lc, Folilirlt mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lc, Folilirlt mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling"

Transkript

1 lc, Folilirlt *l mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling

2 Forslleillustration: Valgplakaler fia kommunevalger i Foto: Kurt Haugaard. t. I dcnne udsave af "Glcmner du" er der hentet inspiration fra: Dansk Kulturhistorisk OpslNgsverk - Udg. afdansk Historisk Frellesforening Oluf Kristensen: Levnedsskildring,l953. Utrykt manuskript pa Lokalhistorisk Samling Socialdemokratiet i TArnby Kommune som vi ser det Udg. i anledning afsocialdemokratiets 90 ersjubileum Diverse avisartikler og valgaviser rssn t397-54t2 Glemmer du er udgivet af: Temby Kommune - Lokalhistorisk Samling Skrev t os rediseret af: Inger Kjaer Jans n Layout: Vicky Bonde

3 P0litis[e f0leningcl Grundlovcn af 1849 banede vejen for de politiskc par-ticl og deres virksomhed. Til en begyrdelse bestod particolc af mindre grupper af ligcsindcdc, der pd rigsdagen kunne tindc samnlen om bestemte sporgsmiil. Grundlagct 1br disse grupperinger var hovedsagelig dc klasscr i samfundet, der fremstod mcrc tydcligt efter midten af 1800 tallct: borgerskab. bonder og arbejdere. Uenstle Det I'orcnelle i/er?sr-.,, dcr blev dannet i 1870, er det sldstc cgcntlige politiske pafii i Danmark. Dct udsprang afbo r/ere ernes Sel sia.l fra I8,16. Bondevennernes SclslaD var ikke et politisk pafii nren en forcnirg med to formel: 1. at e.hvene onfattende og noj agtige oplysnidger om landboforholdene og 2. at virkc for bondestandens emancipation (frigrtrelse) satrt h- ge borgcrligc.ct for de andre samfuddsklasser. font i 1870 blev et egentligt ven A.[rrsn l,nsvarcr:r D t radikale vensrres Lsr{ljdet her pd Amagcr err Gartner ole JENSEN 5t tlagtcbt AT TENKE ot'tdttsiatlaen r.tttlig: Mdn EaLM scre sk'rfttu n,tdjz. d Etur* kr'4 1^d4rnou2 ot artzerwr,.a hoa b iritb ]{orr'i6 J!6glcq Ptor. f ra e algris 1950 lta )nd.serlanls Rd.likale wnt,e 6 - lktlldt 2aat

4 stiepaii dannet af forskellige gupper i folketinget, der havde etableret sig i lobet af 1860'eme. De formulercde et samlet program samt vedtegter. I de folgende ar blev der dannet flere grupperinger ud af Det Forende Venstres midte. Det resulterede i 1905 i dannelsen af Det Radikale Venslrc og fem at senere det nuvlerende tr/ersl,.e. Amagerlands Radikale Venstreforening blev stiftet i Bestlrelsen bestod i 1918 af bl. a. Ingenisr H. Alsse og stationsforstander Kure. 1880'eme blev der dannet dels en egentlig partiforening og dels den fsrste lokalforening Kobenhavns Arbejder- og I l9l0 havde partiet lokalbestrelser i de fleste byer pa Amager bl.a. i Kastrup, Tsmmerup og Tamby. I 1915 blev Det Kohsen'ative Folkeparti stiftet ved samling af flere politiske gnrpper som en Hoirc Partret Hojre blev etableret i Folketinget i arene 18'75-76 af de medlemmer der ikke sluttede sigtil Venstre, det.vll sige tidligere nationalliberale, godsejere og losg engere, I begyndelsen af,d, r.".. u- d tu, Lh., L,- Fotsi.len pd jubileunsskrill fta Amaser KU t944 qatuaz"tue.6 - i44rli4tr

5 bredere viderefsrelse af partiet Hojre. Amagerlands Konservative U g- domsfurening blet, stiftet i I bestlaelsen i 1910 var blandt andet lerer Skelby f1a Kastrup. I et festskrift i anledning af Ungdomsforeningem 35 6rs jubileum skrev Charles Rasmussen og Poul Hoe Larsen folgende om blandt andet de politiske msder: De 6. april 1909 alholdtes et made pti Kastruplund ned det forntil at f,i dannet en kc,nservativ ung.lomsforening pd lmager. Pii det mode D/ev Amager Konservative Ungdomsfotenlt9 stijiet med forretningsforer Valdemar Anderse, Kastntp, somformand. ArbejdsJbrmetl var den gang politiske foredrag med bal bagefter samt diskussionsnbder med Soclaldemokrateme, og denne form holdt sig fahisk de forste tyw dr af foren i ngens e k is tens. Ege tlig ikke u derligt at det kneb med at holde bdlet wd lige, sdledes var det ikke muligt a/ fd rigtig tilslutning til moderne for det tidspunkt pd aftenen, hvor man regnede med, at ballet beg,)ndte, og med bestyelsen, som var pti 12 mand, var det ikke stort bedre. Ofte var kun halvdelen modt og en mulh pd 50 ore for hver forsommelse slntes ikke at have den onskede virhing. Ellers nd del indrgmmes, at det vat gode.foredragsholdere og i teressante etnner, der ogsd dengang var pd dagsordenen. SoGialdemolratiet Stiftelsesaret fot Socialdemokralr t regnes nomalt for at v re 1871, det ir da en dansk afdeling af den intcmationale arbej derforening blev dannet. Men forst i 1878 blev Socialdemokratisk Forbund etableret. Det var nu en rcn politisk forening og ikke som tidligere ogse en faglig organisation. Socialdemokratiet i Kast.up, Tirnby blev danaet i 1890 efter initiativ fra den socialdemokatiske forening i Sundby. Glasmager Kaj Olsen, der blev socialdemokrat som 15-drig i 1918, har skevet folgende om et livligt vrelgerrmode i Dragsr og St. Magleby i 1920'erne. Eu'4"' 14 q. 6 - /ziillal zaal

6 Socialdenokratiet i T'irnbt Konnunelejret 50 'drsjubileun, Rogeste rekke ta venstrc: Jens Andersen, Alfred Larcea, walrher Thonsen, Carl Haack, Kobnand Gtinstad, CatlJensen os He Ca sen. Forreste rckk?, Ane Weneryaard, tidlisrc sosneftdslomatd "ins N.P. Nielsen, S.M. Mahe4 dawrende sosner'adsfoman.l Richad Jacobsen os snedkrje6en. Forud for folke- eller landstingsvalg blev der ajholdt velgermoder i de forskellige landsbyer her pd Amager. Alle partier var ved deres kandidater. Disse moder skaffede fyldte huse- iser i Kastrup, hvor vi var sa mange. Det kneb derimod lidt i Dragor og St. Magleby, hvor s oc ial demo kra te rne var te mme I i g fd. Det var derfor en uskreven regel, dt ri fra Kastrup modte ftem red moderne her, - vi horer jo under sanme valgkreds. Dette vort fremmqde bets.l sd meget, at fi n.esten altid rtk dirigenten efter rort forslag. Et s,idant vzlgermode i Dragor lar for os fra samtidig en dejlig aftehtur, idet i spadserede samlet ad Strahdvejen derud. Vi gjorde gerne et lille ophold i engene for at drikke en pilsxer ellet to, og sd fortsatte - le'.lidt ml

7 tgen. Det var just ikke ned smil, vi bley nlodtagel aj venttre- og kotlservativelblkene, men socialdemolttlteme bod os altid sd hjertelig vel- Der JAldt mange sjove replikker wd sddanne lejligheder. Jeg husker f.eks. en af de indfodte dragorbeboere, der brugte en mor, som sammenligning med den daverende venstreregering, idet han pd sit rigtige dragormdl sammenlignede regeringen med "en stuer sort sb) og po denne sky stdr der en mand og blceser pd en trompit - men plodslig skiller slqyen sig adog pladask - der ligger manden!". En af Venstres folketingsmend, en jyde, der var in iteret som taler, ville imodegd dette billede med "trompilen" ved i stedet at scette noget mere produktivt. Han valgte en ko og sammenlignede nu de Jbrskellige mi istre ned koens edlere dele. For hver sanmenlig ni g han Jbretog begtfidte han med at sige pi godt jysk: "Og sd hdr wi" og sd newte han fnt koens hoved og nedejier. Men eftersom han kom kengere og lzngere ned pd koen, havde han svart ved at.finde fiere, og alle ninistre vy entlnu ikl,e Til sidst kom han ikke len, gere end til: "Og sd hrir wi..." Sti lad en fra salen: "Og sd hdr u,i r... og det er nok DiE" Dirigentetl havde svcert ved at Ji ro i salen igen.for her rejste samtlige s'ocialdemokrdter sig og sang "Flyv hojt vor sang pd sterke vinger". Og nodet sluttede. IAn[y Sosns l(omnuna le Forening Undervejs i den lokaie politiske kamp er der ofte blevet etableret tvelpolitiske eller upolitiske lister ogse her i Tdmby Kommune. Tdrnby Sogns Kommunale Forenhtg aj 1908 blev dannet blandt andet for at have et forurn, der kunne organisere agitationen op til sogneredsvalget i Foreningen onskede at tage kampen op med den socialdemokratiske llengang i kommunen. Foreningens formlil var "at virke til Fremme for Kommunale Interesser i Taarnby med Udelukkelse af politiske Hens)n" Eleeee,, i4nlla.

8 Handelsgafiner Oluf Krisknsen p,i lalerctolen. Ca. I955 Oluf Kristensen 'Ny Kasfupgerd" fortaeller om, hvordan han kom ind i den lokal politik og om sit arbejde i Timby sognerad opstillet af Temby Sognes kommunde forening: Omfuing 1921 var jeg eh aften til generalforsamling i Lodsejerlauget i Kastrup. Da modet var forbi iste det sig, at ogsd den kommunale q..".ot44a.6 forening havde made samrne sted og kun venlede pd, at kunne kaple lodsejerne til deres mode, idet bestylelsen i velgerforeningen, der samtidig vat medlemmer af forenihgeh Reiraiter,, en forening a/ lidligerc sognefidsmedlemrfier, var modt. Det var en orerlaskelsesahion, hvor hele den gamle bestyrelse i velgerforeningen nedlagde deres mendater og udpegede nogle af os yngre til ot oreftage hvervene. Jeg blev yalgl Iilfomahd. - 1*tlVttt Wt

9 Som formand forsogte jeg ude storre held at sette lidl liv i welgerforeningen ved at alholde nogle selskabelige samfte komster og lignende. Kun forud for de kommende valg var der videre interes s e fo r forenin gen. Da sognerddsvalgehe i 1925 nermede sig, rtk vi lavel opstillingsliste for de borgerlige partier- Selv onskede jeg ikke at blive valgt og manipulerede, synles jeg seb, sa diplomatisk, at jeg forst l,am til al shi som nr. 7 pd en liste, hvoraf der ikke var meget h'ib om atfd valgtfere end 3. Sognerddet bestod af 6 soeialdemokrater og 3 borgerlige. l/ed valget /ik jeg imidlertid sd mange personlige stemmer, at jeg blev wlgt ikd. Jeg gledede mig ikke over at re kommel i sognerddet, syntes jeg ha de figeligt tlok at gore pd andrc omrdder. Men som franskmenrlene siger: L'apetite vient en mangeahl (appetitten kommer mens mdk sptser). Der var i arbejdet i sognerddet megel inleressant og sikkert bdde udviklend e og berigende. Formanden for sogneridet var folketingsmanden N.P. Nielsen, med hvem jeg gennem drene Jik et aldeles samarbejde. Ved et af de folste nsder var en sag til behandling og vedtagelse, Jeg nente mdske at skulle benytte lejligheden til lidt tale for ojkntlig men N.P. Nielsen sagde stille og roligt: " at maske kan der were noget i det Kristensen fremforer, men det burde i s,i fakl were fremkommet i udvalget, nu er det for sent. " Det var en bel.ering, men jeg erfarede ogsd gang pd gang i vorl 12-drige samarbejde, at ndr som helst der fra borgerlig side fremkam noget af verdi, s,i blev det alrtd tugel til folge, selvom det eller endda fuldstcendig foratldfing af del af modparten foresldede. Efter den fsrste periode i sogherddet blev jeg ordforer for den borgetlige gruppe i sognerddet, medlem af kasse- og regnskabsudvalget og de Jleste af de andre betydekde udwlg. Uanset vor fotskellige politiske opfattelse og stilling var N.P. Niq.&so" d4 44, 6 - tu"tli!r'. 4tut

10 elsen og mit samarbejde af en sddan art at vi blev venner, og da N. P. Nielsen blev fejret ved en jubileutfisfest i sognerddet, blev det betrcet mig pa hele sognerddets yegne at holde festtalen for ham og at garen... Efter at have medlem i 12 dr af sognerddet negtede jeg at lade mig genopstille. Jeg skulle inidlertid fi endnu en periode i rddet, idet jeg igen var medlem fra 1946 til Da jeg udtrddte i 1937, var nin b*temte mening at opgi.re sogherddsafiejdet, idet jeg V,ntes, jeg kunne gore merc n)tte andre sleder- Imidlertid var forholdene, da del skulle vere valg i 1946 efter Lrigen meget forandrede. Kommunen yoksede sterh. Den kommunale vrzlgerforening yar aldeles hensygnende og det kohservative pafti ville nu selv opslille, og jeg blev fra flere sider anmodet om at lade mig opstille som en slags samlingsmerke for borgerlige interesser udenom de rene politiske linier. Til sidst lod jeg mig overtale. Men det bley ikke soh i de folste I2 dr. Der var nu I I medlemmer i rddet men stadig kun 3 borg*lige, enlig 2 kohservalive og Arbejdet kendte jeg, men det de ikke mere den samme charme. Medarbejderne var andrc, mirl indllydelse og maske min lyst og evne til at virke mindre. jeg ble dog gerne hort og jeg tor Eo, ql jeg ogtd i denne peiode gjorde gavn wd mit atbejde i sognerddet. tlan startgr son lllle N.P. Nielsen der var socialdernokratisk sogneridsformand i Temby Kommune iia 1917 til 1935 har i et afskedsinterview fortalt folgende historie, der kan give h6b for selv det mindste politiske pani. N.P. Nielsen stillede op i 1918 som den fsrste socialdemokmtiske folketingskandidat i Halvvrimmen-kredsen, der 16 mellem Limlorden og Jammerbuglen. Det var i forv jen en stark venstrekeds, se N.P. Nielsen havde mange odds imod sig ved et velgermsd der. Han fortaller: Jeg husker et msde, hror jeg appellerede til dekagerne om at Et4e,."' /4 st, 6 - /444i4/

11 ]l er gden!" Da reiste sig en mand midt i den kompahe bondeforsamling og svarede: "Nei, a ln it gden,aeherendnu!"- Det ral e mafid itom turde bekende kulor midt i en.flok af nodstandere, og det gav mod til at fortsrette Da ','algkampagnen var til ende havde.jeg stiftet 3 partiforeningel og fik pd valgdagen mellem 120 og 130 stemmer. Det ver da ahid en begndelse Det bli'r en estlig. ias, Aer &ommei,kloark pi Yex{- ruger.. l{en il rr kommer lo Lok 'tfl nre8tc lr. - ikkcsrridl vi s l E.ttc lirtt trrt i det? Retsfoftundet sik i 1958 indfot bedrc Iathakl pd vendnasel Fra llercs wlsdris rcl ktmnu e- og antsfidswtget i t958 slutte sig til Socialdemokatiet Jeg blev la ajbrudt afe stemme.f/a folsamlhge, det sagde: "Det nylter et den mindste smul' thi her er kun jen socialist, d han d //44/2a 20ol

12 t2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup T1f ' Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger p6 Kastrupgirdssamlin gen ItMidt pfr Amagertr og "Kastrup Glas" Abent Tirsdag og sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto 1945. I denne udgave af"glemmerdu" erder

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling MANDDSBI,ADET I :. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling Fo6i.lelllasfiation: TSmby Redhus ca. 1962 I denne udgaw af "clenner du" er der hentet inspiration f/a: Arkitekten

Læs mere

MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Md& v&gn Tkbe rued9"'w, Nr.4-april 2000 T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Fots lebilleda.: ;ffi#:r'::"yw:":1ffi:;w!ff";,:i:f * Goto tiihsn lnkalhlstorisk Sanling) "'-'f;il'i,ffi rssn

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Onkel Leif fortæller

Onkel Leif fortæller Et kapitel i Lars Olsen s bog En bygning slår revner Socialdemokratiet og det folkelige Danmark, Gyldendal, november 2013 Onkel Leif fortæller»jeg har kæmpet for Socialdemokratiet hele mit liv og er altid

Læs mere

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS

Læs mere

G'd**! ::T*_,,.1i.&-"

G'd**! ::T*_,,.1i.&- ,,i.':if:' ':;Y';.{H ;i ' ".H r,-' S-*,+' G'd**! ::T*_,,.1i.&-" ffi ffifu%ww WfuWwWwffiffi af Britta Lunnemann n gr5 og trist mandag i decem- tid. En permanent losning p5 problemet er ber m6ned, modtes

Læs mere

Ideologi og holdninger

Ideologi og holdninger Nyhedsbrev Nr. 6 - april 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi og holdninger Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ideologi er noget bras, sagde Poul

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

SPAREFORENINGER OG BANKER

SPAREFORENINGER OG BANKER TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 10 NOVEMBER 2007 SPAREFORENINGER OG BANKER FORSIDEILLUSTRATION: Kastrup Bank, senere Amagerbanken, startede i E.B. Petersens villa Strandhøj på Amager

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til folketingsvalget 5/2015 Folketingsvalg 2015 2 Vi skal interessere os for vores samfund I Danmark og Tyskland er det folket, der styrer. Begge lande er nemlig et demokrati.

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 28. årgang nr. 2 2011 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 28. årgang nr. 2 2011 Erik Jensen på socialdemokraterne struer generalforsamling september 2010 Læs inde i bladet: En retssag mellem Gjellerup sogneråd

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund

En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund Udgivet i anledning af vælgerforeningens 75 års dag Lars Østenfjeld Den 5. juni 1849 fik Danmark sin første egentlige grundlov. Monarkiets

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere