NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI"

Transkript

1 NORDISK TIDSKRIFT FOR VETENSKAP, KONST OCH INII USTRI

2 H~~vuareJrzklörer: CLAES ANNERSTEDT I OSCAR,#f/;?NTELIUS J I NILS HERLITZ Reaaktörer för Notye: C. dl: GULDBEKG I GERHARD GRAN HARALD SCHJELDERUP 192 j- Reaaktörer för Datznzar-k: JULIUS LANGE HANS OLRIK gzq ANNE TTE VEDEL I y 25- I översikten upptagas alla i tidskriften förekommande artiklar; däremot icke innehållet i dess litteraturavdelning. Over medarbetare i denna avdelning lämnas emellertid en summarisk förteckning å sid. 47 E. Icke heller upptagas i tidskriften inporda förteckningar över nyutkomna böcker (arg i 888), smärre meddelanden (årg. i 878), meddeianden om Letter- stedtska föreningen (årg. 1889, 1902, 1~ ) och den av föreningarna Norden redigerade avdelningen Norden (årg. 1 g ). En förteckning över innehållet i de särskilda årgångarna 1878-igi7 ävensom en efter författarna alfabetiskt ordnad översikt över detsamma återfinnes i h. 8 för år 19x7.

3 A. JACOB LETTERSTEDS OCH LETTERSTEDTSICA FORENINGEN. ASNERSTEDT. CLAES. Jacob Letterstedt och hans stiftelser : 1-19 [HERI.ITZ. NILS]. Oscar Montelius in meinoriam : 1-4 OLRIK. HANS. Oscar?tIoiitelius som Nordisk tidukrifts redaktör og som Danmarks ren. Personlige niinder : [HERLITZ. NII.~]. Letterstedtska föreningen 50 år : 1-9 HOFFDING. HARALD. En hilsen til Nordisk tidskrift : 557 HERLITZ. NILS. Yordisk tidskrift under femtio år : B. RELIGIONSVETENSKAP LIEBLEIN. J., Xgypternes lwre om sjrelens udödelighed og tilstand i det aiidet liv : RYDBERG. VIKTOR. Sibyllinerna och Völuspå BUGGE. SOPHLS. Kogle beinrerkninger om sibylliiierne og Völiispa 1881: HILDEBRAND. HASS. Viktor Rydberg och den nordiska mytologien 1887: WALLIS. CURT. Ett besök hos mormonerna : NOREEN. ADOLF. Ett nytt uppslag i fråga om den nordiska iilytologien : JOxssolv. FINNUR. Völuspa : JOHANSSOS. I~ARI. FERDISASD. Inderiias bibel. Rigvedas uppkomst och betydelse : SCHUCK. HENRIK. Ett helgon : I.EHMA?IN. EDV.. Om buddhi~ineiis ateisme : MOLTESEN. LAUST. Indtryk fra Monte Casino : JOHANSS~X. I<ARI. FERDINAND. Några drag ur de indiska helvetesförestiillnii~gariia : LIEI%LEIS. J.. Den wgpptiske dyredyrkelse og fetischismen : FRIES. S. A.. Den profetiska poesiens ursprungliga form : MARTENSES LARSEN. H., Höjsangen og de syriske bryllupsskikke 1898: WIDE. SAM. Folkskrock och priiilitiv religion : QKERRLOM. AXEL. Lilja. En religiös dikt från Islands inedeltid. 1899: GJELLERUP. T~ARI.. Buddhistisk religionspoesi : MOFTELIUS. OSCAR. Hjulet som en religiös sinnebild i förkristen och kristen tid. En historik : 1-38 GJELLERUP. KARL. Buddhistisk mythologi : FRIES. S. A.. Samariternas Messiasförestallningar : HAMMARSTEDT. EDV., Om fastlagsriset och andra lifestanglar och gudaspön : OLRIK. AXEL. Nordboernes ragnarok : LEH~FANN. EDV.. De eleusinske mysterier : S~DERBLO~J. XATHAN. Andrew Langs teori on1 religionens aldota oss tillgängliga for :

4 CHRISTENSEK. ARTHUR. Schiismen. Den persiske natioilalreli-. gions udvikling : MONTELIES. OSCAR. Solens hjul och det kristna korset : POCLSEN. FREDERIK. Primitiv tijceletro i nutiden : JVAHLSTRÖDZ. LYDIA. Kvinnan i den aldsta kristna kyrkan : BERGSTROM. L., heliga tal> och nolyckstal)). Sarskildt ined hlnsyn till trettontalets ursprungliga betydelse : Babyloniska inslag i den judiska Messiasbilderi : S~DERBLOM. NATHAX. Hemliga regler och traditioner hos ett stenåldersfolk : I.UNDBERG. ELLEN. En cresima-högtid i G~T-inana : BERGSTROM. T... Världsåldrarna enligt semitisk föreställning : M~XTEJ.IUS. OSCAR. Det latinska korset : 1-34 MOLTESEN. L.. Klosterliteratur : BERGSTROM. I... Marduk 0~11 Jah~-e : Semitisk soldyrkan : 1-16 THALBITZER. TV.. Ostgrönlands hedenske przster (Angakut) : LE SAGE DE FONTENAY. FR., Isla~n i Afrika i celdre og nyere tid 1909: i ~ERGSTRÖ~~. L.. Semitisk måndyrkan : j Sjudagsveckans ursprung : MONTELIUS. OSCAR. Solguden och hans dyrkan : CHRISTEXSEX. ARTHUR. El1 moderne orientalsk religion : Kor~ow. STEN. Religiös tzenkning i Indien : vox I~OCH. CAROLA. San Marco klostret och dess ininneil. Kågra reseintryck från Firenze : 1-13 Sön~nur.oinr. SATH.LK. 1.aotse.s religion och etik : NACHIVIAXSON. ERSST. De okinda gudarnes altare. (Till Apostlagarningarna 17: 23; : i \~a~r.s~rtönr. LYDIA. Nyare Birgitta.litteratur : LE SAGE DE FOKTENAY. FR., Senusierrie. Et religiöst broderskab i Nordafrika : MONTELIUS. OSCAR. ITristus~nonogramn~eri. deras uppko~nst och ursprungliga betydelse : 1-20 BERGSTIIOX~ I... Talet tretton : ARILHENIUS. STASTE. Upphofvet till stjarndyrkan : GJELLERTTP. KARL. Den buddhistiske kanon : DRACHMANK. A. B.. De döde og de levende : CHARPEXTIER. JARL. Jainismen : MONTELIUS. OSCAR. Laminet och korsfanan : ÖSTRUP. J.. Den liellige krig : 32-3!3 (>ITARPENTIER. JARL. De liinduistiska religionernas uppkomst : SVERDRIIP. GEORG. lteligion uten forestillinger : WAHT,STBO.?I, I.Y~IA. Nationell or11 universell medeltidskyrka : GR~XBECH. VILH.. Indisk realisilie og israelitisk idealisme : OJ.RIR. AXEL. Eddamytologien : POULSEN. FREDERIK. Apollons erobring af Delfi : Gniisnec~. VILE.,.T. P. Jacobsen. ftidt 13. dec dötl' 10. sept : ~IONTET.IUS. OSCAR. Mariakulten : OLRIK. AXEI.. Hedenskabets og kristendomiiiens niude i Norden 1920:

5 BING. JUST. Pallas Athene : CHARPENTIER. JARL. Indiska föreställningar om universum 1921: REUTERSKIOI.D~ EDGAR. Solhjulet : NILSSON. MARTIN P.N. Herakles : CHARPENTIER. JARL. Något om den nyare Avestaforskningen : WACHTMEISTER. ARVID. Sjalavandringstrons ursprung : CHARPENTIER. JARL. En helig inan i det nutida Indien : COLLINDER. BJORK. Ett nytt uppslag i den fornnordiska reiigionsforskningen : FURST. CARL M.. Offer och anatomi : LEHMANN. EDV., Kvinden som prtest. Religionshistorisk studie 1927: C. FILOSOFI OCH PSYKOLOGI HEEGAARD. S., Bidrag til spörgsinålet om filosofiens betydning ogv~rd : HOFFDING. HARALD. Filosofien i Sverig : WADSTEIN. ERNST. Om mlinniskans normala sömn och dröm : BORELIUS. J. J., En blick p% den nuvarande filosofien i Tyskland 1879: MEHREN. A. F., En åndelig robinsonade. eller Den filosofiske autodidakt. Alnienfatteligt bidrag til freinstillingen af den spekulative filosofis udvikling hos araberne i det 12-te århundrede : BORELIUS. J. J., En blick p& den nuvarande filosofien i Frankrike 1880: LOCHEN. A.. Kants jubilceum : FEILBERG. LUDVIG. Skönhed i det h~slige og hverdagsagtige : LEHMANN. ALFR., Moderne psykologiske undersögelsers betydning for naturvidenskaben : NORSTROM. VITALIS. Svensk filosofi : HOFFDING. HARALD. Lotze og den svenske filosofi : Apologi for Lessirig : REIN. TH.. Pontus Wikner : B[ERGSTEDT]. C. F., Herbert Spencer och hans filosofi. 1894: SIBBERN. GABRIEL. Forelskelse og elskov. En psykologisk hypothese : B[ERGSTEDT]. C. F., Herbert Spencer's stora filosofiska arbete : LAMBEK. C.. Studie over lykken : ai-41 GJELLERUP. KARL. Gammelindisk visdom : WANSCHER. OSCAR. Hjerne og sj~l... LILJEQVIST. E.. Svensk filosofi... VENDELBO. R.. Montaigne... ODENIUS. M. V.. BI syne~ och varsel... GEIJER. REINHOLD. Doktor Godmans vishetslära. (Leopolds sedligt religiösa lifsaskådning.)... VANNERIIS. ALLEN. Tankeliniernas filosofi... MARCUS. C. D.. Romantikens filosofi... INGEBREKT. ALF. Om det personligt åndelige... GRON. FREDRIK. Historisk niystik i nutidsbelysning : SANTESSON. C. G.. Ett ord till min van materialisten : 1-8 GRAN. GERHARD. Jean Jacques Rousseau : Nordisk tidskrift 1987.

6 HOFFDING. HARALD. David Hume : NYQUIST. FINN. Fra sjzledypet : ADLER LUSD. TH.. Ludvig Feilberg : HOFFDING. HARALD. Om psykologiens nuvr-erende stilling : BORELIUS. HIJ.MA. Ett par bref ur Brinkmanska arkivet på Trolle-Ljungby : AHJ.BERG. ALF. Antik krigsfilosofi : LILJEDAHL. ERNST. Vitalis Norström. Ett bidrag till hans biografi 1917: Norström och Eucken. En svensk-tysk förbindelse : Itonm~r.. L~its GUNNAR. Om stilskönhet i naturen : AAI.~.. ANATHON. Nietzsche. Nye dokumenter til oplysning om den filosofiske utvikling hos Xietzsclie : HAI.J.~TR~AI. W., Aristoteles. den kristna medeltidskyrkans store auktoritet : BRANDT. FRITHIOF. H. Höffdings sidste bog: Spinoza's Etliica : HOFFDING. HARALD. En fornyelse af Humes filosofi : AHLBERG. ALF. Kant och Swedenborg : HAMEN. VALDEIIAR. Vitalis Norström. Forsög til en karakteristik 1921: Rilliain James og lians breve : AXDERSON. ALVAR. En svensk filosof oiii ruins- och tidsbestamningarnas relativitet : HARALDS. HJAJ.MAR. Ta1 vid avtäckandet av Vitalis Norströins bild i Göteborgs högskola den 3 febr : j Svensk filosofi och tysk : HAXSE'I. VAI.DE~~AR. Charles Renouvier og hans tidsskrift Critique philosophique : HARMS. GERDA. &Ianniska~i och kosmos i vår tid : ~ Gr.s.ravsoN. JOHX. Orilkring Vitalis Norström : SCHROTTER. KARL GEORG. Johannes Rehmke. En tysk filosof i vor tid : LEHMANN. Env.. En dansk filosof. Kristian Kroiilan : H~~FFDING. HARALD. Gibbern og Kierkegaard : SCHJELDERUP. HARALD. Nye veie i psykologien : KKESSON. ELOF. Piatonforskning : D. UPPFOSTRAN. UNDERVISNING. FOLKBILDNING OCH KULTURPOLITIK. SCHJOTT. P n opdragelse i nutiden : TORXEBLADH. R., De svenska elementarlaroverkens senaste öden 1880: Den svenska laroverkskomiténs af betankande : ;\IOI.DENHAWER. J., Abilormskolesagen i de fire nordiske lande. 1885: HOLMSTROM. LEONARD. Om den nordiska folkhögskolan. dess uppkomst. idé och verksamhet : BANG. J. L., Folkeoplysningens standpunkt. milt ved rekrutprörerne :ZOi-206 BXTZMANX. F.. Scliweizersk arbejde og arbejdsskole : BAXG. J. L.. Folkeskoler for den konfirnlerede ungdom : LPXDEI.L. J. A., Några ord orri latinsk &il och klassisk bildning 1888:

7 UNDSRT. INGVALD. Oin en >nordisk skolen i Rom... COLLIN. CHR.. Skolernes v~ddekamp... T~RNEBLADH. R., Bidrag till frågan om ordnandet af den kvinliga ungdomens undervisning i Sverige... [CARLSON. E.]. Laroverksfrågan i dess nyaste gestalt... TORNEBI~ADH. R., Ile allmanna läroverken i Sverige inför 1890 års riksdag... HOPPE. OTTO. Intryck och liågkonister från ett tyskt gymnasium AF SII.L~N. JULICS. Förslaget till ny skollag... EDGREN. HJALMAR. Om samskolor i Amerika. Några statistiska iakttagelser... I.ARSSOX. HASS EMIL. Om liistoriens betydelse sasom bildnings- %inne... FRIES. ELLES. Skolan och fosterlandskärleken. Några reflexioner BAGER.SJOGREN. J., En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik. svenska skolor till förebild... TORXEBLADH. R., Laroverksfrågan i Sverige under riksdagsperioden BECK^^.\s. NATASAEL. Den norska skolreformen... LONBORG. SVEN. Geografiens stallning vid universitet och skola HILDEBRAND. KARL. Folkbildning och folkbibliotek... SORXEBLADH. R., Förslaget till anordnande af en medborgerlig skolkurs i Sverige... CENTERTVAI.L. JCLIUS. Kvinnlig nppfostran i Norden... SORDIX. FREDRIK. Döfstumundervisningen i Sverige... EDGREN. HJAL~~AR. Förenta staternas offentliga läroverk... N~RDFELT. ALFRED. En mera konkret niidervisning. En af huf- vudsynpurikterna i senaste laroverkskominittés förslag... T.TSDSTRÖ~I~. P. E.. Den danska skolreformen... WXRN. CECILIA. Amerikanska skolor... STEENBEILG. ANDR. SCH., De frie offentlige biblioteker i Nordamerikas forenede stater... BEGTRUP. HOLGER. Ludvig Schröder... LINDER. GURLI. Ett mönstergillt biblioteksvasende... NORDFELT. A. Den svenska skolfrågan i dess nya läge... BOYESEN. EINAR. Firtiårenes norske skolereformforsök i deres forhold til nabolandenes utvikling ICvinnedanrielse og skole. Av den norske kvinnes historie i forrige århundred... I~OSENQVIST. V. S.. De nordiska skolmötena och Finland... BOYESEN. EISAR. Uno Cygn~us og hans plass i nordisk pedagogisk historie... BEROQVIST. BESGT J.SON. Nordiskt samarbete inom skolans värld SOHI.MAN. ROI.F R.. Internationellt intellektuellt sainarbete... DOSSING. SH., En nydannelse indenfor det folkelige oplysningsarbejde... FROYLAND NIELSEN. SRYGVE. Monistisk filosofi og moderne pedagogik... MERKER. PAUL. Tysk-skandiriavislre kultiirforbindelser... HOFFDING. HARAI.~. Bertraiid Russel1 on1 opdragelse...

8 Några anteckningar till de nordiska universitetens historia under de sista feintio åren: AUBERT. L. M. B.. Kristiania universitet... RENVALL. R. A.. Helsingfors universitet... BRAUNE. F.. Lunds universitet... ANNERSTEDT. CLAES. Upsala universitet... Goos. C.. Köbenhavns universitet... NYBLOM. C. R., Kjöbenhavns universitets fyrahundraårs jubelfest 4-6 juni Goos. C., Om stats-universiteter... TJSSING. JOHANNES. Et par bem~rkninger om det retsvidenskabelige studium i Tyskland... WIJKANDER. AUG.. Högskolefrågor... BOETHIUS. S. J.. Akademiska reformförslag... EDGREN. HJALMAR. Högskolor. deras uppkomst och utbildning. WIDE. SAM. Om personliga professurer... FAHLBECK. P. E.. De fria högskolorna... HERTZBERG. N., Om den stzerke tilströmning til de nordiske universiteter... TEGNER. ELOF. Några universitetsfrågor... BAGER.SJOGREN. J.. I HOLTHAUSEN. F., Om studiet af germanska språk vid de svenska universiteten.... WIDE. SAM. Den akademiska studietidens begränsning... SAHL VON KOCH. C., Några glimtar af ett amerikanskt universitet och dess historia.... FRIES. TH. M., Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés tid... ~CHMIDT. CBCILIE. fodt MEYER. Kvindelige professorer ved uni- versitetet i Bologna i tidligere århundreder.... STAVENOW. LUDVIG. Gustav II Adolf och Uppgala universitet. Ett trehundraårsminne... RUDBERG. GUNNAR. Några ord. om universitetsförhållandena i Norge... BENDIXSON. IVAR. Tal vid invigningen av Stockholms högskolas nybyggnad den 20 maj FOGELQVIST. TORSTEN. Vetenskapen och tiden. Med anledning av ett universitetsjubileum... STORM. JoH., Norsk (filologisk) literaturoversigt for 1877 og nmmestforegående år : F Det norske målstraev : NOREEN. ADOLF. Något om ord och ordklasser : C.EBTERWALL]. J. E., Svenska och nor~ka arbeten i klassisk filologi åren 1877 och : LEFFLER. LEOPOLD FREDRIK. Fornsvenska runhandskrifter :

9 STORM. JOII.. De svenske dialekter : a STJERNSTROM. GCST., Johan Ihre. Utkast till en lefnadsteckning 1880: B[ERGSTEDT]. C. F.. Hvad ar nspråkvetenskap~? : MADVIG. J. N.. Hvad er sprogvidenskab? : CENTERWALL. JULIUS. Det andra nordiska filologmötet i Kristiania den augusti : SEGNER. ESAIAS.. Om svenska familjenamn : LUNDELL. J. A.. Norskt språk : TEGNEB. ESAIAS. Norrman eller danskar i Normandie? Några annisirkningar om norniandiska ortnainn : VIBE. JOHAN. Normaniliske og andre skandinaviske stedsnavne 1884: TEGNER. ESAIAS. Ytteiligare oin de nordiska ortnamnen i-normandie : NOREES. ADOLF. Om språkriktigliet : ~;VNDELL. J. A.. Olika ståndpunkter : EDGREN. HJALMAR. Det gainla Indiens. bildspråk och bildspråk i allmanhet : XOREEN. A.. Svensk folketymologi : SHOMSEN. VILHELM. Rasmus Kristian Rask ( ) : TUDEER. O. E., Skalden och språkforskaren August Ahlqvist : CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Doda ord : ANDREE. S. A., Uppfinningarnas och industriens betydelse för språkets utveckling : EDGREN. HJALMAR. Språkhistoriska ordböcker. En blick på deras vetenskapliga ocli nationella betydelse : NOREEN. A.. Om tavtologi : VISING. JOHAN. Den italienska språkfragan. Ett exempel på litteraturspråkets betydelse för en nation : CEDERSCHIOLD. G.. Om s. k. subjektlösa satser i svenskan... JESPERSEN. OTTO. Den bedste danske udtale... NOREEN. A.. Om språkets musikaliska sida... CEDERSCHI~LD. GUSTAF. Om eufemism. Några anteckningar.. OLRIK. AXEL. Det norröne sprog på Shetland og den nordiske kultur... CEDERSCHIOLD. GUSTAF, Om kvinnospråk... PEDERSEN, HOLGER, Det etruskiske sprogs stilling... BERG, RUBEN G.so~, arets valsprkli. Ett slags svensk slang.. NOREEK. ADOLF. Om våra ortnamn och deras ursprungliga betydelse : KOCK. AXEL. Om barnspråk : OLRIK. AXEL. Nordiske runevzerker : l CEDERSCHIOLD. GESTAF. Rytmen och fantasien. Några anteckningar : NOREEN. A.. Ordens död : JESI'ERSEN. OTTO. Engelsk og nordisk. En afhandling oin låneord 1902: CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Svensk namnforskning : OSTERGREN. OLOF. Spriklig nyskapelse : BJORKMAN. ERIK. Nordiska inflytelser p% engelska spraket : BERTELSEN. HENRIK. Dailske runeindskrifter : HEI.I.QUIST. ELOF. Våra sjönamn : 362-U65

10 BERTELSEN. HEXRIK. Dansk folkemålsgranskiiing : KOCK. AXEL. Om svenskans förbättring och församring under de senaste århundradena : VISING. JOHAN. Om stil och stilforskning : HELLQI~IST. ELOB. Politiska och publicistiska slagord : BJ~RKMAN. ERIK. Nordiska personnamn i England : 559-5ii BRONDUM.NIELSEN. Joas., De danske folkevisers betydning i sproglig henseende : UJ~RKNAN. E., Engelska ortsiiaiiln och deras betydelse som histo- riska minnesmärken : BERTELSEN. HENRIK. Logik og ordbetydning : hor.^. PELLE. Flygord : HEI~LQUIST. ELOF. Ljudhärmande svenska fågelnamn : BELBRAGE. SIXTEN. Wergeland och det norska riksspråket : CEDERSCHIOLD. GUSTAF. Svenska ordstaf : JOHANSSON. K. F.. Är hetiternas språk indoeuropeiskt? : CEDERSCHI~LD. GTJSTAF. Utländska ordstaf : s~'~. MAGNUS. Alf Torp (a7/9 1853SZ6/91916) : PALMGREN MUNCH.PETERSEN. VALFRID. Titlar och ämbeten i Sverige och Danmark : JESPERSEN. OTTO. Spekulasjon og iagttagelse i sprogforskningens ungdom : LINDROTH. HJALMAR. Den svenska runforskningens äldsta historia 1920: KOCK. AXEL. Medeltida ordspråkssamlingar i Norden : JONSSON. FINNUR. Islsendernes forhold til fremmedord : NYROP. KR...Lasare t. Et ords historie : PIPPING. HUGO E., Ämbetsverk. ämbeten och titlar i Sverige ocli Finland : SVERDRUP. JAKOB. AV sprogvidenskabens historie. Ihre-Rask -Grinini : 459-4ii BLEES. JAKOB. Några karakteristiska drag i Rikullveldsinålet i Nuckö socken i Estland : SEIP. DIDRIK ARUP. Bokmål og taleniål i Norge i det 16de hundreår : JESPERSEN. OTTO. Lydsymbolik : SEIP. DTDRIK ARUP. Språkspörsmålet i Norge : 2 i5-289 LARSEX. SOBIJU. Ved afslöriiigeri af Rasmus Rasks mindestötte i uiliversitetsbiblioteket i Köbenliavn : SEII'. DIDRIK ARUP. Noen gamle oplysninger om nordiske språk 1924: ZACHRISSON. R. E., Det engelska riksspråkets uppkomst och utveckling : OLSES. MAGSUS. Adolf Noreen : SEIP. DIDRIK ARUP. ~Bttegård og helligdom~ : G. SKONLITTERATUR OCH LITTERATURVETENSKAP. I. Allmiitz och ntliin2~k. MOE. J. MOLTKE. Hellenske og norske folketraditioner : 25i-287 MONRAD. M. J.. Den lyriske poesie og dens arter : 541-5i8

11 BAJER. FREDRIK. Montesquieu i Holberg's og Thorild's omdömme 1879: i61.. ii8 STEENSTRUP. JOHANKES C. H. R., Rejseminder fra vaudevillens Iijem : EDGREN. HJALMAR. Indiens sagor på vandring i verlden : SOLTER. MARIA. George Eliots ethiske betydning : ROBINSON [VON FEILITZEN. U.], Humor. rår skönliteraturs dagliga och stundliga behof. En tredjedel skämt och två tredjedelar allvar 1886: NYBLOM. HELENE. Tendensdigtning : Turgenjews breve : VON SCHEELE. FRASS. Ännu några ord om tendens i konsten : LARSSON. HANS EMIL. Paul Heyses noveller : STEFFEN. RICHARD. Några germanska myter i ny belysning : KEY. HELMER. Giacomo Leopardi : ~TEFANSSOX. JOK. Robert Browning ( ) : WARBURG. KARL. Emile Augier ( ) : ERDMANN. NILS. Feodor Dostojevski. En litteratur-psykologisk studie : BERGSTEDT. HUGO. Till frågan om motsägelserna i de homeriska dikterna : NYROP. KR.. Mysteriet om St.. Laurentius : STEF~NSSON. JON. Oldnordisk indvirkning pil engelsk literatur i det attende og nittende århundrede : SCHUCK. HENRIK. Shaksperes skaldeindividualitet : BECKDIAN. ERNST. Tendens och skönhet. Anteckningar : NORDENSVAN. GEORG. Ur Frankrikes saintida diktning. Paul B0urget.s och Anatole Frances nyare arbeten : VISIKG. JOHAN. Rosen i forntiden och medeltiden : LIDFORSS. V. E., Giuseppe Baretti. En italiensk litteratör från förra århundradet : WESTERN. AUG.. William Cowper's liv og digtning : SCHUCK. HENRIK. Några blad ur författarlionorarets historia : ERDMANN. NILS. Franqois Coppée. Ett skaldelifs historia : JENSEX. ALFRED. >Snillets förbannelsen. Rysslands första karakterskomedi och dess författare. En litteraturhistorisk studie 1894: NYROP. KRISTOFFER. En provencalsk legende : HOLTHAUSEN. FERDINAND. Uppkomsten af det äldre engelska dramat : IJIXG. A. J., Om den s. k. pittoreska skolan och dess föregångare inorn den franska poesien : OTTOSEN. JOHAS. Sofokles' Antigone : SCHUCK. HENRIK. Shakspere-porträtt : HEDBERG. TOR. Leconte de Lisle : La~ssox. HANS EMIL. Kejsar Ming-Hoang-Ti och den sköna Tai.Tsun. En kinesisk kärlekssaga från midten af 700-talet e. Kr. tecknad i kinesiska dikter på. svensk vers och kommentarier härtill : LINDGREN. HELLEN. Thomas Carlyle. En studie : JENSEN. ALBRED. PrésBrn. slovenernas nationalskald. En litteraturhistorisk studie : BING. JUST. Alexander Dumas den yngre og det moderne drama 1896: 69-89

12 NYROP. KRISTOFFER. Molibre's Tartuffe. Stykkets historie : LOSETIT. E.. Josk-Maria de Heredia : MOLLER. NIELS. Brandes' Shakespeare : SOLTOFT.JENSEN. H. K., Dronning Marguerite af Navarras sidste digtninge : JENSEN. ALFRED. Twardowski. den polska Fanst.sagan. En litterär studie : BERGMAN. JOHAN. >Världens fåfänglighet». Dikt af Bernhard från Clairvaux i svensk tolkning : JENSEN. ALFRED. Mickiewicz' ndödsfesten2. En litterär staudie. 1897: LAMBEK. C., Pierre Loti. Et studie over moderne livsformning 1897: HILLMAN. ADOLF. Den spanska sederornanens återuppståndelse i nittonde århundradet. Fernán Caballero. Några anteckningar : I.IDFORSS. EDVARD. Ciden och Cidsångerna. Ett nationalepos och dess hjälte : SCHUCK. HENRIK. Ett bidrag till det franska inedeltidsdramats historia : DRACHMANN. A. B.. Bacchylides : MOLLER. NIELS. Den mörke dame : SYLTVAX. OTTO. Ur den nyare forskningen rörande Goethes Faust 1898: STOLPE. HJAI.MA=. José Rizal. En filipinsk författares och politikers lefnadshistoria : 1-32 HILLMAN. ADOLF. Antonio de Trueba. En baskisk folklifsskildrare. skald och historiker : Pedro Antonio de Alarcon. Några anteckningar : LAMBEK. C.. Intelligensens hjemvé : OSTRUP. J.. Den moderne. literzere bevxgelse i Tyrkiet : WRANGEL. E.. Victor Hugos lyriska diktning : RORDAM. VALDEMAR. En gammel persisk digtning : FRYKHOLM. SUNNY. Edmund Gosses Nordiska studier. En brittisk kritikers nordiska sympatier : NOLLER. NIELS. Personskildringen i den gr~ske tragedie : VISING. JOHAN. Den ridderliga kärleken i medeltidens litteratur 1901: HII.I.MAN. ADOLF. Pérez Gald6s och den antiklerikala rörelsen i Spanien : JENSEN. ALFRED. Ur slavernas litteratur : i 1 l - i 18 MOI.LER. NIELS. Victor Hugo februari : OTTOSEN. INGEMANN. Byrons og Shelleys samliv : GEAX. GERHARD. Videnskabens indflydelse på litteraturen i sidste halvdel af det 19:de århundrede : NYRLODI. HOLGER. Giosue Carducci : LIDFORSS. EDVARD. Josk Echegaray som dramaturg : NYROP. KRISTOFFER. Gaston Paris : NYBLOM. H.. Maurice Mzeterlinck : FOG. EMIL. Fra rococoens tid. Om Marivaux og hans skildring at k~rlighedsfölelsen : MOI.I.ER. NIELS. Komiske heltedigte : BOHEMAN. MAURITZ. Hufvuddragen af den nyprovensalska vitterhetens historia :

13 WULFF. FR., Två canxoner och tre sonnetter af Francesco Petrarca COLLIN. CHR., Shakespeares Hamlet. En studie. tilegnet de nordiske theatres kunstnere... EDGREN. HJALMAR. Algernon Charles Swinburne... MADSEN. HENRY. Moderne Egyptisk bondedigtning... CHRISTENSES. ARTHUR. Itustem og Sohrab. Pröver på en dansk Firdusi-overstettelse... JENSEX. ALFRED. Jaroslav Vrchlickis nyaste diktsamlingar... SYLWAN. OTTO. Jane Austen... Roos. ANNA M., Ur den spanska folkdiktningen... LIDFORSS. EDVARD. Gaspar Nbiiez de Arce... SVANBERG. HARALD. Om tankepoesi... MARCUS. C. D.. Gustav Frenssen... MOLLER. NIELS. En ny dansk Goethe-biografi... HILLMAN. ADOLF. En spansk kännare af Norden. Angel Ganivet y Garcia... MOLLER. NIELS. Den naturalistiske roman... MORTENSEX. JOHAN. Lafcadio Hearns lefnad... STAEI. VON HOLSTEIX. LAGE. En finsk bok om italiensk renässans GAUFFIN. AXEL. En svensk Petrarcabok... M01.1.~~. NIELS. Michelangelos amore... BRUNIUS. AUGUST. Dickens och den moderna kritiken... OLRIK. AXEL. Folkedigtningens episke love... MORTENSEX. JOHAN. Israel Zangwill. Skildraren af ett egen- domligt folk... STAAFF. ERIK. Den fornspanska romansdiktningen... DRACH~~ANN. A. B.. Anthony Trollope... MADSEN. HENRY. Af verdens Eldste litteratur. Old~gyptiske tryllehistorier... BERG. RUBEN G.SON. De tyska klassikerna och 1770-talets Sverige... GERTZ. M. CI... Af Solons digte. Overs~ttelse... BRUNIUS. AUGUST. ~Opieatarenn. En litterar-psykologisk studie MORTENSEN. JOHAN. Octave Feuillet... GILI.QVIST, HILBIER. Fallet Nora och Friedrich Hebbel. I anledning af Ruben G:son Bergs öfversattning af Hebbels Herodes och Mariamne... LINDSSTROM. ANTON. Grazia Deledda... VETTERLUND. FREDRIK. Från Spaniens medeltid. N%gra litterarliistoriuka anteckningar med sarskildt afseende på dramat.. HII~LMAS. ADOLF. Modern spansk romandiktning. Vicente Blasco-Ibafiez....TESSEX. ALFRED. Ett litterärt Balkanminne... Roos. CARL. Gerhart Hauptmann... LOBEDANZ. MAX. Heine og Goethe. nfaustn. >Dichtung und TVahrheit)). >Das Buch Le Grandn... Roos. CARL. Den moderne tyske litteratur... LANGESFELT. GOSTA. Den australiska litteraturen... LOBEDANZ. MAX. Jules Barbey d'ilurevilly...

14 CHARPENTIER. JARL. Rabindranath Tagore. Några ord om hans religion. familj och diktning : GRUNBA~~~~ DAVID. George Gissing : HOLMBERG. OLLE. Leopardi : MOLLER. NIELS. Den gamle Goethe : GAMEL. MARIE. f. HOLTEN. Giovanni Pascoli : CLAUSSEN. CHRISTIAN. Patologiske trzk i det nittende årliundredes digtning : SCHENCKE. WILHELM. Orientalsk presse. Et overblik : MONTELIUS. OSCAR. Forntida bokskatter : JESSEN. ALFRED. Sibirien i den polska litteraturen : LUNDBERG-NYBLOX. ELLEN. Grazia Deledda och hennes diktning 1915: STROMBERG. KJELL R.. Rabelais i ny belysning : WESTERBY. KRISTIAN. Emanuel Geibel : MOLLER. NIELS. Georg Brandes' bog om Goethe : WBRN. CECILIA. Fran Petrarca till Ehrensvärd : BJORKMAN. ERIK. Shakespeare och eftervärlden : VISING. JOHAN. Miguel de Gervantes : ECKHOFF. LOREFTZ. De gammelfranske heltedigts oprindelse. En bedrift i fransk videnskap : Roos. ANNA MARIA. Ett problem i Shelley-forskningen : SODERMAN. SVEN. En litteraturkritisk metod. Ernile Faguet : HELMS. MARIE. Isabelle Eberhardt : CHRISTIANSEN. REIDAR. Euentyrstof i pr~kener fra middelalderen 1917: TIIORS. SH. C., Shakespeares stilling til demokrati og aristokrati. bedömt efter hans vzerker : B~GHOLM. N.. Om Browning som digter : GRAN. GERHARD. Sentimentalitet : MOI.I.ER. NIELS. Lope de Vepa ( ) : DRACHMANN. A. B.. Faust-problemer : M~IOLLER. NIELS. Barok i italiensk og spansk andsliv : STAAFF. E., Jaufré Rudel. Ett blad ur trubadurdiktningens historia : JENSEN. ALFRED. Slavas dotter. Ett litteraturhistoriskt bidrag till panslavismens historia : VAN RHIJN. TOP. Den holländska litteraturen : LANGENFELT. GOSTA. Svenska motiv i engelsk litteratur och vice 1919: STEFFEN. RICHARD. Shakespeares manuskript och de stulna texterna. Nyare studier i de Shakespearska dramernas historia 1920: TROLI.E. ALICE. Några tankar med anledning af Henri Bar- versa... busse's L'Enfer : FEILBERG. H. F.. Orfeus og Eurydike. Et indiansk sagn : WALBERG. E.. nmaitre Aliboron~. Ett öknamna historia : STENDER-PETERSEX. ADOLF. Det unge Polen. Zerornski-~rz~byszewski-Wyspiafiski-Rydel-Kasprowicz : SVERDRUP. GEORG. Sagnet og eventyret : ROKSETH. PETER. En bok om Dante. av Benedetto Croce : DUVE. HELDIUTH. Gerhart Hauptmann. En återblick på hans liv och verk med anledning av hans 60-årsdag (15 november 1922) 1922:

15 BUHCHARDT. CARL. Ny romantik i engelsk litteratur : SVERDRUP. GEORG. Profeten Jonas : CI~AUSSEN. CHRISTIAN. Fjodor Dostoje~~rski. Forutsretningerne for det nmystislre. i hans digtning : STENDER PETERSEN. AD.. Stefan Zeroinski : PALUDAN. HANS AAGE. Corneillehuset i Petit-Couronne : HOLMBERG. OLLE. Alexander och tröskverket. Aforismer om naturalistisk och romantisk manniskouppfattning : MEYER. RAPHAEL. Goethe og >Joseph>-fundet i Altona : HOLMBERG. OLLE. Till metaforernas metafysik. Ett kapitel ur poetiken : SVERDRCP. GEORG. Dodens svelg : PAL~DAX. HANS AAGE. Fra Mistrals rige : MORGENSTIERNE. GEORG. Folkediktning i Afghanistan : N[YBI.OM]. C. R.. Nordisk skonliteratur : ROSENBERG. C.. To nordiske versarter : MOLLER. CHRISTEN. Elskovskravet. En sammenligning mellem Soren Kierkegaards >Gentagelsen> og Henrik Ibsens»K~rlighedens komedien : STEFFEX. RICHARD. Poesi- och autografalbum från 1500-talet : LINDGREN. ADOLF. Till fragan' om den nordiska folkvisans ursprung : PALUDAN. J., Lyksalighedens o. Atterbom og Paludan.Mul1er. En sammenlignende litteraturstudie : BIXG. JUST. Folkevisernes versforni : ~1~. AXEL. Arnald Islrending : OLRIK. HANS. Det svensk-danske folkesagii om Helle Lene : JONSSON. FINNUR. Gamle minder i olddigte og sagaer : NOREEN. ERIK. Urnordisk poesi : STEFFEN. RICHARD. Den norska krimpavisan och dess genljud i svensk litteratur : REINSKOU. FINN. Er Eddaen norak eller islandsk? Den nye klanganalyse : L4.L., Dansk literatur : L., Dansk skönliteratur : ROSENBERG, C., Vor versbygnings grundlove : NYBLOM. C. R.,»Strömninger. och ngjeiinembrud> i Danmarks literatur : GODECKE. P. AUG., Frigjord sång. en undersökning af den utveckling. hvarom några af Holger Drachmanns senaste verk bara vittne : HOLM. EDVARD. Nogle sider a Holbergs forfattervirksomhed : " Artiklar om Holberg hava efter orf:s nationalitet fordelats mellan denna avdelning och avdelningen G 6.

16 J Henrik ERDMANN. NILS. J. P. Jacobsen i sina >Digte og udkastn. En literaturst, udie : HANSEN. P.. Ewald og hans omgivelser : SCHUCK. HENRIK. Marsk-Stigsvisorna : 2 i -44 MOLLER. NIELS. Frederik Paludan-Muller : Henrik Pontoppidans nlykke-peru : ANDERSEN. VILH.. Holger Drachniann : i THYREGOD. O.. Christian Bredahls sidste digte : MOLLER. NIELS. Et nyt hovedvzrk om dansk Bnclsliv : VEDEL. VALD.. Fra de skönne fölelsers tid : BROSDU~I~NIELSEN. JOHS., Holberg og det 19. århundrede i dansk litteratur : JERSIN. FERDINAND. Skandinavismen og Carl Plougs nordiske digte : MOLLER. NIELS. I anledning af Georg Brandes' 70 års födselsdag : BUEMANN. H. O., Hans Egede Schack. BPhantast, ernesn forfatter : BRIX. HANS. Christian Winthers»Nogle digte~ (1835) : VETTERLUND. FREDRIK. Jakob Knudsen : Pontoppidan : CHRISTENSEN. GEORG. Ny Holberg-litteratur : MOLLER. NIELS. Thor Lange. födt död : VETTERI.UND. FREDRIK. Karl Gjellerup : MOLLER. NIELS. Henrik Pontoppidan : MORTENSEN. JOHAN. Danska folkböcker : CHRISTENSEN. GEORG. Den moderne roman i Danmark. (Fra ca til 1900) : Mart, in Andersen Nexö : Chr. Winther og Julie Werliin : ELLEKILDE. HANS. Thorkild Gravlund : CHRISTEXSEN. GEORG. Niels Möller : MOLLER. NIELS. PIy dansk lyrik : OLRIK. HANS. Troels-Lunds sidste bog : FRIIS. 01.u~. Holberg og den danske skueplads : OLRIK. HANS. Holberg-litteratur i anledning af den danske skueplads' 200-ars jubil~um : MOLLER. NIELS. Dansk lyrik : FRIIS. OLUF. Johs. V. Jensens»Den lange rejse~ : MOLLER. NIELS. Litteraturstudiuin og kritik : FRIIS. OLUF. Nogle danske romaner og fortadinger : MOLLER. NIELS. Danske versböger : FRIIS. 01.u~. Gyldendals rornarikorikurrerice : LEHMANN. JOHANNES. Vilhelm Andersen og Nordens folk : RI~IESTAD. CHR.. Dansk literatur i : BRIX. Hass. Darisk litteratur i : RI~~ESTAD. CHR.. Dansk litteratur : M~LLER. NIELS. Georg Brandes. 4. februar februar :

17 N[~nr.onfl. C. R.. Finsk svensk literatur... Bemötande af Utg. af J. L. Runebergs efterlemnade skrifter och svar af C. R. N[YBI. on11... CAVALLIN. CHRISTIAK. 0ni grundtanke och karakterer i Runebergs tragedi ~I<uiigarne på Salaniis>. jämförd med Sophokles' tragedier... VASENIITS. VAI.H'RID. Zacharias Topelius '3... RTINSTR~~I. J. A., Johan Ludvig Runeberg. Till hundraårsininnet AHRENBERG. JAC.. Carl Gustaf Estlalider GRUNER NIELSEN. H.. ICalevala... ENCKELL. OLOF. Finlands svenska skönlitteratur år FORS~\IAN. RAFAEL och ENCKELL. OLOF. Finlands skönlitteratur KOSKIMIES. RAFAEL och ENCKELI.. OLOF. Finlands skönlitteratur CEDERSCHIOLD. G., Huru den gamla isländska literaturen kommit till oss : JONSSON. VILHJALMUR. Nyere islandsk litteratur : Digteren Grimur Thomseii : ~KERBLOM. AXEL. En minnessång öfver Erik Ejegod : Tvenne dikter af Sigvat Tordarson : BUGGE. BU LEX ANDE&. Den islandske sagas oprindelse og trorzrdighed : MOLLER. ARNE. Nyislandsk prosadigtning : i 5. Nyislandsk digtning på dansk. Islandske stemninger og tilstande : BLONDAL. SIGFUS. Traditionen i den islandske litteratur : OLSON. EMIL. Den isländska sagans ursprung : BL~NDAL. SIGF~TS. Provsten Jón Steingrimsson og hans autobio- grafi. Et kulturbillede fra Island i det 18. århundrede : REE. ORNULF. En islandsk dramatiker : NOREEN. ERIK. Eiriksmal och Hakonarmal : BLONDAL. SIGFUS. JOn Tlioroddsen og den islandske nutidsromans ophav : MOLLER. ARNE. Islandsk litteratur : ASMUNDSSON BREKKAN. PR., Island~k skönlitteratur. En tiars- oversigt : LINDSTEDT. TORVALD. Två isländska tidskriftsjubileer : VASENIUS. VALFRID. Individualism : GODECKE. P. AUG., Kristian Elster och hans skönliterara kvarlåtenskap : ROBINSON [VON FEILITZER. U.], Ämnet i Henrik Ibsens nya skå- despel Rosmersholm. Några antydningar : GODECKE. P. AUG.. Dikt och samhallstukt :

18 GOTHE. GEORG. Björnstjerne Björnsons senaste roman : STEFANSSON. JON. Henrik Ibsen i England : STEFFEN. RICHARD. Norsk folkdiktning i våra dagar : HERTZBERG. E., Har Henrik Ibsen hentet motiverne til sine problerndramaer fra sociale og szdelige ti!stande i sit fzdreland 1892: GOTHE. GEORG. Jonas Lie och hans senaste biografer : 1-12 BÅÅTH. A. U., Några forntidsbilder fran de norska kolonierna i Vasterhafvet : HERTZBERG. JOHAN. Henrik Ibsen soin tragiker... BING. JUST. Holberg. Rostgaard og ilfontaigu. Gjennenlbruddet hos Holberg Den Holbergske kornedie Holbergs ungdornsudvikling... ERDMANN. NILS. Henrik Ibsen... GRAN. GERHARD. Jonas Lie... BIXG. JUST. Holbergs Peder Paars... MOLLER. ARTUR. En svensk bok om Ibsen... CHRISTENSEN. HJALMAR. De vigtigste indflydelser udenfra og fra reldre norsk kultur. der har bestemt den norske romantiks udvikling : GRAN. GERHARD. Henrik Ibsen... MOLLER. NIELS. Mindeudgaven af Henrik Ibsens v~rker... INGEBREKT. ALF. Hans Anruds bondefortr~llinger... CHRISTENSEN. HJAL~IAR. Den nyeste norske litteratur... EITREM. H., Björnstjerne Björnsons forhold til kilderne i )Sigurd Sleinben... GRAN. GERHARD. Johan Sebastian Welhaven. dec dec DRACHMANN. A. B., Sil Ibsens episke Brand. Et philologisk studie... BING. JUST. Ludvig Holbergs Bergens-år... KOHT. HALVDAS. Henrik Ibsens digt >Till de medskyldige>. Studier i digterens arbeidsrnite : MARCUS, C. D., Ibsens efterlämnade skrifter : MOLLER. NIELS. Björnstjerne Björnsons breve : SKAVLAN. SIKAR. Peter Egge : KENT. CHARLES. Det skröpelige ~gteskap : , En mystiker fra vore dage : VETTERLUND. FREDRIK. Johan Bojer : KENT. CRARI.ES. Vilhelm Krag : Et moderne lzredigt : Tidens tanker og norsk novellistik : , ' Digternes hjemkonist : BING. JUST. Welhaven: Digtets And. En tolkning : GRAN. GERHARD. Alexander L. Kielland og hans födeby : KEST. CHARLES. Hjalmar Christensen : 109- i 12 Inferno. Hans E. Kinck og hans siste store vzrk : SEII'. DIDRIK ARUP. Nye utgaver av Ibsen. Björnson. Alexander Kielland og Jonas Lie : REE. ÖRNULF. En moderne norsk romanforfatter : CI~AUSSEN. CHRISTIAN. Eiendomligheter i Obstfelders digtning :

19 KENT. CHARLES. Norsk digtning i aret som gik : Norske romaner og noveller : 90.. l04 AURELL. TAGE. Oia~ Aukriist : BING. JUST. Sigrid Undsets moderne digtning : KENT. CHARLES. Norske literaturbilleder : BULL. FRANCIS. Gerhard Gran. 9 december april : i GEELMCYDEN. KNUT. Hans E. Kinck : T~IT.DHAGEN. FREDRIK CHR., Björilson og Europa. Et foredrag i fragrnenter : HOEL. SIGURD. Korsk litteratur : j Norsk skjönlitteratur : LEFFI.ER. LEOPOLD FREDRIK. Röksteiieii och Frithiofs saga 1878: WIESELGEEN. SIOFRID. Sågra anteckningar rörande Berigt Lidriers föräldrar och födelseår : N~nr.onf. C. R., 0111 periodindelningen iiloin den svenska literaturhistorien : I.-. Svensk ritterbet. Ofversikt : N.YHLOM]. C. R.. Sy svensk skönliteratur : #CHUCK. HESRIK. Om den svenska folkvisan : VASESIUS. VALFRID. Nytt och ganlinalt om Jacob Frase : 249~. 264 NORDENSVAN. GEORG. Vårt nyaste draiila : VEDEL. V., Carl Snoilskys digtning. s~rlig i dens seuere fase : ROBINSON [VON FEII.ITZEN. U.], Icatterska tankar. Efter en omläsning af Fritliiofs saga : HOI.DIBERG. c~c11.1~. f. BAATH. Gustaf Lorenz Sommelius (Beppo) 1888: Scauc~. HENRIK. Från Johan Henrik Kjellgrens ungdomsår : WARHURC.. KARL. Einelie Flygare Carlén : LEVERTIN. OSCAR. >Siri Brahes : W-T. Biografiska unclerrättelser 0111 skalden Erik Johaii Stagnelius 1894: ERDIIA~N. SILS. Claes Livijii. En karaktersbild från århundradets början...'1894: t Cr.arrse~. Jur...?\'ogle breve fra Atterbom : WRANGEL. E.. Hvad folket sjunger : WARBURG. KART.. Till Tliorilds biografi : NORDENSVAN. GEORG. Aiigust Blanche som lustspelsförfattare. En studie : HAJI~~ARSKJ~LD. A.. Karl X11 och»karolinerna» : VETTERLUND. FREDRIK. C. D. af Wirséns nyare diktning : LEVERTIN. OSCAR. G. F. Gyllenborgs ungdomsdiktning : FRYXEI.L. EVA. En popiilär sverisk folkdiktare : FRODTNG. H.. Till skalden Wadinans lefnadshistoria : SYLWAK. OTTO. Från Esaias Tegnérs ungdomsår i Lund : WARBCRG. I~ARI.. Strindbergs nya historiedramer : ERDDIANN. NILS. EI~ bok oin niniinniskor> : HED~N. ERIK. Strindbergs Gustaf Adolf : BECKMAX. ERXST. Bokeii om Viktor Rydberg : SYLIVAN. OTTO. Reaktionen mot fosforisinen :

20 SAMZELIUS. HUGO. Höst. Ett blad ur vandringsboken : VETTERLUND. FREDRIK. Drag ur An~alia von Helvigs litterära förbindelser med Sverige : WARBURG. KARL. Carl Fredrik Bergstedt. Ett blad ur vår litterara och politiska historia : MOLIN. A. L.. Geijers förliållande till Rousseau och Scliiller : Ku~s~~önf. J. A.. Carl Snoilsky. Några minnesord : MOLIN. A. L.. Erik Gustaf Geijer och Amalia von Helvig : I.INDSSTROM. ANTON. Påskelden i Florens : RANDIN IN SON], M[ALLA]. Anialia von Helvig. Utdrag ur Malla Montgomérys anteckningar : BOOK. FREDRIK. Fredrik Cederborghs ungdomsarbeten. En studie till lians litterära utveckling : MARCUS. C. D.. Heidenstams nya bok : G~RANDINSON]. M<ALLA]. Erik Gustaf Geijer och Uppsalalifvet Utdrag ur Malla Montgornérys anteckningar 1905: ERDIIIANN. NILS. En komedi och ett porträtt : 54'i-660 BERG. RUBEN G.SON. En Snoilskybiografi : G.RANDINSOX!. M[AI.I.A]. I Berlin hos Amalia von Helvig. Utdrag ur Malla Montgomérys resejournal : MARCUS. C. D.. Per Hallströins novellbok : GOTHE. GEORG. En erotisk dekadausdikt : G~RANDINSON]. M[AI.I.A]. Åter i Uppsala Ur Malla Montgomérys anteckningar : Roos. ANNA MARIA. Franzén och Sophie Chorzeus. Några bref 1907: BERG. RUBEN G.SON. Karl X1I:s-minnet och hundraårsfesten : MARCUS. C. D.. Svenska noveller : FRYXELI.. EVA. Fosterländska röster. Odalmannens poesi : SYLWAN. OTTO. Tegnérs >mjältsjukan : VENNBERG. ERIK. Ett bref fran Thorild till Wallenstråle : ATTERBOM.~VENSON. HEDVIG. Fredrika Bremer och P. D. A. Atterbom. Två otryckta bref från Fredrika Bremer till Atterbom 1911: LEIJONHUFVUD, SIGRID. Fredrika Bremer och familjelifvet. Några konturer : LINDBLAD. GORAN. De historiska kallorna för Snoilskys >Aurora Königsinarkr : MORTENSEN. JOHAB. En ny svensk Dante-öfversattning : FEUK. MATHIAS. Ernst Josephsons lyrik : WARBURG. KARL. De kritiska punkterna i Alrnquists lif. belysta af hans egna uttalanden : NORLING. ERIK. Anna Lenah Elgströms nya bok : HOOK. FREDRIK. Stagnelius : NORLING. ERIK. Heidenstam och hans nya dikter : BERG. RUBEN G.SON. Landskapet och naturen i Frödings dikter 1916: LANDQUIST. JOHN. Strindberg i Amerika : CLAUSSEN. CHRISTIAN. Det patologiske i Strindbergs digtning : GUSTAVSON. JOHN. Nutida Thorildsforskning : WIESELGREN. O.. Fredrika Bremer i sina bre : BERG. RUBEN G.SON. Gustaf Fröding och hans publik : VETTERLUND. FREDRIK. Ett par nutidsronlaner :

21 J Svensk NOREEN. ERIK. Giöta kiampa-\visa som»folkvisan : BELFRAGE. SIXTEN. En ny biografi öfver Creutz : ERDMANN. NILS. Tegnérs bild genom Bööks glasögon : Upplysningstidens romantik i Martin Lamms senaste skrift 1918: STEFFEN. RICHARD. Movitz och Mollberg. Ett bidrag till förklaringen af Fredinans epistlar : MORTENSEN. JOHAK. Karlfeldts nya dikter : 1-8 ERDDIARN. NILS. Geijer i nyare belysning : LANGENSKJ~LD. AGNES. Lenau-toner i Viktor Rydbergs diktning 1919: CEDERBLAD. SVEN. Fredrik Böök: Stagnelius : VETTERLCND. FREDRIK. Romantisk mytologi i Lycksalighetens ö> 1920: diktning från Frankrike : Ung svensk lyrik : ERDDIANR. NILS. Upplysningstidens romantik : CEDERBLAD. SVEN. Atterboms lyrik i ny belysning : Ma~ccs. CARL L~AVID. Guldåldersdrömmar i nysvensk poesi : TEGEN. EINAR. Boken om Uppsala : VETTERLUND. FREDRIK. En svensk idylliker : Nar 8 Lycksalighetens ön vaxte fram : ~RDRIAPI'N. NILS. Sigfrid siwerts' senaste roman : VETTERLUND. FREDRIK talets svenska lyrik : JOHANSSON. GOTTHARD. Svensk lyrik : 121;-137 MARCUS. CARL IIAVID. Strindberg och den tyska vetenskapen : NILSSON. ALBERT. Den nyaste Stagnelius-forskningen : MARCUS. CARL DAVID. Henning Berger. En nordisk impressionist 1925: JOHANSSOPI'. GOTTHARD. Svensk skönlitteratnr : Svensk skönlitteratlir : GULLBERG. HJALMAR. Ola Hansson. Eleonora Duse och Aiigust Strindberg : H. BILDANDE KONST I. Affnzii/z oclz ~ltlii~zadk NYBLODI. C. R., En blick på det antika Roma hösten : Konsthistorisk literatur : LANGE. JUL.. Rubens's fremstilling af mennesket : CENTERWALL. J. E. Nyare pompejanska studier : LANGE. JUL.. De nye skulpturfund i Pergamon : H. A. N.. Estetiska frågor : DIETRICHSON. L., Olympias udgravning : l35 GOTHE. G., Den gamla hollandska målningskonsten betraktad ur några moderna synpunkter : 1-20 AURERT. ANDREAS. Fra det franske nutidsmaleri : LANGE. JUL.. Trzek af kunsten i revolutionens tjeneste : 1-16 GOTHE. GEORG. Tafvelsamlingar i London. Anteckningar från en resa : NORDENSVAN. GEORG. Franskt måleri och tyskt. Några anmark- ningar : WAHLIN. KARL. Om den ryska konsten och Vereschagin : Nordiuk tidskrift I927..

22 J Bocklin \V.BRN. CECILIA. Jean-Francois Millet : LAXGE. JUL.. Et 11lotivs historie : j Studiet i marken. Skilderiet. Erindringens kunst : $CHUCK. HEXRIK. Skulpturfynd i det italienska Rom. 1889: \Y.~HI,IX, KARL. Om den franska målarkonsten under l'ancien régime : DIETRICHSON. L., >Erindringens kunst2 - >Fantasien i kunstenn. Qbent brev til prof. dr Julius Lange : WXRN. CECII.TA. Från Paris' vårutstallningar. Personliga intryck 1890: RYDBERG. VIKTOR. Portrattfynden i Faijdni : 1-13 NORDENSVAN. GEORG. Morgondagens konst. Några intryck från Paris : LASGE. JUL.. Et blad af koloritens historie : HEDBERG. TOR. Leonardo da Vinci enligt de nyare forskningarna 1893: KRISTEXSOS. S. och WIDE. SAM. De nyaste undersökningarna om Pantheon i Rom : 151-i61 MELDAHI.. F.. Den protestantiske kirkebygning USSING. J. L., Hvad kan og hrad skal oldtidens kuilsthistorie?. 1898: LANGE. J~JL.. Attiske gravm~ler : JOHANSEN. P., Om ryttermonunienter og den galopperende hest. Et lille blad af plastikens hiatorie : LANGE. JUL., Menneskefigureii i den gothiske stils skulptur (indtil henimod år 1400) : KRUSE. JOHN. Gravyrkonstnaren Max Klinger och hans Brahms- phantasie : GOTHE. GEORG. Striden om den nya konsten 1897: HILDEBRANDSSON. H. H., Landskapsmålningar granskade fran naturvetenskaplig synpunkt : I~ROCTHEN. JOHAH. Konst och naturvetenskap. Kritik pi kritik 1897: LEVERTIS. OSCAR. Den italienska barockstilens utveckling. i ljuset af nyare forskning : XORDENSVAN. GEORG. Några konstintryck från Tyskland : En studie : DIETRICHSON. L., Hvad har den gothiske kunst at gjöre med gotherne? Studier over den gothiske bygningsstila oprin- delse : I~JELLBERG. LENNART. Myron. En konsthistorisk studie VEDEL. VALD.. Menne~kefiguren i kunsten : SOEDENSVAN. GEORG. Några konstintryck från Paris. Anteck- ningar : KRUSE. JOHN. Rembrandt-forskningen under de senaste åren. En ofversikt : VETTERLUND. FREDRIK. Nyare konstvetenskap : 100-ii0 SIR~S. O., Studier i Nationalinusei italienska terkningssamling. 1902: GOTHE. G.. Har Allart van Everdingen varit i Norge? : Pseudoklassisk konst : SIREN. OS\ A1.D. Ett grondlaggande verk ofver florentinska tecknare CHRISTENSEN. GEORG. Goethes forhold til bildende kunst : OSSBAHR. C. A.. En polsk Vasakonung3 intåg i ICrakau :

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet,

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet, Arbejdspapir nr. 18 Institutu for Litteraturhistorie Aarhus Universitet Georg Brandes-tidstavle 1842-1927 Resumé/abstract m.v. side 48 Forord Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er

Læs mere

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 Revideret udgave 1999 ved Holger Villadsen Efterfølgende bibliografi er en revideret udgave af»nordiske oversættelser af patristisk litteratur«,

Læs mere

Årg. 85 2009 Häfte 2 FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN. Bokessä om Dagens Nyheter. Årg.

Årg. 85 2009 Häfte 2 FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN. Bokessä om Dagens Nyheter. Årg. NORDISK TIDSKRIFT 2009 2015 HÄFTE 2 FÖR VETENSKAP, KONST OCH INDUSTRI UTGIVEN AV LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN c Georg Nordisk Brandes säkerhet och Christian Nya prövningar: Krohg Hagar c Karin Olssons Söder

Læs mere

A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR .

A.CHARIAS TOPELIUS. s FREDERIK BARFOD. !co ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q . -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET L. F. LA COUR . X\!co A.CHARIAS TOPELIUS s FREDERIK BARFOD 00 ^^ B^ ;; L'^N-BREVY.EKS;..- Q. -.., DDELT OG MED INDLEDNING OG NOTER FORSYNET AF L. F. LA COUR. I 1 i'^.' ^ i l^ \? ZACHARIAS TOPELIUS OG FREDERIK BARFOD

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1939 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG INDHOLD BRITA FELLANDER, Anna Michelsen och J.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi

Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi Poesiens steder - stedernes poesi P oesins platser - platsernas poesi P Indhold P Af Erik Büchert, Vordingborg Udviklingsselskab oesiens steder - stedernes poesi S. 2 S. 3 S. 6 S. 10 S. 12 S. 14 Poesiens

Læs mere

Fira nyår på Kremlin Palace!

Fira nyår på Kremlin Palace! Nr. 6. september. 2009 Tekst All inlcusive! Fira nyår på Kremlin Palace! Fira in det nya året på förstklassiga Kremlin Palace i Antalya. Här gäller ultra all inclusive och du kan välja mellan sex olika

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. Nr. 81 Maj 2014 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK Nr. 81 Maj 2014 Illustration til Fredmans Epistel Nr. 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och ordensofficiant i templet. Illustration i Fredmans Epistlar och Sånger

Læs mere

Thorkild Hansens bogsamling

Thorkild Hansens bogsamling Thorkild Hansens bogsamling Vangsgaards er meget stolte over at kunne præsentere forfatteren Thorkild Hansens pragtfulde bogsamling i dette katalog. Der er fem kapitler: Skønlitteratur og litteraturhistorie

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1917 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD MARIUS KRISTENSEN,

Læs mere

FORENINGERNES SÆSONPROGRAMMER 2007-08 32 siders indstik

FORENINGERNES SÆSONPROGRAMMER 2007-08 32 siders indstik BERGMAN-KRITIKKEN TAGER IGEN FART Svensk filmekspert om hans rolle Som både idol og prügelknabe PROFESSOR JØRN LUND FÅR ÅRETS HÆDERSPRIS Hyldet for sin fremragende nordiske sprogindsats NORDEN NU NR. 4

Læs mere

Tilgængeligt Status: Ukendt

Tilgængeligt Status: Ukendt Reg. nr: 06107 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Petersen, Anders, skolelærer" *1827 1827 Yderdatering: 1856-1913 Omfang: 1 Bemærkninger: Tilgængeligt Status: Ukendt 01 Korrespondance 1 1856-1913

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1

Foredrag og mindeord. Redigeret marts 2015 Foredrag og mindeord Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie side 1 Foredrag og mindeord 11. mar. 2015 Rasmus Glenthøj: Tabet af Norge 26. feb. 2014 Johan Peter Noack: Og Danmark blev Danmark 26. feb. 2014 Erik Gøbel: Mindeord over Kristof Glamann 20. nov. 2013 Jes Fabricius

Læs mere

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December 2012. Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1

Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK. NR.75 December 2012. Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1 Meddelelser fra Selskabet BELLMAN I DANMARK NR.75 December 2012 Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark for 75. gang 1 75 numre 1994-2012 Sant va dä MfSBiD åbnede i marts 1994 med en erklæring: redaktionen

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Indhold. Anmeldelser. Redaktionelt forord. Henrik Ibsen som teatermann Live Hov. Sven Åke Heed. Erik Østerud

Indhold. Anmeldelser. Redaktionelt forord. Henrik Ibsen som teatermann Live Hov. Sven Åke Heed. Erik Østerud Indhold Redaktionelt forord Henrik Ibsen som teatermann Live Hov Komiska inslag i Ibsens samtidsdramer Sven Åke Heed KRONOS OG TOPOS Erik Østerud Bytte, gave og offer i Et dukkehjem og Fruen fra havet

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Katalog 34 December 2012 Bøger fra Ole Wivels bogsamling VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www.

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold.

( c) at være samlingsorgan for personer, der interesserer sig for mongoler og deres forhold. DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 16 - DECEMBER 1995 Nr. 16-6. årgang december 1995 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Momgolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf GilbeRG (ansvarshavende),

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82.

CURRICULUM VITAE. Poul Houe. Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. 04/02 CURRICULUM VITAE Poul Houe Personal: Born in Snedsted, Denmark, February 4, l946; married to Pia Clausen l968-82. Education: "Studentereksamen," Thisted Gymasium, Thisted, Denmark, l964. Exam.art.,

Læs mere

Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden

Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden Gustave Callewaert Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden Pedagogiska institutionen Box 2109 750 02 Uppsala ESEP: Ethos

Læs mere

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.02/2012 Engang imellem er det svært at få meddelt det man har på sinde, og det problem opstod så i sidste Nyhedsbrev. Jeg taler om Road of Puppetry. Det er en europæisk nyskabelse, der skal sætte alle

Læs mere

DE NORDISKE JURISTMØDER 1872-1972

DE NORDISKE JURISTMØDER 1872-1972 DE NORDISKE JURISTMØDER 1872-1972 HENRIK TAMM DE NORDISKE JURISTMØDER 1872-1972 Nordisk Retssamvirke gennem 100 År Udgivet af De nordiske juristmøders danske styrelse Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København

Læs mere

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Småtryk-registrant Denne fortegnelse omfatter primært legale småtryk og småskrifter om tiden under og omkring besættelsen. Der findes i HSB s arkiv yderligere mængder

Læs mere

101nm.qxp 25-05-2010 16:08 Side 1 NORDISK MUSEOLOGI 2010 1. Forord

101nm.qxp 25-05-2010 16:08 Side 1 NORDISK MUSEOLOGI 2010 1. Forord 101nm.qxp 25-05-2010 16:08 Side 1 NORDISK MUSEOLOGI 2010 1 Forord Forordet er skrevet af redaktionsmedlemmet for Island, Sigurjon Baldur Hafsteinsson, der har været medredaktør på hele numret. Ane Hejlskov

Læs mere