INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE"

Transkript

1 01:2013 ARBEJDSPAPIR LARS BENJAMINSEN BENCE BOJE-KOVACS ANE GLAD THERESA DYRVIG HENRIKSEN INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE FORSKNINGSAFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK OG VELFÆRDSYDELSER

2 INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE LARS BENJAMINSEN BENCE BOJE-KOVACS ANE GLAD THERESA DYRVIG HENRIKSEN Socialpolitik og velfærdsydelser Arbejdspapir 01:2013 SFI's arbejdspapirer indeholder foreløbige resultater af undersøgelser eller forarbejder til artikler eller rapporter. Arbejdspapirerne publiceres på hjemmesiden som grundlag for faglig diskussion, der indgår som led i forskningsprocessen. Læseren bør derfor være opmærksom på, at resultater og fortolkninger i den færdige rapport eller artikel vil kunne afvige fra arbejdspapiret. Arbejdspapirer er ikke omfattet af de procedurer for kvalitetssikring og redigering, som gælder for instituttets forskningsrapporter..

3 INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION LITTERATUR OG METODESTUDIE LARS BENJAMINSEN BENCE BOJE-KOVACS ANE GLAD THERESA DYRVIG HENRIKSEN KØBENHAVN 2013 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4

5 INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 EN MULTIDIMENSIONEL FORSTÅELSE AF SOCIAL EKSKLUSION 7 3 SAMMENHÆNG MELLEM EKSKLUSIONSFAKTORER 11 Eksklusion fra arbejdsmarkedet 11 Uddannelsesmæssig eksklusion 15 Boligmæssig eksklusion 19 Psykosociale sårbarheder 26 4 INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION I DANMARK 43 Dimensioner 43 Eksklusion fra arbejdsmarkedet 46 Uddannelsesmæssig eksklusion 48 Boligmæssig eksklusion 50 Psykosocial sårbarhed 54 LITTERATUR 59 3

6

7 KAPITEL 1 INDLEDNING Dette notat indeholder et litteratur- og metodestudie om måling af social eksklusion ud fra en multidimensionel tilgang. Notatet tager afsæt i en multidimensionel forståelse af social eksklusion, der gennemgås i kapitel 2. Notatet går ikke ind i den omfattende diskussion, der har været ført i den internationale litteratur mellem henholdsvis et multidimensionelt fattigdomsparadigme og paradigmet om social eksklusion. Vi anvender i notatet eksklusionsbegrebet i en bred betydning, der dækker over forståelser fra begge paradigmer. Ligeledes afgrænser vi notatet til ikke at omhandle forskellige måder at måle økonomisk fattigdom på, da dette emne generelt er velbeskrevet i både dansk og international litteratur. I kapitel 3 afdækkes viden om sammenhæng mellem forskellige eksklusionsfaktorer, baseret på en gennemgang af forskningslitteraturen. Vi ser her på sammenhænge mellem eksklusion i en række dimensioner arbejde, uddannelse, bolig og eksklusion relateret til psykosociale sårbarheder. I kapitel 4 belyser vi, hvilke dimensioner og indikatorer for social eksklusion der kan anvendes i en dansk kontekst. Vi diskuterer også, hvordan mulige indikatorer kan operationaliseres og måles, herunder hvilke mulige indikatorer der kan belyses ud fra eksisterende dataregistre, og hvilke indikatorer der kun kan opgøres ud fra surveymetoden. Vi afgrænser os til ikke at gennemgå forskellige operationaliseringer af øko- 5

8 nomisk fattigdom, da dette emne er forholdsvist velbelyst. Notatets fokus er således, hvordan man kan måle de ikke-økonomiske aspekter af social eksklusion. Notatet er bestilt og finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

9 KAPITEL 2 EN MULTIDIMENSIONEL FORSTÅELSE AF SOCIAL EKSKLUSION Med begrebet om social eksklusion anlægges der et relationelt perspektiv på begreber som velfærd og livskvalitet. Fokus er på individets relationer med de sociale institutioner og samfundsmæssige rammer, som skaber og opretholder individets sociale og relationelle ressourcer til at opnå velfærd og livskvalitet. Det mest fundamentale argument er, at eksisterende sociale institutioner og strukturer udelukker nogle individer fra at deltage i forskellige aktiviteter, som er centrale i forhold til at generere ressourcer og få gavn af re-distributionen af samfundets goder (Wagle, 2008: 5). Som antonym til eksklusionsbegrebet anvendes ofte begrebet om social inklusion om individets inklusion i samfundsmæssige processer og aktiviteter. Heri ligger i høj grad et policy-orienteret fokus på, hvad samfundet kan gøre for at modvirke eksklusionen ved netop at styrke den sociale inklusion. Der er ikke nogen konsensus om, hvordan begrebet om social eksklusion defineres, eller hvordan det kan operationaliseres og måles. I regi af EU s tredje anti-fattigdomsprogram blev det foreslået, at social eksklusion blev defineret som eksklusion i et eller flere af følgende systemer: the democratic and legal system, which promotes civic integration, the labour market, which promotes economic integration, the welfare system, promoting what may be called social in- 7

10 tegration [and] the family and community system, which promotes interpersonal integration (Berghman, 1995:19). En anden definition, der specificerer en række dimensioner, finder vi hos British Social Exclusion Unit der definerer social eksklusion således: Social exclusion happens when people or places suffer from a series of problems such as unemployment, discrimination, poor skills, low incomes, poor housing, high crime, ill health and family breakdown 1 Der er således ikke konsensus om, hvilke dimensioner og aspekter begrebet om social eksklusion bør indeholde. I en gennemgang af studier inden for eksklusionstilgangen peger Wagle (2008) på tre centrale dimensioner af eksklusion/inklusion: Økonomisk inklusion Politisk inklusion Civil/kulturel inklusion. Wagle identificerer følgende centrale aspekter af økonomisk inklusion: arbejdsmarkedstilknytning, stilling/position, adgang til finansielle ressourcer og erhvervspositionens prestige. Centrale aspekter af politisk inklusion er: deltagelse i valg, brug af politiske rettigheder, uformel politisk aktivitet, politisk information og kommunikation med politiske repræsentanter. Den civile/kulturelle inklusion består fx af medlemskab af organisationer, sociale netværk og bånd og deltagelse i sociale aktiviteter. Burchardt m.fl. (2002) anser forbrug, produktion, politisk engagement og social integration som værende de centrale dimensioner i en analyse af social inklusion og eksklusion. Andre tilføjer beskæftigelse (Atkinson, 1998), familiære forhold (Evans, 1998) og menneskerettigheder (Rodgers, 1995). I et review af indikatorer, anvendt i studier af social inklusion og eksklusion, identificerer Silver og Miller (2003) en bred vifte af indikatorer. Det gælder indikatorer for materiel deprivation såsom relative indkomstmål, indkomstulighed mellem top og bund og fattigdommens varighed, ligesom der ofte anvendes indikatorer for manglende uddannelse, dårligt helbred og dårlige boligforhold. Endelig anvendes 1.

11 ofte indikatorer for civil/kulturel eksklusion som manglende deltagelse i familiære aktiviteter eller i sociale aktiviteter i lokalområdet samt at være bosat i områder med sociale problemer og lav social kapital. Der kan således identificeres en række dimensioner og en bred vifte af mulige indikatorer for social eksklusion, og risikoen for overidentifikation af indikatorer for social eksklusion har været påpeget (Sen, 2000). I den forbindelse foreslår Sen (ibid.), at der bruges indikatorer for aktiv eksklusion frem for passiv eksklusion. For eksempel udgør nægtelse af kreditmuligheder en aktiv form for eksklusion, mens arbejdsløshed er en passiv form for eksklusion. Andre har dog peget på, at en faktor som arbejdsløshed netop har vidtgående implikationer og er konstituerende for en række andre forhold som fx manglende indkomst, tab af relationer, evner mv., og derfor udgør en vigtig indikator på social eksklusion (Wagle, 2008). Således bruger UNDP (1997, 1999) arbejdsløshed som en indikator på social eksklusion. I EU er der vedtaget et sæt af indikatorer (Common Social Indicators) til at monitorere social inklusion og eksklusion som led i monitoreringen af The European Strategy for Social Protection and Social Inclusion. De nuværende indikatorer er en revideret udgave af de såkaldte Laeken-indikatorer, der blev vedtaget i 2001, som en del af Lissabon-strategien (Atkinson m.fl., 2001 & Atkinson m.fl., 2004). I tabel 2.2 er gengivet de såkaldte primære indikatorer. Foruden disse primære indikatorer findes også en række sekundære indikatorer. 9

12 TABEL 2.2 EU-indikatorer for social eksklusion (primære indikatorer). Indikator At-risk-of poverty rate Persistent at-risk of poverty rate Relative median poverty risk gap Long term unemployment rate Population living in jobless households Early school leavers not in education or training Employment gap of immigrants Material deprivation rate Housing Self reported unmet need for medical care Child well-being Definition Share of persons aged 0+ with an equivalised disposable income below 60% of the national equivalised median income. Equivalised median income is defined as the household's total disposable income divided by its "equivalent size", to take account of the size and composition of the household, and is attributed to each household member. Equivalization is made on the basis of the OECD modified scale. Complemented by the value of the at-risk-of-poverty threshold (60% median national equivalised income) in PPS for two illustrative households: a single person household and a household consisting of two adults and two children. Share of persons aged 0+ with an equivalised disposable income below the at-risk-of-poverty threshold in the current year and in at least two of the preceding three years. Difference between the median equivalised income of persons aged 0+ below the at-risk-of poverty threshold and the threshold itself, expressed as a percentage of the at-risk-of poverty threshold. Total long-term unemployed population ( 12 months unemployment; ILO definition) as a proportion of total active population aged 15 years or more. Proportion of people living in jobless households, expressed as a share of all people in the same age group. Students aged years who live in households composed solely of students are counted in neither numerator nor denominator. Share of persons aged 18 to 24 who have only lower secondary education (their highest level of education or training attained is 0, 1 or 2 according to the 1997 International Standard Classification of Education ISCED 97) and have not received education or training in the four weeks preceding the survey. Percentage point difference between the employment rate for nonimmigrants and that for immigrants. Immigrants are defined on the basis of the variable "born abroad12" (and it is up to each country to decide whether to include nationals born abroad or not, as appropriate) Share of population living in households lacking at least 3 items among the following 9 items: The household could not afford: i) to face unexpected expenses, ii) one week annual holiday away from home, iii) to pay for arrears (mortgage or rent, utility bills or hire purchase installments), iv) a meal with meat, chicken or fish every second day, v) to keep home adequately warm, or could not afford (even if wanted to): vi) a washing machine, vii) a color TV, viii) a telephone, ix) a personal car. To be developed. Total self-reported unmet need for medical care for the following three reasons: financial barriers + waiting times + too far to travel. To be analyzed together with care utilization defined as the number of visits to a doctor (GP or specialist) during the last 12 months. (Source: EU- SILC). To be developed. Kilde: European Commision, 2009 og Eurostat cial_inclusion_and_social_protection/social_inclusion_strand.

13 KAPITEL 3 SAMMENHÆNG MELLEM EKSKLUSIONSFAKTORER I dette kapitel belyser vi sammenhænge mellem eksklusion i forskellige dimensioner. Vi ser særligt på eksklusion fra arbejdsmarkedet, i uddannelse og boligforhold, og eksklusion relateret til psykosociale sårbarheder. Vi inddrager inden for disse dimensioner også viden om sammenhænge med økonomisk eksklusion og indkomstfattigdom. EKSKLUSION FRA ARBEJDSMARKEDET Danske undersøgelser af sammenhængen mellem tilknytning til arbejdsmarkedet og risikoen for økonomisk fattigdom peger generelt på, at risikoen for fattigdom er relativt begrænset blandt lønmodtagere, mens risikoen for fattigdom er væsentlig højere blandt personer uden arbejde og navnlig i gruppen, der er helt uden for arbejdsmarkedet. Risikoen for økonomisk fattigdom er dog højere blandt ufaglærte arbejdere og blandt selvstændige end i de øvrige erhvervsgrupper (Larsen, 2005; DØR, 2006; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2008; Danmarks Statistik, 2012). En nylig analyse fra Danmarks Statistik (2012) opgør omfanget af indkomstfattigdom ud fra henholdsvis 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten, i forhold til arbejdsmarkedstilknytning. Anvendes 50 pct. af medianindkomsten som grænse for relativ indkomstfattigdom, er det 11

14 16,9 pct. af de arbejdsløse og 50,4 pct. af personer ude af erhverv (ekskl. pensionister og efterlønsmodtagere), der er indkomstfattige. Blandt lønmodtagere på højeste niveau er andelen kun 0,9 pct., blandt lønmodtagere på mellemniveau 1,5 pct. og blandt lønmodtagere på grundniveau 4,1 pct. Tallene viser således, at gruppen af working poor -arbejdende fattige er relativt lille i Danmark, og at det først og fremmest er i gruppen af personer uden beskæftigelse, at vi finder de, der samtidig er indkomstfattige. Det bør dog ikke overses, at andelen af indkomstfattige er relativt høj blandt de selvstændige med 15,2 pct. med en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten. Det kan dog være udtryk for, at indkomsten for gruppen af selvstændige kan svinge betydeligt fra år til år. Sammenhængen mellem arbejdsmarkedsstatus og fattigdom har også været undersøgt af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2008), der ligesom Det Økonomiske Råd har benyttet 50 pct. af medianindkomsten som mål for fattigdom. Opgørelserne viser, at kun en meget lille del på 2 pct. af de beskæftigede er fattige ud fra denne definition, mens andelen er ca. 10 pct. blandt de ledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere) og 26 pct. blandt øvrige kontanthjælpsmodtagere. Personer på førtidspension, efterløn og folkepension er ud fra grænsen på 50 pct. kun sjældent fattige med en andel på ca. 1 pct. i disse grupper. Betydningen af manglende arbejdsmarkedstilknytning har også været påvist i undersøgelser i andre lande. En norsk undersøgelse ser på sammenhængen mellem arbejdsmarkedstilknytning og indkomstfattigdom. For personer i den arbejdsaktive alder (25-65 år) er der en stærk sammenhæng mellem det at stå uden for arbejdsmarkedet i flere år og det at have en vedvarende lavindkomst, defineret som en indkomst under 50 pct. af medianindkomst de seneste tre år. Blandt personer, der ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet i en treårsperiode fra , har 12 pct. en vedvarende lavindkomst fra mod kun 1 pct. af de personer, som har været tilknyttet arbejdsmarkedet i alle tre år. Hvis vi ser på den husholdning, som den enkelte er medlem af, er mønstret det samme. Her har 18 pct. af de personer, som har tilhørt en husholdning, hvor ingen af medlemmerne har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i den pågældende periode, haft en vedvarende lavindkomst. For personer, der indgår i en husholdning, hvor mindst ét husholdningsmedlem har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i alle tre år er andelen med vedvarig lavindkomst derimod kun på 2 pct. (Kirkeberg m.fl., 2012: 34).

15 Også en østrigsk undersøgelse viser, at beskæftigelsessituationen er afgørende for risikoen for indkomstfattigdom. Jo svagere og jo mere diskontinuert tilknytningen til arbejdsmarkedet er, jo større er risikoen for indkomstfattigdom. For fultidsarbejdsløse er andelen af indkomstfattige 40 pct. mod 4 pct. blandt de fuldtidsbeskæftigede og 18 pct. blandt de, der har været arbejdsløse en del af året. Det påpeges dog også, at gruppen af working poor udgør en betydelig del af de indkomstfattige, idet 38 pct. af de indkomstfattige i erhvervsalderen udgøres af denne gruppe, og 70 pct. af dem har haft fuldtidsbeskæftigelse i hele året (BMASK, 2011a: 45). Også en tysk undersøgelse belyser gruppen af working poor, dvs. personer i beskæftigelse, som er indkomstfattige. Målt ud fra 60 pct. af medianindkomsten var 12 pct. af befolkningen i beskæftigelse over 18 år indkomstfattige i 2005, en andel der har været konstant stigende siden 1998, hvor den udgjorde 6 pct. (BMASK, 2008: 75). Også en irsk undersøgelse ser på omfanget mellem beskæftigelse og økonomisk fattigdom (Central Statistics Office, 2011). I denne opgørelse anvendes tre forskellige mål for økonomisk fattigdom. Personer er i risiko for fattigdom, hvis de har en indkomst under 60 af medianindkomsten, mens materiel deprivation måles ud fra, hvis de må klare sig uden én eller flere goder fra en liste på 11 materielle afsavn, der blandt andet inkluderer en del indikatorer fra EU-SILC. Consistent poverty defineres ud fra både at have en indkomst, der er under 60 pct. af medianindkomsten og at måtte klare sig uden én eller flere af de pågældende goder (ibid.: 16-17). Personer, der er i arbejde eller er pensionerede, er generelt underrepræsenterede i både gruppen, der er i risiko for fattigdom, gruppen der oplever materiel deprivation og gruppen, der lever i consistent poverty. Blandt personer, der er i arbejde, er der 7,8 pct., der er i risiko for fattigdom, 12,5 pct., der er materielt depriverede og 1,8 pct., der lever i consistent poverty. Arbejdsløse er derimod overrepræsenteret blandt de tre fattigdomsgrupper. 26,1 pct. af de arbejdsløse er i risiko for fattigdom, 38 pct. er materielt depriverede, og 15,2 pct. lever i consistent poverty. Blandt personer, der ikke er i arbejde på grund af sygdom eller handikap, er der 20,9 pct., der er i risiko for fattigdom, 42,8 pct., der er materielt depriverede og 13,0 pct., der lever i consistent poverty (ibid: 7). En britisk undersøgelse ser særligt på sammenhængen mellem manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og risikoen for børnefattig- 13

16 dom. Undersøgelsen viser, at blandt børn fra familier, hvor begge forældre er i arbejde, er der 1 pct. risiko for, at børnene lever i en familie med en indkomst under 60 pct. af medianindkomsten, hvorimod der blandt børn fra familier, hvor ingen af forældrene er i arbejde, er 64 pct. der lever i en familie med under 60 pct. af medianindkomsten (HM Government, 2010:27). Gallie m.fl. (2003) undersøger de dynamiske sammenhæng mellem arbejdsløshed, økonomisk fattigdom og social isolation gennem paneldata. Undersøgelsen ser bl.a. på, hvad en overgang fra beskæftigelse til henholdsvis arbejdsløshed eller at være uden for arbejdsstyrken mellem to observationsår betyder for risikoen for økonomisk fattigdom i det andet observationsår. Undersøgelsen indeholder data for en række lande, og resultaterne viser, at der er betydelig forskel mellem landene på, om overgang fra beskæftigelse til arbejdsløshed øger risikoen for indkomstfattigdom. Danmark er det eneste land i undersøgelsen (der ikke inkluderer Norge og Sverige), hvor overgangen fra beskæftigelse til arbejdsløshed ikke medfører en stigning i risikoen for at være indkomstfattig, når der samtidig kontrolleres for en række øvrige individuelle karakteristika som fx uddannelse. I undersøgelsen relateres dette til den danske velfærdsmodel og navnlig den relativt høje arbejdsløshedsunderstøttelse i Danmark sammenlignet med de øvrige lande. Derimod er der i Danmark, ligesom i de øvrige lande, en øget risiko for indkomstfattigdom, hvis der er tale om en overgang fra beskæftigelse til at være uden for arbejdsstyrken. Gallie m.fl. undersøger også betydningen af økonomisk fattigdom for chancen for at komme ud af arbejdsløshed. Her ses på chancen for at overgå fra arbejdsløshed til beskæftigelse, og der kontrolleres for en række øvrige forhold herunder uddannelse, helbred, socialt netværk længden af arbejdsløshedsperioden mv. for at tage højde for mulige selektionsfaktorer. Undersøgelsen viser, at der i alle de 10 lande, der indgår i undersøgelsen, herunder i Danmark, er en stærk sammenhæng mellem økonomisk fattigdom og chancen for at komme ud af arbejdsløshed. For Danmark viser resultaterne, at økonomisk fattigdom halverer chancen for at komme ud af arbejdsløshed og komme i beskæftigelse, vel at mærke, når der kontrolleres for en række af potentielle selektionsfaktorer. Forfatterne konkluderer, at disse resultater baseret på teori om multidimensionel social eksklusion generelt udfordrer den fremherskende teoridannelse i forhold til fastholdelse i arbejdsløshed, nemlig den neoliberale

17 teori om betydningen af finansielle incitamenter for motivationen for at søge efter og tage imod tilbud om beskæftigelse. SAMMENFATNING Undersøgelser viser en stærk sammenhæng mellem manglende arbejdsmarkedstilknytning og andre eksklusionsfaktorer. Litteraturen belyser særligt sammenhæng mellem arbejdsmarkedstilknytning og økonomisk fattigdom. I Danmark er andelen af indkomstfattige meget lille i lønmodtagergruppen, dog generelt højere blandt de ufaglærte arbejdere og selvstændige. Derimod er andelen af indkomstfattige væsentligt højere blandt personer uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomster. Eksklusion fra arbejdsmarkedet udgør således en væsentlig risikofaktor for økonomisk fattigdom. Der er endvidere tegn på, at økonomisk fattigdom samtidig kan virke fastholdende i forhold til arbejdsløshed og mindske chancen for, at arbejdsløse kommer i beskæftigelse. UDDANNELSESMÆSSIG EKSKLUSION Undersøgelser af sammenhænge mellem uddannelse og andre dimensioner af eksklusion har generelt fokuseret på betydningen af uddannelse for en række socioøkonomiske forhold som beskæftigelseschancer, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst. Der er generelt en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og risikoen for fattigdom, der er markant mindre blandt dem med henholdsvis erhvervsfaglige og videregående uddannelser sammenlignet med gruppen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2007: 35). Også Det Økonomiske Råds analyse af fattigdom i Danmark (2006) påviste en stærk sammenhæng mellem manglende uddannelse og økonomisk fattigdom (ækvivaleret disponibel indkomst under 50 pct. af medianindkomsten). Både en erhvervsfaglig uddannelse og en videregående uddannelse mindsker risikoen for fattigdom markant, ikke blot gennem generelt højere indkomst, men særligt ved at chancen for at være i beskæftigelse øges med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ifølge Det Økonomiske Råds analyser er der en meget lav risiko for fattigdom (under 2 pct.) blandt personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I en multipel analyse, hvor der kontrolleres for en række øvrige faktorer, herunder ar- 15

18 bejdsmarkedstilknytning, er der en stærk selvstændig effekt af uddannelse på risikoen for fattigdom, der halveres med en erhvervskompetencegivende uddannelse (DØR, 2006: 189). Også udenlandske undersøgelser dokumenterer stærke sammenhæng mellem uddannelsesmæssige kvalifikationer og andre aspekter af social eksklusion. En britisk undersøgelse ser på sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelseschancer. Undersøgelsen viste, at blandt personer uden uddannelsesmæssige kvalifikationer er 18 pct. uden arbejde, mens denne andel kun er 4 pct. blandt personer med en universitetsgrad (HM Government, 2010:32). UDDANNELSE OG SOCIAL BAGGRUND Chancen for at opnå en uddannelse hænger stærkt sammen med den sociale baggrund. Den generelle sammenhæng mellem forældrebaggrund og individets egne uddannelseschancer har været påvist i en række undersøgelser (fx Hansen, 1995; Jæger m.fl., 2003; Munk, 2003; Benjaminsen, 2006; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2009). Disse undersøgelser peger alle på, at der fortsat er meget stor forskel på uddannelseschancerne afhængig af den sociale baggrund. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009) belyser sammenhængen mellem social baggrund og uddannelsesniveau. Blandt 25 årige i 2007 er det 46 pct. af dem, hvis forældre ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke selv har påbegyndt eller fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det tilsvarende tal er kun 7 pct. blandt de, hvis forældre har en lang videregående uddannelse. En undersøgelse af udviklingen i chancerne for at opnå en ungdomsuddannelse peger dog på, at flere unge fra lavtuddannede familier efterhånden får en gymnasialuddannelse, og påbegynder en videregående uddannelse (McIntosh & Munk, 2007). Dette studie viser eksempelvis, at blandt 23 årige kvinder, hvis mødre ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, steg andelen, der påbegyndte en universitetsuddannelse, fra 3,2 pct. i 1985 til 8,6 pct. i 2005, mens andelen tilsvarende steg fra 44,2 pct. til 59,7 pct. blandt kvinder, hvis mødre havde en lang videregående uddannelse. Studiet viser dog ikke andelen, der rent faktisk fuldfører universitetsuddannelsen. Mere specifikke undersøgelser af sammenhængen mellem uddannelse og erhvervschancer peger på et komplekst samspil mellem den sociale baggrund, egen uddannelse og individets erhvervschancer.

19 En undersøgelse af udviklingen i chanceulighed i det 20. århundrede (Benjaminsen, 2006) viser, hvordan den sociale baggrund hjælper en del personer med veluddannede forældre til at opnå en gunstig erhvervsposition, også selvom de ikke selv opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne beskyttende effekt af den sociale baggrund gælder imidlertid ikke i forhold til risikoen for at være på overførselsindkomst. Risikoen for at være på overførselsindkomst er markant højere for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, uafhængigt af om deres forældre er lavt- eller højtuddannede. En betydelig del uden erhvervskompetencegivende uddannelse, men med højtuddannede forældre, formår på trods af deres egen manglende uddannelse at opnå en erhvervsplacering i den såkaldte serviceklasse (professioner, funktionærer mv.), nemlig 27 pct. blandt mænd i denne gruppe. Det gælder derimod kun 5 pct. af mænd uden uddannelse, og hvis forældre heller ikke har en uddannelse. Mønstret genfindes blandt kvinderne. Når det gælder risikoen for at være på overførselsindkomst er risikoen derimod lige høj uafhængigt af, om forældrene er lavt- eller højtuddannede pct. af de årige mænd uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er således overførselsindkomstmodtagere både blandt dem med lavtuddannede og højtuddannede forældre. Risikoen for at være på overførselsindkomst er markant mindre, ca. 3-5 pct., for personer med erhvervskompetencegivende uddannelser, uanset om der er tale om erhvervsfaglige eller videregående uddannelser igen uafhængigt af den sociale baggrund. SOCIALE, KULTURELLE OG ØKONOMISKE RESSOURCER Undersøgelser peger på, hvordan samspillet mellem uddannelse, erhvervschancer og den sociale baggrund hænger sammen med forskelle i økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer, og forskelle i de sociale og kulturelle dispositioner individer er bærere af. I en analyse af uddannelseschancerne for børnene af respondenterne i Socialforskningsinstituttets ungdomsforløbsundersøgelse analyserer Jæger og Holm (2004) betydningen af forældrenes økonomiske, sociale, kulturelle og kognitive kapital. Undersøgelsen er særlig interessant, fordi der i den oprindelige ungdomsforløbsundersøgelse ligger en omfattende viden om forældrene, herunder også kognitive tests. 17

20 Jæger og Holms undersøgelse viser, at forældrenes økonomiske kapital ingen selvstændig rolle spiller for børnenes uddannelsesvalg, når de øvrige kapitalformer inkluderes i analysemodellen (ibid.: 78). Heller ikke forældrenes kognitive kapital ( intelligens ) spiller nogen rolle for børnenes uddannelsesvalg, når der kontrolleres for øvrige forhold i modellen. Derimod spiller forældrenes kulturelle og sociale kapital en afgørende rolle for børnenes uddannelsesvalg. Kulturel kapital er ifølge Jæger og Holm den vigtigste forklarende faktor for, om børnene opnår en akademisk uddannelse. Forældrenes kulturelle kapital øger også chancen for, at børnene får en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Der er også en stor positiv effekt af mødrenes kulturelle kapital på chancen for at have en kort eller mellemlang videregående uddannelse, hvilket kan være udtryk for en transmission af uddannelsesnormer fra mødre, der selv har denne uddannelsestype. Når det gælder chancen for at opnå en erhvervsfaglig uddannelse spiller fædrenes sociale kapital en afgørende rolle. Jæger og Holm peger her på, at det fx kan være udtryk for betydningen af sociale forbindelser i forhold til at finde en læreplads. Her skal det også tages i betragtning, at 46 pct. af fædrene i undersøgelsen selv er faglærte. Ifølge Jæger og Holm indikerer resultaterne generelt, at den universelle velfærdsmodel i Danmark spiller en væsentlig rolle i forhold til at udligne de økonomiske uligheders betydning for unges uddannelseschancer. Jæger og Holm peger her på, at undersøgelser fra andre lande viser en betydelig direkte effekt af forældreindkomst på unges uddannelse (fx Gregg & Machin, 2000 for England og Clark-Kauffman m.fl., 2003 for USA). Forfatterne konkluderer, at: de ressourceformer i opvækstmiljøet, som fremmer eller hæmmer personers uddannelseschancer i en universel velfærdsstat som den danske, mestendels ikke længere er økonomiske. Derimod er de bløde forhold i barndomshjemmet: uddannelsesnormer og knowhow, dannelsesmæssig bagage, familietype og sociale kontakter til forskel fra i mange andre lande langt de mest betydningsfulde faktorer ( ). Teoretiske forklaringsmodeller baseret på oppositionen mellem økonomiske klasser eller grupperinger er derfor utilstrækkelige i forhold til at forstå de sociale mekanismer, som genererer de sociale uligheder i uddannelse, som observeres i Danmark i dag. Vi har brug for en mere omfattende teoretisk forklaringsmodel. (Jæger & Holm, 2004: 79). Der er dog grund til at være opmærksom på, at ovennævnte resultater særligt gælder for det brede repræsentative udsnit af befolknin-

21 gen, der indgår i SFI s oprindelige ungdomsforløbsundersøgelse. Der kan således være undergrupper, som vil være små i en sådan repræsentativ undersøgelse, hvor mere specifikke forhold indvirker på uddannelseschancerne og på de videre erhvervschancer, herunder risikoen for fattigdom. I forhold til øvrige forhold, der indgår i analysen, finder Jæger og Holm, at familiesituationen er af særlig betydning for enlige mødre. Der er således en negativ effekt blandt enlige mødre på børnenes sandsynlighed for at opnå en lang videregående uddannelse. SAMMENFATNING Litteraturen omkring uddannelseschancer og fattigdom viser en stærk sammenhæng mellem manglende uddannelse og risikoen for både arbejdsløshed og økonomisk fattigdom. Når der kontrolleres for en række øvrige faktorer, herunder nuværende arbejdsmarkedstilknytning, reducerer en erhvervskompetencegivende uddannelse både i form af en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelse risikoen for fattigdom til det halve. En central risikofaktor er således ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Langt hovedparten af de ufaglærte tilhører dog ikke gruppen af økonomisk fattige. Litteraturen viser endvidere en stærk sammenhæng mellem lav uddannelse og social baggrund. Her viser undersøgelser, at det navnlig er den sociale og kulturelle kapital i hjemmet, der er udslagsgivende, mens de økonomiske forskelle er af begrænset betydning for børnenes uddannelseschancer i den brede befolkning. Det viser generelt vigtigheden af en multidimensionel forståelse af begreber som ressourcer og kapital. Der er endvidere tegn på, at blandt dem, der ikke får en uddannelse, får de med veluddannede forældre i højere grad bedre jobs end de med lavtuddannede forældre, mens en lige stor andel i de to grupper ikke får et arbejde og er på overførselsindkomst. BOLIGMÆSSIG EKSKLUSION Boligmæssig eksklusion kan både komme til udtryk ved forhold, der kendetegner lokalområdet og ved den enkeltes boligsituation. Forhold, der kendetegner lokalområdet, består i, at bestemte boligområder har en høj andel af beboere, der er ramt af eksklusion på en eller flere dimensioner, mens eksklusionsfaktorer knyttet til individets boligsituation, fx 19

22 drejer sig om mangel på plads i boligen i forhold til antallet af beboere (overbefolkede boliger), boligens standard, som fx installationsmangler, eller juridiske forhold omkring boligen som mangel på en permanent lejekontrakt. Også risiko for at miste boligen og tab af boligen, navnlig ved udsættelse, udgør boligmæssig eksklusion. Endelig er fraværet af en bolig (hjemløshed) den mest ekstreme form for boligmæssig eksklusion. Generelt hænger sådanne former for boligmæssig eksklusion i høj grad sammen med andre eksklusionsfaktorer, både socioøkonomiske forhold, og psykosociale faktorer. UDSATTE BOLIGOMRÅDER Eksklusionsfaktorer knyttet til lokalområdet består i, at bestemte boligområder har en høj andel af beboere, der er kendetegnet ved social eksklusion på socioøkonomiske forhold som lav indkomst, arbejds- og uddannelsesmæssig eksklusion, samt psykosociale forhold som psykisk sygdom, misbrug, social isolation, ligesom sådanne boligområder ofte også er kendetegnet ved en overhyppighed af kriminalitet. Et centralt spørgsmål er her om koncentrationen af beboere kendetegnet ved social eksklusion på en række område alene forklares ved en selektion af beboere til området fx pga. økonomiske forhold på boligmarkedet (herunder manglende tilgængelighed af boligalternativer for beboerne), eller om der ydermere sker en påvirkning af fx uddannelses- og erhvervschancer af at bo i et udsat boligområde, dvs. om der er såkaldte områdeeffekter af at bo i et udsat boligområde. En svensk undersøgelse (Musterd & Andersson, 2006) belyser, hvorvidt forhold der kendetegner lokalområdet har betydning for chancen for at komme ud af arbejdsløshed over tid, når der kontrolleres for en række individuelle karakteristika. Studiet er baseret på alle svenskere, der var arbejdsløse i 1991, der følges over en periode på ca. 10 år. Rundt om hvert individ konstrueres der områdevariabler, baseret på karakteristika for alle individer, der bor i en radius af 250 meter omkring personen. Undersøgelsen konkluderer, at selv når der kontrolleres for en række individuelle karakteristika, har niveauet af arbejdsløshed i individets nærområde en signifikant betydning for individets risiko for stadig at være arbejdsløs henholdsvis fire og ni år senere. Jo højere arbejdsløsheden er i individets nærområde, jo større er risikoen for stadig at være arbejdsløs henholdsvis fire og ni år senere, vel at mærke når der kontrolleres for individuelle karakteristika som fx uddannelsesniveau, tidligere beskæfti-

23 gelse og etnisk baggrund. Endvidere er denne effekt størst i storbyerne. Det tyder på, at koncentrationen af beboere uden beskæftigelse i bestemte boligområder i storbyerne i sig selv øger risikoen for at beboerne i disse områder forbliver arbejdsløse. En norsk undersøgelse (Brattbakk & Wessel, 2012) ser på betydningen af lokalområdet for unges risiko for arbejdsløshed. Også i dette studie benyttes der aggregerede områdevariabler, der beskriver en række karakteristika ved individets lokalområde, samtidig med at der kontrolleres for individuelle karakteristika. Undersøgelsen viser, at også når der kontrolleres for individuelle forhold, har kendetegn ved lokalområdet en betydning for unges risiko for arbejdsløshed målt over tid. Forfatterne vurderer dog effekterne til at være forholdsvis små sammenholdt med de individuelle karakteristika som egen uddannelse. Forfatterne peger endvidere på den relative betydning af forskellige områdekarakteristika og særligt, at effekterne af omfanget af lav indkomst og lavt uddannelsesniveau i lokal området på de unges risiko for arbejdsløshed er forholdsvis små, mens de største effekter knytter sig til andelen på overførselsindkomst i lokalområdet. Forfatterne hæfter sig endvidere ved at effekterne tilsyneladende er mindre i Norge end i Sverige, og at det kan skyldes, at der i Sverige er flere udsatte boligområder, navnlig i storbyernes forstæder, og at disse områder generelt er større og har en højere arbejdsløshed end tilsvarende områder i Norge. Til sammenligning viser et fransk studie for Paris-regionen (Korsu & Wenglenski (2010) relativt stærke områdeeffekter på risikoen for langvarig arbejdsløshed, ligeledes når der kontrolleres for en række individuelle karakteristika. Særligt for beboere i de mest fattige områder er der en betydelig områdeeffekt på beboernes risiko for langtidsarbejdsløshed. LAV BOLIGSTANDARD Boligmæssig eksklusion kan komme til udtryk ved, at boligen har en lav standard, herunder fx installationsmangler som manglende WC, bad og centralvarme eller forhold som fugt, råd eller træk i boligen, ligesom boligen også kan være udsat for støjforurening fra trafik eller erhverv. Sammenhængen mellem økonomisk fattigdom og fordelingen af gode og dårlige boligforhold er belyst af Kristensen og Larsen (2007). Forfatterne anvender data fra de tre levekårsundersøgelser, der blev gennemført i 1976, 1986 og 2000 og ser på udviklingen over tid. 21

24 I analysen definerer Kristensen og Larsen økonomisk fattigdom som en kombination af årlig bruttoindkomst og familiens månedlige rådighedsbeløb, efter at de faste udgifter er betalt. Ud fra deres operationalisering af fattigdom finder Kristensen og Larsen, at andelen af økonomisk fattige er omtrent uændret i 1986 og 2000, nemlig henholdsvis 14 pct. og 13 pct. Larsen og Kristensen opgør sammenhængen mellem økonomisk fattigdom og boligstandard ved at se på andelen, der har en basal boligstandard defineret ved, at boligen skal have selvstændigt køkken, varmt vand, eget toilet, bruse- eller karbad og centralvarme. Kristensen og Larsen finder, at der skete et markant fald i andelen, der ikke har opfyldt en basal boligstandard, fra 21,7 pct. af alle lejere i 1976 til 14,9 pct. i 1986 og 2,8 pct. i Blandt boligejere er de tilsvarende tal 8,4 pct., 3,4 pct. og 1,6 pct. Kristensen og Larsen forklarer denne udvikling med, at den danske boligmasse er relativt ung og af relativt høj kvalitet, og at store dele af den ældre boligmasse gennem byfornyelse er blevet opdateret til en nutidig boligstandard. I analysen af sammenhængen mellem fattigdom og dårlige boligforhold finder Kristensen og Larsen, at andelen med dårlige boligforhold er ca. dobbelt så høj blandt fattige lejere med 6,8 pct. i år 2000 som blandt lejere generelt. Andelen er dog faldet fra 14,6 pct. i Da der er meget få fattige ejere blandt undersøgelsens respondenter, var det ikke muligt at opgøre andelen af fattige ejere med dårlige boligforhold i år Kristensen og Larsen har også undersøgt sammenhængen mellem fattigdom og mangel på moderne bekvemmeligheder, der defineres ved, at boligen mangler enten el- eller gaskomfur, køleskab, fryser eller vaskemaskine (egen eller i fælles vaskeri). Blandt fattige lejere faldt andelen, der mangler moderne bekvemmeligheder, fra 31,2 pct. i 1986 til 14,8 pct. i Andelen er ca. den samme som blandt alle lejere. Blandt alle ejere faldt andelen fra 6,3 pct. i 1986 til 2,7 pct. i 2000, mens det ikke var muligt at opgøre andelen blandt fattige ejere, da der var for få respondenter, der faldt i denne gruppe. 22 pct. af de økonomisk fattige lejere var i 2000 udsat for gener i form af træk, fugt og/eller kulde i boligen. Det tal var 33 pct. i Til sammenligning var tallet 6 pct. i befolkningen som helhed i pct. af de økonomisk fattige lejere var udsat for nabostøj i 2000, hvilket var en stigning fra 9 pct. i pct. af de økonomisk fattige lejere var

25 nervøse for vold i 2000 mod 8 pct. i befolkningen som helhed. De økonomisk fattige lejere var også den gruppe, der hyppigst var udsat for vold, med 10 pct. i 2000 mod 6 pct. i UDSÆTTELSER FRA BOLIG Antallet af udsættelser fra boligen har generelt været stigende over det seneste årti fra udsættelser i 2002 til udsættelser i De udsættelser i 2010 berørte i alt personer, herunder ca børn under 18 år (Høst m.fl., 2012: 17). Boligmæssig eksklusion i form af udsættelse fra boligen hænger i høj grad sammen med andre eksklusionsfaktorer som lav indkomst, arbejdsløshed, psykisk sygdom og misbrug. Undersøgelse af udsættelser fra boligen (Christensen & Nielsen, 2008; Høst m.fl., 2012) viser, at lejere der bliver sat ud af deres bolig, har en væsentlig lavere disponibel indkomst end lejere generelt. Der er en overrepræsentation af kontanthjælpsmodtagere blandt de udsatte lejere, da denne gruppe udgør ca. en fjerdedel af de udsatte lejere. Ca. en tredjedel af de udsatte lejere har beskæftigelse som primær indkomstkilde. I over halvdelen af de udsatte husstande har ingen af de voksne i familien en kompetencegivende uddannelse. Kun 3 pct. har en mellemlang eller lang uddannelse. Andelen af de udsatte, der angiver, at psykisk sygdom var medvirkende årsag til deres udsættelse, er vokset fra 19 pct. i 2006 til 40 pct. i Til gengæld faldt andelen, der havde misbrugsproblemer på udsættelsestidspunktet, og som angiver, at det var medvirkende årsag til udsættelsen, fra over 50 pct. i 2006 til 39 pct. i Også fysisk sygdom udgør en medvirkende årsag til udsættelser denne andel steg fra 16 pct. i 2006 til 24 pct. i (Høst m.fl., 2012: 18). I den seneste nationale kortlægning af hjemløshed angives udsættelse af boligen at være en væsentlig årsag til hjemløshed for 20 pct. af alle hjemløse i undersøgelsen og for 25 pct. blandt hjemløse, der overnatter på gaden. (Lauritzen m.fl., 2011). HJEMLØSHED Hjemløshed er generelt forbundet med en række andre eksklusionsfaktorer som manglende arbejdsmarkedstilknytning, lav uddannelse og psykosociale sårbarheder, herunder navnligt psykisk sygdom og misbrug (Dyb & Johannesen, 2008; Socialstyrelsen, 2011). 23

26 Sammenhængen mellem andre eksklusionsfaktorer og hjemløshed påvirkes imidlertid af strukturelle og institutionelle faktorer og særligt af forhold, der kendetegner velfærdsstatens karakter, herunder omfanget af social ulighed, fattigdom og karakteren af sociale foranstaltninger. Ifølge Stephens og Fitzpatrick (2007) er der en tendens til, at i velfærdsstater med en høj grad af fattigdom og social ulighed, er hjemløsheden i højere grad knyttet til netop fattigdom og boligproblemer (Housing Affordability Problems), mens hjemløsheden i velfærdsstater med en lavere grad af fattigdom og social ulighed i højere grad er koncentreret blandt grupper med komplekse problemer som psykisk sygdom og misbrug. Et problem i sammenligninger af omfanget af hjemløshed i forskellige lande er dog, at der generelt er forskelle i både definitioner og tilgængeligheden af data. I en sammenligning af omfanget af hjemløshed mellem forskellige europæiske lande baseret forholdsvis på forskellige datakilder konkluderer Stephens m.fl. (2010), at den laveste forekomst af hjemløshed er i de socialdemokratiske velfærdsstater (Sverige og Holland), der generelt har et lavt niveau af fattigdom og social ulighed, mens forekomsten er højere i de liberale velfærdsstater (Storbritannien), de sydeuropæiske velfærdsstater (Portugal) og i de såkaldte transitional regimes (Ungarn), dvs. i lande der har en højere grad af fattigdom og social ulighed og/eller svagere social beskyttelse, som fx sociale tilbud til udsatte grupper. Et studie fra USA (Kuhn & Culhane, 1998) har vist, at den største gruppe af hjemløse i USA er de såkaldte transitional homeless, som er kendetegnet ved, at de korterevarende oplever hjemløshed, og at hjemløsheden primært skyldes økonomiske problemer, snarere end psykosociale problemer, og at grupper af hjemløse med komplekse psykosociale problemer udgør en mindre andel af de hjemløse. De danske kortlægninger af hjemløshed, der har været foretaget siden 2007 viser, at omfanget af hjemløsheden har været nogenlunde konstant i perioden, med ca personer i 2007, ca personer i 2009 og personer i 2011, dog med en betydelig stigning i andelen af hjemløse mellem 18 og 24 år fra 2009 til 2011 fra ca. 600 til personer. Kortlægningerne viser, at en meget høj andel af de hjemløse i Danmark har enten psykisk sygdom, misbrugsproblemer eller begge dele. Ved den seneste kortlægning havde 70 pct. af de hjemløse i Danmark således misbrugsproblemer, 44 pct. angives at have en eller anden form

27 for psykisk sygdom, og 29 pct. angives at være psykisk syge misbrugere (Lauritzen m.fl., 2011). Det er meget få blandt de hjemløse i Danmark, kun 4 pct., der har en lønindkomst. 4 pct. modtager arbejdsløshedsdagpenge. Hovedparten, 66 pct. af de hjemløse er kontanthjælpsmodtagere, men også førtidspensionister udgør en betydelig gruppe, med 19 pct. Det er dog kun 4 pct. af de hjemløse, der angiver ikke at have nogen form for formel indkomst. Sammenlignet med den første kortlægning af hjemløshed i 2007 (Benjaminsen & Christensen, 2007) var andelen blandt de hjemløse, der har en lønindkomst, faldet fra 9 pct. til 4 pct. Faldet kan afspejle, at den økonomiske krise særligt hurtigt rammer de mest udsatte grupper, der i forvejen har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet. Tallene afspejler, at langt de fleste af de hjemløse befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, hvilket også hænger sammen med den høje forekomst af psykosociale problemer i gruppen. SAMMENFATNING Boligmæssig eksklusion gør sig både gældende på områdeniveau i form af, at der i udsatte boligområder er en overrepræsentation af fx borgere med lav indkomst, lav uddannelse og manglende beskæftigelse og i form af forhold, der kendetegner den enkeltes boligsituation, som overbefolkede boliger, lav boligstandard/installationsmangler og tab af boligen ved udsættelse og hjemløshed. Undersøgelser fra udlandet peger på, at der kan være såkaldte områdeeffekter forbundet med at bo i socialt udsatte boligområder, idet fx en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet kan påvirke den enkeltes beskæftigelseschancer negativt, selv når der kontrolleres for en række individuelle karakteristika. Hvad angår standarden af de danske boliger er der sket en kraftig stigning i boligstandarden over de seneste årtier med et fald i andelen af boliger med installationsmangler til følge. Gennem det seneste årti har der imidlertid været et stigende antal udsættelser fra boligen, mens antallet af hjemløse har været nogenlunde konstant. 25

28 PSYKOSOCIALE SÅRBARHEDER PSYKISK SYGDOM Psykisk sygdom udgør en barriere for både uddannelse og beskæftigelse. En britisk undersøgelse viser, at personer med svær psykisk sygdom har 4,3 gange højere odds end resten af befolkningen for at være uden for arbejdsstyrken, og 3,0 gange så høje odds for at være arbejdsløse (Melzer m.fl., 2003). En anden britisk undersøgelse (Office for National Statistics, 2003) viser, at kun 24 pct. af personer med langvarig psykisk sygdom er i beskæftigelse, hvilket er den laveste andel for nogen handicapgruppe. Samtidig kan beskæftigelse være et vigtigt element for psykisk syges chance for at komme sig (recovery), da beskæftigelse påvirker forhold som selvværd, socialt netværk og oplevelsen af at have meningsfulde aktiviteter i hverdagen. Undersøgelser har vist, at beskæftigelse kan føre til reduktion af psykiske symptomer blandt individer med svær psykisk sygdom (Bell m.fl., 1993; Cook & Razzano, 2000), til færre indlæggelser (Warner, 1994) og reduceret brug af øvrige støtteforanstaltninger (Drake m.fl., 1999). Der er der også undersøgelser, der belyser, hvorvidt socioøkonomiske forhold påvirker risikoen for psykisk sygdom. Et meta-review af Lorant m.fl. (2003) har undersøgt sammenhængen mellem socioøkonomisk placering og risikoen for depression baseret på data fra 60 studier. I disse studier er der generelt ikke tale om sammenligninger mellem personer i beskæftigelse og arbejdsløse eller personer uden for arbejdsmarkedet, men snarere om sammenligninger mellem fx personer i ufaglært eller lavtlønnet arbejde og personer med høj socioøkonomisk placering som højtuddannede og højtlønnede. En generel udfordring i sådanne studier vedrører kausaliteten mellem faktorerne, hvor det særligt i tværsnitsundersøgelser kan være vanskeligt at afgøre, om det er depression, der påvirker beskæftigelses- og uddannelseschancerne, eller det omvendt er de socioøkonomiske forhold, der påvirker risikoen for depression, eller der er andre faktorer, der påvirker både risikoen for depression og de socioøkonomiske forhold. Lorant m.fl. skelner mellem studier (51 studier), der belyser forekomsten (prevalences) af depression mellem forskellige socioøkonomiske grupper, studier (5 studier), der belyser risikoen over tid for at udvikle depression (incidences) og studier (4 studier), der ligeledes over tid belyser varigheden (persistence) af depression i forhold til socioøkonomisk status. Kontrolleret for en række øvrige forhold finder Lo-

29 rant m.fl. på tværs af de 51 prevalensstudier en signifikant overhyppighed af depression i gruppen med lavest socioøkonomisk status med en oddsratio på 1,68 i forhold til gruppen med højest socioøkonomisk status. På tværs af de 4 incidensstudier, er der også en signifikant overhyppighed mellem de to grupper, men med en lavere oddsratio på 1,21. Den højeste forskel findes i forhold til persistensen af depression. På tværs af de 5 persistensstudier er der således en oddsratio på 1,91 for gruppen med lav socioøkonomisk placering i forhold til høj socioøkonomisk placering. Det tyder altså på, at socioøkonomisk placering har mindre betydning for risikoen for at udvikle depression, men større betydning for varigheden af depression. En longitudinal britisk undersøgelse (Weich & Lewis, 1998) af sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og selvvurderet psykisk helbred viser, at risikoen for at udvikle psykiske symptomer er højere for personer, der oplever at have en vanskelig økonomisk situation, mens hverken fattigdom (målt ved en kombination af indkomst og afsavn) eller arbejdsløshed øger risikoen for at udvikle psykiske symptomer. Der kontrolleres i undersøgelsen for en række mulige selektionsfaktorer. Derimod øger både fattigdom og arbejdsløshed varigheden af psykiske symptomer, dvs. at blandt personer, der ved det første måletidspunkt oplever psykiske symptomer er risikoen for også ved andet måletidspunkt at opleve psykiske symptomer, højere blandt både fattige og arbejdsløse, når der vel at mærke kontrolleres for en række øvrige faktorer. I Danmark har Det Økonomiske Råd (2006) har undersøgt sammenhængen mellem psykisk sygdom og økonomisk fattigdom. DØR peger på, at psykisk sygdom har store og ofte langvarige konsekvenser for personernes muligheder for at være på arbejdsmarkedet og dermed erhverve en indkomst. DØR peger også på, at betydningen for indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet ofte indtræffer nogle år før diagnosen stilles (jf. Westergaard-Nielsen m.fl., 2004). DØR s analyser viser, at andelen af fattige ud fra 50 pct. af medianindkomsten er 8 pct. blandt personer, der har fået stillet en diagnose for psykisk sygdom i perioden 1977 til 2004, en andel der dog ikke er højere end blandt enlige ikke-forsørgere. Blandt de psykisk syge er gruppen af fattige særligt koncentreret blandt de enlige ikke-forsørgere, der samtidig udgør langt den største gruppe blandt de psykisk syge. Der kan særlig peges på, at den økonomiske fattigdom blandt psykisk syge er størst blandt unge psykisk syge. Derimod er der få fattige blandt ældre 27

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Jytte Kristensen og Jørgen Elm Larsen Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Formålet med artiklen er primært at belyse, hvordan boligforholdene for fattige og socialt ekskluderede i Danmark har

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Desk research af danske studier om restgruppen

Desk research af danske studier om restgruppen Desk research af danske studier om restgruppen Rådet for Ungdomsuddannelser, Undervisningsministeriet Afrapportering 12. juni 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Læs mere

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE HJORTH ANDERSEN, SOCIOLOGISK INSTITUT 03:14 UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGENS LEVEKÅR OVER ET KVART ÅRHUNDREDE REDIGERET AF BJARNE

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser

Levekår og coping. - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Levekår og coping - Ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af de laveste sociale ydelser Morten Ejrnæs, Henning Hansen og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Levekår og coping - ressourcer, tilpasning

Læs mere

Velferdsstatsutfordringer

Velferdsstatsutfordringer Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen Delrapport 10 Velferdsstatsutfordringer Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer] 17 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG NR. 17. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 17, 9. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

Social mobilitet Social mobilitet i Danmark set i et internationalt perspektiv

Social mobilitet Social mobilitet i Danmark set i et internationalt perspektiv Social mobilitet Social mobilitet i Danmark set i et internationalt perspektiv Martin D. Munk Velfærdsfordeling Arbejdspapir 9:2003 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Martin Rasmussen Social integration og marginalisering Arbejdspapir 1:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere

AMID Working Paper Series 15/2002. Effekter af boligmæssig segregering 1

AMID Working Paper Series 15/2002. Effekter af boligmæssig segregering 1 AMID Working Paper Series 15/2002 Effekter af boligmæssig segregering 1 Eskil Heinesen Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 1. Indledning I Danmark og de fleste andre europæiske lande har der i de

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

BØRN OG UNGE I DANMARK

BØRN OG UNGE I DANMARK BØRN OG UNGE I DANMARK BØRN OG UNGE I DANMARK V E L FÆ R D O G T R I VS E L 2 014 VELFÆRD OG TRIVSEL 2014 MAI HEIDE OTTOSEN DINES ANDERSEN KAREN MARGRETHE DAHL ANNE TOFT HANSEN METTE LAUSTEN STINE VERNSTRØM

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Danmarksbilleder. gennem 50 år

Danmarksbilleder. gennem 50 år Danmarksbilleder SFI s forskning gennem 50 år Udviklingen i de lovmæssige rammer for SFI 1956 Udvalget vedrørende oprettelse af et socialforskningsinstitut afgiver sin betænkning. Udvalget foreslår oprettelse

Læs mere

06:21 Cathrine Jespersen SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD

06:21 Cathrine Jespersen SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 06:21 Cathrine Jespersen SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD 06:21 SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD Cathrine Jespersen KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGTILBUD Afdelingsleder:

Læs mere

AMID Working Paper Series 7/2002

AMID Working Paper Series 7/2002 AMID Working Paper Series 7/2002 Arbejdsmarkedsintegration, arbejdsmarkedspolitik og overførselsindkomster forskningsmæssig viden om immigration fra mindre udviklede lande siden 1980. 1 Peder J. Pedersen

Læs mere

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet.

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. n Social ulighed peger i retning af uretfærdighed, mens sociale forskelle refererer til noget

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

Kontanthjælpsmodtageres forhold

Kontanthjælpsmodtageres forhold Kontanthjælpsmodtageres forhold - aktivering og arbejdsudbud Ivan Harsløf & Henning Bjerregård Bach Arbejdsmarkedspolitik 5:2001 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde 5. december 2014 Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde Arbejdsløshed øger risikoen for skilsmisse markant, mens en lang uddannelse og en høj stilling trækker i den modsatte retning. Der

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark

Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Forbrug og økonomi hos etniske minoritetsfamilier i Danmark Vibeke Jakobsen Signe A. Thomsen Connie Carøe Christiansen Forskningsgruppen om børn & unge, etniske minoriteter og velfærdsfordeling Arbejdspapir

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere