DANSK NEFROLOGISK SELSKAB. Landsregister Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK NEFROLOGISK SELSKAB. Landsregister Årsrapport 2008"

Transkript

1 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB Landsregister Årsrapport 28 Danish Nephrology Registry Annual Report 28 The DANSK Danish NEFROLOGISK SELSKAB Society of Nephrology 1

2 2 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB.

3 Forord Om DNSL DNSL har eksisteret siden som landsdækkende database for registrering af behandling af patienter med terminal nyresvigt (ESRD), men indeholder data tilbage til Databasen blev oprettet af Dansk Nefrologisk Selskab (DNS), men har siden 2 modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen, senere Danske Regioner. DNSLs formål er: 1) At opfylde Danske Regioners krav om klinisk kvalitetssikring og herunder monitorere behandlingskvaliteten inden for sygdomsområdet. 2) At sørge for overholdelse af ERA-EDTAs (den europæiske renale samarbejdsorganistation) formelle krav til datarapportering på national plan 3) At fungere som databank til fremtidige epidemiologisk forskning 4) At producere årsrapporter om den kliniske behandlingskvalitet og epidemiologiske analyser af interesse for DNSs medlemmer. DNSL registrerer følgende: 1) Indgangs og udgangsoplysninger på alle patienter med terminal nyresvigt (ESRD) 2) Forløbsdata på samme patientgruppe, f.eks dialyseform, overflytninger, transplantationsdetaljer, rejektioner og peritonitter. 3) ERA-EDTA biokemisk kvalitetsindikatorer, som downloades direkte fra de involverede biokemiske afdelinger. Målgruppen for rapporten er Danske Regioner, medlemmer af DNS, Kompetencecenter Syd og ERA-EDTA Registry (den europaiske dialyse og transplantations samarbejdsorganisation). Databasen er finansieret af Danske Regioner, og administreres som et samarbejde imellem DNS, Kompetencecenter Syd, CSC og de 15 nefrologiske sygehusafdelinger i Danmark. Der er ingen private ESRD behandling i Danmark. 28 Det har atter været et begivenrigt år for DNSL. Det nye on-line system, Topica, som administreres af CSC, blev taget i brug i september 28, efter at alle data fra den gamle database var blevet valideret og importeret. Opstarten var forsinket, men data fra januar til august 28 blev indtastet med tilbagevirkende kraft, takket være en stor indsats fra de medvirkende sekretærer og læger. DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 3

4 Fremover skal registrering foregå løbende. Driften af Topica har generelt været tilfredstillende, men enkelte fejl vil blive rettet i løbet af 29. Det er også det første år hvor Kompetencecenter Syd (KS) bidrager til årsrapporten med deres statistiske ekspertise. Efter aftale, er mange tabellers struktur uændret i forhold til tidligere år, men indholdet kan være blevet ændret lidt, også med tilbagevirkende kraft, p.g.a. ændringer i opgørelsesmetoder. Som noget nyt, præsenterer KS resultatet af DNSLs fem kvalitetsindikatorer. Nogle af disse vil være kendt fra tidligere, f. eks. graftoverlevelse hos de nyretransplanterde, mens to er helt nye: andelen af patienter med tidlig henvisning til nefrologisk afdeling, og andelen af patienter med rutine (planlagt) start af dialyse. Efter diskussion har registret besluttet at registret fremover skal hedde: Danish Nephrology Registry. 29 Der er ikke i 29 planlagt nye initiativer, men blot en optimering af de netop foretagede ændringer. Blandt planlagte tiltag kan nævnes: 1) Nuuk oprettes som et selvstændigt dialysecenter. 2) Udvalget arbejder på implemetering af en forkortet udgave af ERA-EDTAs moderniserede kodesystem for renale diagnoser. Arbejdet kan tidligst implementeres i ) Årsrapporten skal nu godkendes af registerudvalget og KS før publikation, hvilket ikke kan nås inden årsmødet. Den mundtlige præsentation til årsmødet må nødvendigvis være præliminær, og enkelte ændringer i forhold til det trykte eksemplar vil forekomme. For at undgå konfusion, har udvalget besluttet fremover (med virkning allerede fra 29) at vente med ofentliggørelse af både den skriftlige og mundtlige udgave til efteråret. 4) Den hidtige definition af elektiv vs. akut PD opstart, som ambulant vs. indlagt opstart har vist sig at være utilfredsstillende. Der arbejdes på en ny definition. 5) Rapportfunktionen i Topica forventes færdig i 29. Centrene vil herefter være i stand til selv at generere både incidens- og prævalensdata for deres egen center. 6) De biokemiske data vil blive indbygget i Topica, men foreløbig uden rapportfunktion. DNS Registerudvalg Udvalget består af følgende medlemmer: Overlæge Anne-Lise Kamper, Rigshospitalet. Formand for DNSL Overlæge James Heaf, Herlev Hospital. Registeransvarlig og redaktør Overlæge Søren Schwarz Sørensen, Rigshospitalet Overlæge Steen Fugleberg, Herlev Hospital Overlæge Johan Povlsen, Århus Universitetshospital, Skejby 4 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

5 Overlæge Niels Løkkegaard, Holbæk Sygehus Fra Kompetencecenter Syd: Statistikkonsulent Rolf Kjærby Statistikkonsulent Sonja Wehberg Professor Anders Green Årsrapport 28 Årsrapporten bevarer sin sædvanlige struktur. Regionale incidensrater har hidtil været baseret på centerstatistik. Dette er unøjagtigt idet patienter tit henvises på tværs af både center- og regionsgrænser. På denne baggrund udelades disse data indtil videre. En retrospektiv opgørelse planlægges når mulighed for automatisk import af patientadresser er til stede. Årsrapportens indhold har været til høring blandt medlemmer af registerudvalget og Kompetencecenter Syd. Data for årsrapporten 28 leveres af Kompetencecenter Syd for første gang. Følgende ændringer i forhold til den tidligere dataanalyse er foretaget. 1) Dataopgørelsen vedrører behandling af danske patienter (dvs med dansk cpr-nr.) i Danmark. 2) Patienter med et ulogisk behandlingsforløb er ekskluderet fra analysen. Disse patienters forløb vil blive rettet i løbet af 29, og inkluderet i årsrapporten for 29 med tilbagevirkende kraft. Der er først og fremmest tale om ældre forløb. Som særlig rapporter præsenteres: 1) En prognose for ESRD. 2) Parathyreoidektomi i Danmark 3) Rejektionsstatistik , og korrelationer hertil. August 29 James Heaf Registeransvarlig National Coordinator DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 5

6 Påtegning fra Kompetencecenter Syd I henhold til basiskravene for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser skal Kompetencecenter Syd fremlægge følgende bemærkninger. Årsrapporten for 28 fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) bringer for første gang analyser og resultater, der er baseret på den nye forløbsbaserede IT-platform (TOPICA), som blev taget i brug i 28. I rapporten omtales registrerings- og datakomplethed samt de nye og gamle indikatorer (herunder hvad angår overlap mellem de to indikatorsæt). Registreringskompletheden kan ikke kvantificeres objektivt, da det ud fra landspatientregisterets data endnu ikke har været muligt automatisk at definere det endelige patientunivers p.g.a. af manglende valid sondring mellem akut og potentielt reversibel nyresvigt over for kronisk nyresvigt. En nylig ad hoc-opgørelse af registerets data har imidlertid sandsynliggjort en meget høj grad af registreringskomplethed (>96%). For flere indikatorer, herunder mortalitetsraten for patienter i dialyse, gælder, at datakompletheden ikke kan opgøres i relation til det enkelte behandlingscenter, da patienterne kan skifte behandlingssted. Ud fra det antal behandlingsforløb, der har måttet udelukkes fra indikatorberegninger som følge af manglende eller inkonsistente data, er datakompletheden meget høj (>97%). Rapporten indeholder et selvstændigt kapitel, hvori indikatorerne præsenteres. I det omfang, det hidtidige datasæt har muliggjort det, er de nye indikatorer værdisat. I kapitlets afsluttende del kommenteres kvalitetsrelaterede aspekter for hver indikators resultater. Kompetencecenter Syd har i samarbejde med DNSL forestået klargøringen af den foreliggende rapports datasæt og valideret data inden for de enkelte uræmi- og behandlingsforløb. Kompetencecenteret har endvidere forestået analysen af indikatorerne og visse af de indledende oversigtsanalyser. Det kan herved bekræftes, at der i disse forhold er statistisk-epidemiologisk belæg for de anførte kommentarer og konklusioner. Kompetencecenter Syd indgår i det fremadrettede arbejde med databasens fortsatte udvikling, herunder hvad angår udnyttelse af data fra de centrale sundhedsregistre til supplering og validering. Odense 8. september 29 Anders Green Professor, overlæge, dr.med. 6 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

7 Indholdsforegnelse / Contents Forord... 3 Påtegning fra Kompetencecenter Syd... 6 Prævalens og Incidens / Prevalence and Incidence Tabel 1: Centeroversigt / Centre overview Tabel 2. Forkortelser / Abbreviations Tabel 3: ESRD Prævalens / Prevalence of ESRD Tabel 4: Bevægelser ind og ude af databasen / Movements in and out of the database Tabel 5: Nyrediagnoser / Renal Diagnoses Tabel 6: Aldersfordeling / Age distribution Fig. 1. Ændringer I behandlingsmodalitet / Changes in treatment modality Tabel 7: Primær behandlingmodalitet / Primary treatment modality Fig. 2: ESRD Incidens / ESRD Incidence Fig. 3: Aldersfordelt Incidens / Incidence by age group Tabel 8: Aldersfordeling og nyrediagnoser / Age distribution and renal diagnoses Tabel 9: Behandlingsændringer efter center / Treatment Changes by centre Tabel 1: Død, genvunden funktion og lost-to-followup / Death, recovery of function and lost-tofollowup Aldersfordeling: illustrationer / Age Distribution: Illustrations Fig. 4. Den ældste patient / The oldest patient Fig. 5 Patientoverlevelse >9 år / Patient Survival >9 years Fig. 6 Alder ved behandlingsstart / Age at treatment initiation Fig. 7 Alder og initial behandlingsmodalitet / Age and initial treatment modality Medianoverlevelse / Median Survival Fig. 8. Alle patienter / All Patients Fig. 9. Alle patienter: kohorte effekt / All patients: cohort effect Fig. 1. Ikke-diabetiske patienter: kohorte effect / Nondiabetic patients: cohort effect Fig. 11 Diabetiske patienter: kohorte effect / Diabetiske patienter cohort effect Fig. 12. Dialyseoverlevelse / Diaysis survival DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 7

8 Fig. 13. Dialyseoverlevelse: kohorte effect / Dialysis survival: cohort effect Fig. 14. Transplantoverlevelse / Transplant Survival Fig. 15. Transplantoverlevelse:kohorte effect / Transplant survival: cohort effect Renal Transplantation... 3 Tabel 11: Renal transplantation Tabel 12 : Centreopgørelse / Transpantation by transplant center Tabel 13: Levende donor forhold / Living donor relationship Tabel 14: Graftfunktion / Onset of graft function Danske Regioner Indikatorer / Danish Regions Indicators Introduktion og Datakomplethed Tabel 15: Indikator 1. Akut vs. rutine dialyseopstart / Acute versus routine start of dialysis Fig. 16: Indikator 1. Akut vs. rutine dialyseopstart / Acute versus routine start of dialysis Table 16: Indikator 2. Tidlig henvisning / Early Referral Fig. 17. Indikator 2. Tidlig henvisning / Early referral Tabel 17. Indikatorer 1 & 2 kombinerede / Cross-tabulation of Indicator 1 & Tabel 18: Indikator 3. Mortalitet / Overall mortality rate Tabel 19: Indicator 3. Mortalitet efter behandlingsmodalitet / Mortality rates per treatment modality Tabel 2: Indikator 4a. Et-års graftoverlevelse / One-year graft survival Fig. 18: Et-års graftoverlevelse / one-year graft survival Tabel 21: Et-års graftoverlevelse efter center / One-year graft survival per centre Fig. 19 Et-års graftoverlevelse efter center / One-year graft survival by centre Fig. 2: Et-års graftoverlevelse. Donor effect / One-year graft survival. Donor effect Fig. 21. Graftoverlevelse / Graft survival Tabel 22: Indikator 4b. 5-års graftoverlevelse / 5-year graft survival Fig års graftoverlevelse / 5-year graft survival Tabel 23: 5-års graftoverlevelse per center / 5-year graft survival by centre Fig. 25: Overlevelse / Survival Table 24: Indikator 5a. Renal transplantation. 1-års patientoverlevelse / 1-year patient survival 5 Fig års patientoverlevelse / 1-year patient survival Tabel 25: 1-år patientoverlevelse. Centereffekt / 1-year patient survival. Centre effect Fig år patientoverlevelse. Center effect / 1-year patient survival. Centre effekt Fig. 28: 1-år patientoverlevelse. Donor effect. / 1-year patient survival. Donor effect Fig. 29: Patientoverlevelse / Patient Survival DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

9 Tabel 26: Indikator 5b. Renal transplantation 5-års patientoverlevelse / 5-year patient survival. 55 Fig. 3: 5-års patientoverlevelse / 5-year patient survival Tabel 27: 5-års patientoverlevelse. Center effect. / 5-year patient survival. Centre effect Fig års patientoverlevelse. Center effect. / 5-year patient survival. Centre effect Fig. 32: 5-års patientoverlevelse. Donor effect. / 5-year patient survival donor effect Fig. 33: Patientoverlevelse / Patient survival DNSL Kommentarer til Danske Regioner Kvalitetsindikatorer Indikator 1. Akut vs. Rutine Dialyseopstart Indikator 2. Tidlig vs. Sen Henvisning Indikator 3. Dialysemortalitet Indikator 4. Transplant Graftoverlevelse Indikator 5. Transplant Mortalitet ERA-EDTA Indicators All Centers B-Haemoglobin (mm) Iron Saturation Ferrritin (mg/l) Ionised Calcium (mm) Phosphate (mm) Parathyroid Hormone (PTH) (pm)*... 7 Peritonitis Number The epidemiology of actively treated uraemia in Denmark Table 1. Overview of data Figure 1A. Incidence of actively treated uraemia in Denmark Figure 1B. Incidence analysis Figure 2A. Prevalence of actively treated uraemia in Denmark Figure 2B. Prevalence analysis, year Figure 3A. Mortality in actively treated uraemia in Denmark Figure 3B. Mortality analysis Figure 4. Estimated and forecast incidence and mortality rates , by age groups according to age at onset of uremia DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 9

10 Figure 5. Observed & projected annual incidence, mortality and prevalence in absolute numbers, Parathyroidectomy Epidemiology Introduction and Methods Results Transplant Rejection Introduction and Methods Results & Discussion DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

11 Prævalens og Incidens / Prevalence and Incidence Tabel 1: Centeroversigt / Centre overview List of dialysis centres Code Region (where centre is placed) Rigshospitalet (RH)* 131 Hovedstaden Hvidovre 133 Hovedstaden Herlev* 1516 Hovedstaden Hillerød 2 Hovedstaden Roskilde 251 Sjælland Holbæk 3 Sjælland Nykøbing F 35 Sjælland Rønne 41 Hovedstaden Odense* 422 Syddanmark Sønderborg 51 Syddanmark Esbjerg 551 Syddanmark Fredericia 67 Syddanmark Holstebro 651 Midtjylland Skejby* 726 Midtjylland Viborg 761 Midtjylland Aalborg 81 Nordjylland * Centres are current transplantation centres as well Tabel 2. Forkortelser / Abbreviations DNSL ESRD PD HD CAPD APD IPD Lim. Care CCPD Dansk nefrologisk selskabs Landregister End stage renal disease Peritoneal dialysis Hemodialysis Continuous ambulatory peritoneal dialysis (day) Automatic peritoneal dialysis (night) Intermittent peritoneal dialysis Limited care dialysis Continuous cyclic peritoneal dialysis DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 11

12 Tabel 3: ESRD Prævalens / Prevalence of ESRD Per Total in treatment: Transplantation In dialysis Types of dialysis: HD PD HD+PD Specific types of dialysis: HD-Centre HD-Centre: Lim. care HD-Home PD-Centre: IPD PD-Home: IPD PD-Home: CAPD PD-Home: APD PD+HD-Home Home vs. centre dialysis: Total Home: HD-Home PD-Home (IPD, CAPD, APD) HD+PD-Home Total Center: HD-Centre (incl. Lim. Care) PD-Centre (IPD) Notes to table:all patients under active treatment per December, 31 of a given year are included. Patients are registered as in active treatment as soon as a treatment intervention is noted (that is, introductory administrative events are ignored). One transplantation (during 28) has been registered as performed abroad this transplantation is included here, but excluded in Table 9 below. 12 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

13 Tabel 4: Bevægelser ind og ude af databasen / Movements in and out of the database Per Total in treatment Transplantation In dialysis Passive status per due to: Recovery Moved abroad Graft loss Lost-to-follow-up Movements within year: Died New patients Patients re-entering the database * Patients re-entering the database were of passive status before. Notes to table: All patients under active treatment per December, 31 of a given year are included. Patients are registered as in active treatment as soon as a treatment intervention is noted (that is, introductory administrative events are ignored). One transplantation (during 28) has been registered as performed abroad this transplantation is included here, but excluded in Table 12 below. DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 13

14 14 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

15 Tabel 5: Nyrediagnoser / Renal Diagnoses N % N % N % N % N % N % N % Overall Renal diagnoses: Unknown Glomerulo -nephritis Chronic interstitial Cystic Hereditary Vascular & Hypertensive Vasculitis Diabetes Systemic Other Tabel 6: Aldersfordeling / Age distribution N % N % N % N % N % N % N % Overall Age groups >= DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 15

16 New ESRD Patients In 65 Treatment In Treatment New PD patients New HD Patients 469 New Patients All PD Patients* All HD Patients* Transplanted Patients* 1735 Lost to follow-up In Treatment 86 Recovery (net) 5 Lost to Follow-up 3 38 Deceased Recovery (net) 32 Lost to Follow-up 2 Off Treatment Fig. 1. Ændringer I behandlingsmodalitet / Changes in treatment modality 28 *:Status pr DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

17 Tabel 7: Primær behandlingmodalitet / Primary treatment modality Denmark Total HD PD TX Centres: Rigshospitalet (RH)* Total HD PD TX Hvidovre Total HD PD Herlev* Total HD PD TX Hillerød Total HD PD Roskilde Total HD PD Holbæk Total HD PD Nykøbing F Total HD PD Rønne Total HD * Centres are current transplantation centres as well. (Table cont.) DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 17

18 Tabel 7 fortsat Centres: Odense* Total HD PD TX Sønderborg Total HD PD Esbjerg Total HD PD Fredericia Total HD PD Holstebro Total HD PD Skejby* Total HD PD TX Viborg Total HD PD Aalborg Total HD PD * Centres are current transplantation centres as well. Notes to table: HD Hemodialysis, PD Peritoneal dialysis, TX transplantation Treatment rows are only presented if a centre had at least one patient in this category (during the time period considered). 18 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

19 Fig. 2: ESRD Incidens / ESRD Incidence Number per ppm* Years * Number per million N/yr Pop* N/yr pop N pop N pop N pop N pop N pop Total Denmark Pop: population in millions Notes: Population data from Danmarks Statistik were downloaded May 14, 29. Data of new ESRD patients in a given year (during 25, say) are set in relation to population data of January 1, the following year (that is, January 1, 26). Note that the population number comprises people who are registered in Denmark (not including Greenland). DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 19

20 Fig. 3: Aldersfordelt Incidens / Incidence by age group Number per ppm* Years * ppm: population per million Notes: Population data from Danmarks Statistik were downloaded May 14, 29. Data of new ESRD patients in a given year (during 25, say) are set in relation to population data of January 1, the following year (that is, January 1, 26). Note that the population number comprises people who are registered in Denmark (not including Greenland). Age categories are named after the first included age, and a category ends before the next category begins (example: "2-" ranges from 2 to 39 years). 2 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

21 Tabel 8: Aldersfordeling og nyrediagnoser / Age distribution and renal diagnoses >= 8 Total Overall Renal diagnoses: Unknown cause Glomerulonephritis Chronic interstitial Cystic Hereditary Vascular & Hypertensive Vasculitis Diabetes Systemic Other DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 21

22 Tabel 9: Behandlingsændringer efter center / Treatment Changes by centre 28 Number of patients with treatment changes during 28 Treatment at end of 28 HD-PD HD- PD- PD- TX- TX- TX- HD PD TX TX HD TX HD PD TX Denmark Centres: Rigshospitalet (RH)* Herlev* Hillerød Roskilde Holbæk Nykøbing F Rønne 23 Odense* Sønderborg Esbjerg Fredericia Holstebro Skejby* Viborg Aalborg * Centres are current transplantation centres as well. Notes to table: If there was a move from one centre to another together with a treatment shift, the receiving department is listed. One transplantation has been registered as performed abroad this observation is excluded here, yielding a total of 1,83 transplantations (compared to 1,831 in Table 3). 22 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

23 Tabel 1: Død, genvunden nyrefunktion og lost-to-followup / Death, recovery of function and lost-to-followup 28 HD PD TX Overall Denmark Total Death RC LTFU Centres: Rigshospitalet (RH)* Total Death LTFU 1 1 Herlev* Total Death RC 3 3 LTFU Hillerød Total Death RC 2 2 Roskilde Total Death Holbæk Total Death RC 3 3 Nykøbing F Total Death Odense* Total Death RC 1 1 Sønderborg Total Death RC 1 1 Esbjerg Total Death Fredericia Total Death RC 2 2 Holstebro Total Death RC 2 2 Skejby* Total Death RC Viborg Total Death RC Aalborg Total Death RC * Centres are current transplantation centres as well. Notes to table: HD Hemodialysis, PD Peritoneal dialysis, TX transplantation. LTFU covers both "Moved abroad" and "Lost-to-follow-up" from Table 4. The two patients in category "Graft loss" (Table 4) were in TX before (Herlev: 1, Skejby: 1). DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 23

24 Aldersfordeling: illustrationer / Age Distribution: Illustrations Fig. 4. Den ældste patient / The oldest patient Oldest Patient Fig. 5 Patientoverlevelse >9 år / Patient Survival >9 years Cumulative Proportion Surviving 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 Survival of ESRD patients >9 years 25 patients 2 prevalent 5 incident,1,,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Survival Time (years) 24 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

25 Fig. 6 Alder ved behandlingsstart / Age at treatment initiation. Mens antallet af 8-årige er steget siden 2, er der sket et bemærkelsesværdig fald i antallet af nye 6-årige med ESRD Age at ESRD Treatment Initiation 7 No./million populaion Year < >8 Fig. 7 Alder og initial behandlingsmodalitet / Age and initial treatment modality. Patienter som begynder ESRD behandling med transplantation eller limited care HD er generelt yngre. Age and Initial ESRD Modality 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, Center HD Limited Care HD CAPD APD Transplant 3, DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 25

26 Medianoverlevelse / Median Survival Dotted lines: Prognosis. Fig. 8. Alle patienter / All Patients (Dialysis + transplant, diabetic and nondiabetic) All Patients 35 Median Survival (Years) All NonDM DM >9 Age Fig. 9. Alle patienter: kohorte effekt / All patients: cohort effect All Patients CohortEffect 3 Median Survival (years) >8 Age 26 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

27 Fig. 1. Ikke-diabetiske patienter: kohorte effect / Nondiabetic patients: cohort effect Nondiabetic Patients Cohort Effect 25 2 Years >8 Age Fig. 11 Diabetiske patienter: kohorte effect / Diabetiske patienter cohort effect Diabetic Patients CohortEffect Years >8 Age DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 27

28 Fig. 12. Dialyseoverlevelse / Diaysis survival Patients who never received a renal transplant. Dialysis Only 16 Median Survival (Years) < >9 Age All NonDM DM Fig. 13. Dialyseoverlevelse: kohorte effect / Dialysis survival: cohort effect Dialysis Only Cohort Effect 14 Median Survival (years) >9 Age 28 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

29 Fig. 14. Transplantoverlevelse / Transplant Survival. Patients who received at least one renal transplant Patients receiving a Transplant Median Survival (Years) years? Age All NonDM DM Fig. 15. Transplantoverlevelse:kohorte effect / Transplant survival: cohort effect Renal Transplant Cohort Effect Median Survival (Years) years? Age DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 29

30 Renal Transplantation Tabel 11: Renal transplantation N % N % N % N % N % N % N % Overall Source of donor Dead donor TX number , Living donor , , Tabel 12 : Centreopgørelse / Transpantation by transplant center 28 Rigshospitalet Herlev Odense Skejby Overall Denmark Overall Source of donor Transplant number Dead donor Living donor A further 3 patients without Danish CPR-numbers were transplanted at Rigshositalet. 3 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

31 Tabel 13: Levende donor forhold / Living donor relationship N % N % N % N % N % N % N % Overall Relationship Specifics Parents Siblings overall ,4 Identical twins shared HT shared HT ,4 shared HT Unknown HT Other related ,5 Unrelated ,3 Tabel 14: Graftfunktion / Onset of graft function N % N % N % N % N % N % N % Overall Days after TX , > ,1 Never/Not yet ,4. DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 31

32 DNSL Indikatorer / Danish Nephrology Register Indicators Introduktion Som betingelse for at modtage økonomisk støtte fra Danske Regioner til drift af DNSL, er DNS forpligtet til at publicere årlige kvalitetsindikatorer for danske nefrologiske afdelinger. Det nye indikatorsæt gælder fra , men data for Indikatorer 3-5 er tilgængelige retrospektivt.. Datakomplethed Datakomplethed hvad angår antallet af dialysepatienter og transplanterede patienter kan antages at være tæt på 1%. En nylig opgørelse (præsenteret ved DNS Årsmøde i Maj 28) viser at >96% af patienter som har modtaget dialyse for mere end tre måneder i DRG registret fandtes også i DNSL. Løbende sammenligning af indholdet i DRG registret og DNSL, for at sikre 1% datavaliditet planlægges. Centralregistrering af patienter som modtager dialysebehandling i en kortere periode kan ikke bruges, da en del af disse behandles for akut, reversibel nyresvigt, som er registret uvedkommende. Enkelte patienter med kronisk uræmi, kort dialysevarighed og tidlig død kan være blevet fejlklassificeret som akut uræmi, og ikke registreret.. Datakomplethed for peritonitisfrekvens kan valideres ved at sammenligne med et udtræk fra de lokale mikrobiologiske afdelinger. Denne mulighed er endnu ikke tilgængelig. Et enkelt center har ikke været i stand til at levere biokemiske data for 28. Patienter med ulogisk forløb er udelukket fra analysen. Det drejer sig om 16 (2,4%) patienter i (2,6%) ud af 1335 nye patienter imellem 199 og 27 er også udelukket af samme grunde. I løbet af 28 vil disse patientforløb blive revideret retrospektivt, hvorfor tallet forventes at blive betydelig lavere i årsrapporten for DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

33 Tabel 15: Indikator 1. Akut vs. rutine dialyseopstart / Acute versus routine start of dialysis. Patient Number Routine Start in % (Confidence Interval) Danmark ( ) Rigshospitalet (RH) ( ) Herlev ( ) Hillerød ( ) Roskilde ( ) Holbæk ( ) Nykøbing Falster ( ) Rønne - - Odense ( ) Sønderborg ( ) Esbjerg ( ) Fredericia ( ) Holstebro 3 4. ( ) Skejby ( ) Viborg ( ) Aalborg ( ) Notes to table: (1) Number of patients with first dialysis intervention in 28 (date and place available) (2) Specific criteria for data completeness: 1. First dialysis intervention reported to be as first, 2. Patient was not referred from abroad, 3. Questions with respect to dialyseadgangsvej were answered (3) Actual number of patients with first dialysis intervention in year (and complete data) (4) Number of patients where (first) start of dialysis treatment was controlled/prepared Note the following relations: (2) = (3) / (1) and (5) = (4) / (3). 95% exact binomial confidence intervals are calculated. Valid data are available for 598/65 new dialysis patients in 28 =92% DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 33

34 Fig. 16: Indikator 1. Akut vs. rutine dialyseopstart / Acute versus routine start of dialysis. Estimated proportions and 95% CI Rigshospitalet (RH) Herlev Hillerød Roskilde Holbæk Nykøbing F Rønne Odense Sønderborg Esbjerg Fredericia Holstebro Skejby Viborg Aalborg Est. Proportion (%) 95% CI Pearson's Chi-square test (29.5, df = 13) results in a p-value of DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

35 Table 16: Indikator 2. Tidlig henvisning / Early Referral Early referral = Referral to nephrology department >16 weeks before start of active therapy. Numbers of patients are presented unless indicated otherwise. Valid data are available for 61/65 new dialysis patients =92% Patient Number Early Referral in % (Confidence Interval) Danmark ( ) Rigshospitalet (RH) ( ) Herlev ( ) Hillerød ( ) Roskilde ( ) Holbæk ( ) Nykøbing Falster ( ) Rønne - - Odense ( ) Sønderborg ( ) Esbjerg ( ) Fredericia ( ) Holstebro ( ) Skejby ( ) Viborg ( ) Aalborg ( ) Notes to table: (1) Number of patients with first dialysis intervention in 28 (date and place available) (2) Specific criteria for data completeness: 1. Date of foerstejournalnotat is available 2. This date is not after date of first (dialysis) intervention (3) Actual number of patients with first dialysis intervention in year (and complete data) (4) Number of patients where (first) start of dialysis treatment was at least 16 weeks after first date of foerstejournalnotat Note the following relations: (2) = (3) / (1) and (5) = (4) / (3). 95% exact binomial confidence intervals are calculated. DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 35

36 Fig. 17. Indikator 2. Tidlig henvisning / Early referral. Estimated proportions and 95% CI. Rigshospitalet (RH) Herlev Hillerød Roskilde Holbæk Nykøbing F Rønne Odense Sønderborg Esbjerg Fredericia Holstebro Skejby Viborg Aalborg Est. Proportion (%) 95% CI Pearson's Chi-square test (45.1, df = 13) results in a p-value <.1, i.e. ther is a significant centre effect. Tabel 17. Indikatorer 1 & 2 kombinerede / Cross-tabulation of Indicator 1 & 2. Numbers of patients and cell percentages are presented. 565 patients had valid observations for both indicator 1 and 2. Indicator 1 Routine Start Indicator 2 Early Referral Early Referral (>16 weeks before RRT) Late Referral (<16 weeks before RRT) Total Acute Start 14 (25%) 158 (28%) 298 (53%) Routine Start 222 (39%) 45 (8%) 267 (47%) Total 362 (64%) 23 (36%) 565 (1%) 36 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

37 Tabel 18: Indikator 3. Mortalitet / Overall mortality rate Denmark, overall treatment Data basis in year (1) Number of deaths in year (2) Estimated rate (%) (3) Lower 95% CI Upper 95% CI Notes to table: (1) Total amount of contributed years in treatment (2) Total number of deaths in year (3) Estimated mortality rate per year. Note the following relations: (3) = (2) / (1).95% exact Poisson confidence intervals are calculated. Inclusion criteria specific for Indicator 3: 1. Information about starting/ending date for each course of treatment is required, 2. Course of treatment can be identified, 3. Negative time periods are not allowed. DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 37

38 Tabel 19: Indicator 3. Mortalitet efter behandlingsmodalitet / Mortality rates per treatment modality HD Data basis in year Number of deaths in year Estimated rate (%) Lower 95% CI Upper 95% CI PD Data basis in year Number of deaths in year Estimated rate (%) Lower 95% CI Upper 95% CI TX Data basis in year Number of deaths in year Estimated rate (%) Lower 95% CI Upper 95% CI DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

39 Tabel 2: Indikator 4a. Et-års graftoverlevelse / One-year graft survival Denmark Data basis (1) Data completeness (%) (2) Actual data basis (3) Meeting indicator criteria (4) Estimated proportion (5) Lower 95% CI Upper 95% CI Notes to table: (1) Number of renal transplantations in Denmark after January 1, 199 (2) Specific criteria for data completeness: 1. At least 1 year (365 days) follow-up time, 2. Observations are exclude if a registered graft loss has no corresponding date, 3. Negative time periods are not allowed, 4. Questions about type of donor kidney are answered (3) Actual number of renal transplantations in Denmark (and complete data) (4) Number of transplantations with graft in function more than 1 year Note the following relations: (2) = (3) / (1) and (5) = (4) / (3). 95% exact binomial confidence intervals are calculated. Additional exclusion criteria (observations are not included in Data basis) 1. Patient was not referred to abroad 2. Patients ude af system /out of system are not included 3. If patients have two renal transplantations in a row (with no registered graft loss in between), only the second renal transplantation is taken into consideration 4. If patients have two registered graft losses in a row (with no registered renal transplantation in between), only the first graft loss is taken into consideration DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 39

40 Fig. 18: Et-års graftoverlevelse / one-year graft survival. Estimated proportions and 95% CI Years (TX) Est. Proportion (%) 95% pointwise CI 4 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

41 Tabel 21: Et-års graftoverlevelse efter center / One-year graft survival per centre Rigshospitalet (RH)* Data basis Data completeness (%) Actual data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Herlev Data basis Data completeness (%) Actual data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Odense Data basis Data completeness (%) Actual data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Skejby Data basis Data completeness (%) Actual data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 41

42 Fig. 19 Et-års graftoverlevelse efter center / One-year graft survival by centre. Estimated proportions and 95% CI Est. Proportion (%) Years (TX) RH Herlev Odense Skejby A binomial logistic model is fitted for the expected number of successes (that is, one-year graft survival) with centre and years as categorical covariates. In order to take into account that more than one transplantation per patient might have been included, a robust variance estimator is used. There is no significant difference between the centres. (p-value of overall Wald test:.2835). The (single) effects (odds ratios) of each centre against the others are estimated as follows: Centre Est. effect (odds ratio) 95% CI P-value Herlev vs. Rigshospitalet RH Odense vs. Rigshospitalet RH Skejby vs. Rigshospitalet RH Odense vs. Herlev Skejby vs. Herlev Skejby vs. Odense DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

43 Fig. 2: Et-års graftoverlevelse. Donor effect / One-year graft survival. Donor effect. Est. Proportion (%) Years (TX) Living donor Dead donor The effect (odds ratio) of donor relation, treating dead donor as default, is estimated as 1.84 (95% CI: ). The resulting p-value of the corresponding Wald test is <.1. Fig. 21. Graftoverlevelse / Graft survival Kaplan-Meier survival estimate Analysis Time (days) There were 5 graft losses and 1 death of a patient for 179 transplantations in 28 (until February 23, 29). The one-year graft survival probability is estimated as 96.2% (95% CI: ). DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 43

44 Tabel 22: Indikator 4b. 5-års graftoverlevelse / 5-year graft survival Denmark Data basis (1) Data completeness (%) (2) Actual data basis (3) Meeting indicator criteria (4) Estimated proportion (5) Lower 95% CI Upper 95% CI Notes to table: (1) Number of renal transplantations in Denmark after January 1, 199 (2) Specific criteria for data completeness: 1. At least 5 years (1825 days) follow-up time, 2. Observations are exclude if a registered graft loss has no corresponding date, 3. Negative time periods are not allowed, 4. Questions about type of donor kidney are answered (3) Actual number of renal transplantations in Denmark (and complete data) (4) Number of transplantations with graft in function more than 5 years Note the following relations: (2) = (3) / (1) and (5) = (4) / (3). 95% exact binomial confidence intervals are calculated. Additional exclusion criteria (observations are not included in Data basis) 1. Patient was not referred to abroad 2. Patients ude af system /out of system are not included 3. If patients have two renal transplantations in a row (with no registered graft loss in between), only the second renal transplantation is taken into consideration 4. If patients have two registered graft losses in a row (with no registered renal transplantation in between), only the first graft loss is taken into consideration 44 DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

45 Fig års graftoverlevelse / 5-year graft survival. Estimated proportions and 95% CI Years (TX) Est. Proportion (%) 95% pointwise CI DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 45

46 Tabel 23: 5-års graftoverlevelse per center / 5-year graft survival by centre Rigshospitalet (RH)* Data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Herlev Data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Odense Data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI Skejby Data basis Meeting indicator criteria Estimated proportion Lower 95% CI Upper 95% CI DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

47 Fig års graftoverlevelse per center / 5 year graft survival by centre Est. Proportion (%) Years (TX) RH Herlev Odense Skejby A binomial logistic model is fitted for the expected number of successes (that is, five-year graft survival) with centre and years as categorical covariates. In order to take into account that more than one transplantation per patient might have been included, a robust variance estimator is used. There is no significant difference between centres (p-value of overall Wald test:.2495). The (single) effects (odds ratios) of each centre against the others are estimated as follows: Centre Est. effect (odds ratio) 95% CI P-value Herlev vs. Rigshospitalet RH Odense vs. Rigshospitalet RH Skejby vs. Rigshospitalet RH Odense vs. Herlev Skejby vs. Herlev Skejby vs. Odense DANSK NEFROLOGISK SELSKAB 47

48 Fig. 24: 5-års graftoverlevelse. Donor effect / 5-year graft survival. Donor effect. Est. Proportion (%) Years (TX) Living donor Dead donor A binomial logistic model is fitted for the expected number of successes (that is, five-year graft survival) with donor relationship and years as categorical covariates. In order to take into account that more than one transplantation per patient might have been included, a robust variance estimator is used. The effect (odds ratio) of donor relation, treating dead donor as default, is estimated as 1.49 (95% CI: ). The resulting p-value of the corresponding Wald test is < DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB DANSK NEFROLOGISK SELSKAB Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Årsrapport 2009 Danish Nephrology Registry Annual Report 2009 The Danish Society of Nephrology 1 ISSN 1904-1705 2 Indhold/Contents FORORD...

Læs mere

Dansk nefrologisk selskab

Dansk nefrologisk selskab Dansk nefrologisk selskab Landsregister for patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt Rapport for Danmark 2006 Danish National Registry Report on Dialysis and Transplantation in Denmark 2006 The

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister - DNSL

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister - DNSL Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Danish Nephrology Registry (DNR) Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt DNSL Indikatorrapport 213 1. Januar 213 31. december 213 DNSL

Læs mere

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB DANSK NEFROLOGISK SELSKAB Landsregister Årsrapport 7 Danish National Registry Annual Report 7 The Danish Society of Nephrology DANSK NEFROLOGISK SELSKAB DANSK NEFROLOGISK SELSKAB Forord DNSL står overfor

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Årsrapport 2011 Danish Nephrology Registry Annual Report 2011 1 2 Indhold FORKORTELSER / ABBREVIATIONS... 4 FORORD... 5 I. DATAGRUNDLAG

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Danish Nephrology Registry (DNR) Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt DNSL Indikatorrapport rapport 212 1. Januar 212 31. december

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt Årsrapport 2012 Danish Nephrology Registry (DNR Annual Report 2012 Analyser udført af: Kompetencecenter

Læs mere

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB

DANSK NEFROLOGISK SELSKAB . DANSK DANISH DNS SOCIETY OF NEPHROLOGY NEFROLOGISK SELSKAB Landsregister for patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt Rapport for Danmark 2000 Danish National Registry Report on Dialysis and

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Årsrapport 2010 Danish Nephrology Registry Annual Report 2010 2 Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, Årsrapport 2010 Forkortelser

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister - DNSL

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister - DNSL Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Danish Nephrology Registry (DNR) Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt DNSL Indikatorrapport 214 1. Januar 214-31. december 214 DNSL

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Incitamenter til kvalitet økonomiske konsekvenser af øget kvalitet

Incitamenter til kvalitet økonomiske konsekvenser af øget kvalitet Incitamenter til kvalitet økonomiske konsekvenser af øget kvalitet 3. oktober 2013 Jens Lind Knudsen Market Access Manager Baxer A/S Lidt om mig DSI Institut for Sundhedsvæsen Rigshospitalet Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Diabetic Nephropathy

Diabetic Nephropathy Diabetic Nephropathy Steno Diabetes Center The magnitude of the problem 2010 2030 Total number of people with diabetes (age 20-79) Prevalence of diabetes (age 20-79) 285 million 438 million 6.6 % 7.8 %

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Etablering af en ny database: Dansk Palliativ Database

Etablering af en ny database: Dansk Palliativ Database Etablering af en ny database: Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Forskningsenheden Palliativ medicinsk afdeling Bispebjerg

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DGCG

Resultater og erfaringer fra DGCG Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Onsdag, den 4. marts 2014 Resultater og erfaringer fra DGCG Claus K. Professor, overlæge dr. med. formand for DGCD Gynækologisk klinik,

Læs mere

Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister

Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab ved møde i Kbh. den 18. juni 2013. Medlemmer:

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse

Resultater. Formål. Results. Results. Må ikke indeholde. At fåf. kendskab til rapportering af resultater. beskrivelse Formål Resultater kendskab til rapportering af resultater Andreas H. Lundh Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. JørgensenJ Øre-næse-halsafdeling, Århus Universitetshospital Mål At

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Definition af screening Examinations of asymptomatic people in order to classify them

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Løsning af skyline-problemet

Løsning af skyline-problemet Løsning af skyline-problemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Efter at have overvejet problemet en stund er min første indskydelse, at jeg kan opnå en løsning ved at tilføje en bygning til den aktuelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sommereksamen 2013. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2013. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 17. juni 2013

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Oktober 2005 Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på det fremtidige

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere