Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager"

Transkript

1 Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar Marts: Ingen afgørelser indkommet i marts April: Ingen afgørelser indkommet i april Maj: Ingen afgørelser indkommet i maj Juni: Ingen afgørelser indkommet i juni Juli: Skrivelse af 9. marts 2010 fra advokatfirmaet A købte d. 18. maj 2008 en vallak af B for kr efter at hesten ved handelsundersøgelse d. 14. maj 2008 blev godkendt af dyrlæge. D. 23. april 2009 fik hesten efter et spark en hævelse på venstre has. Hesten var ikke decideret halt, men heller ikke rengående. Efter yderligere en måned blev hesten røntgenfotograferet d. 28. maj og igen d. 16. juni. Man fandt da, at hesten havde OCD og A rettede skriftlig henvendelse d. 22. juni 2009 til B for at hæve handelen. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Er henholdsvis a. de røntgenbilleder optaget af dyrlæge X den 28. maj 2009 og af 16. juni 2009, og b. de af dyrlæge Y den 22. september optagne røntgenbilleder ortograde, hvorved forstås, at billederne er optaget i de korrekte projektioner og af diagnostisk kvalitet, således at billederne kan danne grundlag for en konklusiv diagnose og tilbagedatering af en diagnose til leveringstidspunktet den 18. maj 2008? Svar ad spørgsmål 1: Alle sæt billeder er optaget i de projektioner, der er standard ved røntgenologisk evaluering af en has, og de er af diagnostisk kvalitet, således at de kan danne grundlag for en konklusiv diagnose og tilbagedatering.

2 Spørgsmål 2: Syns- og skønsmand dyrlæge Y har ved besvarelsen af spørgsmål 1 i skønserklæring af 22. september 2009 oplyst, at der kan ikke d.d. erkendes nogen mus (OCD/fragment) i venstre bagbens has. Der kan erkendes en meget let ujævn kontur af tibias distale intermediærkam VB (typiske sted for OCD læsioner). Forandringen, der kan være status på en meget mild osteochondrose med dertilhørende lille bruskdefekt, er af så mild en karakter, at den må anses for værende uden betydning. Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, om Rådet er i stand til at stille en konklusiv diagnose på hesten på baggrund af de foreliggende oplysninger og de foreliggende røntgenbilleder for så vidt angår venstre has. Herunder om Rådet er enig i den af skønsmanden anførte vurdering af såvel OCD som løst fragment. Det Veterinære Sundhedsråd bedes vurdere om de gjorte fund skønnes at have eller at få betydning for hestens atletiske funktion for så vidt angår venstre has. Svar ad spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd er ikke i stand til at stille en konklusiv diagnose på baggrund af det forelagte materiale. Det fremgår, at hesten har fungeret normalt i længere tid såvel før som efter handelen, og at problemerne med venstre has fremkom efter et spark i denne region og derfor kan have traumatisk baggrund. Rådet er enig i skønsmandens vurdering, ikke mindst på baggrund af, at hesten var symptomfri på tidspunktet for skønsforretningen. Det kan ikke på baggrund af røntgenbillederne afgøres, om osteochondrose-forandringerne har eller evt. får betydning for hestens atletiske funktion. Det vil kræve supplerende undersøgelse i form af arthroskopi ( kikkertundersøgelse ). Afgørelse: Sagsøger hævede sagen. Sagsøger skulle betale kr i sagsomkostninger til sagsøgte, samt afholde alle udgifter til synog skønsforretningen / Skrivelse af 6. juli 2010 fra Advokat Sagen omhandler salg af en yorkshire terrier hvalp, hvor opdrætteren tog forbehold over for køberen for lidelsen patella luxation. Dansk Kennel Klub (DKK) gik imod opdrætterens forbehold i en afgørelse fra DKK s Klagenævn, idet Nævnet fandt, at hunden led af en væsentlig køberetlig mangel således, at køber var berettiget til et større nedslag i købesummen. Endvidere pålagde Nævnet i sin afgørelse sælger omgående at bringe sine købsaftaler i overensstemmelse med købelovens forbrugerkøbsregler. Sælgeren stævnede herefter køber med den påstand, at køber tilpligtedes at anerkende, at DKK s afgørelse var retsstridig, således at sælger ikke forpligtedes til at efterleve afgørelsen. Rådet udtalte: Spørgsmål 1: Det Veterinære Sundhedsråd bedes fremkomme med en kort forklaring på, hvad lidelsen Patella Luxation er. Når Det Veterinære Sundhedsråd skal udtale sig om, hvad lidelsens opståen skyldes, er det spørgsmålet om, hvorvidt Patella Luxation i overvejende bevislig grad skyldes arv eller miljø.

3 Svar ad 1: Indledningsvis skal Rådet anføre, at Rådet ikke kan føre bevis (dvs. fastslåelse af en påstands rigtighed) for forhold af veterinærfaglig karakter, men derimod baserer sine udtalelser på dokumentation. Det fremgår af erklæring fra dyrlæge A vedrørende dyrlægeundersøgelse d. 13. maj 2008 af Yorkshire Terrier tæve, at hunden led af medial patella luxation på højre bagben. Det fremgår af Udtalelse vedrørende arveligheden af patellaluxation hos Yorkshire terrier af d. 4. juni 2009 fra dyrlæge, Ph.D., lektor Helle Friis Proschowsky, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Faggruppen for Genetik og Bioinformatik, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, bl. a.: Patellaluxation er en tilstand hvor knæskallen (patella) forskubber sig (luxerer) fra sin normale position, i furen mellem de to ledruller nederst på lårbenet (femur). Knæskallen kan enten forskydes medialt (mod indersiden af bagbenet) eller lateralt (mod ydersiden af bagbenet). Årsagen til patellaluxation er som oftest en fejludvikling af hele bagbenets stilling og ikke kun forandringer i patella. Klinisk inddeles patellaluxation i 4 grader (0-3). Ved medial patellaluxation ses ofte en reduceret vinkel mellem lårbenshalsen og lårbensskaftet (coxa vara). Der foreligger tillige en medial rotation af skinneben (tibia) og lårben (femur). Medial patellaluxation ses hyppigst hos unge dyr af små racer og må anses for at være arveligt betinget. Graden af arvbarhed (heritabiliteten) er ikke fastlagt, men der er ikke tvivl om at der foreligger en arvelig disposition hos visse racer (bilag 1). Hunderacen Yorkshire terrier har en udtalt disposition for medial patellaluxation. Den amerikanske organisation Orthopedic Foundation for Animals (OFA) har på sin hjemmeside offentliggjort statistikker over forskellige ortopædiske lidelser hos hunde. Patellaluxation er undersøgt hos 87 racer (93 racer pr. 8. august 2010) og her kommer Yorkshire terrier ind på en 4. plads (3. plads pr. 8. august 2010). I alt 119 (181 pr. pr. 8. august 2010) Yorkshire terriere er blevet undersøgt og af dem har 17,6 % patellaluxation (24,3% pr. pr. 8. august 2010) (bilag 2). Forekomsten af ortopædiske, sygdomme har desuden været genstand for et epidemiologisk studie publiceret i Her sammenlignes risikoen (odds ratioen) for patellaluxation hos en række hunderacer. Yorkshire terrier har i dette studie over 8 gange så stor risiko for at få patellaluxation som blandingshunde (bilag 3). Meget store raceforskelle på forekomsten af en sygdom er i sig selv en indikation på en genetisk baggrund, da hunde fra den samme race deler flere gener end hunde fra forskellige racer. Arvegangen for medial patellaluxation er sandsynligvis polygen (styret af flere gener), da hele bagbenets anatomi er involveret. Fastlæggelse af den præcise arvbarhed kræver store undersøgelser af familiemateriale og disse studier er som sagt endnu ikke gennemført. Spørgsmål 2: Det Veterinære Sundhedsråd bedes fremkomme med svar på, hvilke miljømæssige forholde, der kan have indvirkning på lidelsens opståen og udvikling, herunder om det kan afvises, at udviklingen af Patella Luxation skyldes et traume og/eller en skade.

4 Svar ad 2: Rådet er ikke bekendt med dokumentation til belysning af, hvilke miljømæssige forhold, der kan have indvirkning på medial patellaluxations opståen og udvikling hos Yorkshire terrier. Der ses i den aktuelle sags akter ikke at være holdepunkter i de fremlagte dyrlægeudtalelser vedrørende undersøgelser af den omhandlede hund for, at hundens mediale patellaluxation kan være opstået ved tilskadekomst eller som følge af systemiske sygdomme. I den foreliggende sag vil Rådet således anse det for usandsynligt, at den mediale patellaluxation hos den omhandlede hund er opstået ved et traume og/eller en skade. Spørgsmål 3: Det Veterinære Sundhedsråd bedes besvare om udviklingen af Patella Luxation hos en hund af racen Yorkshire Terrier er beviseligt arveligt. Svar ad 3: Se svar ad 1. Spørgsmål 4: Såfremt det konstateres, at lidelsen beviseligt skyldes helt eller delvist skyldes arv, bedes Det Veterinære Sundhedsråd fremkomme med oplysning om, hvad sandsynligheden for, at en hund af racen Yorkshire Terrier, hvis forældre, tillige med adskillige søskende, alle har Patella Luxation grad 0/0, selv udvikler Patella Luxation, jf. bilag 7. Svar ad 4: Da fastlæggelse af den præcise arvbarhed af patellaluxation hos Yorkshire terrier endnu ikke foreligger, kan Rådet ikke besvare spørgsmålet. Jf. svar ad 1. Spørgsmål 5: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, om det mindsker lidelsens udvikling, at give hunden knogleforstærkende vitamin, såsom vitalanimin. Svar ad 5: Rådet er ikke bekendt med dokumentation til belysning af, hvilken indvirkning tildeling af Vital animin har på medial patellaluxations opståen og udvikling hos Yorkshire terrier. Spørgsmål 6: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt ukorrekt fordring under opvæksten hos en hund kan være en årsag eller medårsag til udviklingen af Patella Luxation. Svar ad 6: Rådet er ikke bekendt med dokumentation til belysning af, hvilken indvirkning ukorrekt fodring under opvæksten hos en hund har på medial patellaluxations opståen og udvikling hos Yorkshire terrier. Spørgsmål A: Har lidelsen Patella Luxation særlige karakteristika ved små hunderacer, herunder hvad der typisk forårsager lidelsen, og hvornår i hundens liv lidelsen typisk opstår?

5 Svar ad A: Se svar ad 1. Spørgsmål B: Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, hvorvidt der kan opstilles en model for heriditetsgraden af Patella Luxation. Svar ad B: Se svar ad 1 og 4. Spørgsmål C: Såfremt spørgsmål B besvares bekræftende, bedes Det Veterinære Sundhedsråd oplyse heriditetsgraden for racen York Shire terrier. Svar ad C: Se svar ad 1. Spørgsmål D: Det Veterinære Sundhedsråd bedes vurdere, om dianogstiseringen Patella Luxation har været symptomgivende inden for de første 4 måneder af hundens liv. Svar ad D: Lidelsen medial patellaluxation hos Yorkshire terrier udvikles typisk under hundens opvækst. Det fremgår af journaludskrift af d. 13. december 2007 fra dyreklinikken, at Alt ok. På denne baggrund vil Rådet vurdere, at hunden, der er født d. 13. august 2007, kan have været symptomfri i de første 4 måneder af dens liv. Spørgsmål E: Det Veterinære Sundhedsråd bedes anslå, hvilke udgifter der vil være forbundet med en operation for Patella Luxation med hertil hørende medicin, kontroller og efterbehandling på hunden på tidspunktet for reklamationen den 14. august Svar ad E: Rådet udtaler sig principielt ikke om fastlæggelse af honorarer for tjenesteydelser i forbindelse med behandlinger af dyr, idet Rådet kun udtaler sig om veterinærfaglige emner. Rådet kan henvise til Den Danske Dyrlægeforening Afgørelse: Sagsøgte blev frifundet. Sagsøger skulle til sagsøger betale kr. Sagsøger skulle betale sagens omkostninger. Sagsøger ankede, men hævede efterfølgende, og sagen blev forligt, således at sagsøger til sagsøgte skulle betale kr. Parterne skulle hver især afholde sagsomkostningerne for Landsretten. August: Ingen afgørelser indkommet i august 2012.

6 September: Ingen afgørelser indkommet i september Oktober: Ingen afgørelser indkommet i oktober November: Ingen afgørelser indkommet i november 2012.

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2004 Ansvarshavende for redaktionen: Gitte Madsen og Lissi V. Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2004 1. udgave, 1. oplag, december

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det Veterinære Sundhedsråd Kolofon Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Erklæring og Vejledning

Erklæring og Vejledning Erklæring og Vejledning ved køb og salg af hund FAIR DOG FORENINGEN www.fairdog.dk KØBSAFTALE Sælger: Opdrætter navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.: E-mail: Køber: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.:

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

»Man vinder ikke over en dyrlæge«

»Man vinder ikke over en dyrlæge« »Man vinder ikke over en dyrlæge«af SHAILA ANN SIGSGAARD Susanne Larsen sagsøgte dyrlægen i en sag om dyrlægeansvarssag, hvor retten begærede Det Veterinære Sundhedsråd om sagkyndig veterinær ekspertise.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 114/2009 (1. afdeling) B (advokat Henrik Krebs) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Revideret september 2014

Revideret september 2014 Revideret september 2014 Sektion vedr. Heste Den Danske Dyrlægeforening Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Tlf. 3871 0888, mail ddd@ddd.dk Syn og skøn - vejledning Syn- og skønsmanden (i det følgende

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere