Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16"

Transkript

1 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

2 Køreplan for SSO /16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio 14/12 (senest) Vejleder-oversigt offentliggøres på First Class MS 08/02 kl. 15:00 (senest) Sidste frist for aflevering af opgaveformuleringerne 12/02 kl. 14:00 Opgaven udleveres i elektronisk form via Lectio. Vejlederne er til stede på skolen, såfremt der ønske uddybning 19/02 kl. 14:00 (senest) Opgaven afleveres elektronisk i pdf-format senest kl. 14:00 d. 13/02 Vejlederne Vejledere / kursisterne Kursisterne SSO er en eksamensdisciplin og optræder på kursusbeviset Karakteren for opgaven tæller på linje med de øvrige eksamensfag (vægt: 1½) Opgaven skal besvares individuelt Opgaven besvares indenfor 1-3 af dine fag, hvoraf mindst ét skal være et fag, du har eller har haft på B-niveau. De fleste vælger at skrive i et fag. Det emne, du vælger, må ikke være gennemgået i undervisningen. Emnet må gerne ligge i forlængelse af tidligere gennemgået stof, men det må ikke baseres på kendt materiale Alle opgaver skal forsynes med et kort resume på engelsk, som anbringes før selve opgaven - abstract Skolen kan i særlige tilfælde godkende, at en opgave skrevet i fremmedsprog også helt eller delvist skrives på dette sprog Opgavetitel Du og faglæreren drøfter en nærmere afgrænsning af emnet. Selve opgavetitlen formuleres af læreren alene. Den skal tage hensyn til dine overvejelser om emnet, men skal også have en form, som sikrer, at du ikke kan skrive selve opgaven inden opgaveugens start. Titlen er hemmelig, indtil du får den udleveret af din vejleder ved opgaveugens start. Titlen skal være konkret, afgrænset og i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af dig. Ved opgaveugens start udleverer læreren din opgave til dig, ligesom den også vil blive fremsendt elektronisk. Du vil under den fysiske opgaveudlevering få udleveret en ekstra opgaveforside, som du skal underskrive med det samme og give den til din lærer, som efterfølgende afleverer den på kontoret Husk at bede om forklaring, hvis du er det mindste i tvivl om opgaveformuleringen Side 2

3 Aflevering Afleveringsfristen skal overholdes, hvis opgaven skal bedømmes. Du skal aflevere opgaven elektronisk over Lectio i pdf-format senest fredag d. 19. februar kl. 14:00 (mere herom senere). Følgende formelle retningslinjer gælder: Omfang Opgaven forventes at have et omfang på maskinskrevne sider fra indledning til og med konklusion (der er ikke et decideret krav herom se indsatte fra vejledningen nedenfor), Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer, tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke heri, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst. Brug standardindstillinger i Word med hensyn linjeafstand, skriftstørrelse og marginer. Opgaven skal skrives på dansk. I sprogfagene gælder særlige regler omkring citater. Spørg faglæreren. Fra vejledningen til SSO omkring omfang af besvarelsen: Læreplanen fastsætter ikke retningsliner med hensyn til opgavebesvarelsens omfang. Flere forhold kan have indflydelse på omfanget: Bl.a. karakteren af den udformede opgaveformulering, forskellige faglige traditioner, hvor nogle fag i højere grad end andre formulerer sig koncentreret. Der kan ikke angives håndfaste regler for omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt bedømmelseskriterium. Vejleder(ene) må ved udarbejdelse af opgave-formuleringen sikre, at opgaven kan besvares fyldestgørende inden for normalt sider tekst ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende. Citater Gengivelse af andres synspunkter kan i princippet finde sted på to måder: - Du kan indbygge de fremmede synspunkter i din fremstilling og referere synspunkterne med dine egne ord - Du kan citere direkte fra kilden / teksten markeret med anførselstegn eller særlig spaltebredde eller sats. I begge tilfælde skal der være henvisninger til kilden / teksten. Side 3

4 Noter Der lægges meget vægt på, at noteapparatet er præcist og fyldestgørende. Det er vigtigt, at man angiver kilde, når man fremfører analyser, pointer, synspunkter mv., som man ikke selv har fremstillet. Der er tre måder at opstille noter på og du bør holde dig til den, du vælger: a) Notehenvisningen kommer direkte i forlængelse af referencen i en parentes. Dette er særligt anvendeligt ved direkte citater og hvis opgaven i almindelighed indeholder meget få henvisninger. b) Notehenvisningen nummereres og anbringes nederst på siden. Dette er den mest brugte praksis og er særligt anvendeligt, hvis referencerne er vigtige for den løbende læsning. c) Notehenvisningen nummereres og henviser til et bilag med referencer. Dette er særligt anvendeligt, hvis referencerne ikke er vigtige for den løbende læsning. Litteraturliste På et særskilt bilag bagerst i mappen skal du anføre alle de bøger, du har benyttet. Det gælder også for kilder, som du ikke direkte anvender, men som du har læst i, også uddrag. I nogle fag skal der anføres primær- og sekundærlitteratur. På listen skal følgende oplysninger anføres: a) Forfatter(e) b) Titel c) Forlag d) Udgivelsesår Hvis kun dele af en bog eller kilde er brugt kan dette anføres. Også andre typer kilder skal angives. Det gælder f.eks. film, Cd-rom o. lign. Ved brug af artikler og andre kilder fra internettet er det nok at angive adressen. Du skal dog kunne fremlægge kilden i papirformat, såfremt censor eller skolen ønsker det. Der kan være særlige forhold i de enkelte fag omkring litteraturliste. Vejlederen vil oplyse om dette. Hold øje med At opgaven er en fremstillingsopgave, og du må gerne anvende alle de fremstillinger, der findes om emnet. Du skal i din opgave vise, at du kan anvende den litteratur, der findes og at du er i stand til at fremstille sagen i en meningsfuld sammenhæng. Således vil de fleste besvarelser skulle indeholde både redegørelse, analyse, diskussion og / eller vurdering samt eventuelt perspektivering. At jo tidligere du kommer i gang, des bedre er du stillet i forhold til at finde den nødvendige litteratur. Lærerens vejledning kan blive væsentligt mere målrettet og Side 4

5 givende, hvis området og emnet er kendt i god tid. At mange elever skal skrive opgaver; derfor er det nyttigt at skaffe sig litteraturen så tidligt som muligt. Bibliotekaren vil ligeledes kunne udnytte sin viden og ekspertise til større gavn for dig, hvis du hurtigt kender emnet. At der skal være tid til korrekturlæsning. Få eventuelt en anden til at læse korrektur, idet det nogle gange er vanskeligt at se egne fejl. Der gives naturligvis ikke karakter for sprog, stavning og orden, men opgaven bliver bedømt som et hele. Det vil præge fremstillingen og dermed bedømmelsen hvis opgaven er behæftet med fejl. At du har nøjagtigt en uge til at skrive opgaven. Du vil kunne lette dit arbejde ved at være grundigt forberedt. Dette kan sagtens gøres selvom du ikke kender den præcise opgaveformulering. Du har selv en stor indflydelse på den formulering, især hvis du er hurtigt ude og er klar i dine samtaler med vejlederen. Opgavetitel og formulering skal afspejle de samtaler, du har haft med vejlederen. At læreren må vejlede om faglige aspekter i hele forløbet; - altså også i selve skriveugen (se indsatte fra uvm s vejledning nedenfor). Fra vejledningen til SSO omkring vejledning: Vejlederne kan medvirke i alle projektforløbets faser, men det er vigtigt at holde sig den skarpe skelnen mellem rollen som vejleder og bedømmer klart for øje. Der er ikke noget i vejen for, at en vejleder orienterer sig i dele af en besvarelse, men læsningen bør altid have et klart vejledende formål. Indholdet i vejledningen kan både være faglig og procesorienteret og fx handle om forståelse af opgaveformuleringen, vægtning og anvendelse af de deltagende fag og afgrænsede faglige problemstillinger. Vejlederens rolle er, at få kursisten til selv at tænke videre, dybere eller perspektiverende. Vejlederen skal udelukkende vejlede og må altså ikke give en egentlig forhåndsvurdering endsige forhåndskarakter. Adskillelsen mellem vejledning og bedømmelse skal sikre, at vejleder og censor stilles frit, når opgaven skal bedømmes. I overensstemmelse med de nye bestemmelser tilrettelægger kurset rammerne for omfang og indhold i vejledningen før og efter udlevering af opgaven. At opgavens enkelte dele hænger sammen, ligesom de er afstemte i forhold til hinanden. Du skal derfor vurdere, hvor vigtige de enkelte oplysninger, analyser, detaljer mv. er. At konklusionen (helst) ikke må indeholde nyt materiale, men skal fungere som en afrundende opsamling, hvor opgave-formuleringens ordlyd bliver besvaret. At du tilstræber, at opgaven får et omfang på sider, eksklusive bilag, grafer, billeder, litteraturliste, diskografi, indholdsfortegnelse og eventuelle lange kildecitater. Bedømmelse Opgaven bedømmes af din faglærer og en ekstern censor. Karakteren forventes at ligge klar til offentliggørelse omkring 6 uger efter aflevering. Du har mulighed for at klage over bedømmelsen i op til to uger efter, at du har modtaget Side 5

6 karakteren. En klage skal være skriftlig og indeholde begrundelse for klagen. Klagens indgives til rektor. Hvis du ønsker en nærmere redegørelse for de bedømmelseskriterier, som censor og lærer anvender, så bed din faglærer om nærmere oplysninger. Sygdom Hvis du bliver syg, skal du straks ringe til skolen. Der kræves en lægeattest. Enkelte sygedage kan ikke give udsættelse af afleveringsfristen. Sygeeksamen afholdes i august-september måned, dog kan den placere i forbindelse med ferie i forårssemestret, såfremt der ikke medgår undervisningstid dertil. Rektor beslutter, hvornår opgaveugen placeres. Opgaven i sygeterminen må gerne afvikles i samme fag, gerne i samme område, men der skal formuleres en ny titel af læreren. Snyd Snyd i forbindelse med Større Skriftlig Opgave har ligesom snyd ved anden eksamen meget alvorlige konsekvenser. Ved den elektroniske aflevering vil din opgave i øvrigt blive plagiat-kontrolleret. Ved konstateret snyd skal rektor straks udelukke eleven fra videre undervisning og indberette sagen til ministeriet. Eleven kan herefter først indstille sig til nye prøver inklusive Større Skriftlig Opgave i det følgende års ordinære eksamenstermin. Ved formodning om snyderi kan rektor indkalde eleven til en samtale med om besvarelsens indhold, hvor også læreren deltager. Bliver formodningen bekræftet, behandles sagen som ved konstateret snyderi. Det er snyderi, hvis en elev afleverer en opgave, som hun/han ikke selv har udarbejdet. Det er ligeledes snyderi, dersom en elev har skrevet væsentlige dele af fra en ikke opgiven kilde. Den elev, der bevidst lader en anden elev afskrive sin egen opgave eller selv udarbejder en opgave for en anden, og som sådan medvirker til snyderi, kan udelukkes fra undervisning og eksaminer i indeværende eksamenstermin. Det er ukorrekt besvarelse, hvis en elev i et sprogfag udelukkende har arbejdet med dansksproget tekst som primær kilde. Oplysninger Link til læreplanen og vejledning for Større Skriftlig Opgave God fornøjelse Morten Severin 2015/16 Side 6

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling

Specialehåndbogen. Informationsvidenskab og Kulturformidling Specialehåndbogen Informationsvidenskab og Kulturformidling Forsidebillede M.C. Escher 1956: Bond of Union Forord Kære Studerende Som specialeskriver skal du i gang med et stykke analysearbejde, som du

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere