Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger"

Transkript

1 Lokalplan nr Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011

2 1

3 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende forhold... 6 LOKALPLANENS INDHOLD... 7 Lokalplanens formål og områdets anvendelse... 7 Udstykning og bebyggelse... 7 Arkitektur... 8 Ubebyggede arealer... 8 Vej-, sti og parkeringsforhold... 8 ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLANLÆGNING... 8 Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven... 8 Eksisterende Lokalplan nr. 5-1 og Vand- og varmeforsyning... 8 Elforsyning... 9 Spildevandsplanen... 9 Miljøforhold... 9 Landbrugsloven... 9 Zoneforhold... 9 Museumsloven... 9 Vejloven 10 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM Tinglyste deklarationer BESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zoneforhold Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ophævelse af lokalplan og servitutter Påtaleret Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG 1 MATRIKELKORT KORTBILAG 2 ILLUSTRATIONSPLAN KORTBILAG 3 BYGGEFELT

4 Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden og formålet med lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrige planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystem skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvordan friarealerne skal disponeres og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter indsigelsesfristen udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Offentlig fremlæggelse Kommuneplantillæg, Lokalplan og Miljørapport er fremlagt for offentligheden i 8 uger i tidsrummet fra den 8. juni 2011 til den 3. august Eventuelle indsigelser og ændringsforslag skal indsendes til: eller Vesthimmerlands Kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars. Kommunen skal have indsigelser/bemærkninger i hænde senest den 3. august I den periode har borgerne mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil i mødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer i anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af 3

5 kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog højest et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Klageadgang Når en lokalplan og en evt. tilhørende miljørapport er endeligt vedtaget kan du klage til Naturog Miljøklagenævnet, hvis du mener, at der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen. Det betyder, at du kan klage over retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål er bl.a.: Om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse. Om der er uoverensstemmelser mellem lokalplan og kommuneplan. Om planloven og kommuneplanen er fortolket korrekt. Om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt. Om almindelige forvaltningsretlige regler vedr. habilitet, partshøring, og ligebehandling m.m. er fulgt. Om kommunens afgørelse af, om lokalplanen er omfattet af kravet om miljøvurdering af planen er korrekt. Klager over en afgørelse har normalt ikke opsættende virkning, men en udnyttelse sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen. Skriftlig klage skal indsendes til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagevejledning findes på Klagefristen er 4 uger regnet fra datoen for den offentlige bekendtgørelse. Det er en betingelse for at Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvis medhold i Deres klage. Som følge af Regeringen og Dansk Folkepartis budgetforlig 2011 vil klagegebyret være kr. for virksomheder og organisationer. Ønskes et spørgsmål prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af planen. 4

6 Byrådet i Vesthimmerlands Kommunen har efter screening af lokalplanforslaget vurderet at lokalplanforslaget skal miljøvurderes. Der er derfor udarbejdet en Miljørapport, der følger lokalplanforslag. 5

7 REDEGØRELSE BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Lokalplanen er tilvejebragt for at sikre det nødvendige og mest hensigtsmæssige planmæssige grundlag for, at biogasanlægget kan renoveres samt at anlæggets kapacitet, energiproduktion og miljøforhold kan forbedres. Vegger Energiselskab har besluttet at gennemføre en renovering og udvidelse af Vegger Biogasanlæg for at skabe mulighed for en fortsat hensigtsmæssig drift i forhold til både miljø og økonomi. Anlægsudvidelsen kræver omfattende ændringer af bygninger, reaktortanke m.m. og derfor er en ny lokalplan for anlægget nødvendig. Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Vegger. Området er placeret sydvest for T-krydset ved Kelddalvej og Skivumvej. Mod syd afgrænses området af en cykel/gangsti og på den anden side heraf er der boligområder (Vegger by). Mod vest afgrænses området af landbrugsarealer. Mod nord er der landbrugsarealer og engområder mv. på den anden side af Kelddalvej. Mod øst er der landbrugsarealer på den anden side af Skivumvej. De nærmeste boliger er beliggende ca. 100 m fra biogasanlægget i sydlig retning. Afstanden fra biogasanlægget til nærmeste boligområdeskel er ca. 50 m. Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 1ba Vegger Gde, Skivum. Lokalplanområdet udgør ca. 2 ha. Områdets matrikulære beliggenhed fremgår af lokalplanens kortbilag samt Ortofoto Figur 1. Selve biogasanlæggets nøjagtige udseende efter renovering og ombygning er ikke kendt ved planens vedtagelse, men i bilag 2 er vist hvordan biogasanlægget forventes at blive udformet efter renovering og ombygning. Zoneforhold Lokalplanområdet blev ved lokalplan nr. 5-2 delvist overført til byzone. Lokalplanområdet overføres ved lokalplan nr til byzone. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter del af det nuværende biogasanlægs matrikulære areal. Det nuværende biogasplan-område er byggemodnet efterfølgende den gældende lokalplan (lokalplan 5-1, 1984). Den resterende del af biogasanlæggets matrikel(matr.nr. 1ba Vegger Gde, Skivum), vest for biogasanlægget vil forsat være forpagtet og anvendt til f.eks. græs. 6

8 Figur 1. Ortofoto med illustration af lokalplanområdet og omgivelser. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Det er lokalplanens formål, at fastlægge bestemmelser for områdets anvendelse til renovering og ombygning af det nuværende biogasanlæg indenfor lokalplanområdets rammer. Anvendelsen af lokalplanområdet vil være biogasanlæg drift med henblik på produktion af varme og el. Lokalplanområdet omfatter et cirka 2 ha stort område. Kortbilag 2 viser en illustration over projektet. Illustrationsplanen er alene vejledende. Udstykning og bebyggelse Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 af matr.nr. 1ba Vegger Gde, Skivum. 7

9 Byggefeltrammerne er angivet på kortbilag 3. Dimensionerne på bygningsmæssige anlæg fastlægges præcist i forbindelse med detailprojektering og ansøgning om byggetilladelse. Bebyggelsens maksimale højder er fastsat til 12,5 meter, dog må skorstensanlæg opføres i 41 meters højde. Lokalplanen udlægger byggefelt, hvor al bebyggelse skal holdes indenfor. Arkitektur Lokalplanen giver mulighed for at de nye anlæg inklusive skorsten designes i form og farver der bedst muligt er tilpasset området generelle udtryk set i forhold til omgivelserne. Der er lavet en visualisering af biogasanlægget efter ombygning og renovering, som indgår i VVM delen (miljøprojektet). I denne visualisering ses de forventede farver og udformninger af anlæg,, hvor skorsten dog kan tænkes farvet i himmelfarver. Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer omfatter arealerne uden for byggefeltet (byggefeltet er angivet på kortbilag 3). Arealerne skal afgrænses mod skel ved læhegnsbeplantning, som afskærmning mod boligområderne syd for biogasanlægget. Mod nord, øst og vest skal ligeledes etableres et træ/busk-beplantningsbælte. Vej-, sti og parkeringsforhold Lokalplanområdet har en fælles ind og udkørsel mod øst til Skivumvej. Denne ind og udkørsel er den samme som anvendes til nuværende biogasanlæg. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan 2009 I Kommuneplanens rammedel er en del af lokalplanområdet omfattet af område 22.O.2, der udlægger arealet til offentlige formål, herunder kraftvarmeværk med tilhørende biogasanlæg. Idet lokalplanområdet går ud over kommuneplanens rammedel er der udarbejdet et tillæg nr. KP til kommuneplanen. Kommuneplantillægget vil ved vedtagelsen erstatte de nuværende rammer for område 22.O.2. Naturbeskyttelsesloven Der er i lokalplanområdet ikke registreret beskyttet natur. Området er delvist omfattet af å- beskyttelseslinje, som vil blive søgt ophævet for området. Eksisterende Lokalplan nr. 5-1 og 5-2 Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 5-1 (vedtaget 1985) og 5-2 (vedtaget 1990). Ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalplan 5-1 i sin helhed, og lokalplan nr. 5-2 ophæves, for så vidt angår området omfattet af lokalplan nr Vandforsyning Området skal forsynes med drikkevand fra privat vandværk, Vegger vandværk a.m.b.a. 8

10 Varmeforsyning Området er i forvejen indeholdt i kommunens varmeplan. I planen beskrives forsyningen med produceret varme fra biogasanlægget. Varmeproduktionen vil fortsat blive leveret til distribution i nærområdet af Vegger varmeforsyning. Elforsyning Området er placeret under HEF (Himmerlands Elforsyning) elforsyningsområde. Den overskydende el, der ikke anvendes til biogasprocessen distribueres ud på elnettet. Spildevandsplanen Nuværende område er omfattet af gældende spildevandsplan og området vil også efter ombygning forsat være omfattet af denne spildevandsplan med separatkloakering. Miljøforhold Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet, og området er ikke beliggende indenfor områdeklassificeringen i Vesthimmerlands Kommune. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i øvrigt konstateres ukendt forurening, skal arbejdet standses og kommunen orienteres. Drikkevand Lokalplanområdet er beliggende inden for et område med almindelige drikkevands - interesser. Der vil ikke være ændret anvendelse af arealet i forhold til nuværende anvendelse og derfor vil der ikke blive nogen forøget risiko af nogen art i forhold til drikkevandsinteresser. Støj og lugt Der må inden for lokalplanområdet kun udøves virksomhed, som overholder de vejledende grænseværdier for støj og lugt. De nærmere vilkår for virksomhedens drift fastsættes i miljøgodkendelsen, som skal indhentes i henhold til miljølovgivningen. Et udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af planforslagene. Landbrugsloven Lokalplanområdet er delvist beliggende i et område med jordbrugsinteresser. Der vil ikke være ændret anvendelse af arealet i forhold til nuværende anvendelse og derfor vil der ikke blive nogen forøget risiko af nogen art i forhold til landbrugsbrugsinteresser. Zoneforhold Lokalplanområdet blev ved lokalplan nr. 5-2 delvist overført til byzone. Hele lokalplanområdet overføres ved lokalplan nr til byzone. Museumsloven Vesthimmerlands Museum har udtalt, at der kan være potentielle fortidsminder på matriklen. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Der er mulighed for at få en udtalelse fra museet om muligheden for fund af arkæologisk betydning, samt besked om konsekvenser for finansiering. 9

11 Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarsskår m.m. skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf Vejloven Ved anlæg af nye overkørsler, nye veje og stier og andre anlæg efter vejlovgivningen, skal kommunen kontaktes for godkendelse af nye vejanlæg. Lokalplanen fastsætter, at der fortsat er adgang ad den eksisterende ind og udkørsel fra Skivumvej. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 936 af 24. sep. 2009) er det ved en screening vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan, idet det er vurderet, at planerne kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er i henhold til VVM bekendtgørelsen (nr af 15. dec. 2010) truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en VVM for projektet. Resultatet af miljøvurdering og VVM er samlet i en miljørapport, som offentliggøres samtidig med planforslagene og udkast til miljøgodkendelse. Tinglyste deklarationer Ejer og bygherre skal selv sikre sig kendskab til tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. 10

12 BESTEMMELSER Lokalplan nr Efter lov om planlægning (lov nr. 937 af 24.september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af kraftvarmeværk med tilhørende biogasanlæg, at fastlægge bestemmelser for bebyggelses omfang og placering, at fastlægge bestemmelser for begrænsning af støjgener 2 Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanområdets grænser er som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 1ba Vegger Gde., Skivum 2.3 Lokalplanområdet er beliggende delvist i byzone. Arealet i landzone overføres til byzone, så hele lokalplanområdet er byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må anvendes til biogasanlæg og kraftvarmeværk, opholds- og velfærdslokaler, kontorvirksomhed samt lager- og vedligeholdelsesværksted i tilknytning til anlæggets og værkets drift og vedligeholdelse. 4 Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet får vejadgang fra Skivumvej ad den eksisterende adgangsvej. Adgangsvejen er illustreret på kortbilag Der skal sikres parkeringspladser svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 bruttoetageareal. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger herunder belysning til parkerings og stier m.m. må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 11

13 6.3 Spildevand og regnvand skal afledes i overensstemmelse med kommunens gældende spildevandsplan. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet må ikke overstige 50. Bebyggelse og tekniske anlæg må ikke opføres med en højde, der overstiger 12.5 m over eksisterende terræn. Skorsten kan dog opføres med en højde op til 41 m, såfremt anlægget og værkets drift nødvendiggør det. Bebyggelse må opføres i indtil 2 etager med udnyttelig tagetage. 7.2 Arealet udenfor byggefeltet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, oplag og lignende, se i øvrigt 9. Byggefeltet er placeret parallelt med, og med 10 meters afstand til lokalplanafgrænsningen. 7.3 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m² bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse, sådan at der er en visuelt betragtet sammenhæng og balance indenfor lokalplanområdet. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Tage og facader må ikke opføres med blanke og reflekterende overflader, som f.eks. blik. 8.2 Farvevalg til bygninger, anlægsbygværker og skorsten skal være afstemt i forhold til omgivelserne (natur og himmel). 8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunens godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Beplantning og belægning af de ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan og godkendes af kommunen. 9.2 Arealet mellem det fastlagte byggefelt, (som angivet i bilag 3) og vej må ikke under nogen form benyttes til oplag. Arealet skal fremtræde som græs med spredt beplantning af træer og buske. 9.3 Terrænregulering på op til +/- 1 m er tilladt, når det anses nødvendigt for virksomhedens drift. Det kan f.eks. være krav til maksimale hældninger på belægningsarealer/lagerpladsarealer. 9.4 Der skal til stadighed være en jordvold langs lokalplanområdets nordlige grænse. Dog er det tilladt at udføre almindelig vedligeholdelse af vold og beplantning. 12

14 9.5 Biogasanlæggets grundareal er beliggende i niveau under Skivumvej. Denne placering skal fastholdes. Den nuværende kotemæssige beliggenhed sikrer mod eventuelle udslip/udløb af biomasse til offentlig veje/stier samt terræn/vandløb. 9.6 Langs lokalplanområdets ydre grænser, skal være et naturligt læbælte bestående af buske/træer af hensyn til afgrænsningen mod det åbne land. Der skal anvendes hjemmehørende træer og buske og må ikke plantes rynket rose, glansbladet hæg, pileurt eller andre arter, der kan optræde som invasive arter (arter der spreder sig på bekostning af de naturlige arter). 10 Ophævelse af lokalplan og servitutter 10.1 Med nærværende lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalplan 5-1 i sin helhed og lokalplan nr. 5-2 for det område, der er omfattet af lokalplan nr Påtaleret 11.1 Påtaleret iflg. nærværende lokalplan har alene Vesthimmerlands Kommune. 12 Retsvirkninger 12.1 Lokalplanforslaget midlertidige retsvirkninger: Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. planlovens 17, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17, stk. 2 opnås tilladelse til udnyttelse af ejendommen i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at planen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der er tale om et mindre byggeri. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra tidspunktet for fremlæggelsen af lokalplanforslaget til lokalplanen er vedtaget endeligt. Dog højst i et år fra fremlæggelsesdatoen Lokalplanens blivende retsvirkninger: Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendommen, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlægsbyggearbejder mv., som er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19, stk. 1 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. 13

15 Mere væsentlige afvigelser, kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 13 Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget af Vesthimmerlands byråd den 26. maj Lokalplanen er endeligt vedtaget af Vesthimmerlands byråd den 22. september På byrådets vegne Knud V. Kristensen Borgmester Mogens Kristensen Kommunaldirektør 14

16 KORTBILAG 1 MATRIKELKORT KELDDALVEJ LOKALPLANOMRÅDE SKIVUMVEJ N Målforhold ca. 1:

17 KORTBILAG 2 ILLUSTRATIONSPLAN Illustration af udvidelse/renovering af Vegger Biogasanlæg. Tegningen er ikke bindende 16

18 KORTBILAG 3 BYGGEFELT KELDDALVEJ 10 m 10 m SKIVUMVEJ 10 m Byggefelt 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m Nord 17

19 Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011

20 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Planvedtagelse Integrering af miljøhensyn i planerne Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen Alternativer Overvågning Fejl i visualiseringsbillede nr

21 1. Indledning og baggrund Vegger Energiselskab har besluttet at gennemføre en renovering og udvidelse af Vegger Biogasanlæg for at skabe mulighed for en fortsat hensigtsmæssig drift i forhold til både miljø og økonomi. Anlægsudvidelsen kræver omfattende ændringer af bygninger, reaktortanke m.m. og derfor er et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for anlægget nødvendig. Forslag til kommuneplantillæg nr. KP og lokalplan nr er tilvejebragt for at sikre det nødvendige og mest hensigtsmæssige planmæssige grundlag for, at biogasanlægget kan renoveres samt at anlæggets kapacitet, energiproduktion og miljøforhold kan forbedres. Der er i forbindelse med planforslagene udarbejdet en miljørapport, som indeholder en miljøvurdering og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) som ét samlet dokument. Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2. I miljørapporten indgår alene ét hovedforslag. Andre alternativer er ikke vurderet, idet det skønnes, at biogasprocessen og konceptet er den eneste anvendelige teknologi, når der er tale om håndtering og anvendelse af store mængder våd biomasse til energiproduktion. Ingen andre teknologier vurderes, at have de samme positive følgeeffekter som biogasteknologien. Udover hovedforslaget er nul-alternativet beskrevet. Det er den situation, hvor anlægget ikke bliver udvidet. Planforslagene samt den tilhørende miljørapport har været udsendt i offentlig høring i perioden 8. juni 2011 til den 3. august Der er indkommet én indsigelse. Vesthimmerlands Kommune har efter udløbet af høringsperioden gennemgået de indkomne indsigelser og bemærkninger til planforslagene og miljørapporten med henblik på at skabe et samlet overblik over høringsresultatet og at tage de indkomne udtalelser i betragtning. I denne sammenfattende redegørelse redegøres for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor planerne er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvorledes kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planernes realisering forventes at ville afstedkomme. 2. Planvedtagelse Vesthimmerlands Kommune har efter den offentlige høring besluttet at vedtage planforslagene endeligt uden ændringer. 3. Integrering af miljøhensyn i planerne Dette afsnit redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporten er taget i betragtning, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 1. Samtidigt med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan blev der igangsat en miljøvurdering af planerne. Udarbejdelsen af miljørapporten helt fra begyndelsen af planlægningen har efter kommunernes vurdering medvirket til at relevante problemstillinger blev opdaget og afklaret tidligt. Arbejdet med miljørapporten har blandt andet medført bestemmelser om jordvold og om fastholdelse af grundarealets niveau under Skivumvej for at 3

22 sikre mod lækage og udslip til omkringliggende miljø. Der er indført bestemmelse om beplantning og fastholdelse af læbælte omkring anlægget for at mindske de visuelle gener. Farvevalg til bygninger, anlægsbygværker og skorsten skal desuden være afstemt i forhold til omgivelserne (natur og himmel). Miljøkonsekvenserne er beskrevet nærmere i den tilhørende miljørapport. For et fuldstændigt billede henvises derfor til dette dokument. De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektets hovedforslag og alternativer samt den samlede konklusion fremgår af miljørapportens ikke-tekniske resume. 4. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen Dette afsnit redegør for hvordan udtalelserne i forbindelse med offentlighedsfasen er taget i betragtning, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 1. Miljørapporten har efter kommunernes vurdering medvirket til at afdække de relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelse af planforslagene. Rapporten har ligeledes medvirket til, at de landskabelige, natur- og miljømæssige hensyn er integreret i planerne. Følgende er et kortfattet resumé af den indkomne indsigelse samt kommunens bemærkninger. 1. Eva Marianne Odds, Skovvej 2, Vegger Der argumenteres for at anlægget ikke bør ligge i byen, men i stedet på landbrugsarealer. Indsiger føler sig generet Af lugt og støj og af at hendes udsigt er forringet og at boligpriserne dermed er forringet. Der efterspørges en offentlig høring. Indsiger er bekymret for miljømæssig påvirkning af Sønderup Ådal og omkringliggende grøfter og mener i øvrigt, at nye bygninger bør placeres længst væk fra boliger. Kommunens bemærkninger: Plangrundlaget og miljørapporten er udarbejdet for at sikre en fremadrettet stabil biogasproduktion på den nuværende lokalitet. Ifølge det ansøgte vil biogasproduktionen blive forbedret, sådan at både støj og lugtgener vil blive reduceret. Miljøpåvirkningerne er vurderet i miljørapporten og herunder også risiko for lækager og håndtering af eventuelle lækager. I plangrundlaget sikres der mod udslip ved en jordvold samt beliggenhed under vejniveauet. Projektet kræver en ny miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen beskriver forhold i relation til anlæggets drift og stiller vilkår herfor. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde kravene i den nye miljøgodkendelse, og kommunen har efterfølgende mulighed for at påbyde virksomheden, at dokumentere at støjog lugtgrænser overholdes. Vesthimmerlands Kommune fører tilsyn med biogasanlægget. Der vil i den sammenhæng være særlig fokus på lugt, støj og hvordan biogasanlægget sikrer bedst muligt i tilfælde af driftsuheld og andre uheld, der kan være en risiko for det omgivende miljø. Påvirkningen af udbringningsarealer indgår ikke i miljørapporten, se miljørapporten, afsnit 1.2. Kommunen vil derfor indhente oplysning om, hvilke landbrugsbedrifter Vegger Biogasanlæg har indgået aftale med om at afsætte afgasset husdyrgødning til og i hvilke mængder. Det kan 4

23 gøres ved, at Vegger Biogasanlæg fremsender kopi af indgåede kontrakter. Nye aftaler vil efterfølgende kunne indgås og kommunen vil kunne foretage en screening af arealerne. Den 14. december 2009 afholdte Vegger biogasanlæg et borgermøde i Vegger, hvor der blev orienteret om projektet, og hvor der var mulighed for spørgsmål mv. Borgermødet blev netop holdt, for at sikre der var en god orientering til Vegger bys borgere forud for projektet. På baggrund af ovenstående er plangrundlaget vedtaget endeligt uden ændringer. 5. Alternativer Dette afsnit redegør for hvorfor de vedtagne planforslag er valgt på baggrund af de rimelige alternativer der også har været behandlet, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 2. Der er ikke arbejdet med alternative placeringer af biogasanlægget, da der er tale om renovering/udvidelse af et eksisterende anlæg. Udover hovedforslaget er der vurderet på et såkaldt 0-alternativ. 0-alternativet er den situation, hvor projektet ikke gennemføres altså en fortsættelse af de eksisterende forhold i området uden vindmøllerne. Der vil i den situation naturligvis ikke ske nogen ændret påvirkning af miljøet, som ellers ville være sket med udvidelsen af biogasanlægget. Hverken som følge af den fysiske etablering af anlægsudvidelsen eller under driften. Det betyder også at trafikken på nærområdets veje ikke vil blive øget med mere end ca. 7-9 lastbiler, biomassetransporter pr. dag. Hvis udvidelsesprojektet ikke gennemføres, vil der ikke ske en reduktion af lugtgener, og der vil ikke ske en miljømæssig forbedring i forhold til anvendelse af de ekstra tilførte gyllefibre, der skal behandles, når anlægget er udbygget/renoveret. Der vil ikke kunne opnås en række drifts- og miljømæssige forbedringer på kommende tilknyttede landbrug, f.eks. en bedre kvælstofudnyttelse (mindre tab). Der vil desuden ikke ske en øget reduktion af emissionen af drivhusgasser (kuldioxid, metan og lattergas). Den nuværende miljøpåvirkning vil dermed generelt være på samme niveau som hidtil for både støj, lugt og påvirkning af naturområder. Der vil produceres samme mængde varme og el som hidtil. 6. Overvågning Dette afsnit redegør for hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 3. En udvidelse af Vegger Biogasanlæg kræver en ny miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Der vil ske overvågning af anlægget i forbindelse med tilsyn i henhold til miljøgodkendelsen. Vandkvaliteten i de nærmeste recipienter (Halkær Å og Sønderup Å) bliver overvåget af Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune, med henblik på at følge vandkvalitetsudviklingen. 5

24 7. Fejl i visualiseringsbillede nr. 3 Ved redigering af miljørapporten er der sket den fejl, at der er indsat et forkert visualiseringsbillede nr. 3 (miljørapporten side 41). Herunder ses miljørapportens forkerte visualiseringsbillede og det korrekte billede til sammenligning. Billedet i miljørapporten viser ikke den korrekte placering af en efterlagringstank. Det vurderes ud fra en sammenligning af de to billeder, at den korrekte placering vil ændre det visuelle indtryk positivt. Den korrekte placering gør, at tanken bliver mere skjult blandt øvrige anlægsdele/bygninger. Det vurderes derfor, at fejlen ikke vil medføre behov for fornyet miljøvurdering og VVM-proces. 6

25 Visualiseringsbillede nr. 3 i miljørapporten Korrekt visualiseringsbillede nr. 3 7

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Forslag til Lokalplan nr. 072-110. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Forslag til Lokalplan nr. 072-110 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Juni 2013 Lokalplan nr. 072-110 for gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro er udarbejdet af advokat

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø

Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø Lokalplan nr. 1032 Områder til golfbaner, hotel, konferencecenter og ferielejligheder samt boliger ved Gatten og Sjørup Sø December 2013 INDHOLD 5 5 6 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011

FORSLAG. Lokalplan 55/2011. Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 6. april 2011 til 2. juni 2011 Lokalplan 55/2011 Offentligt område mellem Gl. Hobrovej, Hjulhusvej og Rinddalen i Mariager Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere