Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik. Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for undervisningen:"

Transkript

1 Matematik Årgang: Lærer: 9. årgang Jonas Albrekt Karmann (JK) Mål for : Formålet med er, at udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk skab. Herudover tillægges følgende stor værdi - at opnår fortrolighed med det matematiske sprog - at lærer at skrive problemorienterede opgaver på computeren I arbejdet med problemorienterende opgaver er det målet at i henhold til trinmålene i "Fælles mål" lede - læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk - forberede og gennemføre skriftlige præsentationer af eget arbejde med matematik, bl.a. med inddragelse af it - arbejde individuelt og sammen med andre om problemløsning skriftligt arbejde Arbejdsmetoder og arbejdsformer: Den daglige undervisning vil være tilrettelagt så den understøtter de 8 specifikke kompetenceområder for faget matematik: - tankegangskompetence; skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers rækkevidde og begrænsning - problemhandlingskompetence; opstille, afgrænse og løse rent faglige og anvendelsesorienterede matematiske problemer og vurdere løsningerne, bl.a. med henblik på at generalisere resultater

2 - modelleringskompetence; opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler - ræsonnementskompetence; udtænke, gennemføre, forstå og vurdere mundtlige og skriftlige matematiske ræsonnementer og arbejde med enkle beviser - repræsentationskompetence; afkode, bruge og vælge hensigtsmæssigt mellem forskellige repræsentationsformer og kunne se deres indbyrdes forbindelser - symbolbehandlingskompetence; forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog - kommunikationskompetence; indgå i dialog samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske kommunikation - hjælpemiddelkompetence; kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og til præsentationer Ved sidste års afslutning blev i V-klassen testet i en såkaldt MG8 (matematik grundlæggende) og FG8 (Færdigheder grundlæggende). X-klassen vil i starten af skoleåret gennemgå en lignende test. Eleverne vil herefter blive udstyret med en ekstramappe med matematikopgaver specielt udvalgt efter de faglige problemer MG8 og FG8 testen eventuelt måtte vise. På baggrund af s MG8 test skønnes det hvorvidt der er emner som klassen som helhed har behov for at få genopfrisket. Undervisningen vil være udpræget orienteret mod den afsluttende afgangsprøve i maj/juni. Eleverne vil i løbet af året afholde prøve-prøve to gange (en gang som decideret terminsprøve i uge 2). Der afleveres 6 problemregninger i løbet af året samt 1 ugentlig færdighedsregning Der vil i løbet af året blive arbejdet med følgende emner: Rumfang, brøkregning, trigonometri og bevisførelse, familieøkonomi, målestoksforhold, kvadratrødder, uligheder, to ligninger med to ubekendte, andengradsligninger Socialisering: Følgende sociale mål for klassen - at gennem udviklingen af det matematiske sprog, bliver bedre til at hjælpe hinanden med løsningen af faglige problemer - at udviser respekt, forståelse og ansvar for klassen, kammeraterne, lærerne og skolen - at lærer at lytte til hinanden (fremlæggelser såvel som klassediskussioner)

3 Status og evalueringsformer: en af matematik vil først og fremmest finde sted i forbindelse med udarbejdelsen af skriftlige og mundtlige opgaver. Den enkelte elev vurderes jævnlig gennem skriftlige arbejder - såvel færdighedsorienterede som problemorienterede. Udover arbejdet med deciderede opgaver vil der alt efter hvilket emne der arbejdes med, også benyttes andre former for evalueringsredskaber, som multiple choice test, begrebskort, fremlæggelser og prøver. Eleverne skriver notater og opbevarer skriftlige arbejder i portfolio, der udleveres ved skoleårets start. IT i : Arbejdet med IT i vil først og fremmest være karakteriseret ved brugen af internetportalen Denne portal vil blive brugt såvel i klassen (i form af undervisning på skolens bærbare og/eller udskolingens smartboard) samt som lektier som skal lave hjemme. Der vil i løbet af året blive eksperimenteret med brug af mobiltelefoner i undervisning via (). Løsninger til hver problemregning vil blive lagt på ElevIntra/ForældreIntra umiddelbart efter at opgaverne er blevet afleveret. I forbindelse med arbejdet med skriftlige problemløsningsopgaver vil blive introduceret til Words lignings- og formels- applikationer. Herudover vil stifte bekendtskab med en række matematikfaglige IT-programmer såsom regneark (Excel) og GeoGebra Hjemmesiden vil undertiden blive brugt som redskab til udarbejdelse af individuelle matematikfaglige opgaver. : I arbejdet med tosprogede elever er der en række såvel fagbegreber som førfaglige ord som skal kunne efter forløbet. Der er bevidst lagt vægt på at også de førfaglige ord i talesættes og forklares for.

4 Rumfang Begrebsbog s ) Brøkregning Begrebsbog s , 20-24) Trigonometri og bevisførelse Begrebsbog s , 50-73) udvikler deres rumlige forestillingsevne - træner brugen af matematiske teorier i virkelighedsnære situationer - genopfrisker areal og rumfangsformler for gængse figurer - lærer at bruge ITprogrammer til løsning af matematiske problemstillinger Det er målet - at give mulighed for at blive fortrolige med brøker - at gøre brøkregning nemmere at gå til - at repetere de almene regneregler gældende for arbejdet med brøker - opnår fortrolighed med begreberne sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter med sinusrelationerne i retvinklede trekanter med forskellige former for bevisførelse i matematik, herunder algebraisk, geometrisk og analytisk bevisførelse - formår på egen hånd at føre bevis for Pythagoras sætning - kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med rum - regne med brøker - arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler - veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger rumfang, arealer, cylinder, kasse, kugle, massefylde, liter, kubik, kvadrat, masse fylder, flade, vægt, enheder brøk, tæller, nævner, brøkstreg, forhold, addition, subtraktion, multiplikation, division, blandet tal, helt tal, decimaltal udgør, en del af sinus, cosinus, tangens, retvinklet, enhedscirkel, Pythagoras læresætning, potens, katete, hypotenuse, kvadrat, algebraisk-, sinusgeometrisk- og analytisk bevisførelse, vinkler, gradtal bevis, konklusion, tabel IT i GeoGebra Matmatikbogen.dk GeoGebra Multiple Choice test på ElevIntra klassen

5 Familieøkonomi Begrebsbog s , 46-49) Målestoksforhold Begrebsbog s , 28-36) Det er målet - at opnår fortrolighed med begreber som rente, afdrag, slutværdi, afbetaling og fradrag - at indser mulighederne for brug af regneark til udregning af renteformlen - at oplever virkeligheden i matematikken gennem øvelser med handelsregning begrebet ligedannethed - opnår rutine i at oversætte mellem tegning og virkelighed - arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi, bolig og transport - behandle eksempler på problemstillinger knyttet til den samfundsmæssige udvikling, hvori bl.a. økonomi, teknologi og miljø indgår rente, afdrag, slutværdi, afbetaling, fradrag, annuitet, hovedstol, trækprocent lån, udlån, indlån, indbetaling, udbetaling målestoksforhold, ligedannethed, kongruens størrelsesforhold, svarer til, ensartet IT i Eleverne vil gennem forløbet skulle løse forskellige opgaver omhandlende lån og rente hvor de skal hente informationer på bankers hjemmeside, i reklamekataloger m.m. Regnearket Excel Begrebskort klassen - kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens

6 Kvadratrod Begrebsbog s , 74-76) Uligheder Begrebsbog s , 80-81) To ligninger med to ubekendte Begrebsbog s , 86-87) 3-4 begrebet irrationelle tal sammenhængen mellem potenser og rødder med andre rødder såsom kubikrødder og den 4. rod 5-6 begrebet ulighed (større end og mindre end) - opnår rutine i at løse uligheder - får genopfrisket deres algebraiske regneregler bliver fortrolige med regler for reduktion af matematiske udtryk med løsning af ligningssystemer ved hjælp af regnearket Excel - opnår rutine i at oversætte mellem funktionsforskrift og den tilhørende graf i et koordinatsystem - erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag - løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder - bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk - udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it kvadratrod, potens, eksponent, kubikrod, irrationelle tal uligheder, ligninger, ulighedstegn, algebra vægt, fortegn, større end, mindre end ligninger, reduktion, algebra, funktionsforskrift, graf, koordinatsystem, koordinatsæt isolere, skæringspunkt IT i Matematikbogen.dk Regnearket Excel klassen

7 Andengradsligninger Begrebsbog s , 90-91) funktionsbegrebet - opnår rutine i at oversætte mellem funktionsforskrift og den tilhørende graf i et koordinatsystem med andengradsligningen og lærer at genkende dennes karakteristika (formel såvel som graf) - løse ligninger og enkle ligningssystemer - bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer grafisk - udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af it - erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag andengradsligning, parabel, parablens ben, diskriminant, kvadranter, hældning toppunkt, stigende, faldende, skæring IT i GeoGebra opgaver (i hånden såvel som på computer), samt via Ret til ændringer forbeholdes

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen:

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere