Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?"

Transkript

1 TÅRNBY GYMNASIUM & HF STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne

2 Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med på dit eksamensbevis. Du skal skrive opgaven inden for 1 3 fag, hvor mindst ét skal være på A- eller B-niveau, og det skal være fag, som du enten følger undervisningen i eller som du har aflagt prøve i. Hvad enten du skriver i 1, 2 eller 3 fag, gives der én karakter for opgaven ud fra en faglig eller flerfaglig helhedsvurdering. Det betyder, at du kan vælge at skrive i fx et af de obligatoriske fag dansk (A), engelsk (B) eller historie (B) eller i et valgfag på B-niveau; du kan også vælge at skrive i 2 fag som fx dansk (A) og psykologi (B eller C), i dansk (A) og mediefag (B eller C), i historie (B) og religion (C), i engelsk (B) og musik (C) osv.; eller i 3 fag som fx matematik (B), fysik (C) og kemi (B), eller samfundsfag (B), erhvervsøkonomi (C) og filosofi (C) osv. Men du kan ikke skrive i valgfag som erhvervsøkonomi eller oldtidskundskab alene, da de kun er C-niveaufag. Hvornår skal det være? Du har en uge, dvs. 7 gange 24 timer til at besvare opgaven, og opgaveperioden skal ligge i tidsrummet 1/11 15/3; der indgår 25 timer af uddannelsestiden til opgaven. (Se Kalender, nedenfor, s. 11). Senest 6 uger inden opgaveugens start skal du aflevere en blanket med navn og øvrige relevante oplysninger samt oplysning om de(t) valgte fag og område for opgaven (jf. nedenfor, s. 11). Hvad er opgaveformuleringen? Det er dig selv, der sammen med vejlederen vælger område for opgaven; området skal afgrænses sådan, at vejlederen kan lave en endelig opgaveformulering, som skal sikre, at der ikke kan genbruges afsnit fra besvarelser, der tidligere er afleveret og rettet. Opgaven må fx ikke omhandle et værk eller emne, som inden opgaveugens start er gennemgået i undervisningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse men den skal samtidig være sådan, at der tages hensyn til de tanker, du har præsenteret vejlederen for i vejledningsperioden. Man må altså ikke kunne genbruge allerede rettet materiale. Opgaveformuleringen skal indeholde fagspecifikke krav eller hvis der skrives i flere fag: flerfaglige krav og den skal formuleres på en sådan måde, at væsentlige dele af opgaven ligger uden for det prøverelaterede stof ( læsepensum ) i de(t) pågældende fag. Opgaveformuleringen skal være konkret, afgrænset og i præcise vendinger angive, hvad der kræves af besvarelsen, og opgaveformuleringen skal inddrage aspekter eller være ledsaget af bilag, som ikke er blevet drøftet under vejledningen. Hvis I er flere, som har valgt samme område, skal I have forskellige opgaveformuleringer. Hvor lang skal besvarelsen være? Der er ikke fastlagt nogen egentlige begrænsninger for opgavens sidetal, men du får stillet en begrænset opgave, der svarer til det faglige niveau på hf og den tid, der er til rådighed. Opgaveformuleringen skal kunne besvares på maskinskrevne A4-sider med linieaf- 1 Denne vejledning er baseret på hf-bekendtgørelsen, Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf aug. 2010, Bilag 4. Jf. om regler og bestemmelser i øvrigt. 1

3 stand 1½ og 12 punkts skrift (på en sådan side kan der være linier). Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer, tabeller og eventuelle illustrationer og tekstbilag tæller ikke med i beregningen, selv om de er placeret i teksten. En god opgavebesvarelse er ikke nødvendigvis lang: lødighed går forud for længde! Principielt trækker det ned, hvis du overskrider sidetallet! Opgaven skal også indeholde et kort resumé på engelsk. Dette resumé skal ikke være på mere end linjer og være en kort gennemgang af opgaven, dens problemstillinger, hovedpointer og konklusioner. Hvad skal opgaven vise? Den skal ifølge Bekendtgørelsen vise dine faglige kundskaber og en evne til fordybelse, som på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag, samt din selvstændighed og din skriftlige fremstillingsevne. Faglige kundskaber får du ved, at du følger undervisningen du sætter dig ind i dit emneområde Evne til fordybelse viser du ved, at du kan arbejde med materiale, der mere indgående belyser emnet end der er mulighed for i den daglige undervisning du kan arbejde ud over det niveau, der gælder for den daglige undervisning Selvstændighed viser du ved, at du selv disponerer opgaven du tager stilling til de faglige problemer, der opstår i arbejdet med opgaven du tilrettelægger og foretager evt. eksperimenter og undersøgelser du regner evt. opgaver, der indgår du redegør for problemstillingen, analyserer problemerne og resultaterne, vurderer, diskuterer og konkluderer Skriftlig fremstillingsevne viser du ved, at du skriftligt præsenterer dit arbejde med emnet på en sådan måde, at en interesseret læser kan følge den tankegang, der ligger bag opgaven du formulerer dig klart du dokumenterer og henviser sådan som faget/fagene og opgaven kræver Der findes i øvrigt nærmere udformede anvisninger om indholdet af opgaven i de forskellige fag. Disse får du ved henvendelse til faglæreren/faglærerne. De kan også ses på fagenes hjemmesider på EMU (www.emu.dk). Opgavens sprog Besvarelsen udarbejdes normalt på dansk, og den benyttede sekundærlitteratur kan være på de nordiske sprog (dansk, norsk, svensk), engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk. Ved besvarelser i faget dansk eller i fremmedsprog skal primærlitteraturen være på henholdsvis dansk og på det fremmede sprog, og citaterne fra den fremmedsprogede primærlitteratur skal være anført på det fremmede sprog. Hvis du vælger at skrive i et fremmedsprog, kan du skrive på det pågældende sprog fx engelsk og hvis du skriver i et eller flere fag, og et af dem er engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk kan du vælge at skrive på et af de pågældende sprog. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, er de sproglige krav de samme, som hvis opgaven var skrevet 2

4 på dansk. At opgaven er skrevet på et frem- medsprog regnes altså ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen. Hvordan forbereder du dig til opgaveugen? For at kunne besvare opgaven på en uge er det nødvendigt, at du i god tid i løbet af efteråret i 2.hf har talt med vejlederen og sat dig grundigt ind i dit emneområde. Jo tidligere dette sker, jo bedre muligheder har vejlederen for at sætte sig ind i emneområdet og dermed vejlede dig. Initiativet skal komme fra dig kontakt derfor vejlederen på et tidligt tidspunkt, så I kan aftale det nærmere forløb. (Jf. Kalender, s. 11). Det er nødvendigt, at du ikke blot har fundet relevant litteratur, men også at du har studeret denne i god tid inden selve opgaveugen. Eksperimenter, undersøgelser, interviews og lignende, som kan udføres i forvejen, skal du helst være helt færdig med inden opgaveugen. Hvis du ikke kan finde ud af at vælge fag, så snak med din studievejleder. Hvis du ikke kan finde ud af at vælge emneområde inden for faget eller fagene, så henvend dig til vejlederen, som kan give dig nogle idéer. Hvordan kommer du fra valg af område til valg af emne? 1 I denne fase skal du inden for det valgte område finde frem til et afgrænset emne. Det betyder, at det faglige fokus skal blive tydeligere, for de forskellige fag kan have forskellige tilgange og arbejdsmetoder, og det er vigtigt at afgrænse hvad du vil arbejde med og hvordan og dermed også hvad der ikke skal indgå i opgaven. Hvis området fx er rusmidler som alkohol, hash, narkotika, kan emner jo være fx sociologiske undersøgelser af rusmidlers betydning for socialt samvær. Eller det kan være biologiske forklaringer på, at forskellige rusmidler virker, som de gør. Det kunne også være en undersøgelse af forskellige rusmidlers brug i Europa i et historisk perspektiv. Det kunne være en behandling af kampagner, der skal hindre unge i at bruge hårde stoffer, osv. Når du har valgt et område, bør du få vejlederen til at hjælpe dig med at præcisere emnet, som ikke må være for bredt. Du skal kunne nå at sætte dig ordentligt ind i det. Du kan også få vejlederen eller værkstedslæreren til at hjælpe dig med at søge litteratur og lave en arbejdsplan. Husk hele tiden op til opgaveugen at holde vejlederen orienteret om, hvad du arbejder med. Vejlederen har derigennem bedre mulighed for at stille en opgave, som du bliver tilfreds med, og for at korrigere dig undervejs, hvis der er behov for det. Du må også huske på, at det kan være svært at skaffe bøger fra biblioteket til selve opgaveugen. Bestil derfor bøgerne i god tid og benyt dig evt. af fotokopier af udvalgte dele. Om brug af internet, se nedenfor, s. 7. Det er klogt at følge en gennemtænkt arbejdsplan. Det er også klogt at føre en slags logbog over arbejdet i tiden op til og i selve opgaveugen. Det vil være klogt at skrive citater, oplysninger og gode idéer ned undervejs, og husk altid at notere titler og sider på litteraturhenvisninger, så du ikke på et senere tidspunkt skal lede efter dem. Husk at aflevere blanketten med fag og emneområde senest den dag, som fastsættes. Denne dag ligger senest 6 uger før opgaveugen (jf. Kalender, s. 11). Vejlederen skal aflevere den endelige opgaveformulering senest 6 skoledage før opgaveugen. 1 Dette og det følgende afsnit bygger på Beck m.fl., Gyldendals studiebog, s. 46ff. 3

5 Hvordan kommer du fra valg af emne til problemformulering? I denne fase skal du indkredse det, du vil arbejde med, og den måde du vil arbejde med det på. Du kan prøve at stille dig selv det centrale spørgsmål : det kan fx være en modsætning: fx at undersøgelser har vist, at drikkekulturen er forskellig i Nord- og Sydeuropa: i syd drikker man dagligt, men ikke for at blive fuld i nord drikker man mest i weekenden for at blive beruset. Hvad er den historiske baggrund for at det er sådan? Er denne modsætning mellem nord og syd ved at forsvinde? en hypotese: der er nogle, der mener, at unges forbrug af rusmidler hænger sammen med, at kammeratskabsgruppen i dag har større betydning for den unges identitetsdannelse end forældrene. Hvorfor er det interessant at drikke, når man er sammen med vennerne? en fordom: mange ikke mindst medierne siger, at skatere og hiphoppere er mere tiltrukket af hårde stoffer end andre unge på grund af deres livsstilskultur. Er der belæg for det eller er det blot en fordom? et paradoks: på den ene side ved man mere og mere om de sundheds- og trivselsmæssige skader, der er forbundet med rusmidler på den anden side drikker den enkelte dansker mere og mere. Hvilke konsekvenser har dette for kampagner mod for stort alkoholforbrug? Det er vigtigt, at du indskrænker de mange tænkelige spørgsmål som hver for sig kan være vanskelige at besvare og kræve en større udforskning til ét centralt spørgsmål. Så er det tid til at finde ud af, hvordan du vil komme til at besvare det. Hvad vil du konkret undersøge (litteratur om spørgsmålet, interview, forsøg osv.)? Hvilke typer af forklaringer vil du beskæftige dig med? Hvad vil du diskutere eller vurdere? Også her kan der være tale om forskellige fremgangsmåder, fx dataspørgsmål: hvad kan der skaffes af relevant viden om problemstillingen? Hvilke forsøg kan der foretages eller henvises til? forklaringsspørgsmål: hvordan kan problemstillingen forklares? Hvilke teorier og metoder vil det være hensigtsmæssigt at benytte sig af? vurderingsspørgsmål: hvorfor er det relevant at undersøge problemstillingen? Hvis der er tale om et problem, som mennesker kan gøre noget ved, hvad kan der så gøres? Selve problemformuleringen kan typisk være et mindre antal sætninger, hvor følgende elementer kan indgå: det centrale spørgsmål: hvilket spørgsmål (evt. med underspørgsmål) vil du søge at besvare i opgaven? hvad? Hvad vil du undersøge og diskutere? hvordan? Hvordan vil du indhente den relevante viden? hvorfor? Hvorfor er det relevant at undersøge sagen? Hvad gør du i selve opgaveugen? Du har mulighed for at aftale et møde med din vejleder i opgaveugen. Vær opmærksom på at vejlederne kun må vejlede i denne fase. De må således ikke bedømme væsentlige afsnit af din besvarelse, men kun kommentere den i forhold til disposition og opgaveformulering. Hvis du ønsker, at læreren skal kommentere et tekststykke (max. 1-2 sider), har vi her på TG den regel at læreren skal have mindst 2 arbejdsdage til at gennemlæse teksten forud for et møde. Du kan altså ikke påregne at få kommenteret tekstudsnit de sidste dage før opgaven skal afleveres. Indskrivningen Skrivemateriale Det anbefales at bruge pc er, men det er dog acceptabelt at skrive i 4

6 hånden blot skal det være tydeligt og let læseligt og kunne fotokopieres. Hvis du skriver i hånden, skal besvarelsens længde svare til max. 15 maskinskrevne A4-sider med 1½ linieafstand. Antal eksemplarer Titelblad Abstract Der skal afleveres 3-5 eksemplarer af opgavebesvarelsen med din underskrift. Du skriver under på Tro og Love-erklæringen først i opgaven. De 3-5 eksemplarer indsættes i de farvede mapper, du får udleveret samtidig med opgaveformuleringen. Originalen sættes i den RØDE mappe. Det er vigtigt at du bruger de farvede mapper og ikke dine egne, da farverne på mapperne bruges ved sortering. Det ene eksemplar sender skolen til censor, vejlederne får hver ét og skolen beholder 1 eksemplar. Hvis du selv vil have et eksemplar af din besvarelse, må du altså selv sørge for at få en ekstra kopi lavet Det udleverede ark med opgaveformuleringen skal indsættes forrest i opgaven som titelblad sammen med den blanket, du har udfyldt med valg af fag, tildeling af vejleder samt emneområde. En kopi af disse ark skal indsættes i de eksemplarer af opgaven, der kaldes kopi. Lige efter titelbladet indsætter du tro- og loveerklæringen. Indsættes umiddelbart efter titelbladet og tro- og loveerklæringen. Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Konklusion Sidetal Indholdsfortegnelsen skal stå for sig selv på den første side efter titelbladet. Den er en liste over din opgaves hoved- og underafsnit med angivelse af de sidetal, afsnittene starter på. Indholdsfortegnelsen er den endelige disposition for din opgave. Skriv derfor indholdsfortegnelsen ind til allersidst, og sørg for, at de sidetal, der anføres, er korrekte. I mange fag bør opgaven indledes med et kort forord eller en kort indledning, hvor du forklarer, hvordan du opfatter opgaveformuleringen. Der kan evt. skrives noget om forarbejdet, hvis det er vigtigt for forståelsen af din opgave, og forklar evt. hvordan du har afgrænset opgaven, dvs. hvad du vil lægge vægt på i besvarelsen og evt. hvad der ikke indgår i opgaven. Skriv forordet/indledningen til sidst, så det passer til opgavens indhold. Her tager du stilling til, hvad du er nået frem til i forbindelse med din problemstilling. Afsnittet kan evt. have form af en opsummering af delkonklusioner. Måske kan problemstillingen ikke besvares entydigt og sikkert. Så skal det fremgå og det skal fremgå, hvorfor det forholder sig sådan. Sidetal skal angives på hver eneste side i opgaven. Der skal selv- 5

7 følgelig være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsens og opgavens sidetal! Layout Citater Layout et bør tjene til at gøre den enkelte side og hele opgaven så overskuelig som muligt. Hovedafsnit skal have tydelige overskrifter, fx store bogstaver og evt. enkelt eller dobbelt understregning. Hovedafsnit kan passende begynde på en ny side. Underafsnit har også overskrifter, fx små bogstaver og evt. understregning. Underafsnit kan evt. nummereres 2.1, 2.2 osv. Det betyder hhv. første og andet underafsnit i andet hovedafsnit. Sørg for en passende bred margen, fx 3 cm hele vejen rundt. Og husk sidetal! Brug altid citationstegn ved ordrette citater. 1 Fremhæv længere citater (dvs 3 linier og derover) ved overspringelse af en linie, indrykning og med enkelt linieafstand. Markér overspringelse i citater med prikker. Som et eksempel på et længere citat vil vi citere fra Bilag 4 til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om hf fra december 2004: 3.1 Opgaveformuleringen udarbejdes af kursistens vejleder. Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, Opgaveformuleringen skal være konkret, afgrænset og præcist angive, hvad der kræves af kursisten, og den skal inddrage nogle aspekter, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Husk at citere pinligt korrekt og bevare stavemåden. Henvisninger Når du citerer, skal du altid angive det med en henvisning til din kilde. 2 Hvis du refererer med dine egne ord fra en eller flere af dine kilder, skal der også være henvisninger. Der må altså ikke mangle dokumentation for din brug af litteraturen. Læseren skal altid kunne kontrollere, om du har forstået og benyttet litteraturen korrekt. Henvisninger kan gives på flere måder. Du kan skrive henvisningen direkte i teksten, som i eksemplet ovenfor i afsnittet citater i en parentes efter citatet i en fodnote nederst på siden eller evt. efter hvert afsnit eller efter opgaveteksten i venstre margen ud for citatet. Når du henviser til et værk, skal du altid angive sidetal i det pågældende værk. Hvis du henviser til flere sider, kan du gøre det således: s eller s. 86f. Det betyder side 86 og den følgende side. s eller s. 23ff. Det betyder side 23 og de følgende sider. Litteraturfortegnelse 3 Denne skal stå for sig selv på en side i slutningen af opgaven. Føl- 1 Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. 2 Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. 3 Jf. Føge m.fl. (2005), s

8 gende skal være angivet: Forfatternavn (efternavn først, så fornavn) titel i kursiv udgave forlag eller udgivelsessted udgivelsesår; evt. bindnr. kapitel sidetal Hvis du flere gange i opgaven henviser til samme bog, er det praktisk at lave en forkortelse. Forkortelsen angives i litteraturlisten, fx: Føge, Peter og Hegner, Bonnie (red.), Primus 1, almen studieforberedelse i grundforløbet, 1. udg. Systime, (Fork. Føge m.fl. 2005) Avis- og tidsskriftartikler anføres med forfatternavn artiklens titel i citationstegn avisens/tidsskriftets navn i kursiv avisens dato og årstal/tidsskriftets årstal, årgang, nummer og sidetal. Materiale fra internettet skal også fremgå af litteraturfortegnelsen med nøjagtig angivelse af netadressen. (Se også nedenfor). Afslutning af arbejdet Læs din opgave igennem og ret evt. meningsforstyrrende fejl. Slut med afleveringsdato og underskrift som garanti for selvstændigt arbejde. Om resuméet på engelsk Der skal udarbejdes et kort resumé normalt linier på engelsk (et abstract ), som er en koncentreret men sammenhængende præsentation af opgavebesvarelsen. Resuméet skal kunne læses og forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det skal nævne opgavens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), og de væsentligste resultater ( results ) og konklusioner ( conclusions ) skal angives. Resuméet bedømmes ikke særskilt, men indgår som en del af helhedsindtrykket af besvarelsen. I bedømmelsen indgår ikke kun, om det er en relevant sammenfatning af opgavebesvarelsen, men også den sproglige udformning, hvor der lægges vægt på sammenhæng, præcist ordvalg og at der ikke er meningsforstyrrende sproglige fejl. Om brug af computer og internet Det er en stor fordel at udarbejde opgaven på computer, da tekstbehandlingsprogrammet letter den omfattende redigering, som er en vigtig del af opgavearbejdet. Men skolen kan ikke stille en computer til rådighed for dig eller yde dig teknisk assistance. Det er derfor nødvendigt, at du er fortrolig med den computer eller pc er og det tekstbehandlingsprogram, du bruger. Du må også sikre dig med hensyn til back-up, sikkerhedskopier, udprintning m.v. Derfor er det også vigtigt, at du jævnligt, mindst én gang dagligt, udskriver din besvarelse eller de dele af den, som er behandlet. Det er ofte også behageligere at rette efter en udskrift frem for at rette på skærmen. Mærk dine udskrifter tydeligt og gem dem. Det er også vigtigt, at du jævnligt foretager sikkerhedskopiering af din besvarelse, både på harddisken og på et andet medie som memory-stick eller cd-rom. Gem kopierne på en sådan måde, at du har styr på din opgave. Eksempelvis som Olsen 1 udg Olsen 2 udg Olsen 3 udg 7

9 osv. Du er selv ansvarlig for, at besvarelsen bliver afleveret i ordentligt udprintet form inden den fastsatte afleveringsfrist jf. Kalender, s. 11. Hvis dette ikke er muligt for dig, skal du i god tid inden afleveringsfristens udløb kontakte skolen og medbringe dine sikkerhedskopier og eventuelt din computer/pc er. Hvis du i forbindelse med opgaven bruger internet, skal der være fyldestgørende angivelse af net-adresser (hjemmesidens navn og URL/adresse) og dato, du har besøgt siden; da ting kan forsvinde fra nettet, inden din opgave er blevet bedømt, tilrådes det at placere evt. netmateriale i bilag til besvarelsen, som ikke tæller med i det krævede sidetal. Principielt skal man nemlig altid kunne kontrollere, om du har forstået det materiale, opgaven er baseret på, og om materialet er benyttet hensigtsmæssigt. Hvad lægges der vægt på ved bedømmelsen? Bedømmelsen af opgaven er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de(t) fag, der indgår i opgaven, og du får én og kun én karakter. Der lægges vægt på om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav om kravene til besvarelsens omfang og kvalitet er opfyldt om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen om stoffet er formidlet på en tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet gennem hele opgaven Hvornår er bedømmelsen afsluttet? Bedømmelsesperiodens længde fastsættes af rektor. Når alle opgaver er bedømt og alle karakterer er indført i eksamensprotokollen, vil karaktererne blive offentliggjort. Du kan ikke få din original udleveret samtidig med karakteren. Tag derfor evt. en kopi til dig selv, inden du afleverer besvarelsen. Bedømmerne giver en fælles karakter og skal stå inde for den. Hvis de ikke kan blive enige, fastsætter rektor karakteren efter nærmere regler. Bedømmerne må ikke skrive i de besvarelser, de bedømmer, så du får altså ingen oplysninger om bedømmelsen ved at se på originalen. Hvad er snyd? Typiske eksempler på hvad du IKKE må i skriftlige opgaver: Du og en medelev har samarbejdet om en opgave eller dele af en opgave. Jeres samarbejde resulterer i, at jeres besvarelser, struktur og formuleringerne i besvarelserne er ens eller næsten ens. I forklarer efterfølgende, at I har samarbejdet om opgaven eller dele af den. Hvis der er givet tilladelse af læreren til at skrive besvarelsen sammen er det naturligvis tilladt. Sørg derfor altid for at spørge læreren forud for samarbejdet. Som udgangspunkt er der tale om, at skriftlige opgaver besvares individuelt. Dvs. formuleringerne skal være jeres egne, men man må selvfølgelig gerne tale med andre elever om opgaven forud for besvarelsen. 8

10 Du skriver direkte af fra et andet materiale uden citationstegn, men dog med henvisning. Hvis der er tale om ordret afskrift, er der tale om citat, og du skal derfor bruge citationstegn efterfulgt af en henvisning på følgende måde: Teksten der skrives ordret af (Forfatter, årstal, sidetal). Vær opmærksom på at citater aldrig må udgøre en væsentlig del af bevarelsen. Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. Du skriver direkte af fra andre elever, internettet eller andet materiale i opgaven eller dele af opgaven uden kildehenvisning. Det er ikke nok, at der blot er byttet om på enkelte ord, at sætninger er udeladt eller, at der er ændret et som til der til at gøre det til din egen tekst. Der skal være en selvstændig fremstilling af materialet, og der skal henvises til det. Du har fået en anden til at skrive din opgave for dig. Man må naturligvis gerne hente hjælp og inspiration til sine opgaver fra andre, og man må også gerne få andre til at læse sine opgaver igennem, men man må ikke få andre til decideret at skrive sine opgaver for sig. Ved begrundet mistanke om dette, kan det i særlige tilfælde blive aktuelt med en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for det faglige indhold af opgaven. Konsekvenser af snyd ved eksamen og større skriftlige eksamensopgaver 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. (UVM. Eksamensbekendtgørelsen) 9

11 Hvilke officielle bestemmelser kan du få brug for at kende? Opgaven bedømmes af vejlederen og af en fremmed censor. Der gives én karakter. Den tæller med på eksamensbeviset. Hvis du er syg eller bliver syg op til/i opgaveugen og ikke har fået opgaveformuleringen udleveret, skal du skaffe en lægeattest, som er din læges attestation af at du har været syg. Du kan så skrive opgaven i førstkommende sygetermin, august-september, hvis du har været syg med lægeattest. I visse tilfælde kan du dog få lov til at skrive opgaven i vinterferien eller påskeferien. Hvis du bliver syg i selve opgaveugen, efter at opgaveformuleringen er udleveret, skal du ligeledes skaffe en lægeattest, således at afleveringsfristen kan forlænges. Hvis du afleverer opgaven for sent, eller du ikke afleverer, gives karakteren 3. Lav en præcis aftale med din vejleder om hvor og hvornår vedkommende kan træffes, hvis du skulle have brug for vejledning i selve opgaveugen. Skolens faciliteter, der er relevante for udarbejdelse af opgaven, skal i et vist omfang stå til rådighed for dig i opgaveugen, fx laboratorier. I tilfælde af klager er klagefristen 2 uger fra karakteren er offentliggjort. En evt. klage skal være skriftlig, præcis og begrundet, og den skal stiles til rektor. NY KLAGEPRO- CEDURE!!! Fra 2010 kan klager resultere i en lavere karakter. Vigtige regler, du skal huske at overholde Indsæt den udleverede blanket med opgaveformuleringen som titelblad allerforrest i originalbesvarelsen Husk at original og kopi skal være helt ens, og husk at skrive original på det ene eksemplar af besvarelsen og kopi på det andet. Skriv underskrift og afleveringsdato på sidste side i alle eksemplarer. Hvis du retter i opgaven, så sørg for at rette tydeligt, så der ikke er tvivl om, hvad der skal bedømmes. Hvis du er eller bliver syg i opgaveugen, så giv omgående besked til skolen og skaf lægeattest. Citér korrekt og angiv altid kilde til citater. Du og kun du er ansvarlig for dine hjælpemidler (computer osv.) i opgaveugen og for det materiale, som du afleverer. Med din underskrift står du inde for, at du selv har udarbejdet din besvarelse. Litteraturfortegnelse Ved udarbejdelsen af denne vejledning er der benyttet Bekendtgørelse om uddannelsen til 2-årigt hf, aug Beck, Steen & Beck, Hanne R., Gyldendals studiebog; Gyldendal, Føge, Peter & Hegner, Bonnie (red.), Primus 1. Almen studieforberedelse i grundforløbet; Systime, (Fork. Føge m.fl. (2005)). Undervisningsministeriets hjemmeside: Fagenes hjemmesider: 10

12 Kalender senest den ledelsens orientering om opgaven senest den faglærere orienterer om opgaven i deres fag senest den studievejlederne orienterer om opgaven generelt NB!!! Bemærk også: senest den blanket til fag- og områdeangivelse afleveres på sekretærkontoret med både din og faglærerens underskrift Hvis ikke du har afleveret blanketten den kan dit fagvalg ikke blive indberettet og din opgave kan derfor ikke blive bedømt før til foråret!! Bemærk at: senest den skal du have afgivet dit input/dine ønsker til opgaveformuleringen til din vejleder senest den faglæreren afleverer opgaveformuleringen på sekretærkontoret torsdag den opgaveformuleringen udleveres kl I skriveperioden vil der være skriveværksteder på skolen, hvor du kan få hjælp med opgaven. De præcise tidspunkter og steder vil du kunne se på InfoBoardet i forhallen. torsdag den besvarelsen afleveres senest kl på sekretærkontoret Noter 11

TÅRNBY GYMNASIUM & HF. STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF. STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med på dit eksamensbevis.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g.

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g. TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g. Engelsk resumé ( abstract ) The aim of this pamphlet is to provide information on the so-called studieretningsprojekt

Læs mere

Vejledning og råd om. studieretningsprojektet. i 3.g

Vejledning og råd om. studieretningsprojektet. i 3.g Vejledning og råd om studieretningsprojektet i 3.g Tårnby Gymnasium & H F 2010 2 The aim of this pamphlet is to provide information on the so-called o- to be written by all students in their final year

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g.

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g. TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) Vejledning og råd om SRP i 3.g. Engelsk resumé ( abstract ) The aim of this pamphlet is to provide information on the so-called studieretningsprojekt

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2017 Hermed seks sider med oplysninger om den større skriftlige opgave (herefter: SSO). Perioden fra onsdag den 13. december,

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister

Større skriftlig opgave 2013-2014. Vejledning for kursister Navn: Klasse: Større skriftlig opgave 2013-2014 Vejledning for kursister Hjørring Gymnasium & Hf-kursus Arkivnr 6153 Rammer og procedurer for den større skriftlige opgave i 2hf Den større skriftlige opgave

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015

SSO. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf. Information om 2014/2015 SSO 2014/2015 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2014-2015 Uge 45-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf

Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf SSO 2015/2016 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 1 Tidsplan for SSO 2015-2016 Uge 44-46 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15

Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Studieretningsprojektet i 3g på SG 14/15 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Studieretningsprojektet en kort vejledning

Studieretningsprojektet en kort vejledning 2010 Studieretningsprojektet en kort vejledning 2 Studieretningsprojektet en kort vejledning Afsnit Overskrift Side 1 Indledning 1 2 Fag og formål 1 3 Milepæle i arbejdsprocessen 3 4 Opgaveformuleringen

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS BIRKERØD DANMARK Større Skriftlig Opgave 2016-17 Skrivevejledning og aflevering Omfang og layout: Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen

Læs mere

Den korte version + bilag

Den korte version + bilag Det tværfaglige eksamensprojekt på HF-e og HF2 projektdagene: 26. april 29. april 2011 Den korte version + bilag 1. Fagene 2. Tilmelding 3. Før projektugen 4. Projektdagene: fra tirsdag den 26. april til

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010

Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Den større skriftlige opgave toårigt hf og hf-enkeltfag Vejledning/råd og vink til hf-bekendtgørelsen August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD

LANGKAER. Studieretningsprojekt 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning GYMNASIUM / HF / IB WORLD LANGKAER GYMNASIUM / HF / IB WORLD SCHOOL Studieretningsprojekt 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning 2 Tidsplan Dato Aktivitet Du skal 8/10 Valg af fag og overskrift for SRPemnet

Læs mere