. Omkring opgaveugen - Opgaveformuleringen udleveres fredag 12. december kl Den færdige opgave afleveres fredag 19. december kl Vær opmærksom på, at der kan være specielle tider for de eksperimentelle fag. - Du skal aflevere 2 underskrevne eksemplarer (3 eksemplarer, hvis du skriver i 2 fag / 4 eksemplarer, hvis du skriver i 3 fag). Underskrift, dato for aflevering og antal sider i opgaven (excl. bilag, litteraturliste m.v.) placeres nederst på den udleverede opgaveformulering (forsiden) Sygdom - Bliver du syg i opgaveugen, eller sker der andet, der forhindrer dig i at færdiggøre opgaven, skal du omgående kontakte skolen. 3

4 OM PROCESSEN (Se kalenderen på hæftets bagside) Der er 4 faser i arbejdet med opgaven: 1. Café til inspiration 2. Valg af fag og område: 3. Arbejdet før opgaveugen - Søgning og indsamling af materiale / sekundærlitteratur. - Afgrænsning og præcisering af området. - Grundig læsning af primærlitteraturen. - Afprøvning af apparatur. - Samtaler med vejlederen. 4. Arbejdet i opgaveugen Disse faser vil i det følgende blive kommenteret. Den faglige vejledning får du af din vejleder. CAFÉ TIL INSPIRATION (1. fase) Tirsdag 21. oktober 2014 afholdes café i time til inspiration m.h.t. valg af fag og område. Studievejleder og udvalgte lærere er til stede. De vil orientere dig om opgavemuligheder og evt. særlige forhold i deres fag. Det kan være en god idé at se nogle opgaveformuleringer. VALG AF FAG OG OMRÅDE (2. fase) Du får udleveret en blanket, hvor du skal angive, hvilke(t) fag og område, du vælger. Denne blanket skal med lærerens underskrift afleveres senest mandag 27. oktober 2013 kl Det er dig, der har ansvaret for at få det rigtige område valgt, og det er dig, der skal tage initiativet til, i samarbejde med læreren, at få det endeligt formuleret. Hvad skal du vælge? Du skal naturligvis vælge et område, du interesserer dig for, og som rummer udfordringer nok til, at du vil kunne holde ud at arbejde med det i lang tid. Om 44 dit interesseområde egner sig til at skrive Større skriftlig opgave i, ved dine 4 #44 4

5 lærere. Når du vælger område, er det vigtigt grundigt at overveje, hvilke fag det er muligt at skrive opgaven i. Overvej også grundigt, om du vil skrive i ét eller flere fag. Hvilke fordele/ ulemper er de forskellige muligheder forbundet med? Vær altså opmærksom på, at fx romananalyse ikke kun hører hjemme i faget dansk men også i engelsk. Men et område kan naturligvis få forskellige faglige drejninger, så sørg for at diskutere dette med dine lærere, så du kommer til at skrive i de eller det fag, der bedst matcher den faglige drejning, du ønsker. ARBEJDET FØR OPGAVEUGEN (3. fase) I tiden fra den 27. oktober til den 12. december, hvor du får opgaveformuleringen, drejer det sig om at nå så langt som muligt med forberedelserne. Udkast til vigtige afsnit i opgaven kan du godt have under udarbejdelse inden opgaveugen. Samarbejdet med vejlederen Mandag 4. november organiserer skolen individuel vejledning af de udpegede vejledere.du har herefter initiativet og skal sørge for at have god kontakt med vejlederen, så du kan få valgt relevant sekundærlitteratur og materiale og få dit område afgrænset og præciseret. Udarbejd mind-maps eller foreløbige dispositioner som grundlag for møderne med vejlederen. Jo bedre din vejleder er orienteret om din opgave, jo bedre vil hun/han være i stand til at formulere en titel, der rammer det, du gerne vil skrive om. Der arrangeres fra skolens skide vajledning mandag 3. november. Dagen er forbehold arbejdet med opgaven. Vurderingskriterier Fagene har forskellige traditioner og ikke helt de samme kriterier for, hvad det er, der gør en opgave god, så sørg for at være godt orienteret om fagets vurderingskriterier. Sørg altså for at vide, hvad der kræves af en opgave, både med hensyn til indhold og udformning. Se hf-bekendtgørelsens bilag 4, pkt. 9. Materialesøgning i studiecentret Brug studiecentret, bogdepotet, dit lokale folkebibliotek - i nævnte rækkefølge. 5

6 Aleph er en fælles base til søgning i studiecentrets og folkebibliotekets materialer. Ønsker man det helt store udvalg af materialer, er www. bibliotek.dk en fælles base for alle biblioteker i Danmark. Det er muligt at bestille direkte fra denne hjemmeside. Men der er mange andre muligheder, så spørg bibliotekaren, hvis du ikke kan finde nok om dit område. Mandag 3. november - den dag, hvor du også får individuel vejledning - vil blibliotekaren stå til rådighed i studiecentret. Under "Studiecenter" på skolens hjemmeside er der flere oplysninger, der kan være relevante i forbindelse med opgaveskrivningen: "Skriftlige opgaver" har gode råd om materialesøgning, og der er links til nyttige hjemmesider, bl.a. "Link" har link til bibliotekskataloger, leksika og webportaler. Begynd søgningen mindst 4 uger inden opgaveugen. Der kan være ventetid på det søgte materiale, eller det kan være svært at finde noget. Litteratursøgning har et mindre omfang i eksperimentelle fag. Her bruges en del af forberedelsestiden til at sætte sig ind i relevante eksperimentelle metoder. Den brede orientering Begynd med at orientere dig i leksika og brede fremstillinger, fx Politikens Verdenshistorie eller Dansk Litteraturhistorie fra Gyldendal. Både din vejleder og bibliotekaren kan hjælpe dig med at finde de bedste bøger. Også "skolebøger" fra bogdepotet er anvendelige i den første fase af litteratursøgningen. Brug bøgernes indholdsfortegnelse og litteraturliste som inspiration i søgningen. Tag evt. en fotokopi af disse. Internettet Internettet kan være et nyttigt redskab i forbindelse med både den brede orientering og den snævrere materialesøgning. Via søgemaskiner (fx Google) er der adgang til enorme mængder af information, som selvfølgelig kræver en kritisk behandling. 66 Sørg for at lave sikkerhedskopier i løbet af skriveprocessen! #66 6

7 ARBEJDET I OPGAVEUGEN (4. fase) Opgaveformuleringen udleveres fredag 13. december 2013 kl Senest fredag 20. december 2013 kl skal den færdige opgave afleveres på skolens kontor i 2 underskrevne eksemplarer (dog 3 eksemplarer, hvis du skriver i 2 fag / 4 eksemplarer, hvis du skriver i 3 fag). Når du får opgaveformuleringen, vil din vejleder være til stede på skolen, så du har mulighed for at stille spørgsmål, hvis du ikke helt er klar over, hvilke krav der stilles i opgaven. Når du begynder at skrive, ophører den egentlige indholdsmæssige vejledning, men du kan stadig få vejledning i forhold til afgrænsede spørgsmål. Det kan f.eks. gælde omfanget, problemformuleringen og konkrete faglige begreber. Vejlederen må til gengæld ikke vurdere/bedømme dele af besvarelsen. Aftal med din vejleder/-e, hvordan vedkommende kan kontaktes. Abstract - det engelske resumé Normalt vil det kunne skrives på linjer, og en disposition kan se sådan ud: - Problem statement - Approach - Results - Conclusions lave sikkerhedskopier i løbet af skriveprcessen! Specielt om eksperimentelle fag Inden for de naturvidenskabelige fag har eksperimenter ofte en central placering, laboratoriearbejdet udføres i opgaveugen og vil typisk have et omfang svarende til 2 dage. Du vil kunne få vejledning til dette arbejde af din vejleder eller en anden laboratoriekyndig, der er instrueret i problemstillingen. Det er vigtigt, at du fører en omhyggelig journal, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af opgaven. Laboratoriearbejdet kan foregå i skolens laboratorium, på en virksomhed eller institution. Inden opgaveugen vil du normalt få lejlighed til at stifte bekendtskab med det apparatur, du skal måle på i opgaveugen. DEN FÆRDIGE OPGAVE Den overordnede struktur Følgende 9 punkter strukturerer opgaven: 1. Titelblad: På titelbladet står den titel/opgave, som din vejleder har formuleret (ti- 7

8 tel=opgave). Du skal altså ikke selv finde på en titel. 2. Abstract. 3. Indholdsfortegnelse. 4. Indledning. 5. Selve opgaven. 6. Konklusion. 7. Noter og henvisninger: Vær opmærksom på, at fagene har forskellige traditioner for, hvordan der laves noter og henvisninger. 8. Litteraturliste/kildefortegnelse: Litteraturlisten ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Efter denne står titel, by og udgivelsesår. Husk Internet-materiale. 9. Eventuelle bilag, herunder materiale hentet på Internettet. SNYD Lidt om lay-out -Skriv med 1,5 linjeafstand med en passende venstremargen og en 2-3 cm højremargen. -Skriv længere citater med enkel linjeafstand og en større venstre margen. Dette markerer citaterne tydeligt og gør siden mere overskuelig. Snyd i forbindelse med den større skriftlige opgave har - ligesom snyd ved anden eksamen - meget alvorlige konsekvenser. Ved konstateret snyd skal rektor bortvise eleven fra den pågældende prøve. Opgaven vil altså ikke kunne bedømmes. Eleven skal så skrive en ny opgave i den næste ordinære eksamenstermin, dvs. et år senere. Den pågældende elev vil altså ikke kunne afslutte sin eksamen sammen med resten af klassen. Ved formodning om snyd skal rektor straks indkalde eleven til en samtale med henblik på at annullere opgaven. Den pågældende elev skal så skrive en ny opgave - et år senere. Det samme gælder, hvis der i forbindelse med bedømmelsen eller senere opstår mistanke om, at en elev ikke selv har udarbejdet besvarelsen, eller at væsentlige dele af besvarelsen er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder, herunder elevens egne tidligere bedømte skriftlige arbejder. 88 #88 8

9 Kalender Udlevering af opgave- formulering Onsdag 1. oktober 2014 Tirsdag 21. oktober 2014 Mandag 27. oktober 2014 kl Mandag 3. november 2014 Fredag 12. december 2014 kl Fredag 19. december 2014 kl Tirsdag 17. februar 2015 Kort introduktion - (5. time) Café til inspiration (3.-4. time) Valg af fag og område (bin- dende) Individuel vejledning om fag og område Sidste frist for aflevering af projektet Seneste frist for afgivelse af karakter. Karakteren oplyses af vejleder, når enighed med censor er opnået, og skolen har modtaget skriftlig besked. 9

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere