Den blokskiftende vælger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den blokskiftende vælger"

Transkript

1 Den blokskiftende vælger - En ny tilgang til studiet af ustabil vælgeradfærd Dea Cecilie Forchhammer & Lin Krarup Vejleder: Carina Saxlund Bischoff Marts 2010 Institut for Statskundskab Københavns Universitet

2 Abstract( Sincetheunstable1970svolatilevotershavebeeninfocusbothinaDanishand inaninternationalcontext.indenmarkthelandslideelectionof1973marked thebeginningofaperiodwithgreatvolatility.thetendencyhaspersisted,and todaythedanishparliamentaryelectionsarestillcharacterisedbythegroupof unstablevoterscausingtensiononelectionnights. Intheliteratureonelectoralbehaviourtheunstablevotershave mostoftenbeenviewedasasingulargroup.yet,bydoingsoitisourbeliefthat ithasbeenignoredthatthegroupofunstablevotersareinfacttwogroups:one groupconsistingofpeoplechangingpartyandonegroupconsistingofpeople notonlychangingparty,butalsochangingpoliticalbloc.thispuzzlesusbecause eventhoughitisoflimitedsizethegroupofblocchangersplaysanimportant partindeterminingtheoutcomeoftheelection.furthermore,fromour perspectivethereisadifferencebetweenchangingpartieswithinthesame coalitionandchangingtoapartyinoppositiontothepreviousparty.withthree parliamentaryelectionsasastartingpoint,wehavesoughttouncoverthe factorsinfluencingthegroupofdanishvoterschangingpoliticalblocs,andhow thisgroupdiffersfromotherunstablevoters. Fromthethreemainperspectivesintheoriesonelectoral behaviour;thesociological,thesocialpsychological,andthetheoryofrational votingincombinationwithearlierempiricalstudies,weextractanumberof hypothesesaboutpossibleinfluencingfactors.startingofffromthese hypotheses,andbyusingamultivariatebinarylogisticalregression,weareable tofindanumberoffactorsinfluencingvoterschangingpoliticalblocs.the analysesshowthatage,thelevelofenthusiasmaboutvotingontheparty, identificationwiththeparty,understandingoftheideologicaldifferences betweentheparties,andwhethervotersthinkitmakesadifferencewhich governmentalalternativewins,areconsistentlyinfluencingfactorsforallthe elections.thelevelofpoliticalknowledge,partymembership,educationallevel, evaluationofthecompetenceofthegovernment,politicalselfjesteem,party leadereffectandtrustinpoliticiansontheotherhand,areonlyinfluential factorsatspecificelections.itthusseemsthatthelatterfactorsareimportantat specificelections,butarenotimportantforthevoterschangingblocingeneral. Theanalysesalsosupportourtheoryabouttheblocchangersbeing differentfromotherunstablevoters.ananalysisoftheblocchangersversusthe partychangersshows,thatdespitesomecommontraits,thetwogroupsdiffer onanumberoffactors.especiallytheunderstandingoftheideological differencesbetweentheparties,thelevelofenthusiasmaboutvotingonthe partyandtheeducationallevelinfluencethetwogroupsdifferently.thisfinding hasimplicationsforthestudiesonelectoralbehaviour.ourfinalanalysisshows thatfactorsinfluencingblocchangersandpartychangersdifferentlycan disappearorbecomemisleadingwhenallunstablevotersaretreatedasone homogeneousgroup.forinstance,ourresultsshowthatatoneelectionalower

3 levelofeducationincreasestheprobabilityofachangeofbloc,whereasthishas theoppositeeffectforchangersofparty.theprobabilityofachangeofpartyis thusincreasedwithahigherlevelofeducation.whentreatedasonegroup,the effectofeducationdisappearsastheopposingeffectsarebalancedout.this meansthatifyoucontinuechoosingtostudytheunstablevotersasone homogeneousgroup,youriskmissingimportantfactorsandthereforeendup withmisleadingresults.futurestudiesshouldthereforeconsiderthatifthetwo groupsofvolatilevotersarenotstudiedseparately,ithasconsequencesforthe conclusionsthatcanbedrawn.thisisespeciallyrelevantiftheincreasing depolarisationofthepartysystemresultsinahighernumberofblocchangers.

4 1.(Indledning( ( ( ( ( 1( 1.1(Problemformulering( ( ( ( 4( 1.2(Begrebsafklaring( ( ( ( 5( 1.3(Ustabilitetens(teoretiske(afsæt( ( ( 6( 1.4(Konsekvenser(ved(ustabiliteten(( ( ( 8( 1.5(Specialet(opbygning( ( ( ( 10( ( 2.(Teori(og(tidligere(forskning( ( ( 12( ( 2.1(Sociologiske(vælgeradfærdsteorier( ( ( 14( 2.2(Socialpsykologiske(vælgeradfærdsteorier( ( 21( 2.3(Rationelle(vælgeradfærdsteorier( ( ( 29( 2.4(Opsummering( ( ( ( 40( ( 3.(Data(og(Metode( ( ( ( 42( 3.1(Data( ( ( ( ( 43( 3.1.2(Dataindsamling( ( ( ( 43( 3.1.3(Repræsentativitet( ( ( ( 44( 3.1.4(Erindringsoplysninger( ( ( ( 45( 3.1.5(Opsummerende(om(datamaterialet( ( 46( 3.2(Metode( ( ( ( ( 47( 3.2.1(Logistisk(regressionsanalyse( ( ( 47( ( 3.2.2(Forudsætninger(for(logistisk(regressionsanalyse( 47( ( 3.2.3(Anvendte(statistiske(mål( ( ( 49( 3.2.4(Clusteranalyse( ( ( ( 50( ( 4.(Operationalisering(og(analysedesign( ( ( 51( 4.1(Udvidet(begrebsdefinition( ( ( 51( 4.2(Analysedesign( ( ( ( 55( 4.3(Behandling(af(nonkategoriske(svar( ( ( 57( 4.4(Brug(af(sammensatte(mål( ( ( 58( 4.5(Hypoteseoperationalisering( ( ( 59(

5 4.5.1(Socioøkonomiske(baggrundsvariable( ( 60( 4.5.2(Politisk(involvering(og(politiske(budskaber( ( 60( 4.5.3(Politisk(lederskab( ( ( ( 63( 4.5.4(Ideologisk(bredde( ( ( ( 63( 4.5.5(Kompetencevurdering((( ( ( 64( 4.5.6(Nypolitiske(emner( ( ( ( 65( 4.5.7(Tillid(til(politikerne( ( ( ( 65( ( 5.(Analyse( ( ( ( ( 67( 5.1(Socioøkonomiske(baggrundsvariable( ( 73( 5.2(Politisk(involvering(og(politiske(budskaber( ( 81( 4.3(Politisk(lederskab( ( ( ( 88( 4.4(Ideologisk(bredde( ( ( ( 91( 4.5(Kompetencevurdering(( ( ( ( 95( 4.6(Nypolitiske(emner( ( ( ( 98( 4.7(Tillid(til(politikerne( ( ( ( 101( ( 6.(Opsummering(og(diskussion(af(analyse( ( 104( 6.1(Hvad(påvirker(blokskifterne( ( ( 104( 6.2(Hvad(adskiller(blokskiftere(og(partiskiftere( ( 106( 6.3(De(vigtigste(faktorers(betydning(( ( ( 106( 6.4(Studier(af(vælgeradfærd( ( ( ( 108( 6.5(Teoriernes(forklaringskraft( ( ( 111( 6.6(Typer(af(blokskiftere( ( ( ( 113( ( 7.(Konklusion( ( ( ( ( 116( ( ( 8.(Litteratur( ( ( ( ( 121( ( 9.(Bilag(( ( ( ( ( 137( (

6

7 1.(Indledning I et land som Danmark, hvor regeringsmagten typisk baserer sig på spinkle flertal,afgøresvalgeneofteved,atnoglefåprocentafvælgerneflyttersigfraen politisk blok til en anden 1. Når valgresultaterne opgøres, og regeringsmagten tildeles,kandevælgeresomharskiftetfradenenetildenandenpolitiskeblok dermed have haft afgørende betydning herfor. Dette var tilfældet ved valget i 2001,hvor8,5pct.afvælgernebevægedesigfrarødtilblåblok,hvilketførtetil etstemmemæssigthøjreskredogennyregering.veddetforegåendevalgi1998 vistevalgresultaterneumiddelbart,atkungodt1pct.afvælgerneskiftedeblok, og samme tendens gjorde sig gældende ved valget i Under denne tilsyneladendestilleståendeoverfladeerderdogenundergrundmedstørreuro. Dererikkeergrundtilatbagatellisereantalletafblokskiftere,barefordidetikke er synligt i de officielle statistikker. Langt flere vælgere skifter nemlig blok end resultatetviser,idetkundesamledevandringerkanregistreresher. Når man ser nærmere på valgene, kan det konstateres, at blokskiftende vælgereudgørenrelativstorandelafdetsamledevælgerkorps.sermanpåde senestedanskevalg 2,kandetkonstateres,at9pct.afvælgerneskiftedebloki 1998(Nielsen1999:54).Ved2001Jvalgetskiftede14pct.overmidten(Nielsen& RisbjergThomsen2003:63),mensniveauetved2005Jvalgetigenvarlidtlavere, 1Denspecifikkedefinitionafblok,somvilblivebenyttetispecialetvilblivegennemgåeti nedenforunderbegrebsafklaring,samtmereindgåendeioperationaliseringsafsnittet. 2Herhenvisestil1998,2001og2005,dadatafra2007Cvalgetendnuikkeeroffentliggjort. 1

8 idet blokskifterne her udgjorde 9 pct. af vælgerne (Møller Hansen et al. 2007: 68).Herafkandetudledes,atdeblokskiftendevælgereudgørenikkeuvæsentlig delafdetdanskevælgerkorps,ogatdepotentieltkanafgørededanskevalg. Alligevel er det en gruppe, som vælgeradfærdsforskningen indtil nu ikke harbeskæftigetsiggrundigtmed.mensforskningenimangeårintenstharfulgt denustabilevælger,somskifterpartifravalgtilvalg,hardetspecifikkefokuspå vælgeren, der skifter imellem de politiske blokke, endnu ikke opnået samme plads i litteraturen. I stedet er blokskifterjgruppen, både i international og national forskning, blevet opfattet som en del af partiskifterjgruppen, som samletergåetunderbetegnelsenustabileellervolatilevælgere 3.Dettekanien danskkonteksthistoriskforklaresved,atblokpolitik,somviserdetidag,eret relativt nyt fænomen, hvorfor de klare skillelinjer mellem blokkene ikke eksisterede,somdegøridag.menmeddennyligepolitiskeudviklingmenervi, manbørgenovervejedennetilgang. Det stigende fokus på vælgervandringer og ustabilitet tog i Danmark sit udgangspunktidetsåkaldtejordskredsvalg.dadanskerneidecember1973giktil valgurnerneforatsættedereskryds,vardeformentligtikkeklarover,atdevari gangmedatskrivedanmarkshistorie.menvalgetvistesigatværeetusædvanligt valg, hvor vælgerne skiftede parti som aldrig før. 44 pct. af vælgerne skiftede parti mod kun 17 pct. ved det forrige valg. Dermed symboliserer valget i 1973 startenpåenperiode,hvorvælgervandringerogpartiskiftblevmerereglenend undtagelsen. 3Voresomfattendelitteraturgennemgangharikkegivetosvidenomnogentilbundsgående undersøgelser,deralenefokusererpåblokskifterneidendanskelitteratur.ligeledestyder dethellerikkepå,atdeninternationalelitteraturbyderpåensådan,menviafviserdogikke, at det kan være tilfældet. Bartolini & Mair (1990) berører den specifikke gruppe af blokskiftere qua deres omtale af block volatility, men behandler kun gruppen på et systemiskplan. 2

9 Figur1.1:illustrationafbruttovolatiliteteniDanmark(Nielsen&RisbjergThomsen2003b;Møller Hansenetal.2005) Tendensenharvistsigatfortsætte,idetundersøgelserafdesenestedanskevalg viser, at andelen af volatile vælgere ligger på højde med niveauet i de urolige 1970 ere(nielsen&risbjergthomsen:2003:67).dendanskesituationvarikke unik,idetstoredeleafdenvestligeverdenoplevedesammetendens(daltonet al. 1984: 10; Pedersen 1979: 9). Denne udvikling har ført til, at både det nationaleoginternationaleforskningsfeltsiden1970 erneharhaftøgetfokuspå ustabil vælgeradfærd under betegnelser som electoral instability, electoral volatility, electoral mobility, floating voters og electoral swing (Bartolini & Mair,1990:19). Udviklingen har naturligt medført et øget fokus på ustabil vælgeradfærd bådeidetnationaleoginternationaleforskningsfelt(bartolini&mair,1990:19). Ivalglitteraturenharmanbeskæftigetsigmedenrækkeafdekonsekvenser,der følgerikølvandetpådenustabilevælgeradfærd.herunderdekonsekvenserdet har for partisystemet og for partiorganisationen (fx Mair, 1997), for den demokratiske proces, partiernes rolle (fx Dalton & Wattenberg 2000), for den politiskekommunikation(andersen2008)ogmereoverordnetfor,hvordanman bedstkanforklareogforudsigevælgernesustabileadfærd(fxthomassen2005). StudietafvælgervandringerharbådehaftfokuspåstrukturJogindividniveauet, ligesom fænomenet er blevet undersøgt transnationalt og longitudinelt. Det er dermed ikke mange hjørner af dette specifikke område af vælgerforskningen, somendnuliggeruberørthenidenomfattendelitteratur. Alligevelmenervi,derergrundtilyderligereforskningpåområdet,idetvi ikke ser emnet som udtømt. Tidligere litteratur har forbigået at beskæftige sig specifikt med den gruppe af volatile vælgere, som ikke blot skifter parti, men ogsåskifterpolitiskblok.dettemenervi,derbørgøresopmed.udgangspunktet herfor er en antagelse om, at man bør skelne mellem de to vælgergrupper, da 3

10 der i vores optik er en substantiel forskel på at skifte parti og skifte blok. Undersøgelser af de danske vælgeres adfærd viser da også, at mange vælgere ikke føler sig knyttet til et bestemt parti og dermed ser sig som mulige partiskiftere,menderimodsersigknyttettilenpolitiskblokogderforikkeseret blokskiftsomensandsynlighandling(nielsen2002:78).såledeserderligeledesi mangevælgeresoptikenforskelmellemetpartijogetblokskift. Det kan da også forekomme kontraintuitivt at krydse den politiske midte ogskiftetiletpartiioppositiontiltidligereparti,fremforatflyttekrydsettilet parti i koalition med tidligere parti, hvis man antager, at individets politiske holdningerikkeændrersigdrastiskfravalgtilvalg.detharogsåpotentieltstørre politiskekonsekvenseratskifteblokendatskifteparti,idetetskiftovermidteni dennuværendepolitiskekontekstsvarertilatstøtteenandenregering.hvoret skift fra eksempelvis Socialdemokraterne til støttepartiet Socialistisk Folkeparti ikke medføre støtte til anden regering, vil en flyttet stemme fra SocialJ demokraterne til Dansk Folkeparti under de nuværende politiske omstændigj heder uomtvisteligt være støtte til anden regering, ligesom et skift mellem VenstreogdetRadikaleVenstrevilvære. Med disse aspekter in mente er det ikke usandsynligt, at partij og blokskiftere på visse områder adskiller sig fra hinanden. Hvis denne antagelse kan bekræftes, kan det have betydning for de konklusioner, man tidligere har dragetpåbaggrundafanalyserafdevolatilevælgere,idetmanikkeharadskilt kategorierne. Bygger resultaterne i virkeligheden på to forskellige grupper, henholdsvisblokjogpartiskiftere,derkunhardettilfældes,atdeagerervolatilt? Er det i virkeligheden forskellige faktorer, der påvirker henholdsvis partijog blokskiftere, og har sidstnævntes karakteristika dermed forplumret de konklusioner,manhardragetomustabilevælgereindtilnu?såledesfindervidet interessant at udforske hvilke bagvedliggende mekanismer, der påvirker vælgernes skift over den politiske midte, og om de blokskiftende vælgere på disseområderskillersigudfraandreustabilevælgere. 1.1(Problemformulering( Medudgangspunktioverståendesigterdettespecialesåledesefteratgivesvar påfølgende: Hvadpåvirkerdedanskevælgeresomskifterpolitiskblok vedfolketingsvalg,oghvordanadskillerdennegruppesig fraandreustabilevælgere? 4

11 ( 1.2(Begrebsafklaring( Indenvisøgeratbesvareproblemformuleringen,erdetnødvendigtatdefinere enrækkebegrebersamtgørenogleteoretiskebetragtninger,dervilværemedtil at opstille den ramme, hvori specialet vil befinde sig. Den præcise begrebsafklaringogoperationaliseringvilskesomoptakttilanalysen,menetpar indledendekommentarervilalligevelblivepræsenterether,idetenafklaringer nødvendigforatfådenfuldeforståelseafdetempiriskeogteoretiskeafsæt,der følger. Problemformuleringen afføder nødvendigheden af at definere to begreber, henholdsvis ustabile vælgere og politisk blok, samt mere indirekte ustabilitet,ilitteraturenoftestomtaltsomvolatilitet. Tidligereforskningomustabilevælgereharsomoftestikkeskelnetimellem partiskiftere og blokskiftere, men i kraft af specialets fokus vil dette speciale skelnemellemdetokategorier.blokskifteredefinerervisomdevælgere,derpå tohinandenfølgendevalgskifterfraetpartiidenenepolitiskebloktiletpartii den anden blok. Partiskiftere defineres som de vælgere, der på to hinanden følgendevalgskifterpartiindenforsammepolitiskeblok. I forlængelse heraf er det tillige væsentligt at definere politisk blok. En politiskblokdefineressomensamlingafpartier,derbefindersigpåsammeside afdenpolitiskemidte,ogsomentenarbejderforatkommeiregeringsammen, ellersomdefinerersigsomstøttepartitilhinanden. Når man beskæftiger sig med volatilitet, som er et primært fokusområde forspecialet,erdetnødvendigtatværebevidsteom,atdettekandefinerespå flereniveauer.nårderundersøgesforvolatiliteten,skelnesdermellemårsager til volatilitet på individniveau og årsager på strukturniveau. I forlængelse heraf omtaler vælgeradfærdsforskningen både bruttoj og nettovolatilitet. BruttoJ volatilitet aflæses på mikroniveau, og er defineret som alle vælgervandringer, mensnettovolatilitetaflæsespåmakroniveauogerdeabsolutteændringer,det vilsigedeforskydningeripartiernesmagt,somdesamledevælgervandringerhar forårsaget. Således er det nettovolatiliteten, der har betydning for ændringer i partisystemet(pedersen1979:3) 4.ForskellenmellembruttoJognettovolatilitet omtales ligeledes som henholdsvis strukturel stabilitet og overfladestabilitet (Lane & Ersson 1997: 179J 180). Traditionelt set har forskningen på området væretmålrettetbådeetmikrojogetmakroniveau.mensførstnævnterelaterer sig til de individuelle processer, beskæftiger makroniveauet sig med de aggrej gerededata(evans2004:11). Med den præsente problemstilling som udgangspunkt vil specialets fokus være på mikroniveauet. Dermed ikke sagt, at undersøgelse af makroniveauet ikke kan give relevant indsigt i volatilitet. Litteraturen viser, at der på flere punkter kan udledes forventninger til vælgeradfærden med udgangspunkt i partierne og partisystemets udformning, idet antallet af partier antages at 4Pedersen(1979:3)definererpartisystem,somantalletafkonkurrerendepartierogdet indbyrdesstyrkeforholdmellemdissepartier. 5

12 indvirkepåvolatiliteten.pedersenargumentererfor,atvolatilitetenstigermed antalletafpartier,idetjoflerepartierisystemet, thelesstheaverageperceived distance between parties, and, and the higher the probability that the average voterwilltransferhisvotefromonepartytoanotherparty. (Pedersen1979:15). Med udgangspunkt heri er eksempelvis opstilling af nye partier en faktor, der påvirker volatiliteten positivt. Ligeledes er økonomiske kriser, store sociale forandringer og nye politiske mærkesager årsager, der på systemniveau kan påvirkevolatilitetsniveauet. Andre forskere argumenterer derimod for et kausalitetsforhold mellem individniveau og strukturniveau således, at ændringer i partisystemet er en indikatorpåændringeridenindividuellevælgeradfærd,dapartisystemeralene skulleværeetresultatafvalghandlingen(bartolini&mair1990:27).påsamme mådemenerlane&ersson(1997),atændringeripartisystemetbevirketafde relativevælgervandringereretudtrykforvolatilitetenpåindividniveau,idetde mener at have bevist en sammenhæng i mellem disse to ved en række europæiske valg. Ifølge dem kan det dokumenteres, at den volatilitet, vi kan aflæse på makroniveau på individniveau er dobbelt så stor. Det vil sige, at kan der eksempelvis observeres 10 pct. nettovolatilitet, dækker dette sædvanligvis over20pct.bruttovolatilitet. Dererdogogsåeksemplerpå,atdetosystemererupåvirketafhinanden, idet der ved valg er observeret stor volatilitet, men til trods herfor et fortsat uændretpartisystemogomvendt(bartolini&mair1990:28). Med udgangspunkt i problemformuleringen vil dette speciale fokusere på bruttovolatiliteten,idetviønskeratafdækkevolatilitetsmønstrepåindividniveau fremforpåsystemniveau. 1.3(Ustabilitetens(teoretiske(afsæt( Da ustabiliteten viste sig i vælgeradfærden ved 1960 ernes og 1970 ernes ustabilevælg,oplevedemansamtidigetvendepunktieuropæiskvalgforskning: Withinadecadethedominantquestionchangedfromexplainingthepersistence ofelectoralpoliticstoexplainingelectoralchange. (Dalton&Klingemann2007: 10). Hvor de klassiske teorier hidtil havde koncentreret sig om vælgernes stabilitet og systemets uforanderlighed, viste de nye empiriske tendenser et behov for en ny tilgang til forståelse af vælgeradfærden. Dette initierede en række nye bud på, hvad der påvirker vælgeren, og hvordan vælgernes ageren bedstforklares. Mangeafdenyeteoretiskevinklertogudgangspunktibetydningenafden sociale og økonomiske udvikling, som de vestlige samfund havde undergået i efterkrigstiden. Denne proces medførte ændrede forhold på en lang række områder, hvilket influerede vælgerne og dermed deres handlingsmønstre. Den bagvedliggende tese er, at vælgerne som følge af ændringer i det omkringliggendesamfundindividualiseresiforholdtiltidligere,hvilketmedfører en såkaldt Individualization of politics : What is developing is an eclectiv and 6

13 egocentricpatternofcitizendecisionumaking.ratherthansociallystructuredand relativelyhomogeneouspersonalnetworks,contemporarypublicsaremorelikely to base their decisions on policy preferences, performance judgement, or candidate images (Dalton 1996: 346). Økonomisk udvikling, ændrede og voksendemassemedier,uddannelsesløft,udviklingafvelfærdsstatenogservicej sektoren samt øget geografisk og social mobilitet har alle været med til at udviklevælgerenogdetsamfund,hanomkredsesaf(thomasson2005:6). Ifølge disse teoretiske betragtninger er vælgerens partivalg ikke længere prædisponeret. Frem for at lade stemmeafgivningen udelukkende bero på stabiliserendelangtidsfaktorersomsocialbaggrundellerenlivslangtilknytningtil et parti, tager vælgerne i højere grad end tidligere stilling fra valg til valg og påvirkes af eksempelvis valgkampens emner og opfattelsen af de politiske ledere. Ifølge moderniseringsteorien har korttidsfaktorer altså fået en øget indflydelse på partivalget. Illustrativt kan dette forklares ved nedenstående model.hypotesenudledtafmoderniseringsteorienfremsiger,atbetydningenaf faktorernes forklaringskraft har forskubbet sig fra venstre mod højre, hvilket førertilenhøjeregradafustabilitet(thomassen2005:8j9). Figur1.2 5 :IllustrationafhenholdsviskortUoglangtidsfaktorer Modellenfortælleromdefaktorer,deropfattessomdeterminerendeforvælgerJ adfærd.nårvælgerneerløstfratidligeretidersbånd,vildetihøjeregradvære korttidsfaktorerne, der påvirker partivalget. Og da disse faktorer af natur er omskiftelige,kanpartivalgetværedetligeså. Betragtningen af denne udvikling med fundamentale ændringer og ustabil vælgeadfærd står dog ikke uanfægtet. Mair (2005: 31) argumenterer for at, partysystemsenjoyaninherentbiastowardsstability,mensbartolini&mair (1990)hævder,atforholdetmellempartiogklasseharbevaretsinbetydning,og atvælgernesadfærdforsattenderermodstabilitet 6.Vivilidettespecialedog ikke gå ind i denne omfattende diskussion af, hvorvidt vælgeradfærden har 5UdarbejdetmedudgangspunktidensåkaldteMichiganCmodel,somgennemgåsyderligerei detteoretiskekapitel. 6Deresundersøgelsergårdogkunfremtil1985,hvorformanmuligviskananfægtederes konklusionfornuværende,idetdeustabileperioder1970 erneog1980 erne,somomtales somundtagelsen,sidenhenerblevetefterfulgtafflereustabilevalgopigennem1990 erneog 2000 erne. 7

14 undergået fundamentale ændringer, eller om der stadig er tale om få undj tagelser. Vi koncentrerer os i stedet om de vælgere, få eller ej, som empirien viser os, er ustabile i deres stemmeadfærd ved de udvalgte folketingvalg og udforsker dermed ikke den store gruppe af vælgere, der til stadighed stemmer efter et stabilt mønster. Med specialets fokus på disse vælgere, ønsker vi at læggevægtpådeteorier,derudspringerafogliggerpålinjemeddenlitteratur, der beskæftiger sig med denne del af vælgergruppen. Mens tidligere forskning ofteharbeskæftigetsigmed whatvotersarenot(aligned)ratherthanbywhat voters are (Norris: 1998: xix), har dette speciale dog fokus på vælgernes ustabilitet, og derfor vil teorier, der centrerer sig om herom, være i centrum. Således ønsker vi et speciale, der handler om, hvordan de ustabile vælgere er, fremfor,hvordandeikkeer. 1.4(Konsekvenser(ved(ustabiliteten(( Meddetanlagtefokuspådeustabiletendenser,menervi,atdeterpåsinplads afsluttende at knytte et par kommentarer til de politiske konsekvenser, dette medfører. Hvad betyder ustabiliteten i vælgernes adfærd for samfundet, demokratiet,vælgerneogpartiernesamtfremadrettetforudviklingenivælgerj adfærden? Man har som nævnt anlagt adskillige vinkler i litteraturen om ustabilitet, eftersom de ustabile tendenser formodes at berøre flere dele af den politiske proces.isærharderværetfokuspådemokratietsfortsattefunktionsdygtighed, idet flygtige vælgere siges at give demokratisk ustabilitet. Partierne har traditioneltsetfungeretsomkernenidendemokratiskeprocesogsombindeled mellem borgerne og staten. Når partierne svækkes på grund af eksempelvis faldende medlemstal og et svindende antal kernevælgere, varsler det om konsekvenserfordemokratiet(dalton&wattenberg2000:4j5).dettemedfører en ændret rolle for partierne, der nu i højere grad skal have fat i den troløse medianvælger, der ved en normalfordeling bevæger sig på midten (Loftager 1990: 215). Når partierne ikke længere er sikre på deres vælgere, ændres partiernesfokus,dadetikkealenegælderomatløsedepolitiskeudfordringer, men også om at profilere sig på kort sigt, og det er dermed en fordel for partierne at bevæge sig mod medianvælgeren (Klingemann 2005: 33). Dette betyder samtidig en potentiel stigning i blokvolatiliteten, idet vælgerne får sværerevedatskelnemellemdepolitiskeblokke. Samtidig har partierne ikke længere monopolstatus på artikulering og mobilisering af interesser, idet både interesseorganisationer og især medierne spillerenrollepådennearena(mair1997:9)dettebetyder,atpartiernesrolle harændretsig,nårdeskalbegåsigidetoffentligerum,hvordeikkelængereer ene om at sætte dagsordenen. Her spiller medierne en afgørende rolle, og partierneforsøgeratmanifesteresigher,eftersommedierneerdetdirektelink til vælgerne. Dette fører i kritikeres optik til, at partierne tænker mere i 8

15 overskrifterendiløsninger,hvilketkanmedføre,atreelpolitikogsubstansbliver afløst af kortsigtede forslag. Denne udvikling giver samtidig en risiko for at afstødevælgernefradetpolitiskesystem,idetvælgerneopfatterpolitikernesom utroværdige, når de ikke kan leve op til de løfter, de har udstedt. Omvendt vil nogleplæderefor,atdenyetendenserikkeerentydigtnegative,idetpolitikerne vedatfokuserepå,hvadderrørersigibefolkningen,netopleveroptilderesjob sompolitikere.udfraensådantankegangskerderenøgetdemokratisering,når partierneihøjeregradfølgeropinionen,mendertagesidenneoptikikkehøjde for,atdetpopulærestandpunktikkenødvendigviserdetmestlangsigtedeeller gennemtænkte. En normativ diskussion heraf vil ikke være inden for nærværendespecialesramme. De ændrede forhold og vælgernes ustabilitet har altså ændret de politiske partier. I teoretiske termer er de i høj grad gået fra at være massepartier til at værecatchalljpartierogkartelpartier(mair1997:93j95;bild&winthernielsen 2008: 6J7). Massepartiet udsprang af en tid, hvor vælgerne var tæt knyttet til bestemtepartier,hvorfordetsfokusvarvaretagelseafkernevælgernesinteresj ser.dadetraditionellebåndblevløsnet,begyndtemani1960 erneinspireretaf Kirchheimer (1966) at tale om catch alljpartiet. Denne partitype bekymrer sig mindre om sine kernevælgere og retter i stedet opmærksomheden mod marginalvælgerne.etsådantpartisamlersinkampagneomenkeltsageristedet foromdenlangsigtedepolitik,ogdettilpassersigmulighederneforatkommetil ordeimassemedierne.partiethenvendersigsåledesikkelængeretilenbestemt befolkningsgruppe, men til hele det sociale spektrum. De politiske forskelle mellempartierneudviskes,ogderskerenafideologiseringafpartisystemet. Samme tendenser er til stede, når der tales om kartelpartiet, som blev præsenteret af Katz og Mair i 90 erne (Katz & Mair 1997). Kartelpartiet er en halvofficielorganisation,professioneltledetogkarakteriseretvedetstørrefokus påvælgerefremforpåmedlemmer.forskellenmellemkartelpartierneansesfor atværebegrænset,idetpartierneappellerertilhelevælgerkorpsetogikkekun til bestemte afgrænsede vælgergrupper, hvorfor en klar og entydig ideologisk profilneddrosles.dettemedfører,atvælgerneharsværtvedatgennemskuede reelle forskelle partierne i mellem, hvorfor de siges i stedet at afgøre deres stemme ud fra partiets lederes evner og personlighed. Dette er ligeledes en udviklingstendens, som antagelig vil påvirke volatilitetsniveauet.der er da også observeretetstigendevolatilitetsniveauparalleltmedudviklingenafcatchalljog kartelpartiet. De samfundsmæssige udviklingstendenser har også haft betydning for selve partisystemet. I en dansk kontekst kom dette første gang til udtryk ved jordskredsvalgeti1973,hvordetklassiskefirejpartisystemmedfireklassepartier brød sammen (Bild & Winther Nielsen 2008: 4). Denne udvikling har gjort det danskesystemtiletmoderatpluralistisksystemmedrelativtfåpartiermeden kort ideologisk afstand (Mair 1997: 203). Man har kunnet observere en 9

16 depolarisering 7 med kortere afstande mellem partierne samt et større antal partier.dissetoaspekterantagesathavebetydningforvælgernesvolatilitet,da flere teorier antager, at jo mindre afstand, der er mellem partier, des større sandsynlighederderforvolatilvælgeradfærd.såledesvilpolariseredesystemer reducere volatilitet, mens en depolarisering omvendt vil skabe et mere volatilt vælgerkorps(bartolini&mair1990:196). I Danmark har partierne konvergeret mod midten på afgørende politikområder som velfærd, økonomisk politik, miljø og delvis også på udlændingepolitikken. Venstres valgsejr i 2001, som var præget af mange vælgerskiftfravenstrejtilhøjrefløjen,varimangesøjnenetopetresultatafen midtersøgende politik, hvor Anders Fogh Rasmussen lod sine hidtidige minimalstatstanker blive afløst af en målsætning om en velfærdsstat, hvorfor mange vælgere ikke længere så en afgørende forskel mellem Venstre og Socialdemokratiet(GoulAndersen2003b:151J152).Pådetøkonomiskeområde hardanskfolkepartiefterudskillelsenfrafremskridtspartietlagtdeneoliberale synspunkter til side til fordel for en mere midtersøgende økonomisk politik. På udlændingeområdet er både Socialdemokratiet og SF rykket mod midten, ved blandt andet at støtte begrænset indvandring og accept af 24Jårsreglen. Som følgeheraf er det oplagt at tænke, at blandt den store andel af vælgere, der anser de nævnte politikområder som vigtige for placeringen af deres stemme, bliverdetstadigmindreutænkeligtatskiftemellemdetoblokke.pådenmåde påvirkerpartiernesagerenvælgerneiretningmodstadigstørreblokvolatilitet. Udviklingen i vælgeradfærden og ændringer i det politiske system har således implikationer for en række områder, og konsekvenserne heraf rækker ind i hinandenogharenselvforstærkendeeffekt.dekappedebåndmellemvælgerog parti,ogdenøgedeustabilitet,harførttilmindreideologiskkonfliktogetønske om at tilfredsstille midtervælgeren, hvilket gør det svært for vælgerne at se de reelleforskellepartierneogblokkeneimellem.detteførerforventeligttiløget ustabilitetbådepåpartijogblokniveau,hvilketpotentieltvilførenyeændringer med sig. Det er derfor ikke uden politiske konsekvenser, når vælgerne udviser volatiladfærd. 1.5(Specialets(opbygning( Med specialets fokus på ustabile vælgere ønsker vi at lægge vægt på de teorier, der udspringer af og ligger på linje med den del af litteraturen, der beskæftiger sig hermed. Specialet fokus vil ydermere være individniveauet og dermedpådefaktorer,sompåvirkerdetenkelteindividsvælgeradfærd. Omtalenafrelevanteteoriervilikapitel2følgedenneindledningogtage udgangspunkt i de overordnede teoretiske tilgange inden for vælgeradfærd, 7Klingemann(2005:38)definererpolariseringsomrefleksionenafforskelleoglighederi partiernespolitik hvispartiernetilbyderenslydendepolitik,ergradenafpolariseringlav, oghvispartiernerepræsentererforskelligepolitikker,erpolariseringsgradenhøj. 10

17 henholdsvissociologiske,socialpsykologiskeogrationellevælgeradfærdsteorier. Disse retninger repræsenterer hver især sin opfattelse af, hvad der påvirker vælgeren, og hvordan denne agerer. Antageligt vil den sociologiske teori have størst forklaringskraft over for stabil vælgeradfærd, men kan alligevel bidrage med aspekter, der øger forståelsen af de ustabile vælgere, heriblandt den samfundsmæssige udviklings betydning. Ligeledes har den socialpsykologiske teoritraditioneltsetbedstforklaretstabilevælgere,mennyereretningerinden for teorien har større fokus på ustabilitet. Den rationelle teori antages at være bedst til at forklare volatil vælgeradfærd, idet den alene fokuserer på individet ogikkemener,atadfærdendetermineresafandetendegennyttemaksimering.i gennemgangenafteoriernevilvisuppleremedtidligereempiriskeresultater,og vi vil på baggrund af teori og empiri udlede en række hypoteser om, hvilke faktorer,somkanforventesatpåvirkevælgeretiletblokskift. Testningen af disse hypoteser vil foregå statistisk med udgangspunkt i valgdata fra Det danske Valgprojekt. Kapitel 3 vil derfor gennemgå vores metodiske setjup samt data og relevant information herom, ligesom vi vil redegøreforvoresanalysedesign. For at kunne analysere vores data statistisk, har det været nødvendigt at underkaste disse data en operationalisering, hvilket der vil blive redegjort for i kapitel4.hervilviredegøreforhvordanhypotesernegørestestbare,oghvilke variablefravoresdataark,dervilblivebenyttetianalysemodellerne. Ikapitel5følgeranalysen.Dennevilblivestruktureretudfradefremsatte hypoteserogvilblivetestetvedhjælpafstatistiskemodeller.vivilbenytteosaf en multivariat binær logistisk regressionsanalyse, der vil søge at afdække den todelte problemformulering. Således vil vi både undersøge, hvad der påvirker blokskifterne,oghvordandeadskillersigfrapartiskiftere.analysensresultatervil løbende blive diskuteret i forhold til problemformuleringen. Analysen vil blive afsluttetmedetdiskussionsafsnit,hvorvivildiskuterevoresresultater,oghvilke implikationer,derharforeksempelvisteorivalgogfremtidigforskning. Endeligt vil kapitel 6 opsamle og konkludere på specialet og opsummere analysensresultatersamtdiskussionensvigtigstepointer. 11

18 ( ( ( ( 2.(Teori(og(tidligere(forskning( I følgende kapitel vil specialet introducere de væsentligste teoretiske perspektiverpåvælgeradfærd,genereltogustabilvælgeradfærdspecifikt.vivil præsenteredemestdominerendebetragtningerafvælgeradfærdibredforstand hvorforstemmervælgere,ogikkemindsthvorforstemmerde,somdegør?for atforståblokskifteremenervi,atdeternødvendigtmeddennebaggrundsviden, der vil fungere som en ramme, hvorudfra ustabil vælgeradfærd skal tolkes. Ud overdisseoverordnedebetragtningervilspecialetfokuserepådedeleafteorien, der beskæftiger sig direkte med og bedst forklarer ustabil vælgeradfærd. Ligeledesvilvisepå,hvordandissefaktorerempiriskharvistsigbetydningsfulde idanskvælgeradfærdmedfokuspåustabilevælgereisærdeleshed.vedatsætte de teoretiske betragtninger ind i en empirisk ramme ønsker vi at introducere, hvordandekonkreteteorieritidligereforskningharvistsigathavebetydningfor den ustabile vælgeradfærd. På den måde vil de empiriske erfaringer, i samspil med teorien, være med til at lægge an til de hypoteser, der vil blive testet i analysen. Litteraturenomvælgeradfærdharadskilligeteoretiskebudpå,hvordanmanskal forklareogfortolkevælgeradfærd,menoverordnettageralleafsætienafdetre klassiske hovedstrømninger, de sociologiske, de socialpsykologiske og de rationellevælgeradfærdsteorier.hverisærfremhæverdeforskelligeforklaringer på vælgerens adfærd, henholdsvis betydningen af social struktur, psykologisk 12

19 identifikationmedpartierogpartilederesamtdetrationellenyttemaksimerende valg(harrop& Miller 1987, Evans 2004, Listhaug 1989, Aardal& Wijnen 2005, Carmines&Huckfeldt1996). Ligesom andre politiske teoretiske discipliner er også vælgerforskningen delt i sit aktørsyn. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at den teoretiske forståelse af vælgeradfærden udspringer af antagelsen om vælgerne. Opfattes vælgernesomforbrugereietpolitisksupermarked,vilnogleteoriretningeranse vælgeren som loyale købere, der altid vælger samme mærke, mens andre vil opfattedemsombevidsteforbrugere,somdermedvælgerrationeltfragangtil gang.såledesvilforståelsenafvælgerensadfærdværeinflueretafopfattelsenaf vælgeren(elklit&tonsgaard1984:89). Når de tre retninger nedenfor bliver gennemgået, vil det stå klart, at de qua deres divergerende teoretiske udgangspunkt har forskellige betragtninger af vælgeren,hvadderdeterminerervælgerenogdermedvælgerensadfærd,samt hvordan det relaterer sig til volatilitet. Inden for hver teori vil vi fremhæve forskellige relevante retninger, samt de aspekter, der berører ustabil vælgerj adfærd. Forskningen af vælgeradfærd har historisk set befundet sig både på et makrojogetmikroniveau.demakroteoretisketilgangeharikkedirekterelevans for specialets egentlige analyse, idet denne befinder sig på et mikroniveau. Vi finderdetalligevelhensigtsmæssigtatberøremakroniveauet,dadetteermedtil atsætterammen,hvoriogsåvælgeradfærdenpåmikroniveauetskalforstås.det skal dog understreges, at den teori, der benyttes direkte i analysen, alene vil befindesigpåindividniveau. Den følgende teorigennemgang vil være struktureret omkring de tre overordnedeteoriretninger,hvorvivilgennemgådeoverordnedekarakteristika samt elementer med relevans for specialets problemstilling. Da man i tidligere teoriogforskningoftestikkeharbetragtetblokskiftendevælgeresomværende anderledesendandrevolatilevælgere,harlitteratureningenforkromedebudpå netop denne gruppes adfærd, ligesom der heller ikke er mange undersøgelser herom.vivilderformedudgangspunktivælgeradfærdsteoriialmindelighedog volatilitetsteori i særdeleshed, samt tidligere empiriske erfaringer, udlede en rækkeforventningerspecifikttildeblokskiftedevælgeresadfærd.såledesvilvi medudgangspunktidenteoretiskeogempiriskegennemgangopstilleenrække hypoteser for, hvordan vi mener, man kan forvente, at blokskiftergruppen påvirkes. Det er med udgangspunkt i disse forventninger, at den efterfølgende analysevilblivestruktureret.idetdenbenyttedeteoriikkeerkonstrueretmed udgangspunkt i blokskiftende vælgere specifikt, vil der ikke være tale om teoriafprøvning,hvadderdoghellerikkeerspecialetsfokus,menihøjeregrad skalteoriensessometstrukturerendeudgangspunktforempiriskforventningsj dannelse. Idet de overordnede teoretiske gennemgang ikke i sig selv er specialetshovedfokus,erdetvigtigtatpåpege,atdennetiltidervilforegåpået overfladiskplanprimærtmedfokuspådemestcentralekarakteristika. 13

20 2.1(SOCIOLOGISKE(VÆLGERADFÆRDSTEORIER( De sociologiske vælgeradfærdsteorier er kendetegnet ved, at de har langt stærkereforklaringskraftoverforstabilitetendustabilitet.nårdensociologiske vælgeradfærdsteori alligevel medtages, er det for at illustrere den udvikling, vælgeradfærdenhargennemgåetfradengangvælgerogpartivartætforbundet til nu, hvor dette bånd er løsnet, og nye faktorer dermed påvirker vælgernes adfærd. Det grundlæggende udgangspunkt i den klassiske politiske sociologiske tilganger,atvælgeradfærddetermineresafplaceringidensocialestruktur,fordi sociale tilhørsforhold fremmer bestemte holdninger og normer. Dermed afskrives betydningen af individuelle faktorer til fordel for gruppebaseret vælgeradfærd, idet man antager, at forskellige sociale grupper har forskellige partipræferencer(harrop&miller1987:157)sålængedesocialestrukturerer intakte,vilvælgerneikkeværevolatile.vælgerenansesitrådhermedikkesom et rationelt individ, der handler ud fra en instrumental kalkule, men derimod som et socialiseret væsen, der handler ud fra gældende normer i den sociale kontekst. Idefølgendeafsnitvilviførstgennemgådesociologiskevælgeradfærdsteoriers ophav i amerikansk valgforskning under navnet Columbiaskolen. Herefter vil vi gennemgå Lipset og Rokkans berømte cleavagejteori der gennem tiden har været en af de mest dominerende vælgeradfærdsteorier, samt se på de moderniseringsprocesser, som har ført til dealignment og dermed øget ustabilitet Columbiaskolen( Blandt de første til at fremføre betydningen af sociale faktorer er den såkaldte Columbiaskole. Med undersøgelsen af det amerikanske præsidentvalg i 1940 blev tilgangen paradigmesættende inden for sociologisk vælgeradfærd. ColumbiaskolensværkThePeople schoice(larzarsfeldetal.:1948)fremførte,at vælgerne havde stabile politiske præferencer som følge af de stærke sociale normer, de var underlagt: a person thinks, politically, as he is, socially. Social characteristics determine political preference (Larzarsfeld et al. 1948: 27). Studietfandtfremtil,atvælgerneihøjgradvardetermineretaflangtidsfaktorer, og især socioøkonomisk status, religion og bopæl var vigtige faktorer for den politiske socialisering og dermed partivalget (Larzarsfeld et al. 1948: 25J26). Socialiseringen skete blandt andet via påvirkning fra forældre og gennem interaktionilukkedehomogenenetværk(berelsonetal.1954:73j75).lignende studier i andre lande fandt samme tendenser, men forskningen viste, at hvilke skillelinjer, der var afgørende, var forskelligt fra land til land. Hvorfor politiske præferencer var bundet til visse sociale karakteristika ét sted, og til andre et 14

21 andet sted kunne teorien dermed ikke forklare (Evans 2004: 47; Carmines & Huckfeldt1996:228). 15

22 CleavageZteori( Denne implikation overkommer Lipset og Rokkan (1967), som med deres indflydelsesrige skillelinjeteori forklarer, hvorfor forskellige cleavages opstår i forskelligelande.skillelinjerneafspejlerifølgedemhistoriskfunderedesocialeog økonomiske konfliktlinjer i de forskellige samfund, hvorfor skillelinjerne må forventesathaveforskelliggennemslagskraftfralandtilland(lipset&rokkan, 1967:13). Lipset&Rokkanidentificeredefirecleavages,somharhaftbetydningide vesteuropæiske lande, centreret omkring henholdsvis den nationale og den industriellerevolution.dennationalerevolutionskalforståssomkonstruktionen afnationalstaternemedencentralmagtogmedførteifølgelipset&rokkanto kulturelleogværdimæssigeskillelinjermellem1)centerogperiferisamt2)stat ogkirke.denindustriellerevolutionførtetilensocialopdelingafsamfundetog medførtetoøkonomiskeskillelinjermellem3)landogbysamt4)arbejdsgiverog arbejdstager. Kun sidstnævnte cleavage har vist sig gældende i et større antal lande,ogkanansessomhavendeuniverselkarakter.hvilkeskillelinjer,derblev afgørende i et givent land afgjordes af landets sociale og politiske kontekst. I Danmark skabte klassekonflikten den altdominerende skillelinje, hvor spændinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager resulterede i dannelsen af blandtandetsocialdemokratiet(borre&goulandersen1999:274).skillelinjen mellem land og by viste sig ligeledes betydningsfuld og førte til oprettelsen af partietvenstreogdetkonservativefolkeparti. Lipset & Rokkans hovedargument var, at vælgerne er prædisponeret af deres placering i den sociale struktur, og at samfundets struktur og cleavages er afspejlet i partisystemet. Deres undersøgelser i 1960 erne viste samtidig, at partiernemedfåundtagelserstadigvarstruktureretomkringdesammesociale skel som i 1920 erne: the party systems of the 1960s reflect, with few but significantexpectations,thecleavagestructureofthe1920s. (Lipset&Rokkan, 1967:50).Denneberømtefastfrysningsteseslogfast,atnårpolitiskeskillelinjer engangvaretableret,fastholdtesstrukturen,påtrodsaf,atdeobjektiveforhold, derførtetilskillelinjenstilblivelse,varforandret.skillelinjernevedblevsåledesat virke strukturerende for vælgeradfærden, hvormed den stabile vælgeradfærd blevfastholdt.atderikkeopstodnyeskillelinjer,skyldesifølgelipset&rokkan, atderikkevarflerekonfliktlinjeratmobilisere. I en dansk kontekst har det også vist sig, at de stærke bånd mellem vælger og parti længe var fastfrosne. Men med jordskredsvalget i 1973 opløstes denne stabilitet. Danmark havde indtil da haft et meget højt niveau af klassebestemt vælgeradfærd, men ved valget i 1973 sås tydelige tegn på opbrud, og den klassebestemte stemmeadfærd har siden været faldende. I slutningen af 1990 erne gik man endda så langt som at sige helt farvel til klassepartiet (Andersen 1999: 88). Ved valget i 2005 blev dette understreget, da et af de gamle klassepartier, Det Konservative Folkeparti, i størrelse blev overhalet indenom af et af de nyere partier, Dansk Folkeparti, ligesom man i

23 observerede, at flere arbejdere stemte på den borgerlige blok end på den socialistiske blok(goul Andersen& Andersen 2003a: 208). Ligeledes kunne det borgerligeregeringsstøtteparti,danskfolkeparti,efterdettevalgbetegnessom detstørstearbejderpartimedenmarkantstørreandelafarbejderstemmerend Socialdemokraterne(Ibid.:209). Men ifølge Bartolini & Mair behøver denne udvikling ikke være et tegn på en optøning. Bartolini & Mair fortolker cleavages og fastfrysningstesen på en måde, som åbner op for, at disse stadig kan være gældende i tider med større ustabilitet. Ifølge disse forfattere udgøres en skillelinje af tre elementer, et empirisk,etnormativtogetorganisatoriskelement(bartolini&mair1990:215). Det empiriske element kan defineres som en sociostrukturel forankring; dvs. at skillelinjer skal kunne føres tilbage til en kvalitativ forskel mellem sociale grupper. Det normative element indebærer, at den sociostrukturelle forankring skal være fulgt op af fælles værdier og social identitet i de pågældende sociale grupper. Det organisatoriske element indebærer, at skillelinjerne kun konstituerer sig, hvis de pågældende grupper organiserer sig eller bliver repræsenteret af organisationer, fx et politisk parti(bartolini& Mair 1990: 63J 64).Medudgangspunktidennedefinitionfremførerde,atustabilvælgeradfærd, der foregår inden for rammerne af skillelinjen, fx mellem to borgerlige partier, ikke fører til grundlæggende ustabilitet. Dette sker med udgangspunkt i en bredere fortolkning af teorien: The main question addressed by Lipset and Rokkan did not concern parties per se, but rather the conditions for the development of a stable system of cleavages and oppositions in national politicallife (Bartolini&Mair1990:63).Ifølgedisseerdetderforvigtigtatholde sigforøje,atskillelinjerneikkekunskalforståssomhavendeétpartipåhversin side, men at vælgerne i højere grad identificerer sig med én hel side af konfliktlinjen.manbørderforskelnemellem withinjareachanges og interjarea change (Mair1983:411).Dettekaniendanskkonteksteksemplificeresmedet skift fra henholdsvis Socialdemokraterne til SF eller et skift fra SocialdemokraternetilVenstre.Nårændringerivælgeradfærdenalenevedrører withinjareachange,vildetteikkeføretilustabilitetiselvepartisystemet,ogde grundlæggendekonfliktlinjervilfortsatværeintakte.kunstørrevælgerskiftover midtenførerdermedtilessentielustabilitet. Bartolini&MairsdefinitionafcleavageJbegrebeterderilitteraturenopståeten vis konsensus om (Stubager 2003: 377), men deres fortolkning af dette og dermed vælgeradfærdens udvikling står dog bestemt ikke uanfægtet. Der er i dag en bred konsensus i vælgerforskningen om, at vi i nyere tid har oplevet optøning, hvorfor Lipset og Rokkans fastfrysningstese har tabt forklaringskraft. Siden 1970 erne har nye udviklingstendenser vist sig og påvirket antallet af partier, partiernes styrkeforhold, stemmeprocent, deltagelsesformer og forholdet mellem vælger og parti, hvor vælgernes partivalg ikke længere kan forudsiges (Frankie, Mackie & Valen 1992: 3). Samlet set pegede udviklingen såledesiretningafopbrud: thesignificantexceptionsthatrokkanandlipset 17

24 weretalkingaboutarenolongerfew,butconstitutealargerandgrowingpartof allpartysystems. (Pedersen1979:2).Dennyeudviklingførtenaturligttil,atdet hidtidige fokus på cleavagejstrukturernes determinerende effekt mindskedes, hvilketgavpladstilnyeteoretiskevinklerpåvælgernesstemmeadfærd,oghvad derimodernetiddeterminerdenne. Dealignment(og(moderniseringsprocesser((( Opgennem1970 ernestoddetsåledesklart,atvælgeradfærdenvarændret,og atdetellerssåfastebåndmellemvælgereogpartiervarkappet.detmedførte, atplaceringidensocialestrukturikkelængereansåsforatværedeterminerende for vælgeradfærden. Denne proces betegnes i teorien som dealignment og defineres af Dalton et al. (1984: 14) som a period during which the partyu affiliated portion of the electorate shrinks as the traditional party coalitions dissolve. Ifølge tesen om dealignment skal denne udvikling ses som en konsekvens af de moderniseringsprocesser, som samfund i vesten oplevede i efterkrigstiden.dennyetypesamfundrefereresoftetilsom advancedindustrial society eller postindustrial society (Dalton 2006: 6) og har undergået en lang række fundamentale ændringer, der kan opsummeres under betegnelsen the process of societal modernization (Thomassen 2005: 6) på dansk moderniseringsprocessen. Denne proces indebærer en række ændringer på de socioøkonomiske områder. De vestlige samfund oplevede blandt andet økonomisk vækst, øget velstand, højere uddannelsesniveau, urbanisering, ændrede roller for regeringen og den politiske forvaltning i samfundet, nye sociale interaktionsmønstre, ændret erhvervsstruktur, øget social og geografisk mobilitet og udbredelse af massemedier (Dalton, Flanagan & Beck 1984: 6J7, Dalton2006:7,Thomassen2005:6). Inglehart (1977) tager udgangspunkt i denne modernisering, når han argumentererforetskiftframaterielletilpostmaterialismejværdierisamfundet. Han fremhæver, hvordan samfundets grundlæggende ændringer har medført nye prioriteringer hos vælgerne. Drivkraften bag de nye prioriteringer er ændredesamfundsforhold,hvordengenerellevelstandsstigningiefterkrigstiden har skabt generationer opvokset i en tid uden væsentlige materielle afsavn. Mensældregenerationeropvoksetientidmedøkonomiskogsocialusikkerhed fokuserer på materielle økonomiske værdier som høj beskæftigelse og social tryghed, gælder det omvendt for de generationer, der er vokset op uden materielle afsavn og hvor people are safe and they have enough to eat (Inglehart 1977: 21). Disse generationer vil derfor i højere grad rette opmærksomhedenmodimmaterielleværdiersomselvbestemmelse,livskvalitet og æstetik (Inglehart 2007: 223J224). I teoretiske termer taler Inglehart om henholdsvis knaphedshypotesen, der anfører, at de knappeste ressourcer vægtes højest, og socialiseringshypotesen, der siger at individer fremadrettet præges af de omstændigheder, de er opvokset under. Således vil der ske et naturligtskifttilennyværdiakseitaktmed,atyngregenerationererstatterde ældre (Inglehart 2007: 224). Inglehart ser dermed nutidens politik som 18

25 struktureret omkring et endimensionelt værdikontinuum med materialisme i aksenseneyderpunktogpostmaterialismeidetandetyderpunkt. Inglehart er siden blevet kritiseret for denne forståelse af, at materielle versus immaterielle værdier anses for den afgørende konflikt, hvilket medfører atflanagan(1982)præsentererenandenkonceptualiseringafværdiudviklingen. Flanagan argumenterer for, at vælgernes udvikling mod postmaterialistiske værdier kun er ét ud af to overordnende værdiskift, der er sket i det moderne samfund. Han fremhæver, at overgangen fra industrisamfund til informationsj samfundharmedførtetværdiskiftpåyderligereendimension,fraautoritæretil libertære værdier. Flanagans opererer derfor med to akser, som går fra hhv. autoritæretillibertæreværdierogfraøkonomisketilikkejøkonomiskeværdier, hvor sidstnævnte ligger i tråd med Ingleharts, dog med væsentlige ændringer. Hvor Inglehart benævner værdier som stærkt forsvar og kriminalitetsj bekæmpelsesommaterielleværdier,erflanagansdefinitionmeresnæver,idet den kun indbefatter økonomiske aspekter. I stedet betegner han førnævnte værdier som autoritære, mens de libertære værdier stemmer overens med Inglehartspostmaterielleværdier.(Flanagan&Inglehart1987:1304J05). I samme spor fremhæver Borre (1995) behovet for en todimensionel tilgang,hvordennypolitiskeaksesupplererdengammelpolitiskeakse.indholdet pådengammelpolitiskeaksedefineressomklassiskeøkonomiskespørgsmålsom størrelsen af den offentlige sektor og omfordeling, mens nypolitikken vedrører værdiprægede spørgsmål om eksempelvis tolerance, miljøbeskyttelse, mindretalsbeskyttelseogandreetiskespørgsmål,menogsåandreuøkonomiske aspekter som retsj og sikkerhedspolitik. Begge akser løber fra højre til venstre, og Borre benytter således både begreberne som gammelt højre og gammelt venstreogsomnythøjreognytvenstre(borre1995:189).detteernytiforhold tilinglehartsteori,hvisbegrebsapparatnetopikkegiverpladstiletnythøjre,der påmangepunkterstårimodsætningtildepostmaterielleværdier.modsatbåde Inglehart og Flanagan, som især har opmærksomhed på ændringer i de socioøkonomiske forhold i de enkelte lande, inddrager Borre også andre væsentligesamfundsmæssigeudviklingstræk,nårdenyeværdiprioriteringerskal forklares. Borre fremhæver især globaliseringen og udviklingen af det multikulturelle samfund som katalysatorer for prioriteringen af den nypolitiske værdiakse(borre2003b:183). Ved at indføre et todimensionelt begrebsapparat er både Flanagan og Borreistandtilatforklaremoderneogustabilvælgeradfærd,hvorvælgernepå engangkanorienteresigmodbådehøjreogvenstreogeksempelvisstemmepå den værdipolitiske højrefløj uden nødvendigvis at være højreorienterede, hvad angår den økonomiske politik (Nielsen 2009: 1193J94). Ifølge Borre vil man teoretisk kunne forvente, at der vil opstå nye partier som følge af det nye todimensionelle partisystem, idet der er plads til nye nicher i det politiske rum (Borre2009:6J7). Med udgangspunkt i disse samfundsændringer har man i litteraturen om vælgeradfærd debatteret, hvad der bedst forklarer vælgernes ustabile 19

EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK

EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK EN UNDERSØGELSE AF PRIVATISERET RELIGION I DET POSTMODERNE DANMARK Gruppe 2 5. semester Sociologi 2008 Aalborg Universitet Vejleder: Rasmus Møberg 1 - En undersøgelse af privatiseret religion i det postmoderne

Læs mere

Lokalbaseret tolerance over for forskellighed

Lokalbaseret tolerance over for forskellighed DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Lokalbaseret tolerance over for forskellighed Line Jensen Buch og Sara Hach Nr. 264/2009 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 1.1 Indledning - den generelle medlemsudvikling i LO... 3 1.1.1 Unge og fagbevægelsen... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Uddybning af begreber i problemformuleringen...

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering

ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Projekt- eller specialetitel: Den solidariske udfordring for den traditionelle fagbevægelse Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Projekt- eller specialetitel: Statens rolle i dansk arbejdsløshedsforsikring Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Heuristisk holdningsdannelse

Heuristisk holdningsdannelse Vejleder: Michael Bang Petersen Antal ord: 53.437 Heuristisk holdningsdannelse vælgerrationalitet, informationer & værdier Vælgernes muligheder for at danne et kompetent holdningsgrundlag for at stemme

Læs mere

REVOLUTION GENNEM KOMMUNIKATION EN MÅLGRUPPEANALYSE AF UNGE OG BOLIGPOLITIK FOR MORTEN HOMANN, BOLIGORDFØRER FOR SF

REVOLUTION GENNEM KOMMUNIKATION EN MÅLGRUPPEANALYSE AF UNGE OG BOLIGPOLITIK FOR MORTEN HOMANN, BOLIGORDFØRER FOR SF REVOLUTION GENNEM KOMMUNIKATION EN MÅLGRUPPEANALYSE AF UNGE OG BOLIGPOLITIK FOR MORTEN HOMANN, BOLIGORDFØRER FOR SF AF PETER FREDERIK BIERFREUND, HEIDI MERSTRAND, LOUIS VINCENT & BO ARLIND ANDRESEN ROSKILDE

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie Forår 2013 Vejleder Peter Nielsen Gruppe 14 Siv Louise

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på:

Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Det tillidsfulde samfund

Det tillidsfulde samfund Sociologisk Institut Københavns Universitet Det tillidsfulde samfund Integreret opgave i Det Danske Samfund i sociologisk perspektiv og Kvantitative metoder Ved Jørgen Elm Larsen og Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde

Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Flemming Juul Christiansen Politiske forlig i Folketinget Partikonkurrence og samarbejde Politica Forlaget Politica og forfatteren, 2008 2.

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Mere tid til Folkeskole

Mere tid til Folkeskole Mere tid til Folkeskole Mindre papirnusseri til kommunerne mere til eleverne Af Hans Christian Bøgdal Lauridsen, Vejleder: Erik Bækkeskov Forvaltning K2, Insitut for Samfund og Globalisering 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Konfliktdimensioner, stemmedisciplin og Melodi Grand Prix i Strasbourg

Konfliktdimensioner, stemmedisciplin og Melodi Grand Prix i Strasbourg Konfliktdimensioner, stemmedisciplin og Melodi Grand Prix i Strasbourg Et kvantitativt studie af stemmeadfærd i Europa- Parlamentet 1999-2014 Speciale aflagt ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Læs mere

AFT Hvorfor, hvorfor ikke?

AFT Hvorfor, hvorfor ikke? 2013 AFT Hvorfor, hvorfor ikke? Samfundsvidenskabelige Basisstudier 4. Semester Gruppe: Bo J. Jeppesen, Nanna Borgen, Pernille Huno, Rasmus S. Skovgaard og Therese C. Nielsen. Vejleder: Mogens Refsgaard

Læs mere

Efterløn et forældet gode?

Efterløn et forældet gode? Efterløn et forældet gode? Asbjørn Sander Loua Casper Broskov Sommer Casper Nikolaj Funch Kofoed Lise Fauerby Louise Linnea Kron Kristina Bille Nielsen Efterløn - et forældet gode? I hvor høj grad er

Læs mere

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22 Casper Hunnerup Dahl CEPOS arbejdspapir nr. 22 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal,

Læs mere

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen Forandringer og meningsskabelse i organisationer Danmarks Designskoles omstilling til et designuniversitet Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Kinas investeringer i Afrika

Kinas investeringer i Afrika Kinas investeringer i Afrika - En vej ud af ressourceforbandelsen? Roskilde Universitet, samfundsvidenskabelig basis, 2. Semester, 31.05.2010 Et projekt af: Sanne Liv Lembrecht Buggeskov, Zita Bo Christoffersen,

Læs mere