Teammanual for hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teammanual for hf2 2015-16"

Transkript

1 Rammerne for hf2-teamenes arbejde: Teammanual for hf Hf2 1. år: Der afholdes 15 teammøder inkl. teamdagen i august og 3 TUS. Hf2 2. år: Der afholdes 10 teammøder inkl. teamdagen i august og 3 TUS. Teamene aftaler teammødernes placering og lægger dem ind i LudusWeb inden Nærmeste leder melder så ud hvilke møder, der er TUS-møder. Team på 1. hf sammensættes af følgende: en lærer, der er gennemgående for de to år, en der repræsenterer naturvidenskab og som regel en forholdsvis ny lærer. På 2. hf er det den gennemgående lærer, der forstsætter, sammen med en ks-lærer. På første teammøde afklares følgende: Teamets organisering og roller: indkalde til møde, bestille lokale/skrive i LudusWeb, indkalde punkter fra teammedlemmer, lave dagsordener, lede møderne, lave referater/uploade i teamkonferencen, være kontaktperson til ledelsen, kommunikere med ikketeamlærerne, være ansvarlig for introduktionskursus, sørge for at studieplanen opdateres, følge fravær løbende i fagene. Disse opgaver kan med fordel deles op på de enkelte teammedlemmer. Teamets overvejelser vedr. forventningsafklaring til samarbejdet, kortlægning af menneske- og læringssyn i undervisningen. Teamet overvejer mødestruktur, mødeledelse, og kommunikationsform. Vi har god erfaring med følgende: forventningsafklaring og aftaler for teamsamarbejdet. Hvilke aftaler for vil I lave med hinanden ang. teamets måde at samarbejde på? Start med at inspirere hinanden med hvilke ønsker I har på egne vegne om udbyttet af samarbejdet og hvilke håb I har om udbyttet for fællesskabet. På baggrund af den samtale kan I lave en slags aftale og forventningsafklaring til jeres samarbejde i teamet kollegial supervision. Vil I give plads til lejlighedsvist at gennemføre en kollegial supervision på 30 minutter? Vil I melde jeres team til kollegial supervision? 1

2 autopoiese vær opmærksom på at vi ikke altid forstår x begreb ens. Hvad mener vi egentlig, når vi siger gruppearbejde lave begrebsafklaring i teamet. Hvordan skal jeres klasse køres mht. klasseledelse (læringsledelse + adfærdsledelse)? Hvordan vil I styre og udnytte kursisternes brug web 2.0 mm? fast mødestruktur, hvor der er sat en tidsramme af til kursistgennemgangen til sidst på mødet lejlighedsvis at give plads til en afløbsrunde. Dette kan give anledning til en drøftelse, men så skal det aftales på forhånd om I vil sætte tid af. Alternativt kan man sætte x på næste teammødes dagsorden. Nedenfor følger en udspecificeret oversigt over teamenes opgaver på 1. og 2. år. Jeg har forsøgt at beskrive opgaverne pragmatisk og tage højde for alt det, der ofte er tavs viden i en organisation som vores. Jeg har derfor tilføjet hvilke faglærere, der typisk varetager x opgave, så teamet ved hvilke faglærere, de kan trække på. Teamenes opgaver på hf2 1. år: 1. Introduktionskursus for kursisterne. Husk at koordinere med ikke-teamlærere, således at introduktionskurset gennemføres. Introduktionsforløbet har til formål at kvalificere overgangen til hf-uddannelsen og bibringe kursisterne et sikkert fagligt og flerfagligt studiemetodisk grundlag. Endvidere skal introduktionsforløbet sikre, at den enkelte kursist får tilbudt og tilrettelagt den faglige og metodiske undervisning, den pågældende har behov for som indgang til det samlede uddannelsesforløb. Introduktionsforløbet skal medvirke til en styrkelse af de generelle studiekompetencer i det 2-årige hf. Samlet skal introduktionsforløbet endvidere medvirke til at etablere et fælles pædagogisk fundament for undervisningen, altså en rigtig god opstart med klassen. Introduktionskurset skal som minimum indeholde følgende elementer i overskriftsform: Indledende screening i dansk, matematik og engelsk for at afdække kursistens faglige indgangsniveau. Faglæreren i de 3 fag gennemfører screeningerne, som skal ligge hurtigt efter opstarten og helst ikke samme dag. Her kan være særlige hensyn at tage, hvis der er niveaudeling. Introduktion til generelle studiemetoder (notat- og studieteknik, taksonomiske niveauer, formulering af faglige problemstillinger (alle fag), herunder mindmap, tænkespørgsmål, begrebskort mv., læreprocesser i fagene, f.eks. kan kursisterne have glæde af at stifte bekendtskab med læringskurver). Kan være alle fag, men kan også deles ud på fagene. Introduktion til tutorens opgaver og studiebogen. Teamet gennemfører dette. Introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning. Teamet gennemfører dette. Introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder. Teamet gennemfører dette. Introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus og skriveteknik (typisk dansklæreren) 2

3 Differentierede kurser i matematik (matematiklæreren), grundgrammatik (engelsklærer), læseteknik (typisk dansklæreren), it (LudusWeb, fronter - teamet gennemfører dette.) 2. Studieforberedende skrivekompetencer i alle fag. Kompetenceopbygning er et fællesfagligt ansvar, og teamet har her en koordinerende rolle. Kursisterne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: genrebevidsthed, sproglig korrekthed, disposition, argumentation, anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v., præsentation, relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. Herunder også hvordan man bruger referencer, citerer og hvornår det er plagiat teamet laver et lille kursus. 3. Tutorsamtaler, tutorkursus og elektronisk studiebog (teamet gennemfører dette). Teamet fordeler klassens kursister mellem sig. Der gennemføres tre tutorsamtaler på 1. hf og to på 2. hf af ca minutters varighed. Det er obligatorisk at have en tutor på hf2. Hf2- teamet planlægger og gennemfører mestringskurset på den måde, at et erfarent teammedlem (alternativt en lærer tilknyttet klassen) og en ny lærer sammen afholder tutorkurset for klassen, og de nye lærere er med som føl ud fra mesterlærerprincippet. Målet er at videndele og have så mange i lærerstaben, der på sigt kan afholde kurset. Forud for tutorkurset laves tutorfordelingen. Afsæt 3-4 timer til kurset. Se mere om tutorsamtalernes indhold (skabeloner), mestringskurset og den elektroniske studiebog bagerst i Teammanualen. 4. Klassens overordnede studieplan. De skriftlige afleveringer i klassens fag koordineres til kursistens fordel sammen med andre fælles aktiviteter samt emner i fagene. Den overordnede studieplan er kort og skal fungere som et planlægningsværktøj for kursistens lektielæsning, skriftlige arbejde og uddannelsesforløb. Teamene får en overordnet studieplan, som er delvist udfyldt med vigtige datoer, som vi kender fra skoleårets start. Studieplanen er en ugeplan, der udfyldes gradvist af lærerteamet 4 gange om året. Det vil være en fordel at nf og ks starter med at udfylde planen. Dansk og engelsk kan så lægge deres stile skiftevis. Det er vigtigt, at studieplanen forbliver overordnet, og LudusWeb er det sted kursisten kigger for at få konkrete detaljer med. 1-sides afleveringer behøver ikke stå i planen. Studieplanen mailes i en pdf-fil til nærmeste leder og Naja 4 gange om året. Filnavnet er teamnavnet, som det fremgår af teamovertsigten. 5. Fastholdelse. Teamet har til opgave at have fokus på klassens trivsel, igangsætte trivselsunderstøttende initiativer samt afhjælpe eventuelle problemer. Teamet har også opgave at følge op på kursisternes fremmøde og studieaktivitet og herunder samarbejde med vejledere, coach og ledelse om eventuelle problemer. Det er særdeles vigtigt at teamet med det samme få etableret LudusWeb som det eneste sted man kan finde oplysninger om hverdagen på skolen, skemaændringer osv. Bemærk at vi har en politik omkring samarbejdet med studievejlederen på opfølgning på de evt. manglende skriftlige afleveringer. 3

4 6. Opsparing til studietur i 2. hf. Teamet laver hurtigt efter opstarten en opsparingsordning med klassen med et månedligt indbetalt beløb, fx 200 kr. Vi ved af erfaring, at det er vigtigt løbende at være meget synlig omkring opsparingen og følge op på manglende indbetalinger. 7. Koordinering med ikke-teamlærere. Det er vigtigt at der er et højt og relevant kommunikationsniveau mellem de ikke-teamlærere og teamet både den ene og den anden vej. Her er studieplanen tænkt som et vigtigt samarbejdsværktøj. 8. Hyttetur. Teamet planlægger en hyttetur for klassen i uge 37. Hytterne er forhåndsbestilt. Datoen findes i studieplanen. Skolen afholder alle udgifter. Teamenes opgaver på hf2 2. år: Nogle af de opgaver, som teamet varetager på 1. år fortsætter på 2. år. Hertil kommer følgende opgaver: 9. SSO. Processen starter i uge 45 og skriveugen er i uge 6. Det er teamet opgave at støtte op om kursisternes opgaveproces og evt. afholde skrivekurser, vejledningsmøder mm. 10. KS-synopsis. Sammen med ks-lærerne, skal teamet sikre at koordineringen af synopsisforløbet er til kursistens fordel. 11. Studietur i uge 9. Teamet sikrer,at der planlægges en studietur. Nedenfor følger en drejebog eller årsplan, som teamet kan tilrettelægge deres arbejde efter: Teamets opgaver 1. år August/ opstarten På første teammøde organiserer teamet sig mht. opgaver og gensidig forventningsafklaring. Giv jer tid til at lære hinanden og hinandens lærings- og menneskesyn at kende (jf. autopoesis). Arrangere første skoledag for klassen det skal være en god, klar og tydelig opstart, hvor der både er fokus på teambuilding, trivsel, relationer og faglige krav/forventninger. 4

5 Arrangere klassens time (opsparing, kursistrådsrepræsentant, osv.) Opbygge en klasserumskultur og samarbejdskultur (jf. skolens Fastholdelsespolitik). Her kan man også drøfte med holdet hvad det egentlig kræver at tage en hel hf og hvad den gode time egentlig er - husk altid at synliggøre resultaterne af klassesnakker i klassen) Planlægge hyttetur med overnatning med masser af fagligt og socialt indhold (altså ikke kun teambuilding, men også fokus på de faglige krav fra starten). Studieplan præsenteres for klassen med henblik på bl.a. at vise at deres skriftlige afleveringer er koordineret og at der er tænkt på det faglige samarbejde osv. Planlægge og afholde tutorformiddag/mestringskursus. Det er en fordel at lægge de første tutorsamtaler lige efter mestringskurset. Husk vi har en tutorfolder, som alle kursister skal have udleveret forud for kurset. Tildele tutor og planlægning af fælles fokus i 1. tutorsamtale. Drøft og beslut om det er ok at samtalerne gennemføres i andre læreres timer. NB. Vær opmærksom på at nogle kursister skal have en mentor/coach. Lave introduktion til LudusWeb, Fronter og SKY-print. Det vil være fornuftigt at undervise kursisterne i hvordan de kan se deres fravær og hvor hurtigt ens fravær kan stige, få overblik over deres afleverede opgaver, de info vi har om dem (det sidste her gælder både fronter og LudusWeb). Organisere at I får en god snak med kursisterne om det at gå i skole (igen), at få struktur på deres hverdag, lektielæsning og læringskurver, at det er hårdt for hjernen at komme i gang, at det er naturligt at man vil være træt her i opstarten osv Gennemføre screeninger i dansk, matematik og engelsk. NB. OBU screener alle danskkursister for ordblindhed og læsevanskeligheder. Disse screeninger overlapper ikke. Men sørg for at koordinere med OBU-afdelingen. Nogle kursister skal have SPS-timer. September/ opstarten Tutorsamtale 1. Opsamling af tutorsamtaler i teamet, evt. i klassen Introdkutionskurset planlægges og gennemføres etapevis. Husk derefter at alle fag sætter fokus på fagenes metoder - alle fag træner i løbet af året følgende: Referat - redegørelse - analyse - vurdering/diskussion Arrangere hyttetur med 1 overnatning Læsemetoder (skimning, overblikslæsning, studielæsning) Notatmetoder (nøgleord i teksten/margin, notatark) - (kursisterne efterlyser elektronisk notatprogram, fx OneNote) Skrivemetoder (mindmap, hurtigskrivning, tænkeskrivning, mindmap) Informationssøgning, kildehenvisninger, citatteknik og kildekritik og plagiat Sproglig bevidsthed og grammatik (abstrakt og konkret sprogbrug, objektiv og subjektiv sprogbrug, dansk og engelsk koordinerer). Typisk vil det være et grundgrammatikkursus 5

6 Klassen afprøver forsk. arbejdsmetoder, fortsat arbejde med at formulere og bevidstgøre gruppearbejdskompetencer/samarbejde Oktober Fortsat fokus på fagenes metoder og skriftlighed Planlægning af undervisningsevaluering. Opsamling i teamet er der noget teamet skal samle op på med klassen? Studieplanen opdateres (husk at synliggøre den i klassen) November Undervisningsevaluering i alle fag og opsamling i teamet, hvem hænger? Fx fælles ½ dag hvor klassen laver noget socialt Tutorsamtale 2. Hvad er fokus denne gang? Er det fx fremmøde/ studieaktivitet eller adfærd i klassen? Opsamling i teamet efterfølgende. Afklaring af om der skal kursistcoach/mentor på enkelte kursister. December Standpunktssamtaler i alle fag og opsamling i teamet Julearrangement for klassen Studieplanen opdateres (husk at synliggøre den i klassen) Januar Studievejleder kommer og snakker om valgfag til næste år Snakke med klassen om hvor der studietur skal gå hen og hvilket fagligt indhold der skal være Februar Marts Terminsprøve i matematik C i uge 11 opmærksomhed på det Tutorsamtale3. Tutorsamtalens fokus, fx eksamen og eksamensangst. Afklaring af om der er nogle få, der skal på kursus i eksamenstræning (ikke faglig) Undervisningsevaluering i alle fag og opsamling i teamet April Standpunktssamtaler i fagene kursisterne skal være helt klar over deres faglige niveau og hvor de kan forbedre sig ift. eksamen opsamling i teamet Faglig eksamenstræning i eksamensfagene Præcis information om hvad eksamen går ud på og hvordan det foregår Maj Få etableret læsegrupper til eksamen 6

7 Teamet evaluerer og samler op på årets erfaringer - gerne skriftligt. Teamet kommunikerer med pæd. hf-leder om erfaringer Juni Klassekoordinatoren/tutorerne holder øje med hvordan det går til eksamen og støtter op hvor det er nødvendigt Teamet deltager i oprykningsmøde med nærmeste leder og vejleder Teamets opgaver 2. år August Ny teamsammensætning roller og opgaver aftales (se 1. år). Opdatere tutorfordeling og tutorliste kontakte coach om de kursister, der trænger til støtte Evaluering af 1. år på hf med klassen hvad var det der gjorde at I, der sidder her i dag klarede 1. hf, og hvad der er vigtigt at fokusere på i 2. hf? Tag en anerkendende tilgang til spørgsmålet. Fokus på hvad det vil sige at tage en hf - den får man ikke bare!! Pep-talk! September Tutorsamtale 4 (fokus evt. hvad har du lært fra første år om at gennemføre og gå til eksamen?) Oktober Brobygning AAU/studievalg teamet samarbejder evt. med vejleder og evt. tager næste år og videreuddannelse op med klassen November SSO - Større Skriftlig Opgave-orienteringsmøde for kursister. Lærerne følger op. I den forbindelse repeterer de enkelte fag deres metoder Undervisningsevaluering i alle fag opsamling i teamet. Standpunktssamtaler i alle fag opsamling i teamet hvem hænger? SSO-opstart - valg af SSO-emne/område teamet sikrer sig at alle afleverer December Planlægges og gennemføre Skrivekursus 1 (Indsamlingsfase, mindmap, mest processkrivning og problemformulering) Lærerne støtter op om SSO-processen mundtligt med kursisterne og skriftligt med klassen Julearrangement i klassen eller andet sted Studieplan opdateres Januar Vejledningsfasen i SSO intensiveres 7

8 Skrivekursus 2 (Skrivefase, opbygning, dokumentation, formelle krav, mest formidlingsskrivning og produkt)) Engelsklæreren underviser i SSO ens abstract Februar SSO skrives i uge 6 Timer på klassen til at forberede og komme i gang med SSO Tutorsamtale 5 - indholdet i tutorsamtalen fastlægges (frem mod eksamen). Afklaring af om nogle skal have særlig støtte/kursus i eksamenstræning Marts Rejseuge er uge 9 Terminsprøver i engelsk B, A, dansk A, matematik B, A Undervisningsevaluering i alle fag evt. forberedelse og opsamling i teamet Undervisningsevaluering i alle fag opsamling i teamet April Undervisningsevaluering i alle fag evt. forberedelse og opsamling i teamet. Faglig eksamenstræning i eksamensfag for alle Præcis både skriftlig og mundtlig information om hvad eksamen går ud på og hvordan det foregår. Repetition af kildehenvisning, citatteknik og plagiat Maj Få evt. etableret læsegrupper til eksamen Afslutning med holdet og evaluering af de to år med kursisterne evalueringsskema i PU-konferencen i skolekom. Fokus på fremtiden Juni Tutorerne holder øje med ens kursister og deres eksamensforløb måske skal der støttes lidt op Teamets erfaringspapir med teamarbejdet og anbefalinger til næste år udarbejdes og lægges i hf-konf. (kursisternes afsluttende evaluering sammenskrives og lægges ind i erfaringspapiret) Tutorordningen for HF på VUC Thy-Mors 8

9 Formålet Tutorordningen skal understøtte kursistens mulighed for at gennemføre uddannelsen gennem en styrkelse af kursistens faglige, personlige, sociale kompetencer og studiekompetencer. Tutorkursets indhold (varighed 3-4 lektioner, tutorintroduktion + mestringskursus) Programudkast til tutorkurset: Mestringskurset ca 2 lektioner: se bilag om mestringskursus bagerst i denne fil. Her ligger udkast til hvordan det kan gennemføres. Studiebog og tutorordning 1-2 lektioner. I løbet af disse 1-2 lektioner skal kursisterne ind på LudusWeb og se studiebogen og slutte med at skrive et lille essay (mere om det nedenunder). Tutorfolderen udleveres (jeg har ekstra kopier liggende). Herunder er der en række ideer/stikord til hvad man kan lave med kursisterne: Hvad er formålet og indholdet i tutorfunktionen? Altså, hvad kan tutorsamtalerne for eksempel indeholde? Hvad er en tutor? (Faglig og tværfaglig sparringspartner og støttefunktion, opstille mål med uddannelsen og i fagene) Synliggøre for kursisterne hvem der er vedkommendes tutor Undersøge om kursisterne har spørgsmål til tutorfunktionerne Opnå ejerskab til studiebogen. Fortrolighed. (Alle lærerne/vejlederne/ens tutor kan læse i den, men den er fortrolig). Hvad kan man opnå ved at have en tutor? (undersøg om kursisterne har specielle problemer/bekymringer/behov - i forhold til gennemførelse af kurset) Hvad er en studiebog? (indeholder resultatet af resumeer af alle tutorsamtaler, læsetest, screeninger i da, eng, mat, resume/aftaler lavet i individuelle faglige standpunktssamtaler samt naturligvis det essay de skal skrive på tutorformiddagen) Det vi snakkede om i morges (mestringskurset), hvordan hænger det sammen med studiebog og tutorfunktion. (byg bro til mestringskurset) Essay: Hvad synes jeg mine lærere skal vide om mig? (- for at jeg kan gennemføre et hf-forløb - mine læringsvaner eller uvaner, styrker/svagheder, er der noget i mit bagland jeg gerne vil at mine lærere/tutor kender osv.) Tutorens opgaver: Umiddelbart efter skolestart fordeler tutorerne/teamlærerne kursisterne mellem sig, således at ledelse, studievejledere og faglærere altid ved, hvem der er tutor for en given kursist. En tutor har følgende opgaver: Teamlærerne uddeler information om tutorordningen (tutorfolderen). Læg en liste i teamets elektroniske konference. Husk at opdatere ved udmeldinger. 9

10 Synliggør for kursisterne hvem der er vedkommendes tutor. Undersøg om kursisterne har specielle problemer/bekymringer/behov - i forhold til gennemførelse af deres uddannelsesforløb Læg et kort, gerne stikordsagtigt resume af tutorsamtalerne ind i studiebogen sammen med kursisten i forbindelse med samtalerne. Kursisten skriver, men det er godt hvis tutoren hjælper med at opsummere. Formidl relevant information om kursisten til klassens øvrige lærere og studievejleder. Løbende udvis opmærksomhed på den enkelte kursists trivsel og faglige progression. Tips til tutorsamtalerne: Inden samtalen undersøges kursistens aktuelle fravær, herunder det skriftlige fravær, samt evalueringer. Tutoren orienterer sig fx om resultatet af screeninger, faglige standpunkter, læsetest, studieaktivitet, fraværsproblemer osv. forud for en tutorsamtale. Kursistens faglighed og dannelse er omdrejningspunkt for disse samtaler. Mange forhold kan imidlertid have indflydelse på fagligheden, herunder forholdet til andre kursister, forholdet til lærerne og problemer af social karakter i eller uden for skolen. Disse emner vil derfor ofte være en naturlig del af samtalen, men har kursisten omfattende sociale eller psykiske problemer henvises til studievejlederen - måske med henblik på at skaffe kursisten en mentor i stedet for en tutor. Den første forudsætning for en givende samtale er, at der etableres en god og tryg kontakt til kursisten, at tutor møder kursisten, hvor han/hun er og udviser interesse og nærvær. Desuden er det vigtigt at skelne mellem rollen som faglærer og som tutor. I undervisningen kender faglæreren svarene, men i tutorsamtalen er det i princippet kursisten, der er eksperten i sit eget liv, og tutoren skal ved spørgsmål (aktiv lytning) hjælpe kursisten til at finde frem til sine egne svar og motivation til at handle på problemerne. Det handler således ikke om at fortælle kursisten hvad han/hun skal eller komme med gode råd, men at katalysere at kursisten med egne ord får formuleret nogle løsningsmuligheder, som derved bliver vedkommendes eget projekt med dertil hørende større ansvarsfølelse. Det kan være en god idé at slutte samtalen af med at spørge kursisten hvad det vigtigste er, de har fået ud af samtalen. Ofte vil en tutorsamtale munde ud en handlingsanvisning, så dette kan man også bede kursisten opsummere, inden man skilles. 10 gode råd til tutorsamtalen: - Lyt aktivt og skab tillid. - Spørg åbent og nysgerrigt ind til det, der bliver sagt - også til selvfølgeligheder. - Vær tålmodig, anerkendende og accepterende. Vær mest støttende, men nogle gange konfronterende. - Stil hv-spørgsmål, men undgå så vidt muligt»hvorfor«. Erfaringen viser, at mange går i baglås. Sig i stedet»hvordan kan det være...?«- Stil uddybende spørgsmål. Spørg ind til konkrete eksempler, tankemønstre og følelsesmæssige reaktioner. - Undgå ledende og retoriske spørgsmål. 10

11 - Forhold dig neutralt. Giv ikke gode råd. Døm og vurdér ikke elevens udsagn. - Lad eleven selv finde svarene. - Bevar overblikket og bring eleven tilbage til emnet. - Afslut altid med: Hvad er det vigtigste, du har fået ud af den her samtale? (fra: Tutorsamtalernes indhold: Forslag til en spørgeguide til tutorsamtalerne: Samtale 1. Hvorfor har du valgt en hf-eksamen? Hvordan er din baggrund - skolegang og/eller erhvervserfaring? Hvordan bruger du din tid? Fritidsinteresser, arbejde, andet? Hvordan vil du nå dine mål? Hvad er dine faglige styrker og svagheder? Hvilke områder vil du gøre en indsats for at forbedre? Hvordan? Samtale 2. Samtalerne tager udgangspunkt i fagenes evalueringer og kursistens selvevaluering og drejer sig om følgende punkter: - Faglige styrker/svagheder - Studievaner i hjemmet/i skolen - Arbejdsformer - Beherskelse af IT Samtale 3. Samtalerne tager udgangspunkt i fagenes evalueringer og kursistens selvevaluering og drejer sig om følgende punkter: - Læringsmiljø - Arbejdsformer - Skriftlige afleveringer - Mundtlige oplæg på klassen 11

12 - Eksperimentelt arbejde - Beherskelse af IT - Eksamen Samtale 4. Samtalerne tager udgangspunkt i fagenes evalueringer og kursisternes selvevaluering og drejer sig om følgende punkter: Faglige styrker og svagheder Klassens læringsmiljø Egen indsats i fht. læring SSO Samtale 5. Samtalerne tager udgangspunkt i fagenes evalueringer og kursistens selvevaluering og drejer sig om følgende punkter: Faglige standpunkter Eksamen: - Planlægning af repetition, evt. læsegrupper - Eksamensprojekt - Eksamensteknik Få mere inspiration til tutorsamtalerne og studiebogen: (hf)/~/media/uvm/filer/udd/gym/pdf07/vejledninger/hf/070901_tutorordning_og_studiebog_hf_vejledning.ashx Materiale til mestringskurset - oversigt: Notater til Ulla Søgaard bog Mønsterbrud (2002), som har inspireret til forsøget med mestringskursus for alle HF kursister, samt kursusmateriale inkl. lærervejledning Fordelen ved at arbejde med cases er, at man kan diskutere personlige problemer i tredje person. Det er således tanken, at de supplerende cases kan bruges ved diskussioner på holdet, ved tutorsamtaler osv. Ulla Søgaard nævner, at de cases, der er arbejdet med/diskuteret kommer til at udgøre en fælles referenceramme, som man kan henvise til i stedet for at pege på hinanden på holdet. 12

13 Alle er taget fra Ulla Søgaards materiale, som LP fik udleveret på et kursus, og de er ikke lige velegnede til vore kursister, ligesom ikke alle arbejdsspørgsmål måske er lige gode. Nogle kan sikkert bruges direkte, andre skal omskrives lidt, og atter andre kan måske fungere som inspiration til selv som lærer (eller kursist?) at skrive en case. Lærervejledning: Det er selvfølgelig op til den enkelte lærer at afgøre, hvor meget og hvilken introduktion, der skal gives til arbejdet med casene. Følgende introduktion er en mulighed: Mange faktorer afgør, om man har et vellykket skoleforløb. Vi skal i dag arbejde med nogle cases, som handler om nogle af de problemer, man kan støde ind i som kursist på VUC. Det kan også diskuteres, hvor meget tid, der skal bruges på den kognitive teori. Ulla Søgaard forklarede på det kursus LP var på, at hun har skåret mere og mere ned på teoridelen i de år, hun har arbejdet med mestringskurser. Hendes erfaring var, at kursisterne meget gerne ville arbejde med casene og et af de positive resultater af kurset havde været, at kursisterne efterfølgende var hurtigere til at henvende sig til vejledere/lærere med problemer. Det ville jo være skønt, hvis det ikke nødvendigvis var for meget fravær og andre lovovertrædelser, der var anledning til samtaler om kursistens undervisning. Case 1: Tanken er, at kursisterne skal arbejde med casene i rækkefølge. I arbejdsspørgsmålene til case 1 introduceres små skridt, som er et centralt begreb, der forudsættes kendt i arbejdsspørgsmålene til case 2. Case 2: Idé til opsamling: Casens spørgsmål lægger op til, at man forholder sig til, hvilke små skridt pigerne kan tage nu, hvor konflikten er der. Opsamlingen kunne fx være at snakke om, hvilke små skridt de enkelte piger (og læreren?) kunne tage i begyndelsen af skoleåret for at undgå at komme i konfliktsituationen. Det personlige arbejdsskema kan være afslutningen på kurset. Kursisterne udfylder punkt 1-5 individuelt, og disse punkter kan evt. bruges som udgangspunkt for tutorsamtale (punkt 6-7) eller bare til personlig og privat refleksion. Kursusmateriale. Oversigt: 1 Den kognitive teori (baggrundsmateriale til lærerne). 2 Case 1: Susanne, Michael og Hanne. 13

14 3 Arbejdsspørgsmål til case 1. 4 Case 2: Veninderne. 5 Arbejdsspørgsmål til case 2. 6 Personligt arbejdsskema. Den kognitive teori Tanker (kognitioner) har indflydelse på følelserne. Det betyder, at hvis tankeforestillingerne påvirkes, således at de ændrer sig, så vil følelserne kunne påvirkes og også ændres. Adfærden (reaktioner) ses i teorien som et direkte produkt af tankeforestillingerne. Selvudslettende adfærd ses eksempelvist som et produkt af tankeforestillinger, der drejer sig om ringe selvværd. situation følelse TANKEFORESTILLINGER adfærd konsekvens Fig. 4.2 Det kognitive skema Følgende eksamenssituation, som mange kender til, kan være et eksempel på det kognitive skema: - situation: vågner en morgen - følelse: anspændt - TANKE: det går aldrig; det bliver som de andre gang jeg er en fiasko - adfærd: fisker bogen frem og forsøger at indlære det, som jeg alleredehar læst på; går (nedbøjet og rystende) til eksamen - konsekvens: får en jævn eller dårlig karakter 14

15 Det fremgår af situationen, hvordan tankeforestillingen (ringe selvværd) bliver afgørende for adfærden (febrilskhed), følelsen (opgiven) og konsekvensen (dårlig karakter). Den anspændte følelse, som personen vågner op med om morgenen på eksamensdagen, kan vi uden videre forestille os, er et resultat af den sidste tanke, han/hun gjorde sig, før hun faldt i søvn fx Åh nej, i morgen skal jeg til eksamen. En anden person, som synes det at gå til eksamen nærmest er en sport, tænker måske i eksamenssituationen: Det her er lige nogen for mig. Jeg elsker udfordringer! Tankeforestillingen er, at her er der tale om en situation, som man behersker eller har en chance for at komme til at beherske, og denne tankeforestilling vil være kombineret med en følelse af mestring og selvværd. Eftersom det er tankeforestillingen, der er udgangspunktet, og reaktionen og følelsen, der er produktet, vil den person, der omgående tænker: Det her klarer jeg aldrig! som regel opleve følelsen af fiasko og ringe selvværd. Men hvis denne persons tankeforestilling kan påvirkes, så vedkommende måske tænker: Jeg kunne da prøve; det kan da godt være, at jeg kan finde ud af det, så vil følelsen også ændre sig. Den vil blive mere optimistisk og konsekvensen i vores eksempel ville være en bedre eksamensoplevelse, hvor vedkommende vil opleve selv at være med og tage aktivt del i eksamensforløbet. Og måske får han/hun så også en bedre karakter. Efter Ulla Søgaard: Mønsterbrud teorier, forskning og eksempler. Billesø & Baltzer 2004 (2002) 6 Personligt arbejdsskema 1 Beskriv det mønster, som du kender og gerne vil bryde: 2 Målsætning: Beskriv den ændring i mønstret, som du kunne ønske dig. Det vil sige: Hvordan ser tilværelsen ud, når mønstret er brudt? 3 Hvordan kan jeg bryde mønstret? Beskriv nogle bittesmå skridt til ændring af mønstret. Hvilke veje/midler er der? Stop med beskrivelse når/hvis din beskrivelse nærmer sig det urealistiske. Juster eventuelt med din målsætning, så den bliver mere realistisk. a Angiv første lille skridt, der falder dig ind: b Næste lille skridt: c d Og så videre. Husk at du skal beskrive nogle bittesmå skridt, som du kan forestille dig, at du kan tage. Husk også til slut at kigge på din målsætning, og overvej om du vil justere den lidt (eller meget!). 4 Fordele og ulemper ved de forskellige små skridt : 15

16 a b c d e Fordele ved forslag (a,b,c,d,e..) Ulemper ved forslag (a,b,c,d,e ) 5 Hvilke forslag vælger jeg? Husk at du selvfølgelig godt kan vælge delelementer fra flere forslag. Opfølgning efter en uge/ to uger/ en måned 6 Hvordan gik det? Prøv at beskrive og inddrag gerne tanker, følelser, konsekvenser. 7 Hvad skal jeg så gøre nu? - a. Det uhensigtsmæssige mønster eksisterer fortsat. Altså skal jeg vælge et andet af mine forslag fra skemaet. Hvilken? Eller vil/ønsker jeg i det hele taget at ændre noget? - b. Mønstret er blevet brudt. Er der andre mønstre, som jeg kunne tænke mig at bryde? Hvis der er, kan du jo begynde forfra med det personlige arbejdsskema Cath 16

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 3 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning

EU-LLP/PRESTO Project No. 142301-LLP-1-IT-COMENIUS-CMP Redskaber der støtter grupperelateret undervisning Guide til peer-undervisning Projekt: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS CMP Guide til peer-undervisning Redigeret af Centro Studi Bruno Ciari Dette projekt er finansieret med støtte fra

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere